Goudsche Courant, donderdag 27 januari 1938

THALIA Vanaf Vrijdag tot es m1 DICK POWELL RUBY West Point Pan 2de Hoofdfilm GiEOSGE Olninl In Chineesche Wati Toegang le detn iMltH I ZONDAGOCHTEND 11 1 WARNER BAXTHft Jl LIONEL BARRYMOiai l De weg naar WoeMdag 2 uur tUTDCQÏ GEORGB O BRIEN Chineesche Wat Houdt Riunie In t oog DENKT ü AAN DE VOORSTELUNG hi op denl NaUonslen FeeiUi l TELEF 2230 GOUDA OFFICIEELB CRISIS PUBU4 BiffKcnmeriwn De Landbouw Cnsis Orgaiüaal Zuid Holland deelt ih j haar s oifMJn varkffliBfokkera mede dat hoewel thi een rooter aantal zeugen dan in Uu worden tloegeweiseni het ten steiiurtii worden afgeraden in totaal meer t ggK overeenkomt met de verstrekte ttwiM biggemnerken te foldEen ledere fokker daent dus steeds na ti of het Et uital Ibiggenmerken vraanw nog kan ibeschikken voldoende ts ooi een zeug te laten dekken IRmDUMHê Mf DOIPHSCQTT KLEINTJ KWARTI OPGAVEN WORDENVRIJDAGMIDDAG 12 INGEWACHT VOOI stelt boven de aiutiuxhiei die daarm ook tekennen geeft diat hij naaet een algemeene belai Fstellmg voor po mgai om het inter nationaal verkeer te verruimen door een ge imeensdhappeluke aohe terstondi ib geeXvit j P groote reserve ten aaittlen vasu de w zewaarop dit te ibereiken bettudeert m het I derde deel de algemeene voorwaarden wel ike voor het bereiken van verbetering worden geeisoht J De rapporteur heeft er n ar gestreefd e emBtige l ezoi gdheid van z Jn opdrachtge ves t doen uitkomen De zorg van elke re I geenng is het mateneele welalfn der be vol king van haar land te verbebwren De regeerinjg autoriteiten hebben op dat g bied een belamgyke rol te vervullen De vooruitganjï der mateneele welvaart innnerg hangt met alleen af van de geleerdeni Se téchmsche uitvindingen doen en van Je industrieelen die deze lutvindmgen m de practyk toepas sen maar ook in ruime nwite van de wys heid en het inaoht der BtaatsliedcoD Ret gevaar van de autarkie Het verslag legt er den nadruk op dat de technische vooruitgang de economuwhe mafharikel khfiid der volken in zekere mate Ibavordert Het genlle van den mensch is er steeds op bedacht het aanital grondstoffen en de energiebronnen waaruit een bepaald pnodact kan worden vervaardigd uit te breiden Aldus vermimderf geleidelijk de economische ongelijkheid tusacJien de sta ten Awierzti fa hebben de zakenlieden vroet wellicht te vee het zwaartepunt ge togd p hun eitport Zy zouden meer aan dubt aan huni respectieve nationale mark ten moeten wijdeni die nog nimie uitbrei duigsmogelgkheden biedeos Maar na dit voorbehoud te hebben ge maakt verklaart het veralag met nadruk d t een algefaeele autarkie een groot gevaar mi rftn Het is HET VOORDEELIGSÏ Het is HET GEMAKKEUJKST Het is HET EENVOUDIGST wanneer U in meerdere bUdenadvertentien hebt te plaatnen hetztlhier of welk blad ook in binnen ofbuitenland dat U de opgaaf daarvan toezendt aan het Onder den dnik van tegenslagen ka Uw kalmte hun gewicht verminderen Uw standvastlgh d kan hen overwinnen Valsch Spel Naar het Engelsch van ANNIB 8 SWAN Nadmk verboden I la Wat moet Ik doen Jessie Zeg neb mU ik lig aan je voeten Doe met m wat Je wilt H ar lippen beefden Het Is een afschuwelijke geschiede 1 nla Het was het was wreed voor mij maar ik heb ook verkeerd gedaan Hugo omdat ik met je trouwde terwijl ik niet genoeg van Je hield Maar wij kunnen met meer schelden WU zijn voor altijti 6M1 elkander gebonden En bovendien WU zullen na eenlgen