Goudsche Courant, maandag 28 juni 1926

Het gedenkfeest Zaterdag en Zondag heeft de Goudsche Zwemclub op glorieuse w ze Iiaar 40 jarig bestaan herdacht En ze beeft daarbij een belangstel Ung ondervonden z6ö groot dat het zéker alle verwachting heeft overtroffen Dat ia geworden een demonstratieve betuiging van sympathie met de club welker doel en streven hier en ook elders algemeen wordt gewaardeerd De eerste udting daarvan was dat zich voor dit gedenkfeest een eere comitó heeft gevormd bestaande uit de heeren Ulbo J HiJs burgemeei r onzer gemeente W E Brediufl W Eizn voorzitter van den Netlerl Zwembraid P iBokhoven A C Cosün J L van Eijk W A Hoyng J van Kranenburg J SaniBora C G Spit H N Valckenier de Greeve ea A D van Vreumingen Daarna is gekionien op den avond van drai eersten wedsitrijd dag de receptie waarop een stroom van gelukwenachen is neergedaald op het bestuur welke vergezeld was van een bloemenregen Talrijk waren de fraaie bloemstukken en bloemenmanden die Zaterdagavond maar steeds werden aangedragen ea waarvan ten i lotte het aantal zoo overstelpend was dat het bestuur der G Z C dat de gelukwenschen in ontvangst nam in de werkelijke beteekenis van het woord in de bloemetjes is gezet De receptie Achtereenvolgens kwamen daar complinienteeren allereerst de heer W B Bredius de voorzitter van den Ned Zwembond die in een keurig © speech zijn compliment maakte aan de G Z C voor hare schitterende propaganda voor de zwemsport gedurende 40 jaren en de jubilaresse een herinneringsmedaille aan dezen feestdag aanbood Ook namens de Amsterdatnsche Zwemclub bood de heer Bredius zjjn gelukwenschen aan Dan volgde de hMir C Miïines Jr die namens de Waterpolo Commissie aijn gelukiwensch bracht en een gedenkpenning overhandigde Vervolgens sprak de heer Blitz namens het Y welke vereeniging het op prijs stelde op dezen dag een heih inneringsplaquette te mogen aanbieden Daarna kwam de heer A D v Vreumingen om de 40 jarige G Z C waarvan hy de mede oprichter was een bloemenhulde te brengen met vriendelijke woorden namens de Commissie van Toezicht op de Sted Zweminrichting En toen volgde de wethouder P Bokhoven die met den gemeentesecretaris den heer G J J Pot de groote sympathie kwam betuigrai die het Gemeentebestuur van Goudia de Goud che Zwemclub toedraagt en daarby de verzekering te geven dat het goede nuttige propagandistische werk der G Z C om de zwemkunat te bevorderen voor zoover dit mogelijk is steeds op den steun van het Gemeentebestuur zal kunnen rekenen Een prachtige bloemenmand was het uiteriyfce bewijs ven de waardeering waarvan het Gemeentebestuur by deae feestelyke gelegenheid deed blijken Na deze officieele personen volgde een lange ry van vertegenwoordigers van vereenigingen die gaarne bij dit gedenkwaardige feest een Uyk van sympathie wilden geven Zoo kwamen achtereenvolgens gelukweaischen eni loemen aanbieden de Vereeniginig voor Vree ideHngenverkeer bij monde van liaax voowitter den heer Dr S 8 Hoogstra en de secretaris den heer F Tieter de Roei en Zeilvereeniglng Gouda het Goudsch Olympisch Comité en de Nederl LandstormCommissie alle drie bij monde van den heer H N Valckenier de Greeve de Comanissie voor Openbare Feesten by monde van haar voorzitter den heer G J J Pot en de bestuursleden J G Sips en JBeneman de Goudsche Foot ball Clulj Olympia bij monde van de heeren Mr C Jonker en Pierama de Tennisclub T I O D by monde van de heeren H J Nederhorst Jr en C Koole de Tennisclub Be Quick by monde van den heer C van Schenderen de Tumkring Gouda en de Gymnastiekvereeni ging Excelsior by monde van den heer Wannet de Goudsche Athletiek en VoetbalVereeniging Gouda bij mond etan den heer L Verstoep de Voetbal vereeniging O N A bÜ monde van den heer Kellinger de Goudsche Sportvereeniging by monde van den heer J Kapteyn de Biljartclub Ter Gouw by monde van den heer H A Westbroek de Gymnastieken Schermvereeniging Gouda bij monde van den heer J de Mol ok Haagsche Zwem en Poloclub bij monde van de heeren de Coïntre en Lek van Wyk Voorts kwame nog byzonder vriendelyke woorden zeggen de kranige zwemster Mej H G KIapwyk die namens de Rott DamesZwemclub een fraaie plaquette aanbood Mevr Triebels Koens die als presidente van de HoU Dames Zwemclub eveneens gelukwenschen bood waarbij Ü mede een plaquette overhandigde en de mooie gelegenheid waarnam om de Goudsche dames toch op te wekken mede te doen aan de zwemsport Dan kwamen ook de oudvoor zitters J Kortenoever en J Samsom de club huldigen waaraan zjj als lid en voorzitter zoo byzonder aangename herinneringen bewaren en die hun zooveel vreugde heeft verschtrft Ook de buitenlandsche clubs meenden op dit feest niet te mogMi achterblijven Zoo sprak Mr üdal uit Londen namens de Polytechnic en overhandigde den voorzitter een fraaien zilveren kelk de heer Barenschee namens de club Poseidon uit Keulen waarbü zijn gelukwensch vergezeld ginpvan een alleraardigsten Freundschafts wini pel en de heer Pranz namens Sanitas 06 uit Reydt die een fraaien lauwerkrans met linten in de Duitsche kleuren aanbood Na dezen stroom van gelukwenschen trad de voorzitter der club Dr D A IJsselstijn naar voren Het was hem ondoenlijk alle personen vereenigTBgen en corporaties dank te betuigen by zoo n overweldigende sympathie als hier ia betoond Toch meende pr van alle vriendelijke woordvoerders in t bij zonder te mo n noemen den vooreitter van den Ned 2iwembond en het Gemeentefcestuur van Gouda De waardeerende gelukwenschen door allen geuit worden door de Goudsche Zwemclub op hoogen prü s gesteld Thans een en ander te ga verhalen uit het leven der G Z C zou voor spr na Mo n reeks van jareat niet mogelijk iÜn Het bestuurslid Mr S M Smit heeft deze geschiedenis te bock gesteld en dat fraaie gedenkboekje dat ook allerlei aardige Weken bevat ia voor belangstellenden voor geringe prijs verkrijgbaar gesteld De hoer Usselst n richtte zioh daarop in EleetriHche ttein ont Nmrd b Rotterdam De electriöCho spoor diie te