Goudsche Courant, zaterdag 12 mei 1928

KOSTEIOOS filll NV OoHdiehaZakkinhanëtl Bauda Bii beschikking van den i A Ue r Kadi ttiCommiBsariu is bepoaUl lo dut de indiBnuig an de schukbvai deriiirgren by ondergeteekende moet plaal hebben vóór 5 Jumi a s 2o dat de veiificatiovür atlenntg jföhou den zal worden op Dinsdag 26 Juni a s ties m 9 uur m he4 Gerechtsgebouw aan den Noord mgel te Rottewiain De Curator Mr M DE MOL Gouda 10 Mei 1928 Martot 46 20 Ruims InkonnalAn Voor lemaml heer of tlanie die flinkweet aan te pakken of leiding weU te ge en aan amieren en be chikibaai heeft een klein kapitaaltje kan oor GOUDA en OMMR K I N het Agentschap verkrijgen van eenIn tituiit oor Oixtei wijH voor het plaat en an Schi ftelijike J ei wn by het Publiekkostelooae vooilicHting wonlt door Oiganisator De Commissie van Toezicht op de Stedelijke Bad en Zweminnchtingen maak bekend dat de Zweminnchting aan de Houtmansgracht vanaf MAANDAO 14 MEI a s zal 0 op ncl zlfn 10 De Commissie voornoemd A D VAN VREUMINGEN Voorz G VAN SPENGEN Secretaris No 16764 Hoeden voor den zomer Eandelyk dan een totale omwenteling ui de hoedenmode Het ryk der viltjes is uit verdwenen de aleohte gewoonte om het korte baar dat iriadx en bygpemscb moet heeten te broeien onder een warm nauwsluitend vilthoedje Het stroo is teruggekeerd m aj ziytn charme m een bovenmatigen rykdom van soorten en kleuren Indien men meuwS gieng ia naar wat Parya bren l kan ik wel tien fltroosoorten opnoemen die allen even nieuw en even aantrekkelyk zyn Het grove paillasson ui glanzende kwaüteit Yedda m doffe Yova genoemd dringt zich het eerst op èn door zn eigenaardig ruatjesvlechtjwerk en door zn grofheid en exotifiche kleureniweelde Ofschoon het gebruikt wordt voor hoeden m alle maten groote met mtgezonderd ia het te prefareeren voor kleine dopjee daar het zeer uitgevend en aoims aelfs opzichtig fAaat Andere modellen dan cloches ziet nu er byna met van deze zyn er met gebogen randen van alle formaat gewoonlyk met eene zyde de knlrar een heel stuk breeder dan de andere Naast h paiUaason pousseert Parys het 3akon het paraaicol liet lingol en ban beou aUe strooeoorten welke wy vermoedelijk dit seizoen alleen maar by naam zullen kennen en die de exportmode ons reserveert voor een volgenden zomer ladico mui wil weten vêt er kwa te lande m werioeli kheid gedragen wordt dan kudt het antwoord m de eerste plaats t angkok bangkok m t echte ra4 fyiie vlechtwerk dat door geen enkele namaak te cA narm is en namaak bangkok m zoo ontzettende overvloed van soorten dat het lykt of de gebeele daaneswereid met bang kok behoed IS Het natunl bai kak de kleur die het midden hwidt tuesohen een wat vuil wit en de zachtste roomtmt is al byzonder m de mode Men zaet er nonchalant chique model len van die met een enkel Imt een etroot uid of een jreborduurd lint gegarneerd pryzen van ƒ 30 ƒ 40 moeten opbrengen MÜi Ziet heiige ftftgkok en meer nog don kerbdaiuiw en ziwart De nouveauté van het saiison zou men bet kunnen noemen het zwarte glanzende echt bangkok hoedje met cirelmt gegarneerd hetzy als effen band hetzy als volle stnk aan den achterzy kant tegen den bol geplakt na eerst door een kopetMi of een jiBweelen ruig g haald te zyn Wat ayn er een elegante modellen in dit echte ft angk k en wat plooit en legt het zich fraai m allerlei kJeine en 8 roote vouwen m vlakke en bolle randen m smalle koord S S van Dantzig Nieuwe zending m verhemden I Zilver Rozenkrans Met etui IS BO Alpacca Rozflnkrans 7B Ot HEETMAN OeSTPLEIIi a TEL 8374 mTTERDAM Vida daai zult gij ook je beiptte a mij veniuJlen t uau wordt gij de mij ne Ja