Goudsche Courant, vrijdag 29 april 1932

it t m Hi PWWW io mrfn ff iK VttV f Zaterdaa SO ipril 82 F S 9W iffrM i 71 Immnf§mng Bij C A kunt U dat ook ja zelfs gemakkelijk v U kunt bi ons meer kleeding koopen ondanks het fe f dat Uw nkomen misschien gedaald is omdat de toch r eds ongekendlage C A pn zen n H= Jw opnieuw nog voel sterker gedaald zijn Overtuigt U zich toch FANTASIE COSTUUMS leder beur U c h ons gem kkel k Coiluum v roorlo er van mocJ rne tolle mei cklZ coupe er p s or oor den ongekend lagen r Met een Costuum v lu ver wnllen If a t i Fanr B r f rv l j oifen Namgaren Tricols Eng fanc es ol Che ols n de mode ne a ie en bru e 1 en geheel m de ge oerd slaag U b n reed 11 1850 245 29 5 3275 V koni wel duurder maar el beier slagen dan mei onze que Cosluum an achl ge zuiver wollen Eng k eer par e dess n mei slerke z d ge oerd 35 38 45 533LAUWE COSfTUllMS r z b te e f rar c siru 7 ollen voor den ongeëvenaard l g n pr s va Su 16 1975 2u e wollen Kamgaren oflen n de zoozeer gewilde tjne diagon al ol vi chgr al dessin bieden wi U n on e a ijd orde blauwe Co luu voor slêcbu 2450 29 32 Hel volledig ort en de alwerk ng van veel duurd rl pn n Eng l ch K m r m l jd gevoerd v slechts BRENNINKHEYER Help allen om u heen die hulp bchoe n maar reken nooit op dankbaarheid IZfeuilleton Baas boven baas Een Myateneuze GeHchiedenis Naar het Fngelsch bewerkt door J VAN DER 8LUY8 Nadruk verboden N n het i nog niet af 7f o gauw het H ajir H atuur ik het naar m ni1ff ver T ta dip het weitfprt ÜanstiHir ik liet naar eon anderennitgevei Maar wiaiom n ef je het dun zelf met mt Omdat ik daar met het geld vot r heb ir Gregory aarzelde even toen zei hij brtUHk Dan m ik jo het geld geven Perriö schudde glimlathend het hoofd t m dank u ik i laak liever geen verpdicli gen En bovendien ging hij voort terwijl 1 dtji miUi inair trak aankt k zou dat el epns ttn aanleiding voor u kunnen zyn n iiiij van affjereing te betcniildigen Dat woond trek ik terug zei Rir GreBorj haofltitr Ofschoon je dikwijls pre if mj hebt nitceoefend nioet ik toegeven t jo dat altijd ge lnan hebt ten voordedes n anderen en nooit van je zelf Fn Ml uw karakter op een hooger peil te brengen vulde Pern ru tw aan Maar dat aanbod om mijn roman uit te V = 5 3V tg RF = N iMc N = lh rnmm pikant NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD WOOK GOUDA EN OMSTREKEN E r i o BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP 1 UDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE Ii IEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOiÏHOVEN STOLWLIK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enB ADVERTENTIEPRUS Utt Gouda en omatreken behoonnde tot den bezorgkrtng 1 6 regels ISO elke regel meer ƒ 0 25 Van bulten Gouda en den bezorgkrfAg 1 5 regels ƒ 165 elke regel meer ƒ 0 80 AdvertenbKn in het Z terdagnummer 20 beslag op den prijs Llefdadigheida advertentien de helft van d n pr s INGEZONDEN MEDEDEELINGËN 1 1 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentién en mgeionden mededeelingen b contract tot zeer gereduceerden pr s Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soUede Boekhandelaren Advertentiebureux en onze agenten en moeten daags vóór de plaataing aan het Bureau zijn ingekomen teneinde van opname verzekeni te z jn uitblad verscHijntdaêelijksbehalve op Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezarging per looper geschiedt Franco per poat per kwartaal ƒ 8 16 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelgka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zijn dageluks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef InterC 2748 