Goudsche Courant, maandag 3 februari 1930

NO I7at3 GEVRAAGD Net en whrindor Jongmensch voor kantoorwerlizaamheden Aanvangaalaria 35 per maand Brieven onder No 401 Bureau Goudsche Courant Marlit 31 12 BURGERMEISJE za zich gaarne geplaatit als Winkeljuffrouw Beschikt over goede referentiën Brieven onder No 403 Goudsche Courant Marki 31 TE KOOP Wegens aanschaffing van grootere de bijna nieuwe Essex Super Six 4 deurs Sedan van Notaris J Koeman Te bevragen bij Garage C Th van Vliet TEL 16 HAASTRECHT Grató voor Moeders Gebittan SPECIAAL PIJNLOOZB BEHANDBLINQ BetallEig desgcweascht la 12 maandell kache termyoca ook vair Zieke aFondaledeo Bureau v TaDdbedkundlgt Mlddenstaads Verzekering i AdmG DEWAARDt Van Heusdeatr 13b TELEFOON 30013 tramlllD 4 15 16 en 17 Geopend van 9f en 7 9 nuf Agentschappen HalmiD PluwrcWniIagil 103 Goada v Dorp No iiilk del 9 W 4tllDi lEBUDELIIIG SUEEl T eOIDl as Monsters van modern uitwendig middel tegen verWpudheden zijn die men te Chlcaigo tot dusver beetft beleefd Ucemeen eischt men krachtige nuutiegelen Daar de poktde letiigevolgo van den financieeilen toestand der stad reeds sedert eenigen t d geen salaris hebben ontvangen waardoor het optreden tegen de nüsdadigerswereld wordt bemo lijkt verlangt men de afkoüKtijring van den staat van beleg VEU STATEN Mevrouw Leeds Ge keldaa Het enKiitshof te New York beeft b mtexlo utoir vomia het hunvelijk tuaschen den tm en koper miljardair WilUaon Leeds en prinses Xenia van BusUuul ontbotutw verklaard op verzoek van eiacherefi lt de Sedaat ia Washington ratifiecerear De toetreding van Amerika lot he Hof Tan Intern JusUtu is nog aiBxcdEer Naar aanleiding van het besoek vu Smuta schrijft een correspoudeat i NéwYork dd 21 Januari Zooals tiet er op het oogeoblik uitsiftb is er nimdoc dan ooit sprake van dat dit Isiu toe zal treden tot den Volkenbond hei verlangen er sich hutten t houden is toe ta schrijven aan ea begeerte cich niet te mengen in do aaken van andere landen maar ook aan de vrees dat andere landen rjch EuUen t enioei6D me de saken van dit land Anderen er buiten houden li hat streven Zoodra in bijeenkomsten van elka soOrt ook een lans gebroken wordt voor het keepingto our selves is bijv algemeen Daarom staat het aelfs nog t beslui of de Vereai de Btaten werktdijk toe sullen treden tot hej Hot van Intemalaonale Justl tie Preaid t Hoover heeft d i raad gevolgd van secretaris van Staat Sümaon eo den vert enwoordiger der Vereenigda Staten te Geneve last gegeven het protocol van het Internationale Hof te onderteekmaa Dit feit heeft Hoover den Senaat doen mededeelen en tevens beeft hij beleofd alle feiten spoedig mede te deelen Maar eedert dien blijken er weer haken en oogen ts zijn en njn de Republikeinache leideis in Washington bang geworden Een algemeea debat in den Senaat wordt ais hoogst xigewenscïht beschouwd en vooiloopig althans iB de World Court v de baan Hughes neemt ontslag als 114 van het Permanente VLtd Hughee die benoemd is tot president rso het Opperet Gerechtshof in da Vereenigd Staten heeft in verband daarmede ontelsc genomen als lid van het Permanent Hof van Internationale Justitie Advertentiën in alleBinnen en BuitenlandscheCouranten worden door ons zonder eenige prijaverhooging geplaatst Het spaart U moeite en kosten want éin afschrift is voldoende N V Goudsche GouraRt Als OI lijdt aan trage ontiaating gal alijm koortsigheid maag of hoofdpijn geen eetlust slechte spijsTcrteering enz neem dan Worlelbo r a Kruiden of Wortelboer s Pillen en gi zijt spoedig wettr hersteld Verkrijgbaar A 60 et bij Apothekers en Drogisten 3047 20 Keden zal in het St JMnes a PaUce een vergadeniig wonden gehoiwen van de fiearste coinims9ie welke bestaat uit alle getjelegeerden let vlootconferakue Daar Aarilieu en Briandiniet voor hel midden del weelt uit Parys l ei iJrverwacht worden iial de minutater vant fiartne Lei guea de leerstaariWezcnde