tijd niet meer met ons belden alleen zijn HU wilde haar In zijn armen sluiten aar zij weerde hem zachtjes af Nog niet Hugo nog niet Ik ik zal n n best doen maar het Is een moei mse weg Maar als Je me een poos mee op reis neemt en niet te veel van mij Kt zal ik misschien in staat zijn opmeuw te beginnen Het Is het eenige aat wlJ kunnen doen WIJ hebben belden acnuiü en daarom kunnen we elkander raeta verwijten Er kan tenminste vrede tosschen ona beataan Maar hij ging nog niet weg Er was Bruine Basterd Suiker PER PONP 10 ct V iiiaf heden tot en met DONDERDAG 3 FEBR by aankoop van 2 FONDSPAKKEN JAVARIJST Extia Kwaliteit il 16 of 22 ct p Pak RUST met feUIIvER Voedzaam Gezand I EN NU EXTRA GOEDKOOPl ONZE Bf KENDE 2 DAAGSCHE Afgieihaald uit de winkel P 4 pond van 24 voor 21 ct P Vt pond van 21 17 2 ons vooi 25 ct Alleen Vmdng en Zatei dag PRALINES run snoepje DROPITNZEN tegen de hoest FIJNSTE LEVERKAAS Albrert Heijn VOORDEEIIGSTE KRUIDENIERSBEÖRIJF IN NEDERLAND Ba 2 Pik Javaiijsl wordt met meer dan 1 pond Sutkeategen verliagde prys verstiektB 27 GOUDA MARKT 51 TEL 2855 I VOLMAAKTE MOND REINIGING door CULTA TANDPASTA 60 cent per tube Tast het glazuur niet aan en geeft het gebit een mooie glans Balt A de Jong Oosthaven 29 PARFUMERIEëN KINDEREM WORDEN WEER KERNGEZOND JuIrI in dr laren waarin mcnxe hansl ziel groeien beslaal er voorrdurend revaar Humeurigheid gebreli aan eetlust spoedig vermoeid bit eeren ol ipelen dat alle een waarschuwing dal een Idnd uil de tcrachl groeit All hel zoo met Uw kind gesteld is meng dan eens een pBHf schepjes Sanatogen door zijn pap ol geef te door zlfn melL ol chocolade Ongemerkl krijgt het kind dan gezondheid binnen de eellusl keert terug en het tol voor kori nog zoo lastige kind wordt een vroolifke en prettige huisgenoot Enkel en alleen omdat elke lepel Sonalogcn een lepel gezondheid Is Sanatoqen TOILETARTIKELEN lOÖCOOI SCHOUWBURG BIOSCOOP vertoont an VRIJDAG 28 JAN toj en met MAANDAG een BUITENGEWOON PROGRAMMA rUbTAV FRoHLICH in het actueele fUmwei Alarm in Peking De ilm geeft een goeU be ven Chlln In het beglll van 19M Het eefl U eenblik op den toestand m M dagen oi vooral look het leven van de Europeanenm dezi voor hen zoo vijandelijka treek Een TOBIS fllm SPANNEND l SENSATIONEEL ACTUEEL UITGEBREID VOORPROGRAMMAGruti njwielslalllng Toegang 18 jaar Prljien vaan 28 tot 80 ct ATTFNTIFl ZONDAGMOKGEN HALF ÏXP ATTENTIEI vertoonen w i nogmaals op speciaal verzoek het realistische filmwerk DE KROKQ naar h t wereldberoemde hoek van GMIL ZOLA ToeftiuiK 18 Har Prijzen 25 Vmdag as komen WILLY FRITSCH en LILIAN HARVEY in ZEVEN OORVIJGEN MODEVAKSCHOOL W MSTTAU t RABETHSTRAAT bu het Statkwi GOUDA Amgesl b i de Kon goedgek Veig van ModevaJtischolen in Nedeiland DAG EN AVONDLESSEN ONDERWIJS in het KNIPPEN en VERVAARDIGEN van eigen kleeding OOK APARTE KNIPCURSUSSEN OPLEIDING vooi de examens Lingene Costumlère Coupeuse en Leerares PATRONEN NAAR MAAT VERKRIJGBAAR Volledige inlichtingen worden ten allen tgde gaajme verstrekt W METTAU Leerares PTAAT8 EEN VOOR EEN Wü verkoopen en verhuren alle soorten CARRIERS en TRANSPORTFIETSEN ZEER MOOIE AFWERKING LANGDURIGE GARANTIE BUITEN en BINNENBANDEN en CARRIERONDERDKELEN uit voorraad leverbaai Onze jarenlange ervaring is voor U een waarborg het beate van het beste te ontvangen L N POLDERVAART TURFMARKT 1 TELEFOON 2534 GOUDA Malt wem HE HAco tiEnma 5e UilsSE 4 UfST mnma v