Goudsche Courant, donderdag 4 augustus 1932

ZILMETA BELANGRIJK IN PRIJS VERLAAGD Het is HET VOORDEELIGST Het is HET EENVOUDIGST Het is HET GEMAKKEUJKST wanneer U m meerdere bladen dvertentien hebt te plaatsen hetz j hier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf dait van toezendt aan het ADVERTENTIE BUREAU Markt 31 Gouda Tel 2745 U zgt dan m eens kiaar en deplaatsing geschiedt naar wenscfa en tot dezelfde prijzen als door de bladen direct wordt berekend Volgens den democratischen persdienst verwacht men in bevoegde politieke krin gen dat het kabinet von Papen m zyn tegenwoordige samenstelling met meer voor den ruksdag zal verathynen Aangezien het centrum zijn oppositie vooral tegen rqks kanselier von Papen heeft gericht en met bereid is dezen r jkskanselier te dulden verwacht men een wisseling m het ryks kansellerschap Naar verluidt zou m dat geval von Papen als gezant naar Paru gaan wat ook m overeenstemming met de wenachen van von Papen zou zgn De Parösche gezant von Hoesch zou dan lyn post met die van Duitsch gezant te Londen ver wisselen welke post m verband met de be noeming van von Neurath tot minister van buitenlandsche zaken vacant is Generaal von Schleicher zal m ieder geval r gksweer minister blyven aangezien dit m overeenstemming ia met de wenschen van den rukspresident In hoeverre de nationaal Hocialisten m het nieuew kabinet opgeno men zullen worden is nog onzeker Mei acht het inogeljjk dat de nationaal socialis ten Gregor Strasser als rykskanselier zul len voorstellen terwyl Hitler de opperste leiding m de nationaal socialistische party zou bleven behouden Dr Frick zou m aanmerking komen voor het ryksministe rie van binnenlandsche zaken De groote vraag ia echter of het centrum ook al zou dit afzien van den post van rykskanselier ook het mmisterie van binnenlandsche zaken aan de nationaal socialisten zou wit lea afstaan De beslissing moet overigens nog vallen in hoeverre het centrum tot een coalitie bereM is In den meuwen ryks dag zullen de nationaal socialisteo in de eerste plaats aanspraak maken op het ambt van den voorzitter van den ryksdag Daarvoor zou in aanmerking komen de af gevaardigde Stohr die reeds gedurende korten tyd vice president van den ryksdag iB geweest Volgens de tot nu toe bestaan de gewoonte zouden de sociaal lemocraten asnspraak kunnen maken op het eerste vice presidentschap en de communisten Jp het tweede viee presidentschap De berichten uit Buenos Aires over vljandelykheden tusschen Bolivia en Pa raguay houden aan Opwinding heeft zich meester gemaakt van de bevolking der beide staten wier regeenngen de mobilisatie harer legers hebben bevolen Men ziet dus dat de gebeurtenissen zich afspelen op de zelfde wyze als in 1928 toen eveneen feen oorlog tusschen de beide landen om hetzelfde gebied dreigde en evenals toen is ook thans de internationale brandweer ontboden om het vuur te blusschen Paraguay heeft by den Volkenbond Abonneert U op dit Blad Oüd worden is veel verliezen en de immorieUenkrans vlecht ztch weemoedig door de heiligste en dierbaarste hexmne ringen FEUILLETON NiitiufMiuliikiiiiiiiliiiii Uit het Engetech van DAVID LYALL Vertaald door 52 J P WesaehnkVan Rossum Zij meende uit haar woorden te mogen opmaken dat zy kon vertrekken en begon haar papieren by eikaar te pakken maar Ptevrouw Crewe stelde haar gerust Laat ik u niet in uw werk storen zeizi Ik zal hier P aat nemen en wachtenIk veronderstel dst u de particuliere sectetaresse van mijnheer Crewe isP Ja antwoorde Clara stroef en zonder enigen bijzonderen eerbied dat ben ik Zij ging ritten en deed of zij verdiept W48 in haar werk maar m werkelijkheid wiohtte zij vol spanning met de nieuwegieTigheld die een gevolg van slecht opvoeding I om te zien wat er ou gebeureoi als de heer Orewe terugkeerde Zij waa greuzealoos nwuwsgierig