Goudsche Courant, woensdag 26 januari 1938

No 19635 Woensdag 26 Januari 1938 76e Jaargrangr KINDEREM WORDEh WEiK KERNGEZOND Juiil ii Ir larcfi wiiurin men ze Kuusl ziel groeien beslat I ei voortdurentf sevaar Mumeuriyheid gebrelt aan eetluit spoedls vermoeid bi leeren of ipelen dat allei II een waarscbuwins dat eert kind ui de krachl groeft At het zoo mei Uw kind gesteld Is meng dan een paar echepjea Sanatogen door tiin psp ol geef n door zijn melk ol chocolade Ongemerkt krijgt het kind dan gezondheid binnen de eetlust keeri terug en het lol voor kort nog zoo lastige kind wordt en vrooliike en prettige huisgenoot Enkel en alleen omdat elke lepel Sanelogen een lepel gezondheid Is NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BRB r AMB ACHT BBtKENWOUDB BODKRAVOt BOSKOOP GCMJDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLB jjjEüWERKERK OUDBRKEBK OCDBWATSR RBEDWUK SCHOONHOVBN BTOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN eoa it blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal 2ö per week 17 cent overal waar d beioiginx per looper geschiedt Franco per post por kwartaal ƒ 8 15 Abonnementen worden dagelylcs aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA bü onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Onze bureaus zijn dagelüka geopend van 8 6 uur Administratie en Redactie Telef ntemc 2745 Postrekening 48400 ADVIÏRTI niËPBLIS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bawinEkTing 1 6 ragelB ƒ 1 80 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den basorgkriBg 1 if i i f I i 11 iPL 1 11 o r ƒ 0 0 Advertentien in het Zaterd gnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheida advertentiëo de helft van den priji INGEZONDEN M£a ËOK£LINGËN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 60 Op je voorpagina 50 hooger Gewone advertentièn en ingezonden mededeelingen bü contraAt tot zeer geieduceerden prlis Oroote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentdën kunnen word i ingezonden d or tu8schenk nst van fmÜMJe Boek indelaren Advertentiebujeaux en onse agenten en moeten daags vóór de i aatshift aan et Bureau zün ingeuomen teneinde van opname vetraeJterd te zfln NILLMIJ VAN1859 i J den dag hadden wij nog alle yeroverde stellingen in ons bazlt i Geruchten over een revolutir Naar aanleiding van de geruchten vt gens welke inj Portugal en het aan Portugaligrenaende deel vani het rechtsche Spanjevoorbereidingöi tot opstand ontdekt zoudenzyyn geeft Reuter de volgende uieenzettin De geheime diensten van Portugal en het rechtsche S panjö vernamen dat v66r het eindo der maand te Lissabon en in zekere grootö Spaansche steden aan d a grena een communistische oproer zou uitbreken De opstand werd onderdrukt De samenzwering Bobijnt ï ö ht giekomen te zyn doordat te Badajez te vroeg tot actie werd overgegaan Aan Ifeide zijden van de grens verricht de politie huiazoekinigen en men verwacht dat y weddra communistische haarden zal onitdekkeni Militaire maatregelep djn genomen in de Spaansche grenssteden zün troepen samengetrokken Ook in de Portugeesche groote steden werd het leger gereedi gehoiuien om op alles voorbereid te zijn De geheele maand zullen speciale maateegelen van kracht bleven Het is rustig in Portugal Er ia nieta over deze gebeurtenissen gepubliMerd Het Verre Oosten Interview met