Goudsche Courant, dinsdag 2 december 1930

scherming van de kinderen tegen de gevolgen van een met of zonder schuld te kort solueten van eigen oudere in hun verplichtingen tot veiBorging en opvoeding jegens dbs kinderen Evenmin zijn wij hier om anderen of nnssehien wel ons zelve te eeren en te prijiseiivoor het werk dat gede n werd j Neen ajs wij hier naar de Ridderzaal tijn samengL stroomd dan vïillen wij daar in sjieii drieërlei allereerst een getuigeniH dan de bezegeling vtui een hechten band teoelot e een belofte voor de toekomst Nadat mr De Bie dt ze drie riunten naderhad uitgewerkt weiden herdenl ingsredevoeringen uitgesproken door den judMuiistorprof mr 1 W A Cort van der Linden den Minister van Justitie dr J Donner denoudMinister van Arbeid mr tir D A 1 N Kooien mej mr H Q VeUi secretaresse van den Voogdijraad te Ajmeio naJ mens dd secretarissen der Voogdijraden detiheer G H Honing oud directeur van eenRijksgeHticlit en thnna directeur van eendeze maand aan H M de Koningin wo eu paiticuliere instelling tevens voorzitter vanaimgeboden tte Dnecteurenvereeniging en oud Minister dl 1 Th de Visser Minister Donner deelde mede dat bij K otiinklijk Besluit is benoL ind tot RiiÉkr in t tre democratie Het oudo Jibeialiame is vWgena hem ontiouw geworden aan zijne liladitiefi wat dan vooral uit de liouding dfer partij ni de quaestie der prevejitiev radio ceuauur zou moeten blijken De Vrijz Dem zullen echter ateiids in de Jurea lilijven ataan tegen lk dwangregieu dat steeds twt e satellieten heeft de onderdtukking van liet vrije woord en hèt müittlrisnie Over dit laatste lii eH spreker jiitvjierig gehandeld vooral in verband Diet wat bij noemt liet vrogenspel ni t Albatdu Het lieeio incident Albarda is volgene hem sleclite efii politieke manoeuvre ten eindu een coalitie tu scben Kooiui heu en sociaaldemocraten vooreerat onmogelijk te makeii Den manoeuvre is gelukt en De Geer is tot Mufliwlmi gckro md litet maal en menggobotl h d spreker ook re ds een zuiver faaciBtischen maatregel genoemd en tijden Ie behandeling der quaeetie Alb irda zob beweert hij zaten de mmiaters met Napoleon gezichten achter de regeeringstuf zelfs de gekruïsde armen oiitbiajceu a iet Het slot van de redo d e de politieke C4 nclusie t evat UlWe bIb volgt Temidden van de deining m deien lijJ V in econonuHche sociale en politieke crisis staan wij in ons begmael sterk In ons bi gin el en in ons onwankelbaar vertrouweu il elkander Bij oiiti IS er eenheid binnen de partij en eenheid naar buiten Natuurlijk is er wel mn verscliil Van meening De tijd met al zijn moeilijkheden is oü giuistig Juist in tijden van tegenslag wordtn onze beginselen op de proef gestiéld en zi zullen die proel ook thans doorstaan Volharden zij ons parool Wij vrij zinnig d a moer aten hebben nu ala zelfstandige organisatie bijna dertig jareïi vcor de parlementaire democratie gestreden PO WIJ zullen dit blijven doen Men heeft beweerd dat na de invoering van het algeuieen kieareeht onze partij gepn reilen van bestaan ineer heeft gohad onze partij is na de iuvoeimg van het algemeen kiosreclit etrat reclit gaan leven Men heeft ons trachten te vernietig in de natioale ontwapening door twijfel Ie wijkken aan onzen ernst Die poging is mialuiit Dezen atnjd hebben wij gewonnen H ik ger en hooger wast de fctroom vaij heo V die on i begrijpen eii iteuneji Dia overwinning iH zeker omdat onze gronden onaantastbaar zijn omdat wij hier vooral zedelijk zoo ontzaglijk sterk staan Het is alleen een vraaé vftn tijd en de snellieid der staatkundige evolutie is thaiia ongekend ZwHtKrluid Nederland Uitbreiding van het Zwitsenich Nederlandsch verdrag tot N derlandech IndiëT De Zwitserache regeering heeft besloten nUdt de Nederlandsoiie regeering In onderhandeling te tjred over een uitbreiding van het tusBohep edwland en Zwitserland bestaande handelsen vestigingsverdrag Ook tot de NederUm dsche koloniën Dr Btucki de directeur van de handelsafdeeling van het inmisterie voor oeconoinische aangelegenheaen en vertegenwoordiger van Zwitserland op de oeconomische Volkenbondsconferentie it aangewezen hieromtrent met Nederliuid in overleg te treden Herziening L O wet Het rapport van dK StaatBcotninlsBie Rutgers Naar wij viernemen zal het rapport van de StaatscommissieRutgers inzake de herziening vati de L O wet 1920 in den loop van de opvatting door autoriteiten uitgesproken dat de radiowet het weigeren eener vergun ning voor zenderl ouw aleehta niogelijjc maakt om redenen van teohuiek en uitvoering 11 dat dawoin eigenlijk elke aanvrage moet worden toegestaan Hoe wij die opvatting niet ten volle deelen hebben wij r ons toch rekenschap van te geven Immera er liggen bij de regeering vera keh voor zènderbouw zoowel van de A V R O als van de V A R A De V A R A heeft haar aanvankelijke aanvrage om zelf ea zender te mogen bouwen gewijzigd m een verzoek om de vergunnhig toe te staan sau de vier groote omroep vereenigmgen gezamenlijk Mocht dij regeering hierop gunstig beschikken dan ware üidi n de A V R 0 zieli tot samenwerking bereid verklaarde en aannemelijke oplossing gevonden Dan toch zou onmiddellijk de bouw van een zender voor 298 M ter hond genomen kunnen vat den Doch van die bereidheid tot samenwerkin der A y R O zijn we oUermlnat zeker inte gendeel de uitingen dezer vereeniging Bij zen er op dat die samenwerking ook Uiaoi nog op haar onwil zal stuiten Mochf no ook ie regeering de opvatting zijn toegedaan dal oj grond v an de belangen in de vigwrénde radiowet de gehandhaafde zelfstandigoaan vrB e virfi de A V R O niet geweigerd kau Woideii dan valt de samenwerking ovsr de geheele linie in duigen Daarmee loti utn j dan tit den bouw van zeö zenders zijn gp dopnidj met alle onmogelijke gevolgen dip er aan wrbonden zijn j j Hidtuit zal blijk dat eki kleina jniB Jer lileid van ons volk de ovflrgroote nw et j heid kun tertoriaeeren erf cjliéchepen met on Iraagl kfe lasten i ï i Wij meenrti d i ftet de dure pliclit tjwi j c regeering is om dat te terhoeden