fluiatetrde zuj toedier terwiU voor een oogenblik haar wa gen hoc ger geideura werdeix om ao t vOi gfand oogenblik nog bleaker te doen zjn dfiü te voren Weinige ure later was de schoone vlirtditeling op weg naar de were o ie ze zoo plotaekng em geheimzn i Werlaiten had lioe zou die wereld haar ontvangen Wedk oordieiel zou zij over laajp mtsprebenV HOCi DefruK XV m Neien t is onniogelij Is V ida Carolan weder m h r woning in de Herfordstreet Ik geloof er niets van Neem heve Hedena dat is Inmiers niet waar Dat kan met anders dan een praatje zijn Ik verrefeer u toch Mr Staunton dat het geen praatje maar zuiver waarbieid is antwoordde Helena Lei ce er apgelogen d t zij e eerste was die haar vnendin het senaatie berjoht kon nvededleeleh Hoewel zij over het feit zellf ïmndier verheuou WoTdt vervojpd PAKJEÏ VAN viENDYK Ó KOFFIE I M THEE GROSSIER VOOR ZUID HOLLAND FA RENEMAN VAN DER HEIJDEN GOUDA mÊÊÊÊÊÊKaBmmÊimmmiwaÊSÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmi Adverteert in dit Blad Genezing door de Planten van alle hieronder vermeWe ziekten nieuwe en oudere gevallen zelfs wanneer ongeneesbaar verklaard BEN SPECIAAL en verschillend geneesmiddel voor elke ziekte Suikerziekte Onmacht Bloedarmoede Zwakte Bleekzucht Eiwitziekien Nephritis Asthma Hoest Bronchitis Maag ot ingewanden sluchte spysverteiing verlies van eetlust zwaarten in de maag krampen beladen tong Huidziekten uitslag roode puistjes m t aangezicht ekzema jeukte steenpuisten eilz op elke plaats baard haien SpatadeiachUge zweren Rheuraatiek Jicht zenuwpun Slagaderverkalkiitg Pyn aan de lever leversteenen nieren of blaas Aiimbeien Verstopping Alle ziekten van de waterwegen en de blaas Het keeren der jaren Zelfs indien go alle vertrouwen verloren hebt in de geneesmidde len moet pj niet aarzelen een der kostlooze brochuren te vragen aan den uitvindei dezer behandeling G DAMMAN doctor m de Medicij nen b flrma J H J SNABILIE Afd D 85 Groote Markt 7 ROTTERDAM Men geheve precies aan te geven aan welke ziekten men Iddt QëlcoVQn Gelooven op gezag is met meer noodig U kunt zeer eenvoudig zèl beoordeelen of de vloerbedekking die U zoudt willen aanschaffen aan Uw eischen voldoet Het IS U duidelitk dat de duurzaamheid van een bedrukte vloerbedekking afhangt van de kwaliteit der verfen vernislaag Hoe vaster deze op de massa zijn aangebracht hoe grooter de waarborg voor duurzaamheid is U kunt dat zelf constateerenl op alle bedrukte vloerbedekkingen die Uw leverancier U toont en U zult uit eigen overtuiging Balatum verlangen En het zal U tevens duidelijk zi n waarom de Balatum fabrieken van nu af aan ondanks den lagen prijs lederen koop van haar nieuw en verbeterd product schriftelijk kannen garandeeren Balatum is mooi duurzaam en goedkoop gemakkelijk te onderhouden tegen water ten volle bestand en in een groot aantal dessins w o naar ontwerpen van HoUandsche kunstenaars verkrijgbaar l m de hiernaast afgebeelde krasproef ftelijke garantie en weigert imitaties die U als gel kvaardig aën Batttam touden wonhn ung$pntfn Eischt origineele Utreohtsohe Hypotheekbank UTRBOHT PjmdbH wen f 47 000 000 De BANK stelt beschikbaar A i Pandbrieven a 99 m stukken van f 1000 f500 en flOO40 De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG Maison Para RottrPd m Hoofdsteeg 7 Vtrpl lngiirtiktlan Coriiii aummikouiiii Briuthii i WarmwaUriakkin aalll pril cour aUMMIWAIIEII ASTHMA Wanneer Uw leven dac en nacht Ter gald wordt door benauwdheden op de borst en bq de ademhahng maak dan het taaie kleverige tlqni lo met e beproefde Akker Abdijuroop Gq zult dan poedig bevrqd zijn van die ang