Goudsche Courant, woensdag 23 maart 1938

y Woensdag 23 Maart 1938 76e Jaargang teld voor alle mogelijke kosten De premies werden op eigen kwitanties geïnd en waren vaak zoo hoog dat sommige verzejterden In verzet kwamen en wel gerden te betalen Dan werd de nota met een bedrag verminderd Als becretaris penningmeester van den polder van Megen en door zijn vroegere functie op het notariskantoor te Berghem was v d H bekend met den flnan cleelen toestand van vele boeren Wan neer zij aan den grtaid zaten hielp v d H hen Als het voor te schieten bedrag moest worden uitbetaald dwong hij de geldnemers een levensverzekering te sluiten welke het geleende bedrag ver overtrof Voor den client bleef niet anders over dan deze voorwaarden te aanvaar den Op deze wijze groeide het aantal verzekeringen dat Vi d H afsloot steeds aan Ook bij het sluiten van hypotheken en het beheeren an nalatenschappen schij nen onregelmatigheden te zijn voorge komen Na de arrestatie duiken opnieuw ge ruchten op dat hij ten Ujde van de misdadige periode te Oss In relatie zou hebben gestaan met leden van de die venbende die bij hem hun groote bankbiljetten tegen gangbaarder geld zouden hebben higewisseld Verschillende accountants onderzoeken de in beslag genomen boeken en be scheiden Daarmee zal genilmen tijd heengaan Men verwacht dat het deficit verscheidene duizenden guldens zal be loopen Te Oss wordt verwacht dat deze zaak veretrekkende gevolgen zal hebben en dat het bij deze eene arrestatie niet zal blijven GOIIMHE MBiNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SwfIkfrk mmppS TT BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Ni euwe Thee mutsen en Prullemanden IIUII Toonkamers Crabeth CRABBTHSTRAAT 8 Telefoon 2020 BINNENLAND eischt de militaire beveiliging van ons i land en van ons Indlë Vrijwillige bedragen voor de versterking van Defensie ƒ 5 millioen een kleinigheid als het gaat om ons volksbestaa De müiister deelt mede dat wederom verschile iide giften voor de versterking der defensie werden ontvangen In verband met de plaatsruimte Is het niet wel mogelijk de begeleidende brieven welke alle blijk geven van offervaar digheid en vaderlandsliefde tn hun geheel te publiceeren Ontvangen werd ll in hulde en dank aan de vrouw die iedere oprechte Nederlandsche den weg wees om haar land van nut te zijn Een Nederlandsche ƒ 10 een druppel m de zee maar hopelijk een prikkel voor anderen Van een oude datne ƒ 350 voor het fonds van vrijwilllgen en daadwerkelijken steun voor landsverdediging Vrijwillige steun elkeen naar vermogen uit het volk aan de regee ring Nederlander 400 een kleine bijdrage voor defensie van ons land Fen Nederlandsche vrouw 2000 een ouderpaar dat door arbeid In Indie ƒ 500 iO heeft kunnen sparen voor de toekomst van vijf nog jonge kin deren en dat krachtig pacifistisch van aanleg is is van mening dat thans de toekomst van deze kinderen vóór alles In de hoop dat het Nederlandsche volk op duidelijke wijze zijn wil zal too nen sluit het hierbij ƒ 2000 van de ƒ 5ÜÜÜ0 in terwijl het verder voor elke ƒ 5Ü0O0Ü0 die vrijwillig wordt b eengebracht opnieuw ƒ lüoo zal storten tot een maximum van ƒ lOTOo voor een volk datde beschikking over zeg vijf milliard vermogen heeft en per jaar bijv veel meerdan ƒ 100000000 aan tabak uitgeeft is ƒ 5 000000 een kleinigheid waar het gaat iom ons volksbestaan i ƒ 5 Bijdrage voor versterking en be I wakin grenzen N N j ƒ 15 met de gedachte dat ik geen j ƒ 1500 maar wel ƒ 15 kan missen zend ik u dit bedrag uit vaderlandsliefde GBMKNGD NHHJWS De