I t u natuurlijk niogelijV Wij i m mn deregeeling nlèi zoÖ kura ASor één Wil flcngö leehti Imogen beïiU aii D t k iiitj bestuur zclider we svi ijzigli de Oide van den Nederlan teoheii Ijeeuw profesjwr dr J H Gunning Wzn lid van het A Igöinoen j College vau Toes jaht Bjj stand en Advies voor het Rijkstucm en Opvoedmgawezen wonende te Amst dani IS bevoideid tot Offiiiler in de Drde vanOranje Naesau J G van Rijt idipacteurvan de Sint Vineentiy eatichtenne Mb tricht en Severen en jfwi Maison de la fléricorde te Maastricht ii IS benoemd tot Off cftr in de ijOrde Oj anje Nassau mr G J tpr Kuile vooi ter vafl den Voogdijnjiftd te Almelo j zijn benoemd tot uOdder in de Or Oranje Nassau mr M C Nijland vooi ter van de Vereeniging van Slpcretaria iUi Voogdijraden wenende te Kotterdal s retariö vap den v ogdijraad te Rott da i 1 en mr 1 A Ijjfin Toorenburg flec4 i tarls vaji den Nedé landöch fn Bond t Kinderbeschet ming honende te Leiden Een pleidooi van de Vara y Voor het touwen door den Staat Jfi van een Station van 2 98 M Het Hoofdbjftuur van de V A i A heeft gieftren de v 5 tegenwo rdigers vt n de Nedeilahddche Py s uitgenqadigd tolleen couferöitie in Ki napolsky te Amót erdam on heelt op deze lifleenkonist uiteengezet het zender vraagstuk in Nederland en het atandpuret dat de V A R A te dezer zake inneemt Itfet belang van de i omroep eisdit zoo zei Jiet V A R A bestuur dat voor één golfieiiéte slechts één zender wordt gebouwd Hi jmee is het standpunt van de A V R O die en eigen zender zoowel voorde 1875 M als voor zichzelf alleen verlangt volkomen in strijd Indien deze eisch van de A V R O door de regeenng zou worden ingewilligd vloeit daaruit logisch voort dat ook de V A R A gedwongen wordt zenders te bouwen voor beide golflengten en dat daaraaasts de Huizer groetpen hun zender voor 1876 M i tevena hebben in te richten voor de 298 M Dat wil dus zegen dat voor de twee golven waarover Nederland de beschikking heeft niet twee doch totaa 1 noodeloos zefl zenders verrijzen Totaal noodeloos De vier omroepvereeni gingen beschikken geheel in overeenatemiiiing met de wet elk over een halve week zendtijd De V A R A en de A V R O hebben dus gezamenlijk niet meer dan een zender noodig dien ze elk de helft van de week kunnen gebruiken Precies zoo staat het met den K HO en de N C R V Dat om do drie maanden verwisseling van het gebruik der golven plaats vindt verandert gelijk iedter duidelijk zal zijn hieraan niete Waar de Huizer zender aan redelijke eischen voldoet zou dus door den bouw van een goeden zender voor de 298 M de onhoudbare misèrt waarmee wij tJiana opgescheept zitten raflikaal zijn opgeheven Welk een krankzinnige geldverspilling het beteekent als de omroep door het drijven van de A V R O wordt gedwongen tot het bouwen van zes zenders in ons land moge blijken uit de volgende volgene het V A R A bestuur njiededeolingen Het inrichten van een zendstation voov één golflengte komt op rond f 600 000 de houw van een zender Voor twee golflengten vraagt rond f 1 000 000 Komt de sfljne werking waartoe N C R V K R O en V R A bereid zijn doch die tot heden verhinderd wordt door de A V R O niet tot stand dan zullen V A R A en A V R O voor het stichten van een twee golven etation dus ieder f 1 000 000 hebben fe besteden terwijl N CR V en K R O voor het inrichten van den Huizer zender ook voor 298 M komen te staan voor een uitgave van waarschijnlijk f 500 000 Een totaal bedrag dua van f 2 500 000 Wie zou deze verspilling van de door de luisteraars opgebrachte gelden voor zijn verantwoording durven nemen in de wetpuscJiap dat het zenderprobleem radiksal is op te lossen met f 600 000 Het is duidelijk dat een drijven naar den toestand waarbij in Nederland voor slechts twee golflengten zes zenders komen zoo al niet misdadig dan toch stellig schromelijk onverantwoordelijk ie Het is een drijven dat spot met elk begrip van economie dat de luisteraars zonder eenige reden brandHchat en de gelden die nuttig aangewend zouden kunnen worden voor de verbetering der uitzaidingen roekeloos vermorst De radio luisteraars dienen daarom te worden ingelicht over het gevaar dat hen dreigt Hun algemeen verzet toch kan op liet oogenblik nog veel ten goede keeren Dat het gevaar van opgeucheept te worden hiet bovenbedoelde niet te dragen zenderexploitatie niet denkbeeldig ie werd zoo zegt het V A R A beBtuur duidelijk in besprekingen die we in de afgeloopen week met autoriteiten hebben gevoerd Wij hebben fn die besprekingen kennig geniaaktmet lu de des middaga geliouden huishoudelijke vergadering zijn de voorstellen tot wijziging van liet Imishoudelijk reglement en het voorstel tot wijziging van liet k e reglement 1927 afkomstig van het hoofdbestuur met algeuieene stemmen aangenomen Het jaarverslag vermeldt dat het aantaJ HfdeeJingen teri ggeloopen is van 240 met 10 726 leden tot op 250 met 10 421 Het aantal algenieene leden bedraagt 97 het aantal personeele leden 349 tegen reap 98 en 315 op 1 Oct 1939 De jongeren organiflatie telt 281 leden Vóór de op Zondagmorgen hervatte alg verg werd in do Doopsgezinde Kerk een wieidingsstonde gehouden waarin mej Snellen uit Ilijswijk voorging Tot bestuursleden zijn gekozen mr J Adriaanse te Middelburg J T Beinink te Groningen en J Tolsma te Assen De heeren mr P J Oud en F E H Ebels hebben inleidingen gehouden over de economische crisis Dr Wibaut en de Eerst Kamer Naar aanleiding van het bericht van het persbureau Vaz Diaa dat nog niet vaalstond of Wibaut zicli tevens gelieel uit het iwlitieke leven zou terugtrekken en dus ook voor het Iidmaateciiap der Eerste Kamer zou bedanken heeft Hiet Volk dr Wibaut hieromtrent nadere inlichtingen gevraagd Zijn aan duidelijkheid niets te wensoheii overlatend antwooid luidde ala Volgt Het jaar waarin ik moet aftreden als Md van de Eerste Kamer is volgens rooster vae geateld op 1935 Ik zal in dat jaar den 77jarigen leeftijd bereijten Er zijn een aantal jonge leden m de Kamer De sfeer m dit milieu is evenwel zoo dat