Tsjang Kai Sjek De vertegenwübrdiger van de Deutedie Allgemeine Zeitung te Hankau heeft een onde höud geihad nwt maarschalk Tsjang Kai Sjek de maarschalk rklaarde dat een beslissende tegenaainival op het oog nblik niet mogelyik is De Chlnieesche troepen habben tot nu toe meer dan driehonderdduizend dooden en gewonden verloren Weliswaar zou een groot deel vain de gewonden weer dienst kunnen doen doch zooala de toestand op het oogeriblik is wordt dit deel van het legier veelal een plaag voor het land Het plundert eni roptt en de staat moet ingryipen om de orde te heratelleni Ten aanaieni van het materieel verklaarde de maarschalk dat het tot nu toe slechts in beperkten omvanig mogelyk is geweest zelf te faibriceeren zoodat China aangewezen is top invoer uit het buitenland De meest gebruikte weg is over Hongkong en Kanton doch deize weg wordt ook het meest bedaeigd Op het oogenbhk maakt de raaarechalk zich evenwel nog igeen zorgen Bo vendien bestaan nog wegen door Indo C3iina terwijl de weg imar Burmia byna gereed is Verder bevestigde de maarschalk dat de geruchten over heti aanleggen van een v eg van Tfljengtoe naar Oeroemtsji waar zyn reeds zijn deelen van dez ai weg gereed Tenslotte verklaarde de maarschalk dat een communistische invloed in Ohiiia niet te vreezen is Ohinai leeft g t uw volgens de voorschriften van Soen Jat Sen en al hieraan trouw blijven Sanatoq I Vermoedens over Japawche plannen In Chincesche kringen te Hankau veT moedt men dat Japan s militaire plannen als volgt 2 Uii verovering van Soetsjau het kruispunt van den sipoorweg van Tientsin naar Poekau en den Loenghai spoorweg vervolgens onrust aaaien in Zui i China en tenslotte aanval op Woetsjang en Hankau Besprekingen met Soen Fo te Moskou De Vólkisehe Beobachter verneemt uit Moskou dat de besprekingen der Chincesche delegatie onder leiding van Soen Fo te Moskou tot de vaststelling der volgende punten voor de samenwerking tusschen China en Sovjet Rusland hebben geleid De SoVjetregeering erkent de souvereine rechten van China over Buiten Mongolië e gaat ermede accoord dat China in Ulanbator door een gevolmachtigd gezant vertegenwoordigd wordt die tevens toetreedt tot de regeering van Buiten Mongolit De sterkte van het Mongooli be Lager zal tezamen met de Sovjet Russische afdeelingen op 200 000 man gebracht worden De Sovjetregeenug opent een nieuw crediet van 200 millioen roebel voor het tevoren van materiaal aan het Chineesche ieger De Chincesche regeering van haar kant is bereid aan de Sovjetunie een reeks handelsconcessies op haar gebied te verleenen Het aantal der in China vertoevende Sovjet Russische militaire instructeurs zal vergroot worden BUITENL A NDSCH NIEUWS rPALIë De jGroeae Muizen over den Oceaan Om 18 uur Ital tydi vlogen twee der Groene Muizen in formatie over Pemambuco Het derde vlieg tuiga bestuurd doorkapitein Moscatelli heeft te Natal eennoodlandig moeten malKn daar üch sedertLet pasaeeren vam San Fernando Noronhaeen defect aan de schroeven had voorgedaan Moscatelli had een schroefdefect Nader wordti gemeld dat Moscatelli de bestuurder van een der Groenfe Muizen te Natal gedaald is omdat een schroef van zyn toestel defect was Hyl gaat vandaag door naar RIo de Janeiro OOSTENRUK Eni ratie toegenomen De emigratie van Oostönrijkers is in het afgeloopen jaar aanzieHtÖlc toegenomen