Goudsche Courant, zaterdag 27 april 1929

I periode van 14 dagen na heden Op de enveloppe op den buitenkant vermelden Prtlavraag Alleen abonné s op de Goudsche Courant kunnen aan deze prÜavraAg meedoen twco iuto ZWO purdop i teg iio i r elkaar kwiiiiit n tii ataun da mei daa met d gekste draaiwi aan het gevaar werd uiitkomeii Zelfs een zwaai over het voetpad was on s nüodiy om de reUduig t berwken Er zai dus naar andere middelen moeton worden omjfezien en de verkeerspolitie wtaut vour een totmeinend aantal puzzles Vooial nu I92S plotaelinjf weer zoo n ongunstige wending vertoont door een atijitfong over de gehtjeU lijn met allnen een gering wijziging in hft aantal dtr ematiRv ongt vatlen Wij luuvn d e statistiek toevadig juiiit toen wij tenjg PAamen van een be wk ami het kuiderziekeiihuis dat deaer darren ia opend Kt n dfr leverancier voor pjtiente i is d 4iUto onjjetwijfeUi De nieuwe inrichting is in alle opzichten cchittei end Hier i nu wel iiet toppunt an modem liygiénische inlichting verkiegen Het zou ons te ver voeren om in dftaili te treden maai waar nneii ook een ziekenhuis mocht gaan bouwen neme men de raad ter harte Tuer eens en kijkje te nemen We nocinn n slechte één punt Teneinde het i o eeren van patientjes moiceiijk te maken en toch een voortdurend toeïicht te iK houden zijn de wanden der vertrekken seVel van giaa j emHakt H et ziJB duü vitruie die van t ón centraal punt uit alle overzien kumten worden Hiei IS duH een i oleenng zonder dat ju iedere kamer Alles iB Dat ook voor de zustPTS goed is gezorgd hehoeft wel niet meer g 20gd De tyd dsTcij op den zolder werd n opgeboi ren i 001 3 ijDen Haay la met zijn Julianakindor Z iekenhuib een m ode I m richting rijker geworden HAG ENAAR UOBEPRAATJfi omei jriponneljeH yiechtseen heerlyk oorjaarszonn tje mplaat van dien guien wnid slecht i wal echte lenteluwle en de etalages der gioote magiuijnen die reeds m lentelooi gedoacht zjjn zouden heel wat meer bekijk hflibbeu Nu doen de teestelyke bloeniguirliinden tegen de azuren achtergronden nog a te zumer h aan Nu lyken de zomerjaponneIjes ufhchoon het dl teg n Mei loopt ons bestemd voor een èr verschiet nu trekken wij den bonten mantel nog wat blevigei vm de BChouderb en zuchten bij de gedachte aan wat had kunnen zyn liiaaL on8 hopen dat het oiigebtadige weciepoedig oor de echte lenteweelde plaatszal moeten maken en ons vaat venneien inwat le nien s e mode aan luchtige Mimeijurkeii biengeii zaJ Ze zyn immers zoo liefen zoo aai diig aJtyd aantrekkelyk en chatmant vooral üor het jonge meisje deluchtige zomerjuirken die mode ook ditmaalten toon stelt Kleurryk en Xnsch 7ijn zevooral niet groote en kleuie bloempatronen wier gedurfde bontheid het oog dat aanvoel gewend i s in dezen ty l toch telkensdoor nieuwe Siamen telüng n weet te vt1 assen Spoedig i 4 de rijk bedrukte tof ofhet nu Evenzoo ala de stoffen zyn ook de modelletjes Dio zyn vlot en vloeiend van yn nvet nog teed ongelijke roki oomen en r ptr kende rokeffeclen hetzy dat hun kortete punt van voren of op zijde valt en aan den tegenovergesl elden kant luchtige bundels ruimte of langer uttpuniende tronken Iaat uitvallen De lijfjes zyn ueer uitermate eenvoudig Een Iecht snit oms met licht blousendeffect een paar biesjes plooitjes of zakje en verder nietfi dan een grappig versierd riiouMt e met groote kapmanchetten en eenruime of strakke daarby passende kiaag om de welgeslaagde gameeruig uit te maken 40 Voor CrètH de clune zijn plii éstrookeTiop den rok byzonder nieuw 