gearresteerde Ossche bankier Te Oss heeft groote aandacht getrok ken de arrestatie van den bankier makelaar J G M V d H te Oss die Zaterdagnamiddag werd aangehouden verdacht van verduistering en valschheid in geschrifte ADVERTENTIES Ondeiiwyzei vraagt teigen 1 Apn ZIT en SLAAPKAMER jjiet volledïjf pension Blieven met condities Assendorperstraat 2 a Zwolle TWEE HBEHEN wenschen vischrgk WATER IN PACHT om met dö hengel te bevisschen Event gïlegenheid om w akiend te overnachten Br met cond en prus Letter V HOl h S BOEKiH N Binnenweg 267 Rotterdam v m Een paar druppels D D D dadelijk de foltennde bedaren Tallooz lijdera aan Eczeem Puuten Open Bee nen en andere huidaandoe ningen hebben met gioot suct B du heUzame middel aangewend Het ia geen vet tige zalf maar n heldere vloea Btof die de ziektekiemen doodt en de huidweefael ver frucht en versterkt 47 Bij Apothekers en Drogw n v d H die behalve bankier beéedigd makelaar en belastingconsulent ook as suradeur was blijkt in zijn laatste functie zich vaak aan fraude te hebben schuldig gemaakt In den tijd dat het te Oss herhaaldelijk brandde sloeg hij munt uit den toestand van zijn cliënten HU trad dan op als expert en zorgde er voor dat de verzekerden werden geroy eerd Dan moesten nieuwe verzekeringen tegen veel hoogere premies worden afgesloten waarbij bedragen werden opge KINGi PEPERMUNT FIRMA TONNEM i NEEK STOOMWASSCHEKU te ROTTERDAM vraagt BEKWAMt STRIJKSTERS EN MANGELSTERS telgen hoog loon Reisgeld woidt veigoed Brieven No 2131 Adv Bur BETCKE Beursplein 14 Rotterdam 2UWASCHT MIET AEER DAT CCOET DE VELO VAKHA ACHIME I Vraagt gratig proefdMnourtratie m U thnia Vele Waschmachine Mfi N V Hoofdkantoor Barendredit MEER DAM 100 FIUALEN IN NBDBRLAND i4 BLAUWE DBUIVBN TAFBLPBREK TAFELAPPELS SINAASAPPELEN CITBOBNEN HANDABUNGN 6KAPE FRUIT BANANEN TOMATEN NIEUWE VUCEN l DOOSJES DADELS STUDENTEN HATER VRUCHTEN IN GLAS EN BLIK DIVERSE SOORTEN NOTEN OUDSTE ADRES VO t OPGEMAAKTE FRUITMANDEN BLIS6ROENTEN van prima kwaBtelt tegen scherp meurreerende prtJMn De Goudsohe Fruilhandel Firma W d A RIBTVELD LAK61 lUIIDIWBC 27 1VLV mC Als men weet dat de aangeöMl boekjes voldoende zijn voor de v v diglng van 13 millloen sigaretten X kan men begrijpen welken omvang smokkelen heeft aangenomen In totaal zou het RUk Indien de smok keiaars niet waren betrapt voor een yl drag van ISOOO a ƒ 20000 benadeeM zijn Van de bijna lOO verdachten welks Maandag terecht stonden waren nS minder dan 40 verdachten uit Rotter dam afkomstig 12 uit Amsterdam 7 uit Utrecht 3 uit Dordrecht 2 uit Haail 2 uit Den Haag i uit Alkmaar ea Oosterhout levert steeds een groot con tmgent smokkelaars maar thans Is het euvel ook al doorgedroDfien tot de Lang straat Vlijmen en Drunen leverde on deze zitting ook eenige smokkelaars oa wat voor dên rljksadvocaat aanleldS was om de bevolking van de Langstraat te waarschuwen wijl de straffen met onverbiddelijke gestrengheid zullen wor den opgelegd en uitgevoerd En dat deze straffen niet malsch zUa wordt wel bewezen door het feit dat de varleerden tusschen 1 week en 4 maan don gevangenisstraf terwijl de geldboe ten varleerden van ƒ 4 tot ƒ 600 In totaal werden niet minder dan 265o dagen gevangenisstraf opgelegd Benevens een totaal van ƒ 1955 boeten RECHTZAKEN Het smokkelen van sigarettenpanier aan de Brabantsche grens Niet minder dan 134 000 boekjes aangeslagen Niettegenstaande de zware straffen welke aan smokkelaars van slgarettenpa pier door dt n Bredaschen poUUerechter wordt opgelegd neemt deze smokkel handel van dag tot dag toe Het smokkelen