Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1934

DANKBETUIGING Vooi de vele bUjkeii van sympathie gtnoteii van Duectie Kantooi en veidei Peisoneel dei NV KaashandelMaatschappy Gouda tei geleKenhfcid van in n 25 ang jubileum betuig ik mede namens miin Viouw en r unilie myn haitelyken dank G J DE HAAN ALGhMEËNE V£RGADERI iG van AANDEËLHOUUERb van de N V MACHINEFABRIEK UE HOLLANDhCHE IJSSEL vh DE JONGH Co te OUDEWATER opDONUIiRDAGl MEI 1934 s iiioigenb 10 yi uui ten kantore der Vennootschap te Oudewater De punten van behandeling hgffeii ten Kantoie dei Vennootschap vooi aaudeellioudeib tei inzage ilLUdeifa van aandeelen aan toondet Wüiden ei aan heiinneid dat zi mge DE COMMISSARISSEN IntwrIoGH en andeie IKICO I ONDÉULÜEüEriiiN koopt U b e s 11 s t voordeehg b OP DE GOUWE t o de Turfmaikt iNMrni ct CKiimce IS men vol of over Perl omdat Per geen c iemjsche kleur of smaajtn tddolen bevat en meew er t con de nslandhoüding van de gezondhpid van ong en oud n Hero kan Perl niu ccii Het is HET GEMAKKEUJKSÏ ilet IS HETEENVOUDIGSl Hel IS HET VOORDEELIGSI wannee U in meerdere bladenadvertenticn hebt te plaatsen hetzyhier of welk blad ook in binnen olbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het AD VERTENTIE BUREA L VAN UE GOUnsCHE COLRANT Markt 31 Gouda Tel 2745 ü zut dan in eens klaar en de plaatsing geschiedt naar wenach en nt de elfde prezen als door de hlsdfn NELLY SOETERS VAN BALEN BLANKEN Toonkamer Crabeth Crabethstraat 8 Telef 2033 Zomerstoffen van Liberty en sieraden Verzegel Uw Nationaal gevoel De netto opbrengst der CrrsisPostzegels komt Uw noodli dende landgenooten ten goede Gebruik ze op Uw correspondentie frankeerwaarde 5 et idem ó f Aon alle postkantoren en bi Uw Plaatselijk Comité I GROOT EN KLEIN smull van Maggi s Soepen Deze zi n in een oogwenk gereed smakelijk en voed zaam De Fabriek van Maggi s Voedingsmiddelen te Amsler dam verwerkt in haar soepen de beste Hollandsche groen ten en andere grondstoffen MAGGP SOEPEN HET MERK VAN KWALITEIT Maag made en spoel wormen zoowel 1 11 volwassenen als bu kinderen verduift men zeker en snel met de beropmde lekkeie Wormpoe iers Ferinitaii van Jacoba Maria Wortelboer a 85 cent per doos bu Apothekers en Dl ogisten e weten t wel die kleine rakkers Ze kunnen ook proeven I Perl smaakt ze lekkerder is totaal verschillend van de zoetig kleverige drankjes die ze vroeger kregen Dat is het juist wat Perl bij iedereen zoo gewild heeft gemaakt Zuiverder frisscher gezonderi Vloeibaar Hollandsch fruit vol stoffen die een weldaad voor de gezondheid beteekenen Stoffsn die juist kindaren zoo noodig hebben Rusland en hef Evangelie Fastor W 1 El LER tachter vin hot Russibch Zendingsgenooi chap veroordeeld naar liberie verbinnen uit Rudlnnd hoopt te spreken m de Kleine erk Peperetr Gouda VRIJOAG 4 MEI 8 u r Riisl nd het land van Godsdienstige geheimenissen ZATERDAG 5 MEI 8 uur Hoe een Russische Gravin het Hof van den Czaar vaarwel zei ZONDAG 6 MEI 8 uur De geschiedenm van mijn zfndmgsarbeid gevangenneming v roprd eling naar Siberië en Gikdis wondere uitredding RuBSische zang Vertaling uit het Duitsch in het Nederlandsch Men vtrzuime met het machtig getuigenis van dezen geestelijken leider te hooren door wiens prediking duizenden Russen tot bekeering mochten komen en diL teiens tot grooten vegen werd gesteld in Ameriku en onderscheidene laiulen van 1 uropa Pistor PETI I R IS een der grootste in leven zynde autontelten op het gebied der Russische zending TOEGANG VRIJ ZENDINGSCOLLFCTF ALIXN HARTELIJK WI1 KOM Schouwburg Bioscoop Gouda Van VRIIDAG 4 tot en met DONDERDAG 10 MEI dus 7 dogen KOM OVER