7 mogen eenerechte hjn hebben en de rokhoogte geiiisl inIvieeen verdeeleii Klokkende lokdeelen yi meer bestemd voor effen cièpe dechine datzeer gewild zal zijn als gekleed omertotletje mits het modieus van tint zal zijn dat is D toiletjfh zullen vaak met a jours bewerkt of fil a fil gegameeni zyn en hebben breede kragen van fijn wit crèpe Ge9rgette me met beeldig handwerk versierd zyn De IV ou s uetairekraag met bypuf sende kapnmnchetten komt vóór zoowel np de f fen als op de gw bloemde zomer tofje Groot zal ook de keuze zijn in mouselinede lanie japonnetje en dit i = te ineer veriieugend daar deze zacht wollen stof zoo uitttekend te pas komt in ons veranderlijk klimaat en inouseline meental het voordeel heeft tamelijk kleurvast t zijn Naa t het oude doch tetds wer nieuwe shantung dat veel met plooitjes en koordstikrtels gegarneerd gaat worden ie het zyu n popeline even nieuw n het wollen CJeorgette Een japonnetje van wollen crèpe ïeorgette vraagt een tamelijk aparten Hijl Daar het zeer dof is ziet het zich gaarne gegarneerd met een fleurig vestje dat an E n adêlbriaf voor do Koningin Moodor Het jiuftt versclientjn numnwr v an i üyuiagen voor Vadeiland he Geschiedenis en Uudlieidkunde brwngt een bydrajge die wy uii gelukkig acJiten uan stonds aan onze lezufe te mogen mededeeien De iuenia afgedrukte briel van October ihiö geeli den indiuk weei dien de toenmalige prinses li mniu gemaakt heeft op dr tteynen oud rector van het ilaagsche Tymnaaium die door kuning Willem lit naar Arolsen wad upgeroepen om zyne bruid op haar verblijj in Nedertand voor te bereiden De mhoud preekt zoodanig vooi zichzelf dat elke verdeie commentaar uvei l odig Ui GaariMj scliryf ik U eent uit mijn kleinstedeke Ik wist ni t dat t bestond voordat t bekend werd dat i M liicr een K oningu had gflrvoiideii voor Zyn hart en Xyn and Ik moet L zag en at ik geloof dat onze Godhein de l rinben heelt doeji Zie laar myn lieve vriend een toon een klank uit Aroisen Müiid Hng hoop ik vrne r if later meer te geven Gode aanbevolen met I e gehefdü L w ouden v riend LOKEN i O dei zoo n beetje m den ban is geraakt en een gebiuemd kiaa gje waarin de tinten van dl estgarneenng teiug rnorteii keeren Tot de geliefde japonTersieringen voor den zomer behooren ook nog losse cravotte Iterthe en écharpeknugen aijden bavettes met kant gegarneeid koitom alle uat ze ien toetK an luchtig eri charme vpileeneii kan G RACK ALLAN Liberale Staatspartij De Vrijheidebond Na de publicatie van het beginselprogramvitti de Liberale StaaLiparty De Vrijheid sboiKi dat lütgaat van de groote waardevan de menscheiijke persoonlij hkeid enwaarby aan den Staat üiechts een aanvullendi taak is aangewezen en wel in dezenzin dat ne overheid alleen dan behoort in tegrijpen wanneer de vTyheid van personenof hel algemeen belang door het handelenvan pprsonenl of groepen m de samenlevingin het gedrang zou komen is thans ook hetvveikprogram der liberale partij verschenen Ook hienn worden de geestelyke en inaatschappelyke vryheid ais levenwekkende enlevenvemieuwende brachten hoog geprezen We laten dit werkpiojfrain hier hanavolgen He Lifterale StaiLt partlj De Vrijjvndsb jTid reeft naa 1 V ermim ilering v an üv erhcidstutgav en Belasting naai rira agkracht tenzy Oe ledelijJtjheid van ten anderen maatstaf wordt juingetoond eene inrichting van het bedaart injg tel seL waairbij aan de vernieerdiering van het nmtion ial vermogen geen beleramtsringen vvonien m den weg gelega jgeta achting van de uiter te uimghedd