Goudsche Courant, zaterdag 22 maart 1930

TE KOOP Op den besten stand van Gouda te koop Notaris J KOEMAN Bouwgrond voor Iste klas Hulzen alsook voor Industrie terrein of aoderszins groot ± 2500 M alles gelegen z kl verkoopen op MAANDAG 31 M ART 1930 des avonds 7 uur in HOTEL DE ZALM aan de Markt te Goud l aan groot vaarwater mj SchriftelQke aanvraag bij bel Technisch BurMu voor Bouwkunde van J H DE WILDE te GOUDA Een Woonhuis met Poort aa de P C Botbatraat No 83 b te Gouda Kon Chp OratoPluiM V p n Kxeelolop Dlncteor aCBBAaD DIAMAaT Bach s MATTHAKUS PASSION VBIJDAQ 4 APRIL SO avaada V ar eiada 1 15 ia d ZUIDURI Glaikana Ratuidaa SsllstSB MEVR JO VINCENT Sspr HEJ Th VEMTEEtH Alt UUIi VAN TULOER TsDon TOM DENIJS Barltoai J BUMENOM las Kaarten f 2 50 en 1 1 80 Iplautbeipi 0 15 worden aia aom n door P J W Jongen cl M rkl 41 Ooada Vser Ss itltnsrlai sp DoadsrSag 3 April bs ssksls ksstisa na f t M MT Wordt alat pap radio uitaazaadan 2 Een Woonhuis met Tuin en Schuur aan de Doelenstraat II te Gouda 3 Een Winkel en Woonhuis aan de Groeneweg No 50 te Gouda Een Woonhuis aan de Prins Hendrikatraat No 12 te Gouda 5 Een geheel vernieuwd OnderÉeteekende beveelt zich beleefd aan voor het KAPPEN VAN DAMES m aan huis zonder prijsverhooging h Knippen in alle gewenschte modellen Haarwasichen Haarverven Ondulation Marcel en Bruidakappen Tevens voor de levering van alle voorkomende haarwerken parfumerién en toiletartikelen Speciaal kappen aan huis P ZIERE Mm Kleiweg 4 TeL 141 Woonhuis met grond aan de Tuiostraat 63 te Gouda Ontruimd te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen ot eerder als kan worden overeengekomen 6 Burgerwoonhuis aan de Zwarteweg te Reeuwijk bg Gouda Thans bewoond door De Recht Verhuurd per week voor 18 50 V Alle perceelen ontruimd te aanvaarden 1 Mei 1 J0 breeder bq Biljetten Nadere inlichtingen ten kantore van Notaris J KOEMAN te Haastrecht ALRO CERTIFICATEN MET ONGSVALLEN VERZEKERING ALRO OBLIGATIES UITLOTING A PARI VOLGENS AANWIJZING DER NED STAATSLOTERIJ VERKRIJGBAAR IN BET ALRO Kantoor Gouda WISKUNDE lasaen aangeboden op leer billyke voorwaarden voor leerlingen H B S en Gymnasium voor candidaten BOUWKUNDIG OPZICHTER ens door f P S DAUVnUER 751 10 B MARTENSSINGEL 12 Boekhouden Handelsrekenen TELEFOON 769 KLEIWEG 59 401 OPLEIDING VOOR PRAKTIJK EN EXAMENS J L A BRAAK Leeraar M O Burg Martenss 24 Handelgrecht Handelskennis BOUWKUNDIG BUREAU J C HENRI VAN INGEN Rotterdam VUetatraat 8b TeL 11748 Verzorging van Exterieur Interieur Hinderwet Drankwet oni Alles tot het vak behoorand 10 Stempel en Naatniïlaatfal riek BOERS Co R dam RADIO ƒ 2 per week GEHEEL COMPLEET GEPLAATST ƒ 125 HAPPEL Snoystraat 69 GOUDA S7X bé joiiai DAMESKAPPER L GROENENDAAl 110 b d Gouwe BlUft zich beleefd aanbevelen voor het kappen van Damea voor elke gelegenheid Ook Bnüdacoiffure Ook aan huia te ontbieden 70 De Goudsche Fruifhandel nrmm W cl A RIMvald LANOE TIENDEWEO 27 TEL 313 BLAUWE DRUrVSN TAFELPEREN TAPELAPPELEN SINAASAPPELEN UANDARUNEN CITROENEN BANANEN met 12 el prima Satinet vanaf I 7 50 Ruime keuxe effen Satinet Stalen worden U gratis toegezonden zonder eenige verplichting bij fraoco toezending franco retour Zendt briefkaart aan Earata CiMttP Dakmevertpakkcrü R nn p da Hooa SnalleiiiairalPiiM S7b RoMardsm 0 v tl 4 iadi 1904 16 NIEUWE VUGEN DOOSJES TUNIS DADEL8 PERZIKEN EN PBUIMEN VRUCHTEN IN LAS VRUCHTEN IN BUK DIVERSE SOORTEN NOTEN BUSGBOENTSN merk Slentak Koopt bij onze Adverteerders Electro Technisch Bureau JOH BEU Qouoa ===== i BLAUWSTMAATI2 TEL BB Aanleg en ondephOHd Effeotpieohe Lioht a Krachten Telefoon Installaties Vnaft onverplidit Offerte voor Uv aan te leUen Electritche laetallaries WLI vertegenwoordigen voor Gouda