Goudsche Courant, dinsdag 12 april 1938

No 19700 Prijzen per stuk Schapen 28 24 s zuiglammeren 16 14 10 Vette koeien aanvoer ruimer haiulel m tig prijzen Ie kw iets la er overige f vorige week Dinsdag prima koe 80 p os 74 vette kalveren aanvoer groot haJj kalm prijshoudend prima 1 25 schapenT lammeren aanvoer als vorige week hanikl redelijk ruim prijshoudend varkens am voer ruimer handel stroef prijshoudend Er werden weinig schapen voor exM gekocht Kalverenmarkt G iuda Maandag 11 April Aanvoer 22 tul Prijzen ƒ 4 6 Handel vlug Kaasmarkt Ouewarter U April Aangevoerd 9 wagens 406 stuks wegende 2025 K G Prijs Ie soort ƒ 20 2 Handel matig Dinsdag 12 April 1938 77e Jaargang y ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkrinK i 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgJtring 1 5 regels ƒ 1 55 elke regel meer ƒ 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bysLaig op den prys Liefdadigheids advertentiën de helft van den prjja INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 26 elke regel meer ƒ 0 50 Op d € voorpagma 50 hooger Gewone advertentiën en ingezonden mededeeüngen by contract tot zéér geredueeerden prys Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte Advertentiën kunnn worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boekhandelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zyn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn TELEGRAFISCH WEERBERICHT Hoogste stand 782 7 te Croydon Laagste stand 757 0 te Isafjord Verwachüng Zwakke tot matige wind uit Noordelijke richtingen gedeeltelyk bewolkt waarschynlijk droog weer iets zachter des nachts overdag zelfde temperatucr onafhankelijke gewesten waaruit ons tegenwoordig koninkrijk is voortgekomen te hebben aangevangtn Want al waren in de eerste maanden na het vaststellen van de instructie van 12 April nog slechts ielderland Holland en 2 eiand door ondersöheidenlyk 1 3 en 2 leden in het college vertegenwoordigd de Raad van State wa toch van den aanvang af aangewezen als het lichaam dat onder toezicht van de Staten Generaal de gemeene zaken van alle Noord Nederlandsche gewesten zou besturen Evenals de Unie van Utrecht van 1579 is ook de instructie van den Raad van State van 1588 ondanks de daaraan inhaerente onvolkomenheden en gebreken van kracht gebleven totdat de revolutie van 1795 aan de republiek der Vereenigde Nederlanden een einde maakte Wei is in 1651 een nieuwe instructie vastgesteld waarin onder meer de in feite reeds lang vervallen bepalingen betreffende de Engelsche leden waren geschrapt maar principieel verschilde die instructie niet van die van 1588 welke bepalingen voorzoover niet buiten gebruik geraakt de grondslag zijn gebleven van de werkzaamheid van den Raad van State Wanneer wy dus heden de vaststelling herdenken van de instructie van 1 588 dan herdenken wij daarmede een nationale gebeurtenis die gedurende meer dan twee eeuwen den re gee rings vorm van ons vaderland heeft beheersöht En al heeft het sterk ontwikkeld stedelyk en gewestelijk particularisme niet gedoogd dat m het staatsbestel dor republiek de Raad van State een zoo belangrijke plaats innam als aan Prins Willem van Oranje voor oogen had gestaafl dit neemt niet weg dat de raad zich a Mini sterie van Ooriog en tot op zekere hooK te ook Ministerie van Financiën der I unie en bestuursorgaan der generaiiteit i belangen bij voortduring van een gewichtige taak heeft mogen kwijten Hü heeft het voorrecht gehad alle stadhouders en ook de meeste joilgere prinsessen uit het Huis van Oranje aan zijne vergaderingen te zien deelnemen en geregeld met hen te mogen samenwerken in het belang van onze weermacht Die uitzonderlyke band met het Huis van Oranje is ook onder de gewijzigde omstandigiieden waaronder ons college sedert 18U werkzaam is nooit verslapt De zeer waardeerde aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana