Goudsche Courant, vrijdag 18 maart 1932

NO IB741 Zaterdag 18 Maant 1032 70 Jaargang jpiisaiE mum NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN o T o iïï BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I IEUW KtRK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEKN ZEVENHUIZEN enz K W Dit blad verschijnt dagelijks behalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 8 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bu onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Poatreketung 48400 Deze Courant komt m vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex È r H o I zich hier uit ïndle vestigende peraoncnV ïf I een overschot van ruim vyftienhonderd vrouwen te zien Het is een gewoonte dat vrouwen van straks met verlof komendj of repatrieerende personen uit Indié een jiartje of een half jaartje vooruit com n Zy bezorgen ook dit typisch overfschot aan vrouwen Maar daarmede is het Hooge cyfer v m veertig duizend nog stellig met v klaard De noodlydende gchildera Df crisistentoonstelttng voor de nootiJydende schilders wordt een groot succes Het aantal loten dat aanvankelijk op 7200 was gesteld zal waarschynlyk tot twintig duizend worden opgevoerd waarby vastge houden wordt aan eén prtis op elke veertig 1 loten Het bedrag xan twintig mille komt dus m leder geval reeds ten goede aan de schilders Bovendien is tr al voor vyfduizend gulden aan stukken aan particulieren verkocht Wie de tentoonstelling cehs bezoekt vindt daar een ongelooflyke hoeveelheid werk aanwezig Het duurste kost nog maar tweehonderd gulden Maar er yn er ook van 2 gulden Alles is geprysd door oen klem stukje gekleurd papier op de lyst De kleuren correspondeeren met de pry zen Niet ieder stuk draagt dus een prysnoteenng wat een vervelenden indruk zou ma i eedirii ® enf op v n 11 an 930 met opnieow met an Si op 9J2 met 09 eens op 93 f ï o M ® nieuws ook voor Ui wollen K rTsri r ftc r rr = 2 1Ö 50 24 50 29 75 32 75 klein rl o é Z tfrVj P oö 38 45 53 öO 10 50 13 75 16 50 Dit nummpr bestaat uit t tee bladen EERSTE BLAdT L nteverwachting Het IS zulk mooi zonnig weer vandaag Lr waait een zoelêre wind dan in dagen het geval was De lucht ts van een teerder biauw met fyn wit van kleine wolken door weven Ii n ofschoon het al vijf uur in den namiddag is ataat de zon nog hoog aan den hemel Op zulke dagen herinner je je dat de lente biimen eemge dagen officieel haar in trede houdt En by die gedachte schieten plotseling overal tot in de verborgenste hoeken van je hart en de meest vergeten plekken vdn je denken als welig groeiende Keurige vreemdexotimïlte planten de vei wichtmgen en verlangens omhoog dat jt wonderlijk bedwelmd te dr omen begint van lang verloren dingen en van een nieuwt toekomst en een nieuw leven Vreemd Zoo oud kan je met worden uf de lente vernieuwt verjongt je denken tn je voelen en je ziet de wereld weer in een ander helderder lieflyker licht Je ruik weer de weiden en de bloesemende boomtn je ziet weer de lente kleuren in haar jongen gloed je voelt weer den streelenden win en ademt als verjonfed in een nieuwen wt retó Maar ook in je hart worsen nieuwe verlangens wakker uf staan oude verlan KOUS iie lang sluimerden wellicht opnieuw m htt Oeh we weten het wel het leven br ngt om nut wdt we ervan verwachten Ln dezf lente al ons ook niet brengen wat we ei van hipen Daartoe zijn ook meestal onze erw irhtingen te buitensporijr en te vaag Maar dat doet er ook met zoo heel veel toe h we maar verwachten als we maar ver trnuwpii op de BEL OP aoaa UoielwasiclieriiFi l H v StraateD ons aangorden voor den IcvenasLryd HlI komt met het komt met alles wat we ver wachten en waarvoor we stryden willen Maar heeft de stryd zelf met zyn waard En hetft het voor ons innerlyk leven voor l ontwikkchng van onze zedelijke en intellectuetlt