de GANZ MOTOREN waardoor wij in staat 60 zijn deze Motoren aan de bedrijveDjlteen SPECIALE PRIJZEN TE LEVEREN LBkkw Y 6 zond y lit tNi iiuEuiai Neemt het dan van ons Wil bakken met succes Echt Oroninger Roercbrood j Zeer smakelijk Zoet RoembrtMMi Rombrood mat Rozi nen Natuur Roegebroot 1 leuiK Spüriiiittrul 6 WsiMassnrUeinKsaalnIsI Trekking der Staatsloterij Koopt Uw Witte Stad ObUgatlin bU het van ouds bekend adres 1 20 1 10 1 4 1 2 1 1 LOTEN vanaf heden verfcrUsTbaar Wed L Bisschop TURFMARKT 12 S Sl S van Dantzig N W O Qoaderwi van Jansan Tilanua FrIazanvasn H BROUWER DE KONINC itraat 163 Goada brood wd bekrooadi Aniliam 1 33 s BoMh 1124 R dam ItH Dordrecht én Utradit MIT BOUWER S 6LASHAN0EL UAGAZMN DE DBIEKLEUR MARKT 54 TBI EPB00N1U Speciaal adiai toot DEUBPLATBK TEGEN FABRIEKSPRIJS Steeda TOorliaaden in 150 matea Spedaliat in mooi afiealopeii Etalagevlalca en Spiegelplatfanx Toor Winkeliara Iteblxn w j ntia pniink Vraagt Kratia prijaeonrant BOUWER S GLyaANbEL Haiaa MMcUanr UNNBNKA8TBN THBBKASTEN THEEMEÜBELS KINDBRLBDIKANTEN in alle kleuren laqm KAPSTOKKEN en PARAPLVIEBAKKEN tefMi nllent concmreerende prtjsea b J J VAN HEEREN Ji BAAM 2Tt GOUDA O L uwan Tuinstraat SS Oouda Tel 351 In en verkoop van alle soorten ledige vaten HOE HET AAN TE LEGGEN om lants geleidelijken min bezwarenden w C in het beait van eenii kapitaal te komen Brenfit geregeld Uwe kleine b ipariq i naar de Nutsspaarbank te Gouda Oosthavan 12 60 SCHOONMAAKARTIKELEN mMAH VAMPKRLJIWP MARKT REUZENKOOPJES AANGEKOCHT EEN BEÜZEN PARTIJ ONGEREGELDE GOEDBRBN WAARONDER PRACHTIGE SPOTFRkIZBN Kleedjes Kousen Sokken Zelffainders aig 40 BERTELS ZEUQESTRAAT 44 GOUDA MOET U VERHUIZEN Vraagt U dan na eerst onxe prijzen Door aanschaffing van een der grootste en modernste tappisieres zijn we in staat U goedi ooper dan wie ook te verhiuizen L N POLDERVAART Turfmarkt 1 Mei 344 Gouds GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 22 MAART 1930 TWEEDE BLAD zooals velen doen een piereniadiochei by V Dam en dan maar varen in een bocht je om het Clubgebouw van de Roei en Zeüvereeniging En de aTcoulster Die lonkt van ver van ver van ver vaa ver vry naar Celliers Dr W ZUYDAM ad V fa Comite Lot$e bladen uU hei Dagboek Van een Gouwenaari Soiang der Wirt nar weüerborgt Simt sie vergntigt and unbesorgt Ooethe Donderdag 27 Maart Het is eene goede gewoonte van mü een dagelyksche wandeling te maken Even na negenen verliet ik dezen avoml mgn woning en in de Doelenstraat gekomen ontmoette ik mifn vriend Lucas Longavifa oudofficier van het Indische leger en een minnaar van goeden wijn en geestrijke dranken Met mü medewandelende vroeg hy my mün meening omtrent een aangelegenheid die hem zeer dierbaar is Hy uitte zich als volgt Waarde Bottelaar dit is mün naam je kent de geesteiyke meerwaarde itie in spiritualiën gelegen ïs en vindt JiJ nu ook niet dat in een van de jongste raadszittingen waar men zoo uitvoerig heeft gesproken over de bestemming die men wil geven aan Huize de Moriaan deze uitstekende gedachte hü bedoelde die geestelijke meerwaarde op schromelijke wijze verontachtzaamd is Hier zweeg hij eenige oogenblikken en bezag zijn sigaar met ernstigen blik Dan het woord hernemend vervolgde hij Ik voor mil ik vind dat er in onze stad sedert lang een dringende behoefte bestaat aan een stadstaveerne Den Bosch en Utrecht hebben hun raad kelder waarom moeten wij hier achterblyven Bemint een Oouwenaar niet evenzoo een goed glas bier En in vertroumen Bottelaar gelóóf jij niet dat de goede verstandhouding onzer magistraten er by zou winnen wanneer zy vóór een belangryke raadszitting zich in de tot stadstaveerne omgebouwde Moriaan eenige oogenblikken zouden vertreden Met welk een