Goudsche Courant, vrijdag 21 januari 1938

No 19631 76e Jaargang Vrijdag 21 Januari 1938 WIMIHË MMNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BEBGAJffiACBT B88KENW0UDI BODKRAVEK BOSKOOP G0CmraL4S HAASTRECHT MOORDRECHT UOERCAPELLB fOEUWroKERK OUDBRKSK OCJMWAlBt RESTWUE BCSOONHOVSf STOLWUK WADIMNXVBEN ZEVENHUIZEN eoB AOVËRTENTIËPBIJS Uit Gouda i omstreken behoorende tot des bezorgknag l 6 i KeU ƒ 1 0 eUce T Kel meer ƒ 0 25 Van buiten Gooda en dien beizorgkrlBC o rpj I M oo elkt rt v el mttr ƒ 0 30 Advertentien m het Zaterdagnummer 20 bljilag op den prli LiefdadigheidB advertentien de helft van den prijs INGEZONDEN MBDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 lke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertenüfen en ingezonden raededeelingen by cftifla art tot zeer geieduceerden prqs Groote letters en randen worden bergend naar idaatsnuinte Advertentaen kannen worden ingezonden door tuBBdienkomat van pohode Boek iindelaren AdvertenÜebureaux en onax agenten en moeten daags vó6r de plaatitu aan het Bureau zun mgekumen teneinde van opname verzekerd te zgn Dit blad verschijnt dageltjka behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per weejt 17 cent overal waar de beiorïüig per looper ïeschiedt Franco per post per kwartaal f 8 J5 Abonnementen wonlen dagel ks aangenomen aan ons Bazeau MARKT 31 GOUDA H onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren On e bureaux zun d geluka geopend van 6 uur Adjnuustratïb en Kedactie Telel mtemc tó Postrekenum 18400 families van bruid e ti bruidegom by een officieus dmcff opgelujsterd door de beiroemd ste zaaigers van Egjijttie De bevolkmg is verrukt over de foto s waarop de komngin zonder sluier wordt afgefceeïd deae foto wapdt elfs officieel versjireid door de postzegels welke ter gelegenheid van het huwelijk worden mtgege ven Men beschouwt dit als oen groote rlnrde a loruit op den weg naai emincipa tie van de Egyptische vroow Gisteravond zouden koning Faroïdc en zyn bruid slechts vergezeld door een adjudant des koning eemi natoer door de stra teïi der stad maken om db verlichtmg en het vuurwerk te bewonderen De politie was niet op de hoogte gesteld lange welketn weg liet jonggehuwde paar zal gaan DUITSCHLAND Het pfoces tegen ds Nfembller Zal waarschgnlijk drie weken duren Het proces t gen d Niemi ller dat op 7 Pebruan as aanvaisgt wd naar word verwacht dne weken duren met mogelök korte tusschenpooaen Et is een groot aantal getuigen gedag De taak van het Buitsche meisje Zlf moet zich er op voorbereiden vrouw en moeder te worden in het nat soc gezin Amerikaansch ideaal als te en stelling De baak van onzen bond van Duitsthemeisjes is de meisje er op voor te bereidentoortiadragers te worden van het nationaalsocialistiaoh geloof meisjes wier lichaam ziel etn geesit harmonisch ontwikkeld z ndie door een gezond lichaam en een even wifhtig wezen laten zien dat de mensch etn CfOddielyk ei soheippinig is Wy wiUen fieie meisjes vormen die later een strydvaardigman tot echtgenoot kieken j Idus volgens een Eeuterbencht Jutta Ruediger een der leidsters der B d T Bund deutacher Madel In oen radiorede Zy zei verder De jongens worden geoefend om K litieke soldaten te worden en de meisjes worden geoefend om krachtige dapipere vrouwen te worden doe goede kameraden zjn van die pohtieke wldaten die het nx tionialsocialiame m hun gezin willen beleven als Trouwen en moeders en die oip deze CHAUTEMPS KEGEERINGSVERKLARING Door den Kabinetsraad aanvaard Uitvoering der soiale maatregelen naar de mate van het mogelyke Tydens de eerste beraadslagingen van bet meuiwe kaJbmet heeft de Fransche premier Ohauteanps gisteravond de regeerii verklaring voorgelezen die vandaag door den nunastemaad aal moeten worden goedgékeuid alvorens in het arlemenit te woiden voorgelez i In groote lijneA zou dit communiqué over enkomen met hetgeen Chaiutemps reeds bdtend gemaakt heeft ift het commumqu dot gcïnibliceerd ia na de vorming d r re eering De verklaring zicoi hulde brengen aan Blu u s poging tot vorming van een nationale wreenigmg rondom het volksfront wrwyl te kennen zou worden gegeven