heeft een omvang aan genomen welke aan het fabelachtige grenst Drommen steuntrekkers uit geheel Ne derland komen de Moerdijkl rug over om in Belgié sigarettenpapier te koopen of te halen en dit frauduleus tn Nederland In te voeren Vroeger kwamen de verdachten zelf voor den politierechter doch den laat sten tijd laten de verdachten verstek gaan en zenden groote papieren epistels aan den officier van Justitie waarin zij om een voorwaardeluke vieroordeellng vragen De politierechter gaat daar niet op In en steeds volgt ten zware gevangenis straf WEBRBERICHT I Hoogste stand 766 6 te Budapest I Laagste stand 726 8 te Akureyrl Verwachting Meest zwakke verander I lijke wind nevelig tot licht bewt waarschijnlijk droog weer iets koeler In de zitting van den politierechter te Breda werden Maandag niet minder dan S5 zaken betreffende het smokkelen van sigarettenpapier behandeld met In totaal bijna loo verdachten wo verschillende vrouwenIn totaal waren niet minder dan 134000 boekjes sigarettenpapier aangeslagen en verbouid verklaard terwijl meermalen de auto of de motor het rijwiel enz eveneens werden verbeurd verklaard IIOILEIII GOUDA Kleiweg 20 IW 28 OFFIOAL FORD DEALKR FORD LUXE AUTOMOBIELEN 60 en 85 P K FORD VRACHTAUTOMOBIELEN wielbasis 3 35 M 4 M en 4 70 M uK voorraad leverbaul LANGDURIGE GARANTIE PRIMA CONSTRUCmi IN HET GEBRUIK HET VOORDEELIGST Wanaen die Uw smaak weerspiegelen kleurige structuur variaties nieuwe weifijnde stijlvolle bloemdessms die een sfeer van persoonltlkheid om U heen schfppen Al deze wandenschoonhcid die zoo worder wonJtrweinig kost is uitgevoerd m de fijne degelijke Fixa Color kleuren die alleen R D drukken kan Vraag Uw behanger de R D Staal boeken Series 50 51 49 48 47 en 16 mei het behang op volle rolsbrecdte Lees ook de hand e Keuze wenken vooraan in de boeken Zie eens naai Uw wanden Uw huisehjken horizon dragers van Uw persoonlijken smaak Zijn zij dat ook Vertoonen Uw wanden een sierlijk vertrouwd motief waarnaar U met welgevallen kijkt dat Uw arbeids lust aanspoort en Uw fantasie opwekt Wat vermag dit alles beter dan een dessin aan de Natuur ontleend zoon rustig evenwichtig bloembehaag Maak Uw wanden vriendelijk blijmoedig Maak ze mooi De R D collectie bevat naast een weelde van effen R D BEHANGSELS Af V BEHANGSBLPAPIERPABRIEK VAN RAIH DOODEHEEPVER Dil mtrk itaat op Je Slaalbatktn Urmnt na Uu Uhangir Tmkamm M galUrdim Nw Ham O Toonzattn tn 19 stedtn du lands Ditblad verschijnt dagelyks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 ce i overaTJaar de bezorging per looper geschiedt Franco per post per kwartaal ƒ 3 15 Abonnementen worden dagel ks aangenomen aan ons Bureau MARKT Jl GOUDA bu onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantoren ii n dageluks geopend van J 6 uur Administratie en Redactie TeJef Interc iJ74o i oBtretoenmg 48400 UTAUEN ALS DEEL VAN EEN BALTISOH FRONT Neutraal slatenblok polen zou gaarne een steike buffet rdel tusschen Duitschland en de Sovjet Unie zien gevormd 7EJEB snel veranderde de stemmuiig in Polen na de aanvacirding van het ultimatum door Utauen Miet kracht dr ngt men aan Poolschg zijde thans aam o p em tocmidtenng welke verder gaat dan een herstel van normale betrekkingein De bench ten uit Kaïmas aouden er op kunnen wyzen dat ook jn Litauen de wenSch wordt gp koeslnird deel uit te gaan maken van het gegoten fron der Baltische stalen dat door Polen Estland eoi iJetland zoo gaarne soa ïrorden gevormd Hoewel de Litausche regeering geweken is voor Poolsche dreigetenten en hoewel zij daardoor m binnen