Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1931

Heurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 22 Juli 23 Juli Olllcleol Londen 12 04 12 iSé Berlijn 69 00 68 96 Farija 9 73 9 73 BnwAel 34 59 M 62 Zwitserland 4 1 72i 4837J W enen 34 96 M96 Kopenhagen 66 30 66 30 Stodklioliii 66 40 66 40 Oslo 66 30 66 30 New York 2 4 2 48 i Niet officiét l I mai 7 3 1 7 34 Mndrid 22 86 22 65 Milaan J2 9TJ y 97i M b l noH klta ve r d h W il th Im UHiollihCrInia mdt Mtf rt 40 laor di tm k mdm i fiUMt iMMt 4o maHg bwvolM fMilMhCrêM baviri Choi l OM 4 adMidtlqk InviMdan vaii te Het voorstel inzake de heffing van gemeentelijke belastingen De VOORZirfEK drukt z jn leedwezen uit dat van Ged Staten niet Is gekomen één daidelük standpunt doc een tweeslachtige opvattang wdire tegenstrijdig zün Ondankb het feit dat de begrooting goedge keurd jp meewen B en W aan den wenk van Ged Staten direct te moeten voldoen om de openten op de Gemeentefond belastil g met 7 te verhoogen Peze 7 opcenten zullen voor dit jaar ƒ 11 000 opbrengen voor een vol jaar ƒ 17 000 en aan de reserve worden toegevoegd De W£THOU DBR VAN FINAN iëN verzoekt thans eerst het woord te toelichting van het minderheidsstandpunt in B en W De VOORZn ï BR acht dit niet iuist daar eerst de Raad moet spreken terjvijl daarna de Wethouder aan t woord komt Wethouder VAN STAAL s d dringtaan om te spreken en vraagt de besli =isingdaarover van den Raad De yOOïtZlTTER brengt dit voorste instemming Het wordt verworpen ntetalleen de stemmen der sociaaldemocratenvoor j De heer MIDDELWBERD r k verklaart zich accoord met het voorstel van B en W en zet de grondeh waarop nader uiteen Critiek van den heer Verkerk De heer VERKKRK a r herinnert aan i Ün eerder gedane uitspraak dat Gouda het veorbeeld zou volgen van Berlijn om onder curatecle te worden eesteld Spr wyst than op het bevel uit en Haag aan Gouda gericht e meent dat hot een afschaduwing in van de curateele die al onderweg is Spr zegt waarom hij toch vóór de bpgrooting heeft gestemd Had spr het niet gedaan belastingverhooging zou daarvan het gevolg hebben moeten zijn pr had verwacht dat B en W nu jjekomen waren met een werkelijke b zuiniginjf tot het bedrag van f ll OOf Bij de hegrooting heeft spr er al on gewp en dat 80 opcenten gewenscht waren Toen hebben B en W voor de verkieziner dat niet gewild maar het aan spr willen overlaten Nu moeten B n W er toch mee komen Spr zal natuurlijk vóór het voorstel stemmen omdat het noodig is doch de overwegingen van B en W deelt spr niet Sifr had Terwacht dat B en W na tegenover Ged Staten zouden aantoonen dat er hier geen kou aan de lucht is en er geen sprake is van tekort voor de komende jaren Spr stelt de vraag wat og 31 Dee van het nu gevraagde fonds overh ijft nihil Er ziJn 600 werklfloz n B en W denken dat 1932 tn 1033 normaal zullen zijn die jaren zullen zijn abnormaal 9 jaren zal die crisis duren zoo heeft de heer Colün gezegd Spr gaat niet mee met het standpunt van B en W Naar spr s oordeel zijn Ged Staten nog te optimistisch inplaats van te pessimistisch Het fundament der financieele be8chouwin v n de meerderheid i n B en W dat f 113 000 als saldo wordt overgebracht acht spr niet juist Spr herinnert daarbij verder aan de listiglijk verzwegen ƒ 35 000 van de Lichtfabrieken Spr noemt het handhaven van de ƒ 11 000 van de begrooting IMl als saldo voor 1933 onverantwoordelijk l t en W hebben aan Ged Staten het tegendeel bewezen van hetgeen zij moeste bewijzen Spr zou het funest vinden voor de financiën wanneer in Gouda een crisisdienst zou wonden geschapen Het brengen onder kapitaaldienst dezer uitgaven acht spr verkeerd De oorzaak acht spr dat de secretarie zich angstig maakt voor eigen salarist en en nu waagt men er de gemeente fin ancien aan Nu laten de r k wethouders zich gebruiken door dp secretarie om een zoodanige gunf tige voorstelling te geven van zaken die er niet bestaat Spr noemt hef roomsche schuitje lek Bezwaren van Mr de Witt Wijnen De heer Mr DE WITT WTJNKN lib zegt dat dit voorstel van twee kanten U te be iien Het zakelijke deel van het vaor ittel is niet in strijd met spr s amendement De mogelijkheid van hoogere opcenten is daarin opengesteld niet verhooging van de oprenten op de personeele l elasting 1 is spr voorstander van dp nu voor gestelde opcenten verhooging spr begrijpt iniet waarom de opbrengst daarvan onder de reserve onder een apart hoofdstuk wordt gebracht Daaromtrent wenscht spr nadere toelichting Spr verklaart niet achter de toelichting te staan zooal die door B en W wordt gegeven Wel is spr het eens met den heer Verkerk dat yt voorstel woorden bevat maar dat de daa lwerkelijke bezuiniging ontbreekt Spr heeft niet den indruk dat de leiders van onze diensten medewerken om tot dp z io noodzakelijke bezuiniging te komen Er komen bedrijfsbegrootins en hooger dan te voren Dat beteekent dat de motieVerkerk de Witt Wijnen met voeten wordt getreden Die motie is een jaar gpleden aangenomen Met werkelijke ingrijpende bezuinigingen is men niet gekomen Dat geluid is nog niet van B en W gekomen en dat moet er komen Op biz 3 van het voorstel van B en W komt voor het bedrag van ƒ 23 000 De wegcijfering van dat bedrag noemf spr zeer naïef Er is alleen een fonds gevormd voor 1931 doch niet voor de volgende jaren 1932 en 1033 Spr s haart zich in dez aan de zijde van Ged Staten Spr herhaalt dat hezuiniginff er moet komen In verband hiermede wil snr echter opmerken dat hij zich stelt on het standnnnt van een klein maar goed gesalarieerd ambtenarenkorps Hij zal er zich niet mee kunnen vereenigen wanneer er bedrijfsbcpTootingeD zullen komen die honger zullen riin dnn van den vrtriren dien t De heer HET RKKXS rk wüst er on nt de heer Verkerk nu critiejt oefent maar in gebreke is gebleven om zelf aan t reven 00 Welke wijze dan 7ou moeten worden beT i gd Een enkel klein voorstel door hem gMaan was van geen waarde met de werkelijkheid Wanneer er geen bezuinigingsgedachte leeft in het ambtenarenkorps dan kunnen de wethouders daarin raoeïlyk groote verandering brengen Wanneer het college eens een samenspreking hield met de leidende personen om tot ernstige bezuiniging te komen dan kan dat zijn nut hebben Die drang moet hij de ambtenaren er worden ingebracht Spr vindt het jammer dat dit niet ia geschied Wanneer de ambtenaren op die wijze geen medewerking geven dan zullen zy hun eigen graf ongetwijfeld graven In geen geval werkt spr mede om de burgerij door nog hoogere belastingen te brandschatten Spr is niet te krijgen tot dé financieele