h ooiioEiDAa ianumi HOOpE nEMlEHi t 1000 lOa 30M4 00 3180 19318 t 900 1080 0 73 103 17 30001 100 1739 eOH 731 in7I 171K 9133 11903 13658 19387 1B3W h van ƒ m 788 808 863 1833 UM 1868 3783 38 9 3890 3638 36 ö 3805 278 4307 4483 5394 5336 5562 6593 66 7 6794 7594 7635 7733 9462 9530 9537 1230 3336 3149 38 4759 047 660j 7773 8404 9596 10012 138 3t7 300 1474 1788 1798 3408 3443 3916 8395 3388 3444 4744 4087 116 433S ADVERTENTIE BUREAU VAN DK GOUDSCHE COURANT Markt 31 Cxouda TeL 2745 4779 4778 4834 6077 6378 6363 6831 8950 7408 9432 8577 8003 915i 10398 1031 6 10785 10846 103 2 11375 11734 11966 12076 l 154 12645 12682 12762 13909 12979 13333 134 3 13492 13532 13619 14283 1437a 1439J 14530 14715 10063 10065 10146 10191 10896 11107 11314 liasi 3a4 13363 13409 1248 13011 13037 13103 1312Ï 13703 14011 14167 1426E Zending Zweedsch Aardewerk Nieuw decor vuurvMt Toonkamers Crabeth CRABETHSTRAAT 8 Telefoon 2020 14886 14925 14940 14941 15223 15331 15366 15472 15523 18938 1S648 19689 1584 15981 15988 16245 16590 16681 16737 16766 16808 1701 i 17137 17169 17586 17701 17871 17983 18063 18150 185 4 18612 18769 18803 16805 16672 16696 16947 19018 1931 S 19483 19670 19777 30010 20010 90196 20462 20470 2076 i 20769 OE EM PBEMIEM 19 58 83 1 2 134 2W 260 314 315 381 383 396 31 7 492 584 662 709 773 789 807 830 1 818 922 923 959 1086 1068 1094 1119 1 £ 1 1290 U62 1357 1390 1523 M63 1818 1747 17 i 1836 1883 1902 1934 1945 U 2034 2098 2W 1 2005 2184 2190 2228 2393 3309 2327 2344 23f 1 2445 24ta 2496 2603 2855 96M 3707 2740 28f 1 2886 2082 3018 3033 3323 9374 3375 3417 345 1 3625 3533 3549 3393 3816 3656 3703 3778 381 1 3940 3970 3998 4184 4330 381 4365 403 416 1 4475 45 7 4546 4819 4826 46l7 4678 4732 481 1 4827 4839 48B3 90O1 5042 9 9180 9199 63 1 5373 5410 5419 6568 6623 9600 9707 674 1 5765 6837 9941 6087 5974 60la 8086 8113 612 8198 8210 6330 6379 9408 8 19 8628 6637 671 1 9730 6721 6800 6843 61144 0840 6895 8889 689 7051 70él 7099 7118 7134 7218 7341 7275 736 7286 72ltt 7318 7310 7320 7388 7433 7661 69 7600 76 4 7768 7798 7862 7038 7949 7994 97 1 8033 8133 8193 8243 8289 8357 8411 841 848 900 8530 8568 8700 8713 8731 8849 8069 8996 9032 9063 9105 9162 9188 0230 0293 8339 99 9363 9374 9381 9405 0424 84n2 0488 9601 54 9566 9839 9693 9700 9830 8843 9848 9876 Ito 9939 9965 e lo 10026 10040 10061 10080 10117 1112 10177 1 1202 103k 10238 10313 10914 10384 10437 1149 10464 10512 10534 1548 10567 1067 10584 10649 1 6 10668 10671 10711 10717 10736 10788 10811 10671 1095 10083 11163 11163 11203 11909 liaSS 11276 U287 Ua2 i 11333 11336 11384 11390 11396 11423 114S2 11494 IlSOS 11618 11522 11638 11631 UMI llè86 nSM 11693 moe U721 118 3 11914 UB80 12017 12068 12089 12121 1222b 13225 12356 12369 12450 12475 12507 12511 12545 125fll 12566 12609 12766 12844 12863 12901 13943 12946 130l 4 130S7 13067 13065 13189 IKMfi 13219 13365 13266 132Gf8 13300 13399 13413 13434 13475 13477 13482 134B9 34fi 8 X3543 13562 13673 13577 13Ö53 13866 13671 13723 13737 13853 13872 13911 19913 13964 1898 14034 14044 140 9 14171 14317 14498 14672 14574 14674 14679 14709 14788 14870 148B8 14942 15007 15013 1SÖ38 16060 16107 16233 16349 16360 15366 15371 15383 1S386 16469 15516 15533 15543 15592 15577 1 700 16749 16198 19707 1566U1 18119 16149 16999 16694 16094 160 a i7teÉ wM 17SM ra 10860 1W40 19499 104 1M31 ig98 10090 IMt 90913 90999 90949 90a ¥ S 90631 90600 iM IBtM MNI jjjgg 