Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1934

B0 9IBS88I eerste advies zou zyn Koop geen prulboe I en Zorg dat die van de markt moeten verdwynen en ge bewyst daarmede het werkeiyk goede boek een dienst doede boekendie waarde hebben en houden zyn er weimge en hun ievensstnjd wordt verzwaarddoor de concurrentie van de prultioeken Het aantal mwoners Onze stad is de 470 duizend zieien gepas seerd Reeds op 1 Maart was dit het geval en we zullen dit jaar dus wel de 475 duizend halen Noemenswaardige verandering m den groei der bevollung is er met Het geboorte cyfer neemt iets af maar heel weinig nog altyd vestigt zich hier iedere maand een groot aantal personen en vertrekt eveneens een niet onaanzienlyk getal In de maand tebruari bedroeg de totale aanwas der be voikmg toch nog 2488 personen Lichtelyk humoristisch is het dat er 561 woningen m die maand gereed kwamen Men behoeft dus niet tf vragen hoevele er wel leeg staan liouwens na 1 Mei overtuigt een wandeling door de straten aanstonds daarvan Men moet teruggaan tot vóór 1914 offi dat groote aantal te vinden De eerste IVlei II hier ook nog min of meer algemeene ver 1 uisdag en dus geeft deze maand het bestebeeld van den toestand Waar die wanverhüudmg op uit moet loopen is niet te zeggen Pekent men oén huis op iedere vierpersonen uan zouden er op dit oogenblik 11100 womngen leegstaan een hoeveelheiddie voldoende zou zyn om den aanwas derbevolking over vier è vyf jaar op te vangenEn reeds meldt de statistiek dat meer dan 5000 woningen i aanbouw zyn Bedenkelyk wordt het ook voor de ge Zeer kiesche en onaangename zaak iets dergelijks te moeten veronderstellen On tetukklgerwijze echter kunnen wij de mogelijkheid niet ontkennen Kijk eens we hebben hier twee afzonderlijke geval len waarin op geheimzinnige manier ethte steenen door namaak verwisseld zijn en belde keeren had de bestolen partij Juist een bezoek aan dit huis ge bracht Wij zijn bijna onweerstaanbaar geneigd daaruit af te leiden dat er hier ergens op het goed een ervaren Juweelendief verblijf houdt Brayshaw liep de kamer op en neer Natuurlijk dat is een cnvermtjde lijke gevolgtrekking gaf hij ernstig toe En mij lijkt t zoo ernslitg voegde hij er verbitterd en vernederd aar toe dat wij ons allen t geheele huishouden vahaf mijzelf ais gastheer tot de boodschap penjongen aan toe als verdacht heb ben te beschouwen t Is zoo meneer Myrtle want de detective had een gebaar van protest gemaakt en Ik kan u isel vertellen dat Ik het heel diep voel We moeten nu ln allen ernst aan t werk om dat vervloekte geheim op te lossen en dat wel zonder aanzlens des persoons u moet ons allen precies op dezelfde ma nier behandelen om deze kwestie op te heldeien Eén ding is zeker in het ver volg zal ik mijn gasten waarschuwen om hun kostbare juweelen thuis te laten als ze hier komen Dat zou aan te bevelen zijn stemde Myrtle droogjes toe Wordt dolven in schaapsvacht Naar het Engelsch van SIR WILLIAM MAGNAY Nadruk Brayshaw maakte een gebaar met de hand Bah Er is geen bult voor de aasgieren Wij ju en Ik hebben Slechts bescheiden middelen die ons niet veroorloven er de zakken van anderen jee te spekken Dat moet onze gedrags Jn zijn Ik hoop dat als mijnheer de Daron tets van plan Ia hU het niet te lang uitstelt Hoe eer hij het nuttelooze an zijn poging inziet en het Kanaal er tusschen hem en ons stelt hoe beter net voor ons Is Au revolr tot vanavond acht uur en daarna Archer Cardon reed een eindje door meld dan de teugels n en wachtte een waakzaam oog op het Inrljhek gericht jat in de toenemende ml t nog net zicht aar was Op dat oogenbUk kwamen Richard en ö byl uit de duisternis te voorschijn en Sloegen de laan ln Daar aat Marion s kans mompelde jycher Ik begrijp t niet tenzij ze zich 1 de kaart heeft laten kijken Toch kun nen e het misschien nog voor elkaar trijgen maar ik betwijfel het Brayshaw