krachttn met gruote betecktnis dat we den stryd m vol vertrouwen en daar om met inzetting van al onze krachten wdlen beginnen En misschien wie weet valt ook het t ereiken nog mee We weten toch niet vooruit vJat we kunnen en wat het leven ons wellicht voor meevallers brengt We kunnen alleen den stryd aanvatten w kunnen alleen willen met vaste vurigt vasthoudendheid willen Het kan wat vreemd lyken om de lente te zien als de gelegenheid voor stryd Er IS al liefelykheid en teerheid in de lente teerheid van ontluikende bloesems van jon ge kkuren lieftiijkheid van atreeknde win den Ln jonge ontluikende verwachtingen verwachtingen frisch en teer als de ontluikende rozeknop Ln toch juiat in die ver wachtmgen schuilt de kracht voor den htryd Wc moeten met droomen alleen we moeten ook stryden om die droomen te verwezenlyktn Dat kunnen we alleen door vertrouwen Wie nitt op dt overwinning rekent strydt ma ir ten halve Daarom is de kntt dt tyd om ons toe te rusten Voor lederen stryd Er iö zooveel sLryd wa ir ttgenovf r vse hupel os staan Maar nu komt Ie lente nitt haar nieuwe verwachtingen haar nuuwe vooruitzichten en voorspiege Imgen Het leven is toch de moeite waard om voor te strijden Maar bivendien ttge lyk met en door de nieuv e hoop en htt nieuwe vertrouwen hebben wt etn nieuwe kracht voelen ontwaken Die nieuwe kracht dic zich nei d in d ontluikende natuur pcnbaan lieeft k ons aangeraakt Dat is de rfniveratu vernieuwing We staan noj eens gereed Hoe vaak de stryd ook vergeejsch geweest moge zyn hoe vaak we wellicht ook de nederlaag geleden hebben in het sterke be wustzyn van onze nieuwe kracht zullen w den atryd opnieuw beginnen Het lev n toont zich straks in zijn volie schoonheid en heerlykheid tn spreidt d wonderlykste uitzicht J v oor on open Onze begeerten en onze verlangens span nen zieh Wy zullen ook ons deel daarvan hebben Ln m vertrouwen op ons welslagen in vertrouwen op onze nio we kracht van gen we den stryd der verovering aan Buit nemen we altyd mee naar huis Of is het gewin aan eigen kracht met de kostelykste buit En IS tenslote de verovering waarop we uitgaan met in de eerste plaats een verovering van innerlyke waarden De vtr waehtingen die lokken dat zyn met all et n de verwachtingen an lente hefolykhedi n en zomerschoonheid van vreugde en verras sing Het zyn de verwachtingen veel meer van een volkr ryker ruimer beter leven dat toch allereerst opbloeit uit den bodem van eigen innerlyk leven uit de overwinning van ons zelven K Brieven uit de Hofstad MCWIIl De Haagsche bevolking Xci lcdtii week hebl en wy eenige alj = 1 H iit cyfers uit de statistiek der bevolking m i IJl gege en Lr zyn tr nog oen p lar m en bante die wy willen brengen Wy 1 thlien er hcrhaaldelyk op gewezen dat 11 een tad als den aag geen werkluobheid lit loefde te heerschen oipdat do aanwas der bevolking zeer grootjlft en dus werk genoeiï te doen vai mits en daarop komt y t aan geen werknemers zich hier ves tgiTi die willen werk zoeken in bedryven w lann werkloosheid bestaat u oiykt uit de cijfers van vestiging in 1 1 Ml weer duidelyk dat er zich wel zeer vel werknemers vestigen Van het aantal ge I estit d personen dat er nietr was dan he j a mta vertrokken personen in totaal ee i 0 rscnot van S7 honderd blykon 37 hond rd werknemers met gezmnen te zyn Hel IS duidi lyk dat hierdoor voortdurend et ii iiinvvas plaats heeft in alle bedryven ter i yl alles overcompleet aan werkkrachten blfpf Men kan gerust zeggen dat op dat j aantal van A honderd er zeven ü achlhon derd f ezinshoütden en zelfstandige werk K lil IS zyn Deze vermeerderen hoe dan k voor een deel het leger der werk 1 zen ook al vinden zij zelf werk want zyvullen dan de plaatsen die door reeds luerwonende werkloozen hadden kunnen w r en ingenomen Het IS lang met uitgesloten dat de trek I van