Volgens opgave van de arbeidsbemiddelingsbureaux zyn in iQSl naar Duitsohland ongeveer 26 000 gespecialiseerde arbeidskrachten geëmigreerd Op de tweede plaats komt Engeland dat 3000 Oostenryksche arbeidskrachten heeft opgenomen De overeeeache landen komen met 1563 emigranten pas op de derde plaata collega s der andere delegaties zullen Eden en Delbos in Geneva een besluit nemen over de vraag of de trouw vami hon landen aan dfe Geneefsche instelling voor den Raad in een gemeenschappel ke verklaring zal voorden uitgesproken dan wel in afzonderlijkf redevoeringen van beide ministers welke met elkander zouden overeenstemmen Weer slachtoffers te Barcelona stad tot tweemaal toe door i echtsche vliegituigen gebombardeerd Honderdvijftig dooden Gisterochtend hebben rcchtsche vliegtuigen Barcelona gebombardeeni Er werden é personen gedood en velen gewond De bommel zjjn in het centrum der atad p vallen zonder een militair object te treffen Versj heidene huizen werden verwoest Het luchtdoelgeschut en maohinegeweren beanitwoordden den aanval die zeer snel ten uitvoer werd gebracht Reuter meldt nader dat gistermiddag om streeks twae uur opnieuw rechtsche vliegtuigen boven Barcelona zijn verschen n Zi i bom bardeerde de arbeider wyk in het noordieiyk deel van de tad Na de eerste schoteni van het afweerg sehut zocht iedereen op straat ♦ en goed heenkomen in de schuilplaatsen Toch ijn in genoemde arbeidersbuurt talrijke slachtoffers gevallen Deze tweede luchtraid duurde slechts kort Men raamt het totaal aantal doodeni dat gevallen is op honderdvyftig terwyi meer dan driehonderd personen gewond zyn De strijd om Teruel In een ctanmuinaqué van het groote hoofdkwartier der rechtsche troepen te Salamanca wordt medegedieeld Vandaag heeft de vyand in den sector van Teruel eenige van onze stellinipen aangervallen die op krachtige wljae tegenstand boden De vyand werd achtervolgd en moes een honderdtal gevangenen wapens en munitie achterlaten Ongeveer honderd gedoode vyaden bleven op het slagveld achtJer Radio Barcelona orer den str d Radio Barcelona heeft het volgende officieele communiqu é uibgiezonden Gedurende de eerste uren van den dag aJin on ze troepen van het oostelyke leger aan het front van Teruel gerukt en hebhetn zij na den weerstand van den vijand te hebben overwonnen heuvel no 70 Li Calla de la Olla efl andere punten in dezen sector bezet Een aantal vgandelyke vlieg tuigeskaders trachtten onzen opmarsdi te verhinderen die overigens door onze luch macht beschermd werd Aan het einde van OOK U vindt in onze Dames en heei ensalons een vivkkundige en coirecte bediening H P V K WIJNGAARDEN d mes en heerenkap kleiweg 77 telefoon ABfUMIBItCN lUOUttSII IP PRIMA HARDE UIEN 10 cent per Kilo Profiteert van deze gelegenheid Alleen Naaierstraat 12 EERSTB GOUDSOHE AARDAPPELHAL J W HOEBEEK TELEF 3018 PLAATS EEN KLEINTJE VOOR EEN KWARTJE OPGAVEN WORDEN VOOR VRIJDAGMIDDAG 12 UURINGEWACHT delijk HÖ deed e en stap in de richting van de deur Jack Je mag niet gaan Ga metmij mee naar mijn huls Ik zal blij zijnJe daar te hebben mijn Jongen al geloof e het misschien niet Öa zóó niet heen Ik ben je moeder en ik smeek er Je om Ga met mij mee Als eenig antwoord deed hij de deur open en ging heen Hij zei geen enkel woofd Zijn moeder wUde hem volgen maar Hugo hield haar tegen Oa niet moeder Het