JW REUNIE GOUDA 1 inaf lUJDAG t m MAANDAG De HoUandsche filmstei KK BOS HARRY LlEDTkE en FRITZ KAMPERS in De Chocolade Baby I lefde in Unifoim Jde Ilootdfilm J De Bokskampioen Oiout luh uctcs uin booid van een slagschip loti ang icdtieii leeltijd WOENSDAG 2 UUR MATINEE ad overstrijd H0OGSTRAAT223 ROTTERDAM o o K EEN NIEUWE JAARKRING EN EEN NIEUW SEIZOEN Weei IS de zon haai zegetocht begonnen weei onthnkt allei wegen het fussche jonge loovei Reeds scheren de blanlïe zeilen ovei het blauwe biuisende water j Stiaks bchdlt de sonore loep van den koekoek over de plassen en touwen karekiet en wouwaap hun nest m het wuivende rietwoud Gaat naai de Reeuwflksche Plassen Zon watei en wind wachten U j Leei den weg kennen iix deze heei luke natuur Het lyk geiUustieeide j j boekje van Dl A SCHEY i ROND bevat alle noodige gegevens voor den wandelaal den natuurliefhebbei en den wateispoitsman cikii i hun ld 50 ts m eiken Imekhandel en bil de uit evcis A BiJINKM N ZOON Gouda Alleen Haas azijn biedt U zekerheid Wanneer U gewone azijn koopt zelfs al wordt deze gepasteuriseerd in flesschen verkocht loopt U blindelings gevaar ie gelijk met deze azijn tallooze ongerechtigheden naar binnen te krijgen waaronder de zeer schadelijke azijn aaltjes Slechts bij BOOG AZIJN behoeft U hiervoor met bang Ie zijn wanl BOOG AZIJN IS een remculiuurproduct dwz reeds voor het slerilisatieproces bevat deze arijn absoluut geen schadelijke bestanddeelsn Dringt er dus bij Uw leverancier op aan uitsluitend BOOG AZIJN te ontvangen POOGazun HAAS AZUNFABRIEkEN hW HAARLB4 AD VERTEEREN heelt alleen dan gioot succes als het geschiedt in de kiant die ieder leest het dagblad GOUDSCHE COURANT Weet U waarom elke huisvrouur ATA steeds met dank vermeldt L reinigt vlugger beter Veel meer en voor minder geld AIA schuurf en reinigt alles jnHüiiuirTynQirT n ni iiHiiie l llJlJ ll l l lttKlilWfllliHIHiJI Vi Weg met gevatte koude gnep influenza trage ontlasting gfu sl imhoest koorts maagof hoofdpun gebrek aan eetlust slechte spijs vertenng of andere ongasteldhadeii Gebruikt Wortelboer s Kruiden en Worlelboer s Pillen van lacoba Maria Wortelboer en binnen enkele dagen z t ge weer fnsch en opgeknapt Vraagt de gebruikers dat ia het beste be us Overal verkrygbasr h zestig cent N V Utrechtsche Hypotheekbank UTRBOHT Pandbrieven f 65 000 000 Reserves f 1 823 268 44 DE BANK stelt beschikbaar 4 1 j pandbrieven it 1011 tn stukken van f 1000 ƒ 500 en ƒ 100 De Directie Mr A J S VAN UER Mr P R HOORWEG miiilüüini 73 Jaargang fZatoi dag 12 Mei 1984 m mm mum mEÜWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE I IEÜWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschynt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPBIJS per kwartaal ƒ 226 per week 17 cent met Zondagsblad per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent overal waar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelyks aangenomen aan ens Bureau MARKT 31 GOUDA bij onza agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zfln dagelyks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Interc 2746 Postrekening 4 400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ O 25 Van buiten Gouda en den bezorgkrmg 1 5 regels ƒ 155 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentien in het Zaterdagnummer 26 byalag op den prijs Liefdadigheida advertentien de helft van den prgs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagma 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentien kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daaga voor de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Deze Courant komt in vele duizenden gezinnen Gegarandeerde oplage 6500 ex Dit nummer bestaat uit twee bladen DahIR Tegen inlevei mg van dezen BON onze overheerlijke machinaai DUniU dun gesneden GEKOOKTE ZALM van 50 vooi 40 cent pei ons alleen met Bon P