Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1932

Aan Jiet einde der bijeerikoiftst werd een resolutie aangenomen waarin op grond van de overweging dat werkgevers en werkne mers in hetzelfde bedrijf jn feite samenwerIten iwaar zoowel hun belang als hun plicht medebrengt om te arbeiden ten bate van l et algemeen welzijn van hun bedrijf het oordeel wordt uitgesprolien dat de katholieke patroons tot pücht ihebben de toena f dermg en de samenwerkmg te bevorderen tenemde staking en uitsluiting zooveel mo gelijk te voorkomen dat de vakorganisatie zoowel vun werkgevers als van werknemers voor dit doel noodzakelijk is aangezien een geiegejd verleg tussclien werkgevers en werknemers uiteen op deze wijze mogelijk is dat de ontwikkeling van dit overleg ertoe leidt om in Jiet algemeen Uet collectief contract afgesloten tussohen daarvooi in aanmerking komende patroons eo arbeidersorganisaties te beschouwen als de normale vorm om de Igemeene arbeidsvoorwaarden te regelen dat liieruit logisch volgt dat aan de sa j menwerking tusschen patroons c arbeiders ecu blijvend karakter worde gegeven en dat heti voor dit doel zeer wenschelijk is dat zich geleidelijk ook paritetisoii samen j gestelde commissies vormen die ten doel hebben zich bezig te houden met het opsporeij vun de oorzaken van arbeids conflic ten dezelve zooo eel mogelijk te voorkomen door het zoeken van oplossingen die de belangen der betrokken paitijen zooveel mogelijk bijeeo brengen l eneinde dit te bereiken sprak de vergadering de wensohelijkheid uit dat in elk bedrijf zoo vaak de omstandigheden zullts eiactien landelijke of gewestelijke bijeenkomsten plaats vinden waarin gemeenschappelijk de middelen kunnen worden besproken om de gevolgen van de economische cjisis te verzachten n de vooruitziohten van het bedrijf te verbeteren door gezainelijk Van gedachten te wisselen over alle vraagstukken die voor een goede organisatie van den arbeid van belang zijn Het congres was overtoiigd door uiting te geven aan deze beginselen en deze gedachten geheei m oveieenstemmmg te zijn met de inzichten de laatsto jaren steeds sterker door den Heiligen Stoei verkondigd 0e R K Staatspartij Besluiten Tan het partijbestuur Zateidag beeft volgens een vuralag in Do Moigt n het bestuur der R K Staatspartij te Amsterdam veigfldeid onder voorzitterscliup van uir J jostling Bij de opening van de vergadeiing sprak mi Gofeeling den wfinscfi en het vaste veiIrouwen uit dat de weikzaauihedon Voor de verkiezingsprocedure welke met deze vergadering haar aanvang nemen op vlotte en voor de partij voorspoedige wijze zullen verioopen De beliandelmg van hel program en den zich hier en daar plotseling uitenden drang oui te feami studeeien en mitsdien volgens art iQ partijreglement siudieclubs te igaan oprichten werden eveneens door den voorzitter besproken Onder de ingekomen stukken welke daarna bfiihandelmg v Miden was eeo verzoek van den Kiesknui Utrecht om i z het cumulatiovraagstuk een onderzoek ia iie stellen van de zijde van het partijbestuur en daaromtrent een goed gefundeerde inlichting te verkrijgen Naar aanleiding van dit verzoek zal getracht worden p korten termijn een nota daarover samen te stellen Vastgesteld werd het werkplan 1933 1933 Um zal op 25 en 6 November een vergadering van den partijraad gehouden worden üp deze vergadering te Hiarlem wordt het Partijprogram 1933 vastgesteld Daar in verband met de hangende Kieswetgeving de datum der candidaats ell ng voor de Tweede Kftmer zeer Vermoedelijk op 9 Mei zal vallen zal de stemming in de partij dan op 23 April moeten gesteld worden Aan de fractie der r weede Kamer zal worden medegedeeld dat naar het algemeen gevoelen van het I B de aanhangige wijziging van de Kieswet wat aangaat de wijze vüii candidaatstelliiig het onderteek enen Van de candidatenlijsten ten gemeentehuize ter plaatse van het hootdstembureau geenszins wenschelijk is TWEEDE KAMER Prof Aalberee opgetogen Verdedigers van de bedrij fsradenwet aan het woord De heer Hermans die voorstander is van het ontwerp verklaarde in de voorstellen van den heer Kortenhorst wel iets sympathieks te zien maar al lang het vertrouwen in de werkgevers verloren te hebben dat deze vrijwillig tot de oprichting van bedrijfschappen zullen medewerken Hij was dan ook niet optimistisch ten aanzien van III vrijheid te vormen bedrijfsorganen Met andere woorden hij verwacht dat de bedrijfsraden aan de bedrijven zullen worden opgelegd ook daar waar één der partijen er niet van gediend is De heer Bakker c h verklaarde van het verzet der werkgeverjs tegen het ontwerp niets te begrijpen Do vrijzinnig democratische afgevaardjgde mr Joekes merkte op dat goedkeuring door den minister of door de Kroon van een orgaan uit de vrije maatschappij opgekomen dat orgaan nog niet stempelt tot een overheidsorgaan Als voorbeelden noemde hij bijzondere sclioc vereenigingen en bedrij f s vereen igingen krachtens de Ziektewet Maar bij deze redeneering zag hij voorbij dat hier meer geschiedt dan goedkeuren of erkennen De bedrijfaraad toch wordt door de overheid ingesteld En wanneer de tweede verdediger van het wetsvoorstel de heer Kuiper rk zegt dat de bedrijfsraden toch zoo gewenscht zijn om een einde te maken aan het antagonisme tussohen de werkgevers en de arbeidersorganisaties dan ziet hij twee dingen over het hoofd Vooreerst dat de bedrijfaraad bestaat uit de vertegenwoordigers van die tegenover elkaar b1 kon bet tot voor koi jj gmj i gB voor zijn piodiact nog hoog houaS T fiüi t fln de Dcensbtie concurrentie kunnen we tooh niet op eii de economische verlioudingen zuilen zich heel wat moeten wijzigen zal onze bacouexport van een verloren zaak welke ae ai tijden is zich kuiTuen ontwlkltelen tot een kuik Voor onzon landbouw Een zilvolen koord de belasting die de binneniandsciie consument opbrengt lioudt deze oxportkuik van den landbouw thans boven water eigon drijfkracht heeft ze met en zal ze m de naaste toekomst nmt krijgen ook De oniwikkeJing van d © Engelsolie handelspolitiek duidt daar genoegzaam op Duitschlands boterinroer Besprekingen voorloopig ten einde Totale import 55 000 ttm Uit lieriijn