Goudsche Courant, maandag 6 januari 1930

I Mo 17267 Zat Pdag 4Januapi IB30 é 88 Jaapflang Amstel Bock I mmm Verkrijgbaar bij Boskoop l L BINKIEN Telet l l4 Oouda T POELCNIdE Telef 4 $ Waddlnxveen A J JANMAAlf gp MENSCHPN MfT f ruchtmakaide bchani idat aanlemmg gaf ktnde vrdfeen i of Ie Toen hot jaar o irleg gjknde tiiftgi ri V en iet befc tiiur leiding 144 over fla niissie vart onderAielr Maatschappij Thana nadnt can vol Jaar i veratreki 19 dat overleg npg net zoover gevford rot dat eiji comnuss e ain t werk ia getof IJoe staat het nu toch met do oplossn van de Waterleiding quaeatie Wy kunnen ona voorstelleln dat menigeen üit kennis heeft genomen van het af tee tingsveisiag van de begrootmg en de memone van antwoord daarop van B eh Wtot deze vraag komt Want m den eniorie van antwooid schuiven B en Wvoor t oogenbhk die quaeetie an zich af jj deeien m antwoord op allealei vragenwelke hierop neerkomen Geef ons nu he volle licht In deze 7aak mede dat nj hopen ten spoedigste nadere mededeelinger n zHW den stand va zaken tuaachen d OoudBche Watetfid rg Maatachapp j en dt i iftMWBttftt dMKmTO AM r B en W ho pen mededeelin g n te doen lat 15 een teruggang op een meer posit eve toezegging welke eerder is gedaan Wat hapert er dan toch Nu de aanvrage der Waterleiding My er ia om goedkeuring vin een nieuwe obl ga tieleenmg welke dienen moet om het nibu rige lïeeuwijk aan water te helpen zui len B en W hun standpunt ter ake moe tfn uiteenzetten Op grond van vat de be trokken wethouder df gemeentelyk gecom nutteeide van Staal o er de financiering van de Waterleidmg My al jaai en dag beeft verkon ligd moet het werkelyk ver ondenng wekken dat met ni t proate spoed na de aanvragi een advie j aan d n I aad IS gezonden om aan die aanvrage n et ie voldoen Dat zon kloppen n et de verktndigde leer Het l toch de duidelijk uitgeöiroken he doeing van de n wethouder p ecommitteeff e dat aan de Waterleiding M de jfoedl eu r ng van den Baad wordt onthouden tot het verder uitgeven van obligaties tinemde die vennootschap te noodzaken o tr te gait tot uitgifte van itteerdere aande en zulks ter voorkommg dat de gemeente latei bij WIETN DE RIJNSTREEK Bodegraven Alphen a d Ryn jZwammerdam HazciswoudP Nieuwkoop NlootiJen Nieu veen Ter Aar Wbublugae Zeven hoven I Publiciteit noodig heeft heteij voor reclame vooi eigen zaak of artikel voor aankondiging van veikoonmgen voor aanvra gen van personeel of aanbiedingen v in diensten die plaatse zvi aÜvcr ttntien m het WEEKBLAD DE RIJNSTREEK dat m zeel talrijke gezinnen in alle bovengenoemde gemeenten dezei nyvere induotrieen bloeiende land bouwstieek gelezen wordt BillijkTarieft 15 cent per retfel Advertentien zende men m lan het Bureau HOOFTSTRAAT 77 ALPHEN a d RIJN Tel 121 of MAEKT 31 GOUDA Tel 82 Vraagt Uwen H inkeliei eene demonstratie van het er IS iets anders dat u belioort te weten ik tieb u al van de gravin eu de generaal ver teld hoe myn argwaan gewekt werd en hoe ik zoo vlug mogelyk naar myn kamw ben gegaan De deur waa gesloten en twee men soiien praatten met elkaar U hebt my gevraagd inspecteur Field of ik den man lierkenuen zou die naar buiten kwam en ik zei dat ik dat zou kunnen Kunt u ver moeden wie het waa U wilt toch mat zeggflu dat het HrRichford waa Jmst goed geraden zei Beatrice Ikwas van plan het voor me te houden maarik had me nu eenmaal voorgenomen om uallea te zeggen wat ik weet Ik beo ervanovertuigd dat Steplien Richford geen moord P zyn geweten heeft maar dat zijn geweten zuiver iB geloof ik anderzi dc ook niet Maar