Frajéche gedetógaerde m Het vool jpaniste oind i werp vfn behan ibesprddng ayn vaai compronofliena de beide methoden namölyk volgens de caschepen pf vo en de totale dit vffrÜMui heeft naaj de iie dmilipooze dleiujt meldt Jegati ihana een stel eompromis voorstfelien g brmuleerd die gislleimiddag ond i de wmre dele g aties vvérdeii i rondgpedeeld en hedemUuBein worden büfiprokeiL Deze voorstellen kmmen worden beschouwd als de BritMhe ibijdraigien tot de besprekingen de vowe week door den Franschen deekmuUge Maasdgi ingeleiii 2 fltrooken in hoofdziaak Éiet de oude Britsche Yoorstellen en de daarin vervatte categorieën namelyk alagschepen moedersdiepen voor vüiegtudgem kruisers andervei deeld in twee klaesen en wel kiülserimet kanonnen van 8 inch en die met kanonn n van 6 inch en kleiner ikaliber toipedo jagers en onderzeeërs Ten aanzien van kleine kruisers © n torpedoja g er8 laten naar vwnomen wordt de vooratellen de mogelykhedd open voor een regeliaiisr waarby een algeheele overdracht tot lOO toe kïui gcr ediifeden V4n lomserB van 6 uwh tjgi kleiner kiiiUber op de torpedojaif klasBe Deze astóciteit is ontworpen om bepaaldie landen in staat te stellen te voorzien in hun speciale behoefte in deze klasse van schepen Men gelooft volgens den oficieeten Erit heai dienfit dat dit compromis een bevrsdigenden grondslag zat blijkeïn te voiraen voor verdere discxissie en dat de conferentie spoedig Jn etaat zal zijn zich aan andere problemen te wijden Gisteravond hebben d e premder en de minister van buitenJandscho zaken in de kamer van den pramier in het Lagerhuis een onderhoud gehad met imson en de andere Amenkaansche gedeleigeerden Aan de Chicago Tribune wordt uit Londen gemeld dat Frankrijk voornemens ia een groot gedeelte van de door Frankrijk geweaischte 175 000 tons voor de klasse van groote slagschepen te bestemmen voor den bouw van groote kruisers van het type t reatz Preussen Deae kruisers worden voorzien van kanonnen van H of 12 inch 24i zullen naar men verwaoht een waterverplaatsing van on fcveer IB OOO ton hebiben Aangezien men in Frankrijk het Duitflche geJieim voor de vervaardiging van aluminiam dat t ige n zeewater en zoute lucht Gouda Markt 31 OaVPaagd te Rotterdam voor spoedige indiensttreding FILIAUiOUDSTEII klein gezin weduwe met groote dochter of 2 zusters Borgstorting vrij Br Fr met volledige inlichtingen omtrent leeftijd teg betrekking enz onder lett A R K aan Advertentie Bur KeuzenkampSchiekade 208 Rotterdam 40 f D0 Cursus voop de toe passingi der Qehelnns Wstenschappsn In hst dsgsliikschs Isvsn Hefet gt ei Wél eens over ruvgetLicht waai ioor sommige mienschen in al hunne ondernemingen slagen waardoor ZQ rilkdom macht en invloed venveiTen zonder dat zy zich blvi klbaar bijzonder behoeven in te spannen Kent g j Je oorzaak hiervan Weet gü dtit er in uwen geest een grooie sterke kracht ligt besloten welke gy slechts vry spel behoeft te geiven om ook alles te varkrijgen wat in het leven wenschenswaard is Is het u iets waard te weten hoe ge onmerkbaar invloed over anderen kumt krijgen om zoo achting liefde vriendschap en bewondering te verwerven Hebt gfl behoefte aan meer zelfvertrouwen wilskracht of moed en wenscht g j het succes dat het gevolg 13 van deze eigenschappen Wenscht een macht in het leven te worden 2X odat g anderen even goed kunt helpen als u zelven Wilt gy anderen kunnen genezen van ziekten en kwalen Wilt gij doordringen in de ziel van hen met wie gtj omgaat en wilt ge hunne gevoelens en voornemens ten uwen opzichte leeren kennen Wilt g gelukkig worden en geluk om u heen verspreiden Dit alles is mogelflk door de kennis dier geheime wetenschaj pen Persoonlyk Magnetisme Hypnotisme Heilniagnetisine Suggestie Telepathie Verborgen Krachten Gedachtekracht en Somnambulisnie en Mediumschap DE IIEOWE FIOWEI S SEIIE DOOR DÜORQHI Volledige uitgaaf 8 deelen ISOO bladen druks met een groot aantal