i indsche moeilijkheden schijnt te zijn ge Bakt moet toch anderzyds de veronder telling gewettigd wowien geacht dat men het gebeuren in Litauen niet zoo heel erg bereurt aan officie le zyde De belangen van het land nauwkeurig afwegend kan men ook te Kaunas in regeeringskringen tot de overtu3ging zyn gekomen dat een bondgenootschap met de onberekenbare en gevaarluke Sovjet Unie minder v r laeselijk is dan een goede verstandihouding tot Polen en de andere Baltische staten Het IS aanraemelük dat vai die zijde Litauen teniiotte mmder gevaren heeft te duchten dan van Rusland En eeii goede verstand j houding tot Polen en de Baltische staten geeft een betere diplomatieke ba is vojr een bevredigende regeling van het Memeivraagstuk met Duitschland en Polen dan het weinig waardevol geibleken verbond met de SovjetUmeL De Poolsche gezant m de Vereemgde Staten heeft m eem verklaring aan de pers uiteengezet dat men aan Poolsche zude de torming van een neutraal Oofft Europeesch zeer éooi de Dmtsche tendem naiar uitbreidmg in Oostelyke nchtuig als door denSovjetRusaischen kolos wordt bedreigdEemdracht maaJrt macht Litauen is thans ru het kwaadschiks naar het echynt m dit diplomatieke front reeds eenigermatropgenomen Mochten deze Poolsche plannenslagent dan zou dit inderdaad een schmdenaar de pacificatie m Midden en OostEuropa kunitón beteekenen omdat vreed ame regeling van wa schillende hangendeproblemem er door mogieiluk wordt en eensterke buffergordel tussohen Duitschland ende SovjetUnie er het resultaat van zoukunnen vormen Chamberlain s verklaring Uitnoodiging der Sovjet wordt niet aangenomen de Bnt8ch I uit che besprekingen wordm uitgesteld en rsjechoSlowakye ontvangt get n waarborg van Engeland Het Bntsche kabinet heeftJ gisteren g du rende twee uui vergaderd waarby de geheele buitenlandBche politiek bestudeerd is Men verneemt da d mmastera het rootendeels eens zyn geworden o r die verklaring die Chamherlam Donderdag m het Lagerhuis xal afleggen eni dat het kabinet daaraan moi n zyn defuutieve goedkeu ring zal hechten Reuter verneemt nader da de Bntsche i egeering tot ie slotsom is gekoraön dat het oogenlblilf met gxmsti is voor eemge acherpoml nde en bmdendo verklaring ten BATizien van Tsjecho Slowakye of Spanje I Tenvyl de bestaande veiiplichtinigen jegens Tsjecho Slowafcje gehandhaafd zullen blu ven kan gisen speciale waaPboi van militaire hulp worden gegcnren Het is vrywel ztfker dat de regoenng besloten heeft dn politiek van niert nmenglnig in Sjpanje voort t zetten er schijnt echter wemig kans te beötaan op het aipoedig byeengektwnen der onderoommissiie Het lykit niet wenschelijk tïcu icuwatii v wiHi ji uropeeticn w ivuuiuiiiHaie nee lywc met wenscheiyk atattnblok met vreugde zou begroeten Dit thans een begin tte maken met de voorge rtatenblok zou zich dan moptpn mfjntnoli Von i fiomen Rritfioh T iiit n ti £ iu on Vi = t rtatenblok zou zich dan moeten uitstrekken van de Witte Zee tot de Zwarte Zee var Finland tot Roememe Voor Polen zou dit nderdaad een groote be eekenis bezitten omdat de Poolsche rol van bufferstaat tus scheii Duitschland en Rusland dan zou wor fen gedeeld door Finland Eetland Let H Litauen en Roemenie Fn wellicht BM men te Warschau dat een door zoo i nfcn te deelen eiventueel leed belantrfül mhider dan half leed zou zyn Dit Oost Siwpeesche neutrale statenlblok zou voor He er deel van uit malrende staten een ferke diplomatW ke basis beteekenen voor if handhaving hunner politieke en ecraiomi s e onafliankel kheid die tenslotte even riomen Britsoh