woidt d d 18 Ot tober aiiu Du Telegraaf gemeld uo l gnunge onderhandelingen dig dca laatsion t ij d o ver den iwteiinipoit naar Duitacnland zijn gevoerd tussciieu de Duit C410 regeenng eeneuijdb e Deneniarkeu en FiniancT anderzjjde zijn Jteden tut een voorloopig ertidd gebracJit Het resultant der t e piekingJn is ook vooi ons land van groot beiiuig daar het ongefUijfeld dg bu is zal voimen vodï o legeliug van den NederIwiuschen l óWt uil voer naar Duitsclilund il6eweï omtrent dé voorlooptgo oi ereeiikoiiwt nög geen kfwiiderheden oificieel bekend rtordüh gWiibltkt vernemen wij toch UU goede bron aat voor den boterimpoit ui DuusclUand een totaal coutmgeut is vastgesteld ten bedrage van 65 000 ton Dit contingent zal over de boter exporteerende landen worden verdeeld op grond van hun uitvoer m de jaren 1929 1930 eu 1931 Vooi landen met een gedepiecieerde valuta vervalt de valutatoeslag Heden is liet resultaat dei besprekingen aan de Deensche en Finsche legeenngen teiefiafiseh meegedeeld Indien de betrokken regeeringen naar wordt verwacJil er haar goedkeuring aan iiechten zei de overeenkomst morgen worden ouderteekend Wat de houding der Nederlaudscho regeering ton opzichte van de overeenkomst betieft was het niet mogelijk hedenavond te Berlijn dienaangaande inlicJitiugen Ut vetkrijgen De oiidérJiondelingeii zijn uitsluitend met Denemarken en Fmlaad gevoerd Niettemin is de vastlegging van het contingent een maatregel die ook voor Nedeiland zal geiden Over de be t ekenis der getroffen overeenkomst voor Nederland is het op dit oogenbiik nog moeilijk zich oen defuutieve meening te voiiütn VOor Denemarken en J inlend i a zij ongetwijfeld gunstig daar deze landen worden bevrijd van den drukkeüden valutatoe ag Voor ons land i gunstig dat de bevoorrecditing vervalt welke onder het ouoe systeem ten deel viel aan landen met een geringen joifiexport Voorzoovei iiet thans reeds mogelijt ia dit te beoordefclen zal het globale invoerrecht dat wij bi de nieuwe regeling zullen betalen niet worden verhoogd in veigelijking met iiet globale bedrag dat tot dusverre aan invoerrecht moest worden opgebracht Ook ia liet nieti onbevredigend dat als basis voor de verdeeli g van het contingent drie eocporlr jaren worden genomen en niet het jaar 1931 alleen toen de export feeds onder abnormale omstandgheden had te lijden Daarentegen kan het veryalien van den valutatocfilog voor Denemarken en Finland ongunstig voor onaen export worden indien de hoeveelheid van 55 000 ton bij den invoer van boter in Duitsciiland mocht woraen overschredeö In dat geval zou Denemarken ten volle profiteeren van het voordeei van een gedeprecieerd betaalmiddel wat het onder de oude regeling niet had kunnen doen Onze iKDtlbouw Dintschlaod en KngeUnd Da Preisberichtstelle bij den Deutsehen Landwirt schaftsrat betoogt in een uitvoerige beschouwing over de ontstemming dlo de Duiteohe contingenteeringspyinnen m iMederiand hebben gewekt dat de ofigunatige situatie van den Mederlandeohen tuinbouw sieolita voor een gering gedeelte ih te wijten aan Duitsche maatregelen In hoofdzaak echter 19 zij een gevolg van den scherpen achteruitgang van den uitvoer van Nedeilundscha tumbouwproductea naar Kngeland De export naar Duitschland ie ook achleiuitgegaau maar in veel mmder sterke mate dan die naar Engeland waarbij men in aanmerking dient te nemen dat bij een aantal beiangiijke Nederiandsche exportartikelen de vermindering van den export niet door bescjiermende maalrogelen is veroorzaakt maar alleen door de ongunstige prijaontwiKkeiiog op de Duitsche markt De gaiieele Nederlabdsche export van roode en witte kool naar Duttsohland b v is in September gedaald tot drie wagons wat uitsluitend een gevolg is van de volkomen onrendeerende prijzen voor deze kool in DuflsiSiland die het ook de Duitsche koolverbruiltfcrs zelf grootendeels osBM elijk maken liun oogat van do Uiand tfl doen Neemt inenfdezft Qmti tandigheid in aanmerking tii ijj aolit iet bureau het verwonilerlijk lilt fjg erland niet iü sedert een jEiar i cherpe hpycotmaatrpgelen tegen Enijeland heelt genomen dat imniera den Nederl a ntlachen export sterker heeft beperkt dan de DuUache con tmgenteering ooat zaj Kunnen doen Daar komt npè iets btj meent het bureau Waar de Neden dsche tuinbouw zelf in het redrang komt zooals b V op het punt van fruit acht rhen m Nederland conimgentcf ringsmaatregelen alleszins geoorloofd Dit blijkt uit het Teit dat b v de door de legeeriDg benoemde eoramissie die ich hf Cft liezig te houden niet de quaestie van de veibetenng van den toestand in den tmnbouw een conllngenteering van den invoer van fruit in Nederland voorbereidt Ook Jietofficieele orgaan van de coöperatieve veilingen staat op het standpunt dat df Nederlandsdie markt door een sterke M cn overleden f OAd dIrecMcetTiui he Biiuiengaachuia en het Burger Ziekenhuia te Am erdam Te Oosterbeek is gisteren 81 jaar oud overleden mevrouw O B Cort van der Linden zuster van deu Staatsraad die vele jaren direotrioe eerst van het Binnengasthuis later van het Burgeraiekenhuia te Amsterdam geweest V r che groent naar Frankrijk Binnenkort beataat er gelegenheid tot invoer in Frankr k in beperkte mate De Directie van den Landbouw maakt bekend dat er uitlicht bestaat dat binnenkort de gelegenheid om versche groenten uit Nederland in Frankrijk in te voeren in beperkte mate zal worden opengesteld Die groenten zullen dan vergezeld moeten zijn van certificaten van herkomst door of namens de Nederiandsche regeering verstrekt In afwachting van de totstandkoming van een definitieve regeling hieromtrent wordt aan hen die meenen op grond van hun export van versche groenten naar Frankrijk in 1931 aanspraak te kunnen maken op het bekomen van certificaten van herkomst in overweging gegeven zich ten spoedigste te wenden tot mr L NiemÖller Javastraat 80 te a Gravenhage onder opgave van de bruto hoeveelheden versche groenten door hen in dit jaar voor eigen rekening naar Frankrijk uitgevoerd De Generaal Snijders medaille Voor de eerste maal aan den generaal zelf uitgereikt In hotel De Witte Biug heeft gisteravond de plechtige aanbiedmg aan generaat C J