zij zou het Iwfst söhterover geleund in haar stoel njn gaan liggen om mevrouw Lrewe van de krum van haar hoofd tot de zoten van haar voeten fip te nemen Wat vooral hav fktadacht trok was de aecr mooie seaJskm mantel een der huwelijksgeschenken van den heer DRINKT IJSSË LSTIJN s NIEUW ROO VOOR DE JEUGD O N Y UtrechtscheHypotheekbank UTMCHT P ndhneven f 61 000 000 Beservts f 1526 672 66 DE BANK stelt beschikbaar S o pandbrleven d 99 In stukken van ƒ 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VA N LIER Mr P R HOORWEG Kaapis zuiïere iloll gerooide paliog IS de meest e raagde Veikrujcbaai in de winkel BOGEN 6ö GOUWE 57 bij de Keizei stiaat en aan de kraam standplaats KLEIWEG naast het Bloemenmafcaztjn dei fa Luyerink Zeel concurreeiende prgzen Prima waar LET OP HET JUISTE ADRES 30 armiian wormoii verdrijven zeker en nelspoel made en maagwormen zoowel bi volwaasened als bij krnderen Wormpoeders ü B5per doos Worroolie 0 85 per flacon Verknjgb bij Apolh D Drogist of na oniv van het bedr door firma JaoobaMaria Wortalboer Postgiro 17039 Oude Pekeli Adverteert In dit Blad Kwalitatief aan de spit Blijvend bestand tegen az4a 1 mosterd of andere scherpe stoffes tl J Steeds zilverolans Nooit poetsen Onvershjtbaai VLEIWRIJ D OOR EN DOOR r l ïWI qi WMiE KOOP EEN BETERE GEZONDHEID Een betere Geioodheid in plaato voor de oude Krachl Inplaali yen iwakheld Spoedig bevrl d van pUnaa Opgiweklheld m algehecM zondheid Dal la wat IRVINO s QIST TAJVUNE bienft un duizenden van door Zenuwen gesloopte plln llldoide dooc zorgen gedrukte vrouwen en mannen Delia walIrving iOM Tamine U unbledt HetiaraH van een andei menacb hjHs MJ h J ê êA£ JPyt Vu volle gegarandeerd door de Gefolabtick m iUlK ds hbukanln vu het bekende O mt t t m U weet dot het Nationaal Crisis Comiti onvermoeid zi n mooi werk voortzet en helpt waar geholpen kan worden Er is echter veel geld noodig Zoudt U nu het Nationaol Crisis Comité niet willen steunen door het zenden van Uw geregelde bijdrage maandeli ks of weke ks wat U het beste schikt Geen genezing geen betaling tMf Ml bMki nam MtaiIlM k t pkraik kWr m vartakaki ba KM J l di kk 186 000 n al kuliim m Dmlakn b laeM aart T ri a rii Gist is Leven Stniee N V Aa t Steree lnr JOS N£VE Okhé A C U A dom Wanneer U een giro rekening heeft kunt U het gemakkelijk doen door het invullen van het toegezonden machhgmgsformulier het bedrag wordt dan automatisch overgeschreven op 18Ó000 Doet U het vandaag nog Dank U well e laoai Deii i dM niirtwi ItM 71 Jaapf m fiovDSGHË wmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN en z Dit batd verschijnt dage Hjksbehalve op Zon enFeestdage AB0NNKHËNTSFRIJ8 per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met ZondaKsblad r kwartaal 2 90 per week 22 e at overal watr de bexorsiiig per looiter gucMedt Franco per post per kwartaal S 16 roet Zondugdblad ƒ 3 0 Abonnementen worden davel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT Si GOUDA bti once agenten en loopera den boekhandel en de poatkantoreo Onse bureaux s n dags jki geopend van 9 € uur Adminutratie en Bejlactie Telef loterc 2745 Foatrekenmg 4B400 ADV£BT£NTIEPRUS Uit Gouda en omatreken behooreoda tot den baaorgknng i 6 regeU ƒ 1 0 elke regel rneaf jfOJ£5 Van buiten Gouda en den besor rlafi 1 6 zegaU 1 6Ë elke regel meer 0 S0 AdvertentJte in het Zatardagnnmnwr Sfl t yslag op den pr ja Uefdadlgheida adTertentMn de haUi van dan pitfa INGEZONDEN HKDËDEEUNGEN 1 4 regaU ƒ 2 26 elka rCgel iMar O Op ae voorpagina 50 hooger Gewone adverteutien en ngezonden mededeellngen b j footraet tot leer gneduceerdM prijs Groote letters en randen worden berekend naar pUatanUmt Advertentien kunnen worden ingezonden dopr tuaichenkomat van aoliede Boekbandelaren Advertentiebureux en onae ageaten eo moeten daaga v6ót da plaatkog aan het Bureau ggn ing ekomen teneinde