Duitsche besprekingen Tenslotte meent men da de door d6 Sovjet Urne voorgeetelde conferentie van dcmocra tische staten geen mif kan hebben Fel offensief bö Huesca Francois troepen lukken op naar Cataloniê De tweede phasei v n het offensief der rechtsche troepen m de richting van Catalome IS gisterochtend te kwart over zevenen geopend De troeipen opereerden aan den Imkeroever van de Eibro en drongen op verscheidene pLai tsen de limem der regeeimgs troepen binnian Menschen die waarlijk sterk zijn en in t moeilijkheden te overwinnen zijn iwoonlijk geduldig FEUILLgfON Het geluk ligt in de siyeeuw Een Wintersportromai van PETER KRAYENBÜHL Nadruk verboden De r u portlères opz Z open zij staat op een kierhet r ÏÏ al zoo toen ik me achteriQchS verborg ik voelde de koude ptSSïL geeft DleterllDDen 7 antwoord ZlJn aSTltMl hii S t kamermeisje en draagt i L Tt CaS t tlT Z J 1 Sie ijn voetsporen ïleiid i wnrH betrouwbare lea om rt vervolgens aangeweleaS n Jf o r de veranda af tot DieS ® Z w de kamer gekomen t ÏÏ n T t Dieter op klikt 1S vertrek wijzend Hij vewT Qlrsholm het ver deze vraag beter voor zich had kunnen houdeiï Daarop wensch ik niet te antwoordeiK zegt Dieter koel t Maar Ik wel mengt Grace zich in het gesprek en daarop vertelt ze open hartig hoe Dieter aanvankelijk niets van het gemaskerd bal wilde weten hoe ze hem van Kaiserhof naar hier heeft laten ontvoeren en wat daarvan tenslotte het gevolg was Maar waarom is hij dan voor mijweggeloopen wil mevrouw Arlen persé j weten Dat begrijp ik niet I Mr Arlen die zwijgend achterover In I een stoel leunt werpt zijn vrouw vluch tig een weemoedigen blik toe i Intusschen is de lamp gebracht Lars ner schakelt haar in en belicht voorzich uB r r r tlB de smalle veranda die zich langs het ppS Z r K r o t en den zUgevel van het hotel ultIttdTkïï strekt ZU wordt door een ver uitstekend dak overkapt zoodat er slechte weinig j Ben paar stappen maar dan houden zij op Ete dief is dicht langs den muur waar een sneeuw ligt verder gegaan Laat mij uw schoenen eens zien Dieter pardon meneer Prausnitz Q c T Een face doet hem beseffen dat hij Alstublieft meneer Lersner zegt Dieter die plotseling een bijzondere sympathie voelt voor den man die hier hetonderzoek tegen hem leidt Neen dat zijn uw skilaarzen nietZiet u wel baron vergelijkt u maarDat moet een smalle voet zijn geweestzonder schoenen waarschijnlUk in wolien sokken U kunt den bal en de hiel ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgknng i 5 regels ƒ 130 elke regel meer ƒ O J6 Van btuten Ciouda en den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 öö elke regel meer ƒ O 80 Advertentien in het Zaterdagnununer 20 busLag op den prys Liefdadigheids advertentien de helft van den pr s INUE ÜNDfcN MLDia EELINGËN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 0 Op de voorpagina 50 hooger Gewone advertentien en ingezonden mededeelingen b j contract tot zeer Ksreduceerden prus Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Adveitentien kutum worden ingezonden door tusachenkomst van eolsede Boek handelaren Advertentiebureaux en onize agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau z n ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Te 13 uur rukteai zg Lierta binnen Over j het geiheeiei froniti duurt de opmarsch voort De stellingen der regeermgstroepen wjrden I fmophoudelyk door geschut en luchtmacht onder vuur genomen terwyl de regeenngs artillena rauwelyka antwoordt Geen nitel vlie uig der hnksche luchtmacht vertcheeh boven het front De vertegenwoordiger