ook in deze vergadering is daarvan het treffend bewijs En het is nog slechts enkele dagen ervaren dour Hare Majesteit de Koningin op zoo bijzonder innemende wijze aan den dag gelegd in de herdenking van de gebeurtenis van 1588 Ik stel U v oor van die erkentelijkheid te doen blyken door op beden aan Hare Majesteit onze Hoogevereerde Presidente een telegram van eerbiedige huld te zenden Pernuuiente economische Nedei landsch Bel sch Luxemburgsche commissie Na de iriftallatie van de pennanente economische Nederlandsch Belgisch Luxemburgsche commissie onder voorzitterschap van den heer Van Isacker oud mlnister van Economische Zaken heeft de pennanente commissie dezer dagen te Brussel haar eerste bijeenkomsten gehouden Gedurende deze vergaderingen werden de statuten der permanente commissie definitief vastgelegd en werd in een atmosfeer van hartelijke verstandhouding een algemeen arbeldsprogramma vastgesteld pj TorfMUid met het 35ti jarig bestaan van d il ad van State heeft de vicepre jeirt Jhr Mr 1 BeeJ rts van Blokland in è heden gehouden vergadering van dezen raadde voigende toespraak gehouden Nude Baad an Statt heden in veigaderiiK ö 6nkomt mag ik niet nalaten de betsdMis in herinnering te brengen van den laden April in de geschiedenis van on college in de geschiedenis van ons vfld r Het wag op 12 April 1814 dat de soutereine vorst den na het herwinnen onzöi jiiifhankelu kheid aanstonds weder inge Iden Kaati van State in plechtige zittinj hhet voormalig hotel der betren van RotIwlam het tegemvoordige Departement v ui Brfensie heeft geïnstalleerd met een Uyefiak waarin de vorst de belffnlgryke taak B den raad als adviae rer d Hchaam Mi uiteengezet Ik behoef nauwelü ks aan te stippen d v k Raad van State van 1B8S niet het eerste Icollege van dien naam hier te lande is ge weest Het ie nog geen volle zeven jaren eJeden dat mijn nog aJty d zeer betreurd vnend en ambtfrvoorganger Van Lynden van Sandenburg in een buitengewone vergadering van onzen Baad de instelling herdacht door Keiz r KareJ V op 1 October 1531 van den Raad van State die geroepen was s Keizers zuster de Koningin weduwe van Hongarije ais landvoogdes der NederlandBhsgvwwaten in belangryke bestuuwzaken van advie te dienen Het is van aigomeene bekendheid boe in dien raad gedurende de jaren die aan den opstand tegen Spanje voorafgingen Prfns Willem van Oranje menigmaal een waarKlrawende stem heeft doen hooien en yooi è rechten der ingezetenen opgekomen Nadat die oude üaad van State in 1577 mi de Spaansche zyde was overgegaan beleen ond r den invloed van den Pnna lie ataten Generaal een nieuw aollege van teeJfden naam ingesteld bestemd o m newniden aartshertog Matthias in het landsbestuur te voorzien Aan dien Kaad waarin u Marnix van St Aldt gonde zitting had aj lang leven beschoren geweest Hy wrfween met den aartshertog Noohtans is fc raad voor de geschiedenis onzer staatsWdlingen m tweeéerlei opzicht niet zons ir belang Ih de eerste plaats wegens het i liiMr instelling door de Staten GeneJ ifli daardoor de plaat innamen van i lOa erein In de tweede plaats door de liadigWid dat de landvoogd aan de iMèwerking van den Haad gebonden werd 8lidvan Stat nevens Aartshertog Matthittwas niet zooals met het oude college iitden landsneerlijken tijd het geval wai dan zal Tonicum Noury U goed doen iherltptlli Devmtt 35 l WETHGE HACO TREXSIHG J 2e KLASSE Ie LIJST TREKKING VAH MAANDAG II APHIL 193tHOOGE PREMIËN 1 20 000 11304 f 1 500 5539 tKp f 1 00p 2481 5549 10455 1 aOO 17258 18354 f 100 2244 12a 5942 7013 10419 16306 18663 PREMl H VAN ƒ 30 Groote Bloemententoonstelling 836 378 386 401 433 463 896 093 912 961 1004 1039 1 9 1321 1629 1630 1857 1872 2267 2298 2490 2527 1 U4 2706 2735 2800 2864 3038 3044 3051 3092 3137 3540 3563 3581 3746 3787 3996 4O01 2559 2566 2567 2943 2954 296U 3151 3421 3443 3569 3600 3640 3645 3803 3818 3851 3853 