tige beklemming en dat ver tikkende gevoel Ook beroemd bg bronchitis kinkhoe t slqmhoest griep en influenza AKKER ABDUSIROOP Akmiveriinigbuiinkakan J 230tr l 50 ± tM ii 2Ji a ± 1000 1 il 4S0 EiKhkakcfwMkkni WÊÊA ALLE DlRUKWERKJEN voor den Handel Vareanigingen én voor Particulier gebruik worden tot zeer billijke prijzen accuraat en vlug door on geleverd A BRINKMAN ZOON De groote strijd De groote stryd om het bestaan woitlt door ieder gestreden en er valflcn d e lyks slachtoffeis Wanner irw weerstanisvermogen geleden heeft wanneer gy uw werk niet meei met lu t kunt doen wanneer gy omgedung zyt of zen uwachtog pnkkelbaar en slecht gehumeonxl dan ijC gy goed opweg een sJachtoffer te wor den Gaat dat zoo vooit dan kunt ge straks mets meer Daarom versterft uw krachten nu het nog tyd is De SANGUINOSF is het kostelijke middel dat u snel en zeker de verloren zenuwkracht wedergeeft Zy verhoogt uw weer rtandsvemo gen maakt uwslaap diep en verkwikken 1 en geeft ü dat opgewekt gevoel van kracht en blydschap dat èy een vi maafcte gezondheid behoort N€emt er d proef van SANGUENOSE kost per fl ƒ 2 de 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ 21 WACHT U VOOR NAMAAK Tweemaal daags een eetlepel ia voldoende VAN DAM Co 859 50 De Iliemerstraat 2c 4 Den Haag j VELO Waachmachines Verstandige menschen En juist zi alleen Zi hoepen een VELD En wringer meteen ImiiKliioi nmf f43 50 Elittritchi nuf f SO I f U i CONTANT en IN HUUR VELOWaschmaohIne Mij LJIandaweg 53 aouda 87 Jaai ang Zaterdag 12 Mei 1928 NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREK INHOVEN STOLWUK WADDINXVI ADVERTENTl£PIlU8i UU Gouda en matrdun briiooxitKU tot dm bMOri niDfl 1 6 regela f 1 0 elke recti nwer f QM Van bulten Gouda en dw besorskrinc 1 regelj IM elke n el meer OM AdrartcntUio in bet Zeterdacaummar 20 ft b lag op den pr a Liefdadlgheirte drerteatljn de balft van den pr Ja INGEZONDEN H£D £UMGBNi 1 4 regela S D6 elke ng meer ƒ 0 Op de Toorpeclna 60 ft hoogar Gewone adTertentUtn en ingeimidtti nwdedetUngaa fa J oontraet tot Keer geredueeeiden pr s Groote letten en randen worden berekend naar idai wuimte AdrerteatlSn kunnen worden ingeaonden door tuwebenkoDut van aoUede Boekhandelaren Adirertentiebureaux en one agenten en moeteu daage tA4i de ptaatiing aan bat Bitreau zUn ingekomen tfOMlnde van opname nnekerd te itiu BEBGAMBACHT BERKENWOUDK IJODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECOT MOORDRECOT nÏbüWERKERI OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCSIOONHtWEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enx Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS I per kwutwü 2 26 per w ek 17 cfmt met Zondagsblad IMT kwartaal ƒ 2M per week 22 cent o veral waar de eMrKÜ per looper gesdiiedt Ynnco per poet per kwartaal ƒ 815 met Zondagsblad I t O Abonnementen morden dageliJkB aaiiKenomen aan ons RiUéau MABKl 81 GOUDA UI oDze agenten eit loopera tien boeman lel en de postkuiloren Onze bureaux z in h l jki geopend van 9 S uui Admiubitratia Talef Intere 82 Badsctie Telef 83 Foatrekening 48400 anders Het i bovendien altyu hetzelidc en wordt du8 te veel cliche voor d vorstelyki verjaardagen l t adiynt daarvoor niet veel nieuws te vindij te zjjn en bet oude heeft zijn harme wel ietwat verloren HAGLNAAK odig IS Zy die meenen aitedelyke arbei ders naar den landbouw te moeten brewgen hebben van die structuur o i niet het juiste begrip È r bestaan omtrent de werkgelegenheid die de landA ouiw kan echenkan m stedel ke kringen en meit name ook by de pers vest te optimiistifixrhe opvattmgerL hen bewys hier van leverde de heer Joels op