Is nutteloos Blijf hier Ik zal hem uitgeleide doen Waar zou hij heengaan vroeg zÜbijna gillend Hij mag niet gaan Laat hem gaan zei Hug9 zoo gebiedend dat zij gehouzaamde en hemalleen liet gaan m Jack wilde Juist hetTiuis verlaten toen zijn broer hem bereikte Jack zei Hugo feesch Jack keek om Ja wat wil Je Ik ga Je zult menooit meer terugzien Tegen moeder koiiiik niets meer zeggen ook haar zal ikwaarschijnlijk nooit meer zien Maar zeghaar dat het schandaal waarvoor zij zoozeer vreest niet zal plaats hebben endat ik Je candtdatuur niet In den wegzal staan Jack herhaalde Hugo en hij greepden arm van zijn broer alsof hU hemniet meer wilde loslaten Het spijt mijzoo het spijt mlJ zoo ontzettend bestekerel op mijn woord ik heb er aoó nspijt van Wordt vervolgd keek naar haar echtgenoot i Is dat zoo Hugo Safford Het is even waar als de rest vanzijn heele verhaal antwoordde Hugo stuursch En als Je het gelooven wilt dan kan ik er niets aan doen Het Ishier het woord van den een tegen lietwooBd van den ander Daarop richtte Jessie haar blik op het ontstelde gelaat van mevrouw Safford Is dit zoo mevrouw Safford Je hebt gehoord wat Hugo zoo juistgezegd heeft Het is Je plicht je echtgenoot te gelooven tegen de heele wereld dat is je plicht en het 4hoest zelfs Jevoorrecht zijn Is dit zoo Jack zei zlJ toen haar smartelijken blik op Jack s verbijsterd gelaat richtend Nooit vergat hij later dien toon van bitteren ztelsangst in haar stem Het is de waarheid antwoordde hijkort Doch indien Ik geweten had datjij er niets van wist zou ik liever de tonguit mijn mond gescheurd hebben dandat ik dit alles in Jou tegenwoordigheidhad gezegd Jessie keerde zich om nam haar echtgenoot en zijn moeder met een enkelen onbeschrijfeiljken blik op en verliet hetvertrek terwijl niemand het waagde haarterug te houden n W Hfit einde der tragedie Toen Jessie weg was bleef het een poos stil In het vertrek Toen begon mrs Safford te spreken Het is niets anders dan een groot misverstand zei zij met hooge schelle stem Ik wil niet terugkomen op alles wat Je gezegd hebt Jack Ik geef toe dat een deel ervan waar is Voor zoover Ik in mijn plichten tegenover Je te kort ben gekomen vraag ik vergiffenis Hoor Je dat je eigen moeder vraagt Je vergeving Maar Jack hoorde haar slechts als In een room zijn gedachten waren ver weg Ik geef toe dat Ik Hardacres voor Hugo gewenscht heb ging zij vooi t Waarom Omdat het hem rechtens toekwam Zijn jeugd Is door de tyrannic van zijn oom nooit zoo prettig geweest als die van Jou Toen Ik zag dat de mpgelijkheld bestond dat Hardacres hem zou kunnen ontglippen deed Ik al het mogelijke om het voor hem te behouden en om de verschrikkelijke gevolgen te voorkomen die ik voorzag door de onverantwoordelijke daad van een oud man Jij Jack verlangde In het geheel niet naar Hardacres Jij had elders een mooie toekomst voor Je Je hebt dikwijls gezegd dat je voor al het geld der wereld niet In Hugo s schoenen zou willen staan Welke grieven heb Je dan eigenlijk Je hebt lOüOü pond gekregen en Je staat op een hoogen trap van fortuin Als Je het mij vraagt moet Ik zeggen dat Je geen enkele grief kunt hebben Laat ons het verledwi vergeten en laat de wereld zien dat er gee twist en tweedracht tusschen ons bestaat Zij pleitte rieel goed maar de uitdrukking van Jack s gelaat bleef ondoorgron Gratis naar