ynijders plaats gehad van den gouedn Geneiaal Snijders raedai 11e ingesteld dooi het thans gestiohte fonds om jaarlijks te worden toegekend aan dengene die zicli voor de luchtvaart het meest verdienstelijk heeft gemaakt Frins liendnk de minister van Waterstaat de burgemeesters van den Daag en van Rotterdam en verschillende luchtvaartautoriteiten woonden deze plechtigheid bij De voorzitter van de jubileeiende Kon ISed Ver voor de Luchtvaart ir J b de Vogel sprak den generaal toe en hij zelde dat de Nedeilandscüie luchtvaart m al haar vertakkinéen iiier salueert haar algemeen erkenden vereerden en beminden hoofdman in vol vertrouwen op en in groote dankbaarlieid voor hetgeen hij getrouw aan zijn verleden aan zijn aard en aan zijn daden in de toekomst nog voor haar zal willen en kunnen doen Namens het comité verzocht spr den generaal tevens het eere vooi zitterschap van het bestuur der Sticliting te willen aanvaarden Spr eindigde met een leve generaal Snijders In zijn antwoordrede zeide generaal Snijders dat in het algemeen beeld van deluisterrijke vieringen van zijn 80en verjaardag deae luolitvaarthulde een belangrijkeplaate inneemt Dat deze aamenvalt methet 3 jarig bestaan der vereeniglng verhoogt voor spr de bekoring van dit huldobetoon De voorzitter aldus spr heeft debeteökenis van hetgeen ik voor de luchtvaart heb gedaan ihoog aangeslagen spr zou daar tegenover willen vragen Weetu wat de luchtvaart voor mij heof i gedaan Zij heeft mij een nieuw VrucJitbaar aibeidsveld geschonken dat mij vooral welkomwas toen de werkkring waarin ik een halveeeuw mijn levensdoel had gevonden mijwas ontvallen Wanneer spr de balans magopmaken van hetgeen hij voor de luchtvaart heeft gedaan en de luchtvaart voorhem dan mag hij wel opmerken daf erthans een nieuwe post tien zijnen hate ie gekomen die liij als rechtgeaard zakenman niet zonder nieuwe tegenprestatie zouf mogen aanvaarden Spr beslo t met aande Ned Luolitvaarl zijn innigen en hartelijken dank te betuigen en mede te declen dat hij het eere voorzitterschap van hetfonds gaarne op zich zal nemen in dó hoopdat dit moge leiden tot verhooging van deniiloei der Ned luchtvaart I Daarna had het diner plaati waaraan als cf regasteii aanzaten de Prins generaal Snijders en mevr Snijders de minister van Waterstaat en mevrouw Keymer de burs emepstera van den Haag en van RoMerdam en talrijke andere autoriteiten InternatiMual c mgrea R K Werkgevers OongrcB te s Gravenhage Minister Verschuur tot de Dultechere Resolutle inzake de crisia Dezer dogen kwamen te a Gravenhoge onder presidium van den heer 1 J Spoorenberg de vertegenwoordigers bijeen v n de bij de Conférences Internationale des At 8ocialions Patronaies Catholiques aangfe sloten organisaties ter bespreking van de door de verschillende aangesloten vereenigingen mgediende rapporten over de economiscJie crisis alsmede over de verhouding lurtschen werkgevers en werknemers m de betrokken landen Vertegenwoordigd waren Frankrijk België Duitschland üoftennjk Tejecho8low ktje en Nederland Begroetingarede Mr T J Verschuur minister van Economische Zaken en Arbeid aprak in het l ranscli een begroetmgsrede uit Daarna richtte hij zioli in het Duitsoh tot de Duitsche vertegen woord igem tot wie hij zeide dat men bij ons groote hewondeirng iK ott voor tiet uithoudingsvermogen en de intelligentie waarmee de beste zonen van het Duitsche volk trachten de moeilijkheden van het land te overwinnen ülke verbetering in den economisch bedreigden toestand zal hier met vreugde begroet worden maar maatregelen waarvan men verbetering hoopt kunnen nooit eucces hebben wanneer men daarbij de grondgedachte van de Internationale solidariteit uit het oog verliest staattde S roS hSFriiet aanuemenjk w dat déze tegenover elkander een andere houding zullen aannemen dan de organisaties waardoor zij zijn afgevaardigd En ten tweede dat toenadering en gdede verst andhoudmg alleen te verwachten valt van vrijwillig niet van gedwongen overleg De heer Kuiper wil den bedrijfsraden nog geen vèr strekkende bevoegdheid zien toegekend partijen moeten eerst aan elkander wennen Maar is dat te verwsnohten in een dergelijk gedwongen liuwelijkF En wat komt er von de gansche instelling terecht wanneer een der twee partijen het eenvoudig vertikt vertegenwooitligers in den bedrijfsraad te benoemen P De heer Smeenk a r de Dritte im Bunde was de minst enthousiaste verdediger Terecht constateerde hij dat de sympathie voor het wetsontwerp verre van algemeen 18 terecht ook merkte hij op dal van de bediijfsraden zooveel zal uitgaan als de saiuen werkende partijen ervan maken Maar dan moet toch om te beginnen de wil tot samenwerking met ontbreken Hij verklaarde n l niet te vreezen dat het met de bedrijfsraden zou gaan als vroeger met de Kamers van Arbeid Doch in één adem voegde hij daaraan toe maar dan moeten zoowel de werkgevers als de arbeiders te zamen uonstructieven arbeid verrichten en den tijd daartoe met lat voorbijgaan De heer Wijnkoop c p zag in dit wetsontwerp een afbraak van den strijd van het proletariaat tegen het kapitalisme Hij noemde het ontwerp een verkiezinigsmanoeuvre aangezien men anders voor de verkiezingen niet anders zou hebhen dan het beruchte gewelter Vervolgens kwam een verdediger aan het woord die zich tot eenig enthousiasme wist op te werken de leider der Katholieke Kamertractie oudminister Aalberee Deze achtte het ontwerp principieel van groote heteekenis Sinds de sociale wetten van Talma had niet één principieel zóo belangrijk wetsontwerp de Kamer bereikt De gevolgen ervan zouden op den duur van zeer vèrstrekkenden aard kunnen zijn De minister hield daarbij rekening niet wat his torisch gegroeid is Het ontwerp geeft niet iTierr dan thans mogelijk is maar kan gemakkelijk worden uitgebouwd tof een uitgebreider regeling De heer van l oll r k die vervolgens het ontwerp verdedigde verklaarde zekere analogie te zien tusschen deze bedrijfsraden en de organen welke in de middeleeuwen uit het sociale leven zijn gegroeid de gilden dus Juist de vorige spreker echter had zich beijverd het verband tusschen het hier voorgestelde on hef gildeniwezen te verwerpen