Postrekemng 48400 Deze Courant komt in vele duizenden g innen Gegarandeerde oplage 6500 ex op tang laat jng n lerwijl m alle krim ten met trrouten niMfriik gowi37an woixll op de dwaasheid ervan We 7ijn de fUe die vooi de dieiii vaii Ie Nutfispoarbank stond na i aati kijken n de elite der domhefcd ttns tg aanBoliom ii Zekei drie kwart Iw iond uil vert n i digöleTfl van liet vrouwelijk geaJiLcl Nu z gt dat natuuiltjk uiot tegen de chI I ekee want het ligt vo i de hand dat man Ut f gv di gelegeolieid In f t om eenigo nrtn m nietadoen door te brengen maar h t lykl toeèi wel dat de dames gevoeliger aijii voor ten aclirikaanjaging dan de mannen Werkte liier nu de liooggeroeuidn publieJt pinie Üiin ih vo i de zooveelate maal t clenionetr rd iat hier van eeiu meeniiih g e H apiake wAg ijri Zooate gewoonlijk iw er allten m liet gediing een eoort vage aiieni 11 ing die in le nueate gevallen anient nis oir aak heeft iJe Nutnspaaibanic 7al het gevai wel boveji koiiH n Geleidelijk komen de tijdc lijke aheiranteii wel niet hun boekje terug maai et ii At Itjc al wel Verdtwenen zijii Daai heeft men wel het een of ander vodi gekocht eii mia üuen M er aan het gehf Ie gevol dit goede dat er even wat meer koop neiging IS gew t Hpaien ia een brave m un deu d in lai er kan ook m overdreven worden Zeker ie we Int Ntltm al geruinien tij l geld xastJiouden dat ze in andere tijden ïioudtón heblum uitgegeven voor het een of andei iiuttij werk Ze stelden dat lïit om dm het niet iiin cnd noodzakelijk wa en beperkte dani Cloor de arbeid sgebgenliei I ln lenbiiut wordt daarovei veel j eklaag i In de liiKlrijven die bijvoorbeeld in hetvo i j ar VI werk pla ih en te hebben aan htt opknappen van woningen en meubilair is lel nu Innteiiigewoon etil Alles wat n u r en kan watlilen laat men wadhlen ii men houdt I el daarvoor besteniid j 1 I vost Een feit i liet dat de algeme m t land i erffei l vmvdi door de onz k ilin l waaiin men ien op ichte vim de nu iil t kom t erkeert De bedrag i du 1 I apaaibaiiken werden iw elegd giiiL Vi dan ook r vooruit dan achtemit en i l wij l tfllig op dp neiging van het geld l will n wtlwmden Nu ie misschien tPli deel weer even I v goiii nnkt en wanne i dit ib afgevloo I vf r nultige rtoelpinden dan li ftt 1 dw i m Wetenschap en ondervinding Modelwasscherij Fi J H VAN STRAATEN h x s lil link n g ii ixigËaiblik t u t ot i mvoSg l wia s wa it run zeker Men kan aan all tiwijfiiin M nil i moet tooli altijd nur letiin loiirvo ir hostiiaii Wilde gerutlilen waren stteda i ond Nu oen wordt lieze dnji die naam van n Rank genoemct du3 Itohl zou staan Natuurlijk werken die gtruciit en ongun 6liL voor liU bank we7en in liet algemeen n Al I kelijk kunnen vele banken beuacJi n et intPi nioeielijkheden verdragen dan wuniKde jj rttdg te kiunpcn hebben Ir 14 III liet atri enitin en gioiile achtersftnnd iFi i 1 1 d n hij de ponsumenten Onl egrijpe I k lö lul dat ie overheid nog maar i oott h1 ft ingezieïi dat alg trgena pen taak voor I aai ligi hoti hier is Hei is een gewoonte van velen nu doo lbe laard maanden en n aand n te waohlen met hft betalen van liun rekenina ook al hebhen 7ij het geld liggi n Daardoor wordt de eirculatite van liet ireld eer bemoeielijkt Er wordt zoo hebt gedacht dat die of die groote zaak I l dem crediet nan oonHUmenleii moet de tri tti i ittoli in lp zakenwereld worden en lanl II hier heel gemakkelijk kunneniiigi iipen Hel UAntül faiUi flemenUn vanntn eben die heeleinaal neen zaken eloen 111 sUnirta toe en maakt het werkelijke ak nle V n duur Do contante bttaJerg iijn i l dupe aii Het ie de kracht der groote ijiiga ijntn tn der coojïeratle