keuze fln proefpakjA HtLLE i Lange BeschultJei bestrooid met suiker en kaneel of en proefpakje HILLE s ontbijtkoek ÖO honing bIJ Uw winkelier voor 5 bons fieplakt op HILLE s groote rollen heerIjke beschuit Een tijdelijk aanbod Profiteert daarvan 1 HILLED KWALITEIT A GEZOCHT pnma Tweedehands Piano Prijs tot ƒ 150 Brieven met op rave merk en bouwjaar C FRETS Boskoop ornai Biktda iMlnMl no MMrit Gem Centrale Cursus vtfbr Machineschrijven Jong MMn ha Umt nrdw l gaon voor Jkaar oq ivy raüan don d n il b c U woiij r p htdan latar wfa don taafe don lorgll N wta NU lanjUowfcMnl 4 lotara lorgan vcMT tiat imIk voor atgan oudan dog Gaan batai voorxorg don Ma vreagtiidiga lavaaivarzakarin long ygtafcard It a aoidaafcg wp lakanl nu raadt voor da o dlr gazorgd moab Imi haak la w ganti Üufiikar De inschrijving voor cursus C staat open tot 1 FEBRUARI a s bij den DIRECTEUR Bleekerssingel 4 Zending Zweedsch Aardewerk N V lEVENSVERZEKERINGMU NIeuw décor vuurvast Toonkamers Crabeth CRABETHSTRAAT 8 Telefoon 2020 inipecfeurPWPlETCRSe f gsrloon t07 GOUDA Telefoon 22Ö0 Juist voor U die prijs stelt op betere deeding is t meest aangewezen adres Steen kamer s Kleedingmagazijn Turfmarkt 108 Telefoon 2828 Gouda Mite WETTIGE HACO THEKKING 5 EtAS8E 2 UJST TSEKKING VAK DINSDAG 25 JAHÜABI HOOGE PBEMIEN 1000 6901 9938 400 14307 14595 200 2658 4511 6502 11351 16519 18811 100 8680 8708 10588 12291 12988 18278 20736 phemiEn van f 70 70 819 1731 2 ii5 4768 5522 6635 165 354 469 477 485 496 617 736 1108 1209 1402 142G 1487 1538 1969 1611 1770 1884 1900 2194 2370 2675 2745 2775 3137 3678 3744 3816 3853 3972 4699 470B 4807 4987 5085 5131 5137 5325 5385 j500 5785 5844 8050 6153 6156 6266 6310 6723 6818 6899 7071 7166 7303 7620 7665 76rS 7850 7689 7999 8018 8083 8127 8558 8676 87CS 9362 9403 9441 9611 9717 9814 10149 10167 10303 10371 10506 10832 10933 11120 11185 11454 11490 tlSS8 11637 11823 11848 12125 12221 12236 12373 124ij7 12966 13029 13056 13306 13461 13526 13633 13722 13763 13908 14040 14107 14690 14844 14948 15049 15060 15179 16240 15280 1Ö355 16367 15567 15645 15818 15873 16039 16376 16475 16486 16617 16665 16893 16909 16927 16935 17183 17185 17949 17351 17375 17470 17676 17741 17844 17847 17860 17880 18387 18426 18476 18730 18940 18059 19132 19164 19333 19703 19955 19963 19981 20094 20248 20276 20297 20324 20386 20475 20585 20766 20911 20994 GEEN PREMlCN 11 32 146 210 213 262 337 342 368 991 431 440 461 459 538 554 557 658 743 754 784 791 834 888 915 937 963 lora 1062 1093 1109 1125 1186 1340 1250 1338 138 1424 1427 1602 1525 1554 1588 1608 iei9 16Se 1634 1639 1645 1647 1675 1690 1713 1845 18 I6 1935 1953 1998 2113 2117 2120 2176 2178 2189 2205 2241 2318 2382 2385 2389 2443 2593 638 2644 2947 2682 2712 2729 2789 2800 2921 acag 3045 3106 3108 3112 3181 3300 3333 335 3486 3536 3571 3578 3594 3721 3730 3769 3799 3804 3830 3987 3995 4038 4069 4080 4094 4186 4218 4228 4253 4301 4314 4364 4403 4434 4459 4478 4518 4535 4552 4616 4664 4681 4721 4724 477B 4806 4829 4840 4841 4872 4920 4930 4964 497S 4993 4997 5023 5078 5139 5218 5222 j260 5381 5340 5382 6433 5441 5461 6544 5599 660 9608 6653 5710 5730 6766 6784 5794 5926 5934 6065 6172 6369 6384 6400 6409 6490 6674 6596 648 6699 6719 6735 6744 6773 6874 6885 6929 6949 7026 7067 7060 7098 7153 7183 7108 7236 7251 7204 7300 7397 7410 7436 7501 7615 7660 