half één gistetrmiiddag van het Hofplein in Rotterdam naar déit Haag vertrolc is even buiten het station nabij de Zomerhatstraat op het viaduct door onbekende oorzaak ontspoord De oiitsipioordio wagons liepen met groote kiracht regen een der electrische miaslon die geheel ontworteld werd en bovenop den Jen wagon kantelde De verbindingsslangen tuöschen de wagons braiken oodat automodsolii dO remmen werden aangezet en de trein onmiddellijk slopIe Het ijzeren hek aan de rechterzijde van deji weg knapte aÜB n draad je af En juist aan dien rand van liet viaduct kwam de trein tot staan De botsing lifet den eleötrischeni maetpaal is de geiukkigie ooraaak dat do wagons niet vain het viadiuct zijn geloopon Zoodra de trein tot staan kwaim heelt etm seinhuiswachter de tegoii woordigheid van geest gehad den ver schrikten reimgexs luiditeels toe te roepen döt zij in d e wagons moesten blitven Daaraan werd voldaan Hot gevaar was grool dat © r dradon afknapten en deze mot do reizigers in aanraking zoude n komen Onlelijk ziin de passagiers even lator uitgestapt en naar het sta ion Hofplein leruggewamdeld Van daar begaven zij zich naar het station D P vanwaar alj mie den gewonen AmstendanraciheJi trein van l uur 10 nniar Den Haag vertrokken KcTMndag in de Betuwe t p iiiitiatit f der V V V te 1 iel had de direotie der Ned Spoorwegen besloten gisteren twee extra lrein i te doen loopen maat het kersenland met oentnuni Tiel Mede aangemoadigdi door den mooieq dag zijt circai tweeduizend mensohen uit Amstepdamt Den Haag en Hotterdam kooien genieren van de bekoorlijke Betuwe Vele boomgaiardiein geaiotem dan ooit van volop b€w ek van eetlustigen welke zidi tegoed deden aon de heerUv ke kiersen welke atj verorberden onder d lon n van n atrljkje X Marokko Zware coachten tuwietwtt barsen yam 3 N 0 M hooKte Volgens berichten uit Pmriju zün de Pranache troepen onder enemal Vomoi eöi oparsch begonnen met het doel de bergruggen van den l UdÉlen tlas te l eietten Het eerste otttnaM ia gericht tegen den IDJebel Hsjoekt een betrekki k Uein geolied dat geïsoleerd la gebleven van lie rest van het ondwzette gebied Hier bevinden zich afdeetinsen van den stam der A ïfldogroesjen Acht bataljons en een xterke afdeeUng huiptroapen nemen aan den anval deel De geregelde troepen hebben hun doel bereikt doch er zün zware gevechten gevoerd tusschen de hulptroc Mn en de vüandelijke stammen De aanval is nog niet voltooid De vü nd ia niet l üaonder talrük doch aeer ki gshaftlg iBovendien biedt het terrein route moeüjjlcaden daar de bergruggen zich tot een ho ta van 3000 M verheffen iHet Taflja gebied dat eich op eenigen afstand van Tanger en ten N van de Moelayarivier bevindt is de belangirykate streak van het nog onbezette Noord iMaroi fo Reeda lang geleden Vas het plan tot deze bevetting gevornid daar van hier uit zoowel Tanger als de Hoeflayavallei bedredgd worden In 1922 en 1923 wend het vüandelük gebied aajimerkelljk beperkt tal van stammen hebben aich in die jaren onderworpen De Ait Tsjegroeajen in J jebel Tisjoekt en de UarmoeaJa in den Bjebel Boe Ibloen die een grobt gebied in het Noordoosten bewonen bleven evenwel met succes weerstand bieden De operaties tegen lese starnmen hadtien in 19i24 zullen beginnen doch moesten tengevolge van den inival der Riffi uitgesteld worden i BinnbMland Herxlening ivan de L O wet 1920 Instelling van eene StaatscommiBflie Naar de lei verneemii n oe btMioo nrtiig te vPTwnclitcn vaji de Siaatacommis ie t x lieruietiiiig der LugcrUn oiorwijswc t 19 20 Keedö moeten veraobiUeojde persrneu door den minister vau ünderwijö Kumateii eti Wet n sctiaippen zip uitgenoodigd ht lidniQttttjQhap to aanvaarden In afwijking van die sameiibteltuig dciT z g Hevrod igiingsc oiQ3U3Ssiü onder het rainistoric Cort van der Linden die uitsluitend uit lediOH der Tweede Karoex hestwid üoudeak voor é ae corait ssie ook nndeireii uitgenoodigd zijn K ter Laan 25 jaar Ud der Tweede Kamer OfCkieele huldiging in September Zuanwaoia burgeinfoestei de heer K ter Laaai herdenkt hedlen zijn 2j iarig lidmeatHrtiap van de i woede Kamer ürooflöger vmi goboorte werdji j in 1001 dtoor de 90C d ni caudidaal gesteld voor hot district Hoogezand on h l dé verkieüngen valt dint jaar behadide hij tegen veler verwachtingen de overwinning op den vriizininigtio moeraat Mr Veegens En aoo deed hij in Septemiber 1901 zijn mtree in cei parlement waar hij sindsdien Miatgebt i en zitting hadi Door zijn oplending de heer ter Laan was oorapronikelijk onderwijzer ïaler sdioolhootd en leeraar aan eep handieissdiooU ging Kijni belangsteiImg in het bijsoondieT naair onderwijsgeiegeöhedvn uit docfti daarnaast wijdde hij een beJangrijk deel van zijn parlem witai en arbeid aan militaire zaken Zoo bepleitte hij o a in de Tweede iKamer herhaaJdielijki de belangen van de mobilisaftieHilaQhtoffera Bijna gelijUtij met aijn jubileum als Kamerlid koint er voor den heer ter Laan n og ee andere gedenltdag in Sop tchrt ét a s ztal het n l Vl jaar gedoden zijn dait hij benoemd werd tot burgemeester van Zaïandai woordooï hij de eerste soctialistische burgemeester werd van ons land Metkbealuit van 23 Juni 1925 Ged Staten vaiji Z Holland hebben op de vragefli van den heer Vaandrager op U Üee j l ingediend geant woord dnl zij ovOTiuigdi 7ijn van de wensciielijkhcid dat hel vooral in de ze provincie komt tot Hpoedig © eoi be vretdigemdo resiiltalen van het Melkbesluit 1925 War die oifieheirbPtrefl waaraan de ni Olkwinning uit n oogpunt van volkggeaondheid oet voldoeii meenen Gedeputeerde Staten düt do nood7jakejijkheidi niet aanwezig is van provm cicweg © de in itelling van een nieuw controie iiwtiruut te bevorderen n daivrgeïaten of dit mogelijk zou zijn nu het toeziciiW hierop een voorwerp yan Rijksregeling ra geworden Wat do ischeiï betreft die aaneen volnsanikt melUbedrijf mioetcn worden gegtHd merkon Ge Io Saten op di t d l bij hi t Melkbesluit niet dwingend zijn voor cüibrevm maar wel dat art 8 van dait l