ENHELPONS HAND 16 9 f MJ miïiii Gpoot feest op de Boeiekade want 19 95 DE JANTJES komen terug Nu woidt iedeieen nog in de gelegenheid gesteld die de vonge keer veihindeid waien DE lANTIES te komen bewonderen of DE JANT IES nogmaals te komen zien In de hoof dl allen FIENTJE DE LA MAR SUZIE KLEIN CISSY v BENNEKOM JlARIE V WESTKRHOVEN WILLY CASTELLO JAN VAN EESTOH KAART Ji HENRIETTE DAVIDS SYLVAIN POONSAMSY MOINA AAF BOUBER Veider mcdeweiKendcn LOUIS DAVIDS DE 8 BROX Mm WALKER GIRLS RIKA HOPPER OSCAR TOURNIAIKE Thalia Theater Van VRiJDAG t e in DINSDAG veitoonen wij de schitteiende Aafaproductie onder legic van THE A VON HARBOW HANNELEsHEMELVAART ciTxardigd naai het droomgedicht van GERHAHT HAUPTMANN met in de hoofdiol INGE LANDGUT als de kleine Hannele Verdei Thcodoor Loos Rudolf Klem Ro ge Kathe Haack Een sehitteiende film Toegang boven 14 iaat LET WEI Woensdag en Donderdag Hcmelvaaitsdag geheel nieuw programma met als hoofdfilm HET SPOOKSCHIP met HARRY PIEL 11 bediiiven van ongekende sensatie Toegang boven 14 jaai FLOR LA ROtME JAN BLOK Loet C Barnstvjn Hollandiafilm Regie Jaap Speyer EXTRA in on bijpiogramma Walt Disney geestigste Mickey Mouse film DE GALA PR£MieRE w iaiby alle bekende filmsteiren van Hollywood in camcatuur veischunen U F A wereldnieuws en Profilti Hollandschnieuws Vooi verkoop en plaatsbespieken a 10 celft per plaats aan de casea van de Schouwburg Bioscoop lederen morgen van 11 uui af tot 4 uur Vooiziet U tijdig van plaatsen Onze prijzen zijn 25 35 50 70 95 en 1 15 Gratis fietsenstalling Toegang boven 14 laai lederen avond 1 gioote avondvooi stelhng 8 15 uur Zondag en Hemelvaaitsdag 3 vooistellmgen 3 30 6 uur en 8 30 uur ATTENTIE ATTENTIE ZONDAGMORGEN en HEMELVAARTSDAG half elf laatste populaire weten Echappelgke voorstellmir van dil aeizoi n van een zeer buzonder ninwe k dal V REUNIIE GOUDA m Vanaf VRIJDAG Vm MAANDAG LORETTE Paniek In den Dierentuin Dagelqks plaatsbespieken van 12 2 uur WOENSDAG 2 UUR MATINEE met WILD WEST FILM speciaal voor ledoren Nederlander een aparte bekoring moet hebben BALI HET LAND DER GODEN Fen film die U de exttische schoonheid en folklonstuche mysteriën van het eiland Bali zoo zuiver en zoo ongerept mogeluk toont Prijzen der plaatsen Balco of Loge K cent Zaal 25 cent Zaal 10 uur open TOIXlANfi VOOR ELKEN LEEFTIJD cT y DE BESTE VOOR DEM PRIIS I ADVERTEEREN heeft alleen dan groot succes als het geschiedt in de krant die ieder leest het dagblad GOUDSCHE COURANT e I85B2 731 Jaargang Vrijdag 4 Mei 1084 mmm mmm NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOk GOUDA EN OMSTREKErsl BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDErAk HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE fJJElJWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschuïit dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMïüNTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cept met Zondagsblad oer kwartaal ƒ 2 90 per wpek 22 cent overaF waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwa taal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MAliKi ti GOUDA bij onza agenten en loopera den boekhandel en de post nloïep Onze bureaux zyn dagelüks geopend van 9 G uur Administratie en Redactie Telef Interc 2745 Postrekening 48400 ADVERTËNTIIÏPRIJS Uit Gouda en omstreken behoortnde tot den bezorgkrmg 1 5 regiBls ƒ 130 elke regel meer ƒ O Z6 Van buiten Goada en den bezorgkrlng 1 5 regelH ƒ ï 65 elke regel meer ƒ O 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prys Laefdadigheids adveftenben de helft vaa den pr js INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 ió elke regel