van de generaliteitvan rataloiue m België heeft medegedeeld dat alle geruchten vx wie welke Catalon tzich van Spanje zou willen losmaken valsobzyn en dat het Catalaansche volk trouwblyft aan het ideaal van democratiaeenngvan panje zoowel m de overwinning als mhet ongeluk I De verzending per post mt Dmtschlaiidnaar het handen der regeering zynde deelvan Spanje van kranten en tijdschrift isvan 1 od n af verboden I Onlasten te Valpai aiso W gpns een vechtpar ii tusschen aanhangers ue Spaanache regaerinig en die vangeneraal Franco m de Spaansche dub tpValpa ajso ChiU heeft de gomemeur vandeze atal gedreigd de club te laten alfuiten mdien met enn eindè gemaakt wowit aandeze handtastelykheden Dq laatste maal nti on t twist tydens de verkiezing van het clubcoimte DieutengBvolge moesten Atr leden Duibsche agi riscM part ji heeft een com Klausner directeur der Kredttanatalt oudmunique gepubbceerd waarm word mee ffezant Xvudwig wezen chef van deug d©eJddat de yBund der Landwirte de re bondsptradienst Joseph Reither gewezeogeenngverlaat De op 27 Februari begon OTivemeur yan benedenJJostenrflk nen poging om door samenwerking bmnen isehnutz eai Seitz gwezen burgmeeestersderegeenngtoteenpacifwatiedernatlona van Weenen dr Ludwi Weiser eertgdshteiten binnen den staat en tot een waarbor ohef der staatapoiitw ging van de rechten der Sudeten DuitschetB Heit Duatsche miniistene van propagandate komen w mislukt aooala ook de politiek vestigt te Weenen een afdeeliin die ziohdoor het regeenngsbeslmt van 18 Pebruan l ezig houden met pers radio omrcep 1937 ingeleid haar doel heeft g mst boftcooptheaters enz Hitler heeft order ge Aan de mededeelmg van het besluit tot J even dab de filialen van Duitsche organi satiea te Weenen on Oostenryksch karakter moeten hebben n ereheel bestuurd moe ten worden door Oostenrykers van g boorte Tegci de baantjeajagera Gouwieider Buhckel heetft teneinde betde laatste dagen zeer toenemende aantal personen die baantjes najagen in staat en I i arty tegjeni te gaian beschikt dat wie dehv ensch naai oren hrengti da ti eeo f anctie door een ander zal worden bea t nooit z candidaat kan ayn voor die functie Teneinde baantjesjagers ivan dit soort onscha delyk te maken heeft de gouwieider vandaag e e van dergel ke candidatea opstaanden voet Ui arrest doen sitellen en zalhy m het vervolg op dezelfde wyze optreden Vemomein wordt dajt het Oostenryitscneleg binnen zeer korten tyd vooraen zalworden van Duiteche uniformen I Ludwig WuUner t Vermaard declamator op SÖ jarigcn 1 leeftqd overleden De bekende toonieelspeler zanger endeclalnator dr Ludn WttUner is na e kort ziekte op bachtagjar ren leeftgd teBerlyn overleden i I iMdvng WUllnbr is 19 Ai ustus 185S in Munster in Westfaleni geboren ato Aoon van den componist Franz Wullner Aanvankelyk studeerde hy aan e universiteit te MÜnchen Berlyn en Staatsiburg m de Sermaar sche taal en was van 1884 tot 1887 leeraar aan de A cademia te Mimster In 188 ging hir naar het tooneel over werd eerste ka rakterspel er van het beroemde Hoftheater van Meminigen welkf Europeesche tournee hy meemaakte die een revolt in de tooneelwereld teweeg brachten In 1 6 nam hy afscheid van het tooneel en legde zich op zang en dieclamatie toe Met ongeloofhjk veel moeite wist hy zith in die nchtmff te bekwamen en trad een aantal jaren als concert en oratonumzanlgeT ook noff m tnelodraana s en opera s op VEREENIGDE STATEN Vertraging in de hehunüeverantie aan OiMtschland Lit betrouwbare bron wordt vemofmeriu dat de Amenkaansche regeering zou talmen mtt de