eRhrii del mogelijkheid opent di t voor= rihriften als hierbij bof u door de Kroon gegeven worden Bliikens door Gedeputeerde Sta ten in2r woim i adviezen c n alge ni no nmatre el van bestuur welken dit ariirol op het oog beeft in voorfa onoiding Gedef S i ie i rijn vaïi oordeel dat de kosten vim een volmnnicte melkwinning gedragen dienen isf wordeiv door die ooööuoiwnteni n dat het niet op d n weg van ïe overheidi ligt om Fubeidleering te bevorderen van een organisatie die zich ten doel stelt m dieron opvoedCTKli en eootroleerend te fimottoneeren Firmi B DE JONB Msubllsarliig Etainrt Bouwi 89 === Leeren Fauteuils === üoet aan de feestvreugde die er on der hen kan heerschen Feefetgenooten eindigde spr wan neer gij aaai het eincbe eter week buiswaerts zult keeren moge het den zijn mot het voldane gevoel dot gij van den bloei der Utreditsdiei Umversite t nog eenmaal getuige ziK geweest en dat gij het groote Utreditadio Studentencorps in welstand hebt aangetroffen met een opgewekt en niettemin van zijn verantwioordlBlijkiheid doordrongen at u d enteiige lavlit en tenslotte dat gij fee t hebt gevierd waarm vij jare n van arbeid door U werden vergeten eten feest waarin Utrechts burgerij dieolde Wannieer gij aüdtis huiswaarts zuil keeren zal voor het Luatrumi 192Ö de wenscih vaai het Utrociht eh Studentencorps zijn vervuld Burgenrachteodag In Limburg tiin Lambooy en Waszink onder de aanwnrigeo Onder eiioniMI bel atigri teil Ing ookvan da zijde ouaer Duitsdie buren werd ZonöBg in lioernwMid de eereteLiniburgscho burgerwaciliteiidwg gehouden I Voor het SocieteitHgebouiw werd dooi dien bond van vrijwillige burgerwacji t ai het kruis van verdienste uilge reikt aan Mr E baron van Xöveil lol Westerflier coram dier Koningin m de provincie Linïbufg Om twee uur steJdie zicdi onder leiding van kapitein Lul bera een viertaj kolonnep op omvattende IHT burgerwaehten ter sterkie van 5000 men Vtoorafgegaan döw eon 15 tal tamboera marcheerdio do 2 K I M lange stoet waarin zich een 16 tal muziekkorpsen bevond naar die nrarkt voor het défilé Voor het staicBiuis haddien zich iiimiiddels toeoi d © geweldige stoet amveeoxle vele hooggeplaaitste auitoriteiteii verzaraeldi w o die Minister Lambooy en Wasiibnk Door Minister Lamfbooy werden allen toegesproken waarbij hij mededeelde dat kapitein Van Nijnatten uit Maastricht welke doze organisatie tot stand braoht en ook diezien dag ï o schitterenid had georgatti eord door H M de KanJngin M8weanid was tot riddei in do ordie van Oranje Nassau Nog voerde h4t woord do commissaris der Koningin Mr van Hövell lot Westerflier Vervolgens begaven de genoodigdten zich naar eten dier zalen van het atadituis waar aan verschillende personen het kruis van verdienste werd uitgeipdkt V Na afloop d ézer p ec itlgheid ten raadihuize werd algemöircheerdi naar een 9tail aaien waar meerdere srprekers het woord voerden over het onderwerp Het revolutiegeti aar en Limbui trouw Tot slot hadden er nioerdeT concerten plaatB VojgiMiö de gej aiadipleegde deskundigen gaat van het houden van wedstrljdien voor staiverbelering een opvoedendle kraicht uit niet enkel voor dte verbettetrd mSur ook voor de gewoGne nVelkwinning Gedeip Stdten zijn vomeroens nader overleg te plegen op welko wijze het houtïen van dae Btalwed trijdon door de Provin Cde bevordietrd zod noodig geateund zou kunnen worden ProT Staten van Zuid Holland De restauratie van de Kerk te Schootdioren Ged Stajteïi van Zuidi Holland atellen ann die vergadering van Prov Stalen voor hav de verordening op de heffing mn rechten a voor den overtocht van d © brug over de Oude Maas b voon het gebruik van het Scheepvaartkanafll tussdien Rijn en ööhie c voor het ffphnleai vaai d © brug over den R jn bij Alphen aan den Rijn en d voor hïit bevaren van de Gouwe welke verordeningen voor 1 Januari 192 nnoeten wordien heririen voor l jaaa lo verlengen N Ged aten geven voorts aan de SlotenveTgadering in overweging lo ami de genreenle Schoonhoven als voorloopige bijdrage in de koeten van restatiratie van dte groote of Bartholomeiuskerk en Bmrtholoroieustoren over h t dienstjaar 1926 een subsidie van f 7 500 toe te staan 2o zftch in beginsel bereid te verklaren ia de kosten van reBtauratie dder beide raonumenAen mits die in totaal een bodrag van f 300 000 niet te boven gaan een vierdt gedeelte bii te draigen zwlks ondier voorwaarde diat a dö reslauralie geerfiiiedien zal volgens Qader in te dienen door het RijkBbureau voor dw Monumentenzorg en door Gedi Staten goed te keuren plan leekeningen en ramingen en voorts in overleg mief genoemd bureau b dat de helft dier kosten zal worden gedrag n dVwr het Rijk een aah ate door d e gemieente Schoonhoven en een aoïifate door de Ned Hervormde Kerkvoogdii aldaar De lustrumfeesten te Utrecht In die aulat der Universiteit te Utrecht vond hedenmorgen plaints de plechtige opening der Lustrumfeesten van het Utrechtsch Studientenoorps ter gelegen heid van hel 58ste LuBtnmv derUtrecbt9ohe Hoogesehool De rector van het Utreohlsch btudentenoorps de heer Korthals Alte3 hioid ée openingsredle OEMENGDE BERICHTEN Luid eo l lijdie nuoge mijn welkom klinken aldus spr I aiat vur en opgewekt de toon ervam zijn miaar moge daairnaoflt de emsit en de diepte van dit oc ejiblik weerklank in mijn woorden vinden want anders hoe ziUten zij anders loereikond zijn om uit te druikkien dat waarlijk vreugdevolle heerlijk antroereiido gevoel dat U en mij evenzeer bezielt Bovenal voelt gij blijdschap Blijdschap gij ouderen die U weer hebt kunneiti lot niklten uil de knellende banden der nraolsctiappij en weer m idübn in dioïi tijd te staan waarin licliameilijkc en geestelijke vrijheid uw kostbaarste goederen waren Blijdf clia gij jongeren diat gij die goederen nog deelachtig aijt en bovendien dat gij m et dewe eigenwrhiippen gewapend lid zijt van een gem eenschap welke ich met zulk e en kracht vastheciit in de harten vali hen die er eens toe beihoorden dat do liefde ervoor blijft ondanks