dat ziJ alleen nntnnl leuren Ont i wel een verzekerd la j iaardoor f c n hott percentage op da I nj tn kon worden verminderd w t fle cnlante hctflling maakt ook de ronipslom pice boekhondinisr nverbodisr Kr wordt overil zonwel dïx r le leine alt de gronle aken kin tyd o ei dt rage bertialing tyi aU ei n Dit numniM bestaat uit twee bladen DE DIRECTIE van HOTEL ELFHOEVEN bericht mede aan de geachte Clientele dat vooi dit seizoen is geëngageerd het Mpiende Hongaarsche Dansorkw EERSTE BLAD Macht en overtuiging GEBRS BRATU ig hetwelk vaiuf 2 MEI dagelijks zal concerteeren bid sl cht le tauiant Dir G L V TOOBÜBRGEN m het gen om eene goede positie te verwerven en dtze gebruiken om het ei in het leven goed vjji te nemen liunne levenswyze bewyal reeds dat zy over het soualistische beginsel en zyne cousequentieb weimg hebben nagedacht Zy zouden dan ook ongetwy eld zeer vreemd opkyken mdien er inderdaad eene socialistische gemeenacljap kwam Deze zal toch wil zy slagen wel als eerste e sch moeten stellen groote leveiis ersobe rjng by hen die tegenwoordig veel meei verteren dan voor ieder burger gemiddeld beschikbaar zou zyn Wy komen thans tot eene derde verhouding tusschen macht en overtuiguig die veel hooger staat dan de twee voorgaande Het betreft hier hem die in zyn hart een diepe overtmging koestert en deze ook niet zal verloochenen maar aan den anderen kant ze ook met mag openbaren en uitdragen onder de menschen omdat hem dit in botsinig iou brengen met eene macht die hem kan trelfen in zyn bestaan en dat van vrouw en kinderen Het is deze verhouding die voor menig huisvader het leven dikwyls zoo moeilyk mtiakt Men mag wel zeggen dat voor ideabsten de levenskunst vooral daann bestaat hier den juisten middenweg te bewandelen aan den eenjen kant 7ijne I overtu giiig zoo weimg mogelyk geweld aan Le lotn en aan den andeien kant als oed huisvader voor zyn gezin te zorgen Het IS deze moeilykheid waarvoor by de opkomst der souaal democratie memg aanhanger van de nieuwe leer stond Wy den ken nog terug aan den tyd nu een veertigtal jaren geleden toen Domela Nieuwenhuis lyne intrede deed in de Pweede Ka er en er maar ten Kamerlid was naar wy ineenen de beer Keuohenius die den moed en de kieschheid had hem de hand toe te atekeu Dit geval herinnert ons aan de groote verandering die de tyd teeft gebracht Hoe geheel anders is thans de houding v ii menschen uit dezelfde kringen als de toen malige Kamerleden logt gekomen soaaal democi iil 111 dit opzicht helaas dll aan de reacttoniijairen om Litwmof verdnngen intusachen heeft de zelfde verhouding tuusi tujLging lu een anderen vt Zeer vele personen uit vertegenwoordigeral uit vreea voor hunneAm het tot maoht geki coiKunische verdwazing waarheid te zeggeo en breneen dat het lH zi f welvaart ibeid te vi Om dit te dur en is eene vierde soort verhouding tusadien macht en overtuiging noodig waarby deze laatete zoo sterk is dat zy voor g en macht ter w reld wykt Deze verhoudmg kan leiden tot het marte laarschap maar teveaa tot het brengen van uitkomst i i moeilyke tyden als deze Met het oog op dit laatste ia thans meer dan ooit behoefte aan menschen by wie deze laatste verhouding tusschen macht en over luigmg domineert Brieven uit de Hofstad MCXXIV De dwaze run op de Xutespaarbank Wij iiioften ditmaal begmnen met onze iont 1 uidigmgen aan te bieden voor de l lil fHJim die verleden week van den HtuH IS uit oan door de dwaoe run op de Nut pai iii ank Wau zoon groote atici toch nog I II iiiflfliBa d waac en dpmnie menaohen I t j Ih rgt Hel i te begrijpen dat een krach IJ een dei giootsle banken even sohi k juagl tsii dat ei