15944 5996 ifi096 18111 16223 16234 M 96 16340 10366 743 16766 I9ei6 16848 16890 17069 17114 17149 17176 123 ITMfl 17507 17560 17 8Ö 793 17857 17888 17937 17961 I8074 180UI inu 18144 181M 18S2S ISSSik 18381 18437 18830 18é66 1B77S 18839 18878 19123 19190 19206 19S78 19338 19581 19666 19771 19803 19830 19884 19900 19938 20013 20190 30377 30g l4 20378 30417 90518 KNHO aO M 90700 9 nn 90779 N K 19637 76e Jaargang Vrijdag 28 Januari 1938 eoGMM conupT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN MMflAlfRACB T BB gCEWWO UDl BODBaUVBN BOSKOOP OOODBRAK BAASnuaCHT MOORDRECHT MOERCAPËLL jpUWffiKraCK OUDBOOBK OCDBWATn RBBUWUK BCBOONHOVBN ROLWPK WADDiNXVBEN ZEVENHUIZEN em Dit blad verschynt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 cent overal waar dp btsotV P ® looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ AboiBiwmeDtan worden dagel ks aiangienomen a n ona Bureau MARKT 31 GOUDA ti9 onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren Ohm bureaux E n dagelyka geopend van 9 € uur Admmiatratie en Redactie IVilef toteroc 2745 PoBtrekenin 48400 ADVBBTBNtlEPBUSi Uit Gouda en omstfSken behoorende tot dtn bMorgkrmg 1 S r 4B ƒ 1 elke r gel meer ƒ 0 Van buiten Gouda em den baaorgkrbiff o r j gcl 1 L ƒ O iü A vertenta m het Zafterdag nummer iO blJaiag op den priJEt liefdadig heid advertentlaQ de helft van den priia Op INGEZONDEN MEDBDEELINGEN i 1 4 regel ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 de voorpagina 50 hoofftr Gewone advertentien en ingezonden mededeelmgen by contract tot zeer g ieduceerdeu prtls Qroote letters en randen worden berekend naar plaatinilmte Advertentien kunnen worden mgeoönden door tuaachen mst van sohede Boek ndelaren Advertentiebureaux en onse agenten en moeten daags vóór de plaatatu t aan het Bureau n ingekomen teneinde van opname veraekord te zgn PACT VAN ECONOMISCHE SAMENWERKING Van Zeeland bepleit in ziJn rapport herstal vaiv den vröen wereldhandel Vervolgens moet men terugkeeren tot het stelsel der meest begunatlgin onder zyn algemeenen en onvoon rdelijken vorm Vooriiehoudon zoudlen aUt kunnen wor den gemaakt ten gumjste van regionale acc jorden zooaJa b v de overeenkomst van Ouchy Ben tweede soort hmdernissen aldus he verslag is nog achadeiijker omdat be dnegelijker zijn pe heer Van Zeeland be doelt de bepalingen tegesii een voorgewende dumping getroffen ee a t9 uitvoerige specificatie van goederen eni ere soortgelylw maatregelen die alïe oogenschijnlyk zeer onschuldig zyn doch d e m werkelyk heid de reigeenmgen in utaat stellen willekeurig vreemde goedenem aan de grens tegen te houden Het zon waardiger zfin d rgely ke economische rtrydiniethodten laten varen en naar de taal van het gezond erstand te luisteren j Het verslag legt demi nadruk op het siui ten vam bilaterale verdragen om die douane formaliteiten te vereenvoudtg n en de cri teria ten aanzien van de herkomst der goe deren uiuform te maken Deze kwestie werd techmsch reeds uitgewerkt door het economische comité van den Volkenbond en door j de Intemation e Kamer van Koophandel i Paritaire commissies en scheidt gerechten j zouden de gesohilloi m der mlnnie moeten regelen Ten slotte jeou de douane nomen1 clatuur vastgesteld door de dienstemi van Twt instituut Cïenêve a ngenlomen moe ten worden I Nu nog de laatste ad meest gecluehte hinderpaal n 1 de contmgenlbeenngigen Hier stelt de heer Van Zeeland een