zwierigen tred zouden zij zich later op den avond groepjesgewijze gezellig keuvelende in de richting van ons marktplein begeven Met welk een verruimde en milde blikken zouden zij elkander bezien behagelijk leunende in hunne zetels naproevende de voortreffelijke glazen bier of wijn Welk een sublieme aanblik zou dit schouwspel opleveren aan hen die vanaf de publieke tribune dit gezellig samenz n zouden mogen gadesiaanl Welk sen wijfie woorden zouden er niet gesproken worden en van welk een onberekenbaar nut zou zulk een raadszitting niet zijn voor onze goede stad Hierop mijn vriend in de rede vallende zelde ik met warmte in mijn stem Uwe gedachten zijn zeer oorspronkelijk waarde Lucas Longavlta gij weet dat de wijnen uit myn kelders vaa een buitengemeen goeden smaak zün en zoo zouden er mijner Sjds geene bezwaren bestaan zekere bestellingen dienaangaande in ontvangst te nenfen Wij waren op dat oogenbllk bij de woning van mijn vriend aan de Lage Qouwe gekomen zoo heb ik hem de hand geschud en hem doen beloven mijne gevoelens van hoogachting aan zijne echtgenoote over te brengen Hierop heb ik mijn wandeling voortgezet tt grond van een beatuursmaatregel reeds meenden te hebben doch de bepaling waarop dit steunde was door den Hoogen Raad niet verbindend verklaltrd Misschien herinnert men zich nog wel dat de quaestie uitgevochten is over de petroleumkacheltjes in de winkels van Jamin Er is hier zwaar over gedebatteerd doch het wetje wordt oi etwyfeld aangenomen wellicht ielfs zonder stemming De Minister van Arbeid stond niet afwüzend tegenover den aandrang uit de Kamer om een instantie ir het leven te roepen welke hem zal achiveeren wanneer de uitvoering van de Arbeidswet tot conflicten aanleiding mocht geven Dat is tenminste iets gewonnen De nota Van Staal of kom eraia varan wel eens n kans had op een Kamerzetel hij verontwaardigd zei van Staal van Staal Mijnheer van Staal bedoelt U zeker en verder zweeg in alle taten Wie de v Staal uit de Memorie kent vindt in de Nota niet dezelfde man terug Er is hem wat overkomen Hy heeft met Sandifort kennis gemaakt Hü is terneergeslagen Blies iiij in de Memorie nog hoog van de toren over bet valscbe lied van de natuurbewimderaara die zich met geen taxaties moesten bemoeien in de Nota heet het onderworpen dat het meer op hun weg gelegen had zich te verzetten tegen verlies van natuurschotm Hij is gedeprimeerd zingt n laag toontje zoekt bescherming bij de Groote Broer de Provincie die hü even te voren zoo geringschattend heeft behandeld £ n deze wordt verondersteld hem vriendschappelijk en vol mee gevoel te itvangen Zoo Karel ben je daar Je hebt gehuild Karel Heb je op de popelepo gehad Kon je in die vergadering niet schreeuwen van Schandaal Leugen Oóóh was Sandifort je de haas E a ging dat vliegertje van die brochure die n schandaal was heelemaal niet op En heb je je bewering dat die ton ïoudsche bijdrage een lengen was smadelijk in de volle vergadering moeten inslikken Ja Karel je moet altyd even uitkyken met wie je begint Daar loopt soms n verkeerde onder die lui Ze maken in Gouda over die droogmaking flauwe grapjes met jou Karel Dat zün leelüke menschenWe zullen ze niet meer geloovenl Niets meer van wat ze zeggen 1 En je zal zien de Plaaaen maken we droog En dan mag Gouda dat ben jij pompen We hebben er wel ruw oliemotoren voor maar dan nemen we electrische En lek hè Karel Wees vol goede moed Hier koop n dubbeltje Piraten en verzin een nieuw schandaal I Een heel ergerlük Van Staaliaantje is het geval V d Torren De integriteit ongereptheid eerlükheid en goede trouw van de heer v d T is boven alle twüfel verheven Hy werd door de regeering geroepen om met twee landbouwconsuleoten waarvan