politiek die B en W thans voeren De heer de Witt Wynen merkt verder op het antwoordt te hebben gemist met betrekking tot den post van ƒ 23 000 Dat wacht spr nog Spr is verontrust over de eiededefling dat het honorarium van den heer Van Steen van Ommeren onder kapitaaidienst wordt gebracht Dat is niet juist Spr hoopt dat de voorzitter er in 2 l slagen dat de bezuiniging in de begrooting 1932 tot uiting zal komen Het is niet juist dat die bezuiniging in twee weken nu moet komen daarvoor is een jaar al beschikbaar geweest Spr zou gaarne zien dat het college zoo mogelyk in zijn geheel rekening zal houden met de gemaakte opmerkingen De heer Dr HOFFMAN r k meent dat hier in Gouda een geordend stelpel van bezuiniging noodig is wil deze begrooting naar behooren kunnen worden gesaneerd De gemeente komt anders niet uit het moeras Er moet hezuirigd worden tol dn het vleesch Wethouder VAN STAAL s d repliceert Spr wijst er op dat de voorzitter liet betoog van den wethouder van financiisn onbesproken heeft gelaten Dat antwoorri noemt spr een mager beestje Spr atóht het fout dat de voorzitter de 3e en de 6e afd van Ged Staten tegen elkaar uitspeelt Daardoor worden de ambtenaren er bü gehaald terwijl het hier stukken zijn van het College van Ged Staten en door deze dan ook geteckend De voorzitter heeft niet de groote lijnen gezien van het betoog maar enkele details daaruit genomen Spr acht ook de meening van den voorzitter inzake de boeking van de genoemde post onder Kapitaaidienst onjuist Dit bedrag moet weer worden losgelaten Spr zogt dat het mogelijk is dat buiten den wethouder om posten op af en overschrijvingen worden geboekt Spr noemt het niet fraai dat aan B en W wordt gevraagd door den heer Verkerk met heni naar den Haag te gaan om daar examen U doen Spr is er van overtuigd dat de heer Verkerk daarbü zou slagen waarbij de meerderheid van B en W wel een bijzonder figuur zou slaan Zelfs wil de heer Verkerk een motie geven om van zijn afkeuring te óoen blyken Spr zegt dat thans blijkt te worden onderschreven wat apr heeft gezefpd dat de meerderheid van den Raad aan dillettantiame doe t Als er afdoende bezuinigd moet worden zal er f 126 000 moeten worden gevonden per Jaar Spr wil daaraan meedoen maar dan op reëele wijze Men weet wel dat de soc dem de r k en de a r hebben betoogd dat aan de salarissen niet mag worden getornd Zoo zal men staan tegenover alle pogingen tot beduidende bezuinijjing Laat men dan nu toch ook erkennen dat die bezuiniging niet mogelijk is De VOORZITTER repliceert Spr blijft er bi dat het onjuist is profetiën te doen omtrent het batig aldo nu het jaar pas voor de helft is verstreken Spr geeft verder een becijfering waarbij niet de post van ƒ 23 000 wordt medegerekend Het is spr s meening dat 1933 zeker een tekort zal opleveren Er is nu niet gehouden een bespreking met de directeuren der bedrijven omdat het aangewezen moment daarvoor nog niet ïs aangeproken Dat moment is er pas als de bedfrijfsbegrootingen er zijn en B en W zulten dan niet schromen bij het bestudeeren daarvan de noodige wijzigingen te doen aanbrengen Indien de Raad geen vertrouwen heeft in het colege en het niet in staat acht om die wijzigingen aan te brengen welke noodig zullen blijken dan kan de Raad dit thans uitspreken Spr wyst van zich af het verui üt van den Wethouder van Financiën dat deze niet op de hoogte is van den post af en overschrijvingen De Voorzitter wenscht zlet niet te laten intimideeren door den heer Verkerk het laten inslikken van het standpunt en het denkbeeld van met hem naar Ged Staten te gaan kan apr niet in ernst aanvaarden Wil de heer Verkerk een motip van afkeuring indienen dan moet deze dat zelf weten Spr komt op voor de ambtenaren dat deze uit persoonlijke belangenoverwegin gen in een bepaalden geest zouden adviseeren Als het er op aankomt staat spr voor de ambtenaren De Voorzitter spreekt daarover ziJn groote afkeuring uit tgt den heer Verkerk Het voorstel wordt hierop in onderdeden in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen Het voorstel tot goedkeuring van e oMigatieleening ad ƒ ISO ftOO ten behoeve van de N V Goudsche Wa terldding MiJ De VOOR5MTTEIR licht dit voorstel toe dat lang noodig heeft gehad om den Raad te bereiken Bezwaren van den heer Verkerk De heer VERKERI a r herinnert adt bij dit voorstel wat vader Cats zei Ter wille van de smeer likt de kat de kandeleer Vorig jaar wenschten B en W voor de leening geen goedkeuring te verleenen thans wel Spr vraaift wat is de oor ïaak van deze gewijzigde houding B en W geven als motieven op lo dat zy hoogere koeten verwachten van de ntuutóng in 1M6 en 2o derving van di dend tftians Dit laatste acht spr wel 1 feit dat den doorsla r heeft gegeven hö rf Naar aanleiding liiervaQ Is te Tilburg een louferentie gehouden met de directie van bovengenoemde fabrieken en de befltuurders van de Ned K K Vereenigmg van Weikgeverd m de Textielnijverheid en aJgevaardigdeo van de drie arb der organlaaUo8 Et ndraclit Stt tambeatUB en Un3taa Nadat de direc tje geruggesteund door den voorziltor en den seoretarls van de Nederl li K Vereeniging van Werkgevew ux du iuxtielnijverheid de JLeertin SqheUiengs en mr B J M van Spaandouok haar standpunt aan de lietrelfende arbeidemorganiaa ties had uiteengezet hebbem de leiders vaJi leze organisatieit verklaard liet etsndpuiit van de directie niet te kunnen deeJe i 6 organisaftes zien in deze loonsverlagmg een manoeuvre van le directie welke wijet op t nn Kotiruik maken van den algenwenen crisistijd MARKTBERICHTEN Vewaarkt Goud 2S Juli Aangevoerd In totaal 2888 stuks waarvan 386 slachtvarkens Vette ƒ 0 21 0 2a ii Londenache f 0 1 0 21 Zouters ƒ 0 21 4 Ji2 alles per pond levend met 2 korting 1007 magere varkens ƒ 18 1425 biggen ƒ 8 12 7 runderen ƒ 300 60 32 nuchtere kalveren f 1 16 8 schapen ƒ 24 27 16 lammeren 7 bokken en geiten ƒ 2 6 alles per stuk Handel in vette varkcna Londensehe Zouters nuchtere kalveren en schaptn vlug ia alle overige soorten matig Kaasmarkt Goudf 23 Jui Aangevoerd 431 partijen kaas Prijzen Ie kw m r m ƒ 89 13 2e kw m r m ƒ 3 37 zware ƒ 46 extra zware tot ƒ 47 Handel matig BOTER Aangevoerd 900 ponden boter Goeboter ƒ 0 7O 0 75 per pond Wei4 50 alles par 100 stuks Handel vlug BIEiftEN Aangevoerd 98300 stuks Kipeieren ƒ 3 0 1 50 eendeieren ƒ 3 75 4 50 alles per 100 stuks Handel vlug Coöp ZuidHoll Eierenveiling Gouda 23 Juli Aanvoer 71200 kipeieren Jfrijzen 56 58 K G f 8 fr 4 00 58 ©0 K G i 4 00 4 30 60 62 K G ƒ 4 20 4 40 62 64 K G ƒ 4 30 4 50 Bruine 56 68 K ƒ 4 00 5 30 