logische oplossing voor geleideiyfee afschaffing H et verslag maakt slechts één uitzondering welke echter vaw belang is Het s moeilyk bepaalde contuigenteertngsmaat regelen op het geibied van den landbouw welke aan een natuurlijke nioodzakelykheid beantwoorden af te schaffen De oogst is mjet tegelijkertijd m alle streken van de wereld voldioende De sekoens handelsstroomingen kunnen derhalve een grooten invloed oefenen Iii cnsiBt d is bovendien de overproductie der landbouw contirtgen teenngsmaatregelen m plaats van uitgie Ibreid geleidelyk soepeler worden gemaakt tnl de bestiajnjde omstandigheden kan men een radicale afschaffing evenwel niet ver langen Financieel protectionisme De tegenwoordige export heeff echter niet alïeeni met eoonomische moeiiykheden te kampen Het is met voldtoende uitsluitend in het buitenland te verkoopen men moet ook trachten z m geld te krügöi Schomme lingen van den wissellcoera I verbod van gieldtransfer en vooral de inatelmg van ee deviezencontrole en eöi clearingstelsel zyn nieuwe slagiboomeini vaX ancieelem aard die nog veel belemmerexder werken dan d andere f j Is het oogenbhk reeds ge omenj om de valuta s definitief te stabiUseeren m verhouding tot het goud De heer Van Zeeland hetreurt liet hieroip met bevestigend te kunnen antwooKl Hij Btel ti echter voor naar het voorbeejd van het dnevoudig monetair accooid tua achffli de Vereem rde Stat n Franlo ijk en Engeland overgenomen dioor België on Nederland dat ledene stoat al ware faèt alechta door een eenvoudigei eenzjjdage ver klaring de grenzen zou vaststellen buiten welke hy iyn munt met zal laten schomme len Zoodoende souden de gewone handelstransacties van het monetaire nsico kunnen worden vrugemaakt Het verslag spreekt voorts den wensch uit dat de kapitaal ryke landen hun geldbe leggingen m het buitenland hervatten en dat de andere leidelyk de deviezencontrole en de cleanng afschaffUL Wat de verdeeiu vaui de grondstoffen betreft komt de heer Van Zeeland op voor de internationalisatie der mandaten voor een algemeene toepassing van de opeiA deur politiek m zekere Icoïonièn voor de opnchting m andere IrolomÖn vaai gepnvi legieerde maatschapp en welker werkzaamheid mtsluitend van economischen aard moet zijD voor het inatelleni van compeitóa tie verkeer mzake den verttoop vaut grond stoffen en den aaiikooip van benoodigdhe den voor openbare werl n en voor de on schendbaaiheid in owlogvtyd Titn particoliere eig idonunen Het ware wenacheltjl zoo besloot hi j dat de fflo ndheden welke op economisch ge bied de voomaantste rol spelen onder wel ke in de eerste plaats Frankr k Engeland de Vereenigde Staten Duitschland en Italië met elkander m contact treden De iivdruk te Berlijn Duitsche politieke krmgen verklaren dat het nog onmogelyk is een definitief oordeel te vellen OA er het rapport van Van Zeeland Zy zyn nochtans van meenmg dat men hier te doen heeft met een belangwekkende poging de moeiiykheden en tegenwoordige problemen op te lossen 7 hopen dat deze poging met succes al worden bekroond Zy voegen hieraan echter toe dat Duitschland zich er met als eerste behoeft over uit te spreken d ar de eerste gedachte in dezen is uitgegaan van Engeland Fngeland en Frankryk moeten derhalve eerst de verwezenlyking toestaan der in het rapport vervatte denkbeelden Duitschland zal er zynerayds geen hm ierpalen aan m d n weg leggen De indruk m de Vereenigde Staten