de een dr Pfeiffer party is ojn de waarde van de bovenkmnende grond aan her taxatie te onderwerpen Partü was Ir Pfeiffer die als taxateur de waarde per H A in het Rapport van bet Bureau van Hasselt en de Koning geschat had op ƒ 2300 è ƒ 2600 Conclusie De droogmaking bedroop zichzelf De Ctnmnissie v d Torren merkte op dat de waarde van de grond genomen was in een verre toekomst dat onmiddellijk na droogmaking deze was te stellen op ƒ 900 4 ƒ 1000 en er een tekort zoA tll A 8 ton In m MAtfgiMftl nerlüea persoofilik komt het deskundige lid van de Komm v d Torren n l de heer V d Torren zelf tot een bedrag van 6 it 700 gulden Het tekort stÜgt met 2 ton 784 H A tot 1 mill 76 duizend gulden Deze persooaLMke taxatie van de heer Van der Torren had ik ook al genoemd in mün debat met de heer Beekenkamp in Reeuwyk Nieuws was het niet Bij de droogmakings acrobatiek van onze Vertrouwensman is dit cyfer steunend op de onaantastbare autoriteit van den heer Van der Torren een leelük struikelblok Bovendien kwam op de Debatvergadering de heer Sandifort vertellen een bewering die we voor zyn rekening zullen laten dat de heer v d Torren tegen droogmaking was En daarbü nog sloeg de heer v d Torren onze Droogmaker het mooie cüfer van ƒ 1000 per H A opbrengst van het land in de polder Wilnis uit de hand Nog geen 700 gulden in piAlieke veiling interrumpeerde de heer v d Torren Dat was te veelll En nu raakt hiJ met al zün edele beginselen in oorlog Eerst wordt het Comité nog eens belasterd dan gelanceerd dat de heer v d Torren door het Comite op unfaire wüze in het Geheim Dossier wordt behandeld hopelyk komt er ruzie en daarna geeft hy de heer v d Torren een ezelentrap da heer v d T vergeve ons het woord in de hoop dat de Regeering hem haar vertrouwen opzegt Uitgewerkt in de Nota lez i we een en ander aldus 4Iet doet niet prettig aan in et geheim rapport lees Materiaal te Jlezen dat de heer v d Torren als persoon e grond taxeerde op een bedrag van ƒ 600 A ƒ 700 per H A en als voorzitter van de commissie op ƒ 900 è ƒ 1000 per H A Overbodig op te merken dat het keurige V Stealiaantje waarby hü de heer van der Torren een dubbeltengige taxatie in de mond legt niet van ons is Wö stellen tegenover elkaar de uitspraak van een Commissie van drie leden waarvan een partÜ tegenover die van het eenige werkelijk deskundige lid V d Torren Nooit heeft de heer v d Torren dee uitmakende van een Commissie één enkele conclusie tot weliie deze Commissie mocht zyn gekomen ruchtbaar gemaakt zoolang het Rapport van deze Commissie met gepubliceerd was Dat na publicatie op een of ander onderdeel de heer v d Torren van ün persoonlijk afwykend inzidit blük geeft ig zijn recht en in dit geval püdit Zoo droegen wy kennis van de waardeschattJng door d D heer v d T vaa z tet zevenhonderd galden de H A En hoe gelukkig dat deze Uxatieprüs publiek is geworden al smaakt dit de Droogmaker allerminst Hy zal wraak nemen ea insinueert als volgt Zou het wel waur zün dat de heer v d Torren mede èen rai ort uitbrengt waar in hü tot een waardeering van de gretid prijs komt van ƒ 900 ƒ 1000 per H A en Uit ons Parlemest Tweede en Eerste Kaaier Meer en meer wordt de Eerste Kamer eno doublure van de Tweede Kamer Zü bezit niet meer alleen de wetsootwerpui als een Kamer van reviale zü geeft meê leiding precies als de Tweede Kamer Er worden vaak kna e speeches gehouden maar wie het weken en nog eens weken lange debat in ons Hoogerhuis aan de RÜkal egrooting volgt komt onder den indruk dat het typische verschil in karakter van Tweede en Eerste Kamer verschil dat zoo duidelijk spreekt in het feit dat de Tweede Kamer het recht heeft wetsontwerpen en begrooÜngsposten te wyzigen terwül de