kl eieren f 3 7 V 3 80 alles per 100 stnker Aanvoer 900 eendeieren Prijzen ƒ 3 80 4 10 per 100 St Coöp OroMterellinff Gouda en Oiwrtr Veilmg van 22 Juli 1 31 Mokl 0 nen 16 21 Snijboonen 16 27 id 2e sooit 13 17 Stamboonen 8 12 Tuinb nen 7 00 Beo Pronltboofien 12 16 Postelein 4 2U 6 Z0 allee per W K U Komkommers 0 702 10 Bloemkool lesotM t 1I id 2e soort 1 7 per 100 stutte Peen 3 70 8 00 AndijTde 0 7Ü I ÖO Kroten 1 20 2 60 per JOq boa Augurken fjjn 10 27 id fijn haaterd 6 10 td basterd 1 6 id per man 0 66 106 Zilveruien i er mand 30 82 Zwarte besien 14 27 p p FramiKKen 25 46 p p LAATSTE BERICHTEN DRAADLOOZE DIEN ST De invoer en iwslag van grlesmeel DEN HAAG 23 Juh Het fs aah het Hepee rings bureau oor de uitvoering van de JnrwL wet noodzakelijk gpljleken nogmaaln er te wijzen dat de meefling al um voor het vervoereo vajj ingevoerd gneeiin e ei n toeilag van f 2 per 100 K j moeten worden betaal onjuwt w Nuet f 2 doch aleehta 25 cent moet worden he aald door hen ten wier behoeve het ingevoerde rie nwej wordt vervoerd of opgeslagen Beuraoverxieht l e heiira ondervond de viloed van dalj m lensfhe conferentie Er wn een gedrukt stemming en de k er£en waren ineerwidf flrt lager Het zakenverkeer bewoog zictiJit den m kalme banen 1 de hanilel wa van kleine afm lingMi Het renultaat der conferentie te Londen heelt niet aan de verwacfitm en beantwoord en het verleenen van een crediet op langen Un mi n aan Uuitsctiland is opnieuw 051 de lange baan gesdioven jKoninklijken werrten in een open hoek vefhandelrt rioph gaven Koch geen onvvang lijke affaire te 7 ien Het aanbod had echter de overhand zoodat meerdere proenten verloren pingen Van de Ind fondflen veroorzaakt i Kuchenmeiiter AccouBÏiek nogal wat beweging Er wa vrij vefl materiaal aan de mu kt zoodaf ren nieuw laagterecord werd behaRf l Tlnüpvern zagun ikele punten verloren gaan Aku s lagen zwaar in de markt I lA mO TKI l RAnSCH WEKRftKRICHT VerwWihtmg Matige tot zwaJüie meeet I zuidelijken wind gedeeltelijk hmrolkt aani vankeJijk weinig ot geen later toenemende i kaofl op iegea it wanuec Gemeenteraad van Giouda Vervuls van de MiddaKzitttnK I van Woensdag 22 Jidi 1931 Aan de onje komt Het voorstel beirtfCende het verzo k tot extra steunverleeiling aaq werkloozen De heer MAASKANT s ü lifvfelt tilt voorbtel zeer aaji Spr is van meeiiii K dut wanneer B en W wüImi deze aanRelegenheid wel in orde £ a komen Evenals in den Haag is er wel een manier te vinden om het hier gevraagd toe te staan als men maar ril Ue heer HiKliiKKblNH r k wijst er n dat Jiet voorstel xooab het t r ij tt nnon le £ oedkeuiing van Üeü Hiaten krijg ii kan aaar het i stryd is met tie Armenwet Wat beteekent het vraagt spr dii vuoratei aan te nemen als men toch iipker we r dal het wordt afgekeurd Wethouder iSAiSDKltri 8 d i van ooideel dat wei degeluk Kan worücn DereiKv wat de soc dem zich voorstellen in deii Üaag wordt lutgevuerd wat oorspronkttlijK Ooor de soc dem wordt voorgcriteld ucn Haag heelt een comnuawie sajiie ige teia uu de vakbewegmg als schakel tüsscfteii Maatschappelijke Hulpbetoon en de werkloozen Ais een werKlooze langer dan i maanden werkloos ia worji liem v a d commi aie door Maatschappelijk Uuipüt loon tot een max van f Üi uitbetaald iln dat geschiedt zonder bezwaar van lioogeiiiand Dat moet ook hier in t leven worden geroepen Die weg beveelt apr aan Wethouder KOHMANÜ r k n jrt dat in het praeadvies duideiijk ib verklaard waaróm de inwilliging van het verzoek van de S l j P niet mogeUJk is Kpr wgst er op dat Wethouder Sanders nu zelf erkeiit dat het verwek der S D A P zooals het er ligt niet voor inwilliging vatbaar is Spr staat op een ander ï tandpunt dan de soc dem ten aanzien van de financuplf verarrtwoonding tegenover het lïi k In den Haag is een verzoek rï thans liier ia gedaan door de Kroon vernietigd TÖen is daarop het middel ontdekt waarop Wethouder Sanders heeft gewezen Üchter spr zegt dat de max uitkeering bedraagt f 2 over een geheel jaar en onder bepaaldi voorwaarden Het betreft ook alTeen de georganiseerden want de ongeorganiseerdeii komen hij de vakorganisatie Het is juist wat de heer Heerkens heeft gezegd dat men het voorstel betreffende de reorganisatie van het Burg Armbestuui had moeten aanvaarden d in was die conimi ssie er gekomen en het contact was er D t hebben de soc dem afg Pwpi en De Wethouder verklaart at jaren geleden in het B A te hebben bepleit de uit ieering voor schoeisel e d Spr heeft toe al gezegd dat wanneer er nood is by de wcrktoozen deze moet lyorden gelenigd Daarin i bü spr niog geen verandering geVomen Mevr VAN DANTZIG ih ó verlJaaKle tot nu toe als presidente V4n het HuikArmbe stuur vrijheid te hebben gehad te bf steden wat spv in bepaalde gevallen noodijï acht Nu moet telkens het benoodigde van maand tot maand worden gevraagd Het genoegen om armbestuurdere te viii den gaat er wel af Spr is zeker l ereid een onderzoek te iioen instellen naar de fae hiaeften der betrokkenen door een commis ie uit het bestuur Wanneer van B en W zal kum n de vraag of het Burg Armbestuur wat wil doen voor de werkloozen dan zal dit zeker gebeuren De heer MAA SKANT s d gelooft niet dat de commissie in het voorstel van het B A genoemd in de thans aanlmnj igt aangelegenheid iets zou doen Xou deze machtiging hebben daarvoor Niets kan toch den Wethouder beletten do werwlwizen thans toch te helpen ai is het vorige voorstel verworpen Spr vraagt aan B en W om zijn verzoek over te nemen en liet dan tot oplossinjf te brengen in den geest als in den Haag ia gebeurd De heer HBERKE NS r k repliceert iSpr wiJst er op dat een goede regeling noodzakelÜk is daar er in meerdere gevallen op bedriegelijke wyze uitkeering i gevraagd en gekregen Dat wijt spr niet aan het Burg Armbestuur Spr blijft bij zijn standpunt dat op grond van de Armenwet inwilliging vap het verzoek onmogeijk is Wethouder SANDERS s d merkt op dat reorganisatie van het Burg Armbestuur niet zal leiden tot het vporkonien van misvattingen of abuizen als waarop de h er Heerkens doelde Spr zegt wanneer men het werkeliik meent om de werklooze arbeideis de f 25 te verschaffen men dan mo t aanvaarden de schyf van de vakorganisatie om dat b verkrögen De heer KAMPHUIZEN c h komt ter vergadering Wethouder VAN STAAI d ontkuil dat de commissie in het reoi ïam atifv oorstel zou kunnen brengen wat tliana wordt gevraagd Spr legt vast dat er werkloozen zijn dit n 9 maanden loopen zondT vol oende inkomen mi zi Jh te kunnen voeden en klei dep Om die menschen gaat het Kn diiwillen de r k nu niet helpenj al zegt