fflustraties Koninklijke familie naar Beieren Obcrstdorf het dodi van de Koningin m Prinses Jnliana Wintersportplaats in de Alpen Naar wi vernemen zullen de Koningin en prinses Juliana die gistermorgeo met hun le gezelsohap te half leven uil Een ieder die de in deze boeken beschreven wetenschappen in toepassing brengt staat in elk zicht verbetering van zqn maatschappelijke positie te wachten ontmoeten Er werd verteld dat hij een ongeluk gekr en had nu ik wiit hoe dat gebeurd wae Ik hoorde dat hij voor lijn teven verlamd wat en de menschen vonden mij gemeen en harteloos dat ik mij van een invalide afwendde Ze badden eens alles moeten weten Zelfs Mary Grey Carl s Blister was boos op mij Maar niets lou mij er toe hebben kunnen brengen om dien vrses lijken man ooit weer te zien en kort daarop ben ik uit Simla weggegaan Ifl dat alios wat u m vertellen kunt vroeg Field Ik Eou zeggen van wel Het Is eigenaardig dat dit allemaal weer lOO opeensopkomt nadat ik meneer Sartoris geq r ken heb die mij soo sterk aan Carl Grsfdeed denken Maar meneer Sartoris is e astuk ouder Ik geloof niet dat het leeltijdsverschUzoo groot IS als u denkt zei de inspecteurgrimmig Een geslaagde vermomming doetveel Eq u legt dat u meneer Qrey na datzoogenaamde ongeluk nooit meer hebt t rug gezien Een avontuur als dit kan eenmensch sterk doen veranderen Heb meisje ked Field met een versciurlkte uitdrukking in de oogen aan U wilt toch niet es ten atameld e tJ bedoelt toch niet Dat Carl Grey cq die vriendelijke oud meneer Sartoris een n daaeltde persoon illnvulde Field aan Hoe hoog een boom moge zijn zijne vruchten komen altijd op aarde neder FEUILLETON Oe slavin van het zwijgen CCeautiioriaeerde vertaling uit het Engelsch van PRED M WHITB Nadrult verboden Ik hoorde alles dus u hoeft het niet te herhalen U hemnnert zich dat u tege meneer Sartoria zei dat u aan iemand deed denken dia u in Indie gekend had Hebt u er eenig idee van op wien hij lijkt Het meisje werd eerst bleek toen kwam er een bic op haar gezicht Ik geloof va wel zei ze verlegen Maar w dit geen verbodige vraag Ik verzeker a dat ze juist van grootbelang is antwoordde Field ematig Dan zal tSs jra t bekennen dat mfineerSartoris mij aan iemand deed denken waarmee Ik in Indie verloofd ben geweest ikhad mij erg In dien maQ vergist Ik wil erliever niet over praten Ik vraag u bijvoorbaat excuue als iku pijn doe maar ik moet op dit ondeiwerpdoorgaan Heette de man over wien u hethebt mifischien Carl Grey Ja zoo heette hij Ik merk wel dat ugoed ingelicht is Maar ik lie niet in wat Wat dit te maken heeft met den dood van Sir Charles Mijn lieve jonge dame dit ifl een heel ingewikkeld geval het ia een complot met een doolhtrf van intriges TJ loudt mijn onderKoék zeer veiSemakke Deze cursus die d oor een ieder zoowel MAN als VROUW gevolgd kan worden omvat de volgende 8 deeW Deel Deel I PERSOONLIJK MAGNETISME Deel II HYPNOTISME Deel III HEILMAGNETISME Deel IV SUGGESTIE NAAR DE NIEUWSTE GEGEVENS DER OCCULTE V TELEPHATIE VI VERBORGENKRACHTEN Deel VII GEDACHTEKRACHT Deel VIII SIIMIilMBnilSIIIE Eli MEDIDMSmP WETENSCHAPPEN SAMENGESTELD Populair geschreven Begrljpelflk voor iedereenPrijs 8 deelen ingenaaid in 8 geïU omslagen ƒ 12 Betaalbaar in maandelijksche termijnen van ƒ 1 of meer naar verkiezing Prüs 8 deelen gebonden in 8 prachtbanden ƒ 18 Betaalbaar in maandelijksche termijnen van f i M oif meer naar vérkiéziiig franco levcmig an den giaheeten cursus nn 8 boeken geschiedt direct na ontvangst van onderstaand bestelbiljut door de uitgeefmer N V OEBB GRAAUWS Uilgeveri MaatscliiUinj en Boekhiindel ie Amsterdam Sinjel 80 Telef 46460 l osetirii 70310 Goudsche Courant BESTELBIUET De ondergeteekcnde veraockt GEBR S URAALVP S UITGEVEBSMAATSOHAPPU EN BOEKHANDEL TE AMSTtBDAM SINGEL 80 franco t lenden DE NIEUWE FLOWER S SERIE compleet m 8 deelen ingenaaid in 8 geillustreerde omsUi ien voor dan prga van ƒ 12 