G SCHARLEMAN Jr L Tiendeweg 75 Telef 3202 HOLLANDbCHË en feCHOThCHE UAKING GEROOKTE PALING GESTOOMDE MAKUEX LEN enz de grenzen in sch T althans te redden Verder behoeft het he fen van invoerrech ten het international niilverkeer met in den weg te staan Djt neemt toch voortdurend meer den vorm aan van bilaterale overeenkomsten waarvoor het heffen van invoerrechten geen bezwaar is Alles wel beschouwd zyn wij met den heer Bierema van meAmg dat het liberalisme er veel toe kanMdragen de maat schappy weer m goedélbanen te leiden De liberalen dienen zich paarvoor echter zoo wel op het terrein de theor e als op dat der toepassmg te her d ilnteeren Brieven uit de Hofstad Geen speelbfUtÉ m Scheveningen Het sUat nu wel vm lat Sehevemngt u dit jaar geen speelbanije meer zal hebben De attractie van verleden jaar kam nur em niai und kommt nicht wieder De hooge heeren hebben uitgemaakt dat het spel hasard as en men ziet daaii i tb demoialisee reiida Het zy zoo hr s altyd een streven üm te Alles wordt als veredelend aangedaan Onlangs hoorden wy door de ridio de vei eoeleude werking pryzen van de postduiven sport Kerk litteratuur muziek sport alles wüidt aangeprezen als veredelend We zaten u weer in de boekenweek en lexlere boekhandelaar heeft zich uitgesloofd om het geachte publiek te vertellen dat lezen aoo veredelend werkt Lr wordt ont taggelu k veel gelezen s Zaterdagmiddags slaan de menochen by de leesbibliotheek tot op den stoep om boeken terug te brengen en nieuwe lectuur te halen 1 r zy tal van leesportefeuiilea en men kan zyn lectuui aan huls gebracht en teruggehaald krygi n Wat een onafgebroken veredelende we kint moet er wei op die lezers uitgaan Merkt ge er iets van MilUardei guldens zyn in Nederland al aan het onderwijs uitgegeven Waar s de veredelende uitwrking De boekenweek Om nog eens iets te schryven over di boekenweek want dat is voor vandaag ui tiema zou de algemeene propagan la v jor het boek veel efiect sorteeren De etalage zyn heel fraai maar het oote bezwaa blyft nog maar steeds de hooge pry ie boeken We hebben er ai eerdei op gewez t hoe enorm het verschil in prys is die betaal 1 wordt voor het lezen en die betaald moet worden voor het bezit van een boek oor EERSIE BLAD Liberate heronenteering Op de dezer dagen te Nymegen gehouden algemeene vergadering van den Vryheids twnd heeft Dr Bierema de leider der libe rale Kamerfractie eene rede gehouden waarin hij o a zeide W J leven zoo zeide de spreker in een tjjd van Umwertung aller Werte en zoo zou het met verwonderlgk zyn mdien ook onze liberAle zienswyze herziening mocht behoeven Toch i3 dit z i geenszins het geval noch op economisch nech op g este1 en staatkundig gebied Naar aanleiding van deze passage schryft men ons van liberale zyde hec volgende Wy zouden deze uitspraak van Dr Bie ren a niet gaarne onderschryven Het libe raligme moge geenc nieuwe onenteermg noodig hebben de liberalen hebben dit o i et Zy hanteeren het Iiberalii me verkeerd Zooals de zaken thans ataan is er een voort durend conflict tusschen twee liberale gt lachten de vryhandel en de persoonlyke beatBansverantwoordelykheid bn tusschen deie twee nu legt de heer Bierema het ver liand o 1 verkeerd Naar z ne meening ïttüen ten slotte onze prijzen zich moeten anpassen aan de pry zen op de wereld markt Deze aanpassing laat zich echter niet forceeren Vandaar de noodzakelykheid van steunmaatregelen In die steunmaatrejrelen liggen volgens den spreker echter voetangels en klemmen Lr dient tegen gewaakt te worden dat het verantwoorde Ivkheidsgevoel van de menachen afstompt en dat de bestaanaverantwoordelykhe d van liet individu wordt afgewenteld op den staat Wy zyn het geheel eens met wat de heer Bierema opmerkt omtrent het besef der Persoonlyke befetaansverantwoordelykheid nier ligt oi het meest waardevolle btgin sel van het liberalisme op economisch ge bied Het