De gilden waren volgens hem veeleer te vergelijken met dö concerns en de kartels van thans Eindehjk kwam nog de heer Van Dis s g p aan het wooi d die hot ontwerp principieel bcstfcpd en verklaarde dat hef niet vatbaar is voor tegenspraak dat de hetlrijfsraflen niet voortkomen uit hPt he Irijfsleuen zelf De hP r Van Dis richtte zich vooral scherp tegen de anti re vol utionnairen en christelijk historischen di door met deze regeling mede te gaan itoegeven nan hun groote tegenstander dr knthöll ken pn verloochenen hun beginsel Het ontwerp toch houdt geen rekening met de ongeorganiseerde arbeiders en werkgevers en wringt dus de maatsohappij en wat daarin opgroeit m een door den Staat vastgesteld kader Minister Verschuur heeft daarop ppn aanvang gemaakt met zijn rede ter beantwoording van de sprekers en z l haar heden voortzetten GEMENGDE BERICHTEN Eea valsche cheque van ƒ 9000 In den loop van den morgen ver cheen gisteren voor een sigarei wankel op den cedijk te Amsterdam een groote auto van de politie In dezen wagen werd onder groote belangstelling von het publiek de goheele inventaris van het huis ingeladen Na de sigaren kwamen crapauds en andere meuliolen Alles werd oveigebraoht naar het bureau Leidscheplein Deze bijzondere verhuizing stond in verb md met de arrestatie van den winkelier eii diens vriend die bij hem inwoonde De laatste was kantoorbediende bij een firma op de Stadhoudeieknde Van deze firma was 111 het begin van het joar bij een bankinstelling een cheque aangeboden en ook uitbetaald van f 0 welke ohéque volsch bleek te zijn De politie had zich toen veel moeite gegeven te ontdekken wie de cheque had geschreven en geind De verdenking viel toen op een jeugdig kantoorbediende Hij werd aan het bureau Leidscheplein gehoord maar de jonge man bleef ontkennen en er kon toen niets beiwezen worden Wecheroheurs hebben toen de gangen nagegtian van den verdachte Het bleek dat de kantoorbediende die altijd nog bij dezelfde firma in betrekking was meer geld uitgaf dan in oVeroenstrtnming was met zijn inkomen Wiet zoo heel lang geleden is hij verhuisd naar den ileedijk waar een vriend van hem in Mei een sigarenwinkel had geopend Ook dte vriend had daarna alle oimdacht van de politie Het bleek dat de heeren een moolen inventaris hadden alsmede motorfietsen en heel dikwijls autotochten maakten Dit gaf de politie aanleiding in te grijpen De Keide jonge mannen werden gearesteerd Aanvankelijk ontkenden zij iets te weten van de cheque van f 9000 maar tén slotte zijn beiden door de mand gevallen De kanfoorhediende heeft thans erkend de cheque te hebben in orde gemaakt en zijn vnend heeft het geld geïnd Donderdag worden beiden ter bescliikking van de justitie gesteld Wat niet iedween weet Zerm vragen 1 Wie vond het houtpapier uit Eigenlijk de wespen en doordat hij deze insecten bü hun bereiding van papierpap gadesloeg leerde de Saksische ing nleur Hriedrich Gottlob Keller papier uit hout Waar taat de grootste gashouder In Chicago Hy houdt 666 000 M3 gas Hoeveel postzegels worden er jaarlijka in Duitschland gebruikt Zeven milliard stuks 4 Welk is het duurate muziekinstrument De viool van Paganini Zy werd onlangs naar Shanghai verkocht voor 150 000 Mark 5 Wanneer werd de Saxophoon uitgevonden Niet toen de Jazz iaands in zwang kwamen maar reeds honderd jaar geleden en wel door een Duitschen muzikant Sax genaamd Deze uitvinding was echter weer zoo goed als vergeten totdat ze na den oorlog weder baan brak 6 Hoeveel dieren kunnen vjiegen Meer dan de helft aller diersoorten 260 000 van alle levende dieren kunnen zich in de lucht verheffen terwül de resteerende 160 000 soorten visschen viMbeenige wormen etc aan de aarde gebonden zÜn 7 Welke hoogte heeft Piccard s balbn De lengte doorsnee bedraagt 60 Metpr Uw werïsch wordt werkelijkheid wanneer gjj Zy Crême een vaste plaats op Uw toileltafe geeft De charme en frisrhheid van Uw teint zal dan Uw stoutste verwachtingen o ertreffen In prijzen van 20 30 46 en 75 cent RECHTZAKEN Verduistering De 41 jarige verzekeringsögent A H K llians te Jouda ib door de EotlerdamBclie leohtbank vrijgeaproken van de hem ten 1 iste gelegde verduistering van gelden welke liij als penningroeestei ener loterijoonimisBie uit de Öclioonhovenöühe WmkeUersveieeniging onder zioh liad tegen welk vonnia liet O M bij genoemde reelitbank appèl aanteekende Bij de belmndeling in hooger beroep voor liet Gerechtahof in den Haag worden vijf getuigen door liet Hof gehoord waaronder de vroegere burgemeester van Schoonhoven mr F L J E Rambonnet Mr J A de Visser die ais fitlvocaalgeneraal requisitoir nam merkte op dat R indertijd lid wfls van een commiBSie welke zich ten doel gesteld had een lotenj te organiseeren teneinde opleving von de marnt te Schoonhoven te bevorderen In die cominiasie trad H als penningmeester op en daar tevergeefs getracht was do loten te plaatsen had hij op zich genomen dit persoonlijk te doen echter tegart een bepaalde pi oviHie van 4S0 en zulks terwijl tiij ftls lid wiat da de verguiming tot het liouden der loterij dooi den minister wa verleetid onder uitdrukkelijke voorwaarde dat geen der conmuasie lpden daaruit eenig voordeel mociit genieten Het iiantfll te piaatsenaloten bedroeg twintig duizend iwaarvan do opbrengst zou worden gestort t n kantore der Hobaver te HcliOonlioven Wel was goedgevonden dat de bedragen der gekochte loten aau R mochten worden gegireerd Toen eenigen tijd later de loterij een mislukking bleek nam een der leden van de comraiasie ontala g nadat het dezen gebleken was dat er 1769 loten waren geplaatst doch dat de opbrengst hiervan niet bij de Hank was gedeponeerd en dat liet geheelo tegoe l der comiiiiöHie slecililis een kwartje bedroeg Spr wees er op dat reeds eerder met goedvinden der commissie aan K een bedi ag van f lao aan provisie en onkosten waa uitgekeerd en dat deze daarna het restant van de opbrengst van de loten niet verantwoord had Uitdrukkelijk wees spr de bewering ook die van enkele getuigen van dp hand dat daarmede geen onrechtmatige dna l zou zijn gepleegd imnieis de commissie was nieti bevoegd aan medeleden uitkeeringen als provisie te doen