meer ƒ O 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden m dedeelingen by contract tot zeei gereduceerden pr is Groote letters en n riden worden berekend naar plaatsruimte AdverteTitien kunnen worden ingezonden door tusschenkomat van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing ftan het Bureau zyn inge kome n teneinde van op name ve rzekerd te zqn De houding van Japan tegenover China Het optieden van Amenka leeds vroeger staatsvijajidige elementen een sehullplaatfa zou hebben geboden Verscheidene wapenen zoomede Illegale documenten werden In beslag genomen terwijl eenige arrestaties werden ver richt De direct na den brand in arrest gestelde personen zijn wepr vrijgelaten FRANKRIJK Ongeregeldheden te Versailles De patriottische Jeugd hield Woens i dagavond te VerbaiU fe een bijeenkomst waai afgevaardigde Herrlot en eenige gemeenteraadsleden bet woerd voerden om hun vreugde int spreken over hst belasten van Doumerjde met de vormmg van de regeering en In het algemeen over de totstandkoming van het tegerj woordige kabinet De vergadering verllap ronder incident Op straat evenwel hadden zich in den loop van den avond meer dan duizend communisten verzamel die herhaaldelilk personen rtie d bijeenkomst wilden bijwonen molesteerden De politie ver hinderde hen evenwel zulks te doen Toen dt vergadering ten einde as en de aanwezigen in de gereedstaande auto s wilden stappen om naar Parijs terug te keeren verbraken de communisten de af7ettlngen en zij dhagden erin door te dringen tot dicht blJ de auto s Zij gooi den met steenen doch richtten geen groote schade aan Tenslotte slaagde de politie erin de orde te herstellen Eén politie agent werd gewond VEBEENIGDE STATEN De achtervolging van Dilliiiger De te Chicago gevonden aato De auto welke onbeljeerd is aangetrollen op den open a sk weg te Chicago moet voigtns menschen die zeggen het te kunnen wtten minstens vier en twin tig uur ter plaatse hebben gestaan Uit gemaakt is dat de auto s gestolen te Zuid St Paul in Minnesota In de auto werden lucifers doosjes gevonden waar op de naam gedrukt stond van n plaats waar de bende van DilIIn er op 21 April een verwoed gevedht leverde met lede lale agenten De wagen was door tal van kogels dooi boord en achterin werden hloed poren aangetroffen RUSLAND l rot ki bluft in I rankryk VertN Uungsoord up 3ÜÜ K M van Parijs De minister van bmneniandsche zaken iTceft bekend gemaakt dat Trotzki een spe tiale Intussi hen is irotzki de plicht opgelegd moeite ervoor te doen ergen mderb heai te komen Mt i heeft hem gezegd de ZuiiiAmerikaansche staten eens te polsen over yn toelating Ierland wil hem ook niet hebben I enige Britsche labour afge aardigden hebben na de weigering van de Bjitachc rsgeenng om Trotzki op de Kanaaleilanden toe te laten zich tot de regeering van den ierschen Vrystaat gewend met het verdoek den Russischen revolutionnairen leider m Ierland toe te laten De lersche regeering heeft dit geweigerd gunstige hggmg mjvere bevolking gotu outillage i loen de Jdpan the verklaringen wciki hierop neerkwamen dat Tokio met zou dui dfn dat derden China hulp boden of zich raet dit ryk bemoeiden op een wijze die den Japanners met aanstond overal in de we itld de grootste verbazing ontstemming en vtrontwaardiging wekten daar de piocla patie van Japaiische zyde eeiier Aziatibcht Jlonroeleer indruihchte tegen de bestdamL verdragen en de belangen van verschillende staten m gevaar zou kunnen bieugen duurde het met al te lang of Japan blyk buur een beetje schrikkend van den storm liien zgn al dan niet met opzet iobhppigc ataatBlieden hadden ontketend gaf m na