nen hier dat zij wanneer zij in de conlmi i aten wel in dien geest zouden handelen Spr herinnert ook aan het dooi Wethouder Koemans met het Burg Ar nbestuur besprokene Spr zal nu an B en W de vraag voorleggen hoe zij over Ktt thans gewenschte denken teneinde dafirnp een n i i tief antwoord te krütfen Wethomler KOEMANS rk l reiilieerlen verklaart te hebtri n gezegH rn datzegt spr nog dat waar nood i moetwordén geholpen Spr zegt ook nu niet datin den ruimaten zin moet worden cfeholpe ien ook njet oat collectief die f 2f moe worden toegestaan Spr De VOORZITTER wiJH er op dat de frenerale uïtke ring als nu gevrar rd is instrÜd zou zijn n t de Armer v et imbrengt het afwijzend vonrirtel van B en W in stemming f Het wordt aangenomen met d stenunen der 8 sociaal democj aten tejfen 1 Spr herinnert ei aJin op iJ9 Deo reeds te hebben gezeg4 dat indien de crii isuitgaven het noodig maken hu bereid was tot HU opcenten over te gaan De politiek door den heer Verkerk hier verkondigd verbaast spr Ze is lijnrecht in strüd met het een door den heer veikers bij de begrooUng is gezegd De Wethouder van 1 inanciën contra de meerderheid van B en W Wethouder VAN STAAL s d zet het standpunt van de minderheid van B en W uiteen De tegenstelling die de meerderheid ziet in het standpunt van Ged Staten bestaat volgens spr niet B en W willen niet begrijpen De brief van de 3e afd spreekt van bezuiniging maar het ligt voor de hand dat wanneer in de begrooting van 1933 meerdere bezuinigingen mogelijk waren gebleken deze wei zouden zijn aangebracht Waar dit niet is ge=dhiedt b rypen Ged Staten heel goed dat die ook voor 1932 en 1933 niet tot de gewenschte bedragen kunnen worden aangebracht Ged Staten hebben zich evenals de minderheid van B en W daarbij op den bodem der werkeUjkheid gesteld Spr noemt het zeer misplaatst van B en W van tegenstrijdigheden in df brieven van Ged Staten te spreken De wethouder bestrijdt het standpunt door de meerderheid van B en W ingenomen om de verschillende door Ged Staten gegeven berekeningen voor 1932 en liM3 te weerleggen Ged Staten houden bÜ d n opzet hunner becyfering voor 1932 en 1933 rekening met de gewone baten en lasten der begrooting 1931 en moeten daarniede rekening houden tenzij met zekerheid kan worden aangetoond dat de komende jaren in ontvangst en uitgaaf daarvan zullen afwijken Een andere methode vpigen acht sfironjui st en gevaarlijk Dat Ged Staten de uitgaven voor armenzorg en ondersteuning aan werkloozen als mtgaven voor den gewonen dienst willen beschouwd zien en niet als buitengewone acht spr juiat en getuigend van een solieder beleid dan iB en W te zien geven B en W moeten niet trachten zich wijste maken dat met 1932 weer normale tijdenaanbreken Al zouden deze ook spoedig komeo dan zal toch de terugslag der malaisenog jaren ang merkbaar zy n in de belastingopbrengst f Echter al zouden de crisislasten verdwijnen dan zal de huidige belastingdruk nog beduidende tekorten veroorzaken Spr wyst er op dat B en W uit het adres der minderheid van het college aan Ged Staten hebben overgenomen dat li 31 een batig saldo zal opleveren van f 66 000 Het is nu wel ah zeker aan te nemen dat daarvan niets terecht komt Het door de soc dem raadsfractie genoemde saldobedrag is gegeven uitgaande van de onderstelling dat de begrootingscijfers gelijk zouden zijn aan de cijfers van de rekening Dan zou het voor onvoorzien geraamde bedrag gelijk zijn aan het batig slot Spr geeft een becijfering daaruit blijkt dat het bedrag van onvoorzien geraamd op f 47 135 48 door diverse beschikkingen nu al is gereduieerd tot ƒ 3458 57 Op grond hiervan dat in 19C0 een onvoorzien van ƒ 80 000 on veer geheel in den gewonen dienst is opgebracht en de begrooUng 1931 zeer krap is geraamd staat het voor spr vast dat een batig rekeningsaldo is uitgesloten Dt meerderheid van B en W ia volgens spr blind voor deze feiten Voor 1932 verwacht zy geen tekort en voor 1933 zal er zóó bezuinigd moeten worden dat ook dan zonder belastingverhooging een sluitende dienst wordt verkregen De aanwijzing der bezuinigingsobjecten wordt echter achterwege gelaten Het is duidelijk dat spi met CJed Staten thans eischen die bezuinigingsobjecten aan te wijzen Dat men in de oorlogsjaren noodgedwongen zyn toevlucht heeft moeten nemen om extra uitgaven voor armen en werkloozenzorg dour geldleening te dekken mag thans niet als maatstaf dienen om dit bij den huldigen toestand wederom te doen Deze uitgaven behooren op den gewonen dienst te worden gebracht Het is voor spr de vraag of een andere regeling wel de vereischte hoogere troedkeuring zal erlangen De wethouder heeft ook bezwaar om de meerdere belastingopbrengst door de verhoogde opcenten op een speciale post te reserveeren zooals B en W doen Spr ach dit onnoodig tenzü B en W in meerderheid daarmede een duistere bedoeling hebben De wethouder verklaart dat de Commissie voor de Financiën met algemeene stemmen heeft besloten accoord te gaan met het zakelijke van het voorstel doch niet met de overwegingen die de meerderheid van B en W hebben aangevoerd Spr herhaalt dat van een verdere bezuiniging geen sprake kin zyn Spr ziet de zaak zoo dat het college dat tot taak heeft leiding te geven dit in meerderheid niet kan Daartoe ziet die meerderheid geen kans Het ia met mogelijk de tekorten voor 1932 en 1933 te dekken Dat moeten B en W dan ook erkennen en zeggen dat de verklaringen van den wethouder van financiën luist 7ijn geweest Ged Staten hebben becijferd voor 1933 een tekort van ƒ 170 000 Spr wil wel zeggen dat hij het voor de stad een ramp zou achten als het gehecle tekort zou worden gevonden door bezuiniging Aan verwaartoozine der stad doet spr niet mee Wanneer bet omnogelyk zal blijken die bezuinigingen te vinden wegens de jaarlijks tpnitrkeerende uitiraven die door de S D A P zijn gebracht dan kan spr critiek daarover aanvaarden van de heeren Verkerk en do Witt Wijnen maar niet van de leden van de r k fractie die de voorstellen dier groote uitgaven m le hebben onderteekend Tot de r k fractie zegt spr dat los van de werkloosheid de geheele geste en de huidige heirrootingstechniek eischt dat bela jtingverhooging moet komen Spr heeft voorgerekend dat de belastingfactor ö moest zijn maar de totaal opbrengst daarvan door spr gewenscht is door de r k niet aanvaard Die had verkregen kunnen zijn door het belastingbedrag in anderen vorm te ealiseeren Spr heeft in 1928 gewild een factor van fi 2 maar die is toen tegen sDr s wensch in gebracht op fi O Alle leden hpbben al deie jaren geweten wat