in den publieken dien tt vemiijdingvan iedere met strikt noodzakelijke overheidsbemoeiing J l esteijgaan jtn bureaucratie opdat door een doelnnatige organiatie van den Sla sdien tie overheid door een taa ï arfceidand fn Rwd gesalarieerd Ambtenwencorpy haar maatschappelijke taak na r beli ooren kan vervuïïfen B houd VMi het beginsel vwi Vrtjhandel en tegengaan van alle maatreg en die tydel ke of aydelingsche protect ie medebrengen iJevordering van alle pogingen om tot Internationale erkenning van het Vryhandelsbeginsel t geraken Inzake Volkshuisvesting beperking van de overheidsbemoeiing toe toezicht op particuliereji woningtoouw tot opi uimingvan krotwoningen en tot steun by de womngvoorziiming van sociaalachterlijken Verlïeterlriig v an arbeidsverhoudingen door vrijwiilige samenwerking vaii werkgever en wtrknemer met aamnoediging en steun van de overheid eji h vordering van een en ander door eene Ai beidswet waarui die samenwerking der groepen onder controle van den Staat zooveel mogelijk tot uiting komt llevordering m de unificatie van di sociale verzekeimg wawby de uitvoermg zooveel mogelijk wordt ifeleigd in handeai van veietniging n van werkgevers en ailbeiders en ook de kosten door partijen g ïamejüijk Worden betaald Invoering van piemie rij Staatspensioen voor alien of zij al of niet in loondienst geweet zijn boven een bepaalde leeftijdsgrens wier inkomen blijft beneden een bij de wt vaat te ctellen bedrog Regeling van dv werkloosheidszoig waarbij in de eiTste plaats in aanmerking kingkomen arbeidsbemiddeling werkverruiming mi werkverachaftiAg ook all Overheidiiwegt cii eürst in de tweede plaats moet woi den ing ïschakeld een uitkeeringssjsteem Hervorming aa liet oiideiwys Leiieiiide dit meer te doen aansluiten aan lie eischen van hd practische dagelyksche ieven Wegnemen vaji de onderwijstechnische ver clnllen tuischen openbaar en bijffionder onderwijs Maatregelen om het peil van de resultaten van het onderwys te verheffen Bestrijding van de neiging om het omiervvijs eenzydig te i ichteii op erbeteri dei Huwelijk wetgevinf Ophefflnjl an die bepalingen welkede vrouw Schteretcllen of uitsluiten bijde IjeiUMii baai beid tot en de bevordering en bieoldiging m openbare ambten en betrekkingen Bevordering der volkshygiéne en Iervolksgezondheid Uitbreiding der bestaande moedertchapszorg en kinderhj gïfcne Waarbij vooral gebruik woideg maakt van de bestaande particuliereorganisaties Aanmoe4iging van Ovei heidswnge van Wetenschap en Kun t ter vermeerdering van de volkskracht en verhooging van het beschavin gspeil van ons volk Krachtige afweer van ie iere aanranding van Geestelijke of Gods lienstif e vrybeid Spoedige invoering van een monumentenwet en een iiatuurbeschermingswet waarbij afdoende bescherming Maatregelen tot behoud en opbloei van een krachtigen land en tuinbouw Bevordering van de instelling van pachtcommissies met raadgevende en bemiddelende bevoegdheid Verbetering van de pachtverhoudingen in riien in dat de rechtmatig e belangen van den pachter niet door opzegging van de pachtovei eenkomst op te korten termyn woiden geschaad Bij beëindiginj van de pacht vergoeding van de in on iierltug overleg aangebrachte verbeteringen Be Ol dermg van verheifhwege van de ontginning van w oesle yiondeji van de toeneming van het klein grondbezit en van den ifzet dev land en tumbouwproihwten door voorlichting Bevordering van landbouw tuinbouwen landbouWhui ihou londer wij Be orderirg van den expori an land en tuinbouwproducten