tere verklarmgen te verstaan dat het niet zoo erg bedoeld was In aanvullende kal meerende uiteenzettingen het uit loeiecl van stappen die de vertegenwoordigers un enkele groote mogendheden te Tokio hadden ondernomen gaven de Japanners te kennen dat zy er in de verste veite met aan dachten in strijd te handelen met ht l btglnsel der open deur politiek in China dat ïy op onberispelyke wijze de hand zou en houden aan het verdrag der negen mogendheden en dat zij mets zouden doen waardoor de onschendbaarheid van China inffilk opzicht ook m t gedrang zou raken Met andere woorden Japan betoogde dnt hst fe t geheel geen hegemonieplannen tf n IHMten van Chma koesterde een mede ite nf die hoe ongelooflijk het ook moge Idfi door de Eïigelsche regeering zoo mal werd geslikt De Britsche minister Wi Mtenlandsche zaken sir John Simon yaf in het Lagerhuis als zyn meenmg tc itenufin dat er na Japdns recente kalmee rende uiteenzettingen geen aanleiding meei waB ongerust zyn De 7aak aldub de Btrekklng van z n betoog kaji nu verder op haar beloop worden gelaten Anders ge wjd flir John Simon achtte het incident gesloten een standpunt dat euphemistiach gesproken als onnoozel moet worden ge ienschetst gezien het feit dat m den loop Mr laatste jaren de handelingen der Ja fhBsche staatslieden voortdurend tn stnjd m geweest met hun fraaie woorden Te Tokio lacht men waarschijnlijk m zijn vuistje omdat men de Britten op zoo ge makkeluke wijze heeft kunnen bedotten net ia dan ook met overdreven wanneer men zegt dat Japan met betrekkmg tot njeland een belangrijk diplomatiek succes sft geboekt Gelukkig onder deze omstandighe 1 dat de Vereemgde Staten veel kor fiater zqu opgetreden Zy hebben niet ter lond genoegen genomen met het feit dat Ie Japanners hun oorspronkeluke uitlatin Een toen hun h t vuur aan de schenen uer gelegd verloochenden Zy hebben dan ook n contraverkianng afgelegd waarm wordt toogd dat de opzienbarende mededeelin Ken van toonaangevende Japansche zijde ten ainzitn an Chnia Amerika ertoe noopte het standpunt van de legeermg der Ver Staten duiUelyk vaat t stellen De betiek kingen der Vereeiiigde Staten met China woiuen zoo wordt gezegd evenals Ameiikds relaties met Japan en andere ItiH Ie 1 Lelieerscl t door de algemeen erken d jLg usLitn an het luteiiiatioiiale rt clit en de bepalingen der veidragen welke Amei ka heeft onderteekend De Vereen gdc Staten hebben zoo wordt ei aan toege voegd ten aanzien van China bepaaldc itchtcn on Kortom de Veieenigdt Staten zyn v i r de Japansche intimidatiepogiig met i zfticBt Amerika heeft even luid Eeblart als de Japansche hond maar de Engelsche bulldog 18 met den staart tubschen de bet nen afgedropen teitehjk heeft Groot Bn tanniè door zijn goedgeloovigheid China iti dtn steek gelaten maar Amerika heeft door zyn energiek optreden hetzelfde China een hart onder den riem gestoken BUÏTÉNLANDSCH NIEUWS DUnsCHLAND Max Friedlander overleden De mu3tekvorscher en onderzoeker van volksliederen prof dr Max Friedlander Is in den ouderdom van ruim 82 jaar te Berlijn overleden Groote brand te Leipzig Door onbekende oorzaak It Donder i d igochtend brand uitgebroken In een opslagplaats van een goederenstation lan de Kiischstrasse Het vuur vond m i df voorraden hout en kolen rijkelijk voedsel en binnen korten tijd hadden de vlammen zich dan ook over een groote ultgefctrektlieid medegedeeld Verschei cmc loodsen zijn tot den grond toe af gebrand De biusschingvwerkzaamheden werden ernstig bemoeilijkt door de hitte en wegens het gebrek aan water H t ge vaal WIS een ti d 1 mg zeei tjroot aange 7ten de brand dreigde over te slaan naar flp