de laatst ge houden Algemeene Vergaderuig van den Vryheidebond Deoe meukte by de beiipre kingen der prae adv zen van Prof Dorde wyk en Dr Vos op dat vre hier te lande nog eene groote oppervlakte ongeculti veerde gronden lietoben die vruchtbaar die nen te worden gemaakt Maar weet de pre ker wel zouden w willen vragen hoe productief dit wenk is Om hom daarvan eemg denkbeeld te geven willen wy hem verwryzen naar wat m den gemeenteraad van Rotterdam onlangs is gezegd met be trekking tot de uitzending van Rotterdam sche werkloozen naar de Overysselsche ont mmngen De arbeiders die m de streek wonen ontvangen by dit ontgmnmgswerk waarbij in aocoord wordt gewerkt bü eene 60 unge iwerkweek en een behoorlijke aibpidsprestatie gemiddeld een loon van f ƒ 15 per week I e arbeidere uit de groote Bteden kragen daarop een toeelag van 75 zoodat hun loon wordt ƒ 15 + ƒ 1125 = ƒ 26 5 Gereikend wordt dat zy daarvan ƒ 20 aan hun in de stad achtergebleven gezm kutinen doen toekomen Om de 14 dagen nïogen de arbeidere op kosten der overheid naar huis Telt men deze en nog eenice andara iBoeteiL i bet loen dan komt nwn tot een bedfag van ƒ 29 Hiervan betaalt het wiaterschap te wisns behoeve het onitginningBwerk geschiedt ƒ 6 zoodat het verschil dooo Ryk en geme rte moet worden gedragen Deze cyfeiB zyn inderdaad buitengr wocm merkwaardig Voor een loon van ƒ 15 aan ter plaatse wonende arbeiders en voor een loon van plm f 23 aan door de teden uitgezonden werkloozen wordt een arbeid ver richt die geacht Wordt ƒ 5 waard te zyn Productief dit is de conclusie waartoe men komt ia die orKtginningsarbeid dus sledht m zeer germge mate Nu IS hiermede de uitzending an stede lyke werkloozen met geheel veroordeeld Er 1 $ echter slechts één argument waarmede zy kan worden verdedigd Het is dit dat men de uitzending gebruikt als middel om te voorkomen dat de werkloozen al e zeer op den steun gaan teren en om te bewerken dat lii meer moeite doen werk te vind n HOFSTAD BRIEVEN UIT D CMXIX Al 13 het mat direct oeji weieldschokken de gebfcurtenia we mog i er tooh wel even de aaiulactit op v ugen dat deii tiaag zyn Iwintigfete tramlyn heeit gekit gen lL i en lyk ib het de een en tWöütigate en als rat i aiies meetelt zyn twee twintgste ftwiu t g jaar geleden wis tt t zoó dat ei tien electriache tramiynen waren mitfcgadei vyd stoomtrams Van di vyi ouderwetiache instrumenten ayn ar i Vier verdwenen en het leven an te ivyitle die naar het We C land loopt ook al op eenreind W syn m de stad zejt nu achttien electnsche lynen waarvan er een aUeen a xomens dien t doet Daarnaast ryden de electriJKhe naar Wanse I aar Leiden en naai R wyk Delft Dan is er nog de lectiusche die van bchevenin gen via Voorschoten Tsjlóit en ten slotte is er ook altyd nog de electrisohe van Scheve ringen Kunhaua naar het Hollandsche Spoor station Vezfi laaiite i8 een onderdeel van het spoorweg net efk eigenlijk bestaat me met aipart Het is W merkwaardig dat d e lyn nooit heeft gierendeevd Zel£s j c rechtstreeksche verbindiïi Schevemng on Kotterdam heoflt met te beduiden In de wantermaanden levert d vrywel mets op tn dan zyn ex nog maan een paar treinen per dag Er IS d s heel wat te trammen in de stad zeLf In den loop der jajfen ayn vrywel alle lynen mtgeibreiLd Sommfae zyn zeer lang en het lykt dan alsof het oüannede heel goed koop ryden is omdat nlisi het lange traject voor een dubbeltje mag benutten Dat is natuurlyk itheone vrata de praktijk is dat vr wel memand die ilage ntten van het Dit nummei bestaat uit twee bïaden EERSTE BLAD Productieve arbeid en werktocshoid £ ge weken geleden waa in den