en wegnemen waar eenigszins mogelijk van de be taande belemmeringen ben deze Af chaffing van den vteeschaccijns krachtige bestrijding van bet mond en klauwzeer onder ona vee teneinde den vee export te uoen herleven F en vakkundigen oraderzoekuigs en voorlichtingsdienst voor de viescherij öbreiding der Internationale regelingen in het belang van den vischstand en een economische uitoefening van het bedryf Bevordering van het verkeer door afschaffing van tollen en spoediger oft prbrugging van rivieren en kanalen Versterking van de wettelyke bepalingen strekkende tot bescherming van dieren Geen verdergaande beperkin van de vryheid van het winkelbedr f Vermijding van concurrwrti van overheids DORLAS KOFFIE wege Vakopleiding van den handeldrijvenden en industrieelen midden itand Aanmoediging van middHistandsorganisRtie raadpleging daarvan bij alie wettelijke maatregelen waarbij middenstandsbelangen z jn betrokken 2U Verbetering van de Kieswet Versterking van den band tus schen kieeer en afgevaardigde il Krachtige en ona f gei roken deeiiiemini aan het strevm naai liiteriiationais ontwapening Afwijzing van i isnzijdigi Nationale onlwapenig Ver Jedigmg van de unafhaukelykheid van het vaderland en afweer van eJken aanval iiL tandhouding daartoe eetier Weeimacht welker getaUterkte geoefenJheid en uitntstrng in harmoniach velband ntaan Hieibij dient rekening te worden gehouden n et den toestand van s Lands financiën en waai inugelyk partij woi den getrokken van vrywiUige medewerking van allen die daartoe bei id zyn Medewerking aan alle maatregeien ter bevoi dering van den goeden geest van leger en v oov Oplossmg van geschitlen door arbitrage in den ruinmten in des wooi d II Hrkenning nau st de beteekenJs van Indiê voor Nederland van ds beteekenis van Nederland voor Indié Handhaving v ui recht van maatschanpelijkt innteiiingen en gebiuiken en van gvnagaorganen we ke hun grondslag vinden in volksaard en nadat voor zooveel deze levensvatbaar zijn en zich leetifn vooi aanpassing aan geldeiwKrëCht en bestaande be t uursinrichtingen Geleidelijke mvoering van autonomie en zelfbestuur onder Nederlandsch oppeigezag Opwekking van de daarvoor in aanmerking komende groepen der bevolking tot deelneming dian de behartiging van het openbaar belang in de vertegienwooiiiigende overheidslichamen Publieken pri aatrechtt lijke gelijkstelling van de bevoiklng igroepen teirïij het algemeen belang en het belang dier groepen zelve afwijking van dezen regel vereischt Ontwikkeling op geestelyk maal schappelijk en economisch gebied van de ver fchil lende bevolking sgToepen met inachtneming van hetg een door den nat uunyken groei en d Iwhoeften dier groepen wordt gevordeiii Knu hlige ontwikkeling van Indie hulpbi onnen erkenning van de onmisbare fmictii daaiblj van het parttcuiier kapitaal zonder dat dit op de bestuurspoUtiek leidenden invloed mag uïtoefenen Bevordering van de ontwikkeling en de eeononünclie zeifstandighead van Suriname en ura ao ÖFÖRT rWEDSTRUMK VOETBAL i iogramina voor Zondag 28 April i9 i N V B K ampioem ehJp van Nederland Groningen Velocltas P S V Afd L Ie klaase Kotterdani Sparta H 1 V S Den Haag A D O R C H ProRiotiecuni petitie 2e klasse l tl echt L V V ZeeburgIa 3e klasse D I eiden L V S Schevenmgen Hillegom HilUnen EiI Ö leiden L F C Schoten Afd il late Klasse Haarlem E D O Eeijenoord Den Haag H B S D F C Promotiecompetitie 2e kla se Vlaardingen Fortuna F xcelfiior 2e klasbe A Kotterdani Ü V V S V W Schiedam S V V l F C iouda Gouda