compleet in 8 deelen gebonden in 8 linnen praohibenden vwr den jnijü tw ƒ 18 Ti Iwtalfln in BuiAndolüksche termijnen van ƒ Naam Woonplaal S V I duideiyk aangeven of men de bo en üigcBuwid of gebonden wil ontraoflNL S v p invjülen welk bedrag per maand b t ftld lal worden wafifr y a fl r PK tó r Een uitkomit voor moeden door moeders vsd kldne bbdèrtn wordt Vicks gcwaar tMcrd Modeme moeders weten dit Uiiderverlcoudheden niet mo gln worden veronachtzaamd omAt daarvan emakkelilk catarrh dooAietd of algemeoe iwakte het gevolg kan zlfn i Het overdadig toDcroen van medldjoen daarenttgen schaadt dikwl ls de spI vertering der kinderen Voor lettejlll k milUoenen moedeja heeft Vicka opgekut Omdat Vftks uitwendig dt kan het zoo vaMc ifls noodig kleinste k L rltkell k fangewcad In Jven mek wd nrdunptade xilf vervaagt het tanentn v tt druiicjw D poeders ni Amer ika allafi f populair Alle cKMderi la Ncderliw il n diana ia degcUgenbcid gtstekl om zonder eeolge koiten het geneeskrachttge uinweadlQe otöde legen verkoudheden genaamd Vlcki VapoRub tefirobceren i fUt problee IQftirulfcff wlfi bl I worden Vick tl 1 pi m in Amerika leeds le Jaren h t luffb alleen in d Verflcnigde Staten meer dan 26 Mll Oen potjes aa llf En In mcefi dan 60 andere Ia popi arJtelt liliel d ip dag 1 Wet ï erlander i i J t mldiel onderscheidt uchSkïkr d Zfcr ispoedige uitw iing Na voor e4 fl rkoudïield eenige mlauten de dampen te hetÈ m fin geademd fjkreeg Ik dlrcclïiverllflhtèig t i M Siuieland fan e VuchtsCraat fi t f Vol rBafcy lJverkDfid eld t bruiktelkVidu Iitoe resultaten iren tteh goed M Me r my imJf iHeer Ktrttar I Voor euavUkoudhelti en hoesieq gi Fwil VickiVafeRub Het oeemt d p In de km gchW weg en e l bl h onmiddeWIk veïuUiting J S W P B Verkrllgbaarloi alle Apothekers en i ƒ I 25 en 85 ft per pot Wannee monster thuis bezorgd werd zeèd ons onderstaande couprni ingevuW toe er vangt direct een fpalls monster Kltrtecftadc worden duizenden JfatU monjteri hull BM hulii afgegeven tegdipw et een Intereuante Mem brodiwe w artn n beluod og Mt d ir flhddenie vcrdafflpewM zalf Wdt verklaard I s ai oitivi In NÏieHi Oudel beproefde mtddeleo Vicks jwerd iHgevonden door een Apothjiker Hel flehlue t tm om de best bci cade middelen t gen vertcoudhedcn looaU meatbol kam er eucalvpnwoUc tl mollc erpeoUInoUe eni Ê Iff een oodanige £ al te verec lgen dte bl verwarndng langxaain verdampt Bi hoest verkoudheden jkeeloandocnlngen hronpWöa kroep of kjndervcrkoudhedfn wordt voor t naar bed gaan slecMs wat Vicl s op bprsl en keel geaoteerd Werkt direct op 2 iiieiii rcD iDe gene ldwachtige beltanddeeien van Vkks vuaoderen ijdoor de lichaamrwarmEe n daopea wctrden dii ct door Inademing naar de onlIt ea ludttkaaalen van neus eo keel geleld lossen het sll m op en vergemakkelijken de nxWltltkc adeAihaling Gelijktijdig Werkt Vidu door de hukl als een Outferwetsch Lhpmlddel dat de itijfhetd en pijnen uit hdl lichaam treict 2oodai de Inge dealde danMra gelegenheid krijgen de vcr Kobtc tudtpuualeD te openenDoor Door déjtcl idufcbele werking zijn de meeste verkoudheden d morons reeds verdwenen Ter verkrijg van Gra t l i00nstcr Vkka VapoRub deÏEc coupon zeiktca aan L S A 8R0NI AH i i Wllnstraat 128 Rotterduu X ICKS W VapoRub voor all vttrkoudhaicl if HET STANDAARD WERK VOOR DE BE0EFENIN6 VAN HET OCCULTISME Door het PERSOONLUKE MAGNETISME weten sommige menschen een leidende plaats in de maatschappij en in gezelschap in te nemen waardoor ze snel m de wereld vooruit komen DE LEER DER HYPNOSE is vap groot i elang voor elik beschaafd mensdh die ia de samenleving een leidende functie wil bekleeden en daarbü aan andere personen op een ongeaochte doch zeer kïiachtige wijae min wil moet opleggen Door toepassing van HET HEILMAGNETISME kunt ook gü een geneiier worden Ieder mensch die leeft en levenskradit bezit kan hulp brengen aan een lijdende Het is juist met deze bedoeling dat ons leerboek