Goudsche Courant, woensdag 8 augustus 1934

lf 18673 Donderdag 9 Augustus 1834 73 Jaargang Het leven is niet alleen tellen van uren g CT jaren m aar ze te beleven FEUILLETON De man die da troeven had Naar het Amerikaansch bewerkt doot T VAN DER SLUYS Nadruk verboden Niettemin hield hij Morley in het oog en een oogenblik later deed Hij een stap vooruit Dit maakte dat een keurig gekleed sluw uitziend man die tot op dat oogenblik in de schaduw van een pilaar vlak tegenover den bagagewagen gestaan had hem in het oog kreeg Braceway wees hem met een snel gebaar Morley aan en de man volgde den stroom van reizigers die het perron afliepen Braceway ging terug aar de coupé waar Brlstew nOg op hem zat te wachten In de taxi op weg naar het Willard Hotel leunde de kreupele man vermoeid tegen de kussens en gaf geen blijk van eenlge belangstelling in wat dan ook Braceway mompelde iets onverstaan baars Wat zegt u vroeg Brlstew terwijlnlj de oogen opende Ik dacht juist hoe jammer het Is öat misdadigers dikwijls zoo jong zijn Ik voel me dan ook altijd meer voldaan als ik een ouden rot In t vak te pakkenItrUg dan zoo n piepjong ventje Ja daar kan Ik inkomen vond deander PAULINA Gouda 8 Aug 1934 van ItersonZiekenhuis GOEDKÜOPE TREIN == A=JklJJra KEN UW LAND EN HEB HET LIEF II Meer dan ooit geldt in deze tijden dat men z n eigen land moet leeren kennen en lief hebten Hoevelen zün er niet die weten te vertellen van Parijs en Brussel die Londen Weénen en Berlün hebben bezocht die de Alpen hebl n beklommen en zelfs den Oceaan ziin overgestoken maar vreemdeling zün gel leven in het eigen mooie landl van den Haag Voorburg Rotterdam Couda Leiden Alphen a d Jliin Bodegraven Woerden Uti echl naar ARNHEM EN NU M E G B N op de WOEN SDAGEN tot en met September Zie aanplak en strooibiljetten Laat dat veranderen Bluft in Uw eigen land Geniet van zün ommerriike Iwsschen en wiflde heidevelden zijn blonde duinen en vlakke stranden zijn vorstelijke buitenplaatsen en zün deftig oudIlcllandsch stedenschoon Vergeet echter ook de Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen niet B denkt hoeveel dagen van intens en zuiver genieten Gü daar kunt b loven Wilt Gü dit schoone landscluip heter leeren kennen koop dan het rük geïllustreerde boekje van Dr A SCIIEYGROND dat U z 1 inlichten over alles nat Gü moclit willen weten Zoowel voor do i atersportsman als voor den natuurliefhebber en voor den wandelaal bevat het alle gegevens Flink droog Pakhuis TE HUUK Njtjjij de Karnemelksloct Ook voor autostalling Te lievr MARKT No 5 Gouda Het kost slechts f 0 50 franco per post f 0 60 en is verkrügbaar m eiken Iwekhandel en bü de uitgevers A Biinknian Zoon Markt 31 Gouda VEREENIGING VOOR Geneest zonnebrand met PUROL Doos30 60 Tubee0ct FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING Inlicfatingenbladen Tarieven en Voorwaarden en inlichtingen omtrent het FONDS VOOR LIJKVERBRANDING op BcbrifteKjke lanvrige kosteloos verkrijgbaar bij de afd secrdarcsse Gouwe 73 Goudi GROOtE PRIJSVERLAGING VAN NELLE S PAKJES KOFFIE PER HALFPONDSPAK ROODMERK VAN e NAAR 55 CTS PAAR MERK van Tnaar 50 CTS ZWARTMERK vAN Se NAAR 45 CTS 1 GEELMERK VAN 5 NAAR 40 CTS GROENMERK vAN itó NAAR ó D CTS BLAUWMERK VAN ïfir NAAR 33 CTS ONVERANDERD BLIJFT CIRKELKOFFIE 32cTS AVAGNEETKOFFIE 28 cts FAKKELKOFF1E 24 as BAKENKOFFIE 20 cts NIEUW BIJLTJESKOFFIE 15 