Goudsche Courant, zaterdag 8 juni 1929

ff I70tl GIJ HEBT EERST DE KAT EENS UIT DEN BOOM GEKEKEN Nu wordt het ectiter ook voor U tijd om maatregelen teceji de Icosten van ziekenliuisvWplegini te nemen Uw buurman Uw familie ja meer dan 7200 plaatsgenoolen gingen U voor Nu is liet Uw beurt en vraagt Oe een circulaire aan bij de N V EERSTE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR ZIEKENHUIS VERPLEOINO TURFMARKT 120 OOUDA Liberale Staatspartij De Vrijheldsbond Af deeling BERKEN WOU OE Openliare Vergadering op WOENSDAG 12 JUNI a s e avonds 8 i uur Z T in het Café van D de Bruijn te Berkenwoude SPREKER I beer C E Bunffemoestei dei Gem Lekkerkei k en Cundidaat voor de Tweede Kartier ONDERWERP De a s Verkiezingen Mannen en Vrouwen van Berkenwoude verzuimt niet deze vergadering h te wonen TOEGANG VRIJ HET BESTUUR C Kaars Westhaven 36 Vot Kallavlaaaeh Filet Rollade Lappen Gehakt Polet per 5 ons 1 20 per 5 ons 1 20 per 5 ons 1 10 per 5 ons 1 per 5 ons 1 TKL sie riet nieuwe kabinet MacUonaid heelv ïat fdag zijn eerste kabini tbraail sehou lien nadat het van den Kojiing de ambtzt gela had overgenomen Over de nieuwe ministers geeft lie N It Ci t de volgende by zonderheden Snowden kwam in 1906 in het parlement en was reeds kanselier der cliatkiflt in de vorige a roeide r regeering Was in ziin jonge jaren ambtenaar werd daarna journalist heeft veel over maatschappelyke en financieele vraagstukken gesproken en geschreven Werd in Uh A lid van lU ii Cieheimen Baad Henderson Mijiiater van binneiilümlsche zaken in de vorige arbejdersiegeering Kwam in 1903 in het Lagerhuis en werd in 1 H5 lid van den Geheimen Üaad Was in 1915 minister van oaderwys betnalmeester generaal en adviseur van de regeering voor arbeidersaangeiegenheden in 11 16 ging het volgende jaar met een opdracht van de regeering naar RuslaJid en is lid van h t oorlogskabinet zonder portefeuille geweest Sedert 1926 voorzitter van de arbeider en socialistische inti rnationale Thomas Minister van koloniën in vorige arbeidersregeering Parlementslid sedert 1910 en vele jaren secretaris generaal van de Nationale vereeniging van spoonvegperaoneel Werd in 1017 lid van den Geheimen Baad Sidney Webb werd in 1924 lid van den Geheimen Kaad en was sedert 1922 lid van het Lagerhuis tot hjj zich onlangs niet meer verkiesbaar stelde Een autoriteit op hiaathuishoudkundig gebied die met zijn vrouw Beatrice Webb aanMB veel gea tteven heeft Lord Parmoor Was reeds Lortl President of the Council een ambt zonder portefeuille in MacDonald s eerste regeering en heeft Engela id by den Volkenbond vertegenwoordigd Een bekend advocaat King s Oounsel Vferd in 1914 rechtskundig lid van den Geheimen Raad en in hetzelfde jaar pair Kwam in 1895 als conservatief in het Lagerhuis ïs leider van dp arbeiderspartij in het Hoogerhuis geweest 3 a n k e y Aan de over hem reeds meegedeelde byzonderheden kan nog toegevoegd worden dat hy sedert verleden jaar Lordrechter van appel is en daarvoor in de King s Bench gezeten heeft G 1 y n e 6 was Lord grootzegelbewaarder in de vorige arbeideraregéering en toen tweede leider van het Lagerhuis Kwam in 1906 m het Lagerhuis Tijdens den oorlog eerste parlementair secretaria voor het miniHterie voor levensraiddelenvoorziening en daarna voedselcontroleur Werd in 1919 lid van den Geheimen Raad Kapitein Wedgwood Benn minister voor Indië heeft in den oorlog een schitterende vliegerloopbaan gehad Kreeg de orde voor uitnemende diensten het vlieger kruis het Legioen van Eer en het Fransche Veor Stoffeerwerk Behangerij Gordijn en Matraswerlc W VERMIJ Zn je adres Ligs BoHwe 10 Vrouwastaec 22 T l 1 Gras Kilo Kaasloa ÉÉN GULDEN TIEN