ook voor leden van meer bezadigden leeftijd zooals ik het vervullen van hun ambt begeerlijk is Verondersteld dat tusschen nu en 1935 m mijn geestelijke en lichamelijke geschiktheid tot hiet vervullen van het ambt van lid van de Eerste Kamer geen belangrijke vermindering intreedt zie ik Llians g en reden waarom ik uiij in 1935 voor een herbenoeming niet beschikbaar zou stellen Arheidsvoorwaarden bij de werkvertichaffing te Ilozeudaal Ken bespreking tusfchen organisaties en gemeentebesturen te wachten Dezer dagen kwamen de besturen bijeen van versriiiUende organisaties te Roosendaal teneinde te bespn king de arbeidsvoorwaarden welke bij de werkverscliaffing geldig zijn Vooreerst werden klaohten geuit dat er geen of onvoldoende schuilplaatsen aanwezig waren en dat de voormannen van de Heide Maatschappij in het verleden heel onoordeelkundig waren opgetreden Vervolgens wt rd aan de hoofdbesturen opgedragen bij de verscliiUende autoriteiten er op aan te drhigen dat er voor een goed vervoermiddel zou worden gezorgd of wei da een vergoeding zou worden verstrekt voor looptijd Tenslotte werd aangedrongen op een regeling bij rezenverzuim en de vi en schel ijkheid uitgesproken dat de gemeentebesturen iets extra s zouden doen voor de groote gezinnen Met verschillende genieentebeeturen jai overleg worden gepleegd om boven omschreven wenj chen te bei8pi ken De Kazei nementen bij den Musschwiberg Het luluurgchoon wordt opgeofferd Op de vragen van mejuffrouw WeetsTmaii betreffende do Voorgenomen afgraving vau het duinterrein bij den MussclienbeTg te a Gra venhage in verband met het maken van een militair oefenterrein en den bouw van een kazerne lieeft minisier Deckers geantwoord dat het juiat u dat en j deelte van het militair oefeningsterrein gelegen aan de stadsijde van den eleotrischen spoorweg in beginsel bestemd ia voor den bouw van kazernementen o a voor de bereden wapens te s Qravenhage en voor de inrichting van een oefeniogs ter rein ter ervangmg van het Alexander veld In gieval hiertoe inderdaad wordt overgegaan zal dat terrein grootendeels moeten worden vergraven Het natuurschoon dat het tegenwoordige dimilandschaj ter plaatse biedt zal daarmede we is waar verdwijnen doch men verlieze met uit het oog dat de waarde van dat natuurschoon zeer verschillend wordt beoordeeld eon zeer groot gedeeltte van het bedoelde terrein wordt gevormd door kale zandheuvels Intussclien wordt naar een oplossing gestieefd waarbij de begroeide omranding van het terrein in stand zal blijven dun wel op passende wijze vervangen zal worden Omtrent een en ander werd trouwene l ereids overleg geliouden met de verscliillendo betrokken organen van de geivjeente terwijl uiteraard van een tot uitvoering komen van eenig plan alleen spiaku zal kunnen zijn bij verkregen overeenstemming Booltrein N V Stoomvaart My Het ageïitschap dei N V Stoomvaa t Mij Nederland de firma Kuypei van Dftm en Hiiie T te Hotter lam meldt dat de bowttitiii van het Kon der Nederlauden l hetwelk 5 Dei a B te Genua zal aankomen Zaterdagmorgen 6 Dec te 10 u 01 aan het Ma s ttation te Rotterdam zal arriveeren Aimkomst te a Giaveiihage SS 9 u 50 Nederland A s Vrijdag 5 Deceml er zal het vij tig jaar geleden zijn dat dr J Th de Vissei het predikambt aanvaardde m de Nedeil lierv Kerk en wel te Deusden Het proces teg de Indiiutriectile partij in Sovjet Rusland Een interview met Sir Henry Ueter ding et j ei buieau Viiz Dias iiu ldde gister U V01 JW Vooidjit Rlr Henry üeterding per auto hedenavond naiir Hoek van Holland vertrok om weer naar Londen over te ateken had liet persbureau Vaz Dias de gelegenheid een kort onderhoud met hem te hebben naar aanleiding van de onzinnige bcwermgen dat Jiij betrokken zou zijn bij een complot tegim Rusland tSlr Heary Deterding verklaaide dat hij daarmede m geen eukel opzicht oiik maai leta lo maken had Het proo S dat in Rusland wordt gevoerd kan het beste worden beacliouwd als een tilmvertooning voor het Russische volk om de meenmg te doen post vatten dat de Ruasische regeenng door het buitenland worit aangevallen De Russische regeering weet zeer goed dat wat door haar in verband niet deze kwestie wordt beweerd totaal uit de lucht is gegrppen Het Ruasieclie volk moet zich echter groote opoffeiingen getrooüten en daarom wordt alles in het weik gesteld om dit uitgemergelde volk te doen berusten in die opofferingen De Russisohe regeering zou het veel aangenamer lüjbben gevonden indien omtrent het gelieele proces Ramain niets naar buiten zou zijn uitgelekt Concentratie ran Rijksbiireaux Te s Gravenhage ingediend id een wetsontwerp houdende machdgmg tot aankoop ten behoeve van dea elaat van gebouwen en erven gelegen aau h Laan van Mceidervoort en aan de Van topeyckslraat te o Graveuhage De inijtelling van t u centialen dienst voor den Waterstaat maakt den bouw van een groot kantoiengebouw nog iiieei noodzakelijk dan tevoren terwijl bovendien de verbreeduig va J Hofweg n Hofsingel eeilang zal leiden tot ontruiming van de daaraan gelegen dienstgebouwen De regeenng acht dan ook het tijdstip gekomen over te gaan tot den bouw van een nieuw naar de eiscliün des tijda ingericht kantorengebouw Haar aandacht s gevallen op het terrein van de sGraven haagsdie DiaconeMsenmrichtmg gelegen tu ssclien de Laan van Meerdervoort en de Van Öpeyckatraat groot circa 6300 M2 Na ondei handel ing is de koopprijs bepaald f 400 000 Het wetsontwerp dient om machtiging te verkrijgen voor dezen koop Medegedeeld wordt nog dat naai scliatting met den bouw f l öfiO OOo gemoeid zijn De directie van den Landbouw De Veieeuiging van Rijksconsulenten voor den Landbouw heeft aan de Tweede Kamer een iidreh gericht naar aanleiding van de wensühelijkheid door eenige KamerJeden ir het Voorloopij Verslag der Begroeting uitgespioken om het Landbouwonderwijs f ii den Landbouwvoorlichtingsdienst te brengen ondei de eenhoofdige leiding van een directeur van voorlichting en onderwijs Uitvoerig wordt in het adres verzocht te voot komen dat veidere