dat het aftreden van de vonge regeenng met het gc oLg IS geweest van een leerstelling conflict en dat de opvatting van het nieuwe kabinet gelyk ojn staxi dïe van de beke vorige regeermgen zoodat zich cwntinidteit ven acti voordoet Het van den mmister van bmnerlandsche zajken voor de verxtedigmg der re pdibliek zal wordeil voortgezet Dp muntvinjheid wil de regeezii hand haven en het fuiiancieel sanieenngswerk vïn Eoimet wil zy voortzetten De eriki igen eociale hervormingen sullen onaangetast blyven en er zal gestreefd V orden naar toepassing van het volksfrontprogram m de mate waorm de omsUndlg heden dit veroorloven aiülen Het albwerp voor een aibeidsstatuut zou Dinsdiag reeds worden ingediend Het aanblijven van Delbos bewjjflt den wensdi der regeenng to voortzetting van diens tofc dusverre ge voerde politiek De landsvardedtging zal verstirekt wor den door coördinatie van de diensten döi tnuuetenes van ooriog luditvaart en marine di öt onder de ihooge leidmg van Daladier Bullen komen Minister eele fbeaprekingen ie dien aantziea hebben gisteravond teeos plaats gevondeiii Het kabmet heeft daarna eenstemmig de regeeïiing sverklarmg goedgekeuird De Begeenngaverkianng legeeriiig svtrKiHiiiig zal i e i a r worden voorgelezen door Ohautemps en in den Senaat door Doiadier Onmiddellyk daarna zullen do mteirpellatiee over de b I I öteling van de negoeirmg worOen inge diciid waarna zal worden overgegaan toi het debat Slechts twee sprekers staan ingesohïMiven de commumist Jean lienaiud en ee socialist Serol In de Kamer zal vervolgens de mot t worden ingediend welke gistermiddag doorde delegatie der ImkiBCihe fracties is aange nomen J Vluchtelingen inde Fransche m baaaade Vanochtend zyn 260 peirsonen die een toevlucht hadden grawcht m de Fransche ambassade te Madrid in aonttien vrachtauto 3 en 34 particuliere wagens naar Va lencia gebrooht öyna allen zjjn nog m ïen dienstphc it gen leettjyd en z zullen worden ondergetiracht m een klooster by Barcelona op ko ten van de iransche regeenng Vermoeüelyk aulien zij worden uitgewisseld tegen aanhangers vain de jiegeenng die door de regeeringötroepeni gevangen worden gehouden Vanmiddag zjgn onder aospicièn van hot Jlfr4ernatiOinale Koode Kruis 4 1 gevangenen Van de regeenng die ter dood ol tot andere zwaïe straiten waren varooraeeld by Jr er pignan over de i ransche grens georacht i 4 zullen naar Hendaye worden vervoerd aar zy zaïllen worden uitgewisseld tegtTi 1 aannani£ rs van de regeenng die duor i recficscnen gevangen worden gehouden iiüiiibJNJLAJNJÜJdUi MÜ UWb DE GEBOORTE VAN EEN PRINS OF PRINSES LET OP HET SEIN I N Spanning wachten wjj het belicht van de geboorte van de nieuwe Oranjetelg Wanneer het zal komen We weten het niet het kan evengoed heden als morgen of een lateren dag zyn dat het alarmsignaal an den Telex dienst ons opioept dat de blyde tydmg komen gaat Wij zyn gereed vooi directe publicatie van het verblijdend belicht Wy herhalen oirae vroegere mededeehng dat het allereerste sein dat de blyde gebeurtenis heett plaats gehad wordt gegeven door de fabriekssiiene van de N V DE GOUDSCHE MACHINALE GARENbPINNERU Dank zy de zeer gewaardeerde medeweikmg van de Directie der N V de Cjoudsche Machinale Garenspinnery en met de welwillende toestemming an den Burgemeestei en den Commissaris van Politie is het ons mogelyk de Goudsche ingezetenen door middel van de krachtige drietonige atoomtluit van de Goudsche iViachinale Gaien pinnery helzy by dag hetzy by nacht duect na ontvangst de heugelyke tyding bekend te maken Deze stoomtluit blyft bedryfsklaar om het sem der gebooite terstond te doen hooren Dit zal aldus geschieden TER AANKONDIGING BEN ATTEN ilËbElN van 30 40 seconden DAARNA 10 KORTE FLUITSTOOTEN dk van 5 seconden EGYPTE Komng ji aiueH geliuwd De bevolkmg Het huwelyk van den iLgyptischen Koning Faroe met de zeventienjarige I aridt Zultikar dat gisteren m het Koebben Taleia te Cairo is voltrokken was vooral merk waardig door de afwezigheid van de hruid by dehuwelykaceremomen In overeenstemming me de Mohanunedaansohe ritus bad de religieuze ceremonae en de onderteeke ning van het huweL