per stuk KAASHANDEL P G TEEKEN8 10 GOUWE 55 BEZOEKT de alleen HEERENSALON van C GORISSEN KapperGouwe 30 Gouda Toeren met Luxe Auto ƒ 30 per dag per familie THALIAGARAGE KLEIWEG 101 TELEF 45 MHIMIMHipiMaeMBBM Hi VAN DER GRAAFF Blauwstr iat 19 Tel 763 Gaboopts Trouw en Rouw Volcaniw MliDg DEIÜK no Steeds voorradig alle raaten prima gebruikte AutObanCion 2e Weenastraat 28 Tel 43929 R dam Stempel en Naamplaatfabriel BOERS Co R dam STEENHOUWERIJ A ROODBOL HARDSTEEN ZANDSTEEN SCHOORSTEENMANTELS GR A KWEKKEN ACHTER DE KERK GOUDA ZOEKT U EEN GESCHIKT EN ALTIJD WELKOM CADEAU kom dan onze schitterende collectie Plateel aen Lage prijzen A ilin Hollander Turfilng l 40 A Broelihuizen Karniin il tloot73 RADIO compleet ntet accu plautsp apparaat en Philips luidspreker antenne uratiö ƒ IfiO contant of ƒ S per week G DE RAADT West Haïcn 42 Gouda H BROUWER DE KONING Spieringstraat 153 Gouda Ons brood werd Iwkrdoiidt llnibeni 1923 s Boacb 1924 H d m 1 2 DordFMkl en IJtreckl l 927 S S van Dantzig Nieuwe Zending Onkreukbare Dassen f 2 S0 ONAANGENAAM ia de plaag van vlieRftn en muggen doch spoedig verholpen door R I D S of FUT per groote bus ƒ lAO en ƒ 1 85 compleet met spmt ƒ 3 J o LAHOERAJIR Ged Drogist Burg Martens ingel 109 Tel 739 lO RADIO Besluit te volbrengen wof e doet en volbrengt zonder f out wat g e besluit FEUILLETON EEN NOODLOTTIG SCHOT Naar het Engelsch van FLORENCE WARDEN Nadruk verboden 10 Waarvan wordt h ij beschuldigdP vroeg nianeer Herriek die nu klaar wakker was wijl zijn vrouw een gilletje gaf Van moord op een vroijw waarmee hij jaren geleden getrouwd is geweest en die Vandaag op de Hall is gekomen en vanavond ïiohzelf per ongeluk doodgeschoten heeft toen aij alleen met hem in een kleine knfflef was in een kleine herberg in Blackton Mevrouw Herriek wqb onmiddelijk in traDen en riep met klagende stem Ik wist toch dat er iets gebeuren zoul Ik wiBt dat er ieta was Haar editgenoot stond op en trok zijn dochter overeind Dan heeït die geheimzinnige toclit van i Iets met hem te maken Ja Wat danP Ze keek den ouden heer dapper aan en vond het moeilijk te bekennen dat de man d en zij liefhad op de vlucht ging Ik wil dat hij weggaat ik heb hem aangeraden een poosje te verdwijnen Dus jij gelooft dat hij haar vermoordheettP f 2 per week GEHEEL COMPLEET GEPLAATST ƒ 125 HAPPEL Snoystraat 69 GOUDA o JENA ZUIGFLESCH SPRINGT NIET bij plotselinge temperatuursverwisseling GEEN VERKWISTING VAN MELK Drogisterij He Goudsche Gaper MARKT 6 TEL 762 Wisbrun Liffmann Tel 520 GOUDA Marlet 50 CELANESE SATIJN 2 75 per El CELANESE MAROCAIN 2 75 per Ei VLISCO vanaf 90 cent per meter CELANESE en VLISCOSTOFFEN zijn absoluut waschecht Zelfs in de felste zon verscliieten ze niet Liberale staatspartij De Vrijheldsbond Afdeel ing REEU WIJK 35 Openbare Vergadering op DONDERDAG 13 JUNI s avonds 8 uur Zomertüd in het Café vaiL N J VAN DAM te Rmiwtjk SPREKER Mr J RUTGERS Wethouder van AmsteixJam en caudidaat v oi de Tweede Kamer ONDERWERP De Liberalen en de komende verkiezingen Verzuimt niet deze vergadering bij te wonen TOEGANG VRIJ HET BESTUUR Voor een mooie naar I C I B Markt 18 19 25 Fa P J Revet en Zonen Schilders Oosthaven 65 Td 280 OOUDA t VerF Lakken Kwa len Japanlakken Buitenlakken Binnenlakken Vloerlakken GROOTE SORTEERING Bonbontfoozen Ringers Droste Union V Houten enz enz H P Herfst Jr V h L Boogiardt L Tiindiwag 43 Tal 777 HOOFD of KIESPIJN Vraagt dan Uw Drogist een doosje NINPOEDERS Doosje inhoudende 6 NINPOEDERS 25 et Per poeder 5 cl mr Wegmiet LIKDOORNS DOENODOL liltdoornpleister 45 et per doosje 1788 60 Verkrijgbaar bij de volgende Firma s Drogisterij Het Groene Kruis Kleiweg 91 J C Langeraar Burgn