Goudsche Courant, woensdag 8 januari 1930

No 17970 GEVRAAGD 8 Een Ie bediende vodr Heeren en 0 mea Silon bij C LAFEBER Stoofsteej 8 Gedipl Kapper Voor de bezorging van ona blad wordt een GigUITLIIPEI GEVRAAGD Zich aan te melden aan het Bureau MARKT 31 Aangesloten aan het Telefoonnet onder No 431 G HOOQENDOORN Wasthawan BB Depot der Vereenigde u Zulvelbareldars Rotterdam Omtrent de gisteren gehouden bijeen komst van de comnuaade vOor het Duitsche herstelvra pstuk M üvat van Fransche ïyde medegedeeld dat in db eerste plaats wedi r behandeld is de vraag op wellce wg t aii den afloop van een moratorium Duitschland aan zyn verplichtingen zou moeten voldoen Ourtius heeft medegedeeld dat hu hieromtrent zün experts wenschte te raadplegen i dat hii Donderdag nieuwe vot rtftellen ou doen Vervolgens is ööhjndield ae kwestie itn de Duitfl b Amer kaans che overeenKomdt voor zjjver deze verband houdt met het plan Young Tardiou heeft voorgesteld ven bepulmg daaix mtTent in het protocol op te nemen waarmede men zich lieei t veieentgd Vervolgenji is de kwestie behandeld van de inkomsten die voor bepaalde doeleinden zün aangewezen In verband hiermede is een groote discussie oncstaan over het negatief pajidrecht waarointrerlt oes deskundigen te Parijs een clausule haiiden geforimuleerd Van Duitsche zijde wei d beweerd dat daardoor verandering werd gebracht in het plan Young Iwtgeeii door Snowden is bestreden Nadat hierover nog Langdurig van gedachten was gewi aeld heeft Snowdeoi voorgesteld de kwestie naar de juristen te verwyzan Dit voorstel ondersteund door Jaapar ia aangenomen Vervolgens zijn eenige Icwesties behandeld de spoorwegen betreiffende te weten de stortingen ait de atehrtiahn en do datuij wftaromtrwrt b ger zal zün dan de duur van het Young plaiï Tardieu heeft hieromtrent eeti nadere redactie aangegeven Nog is een uitvoerige discussie gevoerd over de vraag op welke wyze het toezicht zal worden uitgeoefemd op de tarieven der Duitsche spoorwegen Deze discus ie is nog niet afgeloopen Men heeft n I ten slotte besloten dat men die Duitschers in de gelegenheid zou stellen hun deskundigen daarover morgen te raadplegen en een i edactie te doen voorstellen Hierop is de kwestie van de liquidatiü van het verJeden besproken en het speciale depot voor Duitschland is de Bank Moldenhauer heeft gevraagd deze zaken uit te stellen De discussie hierover zal Donderdag 11 uur word i voortgjezet Aan de besptrekingen werd den geheelen middag deelgenomen door Parker Gilbert de bekende Amerikaansche financieele autoriteit Sinda gisterochtend zyn de volgende vraagstukken bejiandeld Ie de opneming in het protocol van een volledige regeling der herstelbetalingen Hierover is men het eens geworden De ellendigste wezens zijn de knorrepotten die meenen dat niets deugdt maar geen hand mistken om het verkeerde te verhe lpen FEUILLETON De slavin van het zwijgen Uit het Engelsch van FRED M WHITE Nadruk verboden HOOFDSTUK XV Field s kenkiisaenkring breidt zich uit Ofschoon hij vaak in zijn leven verrassende situaties en onverwachte dramatische gebeartenisaen had meegemaakt voelde Berrington zich het eerste oogenblik vrijwel uit het veld geslagen De heele zaak had iets vao Oosterache fakirkunsten Een moment geleden was de ruimte daarginds nog in diepe duietemis g uld geweest en plotseling trftalde alles in een warmen lichtadiijn en vertoonde zi è epn nwt overdsdiige luxe gedeltte Mupertafel aan zijn verbijaterdeoogen terwijl ze daarnet bij het licht van Field s