Eerste Kamer alleen ja of neen heeft te zeggen op de wetsontwerpen die haar bereiken minder en minder in a 6ht wordt genomen Alles wordt hoofdstuk voor hoofdstuk nog eens van voren af aan besproken en het resultaat is dat de Eerste Kamer er langer over doet dan haar zuster aan de overzyde van liet Binnenhof welke tweemaal zooveel leden telt En met het eenige resultaat dat alles natuurlyk ongewüzigd wordt goedgekeurd Laat ons van de Tweede Kamer allereerst vermelden dat de Winkelsluitingswet geluk te verwachten was met groote meerderheid van stemmen is aangenomen Wü kunnen over deze wet niet entbouaiast zyn haar noodzaitelükheid kunnen wü niet erkennwi noch haar wenschelükheid op een tüdstip waarop tal van winkleiew wel in de allerlaatste plaats verlangend uitzien naar nieuwe en voor niet weinigen knellende banden Het wetsontwerp is er bovendien gedurende de behandeling niet beter op geworden en het feit dat het gedeeltelÜk samenvallen van de materie dezer wet met de vergeelde Zondagswet van 1815 de Rechterzüde en den Minister tot de overtuiging hebben gebracht dat een nieuwe Zondagswet noodig is doet vreezen dat de dwang van de Winlulsluitingawet ons óók nog een nieuwe Zondagswrt zal breragen waarby dwingeluulü en achünvertoon om den voorrang ziUlen kampcdtl De gewoonte van de Kamer om iedere interpellatie toe te staan tenzy het onderwerp der aangevraagde interpellatie weldra bü een ander agenda punt aan de orde komt heeft wis twee communisüsche interpellaties bezorgd die even goed achterwege hadden kunnen blüven De heer Wünkoop snoepte zün vriend ea vijand L de Visser ew interpeUatie af over huiszoekingen door de Justitie gedaan bü communistische adressen De Regeering bleek er geheel buiten te staan en wat de Justitie had gedaan achtte zü noodig en was overeenkomstig de wet Deze interpellatie was dus geheel misplaatst al gaf zü den beiden c Mnmunisten aanleiding tot wat propaganda De heer de Visser ging zelfs zóó te keer dat de Voorzitter hem het woord ontnam Daarna was de beurt aan don heer de Visser wïj te interpelleeren over de werkeloosheid Ook zonder eenige reden De Regeering zit hier waariijk niet stil en ondanks al het gebulder van den communist die hier vol loon voor werkloozen eischt kwam vast te staan dat zün geliefde SovjetRusland de werkloozen met tot H van hun loon afscheept Er is moed voor noodig om als filiaalhouder van de Moskouache heeren zóó op te treden wanneer het by de heeren wier woord man spreekt moet spreken een misère is als thans in communistisch Rusland Er zyn ter gelegenheid van deze interpellatie verstandige woorden gesproken maar niet door den interpellant noch door zün makker concurrent in het zuivere communisme die het weer in blaaskakerüen ochten Een paar motjes voor vol looa aan werkloozen en voor dadelüke invoering van den 7 ure dag en de 40 uren week zyn niet voldoende ondersteund en dus niet in behandeling gekomen Minister Ruys heeft het bedrüfsle n er mee getroost dat de nieuwe sodala lasten niet al te spoedig na elkaar ztülen wohlen opgelegd Indien men echter weet dat in 1930 de Ziektewet is ingevoerd de Winkelsluitingswet op komst is in 82 de verzwaring van de Invaliditeits en Ouderdomswet in werking moet treden en daarna de Werkloosenvenekeringswet wü noemen nu maar het voornaamste dan kan men begrypen hoe veel het bedrüfsleven van deze Regec ring te wachten heeft Een weteontwerp dat beoogt rechtszekerheid te scheppen in het wegenrecht en o a mogelük maakt tot geleidelüke afschaffing vui tellen te komen terwül het nieuwe tollen irerbiedt de z g Wegenwet bleek z6Ó goed door de Staatscommissie voor de Watorstaatswegeving het Departement van Waterstaat en de desbetreffende