Het rapport van Van Zeeland is in de Vereenigde Staten een sympathiek doch gereserveerd onthaal te beurt gevallen Men juicht het beoogde doel gunstiger toe dan de bepleite methoden Tegen antaiUe Oreriec voorgesteld tusschen Bogeland Fninkrtik de Vei Staten Duitschland en Italië Het rapport vai den Belgischen oud premier van Zeeland aan de Britsctie enrranselie regeerin over den intemationa ilen economi cliein en fimancieelen toestandis gdsteravond in versetulieode iioofdsteden I vin Weat Europa gepubliceerd Het raipport yestaat uit drie doelen De beer van Zeeland die in liet eenarte hoofdrtulc VBini ïun dnedeelt rapport prin i cipieei den vryen intemAtionalen liandel Het ifl denkbaar dat met buitengewone krachtsinspanning bepaalde volken er m zouden slaig n aiohzelf te bedruiipen d gh tegen welken prijs zullen zij dit resultaat bereiken 7 Het internationaal ruilverki er kan slechts tot stand komen en z ch hand haven wanneer beide partyen er belang bii hebben Het afsnyden van hajjd ïhptrel kinlgen beteekewt voor ieder landAverlie Welke inspanning is er met fijoodig m 7elf voort t brengen wat op een atiderm boden en n een ander klimaat volkomea natuui lilk roeit of wordt gewoimer DeVlg me ne levensstandaard zou aanzienlyk dalen Het IS zelfs waarschynlyk dat bepaalde dichtbevolkte lanjden met meer m taat zo i den blijken zelfs in zeer beperkte behoeften van hun tegenwoordige bevolk ng te onr zien Onder deze omstandigheden ia de ge wenechte oplo ismg de volgende Een verbetering van den mateneielen i o Btanid der bevolking door een uitbreiding van het intematioWale rullverkeer De regeenn gen moeten ten eoonomlschen staat van b leg latem vaen en zelf de wurgende to mure qloopen EeonómiBch protectionisme Hoe kar echter een dergelijk rewltaat m de practyk bereikt worden De heer Van Steeland deeU meitte dat hem m dte verschd lende hoofd teden een svmimthiek doch pe reserveerd onthaal is bereid Iedereen s overtuigd van de noodzakelijkhedi om ii economisch opz cht te ontwapenen dödi memamd durft het aan het eerst de wapejns neer te leggen uit vrees ssgn staat jhuishou ding op deze wyze aan gevaren bloot te stellen Het verslag stelt daarom niet een volle dige en onmiddellijke vnjmakinig van het handelsverkeer o r doch heeft een over zicht van de verschillende h nderpalen e den intematk nialeia handel n den we staan terwyl heti oor ieder geval af on derlijk redelyke gematigde nochtans doel treffende maatregelen aaaiigeeft welke ie regeenngen zouden kunnen nemen Tot de belemmeringen van econom schen aard behooren m de e ste plaats de douane tarieven De interrat onale conferente an 1927 had eesn progressieve en algeWieene verlaglnp daarvan voorgesteld Dit is misschien een te hooge eisoh geweest De heer Van Zeeland bepaalt zich er toe den wensch te nlten dat de regeenngen de verplichting op zich zoude nemen de tarieven niet nag meer te verhoogeo Het denkbeeld yan een conferentie van vyf met Amerikaansche deelneming schynt te moeten worden afgewezen daar de Ver eenigde Staten zich in geen enkele oecono mische controverse met Europeesche landen willen begeven De eenige mogelyke samen werking moet langs diplomatieken weg wor den gevestigd BUltENLANBSCH NIEUWS ENGEI AND Ontploffing in een arsenaal Vermoedelijk zes dooden G tvimii dag even na vier uur heeft zifh ern cMgt ontploffing Volgens de eerste berichten zyn zes per H7ien om het