3893 4038 4066 4077 4078 4112 4210 4276 4295 4301 4307 4598 4653 4660 4694 4726 4923 4965 4989 5074 5151 6353 5371 5380 5416 5582 5845 6876 5879 6901 5931 6039 6119 6160 6153 eiflB 6268 6269 6323 6329 6ll7 6637 6586 6600 6Ö12 6628 66B0 6774 6857 6895 TE BOSKOOP 14 30 APRIL 1938 7228 7233 7280 7295 7466 7468 7518 766ê 7830 7853 7880 1 8017 8068 8078 8TD8 6157 8213 8225 837K 8308 8330 8335 8349 8408 84 1 8488 8514 8524 8563 B63fl 8668 8687 B705 8718 8771 8700 8824 8G69 8885 8887 8979 9020 9041 9077 fllOj 9297 9373 9391 9408 0478 9488 9490 9507 9520 9674 Ü707 9796 0806 98i3 8814 9818 9855 9873 9878 10028 10093 10119 10132 10131 10137 10179 10190 10196 10197 10250 10299 10312 10332 10333 10353 10374 10387 10393 10397 10408 10409 10438 10466 10469 10472 10506 10516 10589 10Q50 10705 10775 10776 10782 10807 10814 10828 10838 10845 10861 10889 ltt884 10926 1096Ö 10J84 11037 11064 11116 11176 UJ87 11250 uHb 11280 11313 11346 11131 11438 11542 11661 11578 11579 fc 11588 11605 11609 11610 11619 11708 11721 11743 11760 11774 11833 nt33 11Ö43 ll J73 11911 11931 11034 11938 11947 11987 12001 12021 12040 1210B 12142 T2161 12152 12216 12252 1228 12320 J2342 12344 12371 13403 12434 12475 12583 12584 1260112648 12676 12741 12765 12791 13605 13812 13819 12842 1284612890 12893 12912 12842 12954 13009 13019 13033 13071 1308013089 13155 13194 13205 13275 13383 13339 13378 13381 13437 3453 13486 13498 13500 13508 13526 13534 13573 13585 1358 13597 13610 13641 13646 13670 13706 13719 13734 13760 l38a 13960 13972 14037 14065 14085 14131 14J49 14181 14239 1429514399 1 302 14321 14150 14374 14146 14456 14470 14475 1450 14534 Kf 63 145Ö8 14632 14638 14705 14708 14712 14747 147B3 14785 14787 14847 14848 14888 14890 14894 14931 14937 1497014995 15003 15070 15089 15094 l51U 16113 16129 16156 15170 15246 15269 15280 15 303 15346 15393 16398 15435 16440 15446 J5523 15575 15619 15£f39 15648 15664 16753 16809 1B820 15822 16829 16879 15896 16934 15964 I59S0 16981 10038 16003 1611716143 16146 161T4 16179 16195 16212 16250 16266 16303 1631516821 16346 16421 16462 16470 16493 16506 16515 16621 16 40 16648 16589 10610 16027 16639 16676 IG684 16718 16790 1680816623 16829 16899 16944 16066 16969 16983 17039 17050 1708417093 17139 17156 17213 17252 17276 17313 17352 17360 17442 17463 17478 17485 17517 17529 17577 17579 17583 17662 1775ft 177S8 17795 I7B2B 17852 17854 17865 17932 17980 17994 18043 180B2 18094 18130 18149 18189 18190 18201 18233 18240 1834 18348 18373 18380 18387 18485 18500 18503 18629 18571 IB667 18669 18679 18686 18712 18730 18741 18807 18818 18967 1897919001 19051 19089 19139 19165 19170 19173 19307 19231 1927519278 19281 19289 19294 19301 19364 19380 19385 19436 19466 19475 19545 19556 19596 1 619 19673 19682 19701 19729 19741 19748 19755 19776 19861 19898 19901 19920 19977 20038 20097 0126 20137 20161 20175 20188 20207 20241 26353 30272 20281P030B 20333 10335 20346 20349 2037 6 20397 20419 20433 20431 20483 20484 20503 30552 20560 20361 20536 20635 30Ö47 20661 30662 20687 20739 20744 20746 2074 20766 20789 20802 20813 29902 20930 20 47 29956 20972 A Wttk In dea ïamUiekrlog over uw huw la gezelschap over uw tong in de nneld over uw fedaohten neer zij sneeuw ruimden geen afstand konden doen van haar hoed en een door ae motten verteerd bont Het was twaalf uur s middags en Ralph stond op den hoek van de Stadiongaase en den Ring in de onmiddellijke nabijheid van een troepje sneeuwscheppers die juist even schenen uit te rusten Onder hen bevond zich een oude heer met een grljzeox knevel die vermoeid en uitgeput tegen een lantaarnpaal leunde Ralph overwon zijn aangeboren tactgevoel en zei schijnbaar oppervlakkig Ongewone arbeid meneer wat De oude glimlachte Ik zou het In negentienhonderd entwaalf toen ik mij dooi de firma waarIk veertig jaar als boekhoudef Werkzaamben geweest liet pen loneeren niet geloofd hebben