wU ons echter voorkomen dat dit wginael ten offer wordt gebracht aan de liberale opvattingen inzake den vryhandel Öwe opvattingen hebben o i hun tyd over leefd Wy staian in dezen geheel op het standpunt van den Engelschen liberaal ï ioyd George De heer Biefema ziet evenals vele libe ralen nog altyd uit naar aanpassing van f n8 binnenlandsch prysniveau aan de pry zen der wereldmarkt Zy vergeten echter twee dingen In de eerste plaats dat er geen Wereldmarkt en ook geen op redelyke basis zes cent leefa je een iwek dat drie of viei gulden kost W at gebeurt er met een boejt dat men gekocht en gelezen heeft Het viordt In dt kast gezet en het blyft in de kast van herlezen is geen sprake want er 1 altyd nieuwe lectuur genoeg zoodat men I zyn toevlucht behoeft te nemen tot een ipeds gelezen boek ln het verslag van de Kartier vA n Koop handel voor Den Haag dat dezer dagen verscheen vonden wy dan ook een mededeeiint over den gaiig by den boekhandel m 1933 die allesbehalve opweltkend was Lr wordt steeds minder gekocht en vooral de duurdere boeken gaan met meer weg Maak een eigen bibli itheek zoo lazen wy in de etalages van de boekwinkels De men schen denken er met meer over om dit te doen want zu vmden het dood kapitaal Ni eenigen tyd is alles waardeloos geworden hf tgeen wel hiei uit bljjkt dat op de boeken stalletjes het boek voor zooveel stuivers te koop is als het guldens heeft gekost Het aat met den boekenhandel alg met het toonee de plaats die het in het cuituui 1 ven inneemt heeft zich gewyzigd Wat it biosccoop voor het tooneel is dat zyn de krant en de leesbibliotheek voor het boek geworden in tooneel en boek komen m deze fout ovepeei dat er te veel van ge geven wordt Het kwade en mindei goede verstikt het goede en het betere Wil men dus een op loasmg zoeken dan is in de eerste ï laats beperking dnngend noodig Maar dat is de groote puzzle waarover iedereen maai eens nadenken moet Ons gevormde wereldmarktpryzen meer bestaan En in de tweede plaats dat de sociale op vdttmgen aanpassing vrywel onmogelyk maken Wy zyn daarmede nu reeds sedert j 1920 bezig en met welk resultaat I Naar onze meenmg loopt het streven om alieb by de wereldmarktpryzen aan te pas sen op meth anders uit dan dat duizenden tn duizenden van hun moeilyk verworven jiezit worden beroofd Wy denken hier aan de landbouwers in de eerste plaats maar ook aan de huiseigenaren in de steden Laten wy htt toch eerlyk bekennen Prys dalingen zooais wg die sedert 1929 hebben zien plaats hebben z jn een doodsteek voor de individueele bestaansverantwoordelyk heid Deze laat met toe dat door prys schommelmgen de een van het zyne wordt beroofd ten bate van den ander Intuijschen woidt die bestaaiisverantwoor ieiykhLid ook m gevaar gebracht door dt ingewikkelde maatregelen met daaraan verbonden controle waartoe men vervalt om te ontkomen aan liet veel doelmatiger fay stetm vdji hooge invoerrechten en vrylating üveiigenh vau den handel Zeggenschap en verantwoordelykheid zyn o 1 niet te scheiden Ais de overheid den ondtrnemer de zeggenschap over zyn be dryf ontneemt kan d e ondernemer ook nitt meer de verantwoordelykheid dragen iy moet dan worden gelegd op de achou dera van de overheid Al deze ellende nu kan oi giootendeela worden voorkomen ais men maar radieaal wii breken met de mternationale vryhan deibgedachte Onze sociale attie gaat uit naar stabilisatie der Tüonen Daartegen o er staat de opvatting der vryhandeiaren dat de loouen zich moeten aanpassen aan de pry veranderingen op de wereldmarkt De DEEISCmSVOGPCLKnUISöEZIN DE SLEUR ERUIT PADION ERIN Wil men deze laatste redden dan is een vast pryspeil noodig Dit valt alleen natio naai te bereiken Men offert dan wel den internationalen vryhandel op maar be houdt een veei belangryker stuk van den vryhandel nl dien tusschen de burgers onderling de bedryfsvryheid Deze wordt thans opgeofferd