van opname veraekard te 1 0 De Nederlandeoh Belgieche douane overeenkomst Groot r vrijheid van ruilverkMr G n vftrhooging van invoarrachtan an gaan nlauwa rachtan Wordt Von Papen gezant te Parijs Oppositie van het Centrum Dreigende oorlog tusichen Paraguay en Boliruu Het seschil tusschen beide staten mateneed of ui buitengewone omataodigheden m aUe andere ooriogsbenoodigdbeden waarvan beide staten lid zijn beswaren ingediend tegen Bolivia de voorzitter van den Volkenbondsraad heeft beide partyen ertoe aangespoord zich voorloopig van ver dere vyandelyk heden te onthouden en de buurstaten Ai entinie Brazilië en Chili bereiden een nota voor waarin zy hun vnendschappelyke bemiddeling aanbie den Alleen van den grooten broeder in Noord Amerika heeft men nog mets ver nomen hoewei h dank zy z n groote por temonnaie waarvan beide staten afhangen een belangryk woordje mée zal hebben te spreken Men mag slechts hopen dat het al dezen krachten ditmaal gelukt dege Hjker arbeid te verrichten dan vier jaren geleden en het geschil om het oerwoudgebied door een vergelyk tusschen Paraguay en Bolivia voorgoed uit de wereld te helpen Vier jaren geleden slaagden not h tïe drie groote buurstaten noch de pan Ameru kaanache urie noch de Volkenbond noch een controlecommissie der Vereenigde Staten erin de oorzaak van het eeuwig ge twist te doen verdwijnen De controlecommissie kon wel is waar door een scheiding der strydende troepen een einde maken aan de gevechten maar de Volkenbonds commissie die een minnelyke oplossing van het conflict naderbij wilde brengen IS tot dusver met haar arbeid nog met klaar gekomen Ook de poging om een met aanvalsverdrag tusschen beide staten tot stand te brengen het waren de Ver eenigde Staten die hiervoor Ijverden moest worden opgegeven De Kolnische Zeitung gaat na wat de reden is van het eindeloos krakeel t Gaat met om t bezit van den Gran Chaco op zich zelf dit vormt wel n groot gebied van een kwart miUioen vierkanten kilometer doch in deze streek hebben zich slechts in enkele randplaatsen overzeesche emigran ten gevestigd terwyl het overigens wordt bewoond door Indianen wien het vermoe delyk vry koud laat of z tot Paraguay of tot Bolivia behooren Maar zoowel Bolivia als Paraguay zyn bmnenstaten alleen met dit verschil dat Paraguay in de groote rivier die zyn naam draagt een voortreffelyken scheepvaartweg naar dën Atlantischen Oceaan bezit terwyl Bolivia sinds het door den afloop van het Tacna Arica geschil van den Stillen Oceaan werd afgesneden geenerlei toegang tot de zee heeft daar het bovenste stroomgebied van de Paraguay rivier dat mede tot z n gebied behoort onvoldoende is voor de scheep vaart Het streeft daarom naar de havens die aan den middenloop der Paraguay rivier liggen en wil daarom m het bezit komen van de Gran Ohaco die zich van de te genwoordige Bollviaansche grens tot aan de Paraguaynvier uitstrekt Jlot e iijn de depkrtementen van bui teiilundüche zaken te s Oravenliage eu te ifiuan t vtrt ugaa i tot publicatie von den teket van het op 18 JuU gestoten mternatio naai verctro tut veriiUPUeiing van huKlel JLM lenmw ringen l e inleiding tot dit verdrag Luidt aidus ijiia Majwteit de Koning der Beigttfi Hare Koninklijke Hoogheid de Groot Hertogin van buxermhurg en Hare Majesteit de Koningin der Nederlatden tieleid door de beelWten van de vergade ruig van den Volkenbond en de daarmede I overemkonicncU aanbevelingen van de meest otvoegde econofnische cteskundigen over de noodiaak het l giin van de voortbrenging tn liet ruil ivkeer te vei beteren en de aïzetgebieden te vwgrooten Uvertuigd oat het eocmonuscihe teven ernwtig in gevaar wordt gebracJit door de nlfwis talrijker beleinlneimgen welke de inLernationale handel ontmoet Overwegende dat h i dnngend noodzajiehjk ie dat de Htaten jzoowe m hun eigen belang als m