hier en daar zijn die be hu lit voor liun 3 aarduitjeB er over gaaa denken om die n aar voorshands thuis iii tl OU ie kou te gaan bewaren de rente oiK ffeitn i aan de zekerhead dat zij hun k ipitaiiltje Mijven behouden maar onbegnj pelijk m Ik t da men zich ztx gemakkelijk T de tot matnt Zy herinneren wei heel eterb zich te Lienev ocratic de e macht en over teruggebiacht mngs en vulks worden thans weerhouden ïmaar tevens lot allen volk de het verstand te democratie en liet 13 zektr een meikwaardig en illr muist verhclieiiil tteken da mdk zien iioe de Kut sische v oiKiscomtiussaris vuj UuiVenlaiidöche iakbfi Litwinoi Le jeiifcve wordl geetid eu iiageloopfn door meiihihi ii voortkomende uit kringen mei öeiie uveitu iiig die zioh lijnrecht pSaatat tegi iiovt i bel tommimiame De groot te reactionluireii wedijveren met elkaar om den Ku sibchen iniiusteieer te bewyzeii i en i u Uonnairt mtemationalt club bood hem en zuae ill het luerboven genoemde voorbeeld k i wy wel het a llerdroevighte alanJpunt da ffen ten opzichte van eigen overtuiging kin innemen Alleen uit zucht naar sensatie of om te voldoen aan een mode grii zet mtn o ertuiging aan kant en huldigt men den tot macht gekomene voor wien men toen hy die macht nog niet had de diep Lc verachting koesterde Koopt voortaan Uw VISCH en ZUURWAREN voor Zondags reeds Zaterdags voor 10 uur n m Vanaf 1 Mei Zondags GESLOTEN Ainbevelend P G Soharleman lANt E riENDEWEG 75 TEIEF 3202 ht ib een tweede verhouding tu 3schen laacht en overtuiging die imssi hi n iets maar toch met veel hooger staat dan de daar i vtii geaoemde Men treft haar aan biJ hen die eigen overtuiging verloochenen en eene andere huichelem omdat mt n daai door eene macht in het gevlei komt waaraan voordeel is te verwachten Dit kwaad wordit door de democratie sterk m de hand gewerkt Zy vormt eene magneet d e eene groote aantrekkingskracht uitoefent op Strebers van allerlei soort Hoevelen iyn er luet die de sociaal democratie aanhan iiiLiieii Aiden te geven ei Perria peinzend F n ilai IS vroeg 1 aura gretag Hij mott op een of andere manier Sir iregory een beUuigrijken dienat bewijseii Lauras oogen begonnen te schitteren Maar hoe vroeg zij I tiiii9 liaaLde de Hclioudena op DtI wt t ik op het o ige9it lik niet n air ik zou n sterk aanraden om gedtild te lubben 1 kunt nooit weten wat er nog gel euit Het is heel goed mogehjk dat die Il t ren van het geheime gfncw tsobap nog p n appeltje te sohillen hebbwi mei uw viidt r Alfl dat zoo is knjgt mem er Arden en pranbtige kan i om zich verdienstelijk te maken I erlijk ge jti d iftliM fde hy zelf niet vcei van wat hij zei Maar ttxb ale die ge Fn na mi wtek rtctis bU ek dat Perni t tm vooruitfluender gt eet beaat want er gebeurdt inderdiatl etti aets heel onViT aohts Sir Gregory was pMselmg ver dwenen HOOPDSTl K XII Ondcrhandelfaigen Met iuurde t enigen tijd voor 9 r Gfegtiys er iwijning werd op§tenierkt Wal w is li erris opreevallen dat zijn paitroon dtji imddus dat bij hem liet laatat gezien bad bijzonder opgewonden was geweest Wordt vervolgd I el t ulkgewaa dien hij al de moordenaar t e chouw te to vunden met opg€geven Hij ancihaafdi n hteeds zijn heloonmg van tw t duizend pond en gai in het gehemi gelti lilt als water vtKjr aUes da t kon leiden 1 ft de ontdekking van den dader Niet al I t n wae mepeeteur Hurker nog eteecte met liet onderzoek bezig maar Hom had ook Tan en drietal particuliere detectives op geciiagen om te pix l eeren loht an de zaak 1h brengen Maar tot duave wa n steeds iiietd van cenig i elang ontdekt I oiid Tediiiouth kwam dien dag op Hom Hall dineeren Hij wa een levenalustige