AmitMxlimuohen gemeenteraad een voorstel un de orde om een bedrag van ƒ 157260 be aehdi aar te stellen voor de tewerkatelling van werklooze Amsterd mBche arbeiders aan ontginninffawerken in Overijsel De heer Wifoaut stelde by de beraadalaginffen over dit voortstel de vraag of uit die tewerk gtellms bet voonutzicht van defuiitieve vest fuig kon voortvloeien Spreker i eide zioh te kunnen voorwtellen dat men een yrooter ftffer brengt voor het geven van werkgele gcoheid dan het bedrag der sbeunultkeerin gen zou bediragen In die werkverschaffmg moet dan eaiig perspectief zyn voor vooitchxrende werkgeleigenheid In d toekpst Ën nu koesterde de heer Wibaut ten opddhte véA dit vooruitzicht em igen tw fei De wethouder van Maataohappelijk Hulpbetoon verklaaióe dat de blijvende vestiging wel wenocbel is maar dat er slechts fflogelykheid bestaat voor een zeer gering Aantal menschen zich daar te vestigen De wethouder Ibelooifde echter met den m iister TM Binnenlandfiohe Zaken deze blyvende wflttging nog eens nadniklkalyk onder de oogea te zullen aien Naar het ons toesch i heeft de heer ÏHttttt hwr eene vr aff aan de orde gesteld te wel eens in meer algemeenen zin onder ite oogen nmg worden gezien met het oog op de wanbegrippen die daaromtrent bl ken te bestaan Het is eze vraag ol er in den landouw en wel speciaal by de ontgin i van woeste gronden productieve arbeid ie te vuiden met alleen van t deI Üfcen maar ook van duuraameu aard voor een belangryk aantal eetedelykie werkloozen 700 dat de steden van hunne werkloozen word n ontlast Deze vraaff n moet o i in beslist ontkennenden zin worden beantwoord De toestand is in ons dicht bevolkte land van dien aard dat de landbouw met in staat is aan het accres der plattelandsbevolking zelf met uitBondering van enkele tumbouw centra eenigszina loonenden ai id te versdhaffen Dit Wylct ook wel hieruit dat by een loonstandaard van plm 25 cent per aw Hl nwingo streek de landarbeiders nog dikwyls met langdurige perioden an werk loosheid hebben te kampen De structuur van ons maAt8CihaK elyk leven is dan ook van dien aard dai voortdurend eene sterke afvloeiui g van arbeidskrachten vtan het plattel d naar de stedMi en naar de industrie MODEPRAATJfi itanie van het tram net wel op de uitiiieiding van de stad eiD ai komit de tram m den regel eel te lal j achter die uit breiding aan wy zien € r toen de geleidelyke ontWikkeUng lu De beide feest dagen 3Ü Apnl en 1 Mei zyn heel ludm verl oopen leder had zyn dag L n tra ihtte vroolyik te zyiu Het ia in het centrum van de stad drukker dan op andere dagien maar veel ibeapeurt men er niet van lEenngie oaaangenaamheden heeft het op geletverd dat de burgemeester met bereid was aan alle wenschen van de 1 Me vteurders te voldoen Hy heeft vergunning gegevea voor hetzelfde waarvoor hy dat varieden jaar dieed en voor meor vond hy geen aan lewjin Natuuirliyk Js men daarover boos in de kringen die meer wilde maar men be kqmmert aich daarin met om dat de burge nverater ook met andeire groepen heeft te rekenen Het verkeer in giBLng te houden in de stad is al moeilyk genoeg en op d n duur zullen alle ojrtochiten enx die de ojjen bare straat in beala nemen met m de drukste wegen Inmnen worden toe elatem Op 30 Apml zyn op een paar plaatsen in de stad weer namekartvoerinigen gegeven Wy hadden het voorretdit zoo eentje vlak by ona huis te hebbon bq zün dus eens gaan kyken Van luisteren kon me veel komen uanit het wraa cr een veel te groot lawaai Het IS natuurlyk voor een groot deel de jeugd die naar deze mtvoenngen opgaat en zy weet ztch daarby nog alles b alve goed te gedra n Een