jaren ondanks halve eeuwen Blijdsdiajp dat gij de la tbare bewijzen van die liefde in uw midden hebt Maar ocrft zijt gij allen ontroerd Gij die missoliien miet aarzeling den voet hebt ge et binnen d eze gewijde munon omdal zij voor u herbergen een levend stuk herinnering en gij zijt bijna huiverig otni weer opnieuw te ondergaan det zalige gevoel vah weer tliuia te zijn thuis aan diet Utreotitsehe Academie thuis bij uw Alm a MaterManr evenzeer aijt gij ontroerd die voelt dat hei U slechts éénmaal in uw leven gegeven 1 om b i de jo p editii beid ais lid vam het UlrocHitsche Studentencorps tegenwoordig te zijn Ömdöd gij om u heen den tüdi voelt wegzink n en in uw gee t iet hoc ook gij arli zoo spoedig op de voorste rljon U plaailH nemen Met deize blijdschap en dewe ontroe ring beideïi in het hart heet ik H welkomi op de Feestelijke Herdenking van hot afht en vijftigste Luetrum der Ufreditsche Hoogesehool De tegenwoordige student heeft in doorsnee lessen getrokken uit de laat ste jaren en 7A n ztedelijk bewubtzijn ie gewekt door do enormip schokken in het wereldgebeuren Dit heeft hem ook op het belang van zijn studie met nadruk geweien en dö gevolgen ziiii in do dpJeving der l culteiten van net UtrevhtscJi Studenteiiworps merlïbnar Reeds herhaaildtelijk hebt gij ditzelfde vernomen misschien a jt ge zelfs leiem esteld ondter d © hedend aagschö leden van het Utreölitsöhe Studentencorps mienschen met een dergelijke mentaliteit te zullen vinden maar mijne heeren Reunisten denkt niet dat dit verantwoordoliikheldlsbesef afbreuk Het Feest der Goudsche Zwemclub t byzonder tot de buit üandsclie aportbroeders Hü sprak de leden der Dultache Franaehe ct Engelsche clubs ieder in hun eigen taal toe en uitte in deze keurige vlotte speeches de waardeesing der G Z C voor hun komst naar Gouda waardoor de wedstrijden zoozeer in beteekenis hebben gewonnen en wees op de verbroedering tusschen de internationale teams die op dit foest wordt gedemonstreerd Wie de eerepalmen zullen wegdragen doet met ter zake de sport heeft hier een b ekenisvolle goede daad verricht Na dik der speeches stelde Dr IJsaelstiiJn een driewerf hoera m op de I uitsche Engelsche en Fransche clubs dat door alle aanwezigen direct werd overgenomen De prijmitreildnit Door djn Voorzittei weiilen vervolgeM ie prijzen uitgereikt De feestavwid Toen begon het feest dat tot laat in den nacht duurde en waailby de gevierde zangers Thoten en Van Liei en later nog een zeer mooi Spaansch dana easémble hunne medewerking verleenden en de eersten met hunne leuke liedjes de danseresjes met hun mooie dansen een geweldig succes oogstten De wedstryden an Zaterdag In het nummer i K M snelzwemmtiii vour dames en heeren startten 6 dames en tf heeien De dames gingen 5 minuten voor de heeien weg en reeds dadeLijk na het vertrek ging Tiuus Klapwyk ei tubschen uit en leeds bij hot eerste keeipunt aan de Doeleiibmg had zy een goede bU meter voorsprong Mej G Vierdag keetje daar als tweede By de heeren nam onmiddellyk na het vertrek de Duitsche Onack Vierkótter die een prachtfge slKf emt den kop en had by het eerste keerpunt al een voorsprong van een dertigtal meters op de nummers i en 3 Kohier van het IJ en Kuyper van drf Doliyn Wat spanmng betreft was de stryd tusschen deze twee zwemmers misschien wel het aantrekkelijkste van den geheelen è K M wedstrijd Aanvankelijk wist Kuypers eenige meters voor te komen maar na fiÜO M apurtte Kohier weer bij Om beurten namen zy telkens de leiding en zy Weven den geheelen tijd haidnekkig by elkaar Toen tegen het eind Vierkótter ruim 300 M was uitgeloopen zetten de beide Hollanders er een vaartje in en zy wisten nog een goede l O M in te halen Onder luide aantnoedigingskreten zetten zy toen dA eindspurt in een race die des te interessanter was omdat ook Truua Klapwijk op gelyke lyn lag Het was een aardige slotsprmt KÖhler wist ongeveer 4 minuten nadat Vierkötter kter Imd gejuich als eerste aangetikt had alR tweede den ibalk te bereiken Kuyper w pd derde met gering verschil van 3 5 seconde Spanning genoeg dual Truus Klapwyk werd eerste der dames zjj had ruim 8 minuten voorsprong op mej G Vierdag die tweede wend iDe totaal uitslag was Dames 1 Truua KJapwyk D Z 58 min 31 5 sec 2 G Viei da Neptunes 66 min 38 4 5 sec 3 W Cauwe O DiZ 71 min 42 3 6 sec 4 A v Leeuwen OJ Z 74 min 57 sec Heeren 1 Ernst Vierkötter Poseidon Keulen 49 m 853 6 sec 2 Jac JCöhler Het IJ 53 min 11 6 sec 3 Fr Kuyper Dolfijn 53 min 14 5 ec 4 J Heinen Het IJ 58 min 83 1 5 aec 5 C van Zwol Neptunes 69 min 46 3 5 aec iDe uitslag van het daaropvolgende nummer 2X 0 M schoolslag mtemationaal vss 1 R Wyss Het IJ 8 min 10 y aec L Korpershoek R Z C 3 min 12 sec Th J de Man U K C 3 min 15 4 fi e De wedatrijden Waterpolo G Z C Sanitas Bheydt 5 2 In een niet onaardigen wedstryd hebben de Goudsche reserves het team van Saiütaa op overtuigende wijze geslagen De Gouwenaars hebben getoond in de laatste wdien flink geoefend te h ibben en vooral taktisch waren zü den Duitachers verre de baaa Over t algemeen mankeerde het by de gasten ook aan schotvaardógheid Telkens wisten onze stadgenooten op het laatste moment door plotseling ingrijpen doelpunten te verhmderen P de Jong scoorde de eerste dne goals Gabry de vierde en van Essen weer de vyfde De IDuitschers wiat uit vrije posities twee tegenpunten te maken die zij voor hun harde werken en veel zwemmen we verdiend hadden Toch bleek liier duidelijk dat over t algemeen de Goudsche reserves veel meer kjjk op het spel hadden dan de Duitsohers G ZJC l Poeeidon 5 1 In een vlug geapeelden wedstrijd waarin vooral de Keuienaara aeer snel waren hebben de Gouwenaara door een groote technische en taktische meerderheid Poseadon geslagen Reeds dadelijk Week dtat de Gouwenaars misschaen in snelheid vèr achter stonden maar veel meer begrip en vaardigheid hadden dan de Poseido i zwomimers die telkens met z n vieren tegen drie Goudsche ventedigers lagen en toch g een kans zagen om de