er in de komende jaren te wachten was Spr zegt dat de r k fractie niet bevoegd is een verwijt tot spr en de zijnen te tichten De oc dem hebben voor hun uitgaven steeds alle verantwoording willen dragen de r k wilden dit niet 2rBOOG AZiJH V 3 DE BESTE VOOR DEM PRUSW Spr heeft nooit tot zich hooren zeggen wat thans tot het college van B en W in meerderheid is gezegd Spr meent dat de Voorzitter verstandiger had gedaan te aanvaarden het standpunt van Ged Staten inplaats van hun becijfering In twijfel te trekken Spr noemt de situatie der stad Gouda niets pijnlijks en niets onrustbarends als men de zaken maar onder de oogen wil zien Spr heeft deze voldoening dat straks als de soc dem in den Raad in de oppositie verkeeren toch het zittend college zal hebben uit te voeren wat door de soc dem is gebracht Spr zal wanneer men zóó zal gaan bezuinigen dat men de bezittingen zal gaan verwaarloozen met zijn fractie van 7 man niet nalaten een technisch toezicht van Ged Staten op de gemeente te vragen Een machtswellust van het nieuwe college in dien zin zal spr s fractie niet tolereeren Naar het oordeel van den wethouder is niet de Secretarie als geheel aansprakelijk vooT lie stuk van B en W daar het is samengesteld onder 4e verantwoording van de meerderheid van het college De wethouder zegt dat het niet de taak is van de hoofdambtenaren om de begrootingen te drukken dat is de taak van hel college Die hoofd ambten aren hebben alleen hun taak in technischen zin uit te voeren naar behooren Spr vestigt ook nog de aandacht op de door B en W aangegeven afschrijvingen die Ged Staten niet als juist erkennen Er zal daarvoor dekking moeten worden gevonden Daa wijst de wethouder nog op de komende uitgaven voor Ambaehtssrhool christelijke scholen en industrieschool en op de uitkomsten der bedrijven en diensten Het ziekenhuis vraagt ƒ 9000 meer Gemeentewerken komt met een hoogere begrooting dan de vorige Volgens spr zal de hezuiniginc niet mogelyk blijken Spr meent ten slotte dat de klove die hedenmiddag in de meerderheid is gebleken alleen zal zyn te overbruggen door bespreking met den Raad als peheel en niet door uitschakeling van spr ziin fractie daarbij De veriradering wordt te 5 uur geschorst tot 8 uur AVONDZTTTING Aanvang 8 uur De besprekingen over het voorstel inzake de heffing van Gemeentelijke belastingen worden voortgezet De heer Polet is mede tegenwoordig De VOORZITTER Burgemeester Gaarlandt is stlereer t aan het W9ifrd Spr heeft in het schrijven van Get Staten niet gelezen een bevel maar een verzoek Het is gebleken dat de Raad in t algemeen de 80 opeenten zal aanvaarden Dat B en W den toestand niet al te roo skleurig inzien blijkt uit het voorstel Daar is wel degelijk met nadruk gesproken dat slechts scherp doorgevoerde bezuiniging noodig zal zijn Dat die bezuiniging n u nog niet is aan gegeven lykf spr zeer juist Die zal tot uiting moeten komen in de begrooting 19 2 Spr gelooft niet dat de laatste dag va dit jaar de crisis ten einde zal zijn dat hebben B en W ook niet gezegd Maar op den duur zal uit de gewone middelen de gevol gen van de economische crisis njet kunnen worden bestreden wanneer die toestand mocht aanhouden De gemeente zit met haar Iwla stingen aan het plafond Spr is wel degelyk van oordeel dat de houding van Ged Staten in deze tweeslachtig ia In de brief van de 3e afd komt het woord belastingverhooging niet voor in do andere daarentegen komt bezuiniging niet voor De Voorzitter aanvaardt niet het standpunt van den heer Verkerk om de ambtenaren in deze materie te betrekken De ambtenaren dienen ter voorlichting De uitdrukking dat de Secretarie hier roet in het eten gooide noemt spr een uiterst verkeerd geluid De leiding behoort niet uit te gaan van de ambtenaren doch van het college Spr heeft met de soc dem fractie becijferd een saldo van ƒ 66 000 Weth Van Staal zegt dat er geen cent overblijft Spr zegt dat dit midden in t jaar niet kan worden gezegd Het Is evenmin juist te zeggen dat de burgemeester niet meer kin bezuinigen Het is onmogelijk dat te zeggen Ged Staten dringen ook aan op bezuiniging en die wenk zullen B en W zeker ter harte nemen De Voorzitter bespreekt ook nog de opmerkingen Inzake den post onvoorzien door wethouder Van Staal gemaakt De af zonderlijke reservepost van f 11 000 kan geen reden tot eenig wantoruwen omtrent de bedoeling van dezen reservepost geven Daartoe is geen aanleiding pe heer VERKERK a r repliceert Spr noemt het betoog van dcfi Voorzitter zeer sober en aan de oppervlakte blijvend Spr blijft een verdoek van Od Staten een bevel noemen Wat de bezuiniging betreft die moet niet alleen bij woorden blyven Spr blijft een crisisdienst funest vinden Het Wladfen op een kapitaaidienst wreekt zich Het uiterst verkeenl geluid dat snr vanmiddag heeft doen hooren handhaaft spr tegen de opvatting van den Voorzitter in Spr wil niet persoonlijk zy n daarby Spr is het eens met Ged Staten dat het batig saldo nihil zal bedragen De heer Verkerk vraagt wat zullen Ged Staten nu verder zeggen De Voorzitter handhaaft zyn stadpunt Spr zou de meerderheid van het college iii overweging geven hun standpunt geheel terug te nemen Spr zou prijs stellen op een conferentie met Ged Staten waarbij spt gaarne tegenwoordig wil zijn deze zaak te behandelen De burgemeester mag dan al zijn ambtenaren wel meebrengen Gaarne wil spr zelf de reiskosten voor zich betalen De VOOazirraj zegt van deze aanbieding met gediend te zifn De heer Mr WE WITT WIJNEN lib blijft van oordeel dat alle leidende ambtenaren wel degel y k doordrongen moeten zijn van den eisch tot bezuiniging Het betoog van den voorzitter moge in theorie juist zijn het houdt i n rekening huldigen finawcieelen toestand der gemeente Spr wijat er op dat het trekken van dividend door de gemeente als aandeelhoudster geen motief mag zyn tot goedkeuring dezer leening Als aandeelhoudster kan de gemeente haar rechten doen gelden in de aandeelhoudersvergadering De andere vraag is of de gemeente bij hiet goedkeuring in geval van naasting van het waterleidingbedrijf in 1946 daarvoor dan meer zal moeten litalen B en W vreezen voor oppotüng van dividend door de maatschappij Spr lou buiten deze nc de volgende vragen willen stellen waarover B en W zwijgen lo Waarom geven B en W geen uiteenzetting waarom in de concessie bepaald is dat de Raad de leening moet goedkeuren 2o Waarom hebben iB en W geen studie gemaakt van de balaoüpositie van de Waterleidlng My in vergelijking met de balanspositie va andere waterleiding maat schappijen 3o Waarom heeft de