lantaarn een kale tafel hadden zien staan Berrlngton kon de warme klSpuren van dure vruditen en bloemen z 9m kostbaar kristal en porcelein ea tafeIzilfl Mten gefonkel van excellente wijnen Maa W was nu g wi tijd om over dit alles na te peinzesi tiet bewees hoogstens met wat voor duivel 4c schrandere ea gewiekste tegenstanders WIE IN DE RIJNSTREEK Bodegraven Alphen a d RUn Zwammerdam Hazerswoude Nieuwkoop Nooi den Nieuwveen Ter Aar Woubrugge Zevenhoven Publiciteit noodig heeft hetzij voor reclame voor eigen zaak of artikel voor aankondiging van verkoopingen voor aanvragen van personeel of aanbiedingen van diensten die plaatse zijn advertentiën in het m WEEKBLAD DE RIJNSTREEK dat in zeer tabrljkia gezinnen in alle bovengenoemde gemeenten dezer nijvere induatrie en bloeiende landbouwstreek gelezen wordt BillijkTariefi 15 cent per rcfcl Advertentiën zende men in aan het Bureau HOOFTSTRAAT 77 ALPHEN a d RIJN Tel 121 of MARKT 31 GOUDA Tel 82 ROTTERDAM ¥ Oldanbamavalttlrul i 3 AMSTERDAM QOES HAARLEM HILVERSUM Maison Para oofdstaag 7 V rplaglngiartlkilin Ctritti arfflwaterzakkdi Rotterdam Bumiiilkauaaii Braukkandan BaTII prijaeaurinl iratla Abonneert U op dit Blad MENSCH DURF TE LEVEN EN GENIET We s niet bang voor j kopje h oost nean gabruik daarvan zoovaat ja maar lust maar profiteer van da voordcalan dia da vooruitstravanda watensch p an ét tachntek walan ta biedenl KoHia bekomt sommigen vrij slecht an valan moeten dit genot S bekoopan met onaangename hartkloppingen zanuwpriltkaling slapaloosheid an andara narvausa varschijnsalan Een ingenieus procédé beschermd door Nadarlandsch Octrooien brengt achtar uitkomst Deze uih nding maakt hat i mogelijk de ruvM kotfiaboonan la doen zwaltan daardoor Morden da porién geopend waarna men door middel van aan xtradlbslot da coffaine uit de koffieboonen kan halen Alia natuurlijke aanganama eigenschappen blijven bi dit procédé behouden Dit getdl in de eerste plaats voor da smaak n aromagavende stoKen caféonan want deze komen eerst bij hetbrandentotontvnkkaling onvertchiHigo c pboon ncoffaïn vrij zijn o1 niat Door Koffie Hag da gegarandaard coffeTnavrija kotfiaboonan Ie koopan kan dus alk huisvrouw aan koffie op tafel brangan dia batar bekomt avan piHIg is en hetzelfde genot verschaftals gewon koffie zonder echter eenige schadelijke werkingophet organj me uit te oefenen sJ 1 Hat bewijs te leveren is niet moeilijk 80 Cer ts zult U daar wef voor over hebben want het gaat om niets meer of minder dan om Uw gezondheid en het wrelzijn van Uw huisgezin Koopt U heden nog aan origineel pakje Hag n U xult Hag blijven g bruiken want Hag breng Ü MEER GENOT EN BETERE GEZONDHEID Amstel Bock Bier Verkrijgbaar bij Boikoop P L BINKBN Telet 124 Gouda T FOKLBNIJB Telef 480 Widdinxvecn A J JANMAAT 80 Sanguinose Sanguinoee is een zuiver plantaairdig versterkingwniddel en bevat tlu het plantaardig staal dat gemafkke yk m het blo d wordt opgenomenL Het versterkt en verrykt het bloetl en is daardoor het aangeweaan raiddri in alle gevallen van bloedarmoede bleekzucht zenuwzwakte alhpelooBheïil orervermoeidheid gebrek aan eetlust en alffemeene verslappingatoeatanden Velen wien niets hieip vanden baa by de Sanguinose PrUs per fleach met gebruiksaanwijzing ƒ 2 6 fl ƒ 11 12 fl ƒ ïl By Apothekers en Drogi ten ve krüijbaap WACHT II VOOR NAMAAK VAN DAM Co Fermltan MT rmpoacl rs wrormolta verdrijven spoel made en maagwormen zoowel bij volwassenen all bij kinderen Wormpoeders fO 85 per dooft Wormolie f 0 85 per flacon