Martenssingel 109 De Goudsche Gaper Markt 6 C Perdijk Doelestraal 27 J F Revet Zn Wachtelstraat 12 1765 20 mil VANDHILIIIID Markt Gouda verft alles VRIJZINNIGE KIEZERS uw PLICHT is het er toe mede te werken dat de Liberale invloed op den gang van zaken zoo GROOT mogelijk is Zorgt dat gjj U straks niets te = verwijten hebt = Doet Uw plicht en STEUNT de ACTIE van de Liberale Staatspartij DE VRIJHEIDSBOND mr SLUIT U AAN Secretariaat FLUWEELEN SINGEL 53 H KRIMPENFORT ZOON == KLEIWEG 17 23 = Wij brengen een schitterende coHejstie Dames en Xindermantels Smaakvolle Japonnen in HANG 2 BEEN FILIALEN KElZtRSl R TELEF 57194 voile zijden en wollen stoffen = Extra lage pHfzen Ziet onze Etalage 50 SAVON A Geneeskrachtig Kruidenwater voor het haar per flacon f2 25 BALT A DE JONG Oosfhaven 29 TELEF 118 GOUDA Magazijn voor Parfumeriën Toiletartilïelen 1777 30 o ar CB 3 B O Een eierenregen verlangt U van Uwe kippen Geeft diuirom het beste voer GEMENGD GRAAN leveren wy voor 8 et per pond by 5 pond 7 2 et Om U vim de primti kwaliteit te overtuig en stellen wü verkrijigibaai tot 16 Juni 5 pond voor 32 et per pond 7 et 4 UI o CB 3 Aanbevelend G H Schuttelaar Zn MARKT 24 ZOUTMANSTRAAT Adverteert in dit Blad Met daz wagen De nieuwe FORD vrachtauto Qekooht aan onderstaand adres Verzekert gij Uw ucoea J HULLEMAN Off forilDBilir GOUDA KLEIWEQ 20 TEL 350 Komt het nieuwe Chassis eens bezichtigen 68 Jaargang Maandag fO Jiini 1829 mimm co vrant NIEUWS EJN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN RERGAMBACHT BERBENWOUDE IJGDEGRAVEN BOSKOOR GüCJDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWE RKE RK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK gCJMOONHOVEN ÜTOLWÜK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eni Dit blad verachiint dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ADVERTfiNTlEPBUSt Uit Gooda en omstreken behoorende tot den beioti inKJi 1 G regels ƒ IJO eUw i pA meer 0 2fi Van buiten Gouda en den bezorKkriogi 1 z gel £ ƒ 1 66 elkn M el meer 0 80 Adrertentiën in het Zaterdaghumroer 2Q bijsl g op den priJs IJefdadigheid dnmteiitlSii de helft ran den prtls ABONNKftlElNTSPJilJS per kwartaal ƒ 2 5 per week 17 cent met Zondagblad per k vartaul ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bworfting per looper geachiedt franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ a 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MAUKÏ 31 GOUDA bii onze agenten en loopois den boekliandcl en de poatkantoren Onze bureaux z n dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie Telef Interc 82 Hedaetie Telef SS Postrekening 48400 INGEZONDEN MEDEDEEUNGKNr 1 4 regelj ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 60 booger Gewone adverteutiën en ingezonden mededeelingen b contract tot leer geredueeerden prjjs Groote letters en randen worden berekend naar pUatmünxte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tus8cbenk Mnst Tan u ede Boekhandelaren Advertentlebureaux en onze agenten en moeten doage voir de plaatsing aan hel Bureau z n ingekomen teneinde van opname TeneJEsrd t zQn Hal nieuwe Brïtsoha Kabinet De nieuwe ministers Een radio rede van MacDonald hcofdredacteur van de Xlaily Herald nu redacteur van de Labour Weekly nauw vciuonden met de onaftiankelyke sibtjideripftrty Zal waarschynlijk Thomas by de wurkverochaifmg terzijde staan Vrijdagavond heeft Ue meuwe piemiei een geheel onverwacute en in het program niet aangekondigde rede voor de raüio gehouden i daol onald zeide Wij zijn zoo juist van Windsor teruggekeerd en hebbea oe zugcls van onze waardigheid uit handen van Z JVl ontvungen soociat onze regeenng ntt ook grondwettig