St Hooger 3e klasse B Schiedam D H S Schoonhoven Gouda O N A Bodegraven Rotterdam Tran svalia V F C 3c ktasse C üouda tJ S V Utrecht Utrecht Voorwaarts JL S V Gouda Olympia Kampong Cuiemborg Ciüemborg Holland le klasse C Rotterdam E D S O S S MooMrecht Moordrechb Sliedrecht Gorinchem D O S B The R Hope Dordrecht Fluks S LOJ Schiedam Schiedam D J S Res klas e B Rotteidam Excelsior 2 Feyenoord J Rotterdam Sparta Olympia 2 Kottenlam St Hooger 2 O D S 2 Res 3 € klaii e A Den Haag R V C 2 Gouda 2 Den Haag V I O S 2 H V V 4 Leiden U V S 2 A S C 2 Hes je kl e C Rotterdam Neptunus 2 S V V 3 Rotterdam S I O D 2 Overmaas 2 Afd III late Klss e Almelo Heracles llob et Vel Uengedo i ibantia Vitesse Enschedé Enschede Ehisoh Boy Deventer Go Ahead Wageningen Apeldoorn A G J V V Z A C Aid iV 1ste Jüawie Eindlioven Eindhoven iN A C Den Bosch B V V L 0 N G A Roermond Roermond JkLV V Afd V iBte Klasne Leeuwarden Friesland W V V Assen AchiHes G V A V I Over Min Slotefflaker de Bruine j De Minister van Arbeid Handel eti N verheid behoort niet tot de bewlndalleden dien een Uberaaldenkend kiezer n dt verkiezingen gaarne ziet terugkeeren In stede van langs den natuurlyken weg uen bedryfsvrede te bevorderen zoekt hy zyn kracht veeleer in het bevorderen iin wetteiyke dwangmaatregelen op elk gebied Een kentschetsende inconsequentie in s Minister beleid trof ons een dezer dagen Bij de beantwoording van de sprekers die over zyn begrooting in de Eerste Kamer het woord hadtjen gevoerd zei de ChriateiykHistonsche Minister Slotemaker de Bruine in betrekking tot de waterverontreiniging o a het volgende Myn memorie van Antwoord op de lUolenwet ligt gereed maar myn nrabtgenoot van Binnenlandsche Zaken en Landbouw heeft my van indiening dier Memorie weerhouden omdat die wfit te iware lasten op de gemeentebesturen zon leggen Zeer loffelijk van Minister Kan En evenzeer valt te waardeeren dat de heer Slotemaker de Bruine voor dien wenk gevoelig ia gebleken intuBSchen bleek de Minister van Arbeid Handel en Nijverheid minder bedachtxaani toen het er om ging zyn OntwerpZiekte wet in de IVeede Kamer te redden Toen toch ging de Minister mede met een amendement om geheel buiten het kader der Ziektewet om pl m zes nüliioen gulden extra lasten op het bedrijfsleven te leggen voor de toekomstige subsidieering van ziekenfondsen Dat met name de kleine middenstand en de landbouw dit royaal gebaar van den heer Slotemaker de Bruine in deze voor hen zorgelyke tyden niet bijster waardeeren behoeft geen betoog TJit s Mini ters rede in de Eerste Kamer weten deze nijvere Nederland sche burgers nu teven dat de gemeenten der Itegeering meer ter harte gaan dan industrie landbouw en middenstand G V B 1ste klasse Gouda i Lekkeriterk 1 11 45 uui Schoonhoven 2 Vaddinxveen 1 Olympia t AJphia i Jl aO twr 2e klasse Gouda 4 Waddinxveen 2 4 1ö uui Olympia 4 O N A 4 4 15 uur 3e klasse A Bodegraven 3 0 N A ti Alphen 4 Woei den 1 Alphia 4 Waddinxveen 3 3e k asse B Haa itrechl 2 Gouderek 2 Sclioonhoven 3 Ijekkerkerlc 3 4 uur G S V 4 Zevenhuiztn 1 4 1É w i Moordrecht 3 Gouda 6 12 uur Ü verlicht Alle clubs vuor de laatsle maal m scanning De laatste April Zimdag is voor menige c ub een zeei belangrijke Zondag omdat m vele gevallen de laat te of voorlaatste wedütrijd wordt gespeeld waarbij tevens de besüssing inzake de bezetting van de eer ts of laatste plaats zal vallen Indeixlaad is dit oeizoen een van het pannendste lei laatste jaren en ook in onze omgeving ih de ipanning tot het uiterst opgevoerd