OverAlvetkrijftb bij Apothekers en Drogisten £ e f qoede raad Is geld waard De Riemerstraat 2c 4 Den Haag In elk huia ligt Vloerzail of U noleum Voor iadsra kamer van Ik huia vindt Gq in d YELLA STAALBOEKEN een patroon dat in kleur en 4tql bq het fn terieur pi at Kiea de aoort en de kwaliteit der vfeerbekleeding van elk vervp rek houd daarbij rekening n t den aard van het gebruik dal Gq van Uw kamera wenacht te maken en pleeg overleg mei Uw leverancier Een doelmatige indeeling van aoort en kwaliteit geeft groota beaparing op Uw directe uitgaven en voorkomt zorg en laat in da toekomat LIMOLEUH BEZITTEN ALLE GOEDE EIGENSCHAPPEN DIE GIJ ER VAN VERWACHT y£UAjfo pel zwaarenff erk 7ti i cfehruik het befte merk rAMKATIM VAN DE SALLANDSCHE VLOERZEO EN UHOLSUIIFABIUEK WUHE 68 Jaargang Weensdag 8 Janauri 1930 pnscHE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Sw 2 ïi S J BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MO CAPELLE rjIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRIJS l Gouda en pmstreken fbabooranda tot den besorgkrini 1 5 regels ƒ 1 80 elka regel meer ƒ 0 25 Van baltan Gouda en de bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentiën in het EatenUgnnmmer 20 et Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen bijslag óp dén pr is Liefdadlgheida adveitentiën de helft van den prijs j ƒ 2 26 e ke regd r ingezonden MEDEÏDSELÏNGËN de voorpagina 60 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen b j coigract tot seer gereduceerdan prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaaflpüate Advertentiën kunnen worden ingezonden door tus8ciM IIK iW tKjan BolMe Boekhandelaren Advertentieboreaux en onze agenten en moeten daAgmróOT dei plnraldiig aaa het Bureau lijit ingekomen teneindft van opname rerzékrad te jtin ƒ 0 50 Of ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 i er week 22 cent overal waar de bezorginff per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 niet Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau HARKT 81 GOUDA lij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze buxeaux z n dagelyks geopend van e uur Adiqinistratie Telef Interc 82 Bedactie Telef 88 Postrekening 48400 tE slechts bevestigen hete aen reeds was gecufristateerd omtrent den aigemeenen toestand van Bulgarye en daataan toevo er dat smds de onderhandelniffen te Parys de financieele toestand i Ha slechter is geworden in t bijzonder wat betreft de hoeveelheid vreemde vatuta ia de Bulgaarsche Nationale Bank Bulgarya was verplicht rekening te houden met de mogelykheid van een moratorium indien d algemeen toebtand niet verbeterde Spof wilde geenbedray noemen maar er wei wyzon dat een beliingi ke vermindariui van de gevraagde som niet alleen wenscbelyik doch noodzakelyk was Buigartfe ou moeten vasthouden aan art 122 van het verdrag van Neliil iy of een tekst diie overeenkor stige voorwaaiïien bevatte Loucheur uanjcte MoÊoff doch wees er op dat hij gean cyfer Jenoemd had tegenover dat der connmism Het verdrag van NeuiUy voorziet in aÉroonwaardeLyki betalingen en dit omvoaÉraardelijk moet in den meest abfloluten m worden opgevat Spr noodigde Moloff een c fer te noe D Haagsoh qonffarantie Oe balans van tw e dagen Parker Gilbert op het Binnenhof Een Fransch memorandum Een Bulgaarsche schuld Vi lider TwMen Een zotm van keiaer Mazimiliaan In heÈ dorp Gagny bij Parys heeft dezerdagen naar L Oeuvre meldt de plecntigeteraardebesteiling plaata jiehad vai aanman die beweerde een aoon te zjja