ik zou u niet kunnen zeggen wat hij P zijn jEerfstok heeft i HOOFDSTUK XIV Een nteiiw bezoelt aan Andlcv Place Inspecteur Field nam tijn hoed o hand Bclioenen van den stoel waarop hy ze had neergelegd Hy was mper dan voldaan over d on lerhoud Hy was in korten fyd meer gewaar geworden dan hy had durven ho pen D e t zwaarste t eerst het lichtste t laatst FEUILLETON Ue Slavin van het zwijgen Uit het Engelsch van PRÊD M WHITE fNadruk verboden Ik veronderstel dat het zoo ia eei hy eindehjk Die lamme man heeft Itiobford natuuilyk met dat balletje zout eiüu bood Bohap gestuurd en enkele uren daarna ver dwijnt liet lichaam van Sir Charles Waar om werd deze boodechap geetuurd Omdat o ie Iniiime man op de hoogte wilde komen n et alle fenten en byzonderheden m verband met den dood van Sir Charles waarvan hy door de extra edities van de bladen al gehoord kon hebben Met andere woorden de nieuwbakken echtgenoot van mevrouw Ridi ford Ie medeplichtig aan het stelen van het hjk Waarom dat Uchaam weggehaald is weten we voorloopig nog met met zekerheid het vermoeden ligt voor de hand diat de moordenaars bang waren voor den uitslag van het mqueet Wat ik nu in de eerste plants wensch te weten is waarom mevrouw Riohford en haar map oufenigheid haddwi want ik neem aan dat u veronderstelling op dit punt jmst is Berrington e gezicht beti k Hy vond het pynhjTt dat Beatrice door dezen scherpzan nigeo defective ondervraagd zou worden Toch was het onvennydeUjk W Min ver Ailt dit pparaat met ieder andei fabrikaat ledere verkooper toont U gaarne op welke wijze het VALET apparaat zijn eigen mesjea aanzet en scherp hoiiit Oppervlakkig gezien lijkt het op elk gewoon veihgheidsscheermes Maar neem het Va et mes eens m handen Zie hoe de nem door het apparaat gestoken wordt geeft U er rekenschap van dat binneil 10 seconden hel mesje automatisch een hijzonder scherpe sqijkant verknjgt en gij met meer dan 12 seconden noodig hebt om het geheele apparaat na het scheren sclioon Ie maken dan eerst leert gij de waarde op pnjs stellen van het eeoige veillgbeidascheermes dat zich zelf aanzet No I StaiulMurd Et l n ik b v t xwmmj v n IvctÜ vwlia k d ulmnn 12 ViJW inmei en pnm ui n mtk iriam Pn Fl 12 50 Ïl j r i OP Mod C Mmwk iwart hü bevM mikkeld appsnut 3 Vmlet lueaioB en go d quab Piru n 3 50 Bijkantoor vooi Naderland I rinaa B Maudaranu 0 a Haag Met wederkeerigen heilwensch betuilt onderjeteekende zijn dank voorde belanjatclling op 1 Januari onderronden Dr RUPS Gevraagd gemengd bedrijf Bakkershalfwas ol gevorderd leerling intern M JW PIETERSE Electrische BakkerijIJSSELSTEIJN 10 Geft l tien SPECIAAL PIJNtOOZE BEHANDELING Betaling dcsflewcoscht In 12 maandeltjkachc tcrmlfnen ook vair Ziekenfondslcdcn Bureau v Tandheelkundige Middenstands Venckcrln Adm G DEWAARD Van Heusdestr 13b TELEFOON 30013 tramlijn 4 15 16 en 17 Geopend van 9 4 en 7 9 uur Agentschappen Holman PluwidcDtlMgd 103 Gouda Dorp NoMdl delf9 Wadd no w AROM laten velen hun drukwerk elders maken TERWIJL juist velen van elders hun opdrachten in Gouda doen uitvoeren De Drukkerij A BRINKMAN Zn Het eenvoudigste Handelsdrukwerk levert alle DRUKWERKEN in prima uitvoering vlug en billijk ülimilG BEKEl TE CODDl J5 De fijnste Kleurendruk 2 3 4 kleuren Maison Para Hoofdsterg 7 Ralterii m Varpltglngiartlktlan Cersatt Gummlkausan Braukbandan Warmwaterzakkan BeTII prijscourant gratis HEI BESTE LICHT BIJ 1 LAAGST VERBRUIK t NIEUWS EN ADVERTENTÏEBLAI VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOO GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NI