IN VERBAND MET DE VRAAG NAAR NOG GOEDKOOPERE GOEDSMAKENDE KOFFIE BRENGEN WIJ IN DEN HANDEL BIJLTJESKOFFIE 15 CTS PER HALFPONDSPAK BINNEN ENKELE DAGEN OVERAL VERKRIJGBAAR VRAAGT UWEN W INKELIER ROTTERDAM 4 JUNI 1934 DE ERVEN DE WED J VAN NELLE De Directie Mr A J S VAN LIER Mr P R HOORWEG VLKHUIZINStN en LXPEDTIIE Brandvrije Bergplaatsen VOLLB GARANTIE LAGE PRUZEN EIGEN AUTODIENST op LEIDEN en HAARLEM en IJMUIDEN over Bodegraveu Alfen Koudekerk Zoeterwoude Leiden OegstgeestSassenheim Liase Hillegom Bennebroek Heemstede Haarlem IJmuiden GOEDERKN WORDEN AFGEHAALD Beleefd aanbevelend L N POLDERVAART TURFMARKT 1 T UEF 2534 ROUDA E VAN MAGGI S VOEDINGSMIOOaiN TE AMSTERDAM DE HUISGE d m t NOOTEN i SS SMULLEN als Moeder r M a g g i s Producten r geb uik Bovendien geeft dit honderden Nederlonderieen goed bestaan aan de Fabriek van Maggi sVoedingsmiddelen te Amsterdam ïTïT PRODUCTEN HET MERK VAN KWALtTElT INDIEN II NIET TKVItKDKN ZI JT over Uw tegenwoordiije bleekerij dan wordt U aanbevolen de Stoom Va sch en Strijkinrichting vmN G UOEST v h Gat Ktman Fluweelen8ing el 67 ingang ook Burg Martensstraat Zendt proefwa sch BiUijke prijs 15 000 Gezinnen in Gouda Moordrecht Zevenhuizen Moercapelle Waddinxveen Boskoop Reeuwijk Bodeffraveii Haastrecht Stolwük Berkenwoude Bergambacht fiouderak Ouderkerk a d IJsel Nieuwerkerk a d IJsel lezeii ons dagblad GOUDSCHE COURANT en onze Weekbladen DE KRIMPENERWAARDDE ZUIDPLAS WEEKBLAD VOOR REEUWIJK WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN P De bladen met de meest waardevolle publiciteit 33 DE OMGEVING VAN r nnuA TOT OP 20 K M AFSTAND is alleen grondig te bewerken door te adverteeren in orae 4 weekbladen die elke week in elk huis in elk dorp de bewoner miiehten oinirei t lii tgi m gij onder hun landacbt wilt brengen HET EENIGE JUISTE EN OOK GOEDKOOPSTE MIDDEL ZEND LW OPDRACHT TERSTOND IN AAN HET BUREAU MARKT 31 TELEF 2746 J eOllMHË GOVRAIVT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWUK SCHOONHOVEN STOLWLFK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Oit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent met Zondagsblatt per kwartaal ƒ 2 90 per week 22 cent over l waar de bezorging per looper geschiedt Pmnco per post per kwa taal ƒ 3 15 met Zondagsblad ƒ 3 80 Abonnementen worden dagelijks aangenomen a n ons Bureau MARKT 31 G0UD 4 bjj onza agenten en loopera den boekhandel en de postkantoren Onze bureaux zyn dagelijks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef latere 2746 PoBtrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omntreken Ibehoorende tot den bezorgkrmg 1 5 regvïls ƒ 1 30 elke regel meer 0 i5 Van buiten Gouda en den bezorgkrlng 1 5 regels ƒ 1 66 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentièn in het Zaterdagnummer 25 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentjën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEEUNGEN 1 4 regels ƒ U 2Ó elke regel meer ƒ 0 60 Op de voorpagina 5Ü hooger Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen bij contract tot zeei gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentièn kunnen worden ingezonden door tosschenkomat van soUede Boekhandelaren Advertentiebureau en oïue agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het De rijksweer en rijktkan seller Hitler De ti ouw van de Rijksweer aan de Regeering Hitler