Opmerkelijk 10 dat in ve le klas sen eini of belde beslissingen vallen in een kamp lus 7cheii numaner eén en iaatst en op het Sportterrein l ebben we morgen ook zoo n ontmoetmg Hoewel een verrassing nooit mag worden uitgesloten kan Ohnnpia het kampioenschap belialen door een overwiiming te bewerkstelligen ojj Kanipong By dit re idtaat zou ook G S V voordeel gemeten Immers als ook G S V van Utrecht eveneens een club die de punten nog best kan gebruiken weet te winnen dan is voor de groen witten het gioot ste gevaar g eweken O N A Boitegrav en doet voor eerstjenoemde pannende ontmoetingen niet onder Maar de allerbelangrijkste wedstiyd is toch D H S Schoonhoven want indien de Schoonhovenaara wederom winnen dan ii DJI S het kind van de rekening on aüe ovenge ciabs kunnen dan een zucht van verlichting slaken Edoch als de Schiedamraeri tens zegevieren dan is het alleen jammer dat I eonidas t Noorden is uitgesteld want de regelmaat lo nu verloren Gouda besluit het schitterende seizoen tegen Steeds Hooger en du i zijm alle Goud sche eerste elftallen morgen tegelyk in actie Moordrecht krijgt m haar laafsten thuiswedstrijd Sliedrecht op bezoek dat de vorige week het stoute stukje uithaalde TKd Rissing Hope te verslaan Olympia 2 en Gouda 2 ti ekken er op m en we gelooven dat alleen de laatstgenoemde zal winnen In de hoogste afdeelmgen staan Spart en Go Ahead voor de beslissing Behalve naar deze vvedstiyden gaat van üeverfede de aandacht uit naar de wedstrijden om het landskampioenschap en naar de resp promotie motieen degradatiewedstrijden in Groningen begint de stryd om de hoogste eer tusschen Velocitas en P S V terwyl U V V Excelsior het veege lijf tegen de aanvaljc resp van Zeeburgia en Fortuna moeten beschermen De volgende week BeigiË HoUand G V B Wie wordt kampioen van de eerste klaw Ook hier is er spanning als zelden te c ren Twee wedatryden die hopenlyk beid doorgang zullen vinden zullen de kamp of aspirantkampioen der eerste klaase a iwijien t In hoeverre voor de een of voor de anoer de kansen gunstiger staan verwyaen we hen die zm hebben zich hierin te verdiepM naar den stand waarby we ojanerken d het eiïTste treffen tuqsohen L kkerke Gouda 3 een 10 3 zege en dat tusschen A4 RuTibureau voor bons n Plaatjes Er blyki onder du lezerskring van de ioudsche Courant belang steUmg te beataau voor de oprichting van een ruilbureau van bons en plaatjes wtlke door versohdiende fatjrikant en by ininiie artikelen worden veipakt voor welke bons bij inzending van bepaalde aantallen moüie en waardi volle geMjlienken worden vr rstrekt Nu is het vaak de moellükheid om mjuist vereischte aantallen dier bon byeea te Krggen Om daartoe te geraken zal nu een luitibureau door i iia worden opgericht waarvoor ons ree h de vereiPchte medewei jcing IS toegezegd Hy deze oprichfrg ateUen wy er piys op K k de nieeningen van onze lezerea essen te vernemen die iit dit mi en zonder huilen zoortls het Llders wel wordt genoemd belang stellen Wy stellen ons dil imlbuieau alaus vuor Verschillende i iibrieken verpakken by hun artikelen Bon en Plaatjes hv Verkad J Zaandam tbeschuit en koek Koffie Hag M y Amsterdam koffie en hopjes Van Houten Zn Wee p cacao en chocolade Lever Zeep My Vlaardiiigen zeep enVimj T P Virul s Zeepfabriek tiouda eep poeder Klaveïblad K unemelkzeepfahriek liaai lem N V Donszolinann Co s My Kotteitlam tvlugkokendo havei mout Tieleman en Dro s Ix iden tcoii erver me l r de Voorloopig 4telhn wy ongangbare soorten L i nemen Nu komt het menigmaal