leven gekomen en werd oen twaalftal personen gewond Le ontploffittfe a zoo hevii dat i hu f n van het plaatsje Irvjng dat üï efn af stand van vyf kilometer ligt op hun grmd vesten schokten talryke vensters sproigtn Nog een tweede ontploffing werd gehoor 1 er de vrouwen en kinderen waren zoü er chnkt dat zy de straat opvluchtten Huizenhooge vlammen stegen op uit het arsenaar en de geheele streek was in dichte rookwolken gehuld Echtecheiding met verwarden geldel ken achtergiond Ontd ki g van verstandige regeling Uiót tot fo mrw Pe gemoederen in Engeland worden be zig gehouden door een echtseheidmgsproces m societykrmgen dat een verwarden fnanfe elen achterg rond vertoont r i lf jaar geleden trouwde het parlements lid captain A S Cunningham Reid de 20 jarige Miss lluth Aghle de erfgename an zeventig millioen Bepaald Was echter dat dit geld haa eerst by haar meerderjarigheid zou worden uitgekeerd en dat het haar niet geoorloofd zou zyn een deel van haar kapitaal op naan van haar echtgen ot over te schryven Dezie bepaling werd door haar die met wilde dat zy zoo ontzaglyk veel meer bezit ten zou dan haar man ontdoken Er v er den twee naamlooze vennootschappen opge richt en daar tusschen deze overhevelingen van geld wel mogelyk waren hadden deze nu ofschoon tegen den raad en den wensch van vele verstandige lieden in een vlot verloop Nu het huwelyk waaruit twee kinderen ontsproten toch een mislukking blykt en de echtelieden willen scheiden betreurt Mrs Cunningham Reid haar vrijgevigheid Zy tracht het overgehevelde fortuin thans terug te krygen waarby Sir Patrick Has t ngs haar van goeden raad diente die wel wel duurder zal zyn dan die welke haar mens voorbereid antwoordde Annabel boos En ik voel me echt uitgeput Lucy stelde geen enkele vraag Zij zag dat hot meisje vermoeid was De blik In haar oogen zei meer dan getioeg en sprak van méPt dan lichamelijk lijden Iedereen 7cgt dat je zoo hard werkten Herbert zegt dat dit heelemaal nietnoodlg is Na een kopje thee zul je weiopgeknapt zijn Oa hier zitten beatekind strek je vermoeide ledematen uiten doe Je oogen dicht als Je wilt tot dethee gebracht wordt Ik zal Je met geenenkel woord lastig vallen Wat maak je toch vroeg Annabel na een oogenbhk van stilte terwijl zij naar de bedrijvige vingers van Lucy keek Een jurkje voor de baby van Harda cres Maar het werk schiet niet hard ge noeg op naar mijn zin Ik geloof dat mijn oogen slecht worden Ik denk niet dat het voor Kerstmis klaar Is en In dien tijd zal het waarschijnlijk weer te klein zijn geworden Zijn ze al terug van zee Ja ze zijn alweer een dag of driethuis Herbert sprak mijnheer Saffordvanmorgen Hij is vol moed en heel gelukklg Wat moeten we allen toch dankbaar zijn dat dit huwelijk nog zoo goedterecht Is gekomen Ik was er in het be gin wfel wat bang voor maar Mrs Safford Lathom ts ook een bljzonderev rouwVind je ook nief Ja antwoordde Annabel dat Is ooHeb je de baby gezien Nc niet Maar de moeder is nuweer geheel hersteld en nu moeten wije toch eens heen om onze gelukwen een betei geyoel in hem ontwaakt zijn liefde oor Jessie langzaam maar ge stadig gegroeid kwam nu met volle kracht naar boven en Hugo Saffcyrd be vrijdde zichzelf voor altijd van de sla verntj waaronder hij steeds gebukt ging Een uur later kwam Mrs Hamlyn hem op de trap tegen en ging hem zwijgend voorbij omdat zij zijn vochtige oogen zag Eindelijk vrede Lucy Deedes