sseer vele kansen die zü kregen te benutten De Gouwenaara Heten de roodmutfljea maar ruatig hun gancr gaan namen op het beslissende oogenblik over en zoo konden Den Boer es met verre worpen den vryliggenden Goudscben voorhoedespelers voeden iDientengevolge waren de aanvallen der G Z C misschien niet aoo talrijk maar veel gevaarlijker dan die der Duitschers omdat Uaselstyn en Bokhoven met ieder schot een kans voor een doelpunt schiepen IDe eerste goal kwam 10 seconden na hejbegin en Bokhoven kon scoren Bonder datéén der Duitschei den bal aangeraakt had Treis c s iMVommen dat het een lust was om te zien maar veel practiach resultaat 1 het niet Het schieten was onauiver of wodat Slop met min of meer moeite de schot bon verwerken Aan den anderen kantkreeg Ijsselstijn eindelijk den ibal zoo Inzijn vingera dat apoedig nummer 2 Rütt op het water neerfcwam en deieWn speler wist op igelijfce wijsse de derde g te acoren Toch had het offensief van Poseidon tenslotte reaultaat Een fel van iLambertz in den hoek bracht de stand ap 3 il Na rust veranderde het aspect niet il Daitschers konden het snelle tempo Aw niet volhouden hun aanvallen werden op keengemakkel k g brol n en aan dw overkant wisten IJsadstijn en BoBwv oog tweemaal n doe nt te preateeren loodat het einde met 6 1 kwam Polytedmie Libellule 2 11 1 Dese partij was maar weinig interessant De Ëngelschen vielen erg tegen en zelfs de zeergeroemde Pycock presteerde maar weinig IDe Parüzenaars die niet eens voUed ig usren toonden zich vooral na rust tactisch en technisch eel beter terwyl ook hun snelheid rooter was In het begin ging het vry gelyk op maar de Engelschen werden vi y poedi veimoeid Nadat het 2 gestaan had wisten de FranscJien het voomameJiJk door Mayaud tot een heftig offensief te brengen zoodat het met rust 4 2 voor de Fianschen was Na de pauze ploefte de Polytechnic geheel m elkaar De reserve doelman der Engelschen bracht er nagenoeg niets van terecht en nog sevenimaal wisten de Parijaenaars diank zy een goed sluitend coDibinatie ipel te scoren zoodat het einde van dezen historieloosen stryd met 11 2 kwam Uitslagen Zondag 27 JunL 50 M vrye slag Heei en ieden G Z C beneden 16 jaar Ie prys C J P Huisman 4Ü2 5 sec üe prjjs A Weyer 43 2 5 sec rwven Iti jaar Ie prys W van Hulizen 39 4 5 sec 2e prys T Verjaal 40 3 5 sec 100 M Kugizwemmen voor heeren Internattonaail Ie prys Menno Focken Pos 1 min 26 3 5 sec 3e prys L Korpershoek R Z C 1 min 30 sec 3e prys J G Ankenman 1 min 30 4 5 sec 100 M Vrye slag voor iDames Voor het kampioensohap van Nederland Ie prys tMoj M Üraun 0 D Z 1 min 191 5 sec 2g prys iMej M Baron OD Z 1 min 20 l ö sec 3e prys Mej T v Baameister 0jD Z 1 mm 21 1 6 sec 100 M vrije alaig voor Heeren Internationaal Voor het kampioenschap van Nederland Ie prys ZUv MeÓ van Z K H Prins Hendrik lEnck Treifa Poseidon Keulen 1 min 8 sec 2e prijs A H Pycock Polytechmc Londen 1 min 9 sec 3e pryh K Wyss IJ 1 mm 94 ö sec 50 iM Rugzwemmen voor Dame s Ie prij Mej W dten Turtc ii D Zl 37 2 5 jsec 2e prys JHej M Biaun O DjZ 40 aec 3e prys Mej T de Jel 0jÜ Z 42 sec 50 iM Vrye a ag v Heeren Juniores Internationaal Ie prjjfl Winand Walter Pos 31 4 5 sec 2e prijs H A van Suylekom Maas 314 6 sec 3e pry a J J Pnna H Z en PjC 32 sec Estafette 5 x 60 M Heeren Internationaal 1 prys ZiW Jitled van H M de Ko ninginiMoeder Poaeidon I Keulen 2 min 36 4 6 see 2e prys Het IJ 2 mm 36 2 5 sec 3e prys Polytechnic Londen 2e mm 41 see Gekleed Popduiken Voor het kampioenschap van Nederland Dames Ie prys Mej iM Baron O JD Z 31 4 5 aec 2e prj s Mej T de Jel OJ JZ 34 4 5 sec 3e pry Mej J Otto U 36 sac iHeeren Ie prijs L Korpershoek KZ C 28 sec 2e prys Jan F Polder Nept 38 3 5 sec 3e prijs B P Ed van Es IJ 45 sec Schoonap ringen Dames C v d Burgt Het IJ 214 4 pt C v Oort OjD Z 154 9 pt A V Leeuwen B D Z 152 6 Heeren H Lotgerii Het IJ 212 2 pt E Davidson et U 184 3 pt P A Heijstrate LjZ C 184 9 pt Beslissingswedstrijd Waterpolo Poseidon Polytechnic 7 2 G Z C I Libeilule 4 3 Poseidon Polytechnic 7 2 De Duitschers toonden zich in deze ontmoeting niet beter dan Zaterdag maar van de Polytechmc konden zij toch vry gemakkelijk winnen De Engelschen waren werkelijk een desdlusie want wat de Poseidonen presteerden was toch heuach met zoo buitengewoon Ook deze wedstryd verschilde niet veel van die der Paryeenaars tegen de Polytechnic want nadat het met de rust 3 1 voor de Duitschera gestaan had zakte de Polytechnic weer in elkaar zoodat de snelle en vmnige Duitschera ondanks hun gebrek aan schotvaardigheid het nog tot 7 2 wisten te brengen Eoodat Poseidon beslag legde op den derden en Polytechmc op den vierden prijs G Z C Libeilule 4 3 Veri eweg de moest spannende partjj van het geheele touriu oi was de eindatiyd waai in de Gouwenaara en de Pai yzen iai elKaar niet veel toegatven De Franacheti Wïtren snel beschikten over enkele tactioi die door goed plaatsen de Goudsche achteilioede danig m het nauw brachten Toch kwam het eerete doelpunt aan den Parysschen kant Den iBoer kre den bal op het midden van het veld vry en loate een kanjer waar Znulluh geen sohyn van kians op had De Franschen begonnen toen echter züo ii serie aanvallen dat de Goudsche achterhoede het met kon ibolwerken Slop die blykbaar veel last had van de zon zag zich spoedig gepasseerd Hunters werd het water uitgestuurd dat kostte ook een goal en tenslotte aag de geweldige scliutter Mayaud nog kans om met een venijnig schot de Libeilule met 3 i een grooten voorsprong te geven Na rust kwamen de Gonwenaaia m de meerderheid en een groote menigte schoten van IJsselstün en Bokhoven kwam tegen do lat De laatste had succes met een hoog schot en IJsaelstyn zag kans tot groote vreugde der talxyke toeschouwers gelyk te maken met een haid schot Toen was de toestand vrij kritiek Beide partijen zetten er alles op om te winnen het spel verplaatste zich zeer snel en wanneer tenslotte Van dier Ree niet op een zeer toevalUigie naanier zyn hoofd juist gehouden had op