onbegrensd Generaal von Reichenau over de S A een politieke doch geen militaiie organisatie Deze verklaring heeft prins Xaverius van Bourbon Parma oom van aarthertog Otto afgelegd in een interview met Reuter Wü hopen allereerst verlof te krijgen naar Oostenrijk terug te keeren Otto en Zita bevind n zich nog steeds in België en weten niet wanneer zij hier bUUen aanltomen Prins Xavier gaf uiting aan zün leedwezen over den moord op Dollfuss en sprak zyn allergrootste bewondering uit voor Mussolini De zoo snelle zending van ïtahaansche troepen naar de grens heeft beslist Oostenryk van een vreemde invasie gered ENGELAND Engelsche hulde aan Hindenburg in verband met de bijzetting van den Duitschen president Von Hindenburg publiceert de Tames nog een laatsten afscheidsgroet waarin o a gezegd wordt dat het Duitsche volk gedurende zyn geheele geschiedenis altijd trouw is gebleven aan zün militaire bevelhebbers Dit is volgens de Times nimmet duidelijker aan den dag getreden dan gisteren In Tannenberg kwamen gisteren de OostPruisische boeren die zich den inval der Russen en hun verpletterende nederlaag nog herinneren byeen met de bevelhebher n van andere fronten uit den wereldoorlog Voor den ouden stryder Hindenburg had men geen betere plaats voor zijn teraardebestelling kunnen uitkiezen dan de plaats waar hy de overwinning bevocht in een slag die in de geschiedenis zal worden opgeteekend als een der grootste dif ooit plaats hadden Het is een bewys voor de grootheid va i president Hindenburg dat zelfs in landen die het meest van de Duitsche wapen te lyden hebben gehad zyn naam geacht wordt en dat zün plechtige verwerpmg van Duitschlands schuld aan den wereldoorlog die hy eens op Tannenberg aflegde grooter gewicht in het buitenland had dan de verklaringen van politici en geleerden De vlaggen die gisteren n Londen op honderden gebouwen wapperden vormden een Engelsche hulde aan den moed en dt vaderlandsliefde van dezen Pruisischen soldaat wiens karakter onbedorven bleef door overwinnmg en ongeschokt door de nederlaag VEREENIGDE STATTEN De hittegolf Opnieuw dooden Het geheele Midden Westen is opnieuw door een hittegolf getei sterd welke hier en daar enorme schade heeft aangericht in den staat Jowa zyn ten gevolge var de hitte reeds vier personen om het leven gekomen Te Kansas City is de temperatuur gestegen tot 43 gr C en te Springfields Illinois tot over de 40 graden President Roosevelt heeft tydens een rei door Dakota verklaard dat de regeering haar in de wereld toekomt in veroand met haar groot verledep De interviewer voegt aan dit vraaggesprek tenslotte nog toe dat men over de denkbeelden van den generaal kan versehillen van nieening doch dat men Inmiddels er de speciale aandacht op moet vestigen dat hij de noodzaak eener Duitsche herbewapening niet heeft geloochend hij heelt de rechtsgelijkheid voor zijn land opgeélscht en deze opvatting deelt hij met eiken goeden Dultscher OOSTENRIJK Rouwbetooging van het Vaderlandsche Front voor Dollfuss Redevoeringen van Schuschnigg en Htarheinberg dat Von Schleicher sinds geruimen tijd had opgehouden soldaat te zijn Von Schleicher zoo verklaarde generaal Von Reichenau o a verder is een geboren samenzweerder geweest en het is onbegrijpelijk dat bij hem een voormalig njksweerminlster de gedachte Is opgekomen om met behulp van de S A weer aan de macht te