7 7719 7738 7800 7813 7882 7891 7992 8035 8053 8103 8157 8166 8181 8198 8267 8271 8294 M i 8371 8377 8416 8468 8481 8622 8684 8701 8732 8755 8838 8866 8907 8985 9041 9046 9078 9113 9120 9241 9344 9252 9300 9313 9408 M22 9428 9429 9443 9447 9514 9560 95 0605 9632 3679 9804 9830 9844 0823 10037 101J9 10178 10226 10 74 10282 10265 10295 10324 10349 10415 10459 1048h 10513 10523 10587 10605 10631 10686 107E5 107Ch 1Ö77J 107e 10830 10849 10866 10980 10996 llm 11134 11137 U 11146 11273 11300 11306 11360 11484 114k 11520 11538 11627 11634 11641 11730 11781 11952 119 12085 12092 12119 12135 12174 12187 42271 12338 12404 12111 12434 12495 12539 12562 12730 12750 12817 12890 12907 12984 13118 13122 13147 13184 13192 13186 13255 13376 13453 13540 13587 13685 13688 13701 13732 13749 13782 13830 13843 13890 13897 13909 13936 13945 14089 14109 14201 14228 14290 14320 14337 14385 14515 14517 145 4 14547 14575 14581 14671 14727 14780 14847 14850 14884 14914 14969 15109 15118 15139 15156 15215 15236 15267 15301 15392 15410 15416 15473 15488 15492 15517 15569 15572 S 16602 IS727 15742 15790 15834 16826 15876 15913 159S3 16029 16050 16161 16177 16237 18246 16319 163Gt 16399 16443 16402 16498 16586 16603 16614 16687 16694 16940 16854 17030 17042 17063 17126 17168 17192 17214 1723Ö 17263 17377 17484 17503 17608 17647 17768 1780 17862 178B4 17 7 17898 17926 VpH t 17902 18049 18151 18160 18176 18182 16224 18303 8394 18424 18458 18482 18525 28587 1863S 18667 18674 19636 18731 16747 18778 18788 18822 16841 18908 18924 18971 19081 19098 19214 10224 ISail 19368 19297 18330 19348 19392 19395 19417 19432 19468 10473 19654 19600 19624 19627 1D658 19791 19837 16860 1 61S 19945 19957 19970 20018 2A36 20051 J0092 30093 30110U O338 20402 20436 20532 20619 20718 20728 20748 20782 20768 20772 20785 20859 20885 20890 yerbet vorige njst I486 m z 1496 aonder premie 11 65 I 18885 aoiider premie DE VOLKENBONDSRAAD VOOR DE HONDERDSTE MAAL BIJEEN Belangrijke besluiten worden niet verwacht gendheden aij het wellicht in de eerste plaats onder ém drang van dreigende om standiigheden een politiek streven ten aanzien van den Volloenbond dat richting gaat De Volketr ibord kar slechts bcteekenis verkrijgen wanneer alle volkeren der aarde in deze gemeenschap z n vfrtegenwoordigd Het speekt vanaelf dat een j haastige en gedeeltelijke verbetering van het Geneefsch instituut waarmede de voorj naamste bezwaren niet definitief uit den weig zouden wordenl geruimd als onnut p j waarschijinilyk zelfs schadelijk niet mag worden ondernomen Van deze honderdste Raadazlttlnir ma men dus geen groote besluiten vei wachten men rek nit er trouwens reeds op dat do I zitting reeds Zaterdag zal worden beëindigd j Gisteravond terstond na de aankomstvan minister Eden te Parijs heeft hij eenonderhoud gehad met Delbos en Chautemp I Na de besprekingen heeft de Franschemin iaterpresident ter eere van de Britschegasten een dinejr aangeboden op de Quaid Orsay Een officieel communiqué Aan het besprekingen wer i het volgende communiqué uitgegeven Eden heeft te Parijs op de doorreis naar Genèvo Chauteartps en Delbos bezocht Hij heeft gedurende een uur b sprekingep met hen g houden Na het te zijner eer gegeven diner werden de besprekingen voortgezet AH aspecten van den internationalen toestand werden onder oogen gezien eh de drie ministers