Spr concludwrde dan ook tot vernietiging van liet vrijsprekend vonnis der recJitbank en vroeg in aanmerking nemende dat R nog nimmer veroordeeld is een voorwaardelijke gevangenisstraf vnn drie maanden met 3 jaar proeftijd Mr M v d Sluys betoogd dat uit de getuigenverklaringen niet is komen vast te staan dat ti gelden wederrechtelijk onder zich heeft gehoufien en dat hij handelde met medeweten en goedvinden der commissie zoodat er in het onderhavige geval niet van verduistering kan worden geaproken Pleiter veiv oe ht bevestiging van het vrijHprekemJ vonnis Arrest 2 JVOv a a RADIONIEUWS Programma voor heden Hilversum 6 30 7 Sportpraatje door den heer H Hollander en Dr J H O Reys over Lichamelijke opvoeding 7 7 25 Concert 7 30 8 Engelsche les voor gevorderden 8 8 05 Nieuwsberichten 8 05 9 Concert door Marek Weber en zijn orkest 9 9 30 Gramofoon 9 30 10 15 Concert door het concertgebouworkest 10 15 10 30 Gramofoon 10 30 11 Kovac Lajoa en zijn orkest 11 11 05 Nieuwsberichten 11 05 11 15 Gramofoon 11 15 12 Kovac Lajos en zü n orkest Huizen 6 1 6 46 S Boonstra over Winfried of Bonifacius 6 45 7 Cursusknippen en stofversieren 7 7 30 Com A Grayé over Wat er op de wereld gebeurt 7 45 8 Nieuwsberichten 8 10 Uitzending uit de Geref Zuidersingelkerk te Assen 10 10 10 Nieuwsberichten 10 10 11 30 Gramofoon RADIO TELBGRAFISCH WBBRBBRICHT Verwachting Meest matige tijdelijk wellicht toenemende Zuidwestelijke tot Westelijke wind Zwaar hewolkt tot betrokken Af en toe eenige regen Aanvankelijk iets xachter Éri U il tiib n STADSNIEUWS GOUDA 20 Oct 1932 VereeiUging tegen de bestaande Itchttarieven Openbare vergadering Gisteravond hield de vorige week opgerichte Vereeniging tegen de bestaande Üchttarieven een openbare vergadering in cafv 4e Urne in de Walvisstraat De belangstellmg voor deze vergadering was vrij gering en bestond uit een 20 tat personen De voorzitter de heer Jac v d Spelt aprak in zijn openingswoord zyn leedwezen uit dat de vergadering niet beter bezocht ia temeer daar de vereeniging een zaak behartigt die oeiangrijk is voor iedereen n 1 veriaging der lichttarieven en actia tegen de schandalige opbrengst der meterhuren Spr gaf een korte uiteenzetting van de oprichting en deelde mede dat de vereeniging thans reeds 110 leden telt Vast staat zeide spr dat de stryd een rechtvaardige is dit zal nader worden aangetoond Spr ziet in de taak een belangryke arbeid ten bate van de arbeidende klasse In de üoudsche Courant van Zaterdag j l staat een stuk dat goed materiaal be at voor de actie We zien er uit dat zij die het minste kunnen missen het hougst i larief voor electriciteit betalen Het is niet de bedoeling van de vereen gmg politiek er by te halen de vereeniging ij neutraal Wat de meterhuur betreft merkte spr op dat een meter ± ƒ 15 kost Er zyn raenschen die reeds Ü5 Jaar liuur betalen wat tezamen een bedrag van ƒ 160 vormt en nog zyn zy geen eigenaar iHet is juist vervolgde spr dat de winsL d r Hchtbedryven ongeveer 2 ton ten goede komt aan de gemeente Maar het onbillijke ia dat de minvermogende duurder betaalt daü de beter gesitueerde Het is dan beter tariefverlaging en belastingverhooging welke naar draagkracht wordt opgebracht De arbeiders betalen dan veel minder Echter zeide spr waren hem berichten ter oore gekomen dat men in plaats van tariefverlaging juist met verhooging vyUde komen Het is dus een billy k © stryd die gevoerd wordt Spr gelooft dat er wel tegenwerking zal komen ook misschien van de zyde der arbeiders Dat de kwestie loonsverlaging voor de arbeiders tengevolge zou hebben ontkent 8pr Waar zooveel winst gemaakt wordt uit de zakken van de arbeiders is het billyk dat er een regeling komt die verlichting brengt voor de arbeidersklasse Het spyt spr dat de Goudsche Courant met zyn artikel een twistappel dacht te strooien 0 200 een spaak in het wiel te steken Het blad heeft echter goed materiaal ermee in handen vfln het bestuur gebracht De volgende week zal we r een vergadering worden belegd en een actie worden op touw gezet en met lijsten langs de huizen Worden gegaan Spr wees nog eens op de te hooge meterhuur Spr weet wel dat het teji goede komt aan de gemeente Als het ook aan wethouder Muylwyk kwam zou het lieelemsaL het toppunt zijn B en W zeide spr verder zullen sidderen als zij zich afvragen op welke wijze zijhet tekort moeten dekken maar laten z3 dat dan maar op andere wijze doen Ook moeten we niet naar andere plaatsen kijken we moeten alleen het oog houden op Gouda We zullen trachten eindigde spr tenslottede zaak op ordelijke manier te beslechten en afwachten wat B en W en de Raad er tegen in zuilen brengen De heer Dykman betoogde dat wat de voorz zeide van den prijs van ƒ 0 26 die de arbeiders betalen slechts ten deele juist is Ook de arbeiders kunnen vaatreeht krygen Verder zeide spr dat de voorzitter er wel de politiek bijhaalde Men moet meterhuur en prijzen vergelijken met andere plaatsen De huidige samenstelling van den Raad is zoo dat nooit aan belastingverhooging ten bate van ie arbeiders zal worden gedacht als steeds zal het meeste genomen worden van hen die het minst hcibben De reactie de tegenstanders zullen medewerken om de lüonen der mede arbeiders te verlagen De voorzitter haalt aan uit de Goudsch Courant dat er een bepaalde categorie men schen ia die geen vastrecht kunnen krijgenDe secretaris de heer Chr v Hofwegcn licht toe dat er groote winst gemaakt wordt eii dat er niets op tegen is een ledtHjke actie te voeren om te komen tot verlaging van de tarieven Een moeilijkheid Hg in het feit dat men zal probeeren de vermindering van winst op andere wijze te dekken Het bestuur zal echter de zaak beBtudeeren en de gemeente een tip geven De heer Dykman zeide dat het beter gefeest zou zijn de zaak met den Goudschen Bestuurdersbond te bespreken en deze te vi en of deze de actie had willen behandelen De voorzitter zegrt dat deze actie een alSenieene is en dus meer effect zal hebben dan door den G B B De heer Dijkman merkt Tf op haalt hoewel hij het hem verweet ii Mlf de politiek erbij De politiek staat er echter geheel en al buiten Spr is er van overtuigd dat veriaging mogelUk is De