opsHgpHits van e n chemische fa bripk Tegen den middag was de brand weet het vuur meester De braiidstithting te Aubsiiu g In velband met de brinoi tich ting in de sangerhalle heeft Dondeidagoehtend een groote politiemacht een razzia ui dei nomen In een tiarakkenkamp aat Hft vraagpunt wordt hièïmede zuivei geba seerd p statistieke gegevens aan oe bezoekers vooi oogen gesteld Ken oplos sing wordt met gegeven Het vraagstuk i ei te gecompliceerd voor al drmgen enkel iichtlynen zich vanzelf op Wel IS dus vanzelf de overgang gegevni raar wat de tweede afdeelmg brengen moet wat de regeermg deed doet en nog wil doen i egeenngs paviljoen BINNENLAND Het Arnhemsehe plan Nedeiland Vooiuit ti n uiteenzetting van het tentotmatellingfiplan I9J5 Lr ih reedij eemge malen melding gemaakt van de plannen voor een in 1935 op het land goed Zypendaal te Arnhem te houden natto naie tentoonstelling Nederland Vooruit van weike plannen mr £ J R de Monehy burgemeester van Arnhem en mr J Huges sccietans van de Kamer van Koophandel oor Arnhem en omstreken de vaders zijn De bedoelmg is de natie op aansehoawe lyke wyze een blik te geven in het beloop an den maatschappelyken welstand gedu lende de laatste 20 jaren met de oeeonomi sehe realiteit van dit oogenbhk ala sluitstuk Bovendien zal de groote waarde van natiorale saamhoorigheid worden getoond De eerste afdeeling der tentoonstelling zal de voorlichting en den steun geniete van de departementen en het Centraal Bu reau voor de Statistiek Daar zal op de meest populaire wyze worden duidehjk ge maakt waarom de huidige toestand maat regelen vereischt m overeenstemming met het wooid van den minister president in de ijtaten Generaai oeconomische reorgamga tic 13 noodzakelyk De bezoekers zullen kunnen nagaan wat voor den wereldoorlog het gemiddeld inkomen van de natie en van de verschillende bevolkingsgroepen was en wat daarvan aan j publieke lasten moest worden betaald wat er dus daarna overschoot voor levensonder hotid en voor de m verband met de uitbrei ding van de bevolking noodxakelyke kapi taalvorming Ditzelfde wordt dan omgere kend aan de hand der mdexcyfers uitge beeld voor de jaren 1920 30 en afzonder lyk voor elk der jarfen 1931 en volgehde waann de tegenstelhng tusschen yoorheen j en thans steeds scherper Oögelegde schepen leege havens geslo teni abneken b v in een openlucht bios copp te toonen zullen nog duidelyker de ingetreden verarming demonstreeren welke ook reeds uit de vergelyking van de mko mens van voorheen en van thans naa vo ren zal zyn getreden Er vloeit tevens uit voort hoe de oorzaken ten deele buiten onze I grenzen liggen tariefmuren beletten ans om het volle profyt te trekken van on7è Uitbeelden wat de regeering heeft g daan zal de tentooifetelling doen metJie iilustreeren van beauimgmgen contmgenteering maatregelen voor de bimieniandsehe n arkt voorzieningen op land e i tuinbouw gebied haiidelsfaciliteïten enz enz alles voor zoover mogelyk met de resultaten Het ant oord op de vraag waai om dt gulden op peil moet blyven zal worden gegeven m het uitbeelden van de vooi en na deelen van de betrekkingen tubschen Neder land en de overzeesche gewesten en van w it de regeermg voornemens is nog te doen en vooral van wat ei door samenwerking in aanpassing bereikt kan worden Boven de derde afdeeling zou kunnen wo den geschiven t een ontmoediging Diar zal men uit de geschiedenis kunmn keien dat Nederland de oeconomische m mkmgen m vroegere tyden altyd goed ii boven IS gekomen en daarby zal worden gewezen op de aantoonbare v oordeelen van iu tionale saamhoorigheid tn de funeste ge ülgen van omlerlinge