Kamercommissie vootiwreid te zün dat debat van eenige beteekenis niet beeft plaate gehad ESi ten slotte heeft de Kamer meer dan een dag besteed aan een heniwiing van de Arbeidswet waarin verschillende wü gingen noodig waren De voornaamste wüziging had ten doel den districtehoofden der ATl ei anspectie een bevoegdheid te geven ter zake van voorschriften voor winkels en apotheken waar vrouwen en jeugdige peraon i wei Kn een be v gdheid welke zü op het Comité in de gelegenheid stelt namens hem in t geheim te verldaren dat hy als persoon de grondprüs waardeert op ƒ 600 è ƒ 700 dan nu komt de ezelen trap zou het voor de Provincie met de keuze van haar deskundigen treurig gesteld zün En dan dit Van Staaliaantje Ondergetee kende gevoelt behoefte als zyn persoonr yke meening hieraan tee te voegen dat 4iÜ de heer v d Torren niet in staat aclit zich voor e i dergelijke methode te lee nen Niet in staat achten lezer beteekent dat men van iemand denkt dat hü een of ander met met zyn geweten in overeenstemming kan brengen Zich Jeenen voor wil zeggen dat doet een net mensch niet De heer v d Torren doet een volkomen geoorloofde mededeelmg maar mynheer van Staal doet voorkomen of de heer v d Torren iets heel ergs doet Dit soort verdachtnudung is t moeilijkste aan te toonen Van Staal is in dit genre heel knap Wai opon vrij evenwel niet dat hij het pad der Deugd bervinde Onvriendelyk zyn wij in ons Materiaal tegen Ir v Panhuys Directeur van het RÜksburea u voor ontwatering Wy noemen hem groot droogmaker Wy zeggen ook Rapporteur Immers op pag 6 van zijn Nota bli kt hü in t bezit van een gedetailleerde berekening van de onteigening die wij hoogst onbillük vinden en waarop de eigenaars wordt tot droogmaking overgegaan zullen moeten hangen Wü zeggen verder is lid van het Comite voor droogmaking der Plassen Objectiviteit ongeveer nihil Als lid verschijnt de heer v Panhuys in de pers later als adviseerend lid Evenwel in beide gevallen is hÜ partü c ais zoodanig niet objectief Van Staa merkt op dat wÜ soms de heer Ir V Panhuys noemen waar de heer Ir Pfeiffer moet staan Dit is uit de rapporten niet op te maken X e heer Ir v Panhuys wil wel waar noodig de andere naam in de plaats van de züne stetlen Nog één uitlating die iiv u pui hek geschHft niet door de heugel zou kunnen komt ten onzen laste Wü lichten toe waarom de Sluipwijkers in hun motie stichting van een flink fonds vragen voor later door verzakking ontstane schade aan huizen en landen buiten de omringing Zooals men weet hebben Ged Staten in hun afwüzend praeodvies al is het niet in dezelfde woorden in deze eisch toegestemd In t algemeen toond i wy ons in ons Materiaal ontstemd over de gevolgde gang van zaken en wy voegden er deze zinsnede aan toe Van Hasselt en de Koning en Ir v Panhuys wetw niet van een dergelüke schade of veinzen het niet te weten Veinzen die uitdrukking ia niet geoorloofd I Men leee t is wonderbaarlijk dat ze er niet van weten Dit en wat wÜ in onze causerie Ui en met AJva omtrent Wethouder hebben beweerd is al wat ons Cfpiité aan aantasten in eer en goede naam van verschillende autoriteiten op zyn geweten heeft Terwiïle van deze uitlatingen is ons Comité met naam en toenaam en kwaliteit in stedelÜke en groote pers door het slyk gehaald Deze laster is niet te achterhalen en ongedaan te maken En zoo iets levert Wethouder niet alleen èns bet is zün dagelyksch bedrijf Gouda in opspraak brengend tot in de uiterste hoeken van het land Ten slotte nog een bemoedigend toespraakje tot de Wethouder In ons Materiaal zeggen we dat wy op het Clubgebouw der Roei en Zeilver onze gasten ontvangen Wy tsekea de Wethouder aan de gemeentera i van Gouda Neen Wethouder Van Staaliaansche ydelheid