ariötocratificlie jongeman dïe votvrtdurend in gtJdveilegeiilieid verkeerde en die gaarne bereid wa7 Laura tiot vrouw te nemen niita hair vider haai en rojoJen I ruidschat nii ten huwelijk gaf I aura had direot en afki er van hem gekregen en tje iandel de hem x kt el tat Sir Gregory Ijealoot om haai daarover eene duchtig de les te lezen Het B tfU vreeselijke man antwoordde Laura geërgerd op de venwyten vanhaarvader Ik g ef met om hem Een heel versohil met Theodore Je vergeet wierp Sir Gregory norsciilegen dat zijn adel van veel hoogeren rangM dan tiien van Theodore Wat voor nutbet fl het dat rk mijn beftt doe mii aoovetimogeJijk geld te verdienen als mijn dochtermets eUK tt n titel knjgt Theodore knjgt later toch een titel Een titel Ja baronet t lade riloeite ik houd van Tlieodore en ik trouwmet niemand andere dan met hetn Dat zullen wij nog eeoa iden ven ifl toch gten valstrik Ni tm maar ik moet to even dat je wi l fnige redtai hebt om da £ te denken Ik kan onm elijk geld van u aannemen zei l ems Netii aiitïwooitlde Sn Gregory brom I end Ik beb jo precis verteld wat er ge Iveurd w en ik doe mijn uuterste best om dien vent die m het etruikj awas h eft I n IgewjK kl t p te sporen want ik geloof iat II IJ de moimdenaar ir Fn aJtv hij een n aal gevonden ts pn bekend heeft dan zul 1J al invloed ver niij vörlieieii dat ver zeker iK u waarde heei 1 ik muil il jaar kryg om u te lielpn u kaïakler te verbeteren kan nnj laL niet cheltn Zoodra mijn boek bet hu cea bei 1 iat ik er van verwaciif ga ak weg En al ik gei n suocee met mijn boek hf l zal ik oók weggaan n wat denk je dan te doen Als rnyii boek opgang maakt ga ik rmj lu lit n 1 il op de letterkunde t eleiggen En mderh trouw ik met Margeret en ga naar Aiislralie Maar in ieder geval ga ik over n jaai we War ht U t ik je vraag om weg tegaan En totn opeem Maar waarom typ je eigenlijk die redevoering van mij voor de bijtenkonisL niet over Of ben jg van plan den b ii lag niets Wt te voeren Waar t etaal ik je eigenlijk voor lYrria verliet glimlachend het vertrek Hij wi t ml ervaring dat Sir Gregory liet met MX kwaad mti ndt Nog steeds had zijn ni£e ter zyn pogingen om dien mao tut Innerlijk was Sir Gregory nitst etine zoo buiten ew K n geeteld op een huwelijk van ijn dorbtei mot fedmoutb Hij liHield veel van 1 aura en hij zig ht el goed in dat Ted iiKiulli nooit een ideale eehtgtnool voor hiuir m s wonlen De jonge graaf was een gioot licfhebbei van de paardenepori en I r il V tn de weddenschappen die daaraan nnex waren en tji inVerbeterlijkf speb r en hti wofl zeer waaracliynlijk dat er van auia 1 luidstJiat id sjKiedig met veel zou over iijn Maar I ura moest en zou gravin worden en 7ijn Io hters verzet prikkelde hem voet bij stuk te houden Hij veibocid haar om langer met Theodole om te gaan en ntzegde hem tenelotte zelf het liiiih Mevrouw Cargoe steunde Laura m haar t pp06ilie tegen baars vaderë plannen hetgeen tot gevodg had dat Sir Gregory nog onhandelbaarder werd dan erst en 1 aui a tenslotte eenvoudlig gelastte Tedmoutb s huwelijkt aanaoek wanneer de jonge edt Iman w r op Hom Hall zou komen tlineeren aan Le nomen 1 aura barstte ui tranen uit weigerde hardnekkig en bealoot t erns hulp ln te roepen pn ekt u toch alsjeblieft met vader en vraag hem toch om mij met Theodore le laten trouwen meekte zij Ik h b mijn uiterste l est ai gedaan juffrouw Horn maar er i op dit punt mets int hem le beginnen Dan loop ik weg verklaarde zij vast I eraden AU niemand mij wd helpen dan 7a ik het zelf moeten doen Er is maar één middel juffrouw Hom waardotir u uw vader zou kunnen overhalen on zyn toefttemming tot een huwelt met