zat In den tuin van hun huls terwijl haar Ijverige vingers druk bezig waren met een fraai handwerk Een aardig handig meisje kwam haar het servies brengen daar zij op mooie warme zomerdagen altijd de thee bulten gebruikte Als zijn bezigheden het toe lieten kwam haar broer eveneens zijn kopje thee bü haar drinken Ik zal nog vijf minuten wachten BUa dan kun Je den theepot brengen zei zU tot het meisje Ella trippelde weg maar kwam bijna onmiddelliik weer terug gevolgd dooi een bezoekster een tenger meisje in een eenvoudig japonnetje een grooten hoed diep over de oogen Haar gezicht stond Alstublieft Miss Colwyn Lucy itond op om haar bezoekstervrooUlk te begroeten Hoe gaat het met je lieve Ik zeitoevallig van middag nog tegen Herbert dat het al zoo lang geleden was slndawij Je gez en hebben Wat heb Je toch aldien tijd gedaan Leeghoofden voor onmogelijke exa de oogen kijken toen zij den vasten greep van zijn vingers om haar hand voelde Je hebt zeker wel een kopje tlieevoor ons Lucy zei Deedes vriendelijkIk moet mijnheer Safford een oogenblikje bij Jullie la n want er wathtiemand op me die over zaken wil spreken Ik blijf niet langer dan tien minuten weg In orde zei Lucy En als mijnheer Safford mlJ een oogenblikje wilexcuseeren loop ik even naar binnen om Ella te zeggen dat zij een paar kopjesmeer moet brengen Het Is nog een Jongmeisje en zij zal er niet aan denken daarzelf voor te zorgen Zij gingen samen weg en Jack stond tegen den ouden vijgenboom geleund starend naar het gelaat van het meisje in den ruststoel Ik ben expres ndar Slains gekomenom jou te zien zei hil plotseling Ikben bU je thuis geweest en Je moederzei me dat Je hier was Ja zei Annabel en zij liet zich weerachterover in den stoel vallen terwijleen lïehaaglijk prettig gevoel waarvanzij de oorzaak niet probeerde te onderzoeken haaf doorstroomde Er werd geen woord meer tusschen hen gewisseld want Miss Lucy kwam spoedig terug en schonk thee voor hen waarvan zij genoten in de koele scha duw van den ouden vijgenboom terwijl zij naar haar gebabbel luisterden het geen allemaal zoo scheen te hooren blj dezen heerlijken loomen zomermiddag Wordt vervolgd chen ain te bieden FEUILLBrON Annabel hit ld haai hand boven de oogen om te zien wie de twee mannen waren die in hun richting kwamen aan wandelen Er is een heer bij Je broer zei zijzenuwachtig wie Is het Lucy Dezon schijnt recht in mijn oogen ik kanniets zien Lucy st tnd verwonderd op Ik weel het niet maar ik geloofd t het Jack Safford is Annabel greep haastig naar haar hoed en zette hem op toen ging zij rechtop zitten met een vreemde uitdrukking op haar gelaat Zij kleurde niet en bleeker kon zij niet meer worden maar er kwam iets In haar oogen dat zij tot eiken prijs moest trachten te verljergen En zi i ver borg het zelfs toen zij naar de naderen de figuur van Jack Safford keek en zag Woezeer hii veranderd was er sprak zelfbt wustheid uit zijn houding en men zag een man die voor zichzelf een plaatg In de wereld heeft veroverd en die weet wat hij wil Mijnheer Jack Safford zei Deedesen aan zijn glindach kon men zien hoeblij hij was dat Jack gefeomen was hii is zoo juist gearriveerd Blij hem tezien nietwaar 4 Ja heel blij Hoe gaat het mijnhen Sifford Kent u Miss Colwyn Ikmeen dat u elkander leeds ontmoethebt t Ja zei Jack glimlachend ik geloofhet wel Annabel stond niet op terwijl zU hem een hand gaf en durfde hem ook niet Iti