de plaats waar de h l kwam en deoe met zoo lieflyk geweest ware om m het doel te belanden dan zou het einde met 3 3 gekomen zyn Nu werd het 4 3 voor de Gouwetiaars een overwinning waanby Fortuna een hoofdrol speelde Wy hopen morgen een resumeerende indruk van het waterpolotou mooi te geven Bezoek aan de Roei en Zeilvereen Gouda Zondag bezochten de buitenlandsche gasten de Boei en Bïeilvereemging te Reeuwijk waarover zy zich zeer enthousiast hebben uitgelaten Des avonds werd het feest met een diner in Hotel de Zalm besloten waaraan alle buitenlandsche gasten aanzaten Aan dezen maaltijd tjn nog heel veel vriendelijke woorden gesproken Vandaag zijn alle gasten weder naar huni woonplaatsen vertroÜEen Het feest der G Z C Ia glorieus g VJ rd STADSNIEUWS GOUDiA 26 Juni Examen bocjüioaden Voor het vanwege de Vereeniging van Leeraren te Rotterdam afgenomen examen in Boekhouden slaagden ojn J Amesz leerling van den heer B L van Veen Stoynkade alhier Dour baldadigheid brieven verbrand De Directeur van het Postkantoor deelt mede dat tengevolge van het baldadig inwerpen van eene brandende sigaret hedenmorgen by de eerate bualichitiAg in de bmevenibus tegen bet Stadhuis eemge correnpondlentie gedeeltelijk verbrand bevonden werd dermate beschadigd d at slechts een gering deel was overgebleven Behalve een aantal prentkaai ten eenige bldcen afkomstig van de buitenlandsche zwemmers werden bovendien twee briefkaarten bevonden van welke nog was na te gaan dat ze bestemd waren voor Amsterdam Lebegracht 48 en Haarlem Doelstraat 18 J de Ven t Na een langdurig lyden is Zaterdag alhier overleden in den ouderdom van 73 jaar de heer J de Ven sedert een lange redes van 38 jaren boekverkooper hier ter stede De overledene wiens boekiwindel vele jaren op de Markt gevestigdi was vervolgens naar de Wydstraat werd verplaatst was vele jaren notabel van de Ned Herv Keik De teraardebestelhng zal plaats hebben morgenmiddag te 2 uur op de Alg Begraafplaats Derde orgelconceii De derde orgelbeapehng m de Groote of St Janskerk door den heer Henri C J de Man zal plaats hebben op Dinsdag 6 Juli a s des avonds te kwart over 8 Als solisten zullen hunne medewerking verleenen Jonfcvrouwe Wihna Smissaert Fluit den Haag en JWejufiErouw Jeanne van Emmerick Sopraan Rotterdam Volks en Sehoolbad In de afgeloopen week werden in het Volk en Schoolibad verbruikt 162 kuipbaden ia4 sproeibaden en 956 kinderbaden Temperatuur van het water De temperatuur van het water in de Ste Zweminrichting was hedenmiddag 2 uur 66 de lucht was G8 ÜH vendag van den toestand der Gemeente Gouda over 1925 Hl Archieven Aan het verslag van den arèbivaris ontleenen wy het volgende De herstelling en vernieuwing van het bindwerk der gemeentelijke arohief beacheiden werd met kracht aangevat Vam 66 registers werden na opnieuw te zijn ingenaajd de perkamenten banden hersteld terwyt ongebonden registera en stukken werden opgeborgen in 135 portefeuilles De sumnuere ordening van ongemventariseerde archivalia werd voortgezet Het archief van het voormalig chirurgyns gilde werd einventaTifloewi en de öosaiers van het iweeskamerarchief geklapperd Met de controle van den mventaris werd een aanvang gemaakt waar noodig werd deze Ingewerkt Het klapperen van de aanwezige doop trouw en overiijdenaregisters werd voortgezet Aan de huwelyks proclamatie boeken mt het tydvtdt 1798 18X1 werd de Jaatete hand gelegd Daarna werd een aanvang gemaakt met de trouwboeken der Ned Herv gemeente die asa het eind des jaars van 1574 1603 waren geklapperd Het archief mocht de volgende geschenken ontvangen Ie van den archifvarLs te Leiden a fundatiebrief voor een preuve doorAdr van Eyck in het St Elisabeths gasthuis alhier b extract uit de Resolutiën der Statenvan Holland betreffende het St Catharinagasthuis en Maria Magdaienen convent alhier 2e van den archivaris der gemeente Amsterdam a een stuk betreffende een Weeskameraangelegenheid fam v d Tocht Cinq b een publicatie van den verkodp vaneen huia en land 8e van den heer M A 3 Kortenoever alhier eigenbrieven van het huis Turfmarkt 142 van wylen zyn moeder 4e van den heer P W van Reedt Dortland te s Gravenhage enkele papieren op Gouda betrekking hebbende uit de nalatenschap van zyn vader 5e van den heer J D Vetter alhier enkele bescheiden betreffende het geslacht Vetter Aangekocht werden Een misBieve van de Regeering der Stad Gouda aan de Hr gedeputeerdens dier Stad in dato 6 April 1578 te dier tyt tot Delff synde oanme octroy te versoeken dat ten behoeve van het Leprooaenhuys voor ƒ 2000 guldens aan oortjes mogten staan die alleen binnen de stad Gouda gangbaar soude syn etc twee ndssieves van Burgemeesters van Gouda betreffende het aomineeren van Commissarissen tot het besoigneeren op de betaling van rente enz van 11 Sept 1678 en de i lgende boeken Beknopt Etymologisch Woordenboek der Ned Taal door J Vercouriie Pallas Leidensis MCMXXV Sprokkelingen in Nederland Reeks A Steden door Mr A Loosjes en een reproductie van een teekening van het Goudsche Stadhuis van R Roghman Voor wetensohappelyke doeleinden werd het archief voortdiiren l geraadpleegd en wel meer speciaal voor de volgende onderwerpen de scholarchie de invoering der Gregoriaansche tijdrekening en haar invloed de historie van den St Janskerk met klokken en van het Stadhuis en de herkomst van de door de gemeente aan de St Janskerk verschuldigde vergoeding wegens het gemis van begrafenisrecbten Tijdens een bezoek van een groep architecten aan het sta lhuis op 28 Maart werd kleine tentoonstelling georganiseerd van oude teebeningen reproductie enz van dat gebouw Het gebouw en de meubelen verkeereo in foeiteD Btaat Bocwel da tifXtm hkr en daar f teu van vochtigheid vertoonen kondfiftt de archiividia voljioantte tegen vocht worden gevrüwaard AvmU 28 Juni 8 uur 3oo M Genoegen L denvei adering Juli Raadzaal Stadbiiiae Verg adarinK van Secretariss van Kaïmers van Koophandel en Fabrieken Juli 8 uur iDerde OrgelbeapeMng in de Groote of