verdeeldheid Voorts zal worden uitgebeeld hoezeer Nederland tezamen met de kolomen ook nt ïïog een bevoorrechte plaats m de weield inneemt zoowel dooi de hggmg als door uf beschikking over grondstoffen en andero iijkdommen ook eerste levensmiddelen ui én daarby kunnen worden genoemd Ook zal de tentoonstelling uitbeelden d it Nederland vandaag nog in tal van richtin gen kracht ontwikkelt op het gebied van wetenschap handel industrie sport kunst volksontwikkeling socialen arijeid Al de organisaties die achter de regee ring staan en die nog aanleiding hebben om te toonen dat er kracht van hen uit gaat tullen worden uitgenoodigd om m deze afdeeling in kleinere of grootere or men acte de presence te geven Het bovenstaande is een samenvatting van wat men zich Hoe is d t plan financieel te verwezen iyken Van de dne ton die begroot zyn voor de uitvoering van het werk zal gelyk mag worden aangenomen door de regeering en de t tdd Arnhem een ton voor het eerste risico worden toege egd Aan de volgende ƒ 200 000 rekent E risico yerbon oen te zyn en wel op de volgende gronden Voorop staat juist als by de exploitatie vat mijn eigen erstarci mij verte Wees eerlijk v X mij en laa me mee doen Ik zal je winsten niet verkleinen maar verdubbelen en mijn entree be t len Ik b n m n zout waard zooals jul lie het noemt En In dez streek tel Ik mee Ik ben onbekend In ben in Long Gresford tienmaal zooveel waard als in landen welnu Indien antwoordde Brajshaw even ha lsstarrig als ooit uw veronderstelling omtrent mun den en laten juis was sou ik uw hulp Faarne aanvaarden Maar hoe ongelooflijk t u ook moge voorko men k volg den rechten weg en geen shngerpaden Er vjlt hier niets te ver dienen baron geen shilling En mijn in komen veroorlooft mij geen ros alltelt Hl sprak met beslistheid bijna ruw alsof elndeluk het onderwerp afgehan deld was De baron steeds met 7ijn onderzoeken de oogen op hem gericht gUmlschte zoo 1 ijn teleurstelling al moest verber gen in 7ijn glimlach was van een neder laag niets tcyWfespeuren Heb ik een beroep op je edelmoe digheid gedaan gaf hij ten antwoord Je bent een b etje voorbarig in Je ge volgtrekkingen mun oude n aifker Als ik om aalmoezen vraag is het tijd ge iioeg om te weigeren Maar t kunstje om Vf n een shilling een souvereign te maken zou Ik wel eens willen leeren Misschien wil je het mi j op een goeden dag v el eens vertellen als Je gasten je eens een uur tje vrijlaten Voor t oogenbllk heb Ik werkelijk het geduld van mijn vroegeren uitvlucht waarop hij hem betrapte Ik ben niet van plan het te beproeven n on ami De echte Pohemlen kan niet aarden in Engeland waar ledereen onder de minste waarschuwing plotse Lng respectabel kan wo den Ik zal u niet verder lastig vallen Hij kwam naderbij tot nu vlak voor Brayshaw stond Wi ijn wat men noemt mannen van de wereld Brayshaw ei hij zoetsappig Wij zijn geen van belden een Idioot die den andei er tussehen kan nemen Uw verhaal is aannemelijk maar niet erg overtuigend Er moest vertrouwen tus chen ons heerschen tubschen u en mij Als ooit een man het recht heeft verdiend van den andei vertrouwen te cischen dan ben ik het Emlle de Ras tillac Ik kan alleen maar h i halen dater mets toe te vertrouwen valt baronBrayshaw trad een stap terug van dehinderlijke nabijheid van den ander Rastlllac hield stand Zijn oogen waren woest doordringend op Brayshaw s gelaat gericht U vergt heel wat van mijn lichtgeloovigheid zei hu zijn vierkante onderkaak vooruitstekend Maar dit is ongerijmd baron begonBrayshaw met een vertoon v n onge QUld Dat is het wierp de ander tegenvoor zijn gastheer iets meer kon zeggenTegen mij t