der oorzaken is ook wel gelegen m het e laite vm de uitvoering Het ivfsia al donker op de helft daarvan en de opgeschoten jongen en meisjes schenen dat een prachtig gelegenheod te vinden om te stoeien Op geen t ien Meter af rtaad van de ééne naar et trieip maakt Men rydt een gedeelte ervan r 1 hat deel van het fcindpunt tot m het een trum van de stad De raeuwe lyn 20 die nu 1 Mei geopend la is feitel jk de helft van een andere lyn Zy hg om de igroote Kerk in het midden van de stad i rydt van daar naar een der buitenwyken de bloemenbuurt Len eigenlyk imeuwe lyn ia het dus niet maar het is ir ieder geval een uitbreidmg Jammer is alHeen dat by iedere verandering altyd andere lynen iets versrechterd worden Men heeft nu eenmaal geen mateneeil genoeg en schaft dit ook met geregeld aan Het streven is er altyd op gemcht om het matenieel zoo klein mogelyfc te houden en helt dus zooveel nwgeiyk te doen ien leeren Met eenigen ophef wordt een meuwe lyr aangekondigd maar de ervanng leert oe dig dat tegenover dat voordeel ook eea na deel staat een bepeikmg van den dienst o andere lymen Een statoataefc die de lei e der trambanen eens aangaf wordt meenen wij wel eens ge geven maar het werd ona nooit duidelyk of daair de stukken die door verachiJlendc trams gemeenschappdyk wofden bereden een of meer keer woorden geteld In ieder geval wyst de zeer groote toe moaMDteivt tftomkn twee anWile niiiih jongens lustig op hun mondhsuimomca s te blazen en hadden daarmede aandacht van een gansch groepje kinderen die dit 6p1 mooier acheen te viiwien Er was voortdu rend een geloop een geigil en gckrijsch en wie met in de eerste dachte ryen vlak om de tent heenstondi deed beter met naar huis te gaan Of er op de een of andere wyoe iets aan te doen zou zyn om het er rustig te houden weten wy met Bovendien moesten telkens auto s door de menachen heen en zy aocom pagneerden mëb hun signalen de muziek op minder gewenschte wyae Vreemd toch diat onze jeugd zoo iwemu tuciht heeft om zich hehoorlyk te gedragen In kleinere plaatsen in ons Und en in het buitenland hciblben wy dav wel anders en eel beter gezien Daar waren ook Veel km deren maar zy waren er onder geleide an hun ouder Hier schynt dat met zoó te zijn Overigens gebeurt er hier op den 30en April met véél dan eemge samenkomsten in de gioote zalen vmar mtvoenngen gegevièn worden In een paar straten in het centrum van de stad wordt vlaggetjes versiering aange bracht door de gemeente We zullen er geen kwaad van zogg maar mom is w6or ach edi kan morgen niet weidex he r roepeoi kan niet ongedaan worden gemaakt Dat is zoo Uefate aeide I etye reiix doöh die wereld kan wel gedwongen worcüen ïiimi een te haastig ge pro ken oord eél te herröeipen Geloof mij het bes e wat ja thane te tloen staat ts d © wereld tiet tiooEd te bieden Het eeo sjout een moeuijk vermetefn dat weet ik wett doch hH IS ze ter t verstandigst Te rafeeeon Ira Hargrav © dait mj oniraddel Itjk naar Herfordslreieit terugkeert om allee to4 jou ontvangst gereed t maken Ochi Dar ze zal niet gaan zij zal nnj niet vO0 r opöohuldig houden zii kan heft me Zeker zefeeir lietete Ik over tuigd dat mi heft wei doet In elk ge val kunt gij aargeo dIat je telegram beantwoord wordt Goed het za gebefureo Zij drong zactt yaeter tegen tneia aan als om steun te zoeken tegen niei wereld die aj ging lro ewen Zacht streeldle haj haar weelderige lokken terwijl haj verder eprak Zoodre hij het antwoord van Mrs Hairgrave ontvangen ftbt moet giJ naar Ixïnd en en n ar je vroeger wo ning terugkeieffen Het grootste leed zal spoediig geledlen ajn De wereW hieeH een grooten