begonnen is Op dit oogertblik heb ik behoefte u alleen mede namens myn ambtgenoolen te danken voor het vertrouwen dat gy ons op JO Mei geschonken liebt Wy zulten geen minuut verliezen om een begin van uitvoering aan ons program te geven hetwelk luiiH vrede in het bimicnland herstel van de iuuustrie en vrede naar buiten tot heil van het geheele menschdom Nopene twee benoemingen wil ik een enkel woord ter verklaring zeggen Mmister Thomas heeft een nieuw departement gekregen en zal met a le kracht die hem en zyn medowerkers bezielt het probleem der Werkloosheid onder de oogen zien en een politiek van nationaal herstel en nationals opleving inleiden Dit zal eenigen tijd kosten en op dit oogenblik ben ik i eifs nog sceptisch gezind nopons de mogelijkheid om binnen een jaar het aant l werkJoozen te kunnen terugbrengen tot wat wü een normaal cijfer plegen te noemen Maar hoiwit u overtuigd dat alles wwt kAn gedaan worden ook zal worden Henderson ia aan het hoofd van het departement van bttileiiliMidaohe zaken geplaatst een keuze die ons niet teleursteUen zal In erband echter met de al het andere overheei schende belangrirkheid van het vraagstuk der ontwapening en mede wegens het nauwelijks minder belangrijke feit van een spoedige overeenkomst met Amerika zal ik ditmaal nog If mee naar Geneve gaan Voor het overige zal ik niet verder op de troonrede vooruitloopen Onze bedijeling is te beginnen met eenige eenvoudige onderwerpen die getuigen zullen van onzen zin voor fair play en gezond verstand Een herziening der pensioenen voor weduwen en eenkrachtige ondersteuning van de reeds begonnen besprekingen tot het vestigen van een duurzamen vrede tusechen werkgever en werknemers zullen wel mede het eerst onze aandacht vragen wy vragen slechts een korte spanne tijd onder de belofte onzeizijds dat wy dien tyd gebruiken en ons ten nutte maken zulen nald gericht waarin hy een vibuni vraagt om in Engeland toegalaten te worden Tiot ki voert dringende medische overwegingen aan Een auto garage in Londen Dinsdag wordt to Jy tnd n door iJen hertog van York een merkwaardige autogarage geopend in het hartje van Westbïad n l in Lexington Street viak h u Piccadilly Circus Er kunnen 1000 auto s worden gestald er mogen geen fooien warden gegeven en kleine tAVoseatertjes behoeven voor een opbergmg van 12 uur maar één shillmg te betalen Er zün wachtkamers kleedkamer badkamers en een restaurant voor de chaufeurs Verder natuuriyk herfatelwerkplaatsen etc De 1000 auto s kunnen binnen de 20 minuten alle het gebouw veriaten De garag behoort toe aan de Lex Garages Ltd en heeft £ 260 000 gekost Er komen er In Londen nog tal van andere alle te bouwen en te exploiteeren door de l ex Garages Ltd Sydney Webb en andere Labourmannen in den Adelstand verheven Labour leden naar het Hoogfrhuis De nieuwe minister voor du Dominions Sydney Webb is geen 1k1 van hrt Lagerhuia Hy aal tot peer worden verheven en dan zitting in het Hoogerhuis nenien Ditzelfde zal ook met Sankey h 3t geval zyn en de mogelykheid bestaat dat nog meer aanliangers van Laibour naar het Hoogerhuis zulen gaan De X abour party telt thans negen leden in het Hoogerhuis Loonen in de katoenindustrie Werkgevers stellen verlaginfï voor De vrede in de katoenindu atrie wordt volgens de Tlmea eoistig bedreigd doordat de werkgeveravereeniging opnieuw met haar voorstel uit den winter van 1927 28 is gekomen om de loonen over de geheele linie te verminderen Het voorstel betreft een verlaging met 25 van de percentages op de stukwerktarieven n een overeenkomstige verlaging der andere loonen Het percentage bedraagt thans Oö boven het standaardloon zoodat het voorstel neer zou