U ERKERK OUDERKER C OUDEWATER REEUWIJK S OONHOVEN stOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enr EN Al Ai VËRTEN 4 EPRlJS Uit Gouda en omstrjketi behoorendeitot den beiorgknng 1 6 regelB ƒ 1 0 elke regel meer ƒ O 2 Van buiten Gouda en den bezorgkiing l j 5 regels ƒ 185 elke regel meer ƒ O SU Advertentien in het Zaterdagnummer 20 et beslag op den irus laefdadigheida advertentien de helft van den prys iNOhZONDUN Mi J EDLl LlNGl lS 1 4 regela ƒ 2J6 elke regel meer ƒ O 50 Op de vOorpagine fiP hooger pe wone a4ver ntien en ingezonden mededeeUngen bjj contract tot zeer gereduceerden pr s Groote lebtera en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomatWan BoUede Boekhande lareni Adverientbebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan ket Bureau zyn inm omen teneinde van opname versakerd te xyn £ if Uad verschijnt dagelijks behalve op 2k n en Feestd en l BONNbMbNTSPmJb per k Tartaal ƒ 2 5 Jwr week 11 cent met Zondagsbladpat kwartaal f ZM per week 22 c nt overal waar de bezorging per looper geschiedtFranco per poit per kwartaal ƒ 3 15 met ZondagBblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ona Bureau MARKT 31 GOUDA big onze agenten en loopers den boekhandel en de postkaatoreA Onze bureaux jfgn da elgks geojpend van 9 6 uur Administratie Telef Intcrc 82 Postrekemng 18400 j = p J l BAjaLMANN GOUDA j qua stie nvecE kunnen bestaan omtrent diwyze van fij aj ciejllg waanii B pn W aicb mi v8Tdife cn n het oog op die obh gatieleemng dan wito er dus ook geen quaeatie mettr omtröftl de afachr j vingen ei rfe dividendlolitfek wb door d Waterlei Waterldiding quaesitJe der Commissie van 01 tf rzoek eventueele naastjüig vai het bodxyf de nu niet uitgegeven aaitdeelen voor 11 J zuai m de statuten ic bepaald zal hebbeover te nemen 1 i Waarqm laai djt advies zoo Mnt ii zichwachten i j S Wannijer U 4 i W éoi tovertijjL d ïyn van de ernstige b Bre i dMf de2M v toe van tanancieering dpor de fVfterliöi hng Mij vcrtt de gemeente opleveren qLn had het zewfer op nun weg gttegeri onmulüfilliyK ifft Kaad te aüvisetren tiJe i p nv ag at te wij zen l at nu is niet geschied 1 ln Cifi Jd e wordt de Watei leidingtMaa tql haipy de gelegenheid onthotiien zich ï ie ge den te vetbchaffen wftlke noodig gjjn tot bekost ging va datgen wa t 1 loodig 1 om tot waterlevering aan Re uwjjk te ko men Uaanloor is deze Waterleiding My in haar uitbre g belemmerd ib het baar on mogelyik gefttorden haar yf letprotïpictiG op te voeren sd haar brutqjjontvai gaten tt doen toenemen en daardoi zij B en W dua ook oorzaak dat de Igemoente dit krachtens de concessie 21 wo ontvangt van de bnito wateropbrei gst minder ontvangt dan zy zou kunnei ontrangön Het gaat hier wel niet om zu ke groéte bedragen als de winsten die de gemeente lut liet gas en ele tnciteitsbediyf halen maai om het principe De grootte van het bedjag wordt trou 1 Ikafliiit ons GrojOte Balansopruiming diipg M j wijirdt toe let IS weifkelyk terleiding My hi ïft dat ly teg in gecom mitteerde ft geftWen duidi vreemd hifltone Dt m eein verweer aantygingen vanApril m het lichtik dit verk aard Dè samerst i g vflln de commissi van kleoordeelm staat op liet oogen bi 1 vast m schifflA De dieken der orde vaiï jocaten bB Kottërdain en det Kyl sbureau voort behoudens len jWimster zaller oi f zittmg te ne liet jaai 1929 is vferstrfeken en nogj WaVerieidStig quaestije wet tot oplotóij j traiht l IS opg boiti p m het ros niet aTgetJpne zak n tfpals d i Js I jaar suftdï het in ilöié M lal wet i ge4 ot en et