e durven beweren dat je hierniet door bedrog voordeellge ziakjesdoet Je moet me voor een Idioot houdenom te denken dat ik niet gelooven zi Net op tijd voor een kop tli e en Brays haw op zijn gast toetredena najn hem opgewekt mee naai den saion De aftocht van den baron werd eenigszms bemoellukt door een drukdoende oude dame die juist met een taxi van I het station was aangekomen Hel licht van de lamp boven de halldeui viel op een gioote diamanten rozet die als slut t ng diende voor de kraag van haar zwa re bonten reismantel De scherpe oögen van den baron waien eiop gericht toen hij buigend met den hoed in de hahd op 2ude trad De taxi reed weg d hall I deur werd gesloten en de baron de Rastlllac wandelde In dê duibteinis naai bulten 4 een paar passen stond hij stil eAjJceerde iich om I W Een rijke oude vrouw he Sir Percy Brayshaw mompelde hij Ik ben be rleuwd wal je Ir je schild voert En hoe het komt dat juist onder jouw dak de man vertoeft die men het allerminst daar verwachten zou Want Is dat niet monsieur Wriford was van Cunningham j t Is een merkwaardige wereld Ja ongetwijfeld mon cher Sir Percy het is i slechts au revoir Daarmee driaide hij z ch om eii wan I delde vlug de laan af hel hek door en sloeg den weg naar heu dorp in Wordt vervolgd vriend te lang op den proef gesteld Ik dank hem voor de ontvangst en zeg hem zeer eerbiedig vaarwel of liever tot ziens Hij sprak de laatste zinnen met bijlenden spot en met ironische nederigheid Zonder te antwoorden drukte Brayshaw op de bel en opende de deur Dag baron zei hij afgemeten Hetspijt me voor uw verkeerd verwachtingen maar u begrijpt dat ik in de genoegens van vervlogen jaren geen belangmeer stel De baron stond In den ingahg stil voor pen laatste scherpe zet t Is niet meer dan natuuiiljk Sir Percy da oude tae thoden vervangen worden door nieuwe Ik wensch je geluk Nog eens au revoir Hi i keerde zich om en vond een livrelknecht op hem wachten om hem uit te laten Toen ze de hall doorliepen ont deed kapitein Wilson die Juist aange komen was zich van zijn jas In het oogenbllk dat de twee mannen elkaar passeerden en een blik wisselden kwam ei even een glimp van herkenning in de oogen van den bf ron beantvjoord door een nieuwsgierigen blik in die van Wil son Wie is dat vroeg hij den butler dieaanstalten maakte hem aan te dienen Haron de Rastlllac nf een dergelijkeriam mijnheer Logeert hij hier O neen mijnheer Hij kwam om SirPercy te spreken Woo it hij hier in de Hl Wilson Mooi BH je te zien Meer u lien halen dan er Ie halen valt M mmder willen doen dan men te doen S P van emdelooxi mnniipi w het maatschappelijke leven FEUILLETON dolven in schaapsvacht I Vaar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY Nadruk verboden Wij zijn allen geneigd respectabel te worden i s we de kans krijgen ant woordde Brayshaw op vasten toon Tn Engeland moet een man dat wel zijn als nl lAat plt iei in z n leven wil hebben nders kan hij zich beter ophangen Ma ol baron voegde hij er aan toe verval isnd in wat eens zijn feohemlen manie ffn moesten geweest zijn wij weten heel oed dat er sport en opwinding te vin den 11 In een leven dat Ich beuieegt tusschen de Boul Mlch en de Rttz als Je deo eenen dag niet weet waar je je diner voor den volgpnden vandaan zult halen vandaag champagne drinkend bij Fail d morgen blij als Ie een glas bier tlUit betalen in een brasserie op Mont nrtre Miar dat spel moet je spelen 8 s je Jon bent voor den middelbaren ftiJd heeft het geen bekoring meer een neen u zult rtiij niet meer tot dat levtn overhalen To n de baron antwoordde was er iets van geringschatting in zijn blik voor de