komen op een verlaging van het werkelijk verdiende loon 12 12 Het percentage is in de boom periode van Mei 1920 wel 215 geweest en sedert in onderling overleg tot het huidige peil van 95 verminderd in verband meV 3e daling der kosten van levensonderhoud De loonsverlaging wordt door de werkgevers hiermee gemotiveeni dat de industrie aldus met meer succes zou kunnen concurreeren met andere Hinden Er zyn ongeveer 200 000 arbeiders bU betrokken De vakvereeniging heeft reeds te kennen gegeven zich er krachtig tegen te zullen verzetten ZWBDBN Een nieuwe Oceaanvlucht Van Stockholm vla IJsland naar N w York Ook vracht aan boord Zondagmorgen om 5 uur 12 is het Junker watervliegtuig Sverige te Stockholm vanaf het vliegveld gestart voor eau oceaanvlucht naar New York ouil i skrujs de italiaansche bixmzen medaille voor dapperheid liet Italiaansche oorlogfikruis enz voor moedige daden in het Naburige Oosten en de Mjddeilandsciie Zee Kwam in 1900 als liberaad in het lagerhuis en heeft verschillende ministerieele posten in do liberale regeering vóór den oorlog bekleed Sloot zich in 1927 bÜ oe arbeiderspartij aan Shaw Oorlog is in da eerste arbeider rtgeering minister van arbeid geweest Lid van het Lagerhuis sedert 1018 van den jttieimen Raad sedert 1924 Vroeger secrethrjb van de urbeiders arty en van de so L d istische intemationaie Lord Thomson luchtnimister keeit terug op den post dien hij in de eerste ar beiders regeermg bekteed heeft heefi al officier in den Zuad Afrikaanschen ootlo en den grooten oorlog gediend Was m 19J aan den oppersten oorlogsraad toegevoego kreeg by zyn aftreden den titulai ea rang van generaalmajoor Greenwood volksgezondheid Lugerhuislid sedert 1922 secretaris van de afdeeling voor studie en inlichtingen van de arbeiderspartij heeft bijzondere betangatelUng voor gezondheidskuniiige en aociai vraagstuidcen Margaret BondfieldjA de eerste vrouw in het kabinet lieeft veel gewerkt in de vrouwenvakbeweging Was vrouwelijk adviseur voor de arbeidersparty voor de Arbeidsconventie van Washington in 1919 en vervolgens verscheiden jaren to üeiiève bij den Volkenbond Noel Buxton landbouw oorgpronkdtpt IttefSST parlöttütitslid SIoot zich in 1927 by do arbeiderspartij aan en was ook in de eers te arbeidorsregeering minister van landbouw Hii is een bekend lid van een familie van landeigenaars Sir Charles Trevelyan onderwijs is een zoon van den bekenden geschiedschrijver Sir George Trevelyan Hg bekleedt denzeHden post als in de eerste arbeideraregéering Was vroeger liberaal en voor den oorlog parlementair secretaris voor onderwys Heeft zich na den oorlog bij de arbeiderspartij aangesloten Graham koophandel is in de vorige arbeidersregeering financieel aecretaris van de schatkist geweest Heeft een voornaam aandeel in d © financieele wetgeving gehad en veel over sociaile kwesties geschreven Alexander Eerste Lord der admiraliteit is vroeger onder MacDonaid parlementuir secretaris van het ministerie van koophandel geweest Hij is nauw verbonden met de coöperatieve bweging In den oorl og is hy bii het leger officier geweest A dam son Schotland bekleedt denzelfden post als vroeger in de arbeideraregéering Is leider der mtjnwerkerivereeniging geweest Lansbury openbare werken oud Aan boord bevonden sdch de piloot kapitein Ahrenberg de waarnemer luitenant Floderts en de mechanicien Ljunglund en voor de eerste etappe naar Bergen nog twee passagiers Des middags om 12 uur landde het vliegtuig te Bergen Kapitein Ahrenberg hoopt Dinsdag om U uur Amerikaansohen tyd te New Yoric te zijn Het vliegtuig heeft ook vracht aan boord Het doel is de nnogelykheid te bewijeen van een regeJmatig luchtverkeer