heer Tuinenburg zou de actie willen Uitbreiden tot de buitengemeenten waar Ook arbeiders by een nachtpitje zitten De voorzitter acht het echter beter de rtie eerst in Gouda te doen slagen De heer Flux gelooft dat tariefverlaging Wn ten koste vaai de arbeiders Betaatingverhooging zal het gevolg zyn en de Wnschen die op de lichtfabrieken werken Hen verlaagd worden De voorzitter zegt dat dit een geheel an re taak is We moeten de groote behoefte der werkloozen in hei oog houaao en deze ziJn bü tariefverlaging gebaat Zelfs al zou belastingverhooging komen dan is verlaging daar werkloozen geen belasting betalen toch op zichzelf reeds een resultaatGeen enkel steekhoudend argument is tegen de actie aangevoerd op dezen teerzamen avond We zullen dan ook geen oogenblilv aarzelen en de actie op redelyke wyze voorfczettöi Eenige der bezoekers traden na afloop der vergadering als lid van de vereeniging toe De teraardebestellinjc van den heer A van Kersen Onder groote tielangstelling uit verschillende kringen der Goudsche Burgery had hedenmorgen de teraard beflteUing plaats van den heer A van Kersen oud hoofd der O L S No 1 Op verzoek van den overledene waren er geen bloemen Etn krans van zijn vrouw en kinderen benevens een enkel bloemstuic aangeboden door eenige oud leerlingen dit hun betreurden leermeester op deze wijzo toch wenschtfin te eeren dekten de baar Aan de groeve werd het eerst gesproken door een vriend des huizes den heer Slop die zyn vriend van Kersen huldigde als een goed mensch een uitstekend echtgenoot voorbeeldig vader en trouw vriend Burgemeester Gaarlandt bracht den overledene den dank der Gemeente voor allt diensten die de heer van Kersen als onderwyzer en schoolhoofd onze stad had bewezen Hy prees zyn onbaatzuchtigheid die zich vooral had getoond in het onderwys dat hy vol toewyding belangeloos aan verscheidene politiemannen had gegeven hij noemde hem een man met groot plichtsgevoel die zijn volle aohting genoot Na hem voerde de heer de Ülouvv namens het Ryksschooltoezicht het woord Hy getuigde van zyn hooge waardeering oor den lieer van Kersen die zich steeds aan ziJn taak ten voile had gegeven Naast de ambtelijke verhouding waarvan spreker tot hem stond was langzamerhand een vriendschappelijke gegroeid die hem t lecht gaf te zeggen dat de heer van Kersen als ambtenaai en mensch velen ten voorbeeld kon strekken Hij prees de vrouw ge lukkig die zich e n echtgenoot de Idnderer die zulk een vader badden gehad Namens het personeel van School No 1 vei tolkte de heer German tot voor koi ten tyd eerste onderwijzer aan die inrichting de gevoelens van dank die het personeel jegens den heer van Kersen koesterde Altyd was deze bereid zyn onderwijzers met raad en daad by te staan en door een hartelyken omgang wist hij hen allen tot vriend te maken Da Cramer sprak de hoop uit dat de Remonatrantsche Gemeente steeds op dieBaren zou kunnen wijzen als de heer van Kersen geweest was Diep oilde d on indruk dankte de zoon voor de laatste eer door alle aanwezigen aan ziJn vader bewezen Oprabare aanbestedingen Ten bureele van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda ligt vanaf heden voor t elaDghebb6nden een memorandum ter inzage betreffende een onderhoud hetwelk de Secretaris van de Nederiandsche Kamer van Koophandel te Johannesburg heeft gehad met den heer D Watson Secretaris van de Tenderboard der Zuid Afrikaansche Spoorwegen en Havens Hoofdkantoor Johannesburg waarin antwoord is gegevei op de vele vragen welke Nederland sche if duatrieelen hebben gesteld in verband met hunne inschrijving op openbare aanbestedingen in Zuid Afrika Hinderwet Burgemeester en Wethouders brengen ter kennis dat zy vergunning hebben verleend aan de Directie der N V Goudsche Waterleiding Maatschappij en hare rechtverkrijgenden tot het uitbreiden van het pompstation door het aanbrengen van een gemetselden put en plaatsing daarin van 1 electromotor van 27 P K drijvende een centrifugaalpomp op het perceel plaatselij i gemerkt Schieland s Hooge Zeedijk kadastraal bekend gemeente Gouda sectie F No 1871 behoudens het recht van betanghebbende n tot het instellen van beroep binnen 14 dagen bü H M de Koningin ingevolge artikel 15 der Hinderwet Ned Ind weUadigheidszegele In December weer verkrijgbaar Evenals vorige jaren zullen ook dit jaar gedurende de maand December op de postkantoren waar afzonderlijke loketten voor den verkoop van postwaarden aan verzamelaars gevestigd zy n de nieuwe weldadigheidspostzegels van Ned Indië verkrijgbaar worden gesteld De frankeerwaarde dezer zegels bedraagt resp 2 5 12 en lÖ cent de verkoopprijs 8 7H 16 en 20 cent het prijsverschil komt ten bate van het Leger des Heils in Ned Indië Een teelijk ongeval Gisterenmiddag omstreeks 3 uur reed D V uit Nieuwerbrug met zyn vrachtauto over de Karnemelksloot en wilde bij van der Sprong het erf oprijden Daar de deur van de cabine openstond raakte het hoofd van den bestuurder bekneld tusschen de muur van de woning en de openstaande deur De man werd bloedend verwond Hij is door den heer Hamerslag lid van E H B O verbonden en daarna in zijn auto huiswaarts gegaan Bond van Kaasproducenten Vergadering van den kring Gouda en Omstreken o a over de Crisis Varkexmwet Hedenmorgen beeft de Bond Van Kaasproducenten gevolg gevende aan het besluit van de Hoofdbestuursvergadering van vorigen Donderdag een Kringvergadering gehouden waartoe leden en belangstellenden uit den Kring Gouda toegang hadden In de groote Réunie zaal die geheel bezet was heeft de beer A van Wijnen de voorzitter van den Bond een breedvoerige uiteenzetting gegeven van de CrisisZuivel wet de Duitsche contingenteering en de Varkens Crisiscentrale zooals dit door hem Donderdag j l voor de hoofdbestuursleden is gedaan wy verwyzen daarvoor naar het verslag in de Goudache Courant van 13 Oct j l waarbij op de tairyke bezwaren werd gewezen welke deze crisis wetgeving aankleven Ten aanzien van de Crisis Varkenswet deed spr uitkomen dat de geheel opzet dezer wet een volstrekte misrekening was zooals terstond door den Bond in een adres aan de beide Kamers der StateiuCSeneraal is medegedeeld toen het ontwerp