mond maar een klem geheugen En als alles weder op dien ouden vo € is dön metwaaT jüu uooh uuju iiaauii bdkeodl ii Noem i L krankzdnnigtieid je aoo te l eflWD iLen i V oed dan ben ik maar loo eïi dian mi jk het blijven tot aaa 11 ijn dood WiU ge nm met zeggen waajetn g © jikj verlaten hebt joej behoudi je geheim dlalt bet oort aaa jOu uucli gij £ el bdhoart aan mij 1 atre iOd ge brengt iiuj in vti zoeking om je eem adirJükelij om ethi aan te doen O iaat naj los Verlagi 11 ij lorw jl xk nog ïo kraichit bezit oiu het als een guftst van je at te amwlen Neen iR Iaat je met lOS Vida Ik MI ie omkneild huuden tot e biêgeelt tOjt jö wil één ia geworden met miijn wil O Vidia mijo ael nnjn eigen leven niajn vi ooew Zie mij topn aan zeg tooh iets Vida s kracht was gebroken Neen II vemKidit hel met mn nog terzeii der ure h woord uit te spreiden da haar van Aijn heJdie had kun n be rooven Moest ook eienmaal het droevig ontwafl en mt duen 2iwijinel der 11 tde oatsiaan Üians niet thans nog met Het schoone hoofd viel togen den schouder van eten sterken iivan öe donkere öoigen werdten gesloten halt bewuflt loos lag bij m zajn arnn ii docih ZIJ voelde de brandende kussen o het haar en het voorhoold Ik heb geen etnkea © begeert © geen enkeden wensoh dlaft t geen vtv ver langen W sprak fflj maar Dare bedfink het oog eet wat heden ge Liefde innige oprechte liefde is de beste lamp voor de huiskamer Zij geeft licht en warmte tevens en kweekt zegen en vrede aan den huiseHjken haard EEUILLETON HET GEHEIME SPEELHOL Nadruk veorbedieai j oiiii te spretóen üoch geen woord UwQjiii avetr naar lippem sloot na iltattulftn voor de oogen en wendde aicit addeifDnd at Waa er een marteliiio denkbaar zioo groot sus d nare 34 Is misschien het geiiieim tietwe k ge lui met kunt toövertrouW n net uwe met ailleem Wedierom geen antwotoird D © 2 ctite lippen waren gesnoten aiia een gevan gen deur en g en emkele spier ver trok op het jieugdige gelaat at soo wit als marmer en evem roerloos bleel Nu aii tooh moestem soheidieii wa he ifrmuerH oneandag beter dat bij de ver achiTiJtkeliJkei waiarheid naeit ve m ï ftir k i verlaten zondbr haar te ver achtön Ik heb sprak Deveireux met aware hoWe stom al de lieïde al f t veïtrouwen van oen geheeil men Bcbenleiven geeciwHiken en mi weigert Re een grem van wöATheid O Vida o miiia enget haj st k te zun handen ameet tend tot haair ut miin ganache oeataian heb flo a n ou voelen © l e d eti BH loont diit allies m een hard nelrkig stilzwijgen m tweemaal bepiroefcie hetmeia Uevetreux haril dei hand wf er op den deurknop gelegd Zou Vida eindelijk toegeven op t taatbte oogen blik Qp het oogonblik van schPiden i l een Zij stond daiair t ewegeniooi £ al tijd m t t geieat van het a ne afge wend Hl wachtte llaü hij wilskraoht genoeig om haar te verlaten Hoe zou i eindie 7ijn Zou zijn liefde over eiken twijtel hebbon geziege fiera otrn Knar die biij li slotte had wederge vöHden te verlaten voor eeuwig Hij trad op haar toe omvatte wedler d e heerlijk gestaltei Zijn iippen von 1e weder de harem en evenals in een droom hoorde V da zijn hart toabteUj ke tam Vida mijn zieil mija alles Ik kan ni t Ut w l niet leven zonder jou Oim ftït my Ik wii e niets meervra gen ik aal het jei niet verw jten zei s nileit in gedachten dat gu mii iets wilt verbei eo Spreek swio meit Neen ge 2ait krank z nnug ge weet rnJe wal ge daar egt Dare tai Gocis wl maak de eT o kras ndet te groot Ge zöjt de mijnie dö majne tfoor eeuwig rieip hal Sit Wat gaat inii de wereld aan zooider looi Kafti ik je gredleai naam me reddieo dian aulten V n gaan tiaar een lalnd waar noch