Goudsche Waterleiding MiJ geen vernieuwingsfonds zooals andere maatschappijen 4o Vonden B en W het geen bezwaar dat wanneer de leening wordt goedgekeurd de obligatiesohuld grooter wordt dan het aandeelenkapitaal n t ƒ 360 000 obligatieschuld t en ƒ 281 000 gepl en volgestort kapitaal 5o Waarom hebben B en W niet on derzocht hoe deze verhouding bij andere Xpiaatschappijen is $ De heer Verkerk is van oordeel dat B en W een onvoldoende financieele en economische studie van de zaak hebhen gemaakt Hoewel de zaak reeds jaren duurt acht apr ze onvoldoende voorberevd Spr wijst er op dat B en W ook in t midden laten of de financieele politiek van de WaterleidingMij die versterking van de kaapositie tot stand wil brengen door nietuitkeering van dividend juist is of niet Voor spr is dat des Pudelg kern waar het bij deze leetiing om gaat Spr wenscht hieromtrent een volledige beantwoording dat ziJn B en W ook tegenover de oblrgatiehouders verplicht Ook wenscht spr te weten in hoeveel jaren de leening zal worden afgelost Kr staat niet aangegeven of dit 20 of wel 50 jaar zal zijn Spr vraagt of B en W zich niet hebben ingedacht de voorwaarde te stellen dat de leening moet zijn afgelo sl vóór de concessie geëindigd is dus in 14 jaar Daardoor zou de winst met ƒ 11 000 worden gedrukt per jaar en de naastingsprij s zou volgens spr zooveel lager zyn Spr noemt het onverantwoordelijk dat B en W zeggen nog met de Waterleiding MÜ in onderhandeling te zijn over de afschrÜvingspercentagea terwijl zy nu komtm met dit leeningsvoorstel waarbij zy alle rechten uit handen geven Spr acht het zakelijk een fcisch dat eerst die afschrijvingsquaestie wordt opgelost en daarnia eerst wordt beslist oveï de leening Spr wil deze vzaak buiten alle politiek houden er is al genoeg politieke hetze daarover geweest Spr herinnert aan de verhalen over de rotte bulsen de tonnen schade tn 1946 over de uitbuiterij waartegenover spr zegt dat waar het be stuur der G W bereid is gebleken de garantiebepaling van de 110 c voor de aandeelen door de gemeente ten allen tilde te betalen te laten vervallen van uitïuitery geen sprake kan zyn Dat Is uitgesloten Spr meent dat in de naastingsquaestie de claus ule in art 19 der concessie waarin sprake ia van uitgekeerde winst iijplaats van behaalde winst de oorzaak is van alle misère Spr handhaafd zün bezwaar dat eerst de quaestie van de afschrijvingen tot oplossing moet worden gebraoht alvorens de Raad toestemming geven kan tot het aanguan van de gevraagde obligatieleening De quaestie van de afschrijvingen moet naar spr s oordeel eerst worden opgelost alvorens het voorstel van deze leening kan worden aanvaard De heer KAMPHUIZEN c h noemt dit voorstel van B en W practifWh een daad van bezuiniging Het komt toCh practisch hierop neer dat bij niet toe taan de gemeente haar dividend de eerste jaren zal liiifisen De heer ZANEN e g Ja het ni§t eens met het voorstel van B en W Spr heeft gezien dat de Waterleiding Mij den moed heeft bü een omzet van ƒ 160 000 een winst uit te keeren van ƒ 4U 000 Spr noemt dat met in orde Er is een achterstand by de bank van ƒ 7 000 dat nu door de ƒ 40 000 dividend nog hooger is geworden Spr IS het eens met den heer Küppers waar deze vraagt of de gemeente wel haar belang heeft begrepen Had deze niet steeds aandeelen moeten nemen inplaats van toestemming tot obligatieleening te jteven Dan zouden de dividenden niet zoo zyn opgejaagd en de invloed der gemeente zou grooter zijn Voor vernieuwing mag de maatschappij geen leening aangaan en nieuw geld vragen Daarvoor had moeten worden gereserveerd De gasfabriek leent ook niet voor gasmeter de waterleiding mag dan ook niet voor watermeters leenen Spr meent dat de belangen der maatschappij op de wijze van thans goed worden Mlhartlgd de gemeeiyte heeft echter te waken voor de belangen der gemeente Nu 13 er de gelegenheid dat belang te dienen door ƒ 100 000 aandeelen t nemen De gemeente heeft daartoe het recht en daarvan moet worden gebruik gemaakt Er moet geen gelegenheid worde gegeven tot Uitgifte van obligaties De heer Mr DE WITT WIJNfJN lib stelt zich de vraag of d Waterieiding voor de gevraagde objecten mag leenen De argumentatie van den heer Zanen deelt spr met Spr wil een vepgelijkin trekken met rte Lichtfabrieken en dit semi officieele lichaam De Lichtfabrieken leent De Ned NpoorwegMij en de groote Amerikaansehe Waterieid Mii geven hetzelfde beeld een klem a ndeelenkapitaal en groot obligatiebedrag De Waterieiding Mij voert dus een uitzonderingspoütiek De reserve zit naar spr meent in de af eioste ohhgaüeleeningen Als het object op IS 18 de leening afgelost en dan i in feite gereserveerd Wat de dividend uitkecrinp 1930 betreft spr meent dat deze is geschied op aandran van het gemeentebestuur zelt fapr conclu ieen dat het tmiang tier gemeente meebrengt üeze obliganeleening toe te staan Ue neer iviiUlJii LVV i bRu r K vergel Kt de verhouoiug van ue gemeente met u 5 Vyaieueiuing i iy mei een scnaaKspi l b vroegere geconimitteeitie heett in commissarissen uer j w wei xyu jiaiiy gevonden Ue Vvateneiüinigi iy it niet te üwiogen tot uitgute van aandeeien a pan Het doet spr vreemd aan den heer Verkerit te nooren zeggen eerst het gescnil inzake de alschryving beslechten en uau de leening aanvaarden Uat acht spr met lu t belang der gemeente Dit houat maar op Zionder noodzaak De heer MUïLWlJK a r herinnert er aan dat in 1Ö21 de waterprys is verhoogd teneinde een dividend te kupnen uitkeeren Dat dacht ieder te goeder trouw ook de maatschappij zelf Sindsdien is het dividend sterk omhoog gegaan Daarom vraagt spr is het gerechtijfd van de ü W daaraan vast te houden Spr zou wenschen dat daarvan wordt teruggekomen om dan de leening te aAivaarden De heer MAASKANT s d is het met den heer Zanen eens Spr leest uit het voorstel dat B en W van oordeel zijn dat het met de afschrijvingen wel in orde is Spr zou wenschen dat het voorstel werd teruggenomen om de quaestie van de afschrijvingen te regelen eu dat gepoogd wordt om inplaats van obligaties aandeelen te nemen Wethouder VAN STAAL s d staat verwonderd dat de Wethouder Donker m 200 korte maanden van inzicht is veranderd inzake de Waterlelding Mij Was aan diens benoeming verbonden het zoenoffer dat de nieuwe gecommitteende zijn stan lpunt zou wn zigen Spr herinnert er aan hoe de r k fractie zich steeds tegen het standpunt van den heer Potharst heeft verzetWethouder van Staal vraa © zich af vvelke duistere machten zijn er aan t werk geweest Spr haalt aan het oordeel van de commissie van de