levering van eeaii aanzienlyike hoe veelheid hehum aan Duitschland Ickes de fusie wordt toegevoefpd dat de gebeurtemssen der laatste tyden een enkele organisa tie en een geeamenlijke actie van alle krachten van het vdk eiachen DUITSCHLAND Maandagavond bevonden zich te Weenen 1742 personen in hechtenis Het A N P meldt uit Wieenen dat van bevoegde zyde wordft g€ onstateerd dat m te genstclluïg met de in het buitenland verspreide berichten waarm gesproiken wordt over 10 000 airrestattes en m hechtemsne mingen Maandagavond te Weemen in het gehetj 1742 ift arrest waren waarby zgn inbegrepen d personen dse wegens misda w v iu WVIUK terwyl yf andere ernstig gewond werd n m een echtparty buiten de club Aan het clubmeubilair werd tot een bedrag van drieduizend gulden schade aangebracht Het betreft hier met alleen mhechtems nemingeo wegens overtreding der deviez wetten doch vooral axrestaties met het doel vroeger n et vervolgde strafbare feiten als nog te onderzoeken Starhemhers pateir Muckennann en prof Ton HUdebrandt zoudCQ such met m hechte nis betvmden Zy vertoeven in het bmten I land I De volgende personen ayn volgens ol I ficieuze kringen Jn sommige gefvailea op hun eigen veiizoefc m hechtenis gesteld I Kol mel Adiam fvroeger leider van de fe j derale persdienst Alexander comman dant van het weefroorps van het Vaderlandwdia Front Ludwig iBechinie diiecteur der vfcihgheidspolitie te Salzburg Hans Becker I propagandaleider van het Vaderland l Front Siegmund Btjsel fömst Colbert 1 van de Telegraf het bekende auti fascistische Hetzblatt dr Ludlwig Draxler ge A ezen minister van fmarucien Majoor Alfred Elf Ier leider van den republitkeinscher J Schutzbund der revolte van Februari 1934 dr Alfred Gorbach leider van het Va derlandsohe Front m Stiermarken Alfred Gautsch gewezen directeur der veiligheids politie in beneden Oostenryk gezant Theo dor Hombosti gewezen dief van hej pro tocol Hertog Max von Hohenibeiig enj Prins Ernst von Hohenberg dr Alhrecht Hantsoh arrangeur van dCi door SöhuBch anr een ziekenhuis vervoerd worden len waren BUITENLANDSCH NIE U WS TaJiX HO SLÖ AKWE Fusie Bund der Landwirte met partv van Henleui Dese pari is thans de sterlute m d Ujecho SlowaakBche Kamer i e ïtund der Landwirte de regeenngapurty der Duitsche aigraners heeft besloten een fusie aan te gaan met die partfl van iwne jjTont i udwiflp iBechinie dnecteur der Hthkin AU gevolg hiervan heeft Stma die vtihgheidapolitie te Salzburg Hans Becker de paity in de r fs nng vertegen wooniig de zyn ontslag genomen als minister zondei portefeuille De party had onlanigs beslotrai de central der Du tsche actwistische partyietn te verlater on haar voorzitter Hacker volmacht te geven rzake de verder te volgen gedraigs lyn Hacker had heden het bestuur der par ty by oengeroepen hetwelk b oot de partü te ontbinden en en Hoc toe te tred i tot de party van HanJem Dit besluit werd aangenomen ondanks het verzet van den oitder Als gevolg van dit berfmt zal de party van Henlein mdb Kamer 4 afgevaardigden i igg aangekondigde volksbtemmmg Bmil hebben m plaats van 44 of 4 meer dan ae Kristen majoor van politie cojnmandant B ansche party de sterkst der Tsjecho van de politieke gevaneenis beruchten fol Slawaakscha partyen Het bestuur van da teraar van nationaal socialisten Ludwig wil ik eerlijk toegeven in het belang van het hotel de zaak zoo discreet mo gelijk te behandelen Overigens mevrouw kan t u het verwijt niet bef aren dat u verzuimd he t uw sieraden ter bewaring in de safe af te geven Wij zün na tuurlijk ook tegen