tusschen Europa en Amerika Naar men uit iBergen meldt is het Oceaan vliegtuig verige gistermiddag om 3 uur naar IJsland vertrokken De start was moeilyk daar het vliegtuig zeer zwaar geladen was De vliegers hopen tegen middernacht op IJsland aan te komen Volgens de laatste weerberichten zouden de vlieger tusschen Shetland en de Faroer eilanden nevel en regel tegenkomen Het meteorologisch instituut ie Bergen had hun daarom den raad gegeven hun koers meer noordelijk te nemen Uit Thorshafen op de Faroer eilanden wordt gemeld dat de Sverige aldaar om 8 uur 30 ia ia gepasseerd Het vliegtuig had blykbaar met zware tegenwind i te kampan ITALIË Na het verdrag van Lateranen De Paus onderteekent een regriing voor het binnenlandsch besttiar De Paus heeft een regeling onderteeken voor het bimienlandsch bestaur der Vaticaansche stad Het Vaticaansche staatssecretariaat heeft aan alle bisschoM en ter wereld mededeeling gedaan van de verzoening tusschen het Vaticaan en het Quirinaal Gebouw door een ontploffing verwocBt Twee dooden zeven gewonden Te Gisiaved heeft Zaterdagmiddag in een huis een ontploffing plaats gehad waardoor twee personen werden gedood en zeven gewond Het huis waarin de on loffing plaats had benevens de twee belendende gebouwen zyn geheel afgebrand PRANKRUK Barataud veroordeeld Levenslange dwangarbeid Relletjes te Limoges BUITENLANDSCH NIEUWS Trotski maakt van de gelegenheid gebruik Telegram aan MacDonald om In Engeland toegelaten te worden Trotski heeft een telegram aan MacDo Terwyi het O M de doodstraf had geeischt tegen Charles Barataud den jeugdigen industrieel te Limoges beschuldigil van moord op den chauffeur Faure on zijn jongen vriend Peynet is hy tot levenslan gen dwangarbeid veroordeeld Het B T A meldt uit Limogea dat het na het bekend worden van het vonnis tot betoogingen vóór het Huis van Bewaring is gekomen Men weet dat de openbare meening sterk tegen Barataud was ijekanr en zyn doodvonnis eischte De bereden politie Pamela kreeg een kleur tot achter de ooren en knikte Goed dat je daar aan denkt aei ze Ja Morton graag als je wilt Vijf minuten later kwam JHorecambe de trappen nf gekleed in ohauffeurslivrei met een overjas aan en met een glad geschoren gezicht De verandering was opvallend en Pamela geloofde niet dat iemand zou merken dat zij niet met haar chauffeur reed maar met Sir Moreconibe Crake dien zij bovendien nog hielp ontvluchten Ze gingen sameit het huis uit zonder door iemand gezien te worden en Sir Morecambe nam zijn plaats achter het stiiur in terwijl Pamela de deur zoo zacht mogelijk achter zich sloot De nachtlucht was heerlijk en friaeh heeleinaal niet koud Het was donker onder de bnomeii van het park en uit de vensters schenen de lichten tusschen hot klimop waarmee het huis dichtbegroeid was Er was een fttmoafcpr van avontuur om dezen tocht Het jonge meisje en de jonge man voelden dit zoo sterk dat toen Morecambe de auto in beweging zette en keurig de oprijlaan afreed ze eerder opgewonden waren dan somber gestemd Met matige vaart reden zij de zich windende laan af tot ze hij de hekken van het park kwamen en daar vonden ze Morton de chauffeur die Sir Morecambe s paard aan den teugel leidde n de hekken voor hAi openhield Hij groette nerbiedig maar toch met een blik in de oogen die den edelman op bezoigden toon tegen Pamela deed zeggen Weet je zeker dat je hem vertrouwenkuntp Ik ben ervan overtuigd dat hij het nietgedaan heeft maar er zijn twee getuigen de broer van die vrouw en een meisje endie zyn bereid om te zweren dat hij het gedaan heeft MeneÖr Herriek gromde ongeloovig Waarom kan hij nipt blijven om datonder de oogen te zien Omdat er