blekeni voUerfig overeem te stemmen ten aanzien van de wijze waarop de kwegtiesi die in de zitting van den Volkenbondaraad zullwi worden besproken moeten wo den beschouwd Het communiqué wijst er op dat staatslieden geheel toti overeenstemming zijn gekomen ten opzichte van alle problemen In het bijzonder hebibemi de rege ringeif te Parys en Londen het gevoel dat de zitting die vandaag te Geneve geopend wordt beheerscht zal worden door de bezorgdheden die na het uittreden van ItaliS door de houding van zekere mogendheden zguden kunnen ontstaan ten aanzien van de de toekomst van het Volkenbondshandvest De gedacht oiiwisselinig van gisteren heeft de vastbeslotenheid van Frankrijk en Engeland ibevestigd om op plechtige wijze in een vorm die nog vastgesteld moet word n hun gehechtheid aan de beglnaelen en de methoden van het handvest en aan de collectieve veiligheid tot uitdrukking te bren gen Na contaict te hebben giezocht met hun U moet ze moeilijk en ongelukkig zfen loopen Hoe dikwijls zijn daai de hclioenen de oorzaali van Als U GÖ SCHOENEN heeft houdt ze dan zoo door GOEDB REPARATIE HEEREN ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 40 prima ouderwetscli gelooid DAMES ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 20 i w z soepel sterk en Uoht HBEREN ZOLEN EN HAKKEN ƒ 1 20 ƒ 1 05 prima leder DAMES ZOLEN EN HAKKEN ZOLEN GENAAID GELIJMD OF GEPEND P V d HEUVEL Burg Martenssingel 131 Goi hoek IJSSELLAAN MODEVAKSCHOOL W MiJETTAU CRABETHSTRAAT 54 bü hét Station 301 Aaiigesl bij de Kon goedgek Verg van Modevakscholen in Nederïai DAG EN AVONDLESSEN Vandaag zü te Geneve de staatslieden uit alle weirelddeelen weer byeengekomen voor de honderdste zitting van den Volkenbondsraad Aan het ontbreken vani veitegenwoonUgers der Vereenigde Staten Brazilië en Duitschland is men in dezen kring reeds lang gewend men zal de afwezigheid van ïtaliaansche viertegenwoordigers ten eersten male opmerkein Een terugblik naar hetgeer in het verleden bereikt is eni in het heden varricht wordt zal de Raadsleden nie opgewdtt kunnen stmmen Het ware zeker zeer onjuist den goeden invloed van het GeBcefsche instituut te onderschatten De VolkenJwnd heeft aeker op velerlei gebied z n ïjestaansrecht Ibewezein en getoond op het terrein der internationale cultureele samenwerking een belaixgryke schrede voorwaarts te befceekenen Algemeem en begriÖpeiyk edhter is de teleurstelling over den goog van zaken in de laatste jaren op politiek terrein pe invloed van den Volkenbond bleek niet te beantwoorden aan de elschen welke de realitieit stelde De torpassing vaw het aanctie systeem tegeni Italië moest mislukken omdat de belangen der mogendheden niet parallel liepen De toeipassing van sancties tegien Jaspan werd zelfs tot dusver niet ernstig overwogeit daar een mislukking b voorbaat vast 9tond tenzij men bereid ware economis he ONDERWIJS in het KNIPPEN en VERVAARDIGEN van eigen kleedS sanrtiea kracht bü te zetten door wapenge OOK APARTE KNIPCURSUSSEN OPLEIDING voor de examens Lingerie Costumière Coupeuse en lieer PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR weid Volledige inlichtingen worden ten allen tijde gaarne verstrekt V V Q VERTROUWD VAKKUNDIG GOEDKOOP 3 punten om te overwegen als U gaat VERHUIZEN Vraagt vrijblyvend prysopgave POLDKRVAART TURFMARKT 1 TELEF 2534 GOül Het