over heilm netisme geschreven is Elke familie moest zitjm magnetiseur hebljen die bij ziektagevallen oogenblikkelyk kon helpen Niemand kan hier eenig h mfazx tegen hebben want welk wertt is er aangenamer en tosteüiijiker dan het brengen van genezing aan lijdenden SUGGESTIE is een der grootste factoi en in ons ktven We ondei gaan allen den invloed ervan en we auggereeren ook weer onze medeniiensohen Het is nu maar de groote kwestie wie in dit suggestiemilieu den toon weet aan te geven Wilt gü dat doen Welnu het is nutgelvjk TELEPATHIE Het direct overbrengen van de gedachten van de hereenen naar andere hersenen is een zeer belangrjik vraagstujr geworden in dezen tyd Er zijn mensohen die de gave bezitten alle willekeuriige gedachten van anderen te kunnen opvangen en er zijn anderen die op elk mensch onverschillig wie het is hun gedachten kunnen overdragen VERBORGEN KRACHTEN De kracAten der ziel zijn talryk en nog onverklaard Er rijn vele verborgen krachten waarvan we nog niets weten Slechte nu en dan vangen wc een glimipje van die kraditen op en staan we met verbazing en bewondering tegenover het geheiaorinnig meesterwerk dat onze ziel heet GEDACHTENKRACHT Er gaat van ons denkvermogen een kracht uit die zich gedraagt naar de gedachtenbevelen welke wij aan die kracht geven Ziedaar de grondstelling van ons boek Wanneer iemand eise kracht lioót kan hij Ie voorwerpen zonder aanraking laten bewegen 2e vormen in witte of grijze suihstaotie laten versdiijnen Se fotografisdie platen beïnvloeden etc Van een en ander geeft ons leeirboek U uitvoerige oe ohrijvingen met wetenschajupelijke bewijzen en geboel staafde verklaringen van beroemde maranen SOMNAMBULISME EN MEDIUMSCHAP Er doen zich in onze omgeving vaak geJieimzinjiige verschijnselen voor die met den naam aomnambttlisme of mediumschap worden aangeduid Deze versclujnselen zijn zoo belangrijik dat ze een afionderlijlke behandeling verdienen De bedoeling van dit achtste of laatste deel van oom sene is van het somnambulisme en mediumschap een verklaring te geven weBce op de uiteenzettiiig n in de voorgaande boelien i 68 Jaapipans Dinsdag 4 Fabpuatri 19301 fiOVDSOIË COIMNT NIPUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit iblad verschijnt dagelijks behalye op Zon en F b IT 4 Li eestdagen ADVEBTENTIEFRIiS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den buorffkrins 1 C regels ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 5 Van buiten Goud en de beiorgkriaf 1 6 regels ƒ 1 56 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 30 eb bjjslag op den prys liefdadigheids advertentiën de helft van den prjjs ApONNIMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per kFranco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad 8 p0 Abonnementen worden dageijjks aangenomen aan ons Bureau MARBbö onze agenten en loopers den boekhandel en de poatkalptoren ji Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Aomlnistratie TttBedactie Telef 88 Postrekening 48400 I it Zondagsblad iper geschiedt INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels 3b elke regel meer D W O de voorpagina 50 hooger T 81 GOUDA ilef Interc 82 Gewone advertentiën en ingezonden mededeellngen by contract tot xeer gereduoeenlaB prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte sp Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkcnnst van loUMle Botk handeUi en Advertentiebureauz en onze agenten en moeten daags vóór de aatiing aaa bet Bureau z n ingekomen teneinde van opname venekerd te lyn Voorts constateert de Daily Talograph naar aanleiding van een onderhoud met eenige ieidenda Japansche personen dat du Japansche tfeleigatie voor het zwaarste kaliber geschut niet onder een be grejnwng tot 14 duim zal kunnen gaan aangezien de Japan he tej iniscihe toestellen voei de fabricage van geschut op dit kalibe zijn mgesteld Japan zal ecJ ter een prfRttische