Goudsche Courant, zaterdag 7 mei 1932

ÖOUDSCHE COURANT ZATERDAG 7 MEI 1932 TWEEDE BLAD Giatermitldag is te Parajs etn moordaan slsg gepleegd op den President van trank ri k 1 ul Uoumei By dtztii aanslag werÜ de 5 jange president zeer ernstig naar bet scheen nie t levensgevaarlyk gewond Hfdennacht is hy aan de bekomen President Doumer had gisteren een lunch aangeboden aan den Emir Feisal die mo menteel Parys bezoekt Na deze luth begaf de heer Doumer zich vergezeld van de leden van yn Huis naar de verkooping van de vereemging Van oud stryders romanschry era die gehouden werd in het mooie huisje van de Rothschild stichting in de Rue Ber r er Hy vond hier enkek nunisters die ziLh by hem aansloten en trad met hen de groote zaal bmnen waar de schryvers elk achter hun stalletje hun boeken te koop bo Jen Hy werd ontvangen door den voorzitter Ier vereemgmg Claude Farrère den beken den romanschryver die hem tegemoet trad en begon te zeggen hoezeei hy en zyn tol legas zich over dit bezoek verheugden Op dit oogenbhk snelde een betrekkelyk nog zeer jonge lange man die even tevoren een boek van Farrere en van een anderen schryver had gekocht en hun had verzocht daarin een opdracht te schryven met een zware revolver in de uitgestrekte hand op den president van de republiek toe en loste eeltige schoten De heer Doumer viel zondet een woord te kunnen uiten achterover in de armen van degenen die hem vergezelden Farrère de directeur van de gemeentejyke politie Guichard en andere aanwezigen overmanden met zonder moeite den aanval Ier waarby de eerste door een kogel in den rechter benedenarm gewond werd De heer Guichard kreeg een lichte verwonding aan de pols Ben der aanwezige journalisten nam den gewonden president op en droeg hem ge holpen door anderen naar het hospitaal Beaujüu dat zich op eemge metera afstand van de ongeluksplaats bevmdt In het ziekenhuis werd de heer Doumer onnuddellyk onderzïx ht Het bleek dat de president door drie kogels getroffen was De eene was by het linkerjukbeen naar binnen gedrongen en was zonder veel schade aan te richten aan de rechterzyde weer naar buiten gekomen De andere was in den scliguder gedrongen en had daar door een slagader te raken ernstig bloedverlies veroorzaakt een andere kogel was in het onderlyf gedrongen Volgens verklaringen van prof Gosset verkeerde het leven van den heer Doumer met onmiddellyk m gevaar en zou het volstrekt niet onmogelyk zyn dat hy er van opkwam aangezien de kogel m het hoofd de hersenen met geraakt heeft Het was de hooge leeftyd van den getroffene die een ongunstige omstandigheid vormde Later verklaarde professor Gosaet ech ter nog eens nadrukkel ik dat hy er niet aan wanhoopte den president in het leven te hou den Gisteravond om 9 uur was de heer Dou mer by zyn volle bewustzyn doeh hy sprak geen woord Niemand dan de echtgenoote en de dochter van den president werden by hem toegelaten daar de toestand toch in elk geval als ernstig werd beschouwd Tegen een uur trad een verandering m De patient verzwakte aanraerkelyk door het bloedverlies Te twee uur kwam Dou mer opmeuw tot bewustzyn Hy herkende de behandelende doctor en vroeg of het Franschen waren geweest die den aanslag hadden gepleegd De doctor drong er by hem op aan te probeeren te slapen Om half drie verloor Doumer het bewustzyn en om 4 uur 40 blies hy den laatsten adem uit Voor het ziekenhuis stond den geheelen BUITENLANDSCH NIEUWS VEREENIGDE STATEN Onverwachte boodschap an Hoover hr mo t bezuinigd worden het Congres boos In ten boodschap die president Hoover tot het Congres heeft gericht