vankeiz Miuimiliaan van Mexico Den Simom ÊÊtt waa zyn naam noemde zidt deeenig zo van den keoAer en de kNze prinses CkarioAe van België Wat voor zjjnaanspraak pleitte waa z n sprekende ipal kems met den keizer Tyden het Hfecieaansche av nituur zou eaa officier wient naamhy overnam voor zyn opvoeding gezorf hebbeot De kosten werden lüt een geheiokbron tawtreden Volwassen geworden we ndda zich tot het hof te Weanen Toen hti hier geen voldoeniiw kreeg legdishy aich op fet beroep vaa ing iieur toe mjaann hy het ver bracht In 1914 toea te Bordeai woowie bood hy de Enmache regeerin r eén uitvinding parabeïlum gebeeten aan die beproefd werd ook Het volgend aar werd hv op grond van in beslag genoegen brieven ba schuidigd van verstandhouding met dm vyand en acht maanden gevangen ge uden De besihuldlging werd daarop ingetrokken Van dien tyd af wijdde hy zich onverdroten aan uitvindingen op het gebied van het leiger de vioot en de luchtvaarc H moet daarbij in contact zijn geweest n et den toenmaligen minister van oorlog Painkvé en met dooi tegenwoordigen mtoirfar vcor de luchtvaart Laurent Eynac Ook heeft hi een spoorweg aangelegd op Mad igaücar 2e de datum van de betaling van de I vorschuldügde ternmnen I eze zaak i naar de deskundigen vemvezeji 3e de stabilisatie van der ksmark Hierover IS men tiet eens geworden 4e de lïiwerkmgtreding van het nieuwe plan Dit punt is vervallen 5e het moratorium a de maatregelen welke genomen moeten worden vóór een moiratonum Dezezaak IS naar de experts verwezen b de betaling van de achterstallige bedragen tiH het moratorium Hierover zullen de Duitsche gedelegeerden het Rijketabrnet raadplegen 6e de Duitsch Amerüoaansche overeenkomst Dit punt is geregeld 7e de kwestie van he negatief pandrecht Deze laak is naar de juristen verwezen 8e de Btoating dar betalingen van d Duitsdio spoorwegen Dit punt is naai experts verwezMi 9e de duur van de concessie Dit punt is op bevredigende wyze geregeld 10e het i edht om de tarieven te regelen Naar de experts verwezen 11e De liquidatie van het verieden Eveneene verwezen Er zün dus thans reeds 4 vraagstukken geregeld De overige zijn uitgesteld of verwezen naar de experts Men heeft zoo is de mdruk in de Fransche kxingen goed g werkt tenwijl de Zooals reeds is gemeld is Briand voornemens Vrydag te vertrekken terwyl Tardieu en Loucheur hopen ïn staat te zijn den volgenden Dinsdag te vertrekkeji Of dit mogeiyfc zal zijn hangt uit den aard af van het verder verloop der werkzaamheden staat de vraag of de Georgièiw inderdaad aamengewerkt hebben met beldildft Beierache politici de generaais Kress v Kreascnstein en v Lossow en den inmiddels overleden gefneraal Hoffmann die een actio vanuit een eventueel bevrijd Georgië tegen het Sovjetbewind zoOt leaden Vryiwel ieder der n en beklaagden heeft zyn edgen verdedigier Buitenlandsche xak i en andere autoriteiten zijn door waarnemers op de zitting vertegenwoortügd Op de bank der beklaagdfn zitten o a de 4a iarige Georgiër Karoemidae die tha s in Bern woont en de SO jarige Ger rgi r SadatiersjeviUe die preventief zit Bc het verhoor van Karoemidse die ziJti vffl klarmgen in de Russische taal aflegde deeWe deze o a mede dat hy shids 1921 toen Georgië door sovjettroepen werd bezet in Duitschland vertoefd had un at Uuitst land het eerste land was hetwelk Georgië erkiende men Molloff heeft hierop staging der Bulgi eengeizet dat niet alJ geeni maar het gehi een uitemdelyke n die bet toekent ook hetgeen b j aanvaai der coimnissie met mi