is er wel als de kq p n by of in Gouda van Staal het eerst genoemd wordt Ook in onze waardeering komt in Gouda op de eerste plaats de stedelyko Magistraat dan verder de fatsoenlijke burgers en hurgeressen vervolgens komt er een heele tyd niets en dan op verre afstand b v van Gouda tot Rotterdam Wethouder Van Staal Lydt onze formuleering van de appreciatie waardeering van Wethouder door zoo talleoze medeburgers dat wij uit naam van velen spreken daar kan Wethouder verzekerd van zijn miasdiien aan onduidelÜkheid Wy 7 Van Staa4 ontvangt niet n wordt niet ontvangen op de iBoei en Zeilvereeniging Men begrüpt een Bestuur dat de leden respecteert en leden die hon Bestuur respecteeren Er zyn grenzen dit kin nièfcl Wethouder nu zegt in izijn Nota die is voor de dames en heeren Stateatleden dat dit kleine clubje oppast dat het niet te groot wordt wat tot zekere hoogte juist is maar hij voegt er Wj dat dit clubje de Plassen voor zich wil houden Voor zich En ieder mag er varen Wat kan n mensch zich jaren lang verchagrünen over iets wat een hersenschim is Wethouder mag er vaten Hij hure We komen aan het tweede deel vaa onze eaiuerte de Nota van Van Staal een ont eduidende commentaar door hem toegevoegd aan de uitgave van ons Materiaal inzake e droogmaking Heeft h daarin ona materiaal aan gruia geslagen Staat de verdediging ook maar n hé4r minder sterk Heeft hü de droogmaking u sikkepit waar iijoMlï gemaakt User wanneer U eerst met kracht van redenen en klem van betoog allerlei beweerd hebt en er komt er een voor U ataan met opmerkingen als t is nietes onjuist je bent mis je ziet spoken Ja Piet of ipsas weet beter enz dan iB t eenige juiste antwoord hoepel op vent En hiermee zou aan het geschrift geÜteW Nota voldoende eer zUn bewezen ware het niet dat het krioelde van Van Staaliaantjes Wat dat Ds n lezer Het z jn struikelingen op de weg van menschenmin waarheidsliefde vertrouwen in ójn naaste enz enz in één woord tekortkomingen wat betreft de meest nobele karaktereigenschappen die onze Van Staal in zoo overdadig wijze sieren Zullen evenwel deze eigenschappen zjjn gezellen Uijven dan moet aan twee voorwaarden zqn voldaan s weteUs beloop moet leiden tot zön Van Staal s glorie en nacht En de weg wordt hem niet gemakkelijk gemaakt Mehige por in zijn Rotterdamsche zwarte zieltje vaa vroeger brengt hem op de bres om zich met een houw en een snauw te verdedigen Vertelt hti met pathos dat de D A P zich altijd ontdaan heeft van slechte elementen dan wordt er uit de zaal geïnterrumpeerd moeten ze dan ook Rotterd ni ultV In zijn politieke partij kan hü zich alleen hand haven door steeds nieuwe schandalen te ontdekken die t z jne van vroeger moeten doen vergeten H overdekt de bourgeoisie in t algemeen en haar leden stuk voor stuk met smaad boon en verdachtmaking aldus werkende op de instinkten en aandriften van de massa Ea helaas bepaalt zjjn politiek de politiek van de S D A P Rij is heerschzuchtig en moet de steeds groeiende oppositie van de betere elementen in eigen partij eek nog de baas blijven Wanneer lüj nu iets gaat ondernemen b v de dpoo making der Plassen eii het botert niet dan glijdt hü toch we héét vaak uit op het pad der menschenliefde die hem anders zoo vervult Wij constateeren dat ia een ruime overvloed van Van Staaliaantjes Hen luistere slechts H t Rl ii r plan Frankröks Kamer moet de Haagsche overeenkomst bekrachtigen Eea financieele en politieke kant Péret de nunister van justitie heeft Don derdag het wetooutwerp tot ratificatie van d overeeiAonist van den Haag en hei planYoung u É edaand Hij verzocht het naar de financieele commissie te verwijzeu Paui Bcooour de voorutier van de ooDuniseie van buiten andAohe zaken