deze werknemers naar den Haag voor reen goed deel zyn oorzaak vmdt m d 1 goede werkloosheid SU il keering Maatschap pelijk Hulpbetoon is hier zeer coulant en wie een jaai in de gemeente woont kan i voor steun in aanmerking komen AOVLRTLNTIKPKIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng 1 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ 0 25 Van huiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 80 Advertentien in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den pr js Liefdadigheids advertentien de helft van den prj INGEZONDEN MLDLDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 50 hooger Gewone adverbentien en ingezonden mededeelingen b contract tot zeer gereduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te z n NIEUWE ABONNÊS ij die zith met ingang van heden als nieuwe abonne op de GOUDSCHE COURANT doen inschrijven voor minstens één kwartaal ad f 2 25 ontvangen de tot 1 APRIL 1932 verschijnende nummers gratis Betaling kan ook geschieden met 17 cent per week iTOT 1 APRIL GRATISi Zend nog heden Uw opgaaf in aan het bureauMARKT 31 TELEFOON 2745 IEDER RECHTGEAARD GOUWENAAR LEEST DE GOUDSCHE COURANT Merkwaardig sluit hierby aan het verchynsel dat het aantal buitenlandsehe dienstmeisjes zper is gedaald Tot de helft zelfs Waren er in 1930 nog ruini SZ honderd ingeschreven thans zyn er nog maar IC honderd Die meisjes gaan terug naar hun vaderland en versterken hier met htt legi r tje der werkloozen Men ziet hieruit dus duidelyk dat d werkloosheid in den Haag een gevolg t van de vestiging van werknemers uit h t jverige Nederland Geschiedde lit met dan zou de ainwas der bevolkmg vel oizccr een werkverruimmg opleveren dit ie rk loosht ld hier amzienlyk zou kunnen dalen Conclusie de gemeente den Hi ai diaait voor de werkloosheid m ander E euetnttn op ln vijf jaar tyds hebben zich hici ter stede ruim 1 duizend werkneme s n et Jiuii j e7iniien gevestigd d w z ongi veei dr e duizend werknemers Waren di ni t gek men dan was er hier zoo gied als mpn werkloosheid Nu is dit aantal nog ver d vierduizend en het stygt Veertigduizend vrouwen meer dan mannen Nog etn tyft I wiijtn wy even aanstii pen We wezen op hrt groot i mtal vrouwen d it zith hier me r vestigdi dan mannen I n verklaring wordt al gegfven He nj ir der EET NU Gebakken 5 Bokking biina den neln clen das waim vei ki ijgbiai Bu vooiuitbestellmg op elk gewenscht um waira thuisbezorgd P G SCHARLEMAN Jr L Tiendeweg IS Gouda Tel 3202 VERSCHE ZEEVISCH BAKBOKKINC eijz enz ELKEN DAG VERSCH BRENNINKMEYER f T5 Lcdt hitd IS Ie moedir van lal kiii ondeugden Zij is ccn vergiftige bion wmnut allerlei hesmelUhjKL zondigt dampen opstijgen die met alktn den enkelen mensch maar vaak zijn iiehceie mgeying besmetten FKÏTÏÏJ ETON Om haar recüt Naif tel Fngelsch van E A Row in da 1 ewerkt doorJ VAN DER SLUY + 0 Nadruk veerboden e papitieii 7ijn nojr met klaai Su J l n 7ei hl helmfd We kiogen Misa Swaï 1 1 lelt gram pi een uui SUÊtfii n n iieb l n tn zoov 1 mogelijk g raast Is het u ri la tig om tn kwartiertje te wachten Ml John waa hiertoo onnuddetlijk boieid Hij jfing zillen ui de eoniheie kamei eii Wil wtiktui etijit een krantt op die de bomende hiul achtergelaten Achtei hem was oen tweede deui die naar een aangrenzende kamer scheen te voertii hij hooide tennimsto allerlei gelui den vandaar komen Eenmaal bomde hij do telefoon yaan en een momfieiend geeprek n nu en dan liep wmand h en en weer On tanke zidiaelf begon lohn Milbrooke en hl lafl r zoo aan 7ieh plt oveigeialen zöt te pi erer en hij werd bang dat er toch werkelijk h t en of ander gehelm7innigs a met die tanto van Rachel Ook veront iiatte Tieni diV vernnidering in Hachel P Oim nllea bi cen genomen kon hij zich dit r 1 nl lik N iti vaiiii eni lint d ittn van di I ifijkl pid van 7i n mU pduk 1 