verklaart hy dat eui definitief program om te komen tot een vereffening der staataibegrooting een gebiedende noodzakelykhe d is Overal in het land heerachen ongeruobheid en vrees doordat het Cangrea het evenvrcht op de begrooting met heeft bewaard en door de ïflatiepoging Het land kan daarvan slecflits noodlottige gevolgen ondervmden Hoover eischt snelle behandeling en afdoemng van de begrootang en het bezuin frngsontwerp omvattende drastische besnoeung der uitgaven tot een bedrag van 00 mill doll hetgeen met de belasting wet die een opbrengst van een milliard verzekert de oegrootmg m evenvncht zou fengen het zakenleveji zou herbtelkn de verkloosneid doen afnemen en den landt uw er weer bovenop zou helpenHet 18 van het hoogste belang zoo ver Waart Hoover dftt snel en m gemceiuichap Pelijk overlf g wordt gehandeld de groote nood van het land vereischt dit De president oefende ten slotte scherpe mtiek op versohillende maatregelen van w N Een moordaanslag op President Doumer President Doumer overleden Het stoffeluk oveischot naar het Elyste oveigebiacht De dadei een Rus aangehouden nacht een groote memgte die de mededee ling van den dood van den presiden m diepe stilte ontving De aanslag heeft m Parys groote opwinding verwekt De dader Paul Gorgselow een Rus van geboorte studeerde aan de universiteit te Praag en promoveerde daar tot doctor in de geneeskunde Hy is 37 jaar oud en gehuwd Zyn vrouw woont m Mo naco De man zelf tegen wien reeds eer der een bevel tot uitzetting was uitgevaar digd wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde hy had geen Fransch di ploma IS anti bolsjewistisch Hy verklaar de by zyn arrestatie dat hy persoonlyk mets had tegen President Doumer maar hy had deze aanslag bedacht om te protesteeren tegen het feit dat irankryk met krach tiger tegen de Sovjet weet op te treden iyn verklarmgen waren overigens zeer on bamenhangend De man had een boek by zich waarin geschreven stond Dr Paul Gorgselow president en leider van de Russische fascisten die den president van de Fransche republiek heeft doodgeschoten Dit wyst wel op een abnormale geestesgesteldheid + ioen de aanslag geschiedde ontbtond er een geweldige opschudding De dader die trachtte te vluchten werd door de talryke bezoekers omringd Zy poogden hem te lyn chen Het gelukte hem echter zich een weg te banen naar den uitgang waar hy door de politie gegrepen werd die geno zaakt was hem tegen de memgte te besi nermen Nu de president den aanslag met heeft overleefd bepaalt de Grondwet dat de Kamer immediatement moeten byeengeroe pen worden om een nieuwen president te kiezen De oude Kamer welker bevoegdheden eerst op 1 Jum zal eindigen zou dus dan nog moeten byeenkomen om aan de verkiezing te Versailles deel te nemen ToU dat de nieuwe president gekozen is wordt het presidium uitgeoefend door den mims terraad Paul Doumer werd geboren i2 Maart 185T te Aunllac Hy was eerst onderwyzer studeerde daarna m de rechten en werd m 1888 advocaat Reeds in 1902 werd hy gekozen tot lid der Fransche Kamer waar hy al t poedig een vooraanstaande plaats innam In 1895 en 1896 was hy Minister van Fi nancien van 18 1902 gouverneur generaal van 1 ransch Indo Ohina en in 1905 06 was hy voorzitter van de Kamer van afgc vaardigden De jaren na den oorlog hebben hebben Paul Doumer herhaaldelyk op den voorgrond gebracht Na eerst tydens den oorlog zelf in het kortstondige kabinet Painleve Sept tot Nov 1917 mimster zonder portefeuille te zyn geweest trad hy in het zevende ka binet Bnand 1921 1922 als mmister van financiën op een portefeuille die hy