de vervoigeois een van 10 mü lioen gout by overeenkomende citeit van Bulgarye Loucheur heeft erop en 20 pet beneden het later door de commissie voorgestelde bliy ft Niettemin is er nu een aanbod dat ovenwogen kan worden Een küeine commissie is daarna voor de bestudeering van het aanbod gevormd Deze commissie zal Donderdagochtend te half elf met de BuJgaanche delegatie vergaderen en Donderdagnamiddag om haif vier zal de geheeie commissie weer byeenkomen ter bespreking van het rapport haar door de beperkte commissie over te leggen De hoop bestaat dat men Donderdag met deze kwestie gereed zal komen een korte beiaad fgedelegeerdeai uit I Bulgaarsche re 1 Builgaarsche volk lutiave regeling wil uitvoeren van het voorstel k is Spr noem idelde annuïteit als ten naaste de betaling capa rezen dat dit bo Karoemidse beweerde dat Scbnleder eerst niet wist waarom het ging K papier met watermerk zou K zelf bjj den drukker gebracht hebben B j de beeprekiniT met generaal Hoffmann zou Karoeinidse duidelijk gezegd hebbed dat het geld moe t dienen ter bestrijding van het bolsjewiawe in Rusland en het communisme in Duitschland Het dnüdcen zou in het bui j tenland geschieden Hy heeft 4000 mark ontvangen van prins Awalof en 6000 mark van anderen H y wist niet dat Bell dït geld tegen tsjerwonjets biljetten had ontvangen Beklaagnie Sadatiersjeville verklaarde dart Karoemidse hem enkele dagen voor Bells vertrek 1000 tsjerwonjetfl eg eveft De a B Vlootconfereutie Een pleidooi tegen d slagachmen In een hoofdartikel bespreekt de Tlmea de aanstaande Vlootconferentie te Londen en betoogt dat een practische stap voorwaarts zou worden gedaan door een verdov beperking van de grootte der slagschepen Het blad verklaart niet te begrijpen waarom op de Washii onsche conferentie de maximale tonnage en deihalve in de practyk de minimale tonnoge moest worden vastgeflteid op 35 000 ton in werkelijkheid LB nooit een wetenschappelijke reden naar voren gebracht noch kan eene naar voren worden gebracht waarom een slagschip zelfs maar half zoo groot moet zijn De eereige verdediging voor deze zoo zeet verheerlijkte sche is dat een ander land sa heeft gebouwd o fzal bouwen De wedyver heeft het slagschip ait 8 5 000 ton in het leven geroepen de beperking heeft xe gesanctioneerd doch de strategie vereischt ze niet en de zuinigheid veroordeelt ze Het zon een stoutmoedige en tot de volksverbeeÜding sprekende zet zyn ten behoeve van den vrede en de zuinigheid indien GrootBrittannië Amerika en Japan de eenige drie landen 4ie speciaal belang hebben bij slagschepen konden overeenkomen zich te verlaten op het geaond verstand liever dan f ïrtéft In de vergadering cier commissie vjor de met Duitflohe herstel vraagstukken die gisternamiddag is voortgezet zjjn naar in een Engelsche persconferentie is meegedeeld voorsteilen aan Bulgarije besproken waarby de Bulgaarsche gedelegeerden MoMoff en Bouroff tegenwoordng waren Mol loff uitte den wensch dat alXe vraagstukken voortvloeiende uit het verdrag van Neuilly geregeld zullen worden Hy verwees voor wut betreft de vaststelling der annuitedten naar de rede die Boturoff te Pairys en gisteren in den Haag gehouden waarin hij betoogd heeft dat de voorgestelde sommen de Bulgaarsche betatlngscHpaciteit te boven gaan De gemiddelde annuïteit was in Parijs vastgesteld op 16 miliioen goudfrancs welk bedrag tot 12 millioen is verminderd De Bulgaarsche deIiegatie heeft naar Molloff betoogde lang over de kwestie beraadslaagd en hU kon De officier van