Financiën in 1929 over deze zaak de heer de Witt Wynon waa daarbij niet tegenwoordig waarop inlichtingen werden gevraagd Ook B eji W namen hetzelfde standpunt in aU de commissie Er is sindsdien niets in de positie der Waterleiding ten gunste veranderd De kaspositie ii veel slechter geworden Kr is nu een schuld bij den kassier van ƒ 111 000 Spr vraagt welke voordeden de gemeente heeft behaald Geen Welke duistere machinaties hebben er plaats gehad Waarom is de roomsohe fractie in haar geheel veranderd zoo vraagt spr Spr gaat de geschiedeni s van de waterprijsverhooging na van 1921 zet dit zooals henhaalde malen te voren in den hi ede uiteen en herinnert aan hetgeen toen In den Raad daarover is gesproken en wat daarop verder is gevolgd Spr vraagt of het leenen by de ha saier niet is eën overschrijding van de concessievoorwaarden Spr wil zich niet met het kunstmiddel bezig houden om de aandeelhouders uit te keeren ab er geen dividend wordt gegeven Daarmedfi heeft dp Raad geen rekening te houden Spr zegt dat er vieir rïipporten zlJn die de Raad niet alle kent iWrom verwondert spr zich thans over het standpunt van Mr de Witt Wijnen die vorig maal eerst de rapporten wilde leer n kennen Spr is zeer benieuwd te vernemen van den gecommitteerde hoe deze ioo van inzich is veratiderd Spr is van oordeel dat er geen sprake zaJ zijn van hooger opgevoerd dividend vanaf 1996 Het is de plicht van den Raad dat het dividend niet kèn worden opgevoerd Het is zaak do gemeente te laten uitmaken of de gemeent reoht heeft aSTideel te nemen en ook de afschrijvingen vast te stellen Spr zegt dat het college nooit een rekensom heeft gemaakt van deze zaak Spr noemt het de meest grove meest misieideiwte machinaties die gebleken zijn uit de benoeming van wethouder Donlter twee dftgen nadat deze verklaard had aan spr dat Van Staal die functie moest bliiven waamemem Er zitten nsar snr s oordeel alleen nadeeliare kanten aan voor de gemeente om de obligatieleening goed te keuren V Spr wil daarom nu niet afdoen maar eerst weten of er waterprijsverlaging zal komen wljïlging van aflossingen der oWigaties en uitgifte van metrdere aandeelen Dan profiteert de gemeeatte ook bij ntetovemame der MiJ vaji den beteren toestand der Mii Spr geeft in ovenvep ing hiet denkbeeld Verkerk MuylwWk Zanen aarf te nemen De gecomniRteenle aan het woord Wethouder DONKER r k zal niet ingaan op de geschiedenig der Wat ïrleiding en ook niet op het feit van zÜn benoeming tot gecommitteerde welke functie spr met tegenzin heeft aanvaard Spr wijst er op da het bestuur d Cxoudsohe WaterleidingMJ liet ernstig voornemen heeft ter verbetering van de kaspositie geen divirend uit te keeren tot 1936 In de concessie staat niet aangesjeven dat de Mii aandeelen moet uitgeven voor uitw eiding van haar kapitaal Daartoe heeft de My niet het voornemen De gemeente heeft niet het recht dit te vorderen Op grond hiervan s spr gekomen tot de conclusie dat het or er deze omstandigheden in het belang Aer gemeente is de goedkeuring der obligp tieleening te aam aarden Doet men dat Tiiet dan zal de gemeente later het niet uitgekeerde dividend met interest op interest hebben te vergoeden krachtens de oonceasie De detaiis door verschillende sprekers aangevoerd djien bü dit voorstel niet ter zake Er wordt voor uitbreiding en vernieu ng altijd geleend Spr wüst er op dat er Vtaar een enkel onderdeel is irmake de afB ry vingen waayover verschil van meening bestaat Momenteel is dat verschil ook opgeJiCTen daar de Waterieiding Mjj bereid is dè privé d esau geWeel af te schrijven Spr wijst er op dat hü persoonlijk nietveel voor een commisaïe van onderzoekheeft gevoeld omdat dat weer veel geldkost Wat nu de waterprijs betreft er is een vrü beduidende prijsverlaging jngevoerd voor de industrie dat scheelt zeer belangrijk Ex is maar één gemeente dlc goedkooper water levert Spr herhaalt wat hy vroeger heeft gezegd den heer Van Staal niet meer te zulleift stemmen wijl hy hem niet vertrouwt Db VOORZITTER legt dat dit niet moet worden herhaald Wethouder DONKER r k waarschuw de obligatieleening wêl goed te keuren daar anders geen uitkeering van dividend de eerste 5 jaren plaats zal hebben en overname van het bedrijf dan onmogelijk wordt De VOORZITTER wijst op de nog uitstaande bedragen van de obligatieleeningen Het zou zeker voor de gemeente voordeeliger zijn de noodige gelden in aandeelen a pari te verschaffen maar de gemeente mist het recht daartoe De gemeente heeft den plicht de rechten in een overeenkomst na te komen hoezeer het te betreuren is dat de gemeente hier geen aandeelen nemen kan Wil de gemeente hier pogen te dwingen dan wordt dat een onrechtmatige daad Spr meent dat de Raad hoog spel zou spelen indien de vergunning voor deze obligatieleening zou worden geweigerd Spr meent dat door rustige besprekingen een goede sfeer wordt geschapen Ëen motie Huylwijk c s De heeren MiUIJLWIJK VERKERK en ZANEN dienen een motie in inhoudend aanvaarding in principe van de leening mit de waterprijzen worden verlaagd en de aflossing der obligatieleening eerst wordt bepaald Wethouder VAN STAAL s d gaat moldeze motie acceord De heer Mr DE WITT WIJNEN Üb verklaart de consequenties daarvan met te aanvaarden dav met deze motie wordt uitgesproken dat de tarieven in 1921 op geen goede gronden tot stand zyn gekomen Spr weet niets daarvan en zal zicR wei wachten zich daarover aldus uit te spreken Spr stelt voor dat B en W hun adviijs over die motie geven om er daarna over te beslissen in de volgende vergadering Wethouder VAN STAAL s d noemt dat wel handig van den heer de Witt Wjjnen maar spr gaat daarmede niet accowrd Het is de bedoeling van dit uitstel om het voorstel MuylwiJk c s dan te doen verwerpen als Mevr Eiesz ook weer tegenwoordig i i Spr dringt op directe afdoening aan De heer MUIJLWIJK a r verklaart op een vraag van den Voorzitter van meening te zijn dat nu de Raad het heft in handen heeft en iets kan bereiken Daarom wil spr zijn motie direct in behandeling doen nemen De motie komt in stemming en wordt aangenomen met 18 st voor en 2 tegen die van Mr de Witt Wijnen en Polet Wordt vervolgd STADSIsTiËUWS GOUDA 23 Juli 1931 De R K Leesvereenifing De groote zaal in een Theaterzaal hensclhapen Dfl Sociëteit R K Leesvereemging aan de Oosthaven heeft het voorbeeld van de andere groote lokaliteiten in deze gemeente gevolgd om haar gebouw een grordige restauratie te doen ondergaan teneinde het te doen aanpassen aan de eischen van den tegenwoordigen tyd Het vroegere bestuur dier Sociëteit had al geruimen