tellen der be fcactip ai S D A P J iTerstreek wab ch ihet college vai Bf jbr Goudsme Wuiej Ijfe hng eener coi lar de gertei de j r geMJévei Ëenije üfi ea vsn eweldige koopjes j Mantoltt Japonnen 1stofff n W y Dn eo1 van Dnnlpivatervoors I goedWiuring vai wordefi aangezi Gedtirende JANUARI en FEBRUARI van half 1 2 Lr GESLOTEN I Behalve Donderdafis M J oai£R A Oo nkt r in AiaurintlalMuresn OUMJI MUUkNATKN ostha¥ M Paparatraat Of EFrECTEN COUPONS ASSURANTIËN men terwyl de Cpmm sans der Ko ningiiïi van Zuii Holj and zal worden aangMocht om e ii hd iaccountant aan te wjêen Hiei staat duidemiftdat de Waterleiding My bereid Ib deze wpartyeiige commissir van on eizoek te aai aaraen Dat keldt dus ook voor den da van vandaig 1 Dat IS heel leta am rs dan de gecomkiit tterde tot nog toe b t gepubliceerd ln 2yin pers stadt tf l zen dat ais de cMn missie er niet kontt iet niet de schum ia van den Wethoudeu wi Staall Je het dan te wyten aan de mjiÉM e led n vun het col lege Dat is toch iwiaan te nemen Is het met iuia i hei coll ge van B cam §3sa y alb rechtskundige Mr iA Jacobson deken van de orde van advocaten te Uotterdain e 1 ais watert idingkundige de directeur van hel iiyksbureaa voor Drinkwatervoorziening te a biavenhage Is het met juist dat dit rechtskundig lid de voorzitter zyn zou der commissie is het met juist dat het boekhojdkundigc hd dat door B en W werd wenacht met door de Waterleiding My üe onpartydig derde werd geacht iie voor een objectieve beoordeeang der quaestie wordt Is het niet juist dat toen dujr de Wa terleiding My aan B en W de vraag is voorgelegd een boekhoudkundig id te doer aanwyzen door het ed Instituut van Ac countants i n IS het ook met juist dat B en W van een dergelyk onpartydige kt uze nieto moesten hebben en oen een n c uwe com missie höbben voorgösteld waant de aan geweaen rechtkundigt voorzitter was ver dwenen om te wordt a vervangen door Mr J tW Duys tfrwy het boekhoudkundig lid zou worden aangewezen door den Com missaris der Komngin l n IS het ten slotte ook met juist dat de Waterleiding Mu er mede accoord is ge gaan dat mpWlats van het Ned instituu van Accountants het boekhoudkundig I1 door den ComlmissariH der Kon ngm zou worden aangeijvezen vel deuken wy i Q tleza dagen met door leder weet dab zijn vileiidtin hem gaam veel guuneu umai hel is toch altijd opwek kend da uu eu dan cena ta hooruu liaditioneed u heb by de wisseling des jaais eeu kijkje te nemen c het afgeloopen jaai Globaal genomen ia dat voor de cesi dentie gudeUg geweest Spoedig zuilfin da cyfeis gepubliceerd worden die het verloop m beeld brengen en wy zullftu aan de hand uanwaja der bevolking wetr zter gtoot en wy trmoeden dat dig met veel beneden da tien duizend zielen zal gebleven zyn Dat M een aardig stadje op aich zelf en er ziiu er tal loos v e m one land die dat cyfer niet halen u togh zich verl ecldeu eun aardig plaatsje te zyn Ale wy de jaarcylars van andere steden overzien dan is den Haag percentagewyzf het sterkst in den groei £ 1 yn plaatsen dit zoo goed ais niet vooruit gegaan ziju sedert 1919 Leiden ea Middel burg byvtxirbeeld zyn plaatsen die Vrywel niet groeien Waarm dat zyn oorzaak heeft weet men wellictiL ter plaatee bet beste De uitbiiiduig van den Haag Tien duizend zielen is een atadje vait meer dan twee duizend wonixigeQ en dat ia een uardig üfppervlak Den Haag bouwt he rum en heeft voor dia aanwas van wonm gen lieel wat terrein noodig Men kan het niet zuo geiiiakkelyk ov zieu omdat op tol van punten van de stad wordt gebouwd en er tltyd v