was ingediend De adviseurs der Regeering hebben den werkelijken toestand nüakend Zij hebben niet begrepen dat tengevolge van een heffing op het varkensvleesch niet de consument zooals theoretisch was bedoeld zou betalen maar de boer Zoodra de prijs van het varkensvleesch door de heffing steeg verminderde de consumptie in belangrijke mate het publiek ging tengevolge van geringe prijsverschillen over op lams runden kalfsvleesch dat niet in prijs omhoog was gegaan Het noodwendig gevolg was dat de zware varkens voor de binneiUandsche consumptie waarvoor geen richtprijs bestaat een lagere marktprijs kregen zoodat de boer het kind van de rekening werd De ontevredenheid bü de boeren is dan ook volkomen gerechtvaardigd De zwaarmesters betalen de heffing die a n de exporteurs van de baconvarkens ten goede komt Die profiteeren van deze situatie En dit zal zoolang duren totdat er door den veel grooteren dan den normalen export van baconvarkens een zoodanige vermindering van zvi are varkens is ontstaan dat deze vanzelf weer op prijs komen Dat zal door de beduidende vermindering In de fokkery ten langen leste wel komen maar zoolang fïat Cr nog niet is is het de boer die liet gelag betaalt Het systeem der Varkenscentrale houdt geen opruiming onder de vaBkens door den export wordt de voorraad wel kleiner maar door de vepnindering der binnenlandflche consumptie wordt de vereischte afzet te gering waardoor het doel niet bereikt woidt Dat komt eerst uiteindelijk door de inkrimping der okkerij De heer Van Wynen zette liet vorige week ook reeds vermelde standpunt van den Bond uiteen dat deze heeft ingenomen tegenover de actie van den Bond van waarmeesters die in het leven is geroepen Wordt het een TOfite ctie onder goede zakelijke leiding die zich over een veel breeder terrein uitstrekt dan de Bond van Kaasproducenten bereikt dan is het moment voor samenwerking gekomen Anders heeft die actie geen zin Aan het eind der beschouwingen werden door meerdere aanwezigen vragen gesteld welke door den heer Van Wijnen werden beantwoord Een ernstig ongeval In de nieuwe ambachtsschool aan den Grapf Florisweg heeft dezer dagen een vry emctig ongeluk plaats gehad Eenige lee lingen verrichten in den kelder van het gebouw werkzaamheden ten behoeve van de centrale verwarming Toen de 14 jarige W van Meerten uit de Graaf van Bloisstraat een raam wjlde sluiten omdat het tochtte en daartoe op een trap geklommen was kreeg hij het luik op zijn hoofd en geraakte bewusteloos Zijn kameraden die hem terstond uit ziJn benarde positie bevrijdden hadden niet bemerkt dat hij buiten kennis was geraakt en de jongen viel dan ook van de trap op den betonnen vloer Hij bekwam een hersenschudding en een ernstige hoofdwonde De knaap is naar het St Jozef Paviljoen gebracht en daar ter verpleging opgenomen Zy n toestand is redely k Schaakclub Mesaemaker De drie afgebroken partijen van den competitiewedstrijd Messemaker 2 tegen Krimpen a d IJssel 2 zijn aU volgt beslist P de Mol Seckel 0 1 T V d Caay Jumeiit 1 0 L Joosten van Denderen H v soodat deze wedstrijd met 6H tegen 3H in het voordeel van Messemaker 2 Is uitge Een verkeerastremming in de Wijdstraat Gistermorgen omstreeks 11 uur had in de Wydstraat een verkeerastremming plaats Aan den eenen kant stond een auto aan den anderen kant een handwagen te lossen De bestuurder van de auto Fritschy en de Bruijn wilde tusschen de wagens doorrijden Daar de passage te smal was reed hij met zyn auto klem en stond het geheele verkeer stil Burgeriyke Stand GEBOlRiEN 17 Oct Johannes Antonius z van A Koomen en C M Sjerps J PhiUpsweg 26 Tonia d van M van der Bruggen en A M v d Heuvel Klimopstraat 13 OVEHtLEDEN 18 Oct Johanna van Eijk 31 j GETROUWD 19 Oct M den Haag en D de Vries Agenda 20 Oct 8 uur Soc de Réunie Lezing van Mr A N Molenaar voor den Vrijheids bond over Financieel Perspectief 20 Oct 814 uur Nieuwe Schouwburg Filmavond voor de leden van de Soc Ons üattjrtgen i V rt ndi wb i i WWttoria und ihr husar 26 Oct Geb Daniel E Hi 0 Cutbu ver bmden 2 Oct ld uur Soc Ona Genoegen zaalKunstmin Inspectievergadering van hetPersoneel der Openbare en Byxondere lagere scholen in de Inspectie Gouda Apotheken De apotlieek van den heer K Oreudei L Tiendeweg is tot on met 21 Oct beaevuu den daarop volgenden nacht gaoiwud na S uur des avonds des nachts eebtar alleen oor recepten ÜIT D£N OMTRJbUC ALPÜUi N a d dUK Grove nalatigheid eischte atochtoffer De onverlichte weg te Alphen aan dcu Rijn Wat h t jH tioneel onderzuek aan het licht bracht Het onderzoek van de politie naar de oorzaak van het ongeval a n den Oostkanaalweg onder de gemeente Alphen aan uen Ryn waarbij de vyttienjarige G Luybea uit Aarlanderveen te water is geraakt en verdronken heeft uitgewezen dat iiier m derdaad aIl grove nalatigheid sprake lo geweest Naar gebleken is worot het pum op dszoa weg gestort dagelyks door een stoomwaii verwerkt Donderdag echter heeft deze wats geen dienst gedaan omdat de machinist met verlof was De arbeiders die by d uinstorting wcrl aam zyn hebben daarom de in den loop van dien dag met oertuigen passeerende landbouwero gewaarschuwd dat de weg s avonds onberyobaar zou zyn Menschen die overdag niet passeerden zooals notaris Van der Kreeke uit Aarlanderveen die eveneens in het kanaal geraakte en de om het leven geoluuen jongeman waren van een en ander duo met op de hoogte Men had het niet noodiggeoordeeld de gevaarlyke plaats s av nds te verlichten niettegenstaande langs den weg geen enkele Èitraatiantaarn geplaatst is Tenslotte was de weg niet officieel voor het verkeer gesloten en is van sluiting voor het varkeer geen melding van gemaakt m de plaatselyke bladen De moeilyaheid ia thans aan te toonen wie van nalatigheid moet worden beschuldigd De weg wordt aangelegd door een aannemersfirma in opdracht van de provincie ZuidHolland Biykeng mededeelingen van de zyde van den provincialen Watei taat is de aannemer contractueel verplicht de noodige veiligheidsmaatregelen to treffen De aannemer echter stelt op zijn beurt de aan den weg werkzame arbeiders voor het verzuim aansprakelijk RËEimUK Aanbeateding grind Voor de leveriUK van 100 M3 