tyd geleden de behoefte aan een modemiseering gevoeld maar de belangrifke kosten daaraan verbonden zyji steeds een beletsel voor de uitvoering gevreest Er js nadien een nieuw bestuur gekomen dat van oordeel was dat die verbouwing er komen moest en dal de daarvoor noodige gelden ook moe stt n orden gevonden In eigen boezem heeft dat bestuur plannen daartoe overwog ai en toen die eenmaal vasten vorm hadden aangenomen is het er ook in geslaagd het geld er voor te vinden ja zelfs kwamen meerdere toezeggingen in dan de kosten der restauratie zouden vereischen Die restauratie uitgevoerd door de aannemers Peters en Van Dijk in samenwerking met den schilder Van Soest den electricien Minpen en de firma s Van Berkel voor de verwarming en Pavoordt Van Schalen en Vonk voor de s fftlering is nu tot stand gekomen Zondag a s worden de nieuwe zalen van het gebouw officieel in gebruik genomen Die officieele opening zal geschieden met de opvoering van Freuleke van Herm Roelant door de R K Dillettantenclttb waarvoor ook verschillende autoriteiten zijn genoodigd Een receptie gaat hieraan te 2 uur in den middag vooraf Wie het oude gebouw bezocht en t nu na de restauratie betreedt kent het niet meer terug De groote zaal die er maar kaaltjes uitzag i s thans door stoffeering verlichting va den aanbouw van een groot balcon met hael wat ry en klapstoelen in een bijzonder e ellige theaterzaal met flinjc tooneel herschapen Er is een bovenveriichting aangebradit die een sfeer schept van intimiteit welke nog verhoogd wordt door talrijke aardige lampen aan de wanden die achter Hïfldeme kleurige glazen kagpen zy n verboriren De betimmwing en stoffeerit der wanden de bekleeding der vloeren de besdiildering het werkt alles samen tot een prettig aandoend geheel En wat van zeer groote beteekenis is de zaal beschikt met het balcon over ca 500 zitplaatsen welk aantal in bijzondere ge vallen nog kan worden vergroot Bovendien is de groote zaal als balzaal behouden Zonder goede dansgelegenheid kan 200 11 gebouw niet bestaan Die dansgelegenheid is er trouwens ook nog boven in een aardige zaal die zich bi onder voor bruiloften en partjgen leent en daarom ook van een apart huffetje is voorzien ze dient ook voor foyer Een tooneeltje ontbreekt daarin natuurlek niet Gf éme Boven is ook een goed ingerichte glrderöbe en de keurige bestuurskamer die ook voor andere doeleinden beschikbaar is Van het groote gebouw zijn alleen de Societeitelokalen onveranderd gebleven overigens is de restauratie volkomen geweest De leden der R K Leesvereeniging maar Ook de bezoekers van de uitvoeringen en bijeenkomsten in dat gebouw zijn zeker met deze zeer groote verbetering bijzonder gebaat De oude Gemeenteraad naar huis Na een iiiiddagzitting van twee tot les uur en een avondzitting van acüt tot na middernacht is de Kaad gisteren met vacantie gegaan De nieuwe Kaad komt a by een op 1 September Kr is tieel lang gesproken over het voorstel tot verhooging van de ló op hU opcenten op de Gemeentetondsbelasting uie aangenomen zyn waarby ü en W op het hart IS gebonden de zoo noodige bezuiniging te betrachten De door B en W in meerderheid vooruestelde goedkeuring van de door de Goudscae Waterleiding Mij al lang uangevraaguu obligatieleemng is met verleend Oe Raad besloot in principe hieraan te voldoen indien de Waterleiding My bereid is tot verlaging van de tarieven van lüiti welke volgens den heer Mulywyk op onjuiste gronden zouden zyn verhoogd en tot het aflossen van de obligatieleening binnen een bepaalden tyd Vóór de sluiting heeft Burgemeester Gaarlandt met een waardeerend woord afscheid genomen van de niet terugkeerende raadsleden Dr Hoffman Steentand Van Vliet Polman en Mevr de Heide Dr Hoffman heeft daarvoor dank gebracht I Het scheidsgerecht voor gemeentewerklieden De heeren F Stolk en L Overhand zyn benoemd tot lid resp plaatsvervangend lid van het scheidsgeiecht voor gemeentewerklieden Verplichte winkelsluiting De samenwerkende organisaties van winitelbediendeh hebben aan den Raad een adrea gezonden waarin gevraagd wordt den Dinsdagmiddag aan te wijzen als den halven vry en dag voor winkelpersoneel De adressanten leggen bÜ hun adrea over de beantwooixUng van eenige vragen gesteld aan het tweede Kamerlid mr G van den Bergh waaruit in tegenstelling tot de bewering van de patroons zou moeten blijken dat ueze vrije middag ingevoerd voor alle winkels voor de winkeliers geen schade zou opleveren M U L O examen Te s Gravenhage is geslaagd voor hetexamen M U UO dlploma A C B de Boeralhier Geslaagd Aan de Nederlamdsche Tooneelschool te Deii Haag slaagde voor het eerste gedeelte van het Hoofdvak Dramatische Tooneelletterkunde onze stadgenoote Mej Jeanne M Bmé Een jubileum De iu er aii dei Kemp lioopt op DoUderdag 30 Juli den dag te herdenken waarop hl voor 25 jaren iii dienst trfui vaji de N V KaaHlmiidel Mij Gouda Onderlinge Brandverzekering Maatschappij Gouda In de gisterenavond gehouden deelshebbersvexgadering van bovengenoemde My werden de boeken nagezien en in orde bevonden door een commissie bestaande uit de heeren H A Westbroek M Ksser en A Jonker De heer P Bokhoven werd als bestuurslid herkozen e in de vacature ontstaan door het vertrek van den heer G van Schenderen werd gekozen de heer Anton Coops Ned Reddingsbrigade Hier ter stede 1 opgericht eea alcU tslirug viin de Wederi Uetldingehngade die ten doei heeft het zwemmen liet reddend iwem iiieu en de eerste hulp aan drenkelingen te on lerriciiten en te bevorderen liwemmere eu niet Zweninierfl kunnen lid van deze Ver eenagmg wor len oor inhctitingen kan men zich weüden tot den heer W J van der Sloot Lijstierbei 8traat 6 Burgeriyke Stand GETROOWD 22 Juli C C Kalmeiijer en A G Braakhuis G A Heesen en G Bloot W G Groenescheij en S M Negrijn F van Zyl en G de Jq g F P A Jaspers en M E L Busch A Usselsteijn en E L Blok X W Jïoebeek en A A Hammer OVEfRLEDiBN 20 Juli Huibert de Kuiper 54 j 21 Juli Arie Daniël Veening 73 j Agenda 26 Juh li uur Stedelijke Zweminrïcfiting Houtmansgracht Nationale Zweinwed strijden Apotheken De apotheek van den heer F A Dee Westhaven zat tot en met 24 Juli beneVens den daarop volgenden nacht geopend zijn na 8 uur des avonds des nachtp echter slletW voor recepten UIT DEN OMTREK MOORDRECHT Loonsverlaging in de Tapjitindustrie De directie der Kon Vereen Tapijtfabrieken geveabigd te Rotterdam i e venter 1 Moorlrechtd heeft zieh srenoodzaakt geaisrhaar personeel over 9e geh ele Iwiie vaÉmrfdirectie tot den laagaten arbewler in defabriek wn loon verlaging van 10 pet aante z gen