voor dat een erzamelaitr van b v Verkade bon en plaatjes in het ntiuvv zit om zyn album van het loopende ja u vol te krygen hij kan er niet aankomen hoe er ook voor gewerkt wordt Nu heeft gen ier it t verzamelaat wel beschikbaar Virulj s I innen ka s tbons echter yeeft hij de voorkeur aan Verkade s album I ll vraagt nu aan het ruilbureau Hoeveel Verkade s bons kryg ik voor linnenkastlions t ike bon krygi un ruilwaarde berekend naar den aan whaCiingsprij van het artikel waarin de boti i verpakt Het antwooid van het ruilbureau volgt dan m de ruilrubnek of indien de vrager ongeduldig is en gaame diiect antwoord wil hebben zendt hy de vraag met betaald antwoord Da overeengtkonien hoeveelheid bons wordt dan per pü t toegezonden aan h t Ruilbureau Goudsche Courant te Gouda met insluiting vim lO cent aan osUegeU die dan weer zoigt oor snelle terugzending van het gevraagde mits er voorraad is oo niet dan wordt de aanvraag treiu teer l en zoo spoedig mojfe ijk toegezoa4en Gaarn vernemen wij hieromtrent de meeningen van verzamelaars Men gelieve a les te adresseeren Ruilbureau Gou lsche Couiant Ponlbu11 Gouda 1 de phia 2 en Olympia i een 3 1 zege thuisclub opbracht 6Ü 2j 38 19 50 20 20 19 3 17 De stand der kopgroep 1 Lekkerkerk 1 13 9 2 Alphia 2 2 9 1 Ülympia 3 l i K 1 Elk elftal speelt 14 wedstrijden In de tweede kiasi e wordt aan de afwerking de laatste hand gelegd In 3A speeltedUeen Alphen 4 een belangrijk treffen en m moet Haastrecht 2 zich herstellen terwijl G S V 4 misschien weer tegen de leiders een goed figuur zal = i aan DAMRUBRIEK Onder redactie van de Damcïub Gouda Secr taris de la Reyiaan 14 lokaal der club Markt 49 Probleem No 637 Zwart schijven op 2 4 7 9 15 17 18 2 i 29 Wit Bchyven op 16 20 31 34 37 38 41 42 44 Probleem No 638 ém WÊ üi Bl A ËL Zwart schijven op 2 5 7 9 12 14 W D 22 28 46 Wit schijven op 16 31 24 26 30 M 86 38 40 42 44 46 49 Oplossing van Probleem No d8 £ Wit speelt 80 24 29 24 28 28 38 32 82 1 16 27 O ploaaing van Probleou No 084 Wit bpmH 3 2Ö 28 27 W 28 as 41 1 Raadsels voor de ieugd t pIoflHlngen van de raads vin vorige week 1 ZwaaKhOtElkaMertOrfin ZekeK Zomer 2 DolkEist Vork Eeuw Nier Twee Kdam Runt Deventer eenteensteen kar wei karwei Spooi wegen oor wesp gang spuw spruw pers peer per pres ree ref reep ruw reun eeuw es er eer esp uw wees weer werp wesp wa nhagenmagen De prijs is hy loting ten deel gevallen aan Corris Boer Burg Martenssingel 181 Nieuwe Raadsels I X medeklinker X een boom X om op te schryvon inschool X X X X X het gevraagde woord X ligt op de vloer X een woonschip X medeklinker Op de kruisjeslijn regeerendo periïonen die je nu haast niet meer telt Z Mijn oerste zit in een vat mijn tweede geeft het schaap m n geheel gebruikt moeder om iets dicht te maken Welk spreekw ïord itaat hier W h t br d h ft I t h t br d h ng n 4 Met z om iets in te doen Met t aan een boom Met h aan een schoen Met 1 om een brief goed dicht U luen Met m een niet wild dier Oplossingen inzenden aan de redactie van i Goudflche Courant Markt 11 Meisje en jongens moeten opgeven hoe oud z j zijn Eventjes lachen ZUn zusie l iet val Boebeleiyiorg ging wandelen metzijn lief liij zag v n verre zjjn sergeantaunkomwn en vv rd etui beetje verlegen toen de man met da gootlen strepen hemaansprak Da da dat is inyn zuster sergeanti zei hij 4 at weet ik wel zei de sergeant Voor een jaar of twee was zs de myne niet waar Karlientjeï lersche grap Mike en l al deelden samen een kaïni 1 en by tyden ook de flesch Toen Mlke op een