het a emeen belang lean schadelijke politiek laten varen Overtuigd dat d eleidelijke totatand koming van een grootèr vrijiioid van ruüverk er 4en der voori lamste voorwaarden jfi voor hLt herstel v ti de welvaart in rte wereJd Wenechende in deze ïichtuig e n gemeen aoha elijke actie te dememen waaraan alle Stalen culten ké en deelnemen en op lö£e wijze inediB te werken tot het her stel van den algemeenen economischen toestand Hebóen besloten een verdrag tot vermin dering van h an dielsbelemmeringen te alui j ten Artikel 1 luidt als vol t De Hooge Verdragsluitende 1 artijen ver buiden zich om niet over te gaan in haar vtKlerzi d olie betrekkingen tot verhoogm gen van invoerretliteu l oven liet peiL van i echten beetaandt op den datum vaji on uert okening van dit verdrag noen tot de iiietelliiig van recAten niet bestaande op dien daig Ue Hooge V eidragsluitende Partyen komen overmen om met over te gaan tot een ge erhü gmg van besOhermend karakter van haar invoerrechten nooh tot eenige lUBteJlmg van nieuw © beaohermende rech ifn ten aanzien van goederen vui derde Staten waarmedf zy get onden zijn door handelsverdragen behalve in bat geval dat deae Staten door een nieuwe varhooging van tüJiefmuren of verzwaring dei ban Uetftbeiemmenugen einetig afbreuk ouden doen aan de Hooge Verdragsluitende Par ttjen Artikel l bepaalt i e Hoügi V erdrogsiuiteude i aitijeu ver binden imM iu haér wederzijdache betrek kingen haar mvoerrethten geleideli te verlagen overtaikonistig de volgende bepalingen Ue invoerrechten zuilen op het oogenblik vuil de inwerkingtreding van dit verdrag worden verlaagd met 10 pet van het tarieif b A lUuiüL Op ütii datum der underbe ikt niiig van dit veidrag d i verlaging zal ctn jaar l tei worden gettiauht op Ai pet van dil lariel twee jaren later up iU pet drie juieii lal r op 4Ü ptt en vi t jareu miei p óO ptt van dit tanel IJl iiivoerreülitui zullen niet behoeven ie wordtn verlaagd beneden 5 © P van liet lanot bebtaande p den datum er onder ttefcenmg van dit verdiag nooh beneden Li i ptit overtcnkuinende met 4 pet ad valorem vooi Iiaitia4 fikatea eu t pet ad valorem vüui atgeweikte producten ArUkel 3 behelst het volgende l e Hooge Verdragsluitende Partyen ver binden zicli onder elkander geen enkel nieuw verbod o geen enkele nieuwe t erkiz van den m of uitvoer toe te passen nooh eon enketen meuwrai maatree tot ieglenicnlt ering tö treüen die als gevolg zou kunnwi hebben het wederzijdsöie ruU verkeer te belemmeren Zij behouden zicli evenwel het recht voor uilzondermgen te maken c dit beginsel voor hiemai te noemen redenen en Vtxazoover deze verboden of beperkingen t elijkorttjd van toepassing zijn op alte an it re landen welke zioli in gelijke omBtandiignuden bevinden verboden of beperkingen met betrek king tot e openbare veiligheid verboden ot beperkingen uitgevaardigdop zedehjke of humanitaire gronden verboden of beperkingen betreffendeden handel in wapenen munitie en oorlogs 4 verboden of beperkingen uitgevaaxdlgd tei bescherming van de votksgezon itMul pf ten tinde ie voUwvoedsetvoorzioDing te ver zekeren alsmede ter beachernung van dieicn of planten teger liet gevaar van uitroeiing tegen ziekten insecten en scJiadehjkt paraeieten ö uitvoerverboden ot beperkingen t ai Uoel hebbende de besoherming van bet nationale beait op het gebi d van kunst gesitliiedenia en oudiheidkunde b verboden t b ierkiugen van toepasJiuig op goud iHvor specie papienieJa eu olletten luet uitzon teiing van da maat iftgeien vo 1 het toezicht op deviesen verboden 01 beperkingun die ten doel hebben tot buitenlajHJaclie voortbrengselen u t ie breidelt het regime ingesteld voor gulijK oortige nationale voortbreqgaelen wat betrttt do voortbreuging den handel liet vervoer en het verbi uik der voortbreng seJen verboden of beperking toegepast opvoort brengaelen