verminderinig van grootte en u trusting van kruiaers voorateiUML De vioMiifooi f nlie in Londen Compromis vooritellen Hoelang sal de conferentietijdmen It iFoo ban onne eindelijk tromgeroffel on commando s Dan bastal bestand is n t kwt W ook nieit op de hoogte ia van de verbeterijii en welke op de Duitsche kruisers zgn toenpast zou men aanigezien Dmtaohlaüd volgeirLs het verdrag van VersalUes zes van deze kruiaers mag hebben in Frankr k ten minste hetzelfde aantal lieifst echter achf fcruiaers van he nieuwe type willen bouwfen Volgens den diplomatieikeH medewerker van de Daily Telegraph ztrtidjen V gen3i ie jongste Fransche voorstalldn jnünenleggers schoolschcpen e nz niet onql de totale toiinenmaat worden begrei enjTVolgen3 de Engel che opvatting bevatteïa de Fransjchfi voorstellen geen opgave pmtreht het gebruik van de tonnage 2oédat enkele mogendhoden zouden kunn i vasthouden aan de vrijheid om deze na r goiedvinden te verdien terwijl t aan anidere mogendheden zou vrijstaan bjjaondeTe overeenkomsten tot beperking van deze vrijiheid te sluiten Wel is waar wordt dit niet duid eljjk geaegd doch het kan uit een paasaige van het memorandum worden ÓEgeleid Frankrijk zou dientengevolge een bezwaar maken tegen een dnemogendhedenconventie tusschen de Ver Staten Engeland en Japan De opvattingen over den duur van de conferentie loopen uiteen Terwya Engelsche politici kunnen gelooven dat de conferentie reeds in de tweede hfllft van Februari zou kunnen eindigen spreekt Tardieu van 1 Maart alfi emddatum terwyl de Amerikaansche delegatie gelooft dat de conferentie nog tot m Maart zal duren In Japanache officieelc l0 n gen moet men lUft ontevreden zijn pver het langzaajn opsciiieten der conferentie waarby men er op wyst dat de conferentie van Washington in 1922 12 welken heeft geduurd Over de tonnage beperking en kaïiberbegren Zdng meldt men uit Londen nog dat in de voortgeietto particuliere besprekingen waai aan slechta de Italianen vanwege hun afwachtende houding weinig deelnamen de Franache voorstelden om scheepstonnage over te kurniem brenigen naar een andere klaase verder zjjn onderzocht Men wil thana tiwee overbrenginga systemen invoeren n l één voor de continentale zeemacht öv één voor de Oceaan vloot De overdraagbare tonnage zaj op wansch van Frankrijk in het eerste geval 20 i ercent bedragen en voor de Oaeaan strijdmacht van Engicdand Amerika en Japan van 10 tot 100 percent beperkt worden Volgens de diplomatieke medewerker van de Daily Telegraph zuUeii nieuwe tegensteUingen tusscihen Frankrijk en Engeland tot uitinir komen by de kwestie der toimage beperkbig van zoogenaamde politiekruisers uitigerust met stukken van ten hoogste fi duims ig schuii aangezien Engeland een begreaiaing tot ten hoogste 7500 ton wil en Frarfcrijik waaisch nlijk uitbreiding tot 91t 0 ton zal wenschen De huiwelyksreia was te einde de bruigom was weer regimemts cominandant geworden BUITENLAN0SCH NIEUWS DUrrsCHLAND Meckletnbuiv M Pruisen Het W B meldt u NeuastreUtte dat onlangs tuttscihen Pruisen en IV edklenburgStrolitz overleg is ge le d dadr de regeering van M 3 zei09 ieid wilde hebben of Prui en eventueel t vinden aou zijn voor © en aarmluiting van Mecklenburg bij Pruisen In politieke kringen gelooft men dat de zelfstandigheid via M S met gehandhaafd zaj kunnen worden en dat daarom zoo spoedig mogi ijk onderhandelinigen moeten worden geigKnd voor aansluiting bij Pruisen Het heet dat de aoc dem fractie in den Mecklenburgschen li ddag den stoot heeft gegeven tot de beapr fl ingen ËNOBLAND De St Faub Kathedraal Groote feest ter gelegmheid van het weder in februik nemen Het weder geheel ii gebruik nemen na de restauratie van de j Paul s katJiedraai zal gevierd worden m pfeesten welke dur n zullen van 25 Juni 12 Juli Et zullen negon officieete dintea worden gehouden De eerste zal een wRaseMst Sya ter gelegenheid vnn het weder openstellen van