justitie Tetzïaff vtoeg wat r mèt de valsche biljetten is gfdaan en welk voordeel Karoemidse er van heeft gehad Verdachte zegt dat het eeeA resultaat is geweest dat de Tsj a het opduiken van het valsche geld in Rusland a tstelde Voordeel heb ik er zelf niet bü gehad want het geld was voor poliüdce doeleinden bestemd zei Mf ITALIë De bruid toicognlto in de kerk BÜITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND VerraUcfaingsproces Ruseische bankbiljettm nagemaakt om de sovjetvatuta te treffen Maandag is te iBerlyn het groote proces begonnen tegen de z gi tsjerwonjetsverval schers Den politieken achtergrond van dit proces vormt de vraag in hoeverre de Georgiërs die Hussisdie banknoten ver valscht hebben om tiaannede de sovjet vaJiïta te treffen aamangeweritt hebben met Engelsche oliemagnaten die belangen hebben in Georgië daarmede in verband Prinses Marie José heeft gisteren inct nito eon bezoek aan den St Jan an Lateranen gebracht waar zy groote belangstelImg toonde voor de bouwkunatige beeldr houwkunstige en schilderkunstige schoonheden vsn de basiliek Ondanks haar incognito werd het prinsesje naar die Brusselsdie bladen melden door de geloovigen die zich in de kerk bevonden herkend Toen ZIJ de baseliek verliet werd Eij omstuwd door pen groot aantal vrouwen uit het volk die baar op roerende wijze haar sanhankelijkhe betuigden Een dier vrouwen wist de pnne i te naderen en voegde haar toe dat zij op dfl foto s maar half geleek en dat ZIJ in levenden lijve veel mooier en veel bekoorlijker was Vriendelijk glimlachend dankte de bruid de vrouwen voor haar spontane en hartelijke belangstelling van zelf ik heb het nu pas vajt onze Indische afdeelmg gehoord uit mezelf iw u Jk hem nooit in verband hebben gebracht met de zaak die ons op het oogenblik bezig houdt Ik wist niet eens dat hlj Bir Charles Darryll en Stephen Hi iford kende De Radjah beet nog steeds ongeduldig en zenuwachtig op zijd sigaar Hij scheen op iets of iemand te wachten Hij Mep op d tafcl toe opende een flesdh champagne en bediende zich daar overvloedig uit Ik zou er mijn heele verlofstractement voor over hebben om te weAen hoe ze dat kunstje hebben uitgehaald zei Berrtintgon Den oogenblik geleden was er niefts opdie tafel te zien en kijk nu eens Het personeel van een goed hotel zou er een goed half uur voor noodig hebben gehad om iets dergelijks te arrangeeren Alleen die bloemen kosten al een zee van tijd De dienf tmeisjeehier U kunt er van op aan dat de dienstmeiBjee hier van niets weten antwoorddeField die zijn heusch wel naar hutis gestuurd Geloof maar niet dat de heer derhuizes de kans zou willen loopen van dienstbodenpraatjes over wat hier vanavond tekoop is De Radjah liep rusteloos dto kamer op en neer en praatte in zichzelf Een oogenblik liAer waa weer het oradrs iein van een huissleutel in het slot van de buitendeur hoorbaar deoe ging open en er traden twee personen binnen De eene was een jongeman die er Himiskenbaar uitzag als een tooneelspeler glad gesciioren bijna overdreven zorgvuldig ga kleed zwierig vaa maaiaTW Hij waa in ge steenen al in mijn handen en had ze bijna weggekaapd onder de oogen van onzen dier baren Richford zelf Ik zei tegffli meoelf dat we dit werkje niet voor niets opkns ten Hij volgde me naar de kamer waar de dia manten waren i we praatten samen Zooals u weet had ik nog wat anders te doenin die kamer nietwaar En Reggie hield benedoi de lieve eigenaresse van de irteenenaangenaam be ig soodat ik boven mijngang kon gaan Als