el lu allerlei staidia van wording zijn Maar telkens worden stukkeiu dum en terieiu o ouwgrond in exploitatie genomen en wie eene den plattegrond van 1930 met dien van 1918 vergelykt kan wel conatatee ren wat er m di jaren is vol gezet met hui Wanneer dat alles juist is dan is het duidelyk dat het Cwiiege van B en W en de Waterleiding My het beiden eens zyn geworden over de drie personen die dee zu teh uitmaken van de Commissie tiij a Qgt w r i i S van Undüizoeit uoor overiieg met ue watei i uing Üu y met tot tana js geicomen AuitLb onüaiuts üe veritiaring oentytis aooi oen neei Van istaal in den Oouidschen Baad algetegd dat ny over de geheele zaaK geen woora meer zou spreken mdien een o n partydig onderzoek zou plaats nebiben iiiet belangstelling zullen wy kennis nemen van de nadere mededeehngen weJkc B en W ten spoedigste inzake len stand van zaken tusscflen oe Ooudsche Water ei dingMy en de Gemeente hopen te doen Maar dan is het ooit uideiyk uat de groepeei mg van ae e U mmi88ie an rt r 1 onpartydige deskundigei n 1 e door B enW wordt g eweni cht maar twee hunner met tiea in deze aik met onpartyüigen jurist Mr Di ys as voorzitterl Dat kaji zooveel oeteekenen aat B en W gieen onpartydig onderzoek wenschenl i h j de 1 jeid Immers wooiuing van een in de afdeelmgen geste de vraag over de geraamde inkomsten uil het dividend van de Waterleiding hebben B en W geantwoord dat het bidrag aan inkomsten daaruit van geen beteekems is op heit totaa bedrag der begrooiing Waarom schorten B en W dan hun oor deel op do aanvrage der Waterleidmg My nu nog langer op nu er juist by de behan delmg van de gemeentebegrootmg alle aan leiding is deze zoo gewichtig gen hte iaak eens grondig te bezien HIUEVEN UIT Dfi fiOFSJFAJ Mlil Een geluk w nsih Onze t ersta brief in het jaar kan met an ders aanvangen dan luet den geiukwensch voor alien Dat is nu eenmaat gewoonte en ihiet 1 een goode gewoonte om elkaar nu en dan te neggen dat wy iedereen veel oor apoed toewenacJien Allee kan natuurlijk tot egoïsme worden £ eruggebtacht want als het alten menscnen goed aat ondeivinden wy allen daarvan ook de vooideelen Maar zoó Waaroiïi nog langer hiermede getalmd nu in de afdeeUngen 200 met nauruk op m lichting omtrent de geheele luaestie i i aangedrongen Het IS te betreuren dat deze aingelegen heid nu by de begrojting niet kan wo de afgewikkeld Dan was tegelyk Jp gelegen heid daar om nu een i te weter te komer waarom B en W er maar niet m kunnen slagen om met de WaterLeidu g My to overeenstemming te komen tot samenstel ling van een coinm ssie van ondi rzoek d c dit heele zaakje nu eens haarfyn zou kun nen nagaan Als die tommissie er was dan zou er op grond van haar rapjiort geen Deze Courant komt in meer dan 7000 gezinnen in Gouda en Omgeving eii 1 zei Beatrice dankbaar Laat ik u zeg gen dat ik met de minste genegenheid voel voor den n an met wien jk voor de wet ver bonden ben Als er möK myn vader eerder iets gebeurd waa dan iDu dit huwelyk nooit hebben plaats gehad En direct na bet hu weljk heb ik hem verklaard dat ik nooit meer iets met Jiem te maken wpJde hebben omdat hij twee uur Voor de pleciitigheid wist dat myn vuder fgestorven wae en er tegen niemand een woord over gerept heeft Hoeveel zelfbahefirachmg liield ook bezat hy kon zyn emotie met verbergen DezemudiKleüling was even ouverwadit ak drsr matisoh Ik zeg dat met zoo maar gmg Beatncevoort Ik bén gisteren direct naar bet hotelgegaan zowlra ik im de kerk van myn vaders doodyïioorde Ik vond een telegram opden loei van de slaapkamer