komen Zijn relaties met Rohm zijn bekend geweest en ook Is het volgens Von Relcnenav zeker dat hü ernstig hoopte dat Frankrijk zijn regeerlngstaak zou vergemakkelijken Ik beticht zoo verklaarde de geïnterviewde geenszins uw land ik zeg alleen dat Von Schleicher op Frankrijk rekende Het Is een treurige gedachte aldus merkte hij nog op dat olficleren zoo gemakkelijk de eigenschappen van hun beroep in de polltiek kunnen verliezen dit was het ongeluk in het geval Von Schleicher die vergat dat gehoorzaamheid het eerste mlhtalre gebod is up ue viuag van den iranschen persveiLe enwooruiger oi generaal Vdh Keii aenau een oncwapeningsovereenKomsc wcnacnte reeg hy een nadrufckehjk bevestigena antwoord maar z i moesi ae lechtsgeiijkneid hana in nand gaan met ue uuitscnijransche loenadenng aangezien tecnnische moeilijitheden anders opnieuw aan den aag zuUen treaen zooura men aan ae conventie een nieuwen vorm zal moeten geven omdat de voortschrijdende ontwikkeling der bewapening imperatiet eischt dat van tijd tot tijd de Juiste verhoudingen met elkaar m overeenstemming worden gebracht Wanneer de conventie niet het begin eener nieuwe politiek is aldus Relchenau opvatting zullen er steeds moeilijkheden bestaan tusschen Frankrijk en üuitschland Jammer vond hij het dat men te Parijs niet kan inzien dat het eenigfc land hetwelk Frankrijk zijn veiligheid in Europa kan waarborgen Dultschland Is In t vervolg van zijn uiteenzettingen betoogde generaal Von Reichenau dat de Duitsche weermacht de overeenkomsten wenscht te eerbiedigen maar voegde hij eraan toe men mag van haar niet iets j onmogelijks verlangen zoolang men j Duitschland een verplichting oplegt die I het stelt voor de keuze tusschen een onti wapening van Duitschland temidden van zwaar bewapende landen en een uneingestandene bewapening kan er tusschen Duitschland en Frankrijk geen vertrouwen bestaan U heeft ons de rechtsgelijkheid beloofd houd uw woord en wij zullen u toonen dat de Duitsche weermacht niet aanstuurt op overheerschlng maar op de wettelijke plaat die Daar verscheidene bultenlandsche bladen meermalen de meening hebben verkondigd dal er ernstige tegenstellingen zouden bestaan tussclien eeuerzijds de rijKSweer anderzijds Hitler en de door iezen gevoade politiek heelt het ongeiwÜleld zin kennis te maken met de mededeelingen van Stanislaus de la Rocheloucauld die voor het Petit Journal generaal Von Reichenau die aan het rtjksweerministerte ts verbonden heeft geïnterviewd Aan de medtfdeeiingen van Vou Reichenau ontleent het U D dat de FÜhrer de beide hoogste ambten in het rijk rljkskanseller en rijkspresidentschap zoo snel en zoo gemakkelijk heeft kunnen combineeren omdat er tusschen Hitler en de rijksweer volkomen overeenstemming bestaat De nauwe samenwerking tusschen Hitler en den generalen staf Is dan ook welsprekend tot uiting gekomen in den eed van trouw die de rijksweer onmiddellijk na Hlndenburg s dood den Pührer heeft gezworen üeneraal Von Reichenau kwam ook te spreken over de opzlenliarende gebeurtenissen van M Juni die de wereld wanneer zij dit nog niet mocht weten z i hebbenbewezen dat de S A een politieke en geen militaire formatie is Hij voegde hieraan toe dat de rijkskanselier zijn woord heeft gehouden toen hij de poging van Röhm om de S A in de rijksweer te doen opnemen door een snel optreden in den klem heeft verstikt