die wat voortbrenging olhandet betreft het voorwerp van staaUunonopolies of van monopobes uitgeoefend ondei toezicht van den Citaat uitmaken ot uilen uitmakeQ vt rhoden ol b ierkingen ten doel heb bend het reent van eigendom op de resultdten van vvetenscha ypelyken arbeid te best hermen Anderzijd tn tiet g w at tiet ruil verktier tuaschen de Hooge Verdragsluiten db I artijeu ernstig ber P t zou wonten door abnormale omstandigheden haêft ieder der Hooge Verdragsluitende Partyen de be vougdtieid den in ot uUvoer te beperken uudt r vooi waarde evenwel dal conlin gent zal worden vastgesteld dat in begin ti ofi behalve m uitzföderingsgevalJen mei lager lau kunneu zijn dan lUU pet van bet gemiddelde der ingevoerde ol ultge voerde hoeveeliiecten gedurende normale jaren Wanneer Paraguay ertoe gebracht kon worden zyh buurman een toegang tot den middenloop der rivier toe te staan dan zou met alleen de reden van het geschil op houden te bestaan maar zouden zich waarschynlyk ook in den Gran Chaco meer menschen vestigen waarvan Para guay weer voordeel zou trekken Overeen stemming ligt derhalve volkomen binnen het bereik der mogelykheden Een nauw keunge vaststelling der tegenwoordige grenzen zou echter wemig baten daar deze gezien het onbevoikte karakter van iet land slechts op papier zou staan en door de militaire posten die wat al te gauw met elkaar overhoop liggen toch telkens opnieuw zou worden geschonden als gevolg van oorlogshandelingen Ue Hooge Verdragsluitende Partyen vei binden zich in haar wedersijdaohe betrek kingen te doen verdwijnen zoodra de om Btaudigheden zulks zullen veroorlooven d p den datum der onderteekening van dit verdrag beetaande verbods of beperkings iiuatiegelen ot maatregelen tot regionen teeimg onder voorbehoud van de hierboven vermelde uitzonderingen Artikel 4 luidt len emde zooveel mogelijk de toepassing van dit verdrag te vergemakkelyken ba houden zich dig Hooge Verdragsluitend Partyen voor bij m of uitvoer oerimcaten an herkomst of heetemmmg Ie eisctien Zi zullen zich tevoren verslaan omtrcsit da wijze waarop iiij bedoeld regime zull l In atellen MlI hetzelfde doel zullen zij het eens worden omtrent het aanvaarden van gemeewohappelijke tarief naamlijsten Crf we aan zijn vrouw Haar persoonlyk oordeel 1 ver de nieuwe eohtgenoote was dat zy er oufwelijk en gezet uitzag Van haar kont atelde Alison vaat dat de typiste ten zeer weinig aantrekkelyk meisje was zonder manieren Spoediig werd de deur geopend en trad de heer Crewe bin nen en een blik van hem was voldo ïde om juffrouw Odipll naar de kamer ernaast 1 zenden Op het oogenbhk waarop ïaj door de tuasöhendeur verdwewi om de opwindende bijzondenhedten aan den aJtyd ontvankehjken Harding te vertellen ontspande zich het gPÏaat van den heer Crewe weer Dat j een onverwachte eer zei hijtieel luchtig Weet je we dat dit de eerstekeer is dat tHi van mijn vrouwelijke fainiJielpden binnen de poorten is geweeatp Maar ik hoop dat je niet boös bentpBoos Waarom zou ik Het is mij een genoegen je hier te neü Maar ik heb het vanmorgen heel druk en het is zelfs twij feladitig of ik wel naar huis zal kunnen gaan om te lunchen Tk zal mij hier met pen coteiet tevreden moeten tellen De arbeiders hebben het werk neergrtegd Bedoel je dat zij m staking wjn gegaan vroeg Alison zenuwaohtig Hoevelenzyn het er en waaromP Ongeveer driehonderd Ongelukkig verlammen zij het overige weir en wij hebbenenkele oontracten afgeslotm die zonderuitstel uitgewwrd morten worden Ik moethAt werk hier stop ietten en alle plaatsmgsbureaux aan het werk zetten om hun plaatsen door anderen te doen innenten Dos E n hna evoben met zoo ttet je en ruw te worden Mag ik e over hem spreken P O z ker Wat heeft hy gezegd als ge woonlyk gemold Stephen is ten sta in den weg en het betaamt hem zich rustig te hou den Maar li