aftakeling van de directie viui den Lamlbouw het gevolg zal zijn van B de combinatie der af deelingen voor vooilicliting en voor onderwijs b het niet opnieuw benoemen van een directeur geneiaal van den Landbouw leider van alle afdeelingen van de directie van den Landbouw c de aanstelling van een consulent in gemeenen dienst niet diieet ondergeschikt aan een inspecteur van een der bestaande technieciie afdeelingen Verïoeht wordt om nibde te weïicfen tot a de aanstelling van een directeutgene raal van den landbouw b reorganisatie van de directie van den Landbouw in de richting van meer splitaing van de belangrijkste dien jtvakken ertrouwensreehandel De rerlficatievergadering ter Rechtbank Rapport van den curator Reeds werd vermeld dat in dit faillissement de door den curator Mr v d MarK Amersfoort erkende vorderingen beliepen 152 466 22 terwijl er drie op da lijet det betwiste Vorderingen zijn geplaatst Gistermorgen is door genoi mden curiaEor lapport uitgebracht ter verifieatievergl ideimx m de Rechlbank te UtrecJit onder voorzitterschap van den rechteicoiiiiriiisa ris mr H van Wageningsn Aan dit rapport is het volgende ontleend Rapport van den cnrator Het doel der Coiiuii Venn was het ver strekken van vee m huurkoop op accepten als regel te voldoen m maandehjksohe af betalingen van 1 12 deel De langste loopen tot 1 Februari 1952 Bij de faillietverklaring waren 354 dieren verstrekt aan 56 peröonen met een schuld aan de C V ot f 59 091 16 Er was gemia atllii bedrijfskapitaal om contant vee te koopen l fLivaii d verkoójïpKii eerst langen termijn bmnenkomt Voor geld fourneeren of borg blijven moesten personen geinteresse erd worden met uaiisteliiug tot oontroleur depothouder cJiaufteur kantoerbediende enz tegen ve l te hoog salaris in velband met de geëischte werkjire itatie zoodat een veel te uitgebreid pTsuneel ontstond en een groot deel der vooi deringen algeheel preferent ia als loon Ook zijn daaihij sehuldeiachers die met accepten zijn tevreden gesteld De rent hij de banken betaald is tevens hooy gewee it Verder werd in twee jaren volgens den helleerend vennoot O Hoekstra f 15 000 voor iveUinie uitgegeven Daarbij kwam de tegenslag der boerderij te Hansweert De waarschuwing van politievtfge gaf den nekslag volgens den beheerend vennoot ten onrechte De huurkoopaecepten waren vrijwel allen verdisconteerd bij de Amsterdamsche Bank bijkantoor ApelÖoorn Groningen Induetrieble Credietbank en bij de Nederlandschb Maatschappij voor Handelsbelangen te Ameteidam die aainaienhjke credieten hadden verstrekt Boven de accepten was tevens als zekerheid gesteld aan de Ainsterdamache bank een vordering onder hypothecair verband op den aandeelhouder J Bouwhuis te Heemse van 10 000 Op dezelfde wijze i an de Maatschappij voor Handelsbelangen vordermgen onder hy otheek op de aandeelhouders F de Boer Amernfoort groot f 10 000 en D Bieaheuvel Numanedorp groot f IS OOO Hiervoor kregen deze drie genoemde personen sommen in aandeelen als leenachuld onder zich De hypothecaire onderpanden bezitten op verre na niet de waarde van genoemde sommen Met 1 Nov j l hebbfen verbonden borgen wijer andere jwrsonen de vorderingen der Amsterdamsche Bank betaald Deze verbonden borgen traden nu in haar plaats en gaan evenals de twee andere banken voort met innen der maandelijksche afdrachten op de accepten Gezamenlijk hebben zij van de C V f 30 483 te vorderen waarvoor zij verpand staan f 37 721 aan accepten Hoeveel afdracht daarvan zal overschieten in het faillissement is door den curator niet te ramen Een kwart eeuw kinderwetten Een bijeenkomst n de RiiUer aal Ter herdenkmg van het feit dat de kmderwetten gedurende 25 jaar haar zegenrijke werking in ons land op 1 December zullen hebban verriehts is Zaterdagmiddag een bijeenkomst in de daarvoor door de Regeering ter beschikking gegeven Ridderzaal te s Gravenhage gehouden welke samenkomst was georganiseerd door den Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming de Veieeniging van Secretarissen van Voogdijraden die Vereeniging voor Strafrechtspraak en de Vereeniging van Directeuren en Directies van Rijks en Particuliere Opvoedingsgestichten De oommissie uit de besturen van genoemde vereenigingen had zeven vo iraanstaande persoonlijkheden bereid gevonden om in deze hferdenkingsbijecnkomet het woord te voeren De vooraitter mr H de Bie vertegenwoQfdiger van den Nederlandschen Bond tot Kmderbesc heriniing hield de openingstoespraak waarin hij o a zeide Van Oost en West van Zuid en Noord van Regeer in gswege en van liooge coUegea zoowel als van in alle beacheidenhei i werkende instellhagen zijn mannen en vrouwen opgekomen om hier allen Ie zanien den zegen te gedenken die onze kinderwetgeving in den loop dier 26 jaren niet alleen voor de te beschermen minderjarigen maar ook voor hen die zich voor dezen arbeid gaven heeft gebracht Niet om feest te vteren zijn wij hier Hoe zou men feest kunnen vieren waar het gaat om één van de meest schreiende nooden van eep volksbestaan de behoefte aan be niet JU waai en bepalen dat ten zendftT jü iftjlietVA ÏlA onze ji risiln uitlji k fcn dafcA opvatting liuisBl ie WrWihmtjdêi wijiil Len op ditpunt de v ti ï Er is tr wens tog en jjöWl oploMlng lijgclijk d het ftewljzen yji ePn o3w vergunning an M vier ffr ote7iimro vefeenigingen Uien oplossing f ibovejlalle andere onzijfi teniining iiebbeW We i bedoelen deA bouw van een IféÉier WJi de 1 298 M door den Stftat Vy W Wij gev n hiera iHfJÏK t Sbm piskAinhe redenen de voorlteitr atVeWoLr de AV R O onder de bestaande l MBt udigl dea het meest aannemelijk moet Iwordto gwdit Het A V RfO bestuur toch jee t haar vulgglingen altijd voorgeliouden dat het vau samenwerking met V A R A K R 0 en N C R V niet wil weten Dat maakt het htar thans moelijk in de richting van annwnwerking te koereen Dit bezwaar kan bij de A V R O niet bestaan tegen zenderbouw door den Staat Het Staatsbedrijf P T T is volkomen voor zenderhouw en exploitatie geoutilleerd hft heeft zelfs op