waar mynvader lag Het was op gisteren gedateerd het dtempel bewees dat het om 10 uurs morgens ontvangen waa Dat telegrainwas geadresseerd aan Mi Stephen RichfordDe dokter verklaart dat Sa Charlee al enkele uren dood was voor men hem vondDaardoor had ik een bewijs dat meneer KioliEord by myn vader geweest waa enweggeslopen was zonder lete te vxiggeai want hy Wist heel goed dat ik aijn vrouw metzou zyn geworden als de dood van myn vsrder mij bekend waa geweeat Het lykt my ongeloofhjk mompelde tield Wat zei n eneer Rich ord daarop Wat kon hy zeggen Hy viel direct doorde mand toen ik hem het bewuste tele smonder den neus hield Hy gaf toe dat hymyn vader over zaken had willen sptAea Uitstekend inspecteur zei Berringtonop een beetje gepnkkelden toon Ik zal naarmevrouw KichEord gaan en haar vertellenwat u ai ontdekt hebt Het was verkeerdom iets voor u te verbergen Beatrice luisterde rustig naar wat Berrmg ton te zeggen had Het was verre van prettig maar ze besloot open kaart te spelen evenals de koilonel zag ze in dat er niets anders op zat wilde ze met m zekeren zjn medeplichtig zijn aan de practijken van een acliurkentroep die hier aan het werk was Vraag nspecteur Field om hier heen te komen zei 7e kalm liö inspecteur begon zich te veronf chul digen voor de moeite dit hy verooVzaakte en voor het feit dat hy enkele pynhjke on derwerpen zou moeten aanroeren Hy was heel anders dan de afgemeten politieman die zooeven Berrington ondervraagd had Ik geloof dat u my enkele mliciitingengeven kunt zei luj Ik aarzel om het te zeggen maar meneer Richford U hoeft niet te aarzelen antwoordde Beatrice bitter ik zal volkomen open t enu zyn vooral omdat de mogelijkheid beataatdat ik het voor het getuigenbankje zal moet n herhalen Tk ben met meneer RjdhEordg trouwd enkel en alleen om myn vader tebewaren voor sch Onaangenaamhedeu vQld © Field vlug aan dat zult u op een openbare terechtzitting met zoo hoevea te ze en Door fami l e onistflndighaden bent u mevrouw Rioh ford geworden U zelEopoïfermg u mwschien niet te vergeefs geweeat Het w vnandelyk van u om dat te wg en dat hy gezwegen had omdat ik anders geweigerd zou hebben zyn vrouw te worden Deze kamers zyn vroeger bewoond door Mr Richford zijn huur was eigenlyk nog niet üin en toen hy weggmg heeft hy myn va der hier gemsialleard Vandaar dat Mr Riehforo een sleutel had Field deed nog enkele vragen Honderd mo gelykhedeu warrelden door zijn hersens Beatrice aaheen er enkele van te laden Als ik eerbjk wU zijn moet ik zeggendat ik niet geloo f dat Mr IticJIiford ietsmet den dood van myn vader te makenheeft zei ze In de eerste plaats had hy eralles bij te wmnen als Sir Charlee m levenbieef Ik weet dat de doktoren argwaanwoestercn dat er misdaad in het spel ismaar in elk geval zijn zy er zeker van datmyn vader ol versoheadene uren dood wasvoor het lichaam is gevonden Tegen tienenmoet Mr Riohford in zyn eigen huis zyngeweest andeis zou hy dat telegram metontvangen h ben Daarna heeft hy tnynvader opgezocht die tooi allang dood moetzijn gewee t Dat IS volkoamen loguch geredeneerd prees Field en met een ghmlati voegde hyer aan toe en m ieder geval zal Mr Rdchford in staat zyn een plausibele rede op tegeven waarom hy bleef zwijgen vooral ale de jury u als getuige heeft gezien Het V as epn aardig compliment maar Beatirioe scheen er op dit moment met gevoelig VOOÏ Wordt verT d Ik heb n nog meer te vertellen vervolgde ze Ik ben ervan overtuigd dat als er misdaad m het spel is Mr Ridhford geen daadwerkelyk aandeel in heeft gehad Maar