Regie het niet In zijnhoofd had gekregen om het arme kind alleen te laten I Wat kon ik doen protesteerde de man die t le Reggie was aangeduid Je moet waarachflig maar pe ebben Laat nu opeens dieellendige Langford den salon binnmkMnen Je was zoo schitterend vermomd datLangford je onmt ehjk had knnnlen herkennen meende de actrice Dat geef ik toe maar op dat oogenblik dacht lic daar eenvoudig niet aan zoogeweldig schrok ik toen ik Langfori daaropeens voor me zag Ik stamelde een excuus tegen het meisje en maaktje dat wegkwam Met het gevolg dat ze argwaan kreegvulde de jonge vrouw aan en naar bovenkwam naar haar kamer waar ik juist bezig was zelschap van een buitengewoon mooie blonde jongevrouw die wat haar kleeding en manier van doen betrof ook wel iemand uit de tooneelwerald kon zijn Ze legden hun overkleedmg onverschillig op den tafel van de hall op dg wijze va menschen die zich ergens thuisvoelen en gingen naar de eetkamer Het gezicht van den Radjah toende duidelijk dab hij m groote spanning verkef rde Wd kinderen begroette hij het tweetal in uitstekend engelsch Hebben jullie succes gehad Kom Cora lief vertel me eens is onze kleinet enzet op het sdiaakbord gelukt Met mooie meieje ezicht kreeg efa norsche uitdrukking Cora trok een stoel bij den tafel en liet zich daarop neervallen Geef me wat van de patë en schenkme een glas ohampagne in Met die gedaanteverwisseling en dte inapanning die het 1 0 om onze sporen voor de politie te verbergen heb je gewoonweg geen tijd om te eten Dat zelfde geldt voor dien armen Reggie Zijn we overigens niet goed voor u geslaagd Ja de groote opdracht hebben juffieschitterend uitgevoerd dat moet toegeven maar dat is niet alles Jullie hebbende groote opdracht aoo prachtig voor elkaar gei okst dat de politie eenvoudig hoor hoofd kwijt is en absoluut niet weet in wielkerichting ze moet zoeken Maar de ateenen Cartsehna de mooieglinsterende steenen Hoe is het daarmee Het vrouwtje haalde haar blanke goed gevormde chondeza cf De fortuin was tegen ooa Ik juM da de politie te doen had Berrington zag de Radjah met een aomber geziqht in de deuropening staan terwijl hy niet zijn gele tanden zenuwaohtig op een groote sigaar kauwde en de kolonel maakte gebruik v de gelegenheid om den ooeterliog nauwkeurig op te nemen Berrington die Indié door en door kende kon onmiddellijk uitmaken wat voor type de RadjaJi was Hij zag er heelemaal niet als pen Ooateracfli potentaat uit Zijn huid was wei donker maar toch niet meer gekleurd dan die van menig Europeaan Zijn donker haar wae dicètgeplant en dik zijn oogen waren dieip donkerblauw en zijn kleerpn waren dia van een man van die wereld Met zijn opleiding in Eton en Oxford kon de Radjaji heel goed voor een geboren Engelsrfiman doorgaan Wordt vervolgd Wat v Atr reputatie heeft hij aigenlijkP vro Bewiïigton fluisterend aan den inspecteur Niet bijzonder gunstig volgens de Indische specialiteiten van den Yard Zij beweren dat hij de ondeugden van het Oosten n het Westen heeft zonder de deugdenvan een van betden te bezitten Liefhebbervan zooveelste rangs variété e bajletmelsjes worsteflen bokewedstnjden en dergelijke amusementen Maar hij heeft den goeden smaak om niet met zijn ondeugden tekoop te loopen en onder de menaohen vande groote wereld met wie hij door zijn hoogen rang natuurlijk ook in aanraking komt weet hij zich te gedragen zooals het hoort Verder zit hij Midanks zijn royaal infcome bijna voortdurend in geldverlegenheid Maar daar weet het publiek allemaal niets