beginsel der collectieve veiligheid en het sanctieBysteem kunnen voor die staten die daardoor hun politiek handelen zouW METTAU LeeruB bepalei zeer ver gaande consequenties met zich brengen Op duidelyke wöze ia dit nu reeds ongeveer twee jaar geïedten in he licht gesteld door deni Nederlandschen oud gezant Jhr Van Niapen tot Sevanaer in zpi brodiure Is de Volkenibond nog een Vredesinstrument Met klem van redenen betoogde de deEtókundige schrijver dat de Volkenlwnd zich dreigde te ontwikkelen in een verlceerde richting hetgeen slechts verhinderd zooi kunnen worden door een grondige em doeltreffende herziening van het Handvest vooral ten aanzien vm de sanctie bepalingent De kleimre mogemdhedten voor wie de heer Van Nispen toj Sevenaer een grootaohe taak zag weggelegd behoorden zyns inftiens te streven naar een veAreken van alle banden tusschen den Völlrenbond eni het Vredesverdrag van Versailles en tradhbem te bewerken dia alle oorlogsterminologie uit het Volkenbondspact verdwijnt Inderdaad toonen vele der kleinere mo goed Maar hij ontstal mij de eenige vrouw die Ik liefhad de vrouw met wie oom Kit hoopte dat ik zou trouwen En daar staat zij Jessie sprak geen woord doch haaroogen gloeiden U herinnert u stelHg en dag dat ik in antwoord op het telegram van oom Kit uit Liverpool kwam ging Jack voort Dien dag voegde hij een codicil aanzijn testament toe En hoewel u belden moeder èn Hugo dit op den volgenden ochtend reeds van Deedes hebt vernomen werd Ik daarvan onkundig gelaten In het codicil vermaakte oom KitHardacres aan hem van ons belden diebinnen twaalf maanden met Jessie Hamlyn zou trouwen Mij werd daar niets vangezegd en Ik ging weg zonder Iets daarvan te weten En wat gebeurde er toen Hugo begon haar het hof te maken enhet de vrouw in den steek die hij beloofd had te trouwen Annabel Colwyn Hoe ik al die dingen weet Ik wéétze en geen van u belden kan de juistheid daarvan ontkennen U ziet dat derekening hoog geworden Is en tochbent u er verbaasd over dat ik er naar Benijd geen schijn van geluk In eenig mensch want gij kent niet zijn geheime ttiiiart FEU ILÜBTm Valsch Spel Naar het Engelsch van ANNIE S SWAN Nadruk verboden 44 I Hi oïirechtvaardigheld Heeft me al I n achtervolgd en heeft al het prettige uit mijn leven genomen zoodat Ut me alleen gelukkig voelde wanneer ik I mer vandaan was en Ik niet kon zien iwat er allemaal gebeurde Het maakte lm f yi dat deed het zeker Neen I moeder spreek mij niet tegen U weet I oat u mij nooit een grljntje werkelijke i KWegenheld betoond hebt u hadt niet I iT f belden Toen stierf oom i rji 8 an hem Het kon mij f fc len als Ik niets kreeg Maar hier I op dit oogemibUk zeg ik dat u en Hugo t u belden ml ontnomen hebt was mlJ r hten toekwam dat u ml beroofd l lais haaf te vercfjenen en tenmln Hugo omklemde den rug van den stoel ast hij stond en zijn moeder IS r op de tafel Zij verIsaten Jessie L Tu ï t zoo zeer te doen IZ ® volgde Jack Ik wlat ldïi geld te ver ai nen Evemnln verlanigde ik het land ste ééns een spaak te steken in het wielvan den gunsteling der fortuin Zie hemdaar staan Hij ziet er nu niet bepaaldals een gunsteling uit j Hij zweeg en met een snelle beweging i kwam Jessie nu plotseling twee stappen j naar voren zij hield haar hand op het hart en haar gelaat was van steen Doch J haar adem kwam snel en gejaagd ZU 1