Dat de genegenheid en de bewondering der rijksweer naar Hitler uitgaan is volgens generaal Von Reichenaa zoowel toe te schrijven aan het feit dat Hitler heeft getoond een waar soldaat te zijn als aan de omstandigheid dat de rljkskanselier persoonlijken moed bezit Vooral legde de generaal den nadruk op de woorden die Hitler onlangs heelt gesproken De riikfiweer kan op mij vertrouwen zooals Ik op haar vertrouw De trouw der rijksweer aan de regeer ng Hitler is volgens Von Reichenau onbegrensd zij staat als één man achter den leider en bovendien stemt het de riiksweer tot voWoenlng dat aan Hitler s zijde generaal © oering staats die aan een opwrikbare trouw jegens den Führer de bekwaamheden van een staatsman paart De bewering dat de rijksweer sympathiek staat tegenover een reactionaire of monarchistische beweging is volgens Von Reichenau er volkomen naast De dood van Von Schleicher den vroegeren chef der rijksweer heeft ons aldus Von Reichenau pijn gedaan maar in rijksweerkrlngen wordt de opvatting gehuldigd BUITENLANDSCH NIEUWS DUITSCHLAND Von Papen over zyn benoeming De afgetreden vice kanselir von Papen heeft de volgende verklaring afgelegd tegenover Reuter en de Associated Press Nadat de Oostenrijkse he regeering het agrement heeft verleend voor mijn benoeming tot gezant te Weenen kan ik verklaren dat de mij door den leider en rijk kiinsel er i pgedragen taak in het schryve i vau 26 Juii 3Ö34 nauwkeurig is omschreven Ik heb mij voor deze missie beschikbaar gesteld omdat ik weet hoeveel van liaat erwezMilijking afhangt voor de ont p nning an den Europeeschen toestand en omdat ik myn lana ook in deze ni utt functie kan dienen De laatste aanteekening van den overleden rykspresident in dit aan mü genchte schrijven luidt Wanneer ik u thans als diplomatiek gezant naar Weenen zend is dat in de oprechte hoop dat het u moge gelukken norniale en hartelijke betrekkingen te herstellen met het verwante jOostenrijkache volk FRANKRIJK Langer diensttijd der Fransche recruten De radicaal socialistische Kamerfractie heeft zich in haar gt iteren gehouden verlïudering niet alleen bezig gehouden met de kwestie van staatshervorming doch ook met de uitbreiding vaif den diensttijd en opnieuw het standpunt ingenomen dat de eerj irige diensttijd niet overschreden behoeft te worden wanneer men het oorlogsmateriaal met de noodige zorg behandelt en doeltreffend gebruikt Het Kamerlid Bernier gaf uitdrukking aan de vrils dat het parlement in het najaar misschien voor voldongen feiten zou worden gesteld De i g wet Daladier wenscht wijziging in de lecruteering van de betrokken lichting om op deze wiJze in de ecruten arme jaren het totale legereffectief normaal te houden Hij de dienstoproeping van thans heeft men daarmee echter geen rekening gehouien en ook voor de oproeping in October U S schynt men nog van deze bepaling te willen afwijken Op deze wyze zal het par l meht misschien gedwongen worden het Gisterenavond is op het Heldenplein in den Hochburg te Weenen een rouwbetoog ng van het Vaderlandsche Front voor Dollfuss gehouden Aan deze betooging namen volgens de berichtgever van het Vaderland ongeveer 300 000 menschen deel Bondspresident Mikias de bondsregeering en het diplomatieke corps waren aanwezig De meeste zakenlieden en banken hadden s middags hun deuren gesloten om hun personeel in staat te stellen