lnmnd dat behoeft hy niet zijn Hy bezit gaven zy zijn verwaar toosd Geloof je met dat het de moeite loimen zou Stephen wat nuttigs te leeren Hy 18 er me gesoiiikl voor en bovendien behoef je niet bang te zyn dat hy als n bedelaar achterblyft als ik uitstapDaar heb ik voor gezorgd Atiaon Mij zatgenoeg hebben om van te leven en ik hebhet goed vaslgezet zoodat hy met aan helkapitaal kan komen Weet je men is nooitzeker van zulke nienachep ij zijn nietheelemaal normaal Woarachynlyk zou hijaan 7ii h7elf overgelaten alles wat hy bezfltnaar de vier windstreken veistroaaen Daar gaat het met om iwlmund zeiAliBon met klem Hy voelt zich ongelukkigwerkelyk ongelukkig fcji weldra zal hy eenman zyn en dan zul alles nog zwaarderdrukken Hy heeft due t en je geklaagd aeide heer Crewt en zyn tem tiad noott zoohard geklonken noch was de hardheid vanzijn trekken ooit zoo schrikwekkend Vooral7ijn mond sftiten hard te worden als eeoonderste molensteen O neen m het geheel met klem jfttorh met aan die gedachte vast Ik detA hem oenigp vragen dat is alles en het 19 heel gemakkelyk te zien hoe ongelukkig hlj ich voelt Het staat op zyn gaawtie gezicht te lezen Lsat ons beproeven lat te er aan tegemoet kunt komenp Notn dat zijn zy met ik ben met vanplan er aap tegemoet te komen Ik heb gedaan wat ik in mijn macht had to doenMag ik je wat aanbieden Wy hebben hierefn kaet met bisouits en andere dingen ui je wat gebruiken Hy deed onder het spreken de kaïtdeur open en Alison zag t wn dat de planken dicht beivet waren met buaeen biscuith en verscheiden glpaen en flessehen en wijn karaffen Toen zy zei dat zy nieta ver lange vulde hy em gis voor de heitt me whiaky schonk er wdawater nj en dronk het uit Ik heb ee tnapannenden morgen gehad nu voel ik mtj heel wat beter Wat kan ik voor je doen Ik zal Wilhams stu ren om je dadehjk naar huis te ryden Zou Je de gieterij somi willen zien Neen vandaag liever niet en haar stem klonk gedempt Waarom zijn Anna of Ceiia niet metje meegekomen Heb je haar thuis gelaten Ta ik zei je immers daf ik uitgingom Tibbie te bezoeken en dat zij niet thuinwae Dat iB waar Hl leunde tai en den schoorsteenmantel en nam zyn sigarenkoker uit zyn zak zyn grfieele gedrag was dat van iemand die enige oogenblikken nisl wi nemen en daar van gemeten Edmund zei Alison ploteeling ik hebvanmorgen een ge ocek gehad met Stq en 7ao antwoordde hij en zyn gelaatatrekken aohenen plotseling te vertiarden zyn geheele persoionlykheid ongenaakbaar doen om liem gelukkiger te maken Het zou v r onn aUen beter zijn Nu wat ml ja voorsteUanr vro hymaar ïyn t on was zeei ontmoedigend llison aarzelde e n oogenblik want het plan dat zy by zich omdrop wse meer dui stoutmoedig ik denk dat een volkomen verande ring hem goed zal doen Anna heeft beslo ten Birtley te verlaten Waarom zouden we lien belden met naar het buitenland laten aan naar Italië voor den winter en dan kan Stephen op de hoogte komen van zijn kunst Dat Aohynt het eenige te zijn waar rm hy wat geeft Het m immers roogelyk dat hij er wat In zou voortbrengen en bedenk etna hoeveel gelukkiger h n dat zou kimnen maken Crewe keek met scherpen blik van onder zyn gefronste wenkbrauwen zijn vrouw san Van nature was hy een achterdochtig man on nu vroeg hy zich af hoe veel of hoe weinig deze stap van haar kant te beteekenen hait Verlangde zy er naar hen allen zoo snel en zoo fataoenlyk m elijik kwyi te zyn om het geheele huie voor zich te heb hen Het denkbeeld omuteerdp hem wel WaaroAi deae verandering Alison Hebjo nil al genoeg van henp ten blos van ontstemming kwam onmid dellyk op haar gelaa t n neen antwoordde wj kalm Ik verlangde alleen maar te heWi dat w alleiMisw iien fs het heter daf ik nu a Hy lachte haar toe met den hreed n laeh van mferderheid van den man die den ge heelen U estflnd met één bük overziet Wordt vervolgd 1