verzette zich hiertegen en weeë er op dat liet aitwerp naast een flnanciselen ook een t elangTy ken politieken kaat h eft n l ten aauateo van de ontruimmg van hot Rijoland Van ettn confJiot tussohen t ebde oommissies kaU geen sprake yn maar het ontwerp vereiacht om zijn poliüeke beteekenis ook hot advies dei oommissie van buitenlaodsche zaken Tardieu de miDister preeident gaf de pi itieke beteekenis vaa h t ontwerp toe Het kan echter slechte naar een oommiasie om raport gezonden worden de andere com mtssie 20U er zich alleen adviseerend over kunnen uitlaten Het ontwwp is vooral van financieeleii aard want het ie de t eohau ger van de wet tot regeling der schulden die r eds is aangenomen Deze wet regdt do uitgaven het nieuwe ontwerp de inkurastw Het Comité tot behoud van de Plassen twee doctoren in de letteren hoon en afgonst hü zou liefst nog mr in de rechten worden paedagogen hoon lui in hun stand nogal gezien verdachtmaking enz werken met een Geheim Dossier leugen t a a n t g n ittgeii an y a rt i m li ewn jwlw ur de rug verdachtmaking van tiü van deskundigen van Rijk en Provincie die in eer en goede naam worden aangetast leugen Hij T Staal deelt ook in dat lot ijdelheid hij is graag in goed gezelschap Wanneer men eenmaal attent is gemaakt is de oogst aan Van StaaUaantjes overweldigend en ongenietbatfliJfct is niet de vroolijkste zijde van t leven maar we zuilen onze Vertrouwensman 1 in Stad en Provincie b n droopnakinga acrobatiek nog een wijle moeten vergezellen En ik moet zeggen er zit winst voor ons verdedigers in de positie In zijn Memorie je wordt suf van al die gewichtige stukken die hü schreef dit is 6 kolom Dagblad van Gouda geschreven naar aanleiding van het afwijzend praeadviea van Ged State inzake droogmaking in zijn Memorie dan heerscht de bazige braltoon van de man die t wéét die het in ijn overmoed met zijn argumenten niet te nauw neemt die Gedeputeerden kapittelt als een stel schooljongens buigende voor een clubje joudsche natuurliefhebbers HiJ v Staal zal ze t eens anders vertellen Onze voorouders hebben tal van poldera drooggemaakt accoord blijkt daaruit de noodzakelükheid een volgende droog te maken Als ik tien lootjes gehad heb moet ik dan ook noodzakelijk het elfde nemen Onze voorvaderen stonden minder angstvallig tegenover het doen van daden op dit geWed minder dan Gedeputeerden Voor de Haarlemmermeerpolder is geen jaren commissoriaal werk noodig geweest Zij zagen niet op tegen het parool de cost gaat voor de buit sici uit Voor droogmaken van 1000 H A wordt door deze Ged Jarenlang commissoriaal gearbeid Dit College is danig in de war geraakt door een actie uit Gouda Van dit Coll h d niet mogen worden verwacht dat het ópf de eisoh van 3 ton van de Minister van ifilKfensie tot niet droogmaken zou hebben geadviseenL Ais Ged Staten gebukt zijn gegaan onder lees gebukt hebW voor de adressen van de Natuurliefhebbers dan hadden zü beter gedaan royaal van hun verandering van inzicht blijk te geven enz enz Nu is het toch zeker niet onze taak Ged Staten in bescherroing te nemen Aan de poort van de droogmakingshemel lit hier voor de Sociaal Democraten als Gedeputeerde de heer Schaper Abt die mocht meenen dat in het optreden van mijnheer van Staal een zekere ge ag8ondenni ning en verlaging van het peil der welvoeglijkheid it om met de woorden van Van Staal te spreken dan zal hjj ra mae Vwtrouwwuinan wel aan t vei stsnd spijkerenAlleen zouden wij deze de ad willen geven ziJn neus vast te honden want heeft het in Gouda bü een ophaalWeging uit de hemel gebHksemd on geowderd in t Haagje siddert en splijt de Wdet Immer van Schaper gaat de anec I e ai non e vero e bene trovato toen iemand hem vroeg of v Staal nog