om het vrye verkeer over i ons de baas Hij bleef wachten met een onbewegelijk dreigend gelaat ongevoelig voor de koele Novembermist die langzamerhand dikker werd Nu en dan bracht hij zijn paard dichter bij het hek als om hen niet uit het oog te verliezen Ik zou wel eens willen weten tot hoever Brayshaw me de waarheid verteldeomtrent dien Franschman nompelde hijtuischen de tanden Ik vertrouw het niet hal daar is hij De gestalte van een man te voet was voor een oogenblik zichtbaar toen hij uit de mist opdook en me vluggen stap het hek binnenwandelde Hij laat er geen gras o er groeienCardon lachte zachtjes en wendde zUnpaard huiswaarts We hebben een buitengewonen ritgehad kind sprak hij toen hij de gezellige zitkamer van de Orange binnentradwaar Marlon met de theetafel bij hetvuur geschoven zat te lezen Schandedat je niet mee was O alles in aanmerking genomenheb ik er geen spijt van antwoordde Marion terwijl zij haar boek neerlegde enthee inschonk Was Richard er bij Ja ais geleide van Slbyl BrayshawHij kan niet veel anders doen maar hetis jammer Er gleed een harde uitdruklöng over het gelaat van het meisje Sibyl IS op haar voordeeligst op hetjachtveld merkte ze op met den vreugdeloozen lach van iemand die een nederlaag geleden heeft Dat ben ik niet Schat in fe beurs ib prachtig Sehat in het hoofd is krachtig Schat m het hart waarachtig PEÜIIXETON duidt dat u eiiidelljk een spoor gevonden heeft Dat nu juist niet Sir Percy antwoordde Mjrtle met een ernstige uitdrukking oh het gelaat Ik heb gemeendte moeten terugkomen tengevolge vaneen bericht dat wij op Scotland Yardontvangen hebben dat er weer een diefstal dwz een vervanging van juweelen door vaische steenen heeft plaatsgehad Toch zeker niet hier riep Brayshawuit Omtrent dat punt zijn we nog inhet onzekere was het zakelijke antwoordMaar de mogelijkheden wijzen dien kantuit gezien het feit dat de dame die desteenen heeft verloren ditmaal kostbare smaragden Sir Percy pas geledenal gast in dit huis heeft vertoefd Ik be doel mevrouw Appleshaw Dat is toch niet waar Brayshaw sstem drukte de grootste bezorgdheid uitJa zeker Meneer en mevrouw Appleshawhebben hier de voorlaatste week gelogeerd Het Is ongelooflijk die prachtigesmaragden die wij allen zoo bewonderden Maar heusch meneer Myrtle ik wilu natuurlijk niet de wet voorschrijven ik uit slechts mijn bescheiden mee nlng vindt u het wel geheel billUk of redelijk te veronderstellen dat die dief stal bij mogelijkheid hier in huis kan hebben plaats gehad Mvrtle haalde de schouders op en trC onwillig de lippen samen Dat is de moellUkheld Sir Percy intwoordde hij En het is voor ons een Niemand slaat een beter figuur danjij verklaarde Archer kalm Hoe t ook zij zei Marlon ik hebgeen zin om openlijk met Slbyl te wedijveren Vanavond krijg Je je kans Marlon Misschien antwoordde ze met een licht schouderophalen Wil je nog een kop thee Neen dank Je Ik moet me gaan ver kleeden Ik ben doorweekt van die zware mist Marion nam haar boek weer op en nes telde zich aciiter in haar stoel als om verder te lezen Maar toen de deur ach ter haar vader dichtviel wierp ze het boek neer en leunde voorover met het gezicht in belde handen En zoo bleef ze meer dan een half uur bijna onbewege lUk zitten tot ze door de binnenkomst van een dienstmeisje dat het theeblad kwam weghalen tot de werkelijkheid werd teruggebracht Toen Sir Peicy na bij de stallen te zUn afgestegen omliep naar de voordeur werd hij opgewacht door den butler die hem vertelde dat Mr Martin in de bibUotheek wachtte om hem te spreken O best Chalwin ik zal hem meteenontvangen Hoe lang is hlJ al hier Mr Martin is ongeveer om drie uurgekomen Sir Percy Brayshaw begaf zich onmiddellijk naar de bibUotheek waar hij Myrtle bezig j vond de courant te lezen 1 Weer terug meneer Myrtle Hij groette den detective op de hem eigen luidruchtige manier Ik hoop dat dat be