dit gebied een klhik de reputatie Hier ligt voor den NederlaudacJien Staat éti belangrijke taak door de vervul ling waarvan een groot vraagstuk ia het belang van alle Ntederlandsche radio lalater aars op bevredigende wijze zou zijn tqjgeloat De Vereenigingsraad van de V A R A heeft daarom in zijn vergadering van Zaterdag 22 en Zondag 23 November met ü emeene stemmen uitgesproken den bouwvan den benoodigden zender door den Staat i prefereeren Hoe de oplossing ook moge worden gsvonden in ieder geval zal er met bekwamen spoed gehandeld dienen He worden wijl de Hilverannische zender onvoldoende ie en de uitzendingen over dit atation ondanks tlU moeite en kosten er aan besleed ongeaistbaar zijn Doch boven alles worde vowkomen dat door het stichten van meer zenden dan strikt ntjodzakelijk zijn de NederlaDcfscliJe radioo roep voor longe jaren wordt bezwaard met tasten die het goed vervullen van zijn taak verhindert Het belang van do luisteraars in het algemeen mag niet ondergeschikt gemaakt of opgeofferd worden aan dwaze verlangens van een groep GEMENGDE BERICHTEN De hooge waterstand van de rivieren De val houdt aan De M HS De val die sedert Zondag is ingetreden houdt aan By R o©nnond bedroeg de stand gisteren 18 33 t N A P w t en val beteekent tart 23 cM Uit Grave werd pstermidd K echter fcraeld dat tegen de verwachting in de Ifw daar d laatste 24 uur op hetzelfde pA was geblevwi terwyl de Beersche M s slechts 4 cM is gevallen De Overlaat werkt thai s over een lengte van 2500 M met een goniiddeldie diepte van 12 cM Meer en meer komen de landwegen en zelfs gTintw g en door het kwelwater onder water Om van Grav naar Escharen t gaan moet nien langs het Beersche Maaadökje De Rün lïlj Arnhem is ook gisteren bljjven valleïb De stand was gisteravond li ld M plus NA P Sedert Zondagochtend is rivier 30 cM gevallen Keulen meldde 68 cent eter val Sedert Zaterdag is de Waal te Ntimeiï 20 C M gevallen De stand was giflteravcmd 12 55 M tegen een normalen stand van 8 77 M pluB N A P Van den Bo enryn werd 48 cM val gemeld aldaar ïb nu de Bün in vier etmalen in het geheel 1 80 M gèvaiHen tot welke vermindering die van de Waai waardoor in fewone törfwi 2 8 van het Eönwater won afgevoerd nog niet in normale verhoudin staat De Merwedc is Maandag zooveel gevallen dat de sluÈem aan de Waterpoort te Gofinchem weer geopend konden worden er 1b dan ook weer feschut De toegang naar jjQ aanleg steiger van de Fop Smdt staat f f onAer water Ue CominiBiiaria der KoninKi i Overijsel bezoekt de door hei wutcr overstroomde gebieden De Geldersthe Ueel is zooveel gevallen 1 © grwiflweg van Wtphcn naajf het dorp VüorBt weer fij is 1 Gii ter brachten de Commisgarie deH Ko Ingin in Overymel mr A J barow van Voor st tot Voorst oud mtlniiater J B Kan inspecteur der ryks werk verschaf f ing emeenen dlieiist ditf heer Meyer de ondei IcddUig van le inspecteurs der irkverschaffing en ontwatering in ael de heeren ir J Nysingh en J Weathoff een bcKOek aan die deeleu det provincie die het meest van het wnter Hi heibben giach familiedrama e Groningen Echtelieden dood gevonden tragisch fanüLiedrama heeft zich i £ Id ten huize vun den gepensioneercitón Irwijzer v H aan het Zuiderdiep te ngen ii ion man sedert gatefdaga oiijl nieti Idd bewoners had zien of gehü rd wde man dat zich een drama iou lieb fgespeeld hetgeen bij onderzoek m ld waar bleek te ayti De re cherché ir leiding van den cffmmissaris van po m den heer S Molemar brak den ti e tot le byveniwonijfiig open en vond echt enooUn doo n een lumner was Ade pols doorge ne bi vtvpoedt d é igheid Jeed zjjïi vrftiw heeftMh s ii daarna dife polsslagadj iSTieaen vi 1 2Ün injltieslajgl genomen Ipini fch ij fcenihuip o r lan die aanjipwaar telijk onMerzofelLfAan ftn beroovini wO pdt fVooiil groot in gW be ir die wf hèjl an Hoork was a v t Zandt ïïi de pr iiftie aftromnpl Gi oniiifen vm hj elfti wegens h bpReikph V fci dei jftüd g e s eefc w td wereld s ïiTi beitendf l by de firma Noopdhoff tejGrÜj nen jwerkjes op het gebiid ya en de onderwijswe jiirfiopjongen vermist t Met een bedrag ban ƒ Üiflterniiddiag werd een loopjongen van een reisbuieku te Arnhem uitgfzonden met een bedrag yan ƒ 4iü 0 om dat geld op een bank te dieponeei en De jongen die Zeventien jaar oud is en meermalen dergelijke opdrachten had verricht is nie teruggekeerd en beeft aich wik niet by de bank ervoegd Directeur van Effectenkantoor gearresteerd Verdacht y n verduÏHtecing Gisterniididag is in den Haag gearresteerd de directeur van het Zuid Hoilandsch KflectenJiantoor in de ArA Duyckstraat de heoi H Hij woMt verdacht van erduLTte nng Vim onderpandcal hem door cliënten verstrekt Genoemd werd een betüag van 10 000 Nader vernemen wij nog dat de politie reeda eerder tegen den heer J H gewaarachuwd had daar er den laatsten t jd verschillende klachten binnengekomen waren dat bij zyn verplichtmgen niet nakwam Thans geldt het een aantal effecten dat een te den Haag wonende dame hem verstrekt had aÜs onderpand voor een rekenmgcourant De heei J H is tevens uitgever van het fimincieele periodiek De Beursthermometer De zaken van het Zuid HoUandsche Effectenkajitoor ayn niet van groeten omvang en betre££eiL in hoofdzaak speculoercn 09 prolongatie waaiiij fecten in onderpand genomeji worden voor eventueele nadeelige aatdi Modderregen Een vreemd natuurverschijnsel Te Roermond en omgewing is VrydagiwMdag een vreemd natuurverschynael waargenomen Tydeais een paar regenbuitjeï was de lucht eigenaardiig geel g ekleurd in de regendruppels aat een fyne gele stof Autorijdierb merkten dleze op de ruiten de fcweekers constateerden dat al hun serrerrjitm met modderapatten bedekt waren To n deze opdroogden vrerd de fyne gele stoflduidelijk zichtbaar het was buitengewoon zacht en voelde als een soort poeder aan Het verschymsel werd ook nog waargenomen te Baexem Maasniel en Swalmen St Nicolaag voor de brug en geenbruggewachter SL Kicolaas heeft in Schiedam Zaterdag drie uur voor een gesloten bnig liggen wachten daar