in 1925 in den benarden tyd der inflatie nog maals aanvaardde toen Loucheur aan fi nancien had gefaald Doch ook hem gelukte het met de daling van den franc tegen te gaan en hy moest wyken voor Peret In Januari 1927 werd Doumer tot voor zitter van den benaat gekozen als opvolger van De belvea een functie welke hy tot zyn verkiezing tot president der republiek bekleedde Hedenmorgen zal het stoffelyk overschot van den overleden president naar het Elysee worden overgebracht Doumer is de tweede president der Derde Republifek op wien een aanslag werd ge pleegd Sadi Carnot werd den 24en Juni 1894 te Lyon door den Itahaanschen anar ehist Caserio door een dolkstoot vermoord Vier zonen heeft Doumer in den wereld oorlog verloren het represemtantenhius o a op de aanne nung van het weteontwerp betreffende de te volgen valuta politiek De boodschap die zeer onverwacht kwam heeft ïn het Congree groote opwinding en boosheid veroorzaakt ReusachtiRe brand te New York De Cunard pier geheel door vuur vernield Vyftig brandwachts gewond Hedennacht heeft m de haven van New York een reusachtige brand gewoed die de Cunard pier aan de North River geheel heeft vermeld De pier is de los en aanleg plaats van de groote schepen van de hngelsche Cunard Line Een zeer groote brand weermacht bestreed het vuur zoowel van de landals van de waterBy ie doch tever geefs De hitte die de vlammenzee ontwikkelde was zoo groot dat op de volgende pier alle vensters en de daarop staande ge bouwen sprongen Det scheepvaartverkeer m het geheel havengedeelte van de North River moest gestremd worden Talryke brandweerlieden men zegt meer dan 50 werden gewond Alle voorraadloodsen op de Cunardpier met kostbaren mhoud werden geheel vernield Een lat r bericht meldt dat 260 brand weerlieden door rookvergiftiging en ver wondingen m medische behandeling moei ten worden genomen De Nederlandsche Boekenweek 1932 7 14 Mei De Vereemging tut bevordering van de belangen des Boekhandels heeft voor gehetl Nederland van 14 Mei een boeken veek goorgamseerd De Nederlaiidiiche boekenweek IJ A bt oogt verlevendiging van de belangstelling voor hot goede Nederlandsche boek en aan mopdiging daarvoor opdat het NoderUndsLhe volk in toenemende mate kennis zal ntmen van de vruchten van den geestet arbeid onzer HoUandsche schryvers en schryisteis Het IS overbodig uiteen te ze ten wtlke beteekems het goede boek m ons volkbli ven inneemt van welkea grooten iinloed dU is in velerlei opzicht op het individu en op dt samenleving Dat is genoeg bekend hen goed boek is altyd een geschenk an gioote VI aarde De Vereemging ter bevordering van ül belangen dei Boekhandels stelt nu in de heden aangevangen boeken seck lodcr boe kenliefhebber jn de gelegenheid van haar eea Geschenk te oatvangen Dat gesch iik IS een verzameling van bydragen van Nederlandsche achryveii en schrytsters welke voor de boekenweek ld3 door een speua l daarvoor uit uitgevers en bchryverb samen gestelde commissie bestaande uit de heeien A M L van Diahoeck Cornelia Veth eu C J Kelk IS byeengebracht L ej e versta melinjg bevat werk van dichters en roman schryvers zoowel aU van auteurs van km derboeken q esisayieten het is eca bonte mengeling teneinde te trachten zooveel mogelyk aan ieders smaak tcgemott te ko men De heer Kelk vertelt in een woord vooiai hoe dit boek ontstaan u Het zyn autwooi den op een 5 tal aan de tot medeweiiung uitgenoodigden gei teld © vragen of wel fi ibmeiLten of iichetb van hun hand Van dfc uitgenoodigde auteurb hebben J 1 medtwexking verleenU om het Oestheuk te kuimen fadjnenstellen Men Met