de kathedraal De koning he ft hiervoor een uitnoodiginig aanvaard De aartsbisschop tan Canterbury eal bij den dienst prediken ITALIë Na de huwelijksreis Een joyeuie entree Misschien herinnert niemand het zich meer doch het stond in de krant enkele weken geleden Den eersten Februari moet prmfi Umberto het bevel over zijn regiment te Turijn weer op zich nemen Er waren toen lezeressen die medelijden hadden met nofitre principe wiena huwelijksreis slftchts zoo kort zou zijn maar de orders voor militairen zijn stipt Ó6k voor vorstelijke kolontis Z er in Xtalldl Hem die daaraan twijfelde bracht de radio zekerheid Kolonel Umberto van Piemont em zijn bekoorlijke gade prinses Marie de Italianen blijken de kroonprinsea niet Marie José te noemen kwamen met koninklijke stiptheid in hun gamizoein terug Radio Torb 0 verried het Een geestdriftïfia weikomBtgroet uitgesproken met hoofdofficiersstem voor onzen prinis en ome piinsea Marie op wie onze hoop ia geveetiigd dan daverend het faflcikien üed en breed uit de Bra RWLAKD Meedoogenlooze strüd tegen de KoelakU Door drastische maatregelen wordt m Rusland de stand der r ke boe ren uitgieïoeid Men meldt uit Moskou verdeide beperkingen van 1 particulieren handel De rogoermg lieeft particuliere personen verboden handel te drijven in producten van metaal textiel ctiemische n electrotöchnische mdustiie Verder is d pa ticuLiera handel m bouwetoff i petroifum suiker en tabak verboden Al deze artikelen nii eii voortaan alleen in staats en coöperatieve winkels verkodit worden In de oLreken waar de collectivisatie groote vcKtderuigeu maakt is thans de wet upgeUeven di tot dusver bmnea beperkte lenzoQ ds landpaolit mogelijk maakte en de wet difl liet gebruik van gehuurde krachten in da particuliere landbouwbedrijven mogelijk maakte De plaatselijke autoriteiten m dezo streken hebben het reclit gekregen den strijd met de koelakl met de scherpste nuddelen te voeren Zij kimnen het lioole hözit van deze boeren in beslag nemen en hen zelf verbannen Het in beslag genomen bezit moet aan de kleme boeren en dagiooners worden uitgedeeld dio lid worden van collectae o bedryvMi Nieuwe slachtoffers van de G rpoe Keizerlijke marineofficieren terochtsestcid Volgens uit Riga ontvangen berichten a de Gepoe overgegaan tot de terechtstelling op groote schaal van alle vroegere maimeoffictoren die op d+i keiserlljke vloot hebben gediOÉid en wich later niet hebben aangemeld Volledige bijzonderheden zijn nog niet bekend doch het sdiijnt dat er een groote slachting heeft lyiaats g iad Talrijke familieleden van terechtgeetelden die in Rusland wonen hebben 9ich tot hun geloofsgenooten m Riga gewend met het verdoek daar lijkdiensten t laten opdragen aangezien dit op het gebied vaji SóvjetRus land met mag gebeuren De orthodox Russen te Riga hebben voor morg erai elgemeenan Requiemdienat georganiseerd ZUID AMERIKA De stad van de misdaad Afkimdiging van den staat van beleg geëieeht BINNENLAND Te Chicago neemt de misdadigrheid nand ovor hend toe Zondag sij n binnen een tijd van zes uren niet minder dan veertig roofovervallen geitleegd op personen die zich op straat bevonden meldt het N T A Daarbij kiwamen ettelijke diefstallen cn braken terwiji verder een botcnaanslag werd gepleegd in een bioscoop waardoor tairiljke personen werden gewond en onder het pabliek groote pani ontstond Maandag is opnieuw een bomaansilag gepleegd waardoor drie winkels in de lucht vlogen dit zou de ematiig te bomaanslag welf scheen me te bedwelm Q ik geloof dat Grey en ik aan die ceremonie moesten mee doen Iemand trok me een wit gewaad aan Het was allemaal zóó benauwend ik was zoo zenuwachtig dat ik er alleen maar vage herinneifingen aan behouden heb Toen werdwi ze gestoord en die ander kwam binnen ik herinner me mets anders meer dan pistoolschoten kruitdamp en en algemeene verwarring Ik verloor het bewustzijn en toen ik weer bij kwam was