St Janskerk Agenda Goudsch PadvinderB Maandag 28 Padvinders uur Clubhuis tDinsdag 29 Welpen 8 uur Clubhuis Lezing door den heer van der Ven De apotheek van den heer F A Dee Westhaven ia deze week tot en met 2 Juli benevens den daarop voljgsndeo nacht g opand DA 8 wir deé avuMda des nachts echter alleen voor reoepta VU D£JN OMTKKK CAPÜÏLLE a d UiSSfiL De Rechtbank te Rotter im heeft uitgesproken het fakilissement van J Ch de Jong notans wonende te Caitelle a d IJssel Curatoren zyn mr G Naiita te Rotterdam en W C Treurniet candlöaat notaria t Rotte idam OOUDEHAK Een eigenaardig geval deed zich gisteren voor in de Ned Herv Kerk alhiei Toen te 10 uur de Godsdienstoefening zou aanvangen bleek het dat er twee gegadigden waren om voor te gaan tot den dioist en wei de heeren üb J v d Heyden uit l ekkerkerk en de heer Schei nzeel G O te Bunnit Beide voorgangers hadden bericht ontvangen dat zy om 10 wu den dienst zouden ielden een vergissing natuux lyk van het kerkbestuur dat voor beide heeren eeer onaangenaam was De kerltgajiigeis die gekomen waren om aich onder het gehoor van Ds v d iHeyden te scharen konden blyven want men besloot dat Ds V d Heyden dn de kerk zou kunnen optreden iDen heer Scherpenzeel ging met zyn geestverwanten naar de fiyizondere school onder hen was ook de president kerkvoogd Dat het voor beide ijoorgangers een onaangename geschiedenis was ia duidelijk Dat is nu reeds de tweede maal in korten tyd dat een dergelyk misverstand plaats heeft immers korten tijd geleden was het Ds Ottevanger die naar Gouderak kwam om een dienst te vervullen en de kerk gesloten vond SCHOONHOVEN Veerverbetering Het Schoonhovensche Veer is voor het toerisme zeer belangrijk Aanvankelijk s het vervoer over dit Veer t het verkeer in lich opnemt dat aidv uit de AJtblasserwaard beweegt in de Tfchting van Sf noonhoven Gouda en omstr n Ook het snelverkeer naar het Zuiden passeert dit veer Zeer bezwaartyk is evenwel de voemtoep n de oniidizijde van tit veer Gelkenes die veel te steil is en daarom dScwjjls gemeden wordt B en W van Schoonhoven hebben thans aangekocht een hetangryke strook grondfl aan die ayde voor een som en ƒ 7000 waaiimee dy veerstoep zal kunnen worden verbeterd D thans bestaande stoep heefit een helling van 1 oip 9 tenwijl de nieuwe een helling aal krijgen van 1 op 20 De hmdige stoep is lang 48 meter terwyl de nieuwe 90 meter Jang zal worden De nieuwe stoep zal dlua zeer langzaam naar het water hellen waairdoor het groote bezwaar voor auto a en voertuigen om tegen de helhng op te komen dan verdwenen zal zyn Ook zal de nieuwe stoep veel breeder kunnen worden igeanaakt dan de thans bestaande Eemge cyfers zullen kunnen aantoonen de beamgrykheid van dit veer Op de beide Pinksterdagen van dit jaar werden hier overgezet 4800 personen 75 auto s en 2000 rywielen Op Zatewlag 19 Jum werden in verband met een festiviteit ailhier overgezet tusachen n m 2 uur en middemacht 3180 peisonen en 875 rywielen Heden zal de Raad beslissen over voorstellen van B en W om de bestaande pont te vervangen door een mechanisch voortbewogene veimioedelijk een motorpont Reeds wenlen besprekingen hieromtrent gevoerd met het Technisch Bureau in t Veld te Delft dat ook de nieuwe pont maakt voor het Katerveer by Zwolle en dat de pont heeft gemaakt die paa in de vaart gebracht weixl op het veer DordrechtPapendrecht Half Juli wordt de nieuwe pont aan het Katerveer in gebruik genomen B en W van Schoonhoven zuUeh zich dan in getelschap van raa4lfcleden en lieakundigen naar Zwolle begeven om de nieuwe pont in de praktijk te zien Daanvan zal afhangen welke maatregelen hier in Schoonhoven worden toegeipast De gemeente pakt de veerventwtering thans zoo energiek aan om klaar te kunnen zijn wanneer de plannen weer eens vow den dag mochten komen van n groot wegennet door de Alblaaaerwaard Wanneer Schoonhoven dan een uitmuntende verbinding heeft over de rivier kan het den voorrang genieten om den reeds geprojecteerden weg van het Veer over Nieuwpoort te krijgen wat ten goede zal komen aan de ontwikkeling van Schoonhoven zel e RADIO NIEUWS Programma voor hed i 7 4r Londen Beertim e i iam ao aten HO Stwkholmi Kansermuaiek 8 JO Londen Coiwert AberysiWjlli mir de feest IKio Concert Brussel Uïnrfrt e7ing voordtaelit MiinBter Operette Der Fldlele Bauer S 30 Stockholmi Coodert i = Ölti Züricti Popailair programma Kjwikfort Orke v h Operage ouw 8 50 Berlijn Voordracibt daarna kajoNBnaivk van Ha dn tot 9ctiOnberg Kopwüiagen Öpel orkest Parija Conioert 9 30 Londen ToeBprak n 9 50 Ualo C llQmuz teik 1 20 Berlijn Oricieatoonoeirt too ien Variét sterren H station Hilversuiii 1050 M aendt uit i 30 7 10 Duilafllie les 7 uur Poljitiebericht 8 10 koersen berichten 8 15 Qenuengd programma Handvol inieork eBt L Elfttudnana Amsterdiam Orit€ t voontna oht 10 05 berichten Het station DaVentry 5XX löOU M oendt uit 10 20 pff9gf vnn BptIIju 11 20 12 20 dammlffllek SPOHT EN WamSTRimBN VOEimAL Uitslagen van Zondag 27 Juni 192 Seriewedatrifden iMoordrecht G S V lU Moordrecht H 4 2 Olympi IV Waddinxveen II 4 1 Zwerver I Olyn ta III 3 i G S V II Schoonhoven II 1 2 Vriendacbappeliifc Schoonhoven Schoonh I OjN A I 1 2 Gouda G S V conib Personeel Groot Rotterdam 2 2 Haastrecht Haastrecht Il Gouda V 2 4 LAWN TBNNIS UUalagM Lawntennia 2e klasse afd III aubhuis te Werve I S H O I 0 7 3e klasse afd 1 R H B Game II 3 4 Kam pioenacoro petitie O O 1I 1X3X II 3 4 KaunpioenHchapBcompetUia Onder Ons U T iX a II 3 4 Evenals de G ZX kan T IjO D il er den laatsten t Jd op bogen ateeda ongeslagen uit het tennisstrydperk te treden Nu gisteren werd jcte kamp aangebonden met de Haag sche tennisclub Onder Ons 11 kampioen der derde klease aid C fcir IS gestreden van a morgens elf uur tot s avonds aeven uur Slechts twee partyen werden maar in twee aets uitgespeeld l e rest der partyen waren dne sets Wy brengen dan ook een woord van hulde aan Mej N Kortenoever die twee van iiaar partyen in twee sets wiet te winnrai Den heer