avond lag te slapen stond Pat op leegde de flesch en zocht yn bed weer op Een uur later werd Mike wakker en stond op om een alok te nemen l at boorde hem bi de kamer rondstommeleai en vroeg Waar zoek je naar O niks zei Mite Niks Asi lat Dut vuiil je ui defle h daar in de Itast EEN GKAPJE V Aj i WALTEIt ÜCOTi Hir Walter Scott lag ziek en zyn getrouwe doedelzakblazüi John Bruce ging wanhopig het gebergte m om zich naar hij vast geloofde fien middel te ver ühaffeli dat zyn mee iter helpen zou Hy bracht een gelieelen dag door met het zoeken naar twaalf st4 en6n uit twaalf naar het Zuiden atruomende beekeii Op diu steenen moe it 7ijn meeaUr slapen dan zou hij ikei gejond wordea Walter Scott wiiiL den goeden man luel kienken maar evenmin voelde hij or ie voor om op die hai de steenen te gaan lig eii Da iiom nam hij zijn toevluclit lot een lis t en zeide ernstig Die üteeneii zijn wel goed Utoce niuatzij moeten gewikkeld worden in den rok vaneen weduwe die nog nooit gewenscht heeftvoor de tweede maal te trouwen De goede oude man stond paf Dat dit by liet medicijn hoorde wist hij niet maar hy geloofde iiet stellig het klonk ook echt vertrouwenwek j nd Toen echter de beteekenis van Sco t woorden tot iiem doordrong begon hij Tuui te jammeren en tak ijn handen wanhopig omhoog ü sir u moet sterven u kuU het zien Zoo n weduwe bestaat er immers met Prijsvraag No 11 S 1 j neus ocli van het biljart ik denk telkens dat het de roode bal is Voor het geestigste onderachrUt onder deie teekenlng wordt een bon uitgeloofd ter waarde van ƒ 2 80 welk bedrag moet orden besteed in een der winkels welke tn de Goudacb Courant adverteereli In de Aan den inzender van dit onderschrift de heer 1 DORGELO Fluweelensingol 53 hebben wtj den prüs toegekend Deze kan Jo bon ad ƒ 2 50 inwisselbaar bU een Ier in dil blad adv nperende Goudsche wink lier aan ons Bureau Markt 31 afhalen Omvloeil van Eieren door ALBERT HEIN s Extra zwiat GEMENED KIPPEKVOEI Samengesteld uil prima Inlandtche TArwe brokenMala zware Qerst Boekweit Hennepzaad enZonnepilten Machinaal gereinigd en van alle stofgezuiverd Wordt in vele hoenderparken met groot succes gebruikt i Als xtpa paclams Van Zaterdag 27 April t m Vrydag 3 Mei bi aankoop van iedere 5 pond Gemengd Kippenvoer i 7 cent pet pond n pond gratis leder kooper van 5 pond untvangt dus pond 10 12 pond enz p p maïs TARWE HAVER BOEKWEIT OCHTENDVOEH prima HENNEPZAAD P P 1 ZONNEPITTEN 10 GEM DUIVENVOER 9 DUIVENBOONEN 9 p p 8 lü extra kwaliteit per zakje van 5 pond f 0 60 PRIMA KUIKENVOER PP ALBERT HEIJN I GOUDA MARKT SI 13 Vraigt voor ifnamo an groota partilan ipaciala prijaopgava R 182 iio 40 Voor 1 cent Laat bij ons Uw aardappelen schillen en Uw wortelen schrappen voor 1 cent per kilo en 1 0 nt per bos Door onzelnieuwe elec i trische machine zeer weinig afval Thuisbezorgen gratis L RIETVELD Dubbele Buurt 4 Tel 484 Nog verkrijgbaar Prima Zuurkool on Zout And l vla Eén klank dreunt door het land TIGRO Waterverf voor Muur en Wand bij JAN VANDERLAND == Firma P K van Maaren = S CHOENHANDËL Speciaal in gemakkelijk schoeisel me en zonder ingewerkte steunzoolen VIJVERSTRAAT Voor slechts 10 cent koopt men bij ons = 1 pond = beste Capucijners Kook gegarandeepd De Ven s Vulpen 10 jaar garantia Onbraakbaar F G H Schuttelaar In prijzen van f4 50 f5 en f6 50 De eenige laag geprijsde pen met Hard Iridiumpunt Boekh J De Ven wijdstraatj FIRMA T ZAAL Az MARKT 32 naaat t Da Zalm Prima BankotbakkorlJ PCOIALITUT IN DE ECHTE GOUDSCHE 8IR00PWAFELEM en SPRITS