aan de betooging deel te nemen Precies om 7 uyr stond m heel Oostenrijk het verkeer ook de sneltreinen een oogenblik stil ten teeken vau rouw Bondskanselier Schuschn gg hield een rede waarin hy o a zeide dat Oostenrijk zich met alle eerlyke elementen in het bijzonder met de arbeiders wil verzoenen maar dat het voor de moordenaars van Dollfuss geen pardon kent en dat er met de oproerlingen nimmer vrede zal gesloten worden Prins Starhemberg hield als nieuwe leider van het Vaderlandsche Front een zeer lange rede waarin hy verklaarde dat er een moment zou kunnen komen waarop het geduld van Oostenryk uitgeput zou zyn en waarop degenen die over de grens geweid tegen Oostenrijk gebruiken met dezelfde middelen betaald zullen worden Ook hy deed een beroep op de arbeiders om zien bü het Front aan te sluiten Hij legde m het openbaar de gelofte af dat hij zich evenals Dollfuss in geval van nood voop het begrip Oostenrijk zou opofferen Zoowel Schuschnigg als Starhemberg maakten herhaaldelijk toespelingen op de fouten die de overwinnaars van den grooten oorlog gemaakt hadden door de Oostenrijksche monarchie te vernietigen Starhemberg deed herhaalde aanvallen op de Üostenrijksdhe intelligentia uit wier krengen de leiders van de nat soc beweging gerecruteerd werden terwijl de arbeiders en boeren trouw bleven aan het Oostenrijksche vaderland Mevrouw Dollfuss behoudt hei salaris van haar man Naar de Weensche correspondent van de N R Ct bericht bevat het Oostenrijksche staatsblad een bondswet waarbij aan Dollfuss weduwe bij wijze van pensioen het salaris wordt toegekend dat Dollfuss als bondskanselier genoot Zooals men weel is Dollfuss straatarm gestorven HU heeft zijn land gediend uit plichtsgevoel en niet uit eigenbaat ITALIë Oostenrijk en de Habsburgers De kansen voor het herstel der Habsburgers zyn thans gunstiger als gevolg vart de recente gebeurtenissen In Oostenryk blik in zijn oogen als Iliington Hoewel hij gezet was waren zijn vingers ook lang en dun en hij had denzelfden nietszeg genden glimlach Ik heb geen prettige boodschap meneer Beiile begon Braceway Maar hetligt nu eenmaal op den weg van mijnplicht De bankdirecteur bekeek het kaartje dat hem overhandigd was Hm zet hij en een strakke glimlachtrok om zijn mond U bent een detective Ja Wat Is er meneer Braceway Als Ikiets voor u doen kan U verlangt zeker Deze vraag ontstemde Braceway Ik verlang niets zei hij scherp ikgeloof veel meer dat Ik iets voor u gadoen De bankier verstarde Wat bedoelt u Het betreft een van uw employe s den man die belast js met het tellen vanontvangen gelden Wat Henry Morley Onmogelijkmeneer Schandelijk Infaam Een oogenblik alstublieft hernamBraceway Ik wilde Juist gaan zeggen dat Ik het niet zeker wist Maar ik verdenk Morley ervan dat er in zijn kas eentekort is Er zijn onverklaarbare omstandigheden die Morley In verband brengenmet den moord op een vrouw Daarom Wordt vervolgd 1 stellen Toen hij op zijn kamer terug was barstte de zieke man in woede uit Vrijdag zei hij hardop Wel deksels Braceway draalde op de stoep van de Anderson National Bank Hij had eigenlijk weinig lust om binnen te gaan en het apparaat tn werking te stellen dat Morley in het ongeluk zou storten En plotseling dacht hij aan de zonderlinge sprongen van wat men het Noodlotnoemt Doordien een vrouw onder geheimzinnige omstandigheden in een kleine