er geen bruggewachter te vmdBn was De Schiedamsche winkeliers hadden etn winkelweek georganiseeni onder de leuze Koopt te Schiedam Om het puhWek den Zaterdagmiddag in de stad t houden was St Nicolaap met gevolg genoüdigd die te halfdrie per boot aankwam en dan per vierspan een toer door lie atad zou maken Reeds te twee uur had een groot deel van 06 Schiedümsche jeugd zich volgeng de Telegraaf met respeotiewe vadera en moeders Iwgs de Lhngehaven opgesteld terwyl voov liet gebouw Musia Sacrum het gepluimd werspan g eed stond St Nicolaas liet zich wachten want htf met zyn boot voor de geriloten Koeniarktbrug De bruggewachters hadden n 1 hun vryeri ZaterdagmiddBg en ondank de H dewerking van oen navcnmecater mocht t eerst tegen 6 uur ijelukkea eea functio naris op te duiken die in sitaat waa St Nicotaaa toegang tot de stad te verleenen Het ovcrgroote deel van de Vix schouwers was toen echter reeds lang hiiifuwaartH of wejlicht toch maar naari KotterduAi g eti okl£en Aet nk Mhler dè toonbank De Haagsche tooneelspelcrs volgeit het Yoorbeeld v n hun Amstordiimsche eollega e Vele ledtgi van liet HotterdamachHofutad toQneel liebben luet reeds eenige jaren oude vuorbedjd van hun Amsterdamsche collega a gevolgd en du gelegenheid hun door du dl lectie van Uerzon aangeboden te baat genomen hun talenten als verkooper eens Ie tooneUjij en daardoor de kas van het uppletiefoada der tooneelspel s te voeden Dat o iet bijzonders in de leeidentld fu gtiaii ligt voor de hand en het ia dsji ook den geheelen middag heel erg vol in du magazijnen aan de Veenestraat geweest De act éurs en actrices spanden zicli hard in om hun waren aiui den man of heter aan de vrouw to brengen Aau de vrouw vooral want het vrouwehjk element was zeer sterk vertegenwoordigd al vonden heel wat heeren het wat aardig door de actrices te worden geholpen Vooral Fio Ciirelsen trok publiek tot zich zoodat de omzet in haar byouterio af deel ing dezen midday wei groot al ijn gewiest En lieel wal damratasolijes zijn uigetwijfeld door beiiufldeiing van Jan van Ees in aniere handen overgegaan Trouwens iJedereMi deed goede zaken Zoowftl bij de Sar PÏui afdeeling waar Anton Roemer n n iverkoQpséttpacitoiil vertooijde als in a ufdeeiing zakdoeken waar Dick van Veen z n best deed verdrong men zich Louis van Gasteren had Zijn laatste liefde verpand aaii achrijfpupler Annia Brugman o a werkte in den lunchroom Kn Gimberg tenBlotte funge i de tooveel als portier of in Nieuwe Abonné e Zü die zich met inganjsf van 1 Januari 1931 voot minatens drie maanden op de tioudsclie C oiuant abOnneeren ontvangen de tot dien datum versctiünende nummers gratiü BTAlJSyiEUWS GOUDA Ü Dec IMO Volksuniversiteit De voordracht van den heer Verkruysen aver l arijs Wy berichten gifitereh enkele byzondrh döii ujf het progmm voor de errstkomende weken voor de Volfcstiïilverrtiteit AijUïievelyk schreven wy daarbö dat de heer Verkruyaen op Vrydag 5 December zyn laatste voordrddit ü er Parijs houdt dit moest zy i 12 December Een nieuwe slager De hetr J C Maarleveld uit Utiecht heeft In de voormalige varkenssUigery vanwyien die h h J en I M Homes die aindöeen lange reeks van jaren op de Westhaven gevestigd waa e naeuwe slagerij ingerieht De nieuwe eigeit r hüeft het geheele benexlengedeelte van het pand lattn erbouwen en de omtepwetache winkel in nmoderne ruonie winkel heirichapen Morgenhoopt de lieer Maarlev ld iyn zaak te openen Het zal hem ongotwryfeld aan belangstellimg niet ontbrekm ModelwasBcherij firma J H van Straaien Het was gisteren een jaar geletien datde heer C vnn Straaten firma J H vaniStraaten zijn model wasschery vestigde ainjide Graaf Florisweg Ter igelegeaiheiid van dSt één jarig bectaaji £ ji I igedurende welke periode het hem gelukt is eengroot niagazijniheet zoon funetionnorla j 1 r v 1 i v 1 7 1 1 j r I J j faun be rijf m breedeii kring bekend te doen ief de réfeptïon pioenen we di Set p i r bliek den we g nairf de verscliilteiyle atdee iingeji wed I Stremmlnjjc van het sehêepvaartvenieer ia de Wilhelminasluis te Andul j Tengèiolge van de herstelling van een der deuren van t e Wilhelmina lui3 te An del in Noord Brat imt zal het jseheepvaartverkeer ou 4e Maafi jZoowel in de rich iuïg Gorkum Alfe ijé de richting Den Bosch op Woen gjen Dondei dag ü s aijn gestremdj T Mtü a een wagei gevallen en ernstig i verminkt Te ïjuizi ngie by Mijddelatum is zekere T T toeji hy met eeak paard ein wagen ee kast vervoerde tiloordat de wageji werd aangereden en de kaï t ging schuiven van het voertuig gevalieiL Hij kwam tusschen de pooten van het psard dat op hol sloeg berecht De man is deerlyk verminkt naar het academiisch ziekenhuis te Groningen vervoerd worden wf de vlag uit het geJjouw ontplooid Ij ü Scheepvaart iolor de Mallegatsluis Gwlfurende de maand Novemi er kwamen door de Mallegatsuis 2958 stoomschepen iiïhoudende 132104 M3 en 801 andere schepen inhoudende 127997 M3 totaal 375i j schepeoij met een inhoud vun ÖöOHH M3 Voorts 6 houtvlotten uitmakende 29 kofppelï vormende 11 lagen PostduivennienwH Op Zaterdag en Zondag 6 en 7 December houdt de l ostdu ven vereeniging dfe Gevleugelde Vriiendlen haar jaajrlykachen tentoonstelling in het lokaal van den heer d Sprong aan de Xaremelksloot Tevena zal woixlen tentoongesteld de KarapioeniBprijzen dié in het afgeloopen jaar vcivlogeoi zyn en achtereenvolgens gewonnen z pn door de heei Joh Boer Ie kampioen T Wdllemse 2e kampioen A Steenwinkel 3e kampiMiL Ook voor de tentoonstelling zyn vele eereprijzen beschikbaar gesteld TWEEDE KAMER Als keuimeei er aal optreden de heetjN M ank Geen strjtfvervolging tegen Ir Fruytier Dfi kundig personeel naar Curasao Aan de Memorie vun Antwoord op iiel vüoiloopig veiölag ovei dtó begroocmg vuii Kolomen omlei uei wij hel t ade I e Jiieenmg van sommige leden dat in den t fon o 111 lachen toestand van Curasao een ieiaggang ie ingetreden vmdt geen ot eun m de bedoelde rede van den Lanavüügd llyt ligt uoclitajifl voor de hand dai nu de uitbieidingswerken bij de