G W v Stapele werd voor het eerst jn de coropetatie m het enkelspel geslagen w araan een foutieve ibeslissing van de umpire ook voor een groot deel debet was Mej H IJssel de Schepper Sipeelde ook buitengewoon goed en wist beide harer partyen toC dne sets te ioxcvetWL De heer K T v iHeuveln wjst alle tne z n lartyen te wannen lf i G W f ftlH t i e uitslagen spreken voor zich iBelf Heeren nkelapel K SÜbigep G ijtapele tt 6 6 8 6 O HuHnBen lH V H etn Ö 8 4 6 5 7 Dame8 l BlMil8pel Mej N Kortenoever Mej a Thomson tWt 6 5J Uemengd tüutabelspel Jllej H Thomaen en K ydbiger Mej H Usael de Schepper en G W van StapeJe 6 4 3 6 6 8 Mevr A fiymers en O Thomsen Mej N K rtenoever en H ï van iHeuveln 4 6 8 6 Heeren Dubbelspel K Sübiger en O Thomsejt HG W van Stapele ea H T van Heuveln Ö6 7 3 7 9 Dames Dubbelspel Mevr A Eymera en JWej H ThMAson iMej N Kortenoever en Mej H IJssel da Schepper 6 8 6 3 6 3 MARKTBERICHTEN Itocterdanucke Veenarkt 2ö Juni Aanvoer 739 vette ruawtereo 225 vatte ea j rasltalveren 6B7 vardeiis 201 schapen eii lanimiere ii FnjiMffi h ioei ai Ie kw i 0 50 0 ti i 2o kw f 0 44 do kw f 0 30 0 a2 S Oss i Ie kw i 0 45 O iiO 2e kw t 0 44 ïle kw f 0 89 Kalveren ie kw ï 0 57 2ö kw I 0 47 j üekw f 0 40 0 42 Varkctnö Ie kw t0 4l 2e kw f 0 4 Koeieax en oseen muiligen iiandel imjaen over het algeanieen iets minder Vette kalveren handle iets vlugger prijzen iets vaster Kaasmarkt Ogd wat r 2H JiHii A anvoter 114 partijen 6480 stukri 32400 K G Prijzen Ie kw m et r m 47 irr f 40 45 zonder 40 47 Haiitüel vliig Marktbavickt dn CoÖperatievs Vere iigiiif JDa Boskoopach Veiling t Boskoop 28 Juni Rozen Ophelia 45 56 Golden Ophelia 65 Hartley 120 Columibia 67 78 Butterfly 50 Hac Keiler 75 130 Mme liüew Boucih 50 61 Cl Pomet HH 44 Delphinium 21 25 Irissen 23 Asparagus 2433 Diversen Daiüia s 90 Gladiolen dO Lathyruö 2 I7 Pïoent n 36 VioMe ren 53 72 Canppanula 14 10 Anjers 90 Wilh Kordes fiO 80 Polyaniharozeii 40 Buiteiirozeïi 34 Rozölandia 57 60 Pauls Searlft CO HO Laatste Berichten DRAADLOOZE DIENST Relletjes in Reïma PARUS 2S Juni Gisteren hebben te Rho mn relletjes plaattj gebad fascisten van he t congres dat Zondag te Reim s wenl gehoxiden kwamen in botsing mei comiHiunisten die leseii de fasnislen demonstreerdien De politie moest krarfttig optreden Er zijn vwsdieideoa gewoodflftsr i s t PARIJS 28 Juni D praeldeni der repubJiek Doumergite heeft d fc Koning en de Koningin van HUije bedm een dejeuner aangetoodeo Morgeu vertrekken üi naar London Het hoofw bMocft van Mnjhryk TcrworpHu UË N HAAG 28 Juni De Hooge Riaad verwierp heden het oaBaatleboroep van Marcellis Muylwijk die door het Ambterdiimiwhei Gereci t tKif ifl ve oordoeld tot 4 a r gevangeRiaatraf met aftrek van 1 nffiiaifcdeni preventieve horfiteniii wegerito misiiaiideling en dood tengevolge heb KCtd gepl c egd op den nvaketaflr Busdi en wegens dielstal Beroep op de Knxw GRAVE 28 Juni Naar wij vqrfümen is cagflafio oangateekend bij de Kroon tegen het besluit vau Gedep Staten betre cnd d i opine iias tag 4 raadsleden d er gem eente Grave Ensebdw steomtrawleni fai UmiiidcB iJMUlOEN 2 Juni in de week van 21i 27 Juni 2ijn t IJoMldon Donder vangst biniieagekomesi ota kolien ie ladien 8 Kngelscba stoomtrawia n m 11 uit Grimby 12 uit Loweotoft 11 uit Yannouth en 1 uit Aberdeen Met een auto in de vaart getedca Gisieiravoiui omatreekjs half remd op den straatweg tusaohen de HaKKelaara weg en Naarden do heet GoossenH uit den Boecli Toeqi bij wilde uitwi Den voor eeoi andere anto oesiuurd diQor den hewr van Enthoven udt Banrai re icli hij dnonlat er te weinig ruimte was mict t in auto in d vaart De heer Goossena en zija diodhter kouden zirih redden BnuMl ia hotel Veneput te MkUeUrarv Het achterdeel reitinwil Zeteirdoginoa en qrn halt es is brand ontd f 4 t in de keuken van Grand Hotel Verseput te Middtelburg Het vuur dieelde zidh spoeddg aan de boveniliggendie logeerkanvers mee en zoowel de familie van don direrteur als het personeel en versohUlende gasten konden mch slecht redïwn over hei diak of door uit het rasn te apringen met achterlating van aile kleedingstukken en somsi van geld Gelukkig Kwain ten slotte ieder behouden buiten Een d er tieeren die aan eea jongedaimiei dien weg muBr den uitgang bad gewonen kon bi terugkeer naar zijn eigen kamer niets mfeet redden In lüjn nachtkïeeren is bi cf een ptfA gevliKiht waar 7Jdi reenlB de famuevan den diirecteur met de kinctereu t evond Van dit plat zlin de pien cliea door een buumuan met eeti hidder gered en in veiligheid gebraidit Hot miBg en geduk wofd ft geooeoKtdat alles zonder perBOoniijke ongevallen is a tgal eopaa Beurs van Anurterdam WISSELKOERSEN 26 JuiiB 28 JuniOfficieil hanim 12 U t Ifl4l Beriyn 69M £ 9 Parus 7 10 IM BruBsel 7 11 7 13 itserland 48 20 48 28 Weenen 3 17H 85 20 Kos erdULgen 66 80 66 Oslo 64 60 54 70 üew York 2M 2 48 iNiet officieol Fraa 7 36 7 88 Madnd 40 40 02 Milaan 9 06 0 Beiiru v riiehl De beurs hau iteueu wo rustig voorkonven üp de oiie aftieedkig vormde aiCh een iioeK in Koninklliken die aenvamkelijk eeox opwaartsctie koer nrtituig voigdie rataar nadien weer terug vielen Van de rubberwaairdieti liepen Amsterdam rubber kort na opening naar boven doch tenstotte bteveo zij icn binnen nauwe grencaen bewegen Ta4 aik ken haxlden eeo stille markt e wBireni weinig venandiwd Older de induetrieeien kwamen dekuitstzijdeaaiKlieelcn beoedien de vorige slotnoteeringen In suUcerwaarden ging weinig om H V A wïireïi pri shoudieiii Oe Bclieep vaartmiarkt was bijna geheel verlaten Amerikanen sledii geringe belangsleFling docji kenden uca over het algejiieen tamelijk goed handhaven Prolongatie 3 3 4 a N W 3 7i RADIO TELEGRAFISCH WEBRBBBIGBT Hoogste stand 772 8 te Calaiis Laagste stand 762 7 te aaenia Verwachting Zwakfce veranderlijke wind Afnetnende bewolking Droog weer Iets wanner ovetdag Lkhtep 28 29 Juni 9 58 njn 441 ivjn ADVERTENTIBN STOOM EN van Zomer Japonnetjes Mooie afwerking Goedkoope prijzen DE PELIKAAN Telefoon 196 f V