stad tn het Zuiden vermoord wordt blijkt het dat een jongeman geld vaneen Bank gestolen heeft een detectivewordt in dienst genomen door den echtgenoot der vermoorde vrouw deze komtweer in aanraking met de zuster van hetslachtoffer en hlJ ziet duidelijker dajiooit In dat hlJ nog van haar houdt Watzou dit alles beteekenen Hij herinnerdezich nog de japon die zij eens op een balhad gedragen heel llcht geel hoeblauw haar oogen daarbij afstaken enhoe de glans van haar haar prachtiguitkwam Wat zou zij zeggen als hlj terugkeerde naar HU dwDng zich naar de werkelijkheid terug Hij trad de Bank binnen en vernam dat Morlpy niet op kantoor gekomen was Nadat hij zijn kaartje aan een zwijgend mannetje overhandigd had werd hij na een oogenblik gewacht te hebben in het prlvé kantoor van den heer Joseph Beale binnengelaten Joseph Beale maakte geen sympathieken Indruk hij had denzzelfden harden In het Willard Hotel werden hun kamers op verschillende verdiepingen aangewezen Terwijl zij naar dfe liften gingen zei Braceway Tenzij er iets onverwachts gebeurt ontbijten we om acht uur hè En dan Dan gaan we naar de Anderson National Bank Een zekere Joseph Beale Isdaarvan president Wij moeten van hemte weten zien te krijgen hoe de rekeningvan Morley staat Mooi Heeft uw mannetje hem ophet perron gezien Ja DaÊ Is in orde Patt en zUn compagnon Delaney zijn altijd op hun post Wie zijn dat vroeg Brlstew met belangstelling Hoe komen ziJ zoo voor u tewerken ZU zijn verbonden aan een particulier bureau hier bU Golson Golson en Ikhebben al vaker samengewerkt In de lift dacht Brlstew dat het toch niet zoo eenvoudig was detectlvevan beroep te worden Men had er collega s assistenten schaduwers en wederzijdsche overeenkomsten met bureaux in andere steden voor noodlg Het was precies als iedere winstgevende zaak gecompliceerd en men had er zijn voortdurende aandacht bij noodlg Toen zij elkander aan het ontbijt ontmoetten had Braceway het rapport van Patt al ontvangen Er heeft zich gisterenavond nietsbijzonders voorgedaan vertelde hij Brlstew Patt heeft Morley gevolgd htJ isrechtdoor naar huis gegkan Ht woont bij zijn moeder in een klein huisje een heel eind in R straat Noord West Hij ging met de tram en was evpn voor half twaalf thuis Tegen kwart over twaalven waren al de lichten uit Dezen morgen om 6 30 toen Delaney Patt afloste had onze vriend het huls nog niet verlaten I En wat denkt u dat hij vandaag zal doen Nu hij zal of vroeg naar de bankgaan om argwaan te voorkomen zei Braceway of als hij de juweelen in dennacht van den moord aan zichzelf verzonden heeft zal hij probeeren om ze In Baltimore of in Virginia aan de anderezlide van de rivier te verpanden In Was hlngton zijn geen pandjeshuizen Dai Is I daar in strijd met de wet En zou Delaney hem niet kwijtra1 ken I Geen sprake van Tijdens het ontbijt merkte hij op dat Brlstew doodop was Eigenlijk zag hij j er uit alsof hij bepaald ziek was j Zeg eens sprak Braceway toen £ i gereed waren om van tafel op te staan Voelt u zich niet goed U ziet er doodmoeuit Brlstew ontkende het niet Ik heb vannacht niet te best geslapen Het was benauwd op mijn kamer enIk kan niet tegen dat vochtigbroeierigeweer Als u zich vandaag eens kalm hleïd Het zal gloeiend heet worden Brlstew gaf met tegenzin toe Hij zou maar rust houden als Braceway hem dan tegen twaalf uur op de hoogte kwam