ksverdrag m besloten plechtigheid en slechts m aanwezigheid van de naaste mannelyke verwianten van den Konunig en 2yn Bruid plaats Tydens deze huwelijksplechtigheid hield de Bruid zelve met de Konmgm Moeder de zusters van den Koning en de hofdames In een andere zaal van het Paleis een ontvangst waar slechts dames waren genoodogd De huwelvgksfeestelykheden die vier dagen duren ayn eigenlyk reeds gigtesren begonnen met het overttxreugen van ie bruid naar het Koeibtbeh Paleis Haar vadei broche de toekomstige koningin van Lgypte in een tfceat elyken optocht geeacorteead door een debachemenit der komnkHiike tyfwacht em andere troeipendeelen noiar haar toeikomstt ge woonplaats en later vereefligden zich de by de geboorte van een PRINS OF 5 KORTE FLUITSTOOTEN eik van 5 seconden bij de gebooite van een PRINSES Wanneei de göbooite plaats heelt tusschen 11 uur des avonds en 7 uur s mongea NA vllJF MINUTEN HERHALING DER VOLLEDIGE SIGNALEN REDACTIE GOUDSCHE COURANT Wy wil en de meisjee er m oefenen met b ide voeten op den grond te staan tan be reid te zyn offers te brengen voor hun idealen Het IS de wil van den Uy ka jeugdleider aldus Jutta Ruediger dat elk meisje van de B d M een huishoudcursus volgt Dit u met om van de koekeipan een opvoedkundig ideaal te maken Kr zdjn al 22 hunhoudscholen opgericht waar de meisjes een heel jaar ondcrwys kiygen m hmshoudielyke aangelegenheden sport en de nat soc wereldbeschuuwmg Elk mtisje van 17 jaar moet deelraemen aan pi n Roode Kruiscursusi of e m cursus voor i ichtbescherming lot 18 jaar moeten alfe meisjes twee wyze eenl meuwe generatie zullen vormen die bard is en fier Te all en tijde heeft de Internationale te gensiandér welk kleed hy ook droeg getracht het Duitsche volk te verdeelen de mannen tegen de vrouwen op te zetten en de vrouwen tegen de mannen Wy wetsen dat er geen Internationale rechten an den man bestaan n geen inter nationale rechten van de vrouw maar da wy tezamen onz i plicht moet n doen m kameraaoachaip We willen een jeugd die hard 13 wanneer iwt nypt en bly als het loven Vit de neev leti zal de dag kenmaal zeker rUzen DE QENESTET tciug in de zitkamei waar Jessie Intus schcn haar mantel had aangetrokken en ezlg was haar handschoenen vast te knoopen Was het de krant Ik wil graageven wachten tot Je de artikelen gelezenhebt zei Jessie Neen antwoordde Annabel trachtend haar stem te beheerschen Het is iemand voor zaken Hij is In de keu ken Het spijt mij ook Welnu lieve tot weerziens en hartelijk bedankt Je hebt vandaag meei voor mij gedaan dan Je zelf weet Ik zal het niet vergeten Misschien zullen je woorden goede vruchten dragen En Jessie boog zich voorover om Annabel Colwyn te kussen Kom nog eens gauw terug en zoodikwijls als je wilt Na half vier ben Ikaltijd uit school thuis en s Zaterdagsden heelen dag Je vindt het toch nieterg alleen te raoetfn gaan Heelemaal niet Adieu Annabel streek haar haren glad wierp een blik m den spiegel en deed de keu kendeur open Je mag uit je gevangenis komen ïei zij met een poging vroolijk te zijn Ik vond het Jammer dat Ik Je hier binnen moest laten maar het kon met anders Wi je een kop koffie Ik heb Juist In de Groene Draakgegeten en ei ook ten lekkere kop theegedronken zcl hiJ terwyi hij zijn overjasuittrok alfaof hlj zich volkomen thuibgevoelde en van plan was een poos teblijven Wordt vtrvolgd veizekord zijn Jij hebt nooit iemand liefgehad Alsdat zoo was zou je wel beter weten O neen Misschien ben ik niet zoogevoelig als jij zei zij droogjes tervrijl zü opstond maar ik heb ook kwadedagen gehad Ik had ook gegionde verwachtingen dat ik op deaen tiid al getrouwd zou zijn Maar het gebeurde nietHlj liet mij zitten Da Is Jou tenminsteniet overkomen Jij bent vrij zei Jessie Maar zij keek Annabel Colwyn toch met grooter belangstelling aan Zij voelde de koorden die hen te zamen bonden een verwantschap in denken en voelen zooals zij nooit tevoien ondervonden had Het gesprek had ontegenzeggelijk een goede uitwerking op haar gehad Nu weet ik pas hoe zelfzuchtig Ikben zei zij terwijl zW haar stoel achteruit schoof Nooit zal ik vergeten watje vandaag voor