gevaar aan verbonden is Alswe maar zoolang kunnen wachten dat die twee samenzweerders oneenigheid krijgen en elkaar tegen gaan spreken zal Morecamboveilig zijn Haar vader haalde de schouders op Weet JQ dat je een groote verantwoording op je neemt Dat weet ik het kan me niet scheleliwat ik op me neem als ik hem maar redden kan dat weten jullie toch wel Het is groote dwaasheid je ziet dat hij liet eens oprecht legen jou geweest ie hetblijkt nu dat hij al met een ander getrouwdwas Dat ia acht jaar geleden gebeurd toen hij twintig was en u weet niets van de omstandigheden af Maar nu moet ik gaan Maak u niet bezorgd over mij ik ben heUHch veilig maar de eerste vijf of zes uur kan ik niet terug zijn Blijven jullie maar niét voor me op Medwin kan me wel binnenlaten Ze kuste haar ouders en ging naar boven Haar kamenier was een eenvoudig buitenineiflje met een vriendelijk gezicht blozende wangen en eerlijke oogen Medwin zei Pamela de auto moetdirect voorkomen en je moet aan Mortonvragen of ik zijn Ilvrei leenen mag met zijn overjas Het meisje keek haar meesteres met haor oprechte oogen recht in het gezicht Moei ik hem ook z gen waarvoor uhet noodig hebt Pamela aarzelde Dat zal ik hem zelf wel vertellen zeize Laat hij mjj het goed in de hall brengen naast de trap maar vlug Medwin ging heen en Pamela verkleedde zich vlug Zp trok een tweed wandelpak aan waarover ze den langen n iantel aandeed die zij meestal in de auto aanhad Ze zette een klein hoedje op deed een voile voor en een shawl om en ging toen ziEicht de trap af naar de hall waar ze den chauffeur ontmoette Molton was een torsche kmippe jongeman die zijn jonge meesteres verafgoodde En zij hoopte dat ze hem vertrouwen kon Dank je wel Morton zei ze terwijl ze hem strak in de oogen keek toen ze het goed van hem aannam jij krijgt een nieuwpak eji ik zou graag willen dat je niet vertelde wat er met het oude gebeurd is TT kunt me vertrouwen juffrouw zei Morton Ze bedankte hem met een ernstig glimlachje nam de kleeren mee naar boven en legde ze op don gang voor de deur van de kleedkamer en nadat ze waSrsohuwend jp de deur geklopt had ging zy naai beneden en wachte in de hall Morton waa teruggekomen Sir Morecambe s paard staat nog inhet park juffrouw Pamela moet ik het naar Crake Hall terugbrengen Hij begre p dus wat er gebeuren ging Absoluut antwoordde ze terwijl ze denweg indraaiden en het dichtvallen van hethek achter zich hoorden Op den straj tweg was het kouder en ze waren toch wel een beetje bang dat ze bespied of achtervolgd zouden worden maar e merkten niets van dien aard Z e moesten twintig mijl rijden en twee groote steden door en vooinnmelijk hier was Pamela bezorgd Ze twijfelde er niet aan of de politie in de liL ele streek was up tie hoogte van het bev ei tot inhechtenisneming van Sir Morecambe Crake on hier was het gevaar giootei dan elders Ze hadden allerlei voorzor niait e Helen Kenoriien ze reden in een t tioai ijk tempo hun laiiipciL hiandden hcldei Iniii nuninicr was gpiiiakkelijk te Ips eii want PanL la begreep dat ze mocsleii zorgen dat pr niet was waarvoor de politie hen kon laten toppen Ze rekenden anderhalf uur voor hun rit als ze niet te artel reden Ze zoude dan tegen kwart ovpr elf m Manchester zijn en do naclitliein vertiok pcial im vijf minuten over twaalf naar Loiidtn Toen ze een eind op weg waren begon Pir Morecambe te praten Zal dit onze eprste on laatste tocht zij i Pamela Ze lachte zaclit Tk hoop van niet zei z en ik dinkook vftn niet Ik kan niet zeggen dat ik i i vel hoopop hob Tk liPl jmnv iaad op ovolgrl maflrals p et ilijk iiiiju opinie viaagt geloof ikdat ik er verkeerd nan heb gedaan Wordt vervolgd