grint ten behotjve van de gemtieiitewegeu ziju by B eu W Woeusdagmorjen zeven uisubrijvnigöbiijetten ingeleverd Ingescürevea waa dOor Ü v d Stat f 3 06i J V d Star f 3 23 J M v d Ötar 3 23è J V Ba f 3 24 Wad W Kraan 3 67 Jao V d Star f 3 96 W C Verlaan 4 10 per M3 De gunning m aangehouden Het ophalen van vuü Voor hot ophalen van vuil m die gemeente met eigen vervoermiddt weiden bij B en W VVoenndagmorgeu twaalf inedirijvtugsbiijetten ingeleverd IngeecSireven is als volgt f A v d Berg f 650 C v d Kleij f 6a4 H v dllaar 626 H Vink f 716 J T Koolmees f 728 C T Burger f 728 J van Dam Jr 780 J de Kamper f 66Ü met kar eu 875 ander vervoermiddel H T Koolmees f B95 W Veriaan f 899 J Wyuen 987 De gunnmg is aangehouden Het viaehrecht in den Pla Elfhoftven T n huize van deu heer O N Hoogianif alhier 13 Woensdagmorgen ten overstaan van B en W dezer gemeente bij afslag verpacht l arc 1 Het visührecht op pias ülfhoeven In bod gebracht op ƒ 130 door den heor P Via werd afgemijnd op ƒ 520 door den heer H J Lafeber aUiier Total © opbrengst dua f 6fi0 Perc 2 Het vischreciit op plas Oravenbroek Jn bod gebjacbt op 56 door den heei P Vis werd afgemijnd op 46 door H J Lafefaér alhier Totale t brengat f 100 Perc 3 Vischrecht op plaa em Elfhoeven in bod gebracht op J IQ door den heer A den Ouden werd a mijnd op 16 door den heer E van d r Starre Totale opbrengst dus f 25 Percr 4 Ruig en Riet In bod gebracht op f 0 50 door den heer J Jongeneel werd afgemijnd op f 0 50 door den lieer O den Ouden alhier Totale opbrengst dus f 1 Bij de vorige verparfi ting heeft perc 1 opgebracht f 310 en perc 2 en 3 sam i 31 De verpaohtmg gesfchiedde voor 5 jaren De haven bij den heer Van Roon was buiten de verpachting gehouden De gunning IS tot de vol nde raadsvergadering aangehouden SPORT IN WRDSTIIIJOIN WIELRENNEN Zeadaagsche te Amateidam Het tweede Duitsche k ppel Gtfbel Schüm gcitagageeni Ook Klaaa ran Nek Jr zal tarten Nadat de conta acten met de Duitache fa vorieteti Rausch Hürtgen reeds eenigen tyd geleden worden geteekend heeft de DiKctie nu ook de Duitsche HJders G bel Dortmund n Seborn Keulen geëngageerd Göbel wordt internationaal als een der vlugste en sterkste zeadagen rijdere be Bebouwd eq zullen siÜne talrijke overwin niagen met zjJff vfWgêr i koppelgenoot i ciM n nog in veler herinnering zijn Behalve zijn hoedanigheid ais twitengewaon vlugge sprinter is hy een stoere ryder bü dè spurts der zeadaagsche wiel rwed trijden fiij dezen wedatrijd zal Schom al partner van Göbel fuugeeran welke rijder ook in een groot aantal zeadaagBchen is uit gekomen Buitendien ia hij een goede bekende van het Hollandache publiek en heeft hij gedurende de zomermaanden niet mmd r dan 1 wedstrijden hier te lande gewonnen Ook deze rijder is bekmd voor zyn enorme spurts Als eersten Amsterdammer van de jongere generatie heeft de Directie met Klaasvan Nek Jr gecontracteerd die dus in dezeeerste Amaterdamsche Zesdaagsche zjjnvuurproef zal moeten doorgtoam ilAKKTHEUiCUXEN Veemarkt Gouda 20 Oct Aangevoerd in totói 17 0 stultB waarvan 149 slachtvarken Vettt van ƒ 0 13 0 13 4 Londensche van ƒ 0 11 0 12 per pond levend giet Z c kortüig 403 magere varkens ƒ 8 16 1136 biggen ƒ S 6 4 runderen ƒ 16 X 200 24 nuc it kalveren ƒ 5 5 graakalver iO 9i 28 schapen iO 16 41 bf tittm en geitan ƒ 2 6 alles per stuk Hanftoi latig Kaasmarkt Gouda 20 Oct Aangevoerd ÓQX partyen kaasPrijzen Ie kw m r m ƒ 81 36 Be kw ro rjn ƒ 27 29 zware tot ƒ 86 Hawiei vlug BOTEE Aangevoerd 661 panden boter Goeboter ƒ 0 80 035 Weiboter ƒ 0 75 0 80 per pond Handel vlug EIERiEN Aangevoerd 42 600 stuks eieren Kipeieren ƒ 5 60 6 75 Eendeierch ƒ 3 3 50 lU kipeieren ƒ 8 60 4 50 allei per 100 stuks Handel vlug Graanmarkt Gouda 20 Oct Tarwe ƒ € 60 7 00 Kogge ƒ 4 00 4 50 Gerst ƒ 6 60 6 00 Haver ƒ 0 75 6 50 Erwten ƒ 12 16 Bruine boenen ƒ 11 60 14 00 per 100 KJi Coöp Zwd Uoll Ëierreillng ti C Z H R t Gouda 20 Oct Aanvoer 38 300 kipeieren Prijzen 68 60 K G ƒ 6 10 6 20 60 62 KO ƒ 6 20 6 0 62 4 K G ƒ e 30 é 50 Bruine 56 68 K G ƒ 6 90 6 50 Klaine aieran f 4 20 5 70 alles per 100 tuks Aanvoer 460 eendeieron Pryzen 3 a0per 100 a tuka Laatste Berichten UKAAJDLOOZË DIENST De uitvoer van varkenavleeadu DEN HAAG 20 Oct D Ned Varkenacentrale maakt bekend dat maatregelen getroffen zijn om den uitvoer van vloesehwa ren geheel of gedeeltelijk bestaand uit varkensvleesch te stóunen Belanghebbenden kunnen zich tot het verkrijgen van in licitüig n met de Ned Varkenscetttralj m verbinding stellen De magere en afgeroomde melk vaa nitkeering uitgealotea Do CiisiB Zuivelceotralö brengt hat volgeode ter kennis van belangliebbendeD Volgens de bestaand © regeling komt d magere melltï oeder niet voor heffing en oitkeenng in aanmerking dit m tageawleiling met de gecondenseerde oudermrtk en magere blokmelk over het melkVet waarvan wel uitkeenng plaats vindt Het wordt wijselijk geacht aan tieze uitzontlermgen een eindte maken In verband taarni6de is bepaald dat met ingsng van 23 October 1932 de magere Of afgeioomde melkproducten zonder uitzondering van de uitkeering mtgealoleu worden Beurs van Amsterdam WISSELKOERSEN 19 Oct 20 Oct Officieel Londen 8 40 8 41 4 Beriijn 9 yr 69 09 Parijs 76i4 9 76 4 Brussel 34 56 34 56 Zwitserland 48 01 48 01 Wi Weenen Kopenhagen 49 7 48 75 Stockholm 48J0 48 25 Oslo 43 50 43 50 New York 48 i 48 Niet oifficieelMadrid 80 87 20 87 Milaan W TO 12 70 Praag Proloi aÜe 1 r BenraovendcÉÉ De daling van den koeai van het pond heeft een zeer ooaangewirtie indruk gemaakt Weliswaar was de beur stemming niet ongunstig doch va een herütél na de reactie van gisteren wtó maar èftiig te bespeure Kon Oiie dle ïeitelÜlc alleen eenige affaire te zien gaven openden wederom lager als gevolg van nieuwe buitenïandsciif onxekerheid Amerikaansche waa leh prijsiioudend Industrieele fondsen afil behalve Unilevers Tabakken behaaUfti flinke kocrbwinsten Rubbers konden een kleine verbetering tea toon spreiden doch ook hier was de affaire onbeteekenend H V A a trokken aan Scheepvaarten buiten de attentie ADVKRTBNTHEN Stbomen of Verven ran OTWJaMCO Wd Wlaterjawen aU nUuwI J E PELIKAAN GOUDAStoomêrÜ en Ververij vanaf 1907 10 IMif MB 30M