byzoader © belangstelling hebben wy dit Geschenk ontvangen en gelezen wy zyn er zeker van dat ieder boekenliefhebber ei pryfi op zal stellen het ook m zyn bezit te krygen De boekband verj kt daar voor alle inhchtmgen BINNENLAND hen nieuw portret van de Prinses Naar wy vernemen heeft het Ned Kunst verbond aan Mevr Anme Roland Holst de Meester opdracht gegeven om een portrtt te teekenen van Prinses Juliana die zoo welwillend is geweest herhaaldelyk voor haar te poseeren Het portret dat geteekend is is met pas tel verlevendigd Het Ned Kunstverbond zal van dit por tret reproducties laten maken welke in offsetdruk door de firma Lnschede te Haarlem zullen worden vervaardigd Deze reproduc es worden in den handel gebracht en de opbrengst zal waarachynlyk voor de eene helft ten goede komen aan het Crisiscomite voor de andere aan het Ned Kunstverb md De steun aan de Melkveehowiery Een adree van de Uwikver De Umiever N V heeft zich met een adres tot de Tweede Kamer gericht waarin een principeele bedenking tegen het wetsontwerp wordt opgemerkt dat de ontwrichting van de melkveehoudery ook blykens de me morie van toehchting op het wetsontwerp in wezen haar grond vindt in een overpro ductie van melk en melkproducten althans in een productie die ver uitgaat boven de huidige koopkrachtfge vraag En nu wil he adressante voorkomen dat de voorgestelde remedie voor dit euvel welke neerkomt op een aanzienlyke verhooging van den prys van de zuivelproducten den toets van een elementaire economische critiek met kan doorstaan De aanzienlyke prysstygmg van de zuivelproducten die het ontwerp beoogt zal toch zeker mmmer tot vermeerdering van den afzet maar veeleer tot een verde ren teruggang van het verbruik moeten lei den met het gevolg dat de balans van het voorgestelde crisis zuivelfonds een gansch ander beeld zou vertoonen dan dat hetwelk de ontwerper van het wetsvoorstel voor oogen heeft gehad Adressante is daarom vïin oordeel dat het wetsontwerp reeds om de economische onhoudbaarheid van de grondgedachte w arop het is opgetrokken moet worden veroordeeld zy heeft meer in het byzonder tegen het daarby voorgestelde menggebod ernstige pnncipieele en practische beden kingen Adressante ia van oordeel dat de belang ryke vermindering van het margarine ele ment m het mengsel noodzakelijk zal moe ten leiden tot sterk verminderde bedryvig heid van de grondstoffenfabrieken raffinaderijen hardingsfabneken en olieperscryen Waar aldus de economische grondslagen dier bedryven door den wetgever worden aangetast zal een gedeeltelyke stillegging met alle daaraan verbonden Ke olgen niet zun te vermeden yereeniging voor ChrtsleltJke GezondheMa en V acantiekoloniën in Nederland VVoenadag werd de algemeene De kolpmehuizen waren geregeld bezet het gehecle jaar door en er wits zooveel aanviaag dat met altyd plaat was in eigen huizen Het huis De Keggeberg te Ueltendoorn werd aannierkelyk vergroot waardoor het een modern ingericht koloniehuis is geworden Lrai nieuw Zeehuit voor 60 kinderen WO It te Ivgmond a ee gebouwd waar mede men dit jaar hoopt gereed te komen De rckeoiiig van baten en lasten sloot met een klein batig saldo In het Hoofdbestuur werden herkozen de heeren Mi J t ranken J de Vries en J M Wansink die hun herbenoeming uan namen Voor dJt jaar 19 12 waren de aanvragen zeer veel zoodat nu reeds tot einde Sep teniber de huizen bezet zyn na dien tyd ia hlAUSNlKüWb GOUDA 7 Mei 1932 Plaatselyk Nationaal Cruuicomite üet orgelconcert m de Ut Janskerk Greachte Stadgenooten Ons Plaatselyk Nationaal Cristscomité moeht dank zy Uw offervaardigheid