Iiokiii vvoH hoe kon hij zicJi niet txtüi a tieii lliei in de inAaamheid vond iiij jcli elf tt lug tn dit gaf hem gelegonheid I et ondetlinge van den hotlen toeetaiid i jveiflcnJten bonnen hij in llaeliel e gezelschap waa vas iiei hom niet mogelijk om helder te d nken or zijn wil te bejiecjschen hb werk tti lis on bedwelmend mididel op zijn ziel m AUinen tn ala zij het wtilde aou hij naar I et indiie eind an de wereld caan Maai hHi rn do e kleine bonibeie k ini i wib niPla wat hem heimnerdte aan d © tialende schoonheid en o heto vering die van haai mlgm g t ngediiidig wieip hij dfe kiant neer stond l en bej in heen en wttM to loo en plot öclint vJii luj ut geluiid op van voetstap HJi p de trap Toen hqordsi hij het ntseI n van I Jflin I Kink van I vert in hngsde ir 1 ht 1 hen rfii als n Toiin vemndei teide Un vilj v n I t di shtslajin vim l f rate ÏÏeui MilhiHW kt kfek juist uair de deui en nx i zicli af of e l leimind bij hem zou kuiien luau lieL volgende oogenbliU bl t hij alR aan dtai giond gejiageld fltanu Hij had en sUm Rehooid de stem van n vrouw etn stem dio hij nüiaj al Ie t oeHl had herkend llaciiel was in die ander kamer I Rachel dio hem had getelegraf erd Ut t veilimderd wa om teiug te komen Wal ltt ikende dat Wauom wai hij hiei li + o gtlokt Ken oogtnblak wankelde J riin Milliioike CU iuizolig moeöt hij zich nel Iri ie hrnden an n toe vastUioud i cm n iet te vallen io Tl liet Lfgoiiiö uit zijU ooreai verdween lux idt 1 ij w t r Rachel s teni en 7a sprak pun toon die heel anders waa dan hij t e b ndt hiJ lw irle iwoorden die klonken als ie iofi l klok vooi al zyn wonderlijke Mcii den n v nv uTiting B pil Miittin U lan zijn taEd te echrij ven 1 n Rachel 7ijn kantflor binnenkwam lil ijn Migen gleden een moment he etrig ve de Bcihoonlieid van het meiaje Ik heb u brief ontvingen en Jiler hen k p Rachel Gi 7ittten wag Martin a kort antwooi d W larom hebt u dit nuT vafitgeetelti vroop het meinje tl eet dat ik t niet pret tiiig vm i om iiei avonds t komen Ik kan g en lenenmg houidcu met wat jil prtttig of mot prettig vmdt Rachel zei Martin luw We moeten oeüs ten hartig wooi Ijl 11 I Ikaii piittn jij tn ik eai dat athikl 11 1111 he beste l e i ijp je Ik ben nol Kci van jp op het OjOgenhlik Ie haalt UI te vKlatrektn uit naar mijn zin Wat 13 dat vooi n pian om uit de viUa weg to gflUi en waar hen je v mdoag gewteet Dat lio rt nMemaal met bij onze af priwüt dat wiPt j 111 iiiorh ook weP Als ik betaal heb it ook h t iBoht te Lontroleerem hoe nujn t otu sreld besteed wordt i t h Ik heb genoeg van dat alle violH heil hai trttochtelijk uit Meer dan genoeg o vmdt de jongedame dat antttooidde Maitun hoonend Wil ik je eens wat vMlelUii je llebt i e ve l vrijlieifl meiaje a jc i genoeg van krijgt wel iaat ik 0 dai 7 f en dnl ik i or k gen x tr va heb 11 lat ik en eind a maken aan dieouafh mkelijkh ld van jwi Ik ben er nutde man naju om mo in tm hoek te latenduwen je fichijnt to vergeten wie jo benten wat n aan mi verphcht hent Vroegeikon lil ip je tekenen luaar nu doe je gefnflUck nu r vooi me Hoe staat t met Buigfyne En hoe staat bet met Mdbrooke i man die ondank i ilizell vo t luw teivmk moo L spelen sdirok op iiiöof een wild dier hem gebeten had iijn geaicht waJ kiijtwit Het veigiE van mort en walging vvaw al m i n hart gedrongen en hij was iduelE niel meni De aw ikhtfd die zich n beni hnd meepter gemaakt dwong hem u blijven waai hij was een onvrijwillige ngeliikkigo geluig e van de waarheid die lun o won chokkende maniti ward geI penbanrd iftl me tij I antw Mrddft Itech op Martins laatste woordeoi prak koitaf en geprikkeld 1 w et heel goed dat Jk Aooiet niet ri één dag kan doen Ai ik bij te Temtiielon s hen al ik e allebei ontmoeten en weleli hoe ik nut ze moet omspringen Marlrtn Hot 7ijn onaangenaam lachje hoo Wordt vervolgd