diefstallen als deze verzekerd maar niet tot schadevergoeding verplicht U hebt de daarvoor gel dende bepalingen bij uw aankomst in het hotel ondertcekend Maar meneer dat is toch Ik hebhier tenslotte mijn intrek genomen invol vertrouwen op de reputatie van uw hotel I Om die reputatie niet öraioodlg Ingevaar te brengen hebben wij een safelaten bouwen Mevrouw Ik ben niet be voegd de eerlijkheid en de betrouwbaarheid van mijn gasten In twijfel te trekken zoolang deze hun rekening betalenBedriegers vindt men nu eenmaal In allelagen der maatschappij Laten we deze onverkwikkelijke dis cussie sluiten als Ik u verzoeken mag meneer Lersner zegt mr Arlen met een kalmeerend handgebaar Ik acht het hotel niet verantwoordelijk voor deze diefstal en zal mijn vrouw zelf schade loos weten te stellen Je kunt me den Amicus toch nietvergoeden zegt mevrouw Arlen bijnaschreiend I at is in ieder geval te probeeren meent mr Arlen Maar wat kunnenwe nu verder doen meneer Lersner Mijn huis is vol gasten een grootdeel daarvan is uit andere hotels naarhier gekomen in verband met het bal duidelijk zien masqué Ik kan onmogelijk ledereen af zonderlijk laten foullleeren zonder den naam van mijn hotel in opspraak te brengen Geeft u mU een oogenbiik tijd om er over na te denken u kunt er van op aan dat ik voor zoover de omstandigheden dat toelaten al het mogelUke zal doen om de zaak tot een goed einde te brengen Dat is goed maar wat gebeurt ermet hem vraagt mr Arlen op Dleterwijzend die als uit steen gehouwen tegenden muur leunt Meneer Prausnitz neemt zoolanghier een kamer die ik hem zal aanwijzen en die hij zonder mijn toestemmingniet mag verlaten Daar ga ik mee accoord meneerLersner stemt Dleter zonder aarzelentoe Voorlooplg is dan de zaak daarmeeafgedaan Ik hoop er spoedig wat meerlicht in te kunnen brengen U aUen magik in het belang van het verdere onderzoek zeker wel cm de strengste geheimhouding verzoeken besluit Lersner hetontflfehoud Meii gaat uiteen Dleter en Lersner voorop Het loopt tegen twaalven heneden bereikt het gemaskerd bal zijn hoogtepunt en door het koor der ultge laten feestgangers begeleid huilt de jazzband zeker voor de twintigste maal den schlager Aber neln aber nein Von dem kelner es glaubt S is der Hans ja der Hans Der die Ruhe mlr raubt Wordt vervolirdl Girsholm en Lersner keeren in de kamer terug Dat is een vervelende geschiedenis mevrouw zeer vervelend zelfs ook voor u meneer Prausnitz U liebt epn zeer ernstige verdenking op u geladen I Dat is helaas waar meneer Lers ner neemt x Xi mr Arlen het woord maar desondanks wensch ik er met na druk op te wijzen dat ik evenmin als mijn dochter aan de schuld van dezen jongeman geloof Tot een dergelijke lafhartige diefstal acht Ik hem niet in staat Ik deel uw meening volkomen mrArlen haast Lersner zich den Engelschman bij te vallen en ik wil wel onmiddellijk erkennen dat ik er precieszoo over denk Maar we mogen desondanks de feiten niet verdoezelen meneer Prausnitz bevond zich in de kamervan mevrouw achter de portlères van de iverandadeur en voor zijn voeten lag de leege casette Dat Is nu eenmaal zoogeweest j Ongetwijfeld meneer Lersner mengt nu Grace zich onverwacht in het gesprek maar ik zal nooit toestaan dat uDleter met de politie lastig valt Weesniet boos Pap verontschuldigt ze zichbU een ongeduldige beweging van haarvader ik zal dat nooit of te nlnunertoestaan Dat zou ook geheel tegen mijnplannen indruischen antwoordt Lersner Ik zou integendeel juist om uw hulpwillen verzoeken teneinde de politie erbulten te kunnen laten Het Is dat