aan verscheiden gezinnen steun verleenen in geld en natura Doch in de laatste weken is het bedrag voor uitkeering zeer vermmderd Wanneer de geldmiddelen met aangevuld worden zou den we genoodzaakt zyn den steun stop te zetten Het verblydde ons dan ook zeer dat op een der laatste vergadermgen het bericht kwam dat geheel belangeloos ten bate van on Crisiscomite Mevrouw Dinet Riesz en de heeren de Man en Cuperus in de St Janskerk een orgelconcert wilden geven DV Dinsdag iü Mei 1932 s avonds 8 13 uur Verschillende dames en heeren hebben zich in deze week bereid verklaard den ver koop der programma s op zich te nemen Wïinneer 1400 Programma s worden ver kocht dan wil dit zeggen dat ons Comité weer ƒ 760 ontvangt waarmee zy m deze tyden van malaise en crisiis onze medebur gers kunnen helpen De nood in vele gezinnen is groot Laat het U een eer zyn mee te helpen dien nood te lemgen Wy weten wel 4at Jut XJ leed zou doea te moeten hooren Het Crisiscomite kan b gemis aan geld zyn arbeid met voortzetten Wy twyfelen dan ook met of Dmsdag 10 Mei wordt voor ons Crisiscomite een goede dag Door Uw medewerking geachte stadge nooten kan in nog menig gezin de zorg worden verlicht Moge het zoo blyven Imat het in deze dagen worden gezien dat we niet n a a a t maar voor elkaar leven Aangenaam zal het U ongetw feld zyn wanneer ge straks in onze plaatselyke bla den kunt lezen Het Crisiscomite Gouda kan weer eenige weken vooruit tn gy mocht door Uw bezoek van het orgelconcert mede het middel daarvoor zyn HET PLAAlSLUJK CRISlSCOMITe GOUDA Gemeenteraad Aanvullings agenda vooi de vergadering an en Raad der gemeente Gouda op Mad ig 9 Mei 193 des namiddags 2 en 8 uui Aai de orde Het Het voorste Itot wyzigmg van het uercfntage der rentevergoeding door de gemeente aan den Stortuigs en Ophaaldienst en de Spaarbank Vaststelling van het Ie Suppletoir kohier schoolgeld MuxieJrachool over 1932 Rentevergoeding door de gemeente aan Stortingsdienet en Spaarbank De gemeente ontvanger administrateur van den Gemeentelyken Stortmgsdienst en Spaarbank wyst B en W er by zjjtt schryven van 22 Apnl j 1 op dat de bepaling van het raadËdttesluit van 23 November j 1 kracht is welke de rente door dezen dienst aan de Spaarbank te vergoeden gelyk gesteld wordt met die welke de Nederlandsche Bank berekent voor voorschotten m rekenmgcourant op onderpand thans nu deze rente zeer laag is sedert 19 Apnl 3 en anderzydB de door de gemeente oor kasgeld te betalen rente 5 k B bedraagt onihUlqk werkt B en W z jn van oordeel dat de be staande regeling mderdaad tot onbiUykhe oen leidt en stellen derhalve voor de rente te rekenen met ingang van 19 Apnl j 1 na der te bepalen op 4 per jaar Voeren rechtsgeding kosten straataanleg De heer J van der Laak is ingevolge overeenkoonat van 31 Maart 1931 gesloten ter uitvoermg van het raadsbesluit van 16 Februan 1931 voorstel 25 van 1981 aan deze gemeente wegens kosten van straataanleg een bedrag van 964 35 verschuldigd Ondanks herhaalde aanmaning blijft Losse bladen uit het Dagboek oan een Gouwenaar Wat baat dat u versiant iO wys is en geleert Dat al ie werelt dat verwontterl acht en eert Ln dat de tame u oni ter lijckfieyUt aan doei Ati ghy f Ci naUiti alleen in t bedde slapen moet è Vrijdas 6 Mei Het li van een algemeene bekendheid dat ik na den Burgemetster den ver legenwourdiger der Kroon niet alteen dt eerste en voornaam ite maar teven belangrykste burger ben van deze tad üewii schenkt nw dit een met geringe voldoening Maar ook wat al met be Zoo legde ik deze week niet minder dan ze i oljicieete bezoeken a