mij gedaan hebt lieveIk beni niet In staat je wenken nauwkeurig op te volgen maar ik zal er ernstig over nadenken En kom je nu ookeens naar Hardacres Annabel hoorde een voetstap bulten en wachtte tot men op de deur klopte Het zal de krantenjongen zijn Wilje e yen wachten tot ik mijn hoed opgezet heb dan wandel ik met Je mee totde markt Jessie keek naar de klok Kwart over vijven En William staatsinds vier uur bij Deedes te wachten Ais mrs Safford dat wist zou zij eentoeval krijgen Maar ik geef er niets om Ja natuurlijk wacht ik even Ik ga nlei weg voor je den dag vastgesteld hebt dat je naar Hardacres komt Er werd op de deur geklopt twee vin nige tikken als van iemand die onge duldlg wacht tot men openmaakt Annabel liep door de gang draaide het electrische licht aan en deed de deur open En op de stoep stond Jack Safford lachend en met een glans van geluk op het gelaat toen hij haar zag De tijd is gekomen Een cogenblik keek Annabel wanhopig niet wetend wat te doen Jack Safford was teleurgesteld toen hij den schrik op haar gelaat zag want hij had naar deze ontmoeting verlangd Ben ik niet welkom vioeg hij niettrachtend ztjn teleurstelling te verbergen O ja toch wel zei Annabel haastig Het is op het oogenblik een beetjelastig dat is alles Zou je het erg vindeneven eeni paar minuten te wachten hierin de keuken Ik hoop dat je het nietkwalijk neemt Heelemaal niet Waarom zou ik Ikvind het wel aardig Annabel opende de keukendeur draaide het licht aan en liet hem binnen t Is maar voor een oogenblikje totik even afscheid genomen heb van mijnbezoek zei zij haar vinger op de lippenhoudend Ik kom zoo terug Zij sloot de deur moest moeite doen om niet zenuwachtig te lachen en kwam Valsoh Spel Jaar het Engelsoh van ArtSlE S a WAN Nadruk verboden Daar ben ik blil om U moet de zaak iuidel k onder de oogen zien Ik ben nog niet oud maar Ik heb toch al heel wat ellende meegemaakt en ik weet dat veel veidrlet te voorkomen is als men zijn gezond verstatui maar gebruikt u zegt dat u niet gelukkig bent als do vrouw van Hugo Safford Hugo Safford 18 geen slecht man hu Is zells geen zwakkeling en hij heeft veel goede eigenschappen Maar een vrouw die zóó vreemd tegenover hem staat als u zal aat goede in hem verstikken En u hebt zelf ook plichten U hebt belootd hem te achten en te beminnen Ik geloof niet dat u een van beide doet JesBie kromp ii en Ik had niet gedacht dat u zóóTOu spreken zei zij adenüoos Ik dacht aat Wij meer met elkaar gemeen hadden Juist daarom spreek ik zoo zei Annabel met moeite Zij stond op viel naast Jessie op de knieén en keek haar smeekerti aan Luister lieve Je bent eentUnke verstandige vrouw en Je moet deanioed niet laten zinken Verondersteleens een oogehbUk dat Je werkelijk een veigitóuig begaan hebt 1 tlnu vergis singen kunnen vaak hersteld worden als de menschen maar willen Je hebt zoo veel gekregen dat veel vrouwen er af gun tlg op zijn Ik denk dat je op het verkeerde pad bent Wat je te doeni taat is opnieuw beginnen naar huis gaan en aan Hugo Sallord zeggen dat Je voor taan in werkelijklHnd zijn vrouw wilt zijn dat Je met hem door dik en dun wilt gaan en ais het noodig moéht aijn alles wil doen om den stembusstrijd voor hem te winnen Dat ib de manier om een man aan zich te binden en hem te houden Ik zal hem nooit helpen tegen zijn broeder te vechten Ikzou het gewowiweg miet kunnen Annabel Vraag dat niet van mij Je zult tflch moeten Het Is je plicht en je mag je daaraan niet onttrekken was het besliste antwoord Er Is zelfs nog iets meer dat Je kunt doen en dat Is aan Jack Safford vragen ol hU zich wil terugtrekken Hij zal het dan doen Dat zal hij niet Hij haat mij Ikzou hier wel willen wegloopen en naarLonden teruggaan om er mijn vrü zelfstandig bestaan terug te winnen Maar dat gaat niet Waarom wU jehet onmogelijke vroeg Armabel Italm Neen ik ben niet hard noch Migevoeligmaar Ik moet zeggen dat je de zakenoverdrijft en dat Je de oogen sluit vooihet goede dat je voor het grijpen hebtHet klinkt als een les op een Zondagsschool en ik geloof haa t dat het ookzoo is In elk geval in die rlchUng moetJe het geluk zoeken daar kun je van