ik buitfu in het heuvelland en mijn i aard stond naast me Sedert dien dag heb ik niets meer gehoord van den man van wien ik hield Hij was spoorloos verdwenen hij heeft ongetwijfeld tujn leven geofferd om mij te redden van een gevaar waarvan ak den aard en den omvang zelf niet besef maar het moet iets heel lugubers zijn geweest Field had vol belangstelling gelai terd naar het vreemde verhaal Hij had nog eetf paar vragen te stellen Bedoelt u dat Carl Grey tot een of andere geheimzmnigea bond behoorde vroeghij en dat het zijn plan was u ook daarinte laten opnemen Ik geloof het wel antwoordde Violet Decie rillend Er gebeuren zulke geheimzinnige akelige dmgen in het Oosten waar zelfs de intelligenete Europeanen niets van afweten Misschien had de man die zich voor mij oj eofferd heeft het kunnen uitleggen ik denk dat hij mij gevolgd is omdat hij kwaad vermoedde Hoogstwaarschijnlijk meende Field Hebt u er later nog wel eens iets vim datmysterieuze genootschap gemerkt Neen Ik weigerde Catl Gr y weer te inspecteur aan Als u alles wist zoudt u het met mij eens zijn Het meisje staakte haar rusteloos heen en weer geloop ze staarde een paar seconden peinzend voor dich uit en zei toen langzaam Ik zal het ü vertellen Ik mag met uit het oog verliezen dat ik mijn leven aan u te danken heb Zooals ik al gezegd heb ben ik verloofd geweest met Carl Grey Als ik mijn verstand en mijn hoofd had laten spreken had ik er nooit in toegeitemd Maar het was nu eenmaal zoo ik kon de auggeetie die van hem uitgiog niet weerstaan en toch hield ik eigenlijk van een ander En die ander hield ook van mij Er was heel wat wrijving tusechen di twee en ik leefde eigenlijk in voortdurende angst Oarl Grey was een eigenaardig mensdi hij had een hang naar het oocnlte éq geheimimnige hij wilde altijd alle mogelijke mysteriën van het Oosten doorgronden Vreemde obscure Indiërs kwamen s avonds laat bij hem in zijn bungalow en er deden allerlei griezelige verhalen de ronde over wat daar gebeurde Maar persoonlijk merKte ik er niets van tot ik eens op een dag met hem een rit over de heuvels maakte We hadden een beetje ruzie geh d voor Wg uitgingen en ik vond dat er dien dag iets vreemde om niet te ze en iets griezeligs aan hem was We kwamen bij een soort tempel en ruïne en daar moest ik mee naar binnen Er was een gewelf en Car Grey dwong me om daarin af te dalen het lijkt me nu alles epn benauwde droom Er waren inlanders en er had een of andere duistere oeremouie plaate De atmosfeer in bet gs lijken als u mij alles vertelde wat u van Carl Grey weet Nu dat s ifi veel goeds natwoorddehet meisje onmiddellijk Ze was van haar stoel opgestaan en liep opgewonden de kamer op en neer blijkbaar had ze geen bezwaar om den kieschen en ernatigen mapeeteur m vertrouwen te nemen Het is een heele tragedie zeï ze meteen droevige klank in haar stem Ik geloofnifit dat ik werkelijk van Carl Grey hield ik denk achteraf wel eens dat hij mij opeen of andere myaterieuae manier onderzijn suggestie had Ir was een ander waarik veel meer om gaf Hij ia gestorven toenhij mijn leven redde Field knikte aanmoedigend ook hiervan wist hij al hot een en ander al kende hij de bijzonderheden niet Wttcdt T m A Laat ik het u gemakkelijk maken zeihij vriendelijk Ik heb een heeleboel begrepen mt een gesprek tusschen kolonel Berrinntro en juffrouw Mary Grey of MaiySartoris zooals ze zich noemt dat ik toevallig gehoord heb Er schijnt eich een geheimzinnig voorval te hebben afgespeeld waarvan het gevolg was dat één man spoorloos verdween en de ander voor zijn levenverminkt werd Heb ik het goed begrepai Ik zie niet in dat het iets te makenheeft met den dood van Sir Oharlee Darryll sntwoordde Violet Deci © ontwijkend Blijkbaar kon ze het niet van zidizelf verkrijgen om over dit deel van haar gesdiiedenis tegen een vreemde te spreken Neemt u mij niet kwalijk maar dat beeft er he veel mee te maken dnmg de