Cura iosclüd Petroleum Maatsaltappij mlix peu en het bedrijf zich geleidelijk stabiliseert daarbij tot zekere inkrimping van personeel woidt overgegaan waarvan de terugslag zich mede op den plaatselyken handel doet gevoelen Strafrechterlijke vervolging van den kapitein Borren Het feit dat de afwikkeimg der gevolgen vau den C ura iu scben overval voor Jen gouveineur en dtj daaiby betrokken officiuren een verschillend verloop heeft gehad houdt verband met de omstandigheid da £ de houding van die officieren naar imdero wettelijke bepalingen moest worden beoordeeld dan dio van den gouverneur terwijl voor kapitein Borren lUe miUtair commandant weer andere rechtsvoorüchriften zich deden gelden dan voor de overige officieren Voor het doen ineteljen van een strafvervolging tegen den oud gouverneur Fruytier acht de Regeermg geen termen aanwezig De Minister kan niet toegeven dat dö nieuwe gouverneur te veel werk maakt vau militaire toerustingen Dat de raaclitemiddelen van de overhield in Curagao smds jaren Onvoldoende zouden zijn geweest om hun taak de verzekering van orde en veiligheid naar behooren te vervullen acht hij te veel gezegd Wel ia het juist dat in latere jaren de toenemende belangrijkJieid van Curasao zoomede in den jougsten tijd de politieke omstandigheden in de landen om de Caraibisohe Zeo de behoefte aan machtsmiddelen heeft doen stijgen De overval in Juni 1929 mag naar het oordeel van den Minister geenszins gelden ale bewijs van onvoldoeodheid der toenmalige maditsmiddelen De kosten van de versohillende militaire maatregelen die na de overromjjeling van het Waterfort zijn genomen wioals de uitzending van oorlogaehepen van troepen enz hebben voor 1929 in totaal bedragea ƒ 1 320 790 en zijn voor het loopend jaar te begrooten oip ongeveer f 2 miUioen Loop der bef diking Vertrokken C O H MenfO vau Keizerfitraat 58 naar Duatschland C de Bruijn van aan boond naar Delft a Ligplaiilis Zuidlersitriiat P M üutten van S fUt nmnstrJiat 14 naar s Hertogenbu ch I Oisterwykstr 8 W v d posch van HADIO TELEGRAFISCH WEERBERICHT 2 December Hoogste barometerstand 775 7 te Wisby i L ajjate barometerstaiul 746 6 te Aku eyrf Verwachting Zwak3ce tot matige Oosteligke tot Zuid Oostalijke wind mevelSg tot licht bewolkt droog weer Lichte vorst des nachts hi het Oosten lea kouder eT rdag Gevestigde n J Heijkoop tümnerman van StreeBkerk A 77 ijaar Vondelstr 43 A Heinen dienstbode van Wanne Dl naar Miirkt 9 L D M Mooi man religieuze van Heerlen Gasthuisstraat 16 naar Gr P lorisweig 77 J v Egeraat geh met L van Treijen van Bergen op Zoom Potterstruat 24 naar Pr Hendrikstraat 34 A Nab dienstbode vsm Nymegen Westkanaid dijk 301 naar Krugerlaan 130 5 Bfieimeling wed A Bossieii van s Gmvenhage Laakweg 1S3 naar C Kebelstraat 44e T J Smit IffiUner van Antwerpen n iar Turfmarkt 74 L v Herk dienstbode van Moordrecht H 8 naar Burgemeester 3Tartenssingel 22 A W Biljard huishoudster Jraji Zeist Torenlaan 8 naar P a Botl Btraat 13 P L van Aken wagenm van Edndhoven Zeelsfterstraat 180 naar Keisïerfltraat 25 A den Boon melkslijter v in s Gravenhage Amazonestraat 91 na j C HuygenaflcadlB 131 C W vam Dljl muziekonderw van Rotterdam Westerbeelcstraat it c iKiven riua M o istraat 23 H J Kempcrmaii religieuze van Oudenbosch A 368 naar V eatliaven 25 P J J Burgwal inhtr maker van a Gravenhage Liguitterstraat 66 naar Moa trup 6 K Hoogendoom achippèrakn van Moordrecht K K 14 naar W fombergHtraat SB W C J Verweij dienstlioSé van Bodegraven Meije 99 naar Mosstraat 1 A Buitelaar meubelm van Moordrecht H l J naar IJasellaan 57 H W G M iarse winkelbediende van Arnhem Jansplein 50 naar St offteeg 20 O H Hortensius dienstbode van Dordrecht Nieuwe Haven 33 naar Wachtelatraat 43 B G Meijeriiik van Winterdijk Wooldatraal 33 naar van Beverninghlaan 17 Burgerlijke Stand GlvBORiEJJ 28 Nov Johanna Maria d v J W de Ridder en M Smit B M Singel 80 29 Nov Geertruiidtt ffancina Marie d v A Winkeniua en M Perdyk b W Reijrsti aat lt WUhelnuna d v C Nedarhol en M J van l on Spaeringstraat fatf Ütto z v H Kruithot en C van der Vlies Willens 113 30 Nov Elizabeth Cornelia tl v A T Jsingw en A SImgerland Boomg straat 1U2 Tcuntje d v H Slinger eJi G vaa Blitterswyk P C Bothstraat 16 SCUUtb Hotel Station Zondags van 4 6 en 8 U l uur Concert 3 Dec 2 uur Kaadaaal Stadhuis Vergadering Kamer vun Koophandel e Fabrieken voor Gouda en oniBte cken 3 Dec 8 uur liebouw Daniël CVrrsus E H B O on er leiding yan Dr ilwitagne 11 Dec i H uur n ni Soc de Keuwe Indische lezing 14 Dec 2 uur Soc de Réunde Volkeunivermteit Voordicichtnuddag Charlotte Köhlei j Dec 8 tiurJfiSoc de Réunde Volksuniversiteit Muaiekavoiul voor de leden Dec 8 uur Gebouw Daniël CursUri F H B O onder leiding van Dr C van Elk Apotheken De apotheek van de Firma Weyer Gouwe zal tol en met 28 Noveniber benevens dan daarop volgenden nueJit geopend zijn na 3 uur des avonds des nacht echter alleen voor receptien MARKTBERICHTEN Rotterdamsche Veemarkt 2 Dei Aanvoer 2l9 paarden 4 veuleiis Ö9o iimgere runderen SIÜ vtötte runderen 176 nuditere kalveren 451 aoliapen of lamiiioien 120 biggen 9 l ükken ou geiUm 175 vette kalveren 1 ezel 320 graskalveren 9 üVerloopere Prijzen Vette koeien Ie kw 60 64 2e kw 45 46 3e kw 31 35 Oasen 2e kw 43 Stieren Ie kw 46 47 ae kw 70 76 2e kw 55 60 Kalveren lo kw 85 90 Melkkoeien 230 436 Kalfkoeieu 228 432 Htieren 140 470 Pmkeu 130 180 Graskal vcren 70120 Vaarzen 216 345 Werkpaar den 170 275 Hlaehtpaardeu 145 190 Hitten 65 l ïö FokkalvereUi 18 30 Biggen ia 18 ÓJaohtkalvei en 14 16 Biggen p w 1 75 2 25 Veulens 80 135 Handel m koeien en ossen behoorlijk prijzen van gisteren Stieren willige handel pryzen lager Kalveren mmder gunstige liandel piij eu moeilijk te handhaven Melk en kalfkoeien kalme handel prijzen onveranderd Paarden atUle handel prijzen stationair Fokkotveren minder gmistige handel prijzen lager Biggen handel en prijzen van vorige week Graskalveren kalme handel prijzen onveran lerd Kaasmarkt Bodegraven 1 Dec Aangevoerd 226 partijen Qoudfache