tn tnbc m pelijk zwart gekleed opende tentoonstellingen bezocht polttiehonden demunstrattes wonderkinderen en voettmiwed stujden Lni leien bijvoorbeeld ben ik reeds om viei uur des morgens aan het hoojd van een enthousiaste schare Vires et teleritas leden wezen dauwtrappen hetgeen voor een man van mijn jaren een alleszins lofjeiijke en op ienbarendt prestatie mag heeten ln den voormiddag bezocht ik de huiS vlijttentoonstelling alwaai mijn vriend de gryze hoewel waardige Barend Balie bakkei voorzitter van de plaatselyke ürankweer nm rondleidde Bekend staande als wynhandelaar en consument tevens heejt wellicht inyne aanwezigheid aldaar eenige bevreemding gewekt Ik bijbrand Bottelaar ben echtei een tole runt mensüi en gun tnijne medemenschen hun stokpaardjes Ook had ik binten mededinging ingezonden een model van de te bouwen Kleiwegsbrug geheel uit kiuidnagelen vervaardigd een model dat de bewondciing wekte van alle aanwezi gen luidt bejammerden eenigen het besluit van üedeputeerde btaten dat de uitvoering van dit zoo schoone concept veihinderde Vervolgens na my haastiglijk gevoea te hebben spoedde ik inij naar de iioausilie sportvelden Ik zag de Jraaie pres taties van onze politiehonden waaronder die van mijn gehelde Archibald het zij besüiLulenlijk opgemerkt de kroon span den Op het Olympia terrein vond ik nog juist gelegenheid het wakkere eerste el tal van deze eminente vereemging dte tot de 2e oj 3e klasse ik weet dit met mier precies was gepromoveerd te LOinphnienteeren Lmdelijk tijdens mijn avondmaaltijd verontrust door een bericht in een onzer plaatselijke kopbladen begat i c uehjk mij slechts met moeite en bijkan strompelend door een dichte menigte van uitgelaten jongelui heenworstelend naar de bescheiden woning van het Ooiidsche wonderkind hetwelk z jne familie in een staat van hevige opwinding doet verkeeren doordien het alle voetbalsterren van ons land op een prikje uit het hoofd kent Ik heb daar eemge oogenblikken met stomheid geslagen het tweejarig wichtje aangestaard en na enkele gelukwenschen gemompeld te hebben ben ik met een taxi naar huis gegaan tn nu schrijvende mijne dagboekbladen ontdek ik met schrik en ontzetting dat ik een excursie van de Amsterdamsche afdeeling der Nederlandsche Natuurhistorische Vereemging naar de Reeiiwijksche en bluipwijksche plassen die ik had moeten leiden gansthelijk aan haar lot heb overgelaten hy m gebreke dit bedrag te voWoMi Ten einde te voorkomen dat de mogelykheid van verhaal op de cmroerende goe deren van dezen debiteur door vervreem ding dezer goederen illusoir zou worden stellcni B en W voor te dezer zake een rechtsgeding m eersten aanleg en zoo noo dag bi hooger beroep en of cassatie jegens genoemden debiteur te voeren j indexamien Gymnasium By Mimsterieel besluit zyn d emdexa mens voor het Gymnasium alhier bepaald Of 9 10 en 11 Jura en zyn als gecomirtitteerden benoemd Dr H Bolkebtein Utrecht Dr J M N Kapteyn Gromngen Dr E van hverdingen de Bilt en Dr A D Fokker te Santpoort Het concert ten bate van het Crisiscomite Wy willen gaarne nog met een enkel woord wyzen op het orgelconcert dat op Dinsdag 10 Mei a s ln de St Janskerk wordt gegeven ten bate van het Nationaal Cnsiecomite Den bezoekers van iit liefdadigheidscun eert wacht een schoonen avond Mevr Dmet Riesz die reeds meermalen aan concerten in de St Janskerk haar zeer gewaardeerde medewerking verleende zal zingen een Ana uit het Oratorium der Messias van J F Handel ƒ r weidet leine Heide Auf auf niem Herz mit freunden van J S Bach 4m abendrot en Litanei van P SchiAert om te besluiten