kaas waarvan 220 m r m tezamen 8569 stuks wegende 7721 K G Prijfl m r m Ie art 42 46 2e srt 38 40 Handel flauw Goudsche Coöp Groentenveiling 1 Dec Andijvie 0 30 0 70 Groene kool 1 5 Kropsla 3 70 5 30 per 100 stuks Spruiten Ie srt 5 7ó 6 30 2e srt 1 20 2 80 Uien 2 20 3 70 Witlof Ie srt 21 27 2e Hit 6 20 per lOO K G Selderie 0 30 1 10 Peen 6 10 12 60 per 100 boa Boerenkool 0 40 0 51 per kist RECHTZAKEN Rotterdamsche Rechtbank Uitspraken 2 November 1930 De Rechtibaink veroordeeidie heden S S te Rotterdam wegens emttige mishandeling van zijn oom tot ƒ 1000 boete subs 3 maandetn Eisch was ƒ 2000 boete F T te Gouda wegens overtreding van art 248 W v a tot ƒ 300 boete subs 3 maandan oomform den eisch van het O M UADIO NIEUWS Programma voor beden HUversum 6 30 concert uit bet Tuschinski theater A dam 7 00 Eng les 7 30 radio volksuniversiteat 1 00 studio optvoering 9 30 voordracht 10 15 concert 10 4Ö kumernuiziek 11 16 12 00 granMxfoonplaten Huiden 5 00 gramofoonploten 6 46 cursus achriftverbetering 7 15 lezing 8 00 concert 8 30 luisterBfpef 11 00 12 00 gramofoonplaten Daventry 7 00 Itaiiaaiwche liederen 8 5 concert 10 00 en 11 20 dansmuziek LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIENST De voorbereidende Ontwapeniugscom missie Twee voorstetien verworpen GENEVE 2 Dec Met 6 tegen 5 stemmen en 13 onthoudingen verwierp de voorbereidende Ontwapeningscommissie heden een voorstel van lord Cecil om de jaarl uitgaven voor onderhoud aankoop en aanmaak van militaire vliegtuigen voor elk land tot een té bepalen bedrag te beperke i Tegen deze Jbepalingen werd ingebracht dat tengevolge van de enellc voortKhrijding van de techniek der moderne luchtvaart ecu vwn t vastgestelde nauwkeurige beperking vap de jaarlükiche uitgaven voor militaire vliegtuigen onmogelijJi zou i n Met 2 tegen 10 stemmen en 1S onthoudingen werd verworpen een voorstel vun den Duitschen gedelegeerde graaf Bernstorff om het gebruik van tanks geschut en mortieren van vast te stellen groot kaliber te verbieden Een bestuurder van de Gooische Tramweg ontalagen In verband net de botsing op 1 November JJ AMSTERDAM 2 Dec Naar wy vernemen heeft de op 1 Novemb j l tuaachen Laren en Hilversum plaats gehad hebbende botsing tusschen twee motortreinen van de Gooische TramwegMaatschappy er toe geleid dat de bestuurder van één dezer motortreinen met inachtneming van den wette lijhen opzeggingstermijn door de directie der Maatschappij is ontslagen De overval op den banklooper te Amsterdam De aanrander door het gerechtshof tot 1 Jaar gevangenisstraf veroordeeld A MST£ RADM 2 Dec Het garecütaliof Hei ti heden ariest in de strafzaak tegen den 31 jai igeu werkloozen kantoorbediende W L M die door de Vaeantie Kamer der rechtbank op 18 Aug J l wegena pogmg tot diefeLal iiLdt geweldplegmg tul 6 maanden gevangen is tral werd veroordeeld Verdachlü had m den uuoiddag van 23 Juni op de trap van het kantoorgebouw boven du wuikol vau de a Bavelkoul aan de Singel een 55 jarigen banklooper met een g uiuiiubtok aiuigevolleu uiet het doel hem te bei ooveu Da poging mislukte omdat de banklooper de taseh met de f 2ÜX00 stevig vasthield eji hij op de vluclit kon gaan De aanrander werd eenigo oogenbllkkeu later gearresteerd Het Hof vernietigde het vonuis en veroordeulde verdauhte opnieuw rechtdoende tot een gevaugejiisstraf van één jaar met altrek vau twee iimanden veorloopige heclitenis De heer A H Geriurd zal zich niet meer beschikbaar stellen als lid van Ged Staten AMSTERDAM 2 Dec Naar w i vernemen zal de heer AJ H Gerhard aan het einde van de ajittingsperiode zich niet meer herkiesbaar tellen als lid ven Get Staten van Noord Holland Prof dr H T de Qri t overleden LEIDEN 2 Dec Op jarigen leeftijd is in den afgeloopen necht te loeiden overleden na een kortstondige ongesteldlieid prof dr H T de Graaf hoogleeraar in de ncyc opaedie d c godgeleerdheid wyebegeerte van de godsdienst eu edaikund aan de Leidsche Unlveniiteit In 190a promoveerde hij tot doctor in de theologie waarna hij zicti wijdde aan de wijsbegeerte Hij deed in 1908 doctoraal eicainen in de wijsbegeerte en promoveerde m 1914 op een oefseiirilt Temperament en karakter Daarna publioeorde hij een onderzoek naar het karakter van landloopers en bedelaars In 1924 werd hij bijzonder hoogleeraar in de theologie vanwege liet Hoagsch Genootschap ter verdediging van de Christelijke Godsdienst welk ambt hij neerlegde na zijn benoeming in loeiden Jn 1926 Verschillende artikelen zijn vau sujn hand verscbeDen Beurd van Amsterdam WISSELKOERSEN 1 Oec 2 Dec OHicieel Londen 12 06 12 0614 Berlyn 59 25 59 26 Pargs 9 7614 9 n Bru sel 34 66 34 66 Zwitserland 48 15 48 1614 Weenen 35 00 36 00 Kopenhagen 66 47 66 4714 Stockholm 66 7214 66 70 Oslo 66 4714 66 43 New York 2 48 2 48V Niet officieel HUaan 13 01 H 13 01 Madrid 27 96 27 96 Praag 7 37 7 37 Prolongatie 1 Beursoverzicht De tendens op de Amsterdamsche beurs was heden veel verbeterd terwüi de handel in verjichJllraide hoeken een uitbreiding had ondergaan In de eerste plaats vonden groote omzetten plaats in Korrinklijken nu de nieuwe verklaring van Dr Deterding in ruimen kring is bekend geworden is de gunstige invloed van de verklaring uitgnandi vfiel grooter geworden Het publiek plaatste no l wat ktop De not4ertng liep onder beurstyd na reeds hooger operaing tot ongeveer 10 punten boven gisteren op Van de Indusirieele fondKen traden de Philips vroderèm op den voorgrond Het fonde ontmoete goede vraag en iBvanceetide tot boven 2 30 Margarine Unies waren eveneens goed gedisponeei d en teldwi Bich een vyftal punten hooger Accoustiek waren goed vast Aku iets lager De smifcermöirkt was vast H V A s waren in doorsnee niet veel veranderd doch de koersbe TOgdng was in tegesnstelling met gisteren in OipeaWHlde Tl ting De nrinder courante 800it liepen wat op Rubberaande len w ei n guiwtig beiirvlood dbor de vaste houding der mbbermarirt Amsterdam rubbers m iteewten tot 115 tenvyi diverse minder courante soorten flink winsten boekten Si m