als ze mij voorspeld haddem dat ik Maar ja wat zul Je andersdoeii Thuis een bejaarde vrouw en eenzieke broer Verhongeren wil Je tochook niet en dan neem Je maar liever hetwitte brood dat uit den hemel valt Andere werkloqzen waren naderbij gekomen Een jong meisje klaagde Ik heb einddiploma handelsschool en was blij wat te kunnen verdienen maar awj vind ik geen betrekking jMen heeft ook geen gelegenheid om eens kalm uit te kijken en te solllciteeren port en papier is niet te betalen en je kunt je ouders die het ook al niet te breed hebben toch niet voortdurend lastig vallen Een vrouw met niet onedele gelaatstrekken gat blijk van haar Instemming met deze woorden Als je jV maa niet tiltijd om de kinderen bezorgd behoefde te maken Zij zijn alleen thuis s morgens ga Ik dienen s middags weer en als dat zoo doorgaat zullen ze geheel verwaarloozen Op het oogenbllk heb Ik voor de morgemuren geen werk en zoo verdien Ik tenminste wat mtrt sneeuwscheppen De AiAerikaan beet zich op de lippen stopte den ouden heer een pakje Oostenrijksche band biljetten welk hij los in zijn broekzak had toe en verwijderde zich snel zonder ook nog maar een enkelen keer om te zien Ook in Amerika had hij veel ellende gezien maar hier scheen hem alles veel hopoloozer te zijn dan In de sloppen van New York en Chicago Daar konden de menschen zich tenminste steeds weer omhoog werken maar hier was de nood gereslgneerd moe en mat Hij begaf zich naar den Schottcoitor en wachtte evenals gisteren en eergisteren den penen F wagen na den andereoi af HiJ schfemde zich over zichzelf dit nüttelooze CTi jongensachtig optreden was wel lijnrecht in strijd met zijn enei lek karakter maar hij kon toch niet de hoop opgeven het blonde meisje met de verstandige grijze oogen dat hij op den dag van zijn aankomst als In een droom had gezietn terug te zullen vinden be strijd om Weenen Roman van HUGO BETTAÜER MJ 20U niet weinig verwonderd gea S h geweten had dat bnTïï oogenbük niemand minder rhAfr zijn werkkamer palels Talken weer opnieuw den JJJK n naam Ralph O Flanagan verÏOMwr papier krabbelde K n J telefo isch met deai flerrijkspoij g gesproken maar van g was hij ook mets meer te weten g dan hetgeen reeds In t vreemSSïSfV stond Nu liet hij S Z nw ï P aCht gaf O Pianagan Wn tT la Ab h ïaaJ heen t lelden dat nkaan bij den bondskanselier w u aanvragen 0 Wik achter de coulissen txft l ï t hij werd nage ïreden Q geërgerd en erSni het Kikel In de Pres e ch J a het hotelperChauffeur op straat vóór het MEMBIEirS BOODE STEB lABAK DaraookiBA M n ai p haK M Wordt vervolgd SPORT EN WEDSTRIJÖBN TOBTSAL Uitslagen van Zondac 10 April Kon Ned Voetbalbond Kampioenschap van Nederland DWS Be Quick C O Heracles P S V 2 i APDEELING I PromoUecompe title 2 klasse D W V Excelsior 5 2 AFDEELING n Promotieoompetltie 2e klasse Overmaas Emma 1 ü 2e klasse B UiHitas Hercules 4 1 Promotiecompetitie 3e klasse Hoek var JloUanci R D M 0 6 Martlni Aiptien 4 a ƒ 3e Idasse A I Sche veilingen Lu gdunum 3 1 B M T Hiliegom 2 HUiinen Tonegido 1 2 ie klasse C i Bodügraven Steeds Hooger l 4 Promotiecompetitie 4e klasse i Celerltas Rouwkoop 2 0 CromvlieW Dellt l O Promotiecompetitie reserve 2e klasSe D H C 2 H B S 2 3 0 D F C ii Overmaas 2 0 4 Promotiecompetitie reserve 3e klasse Oiympia 2 B M T 2 1 l Reserve 3e klasse D C V V 3 Gouda 3 3 0 Scliooahoven 2 parta 4 0 2 0 2 O S V 2 D C V 2 d 7 D HZ 2 D D C 2 3 1 AFDEELING III I Promotiecompetitie 2e klasse P E C Rigtersbieek 1 2 AFDEELING IV I Ie klasse Bleijerhfiide Roermond 2 4 JulianaN O A D 4 3 AFDEELING V promotiecompetitie 2e klasse Hoogezand F V C 0 3 Om den Nedcllandschen Voetbalbeker A he ronde O wlP Neptunus 1 i 2e ronde De HollandlaaiL Goujerak i C V V G S V 1 0 I Om de Coupe Coenegracht Tongeren Belgisch Limburg Nederlandsch Limburg 4 1 Goudsche VoetbalbondIe iclasse MoercapeUe 1 Bergambacht 1 1 2 Groeneweg l Groot Ammers l 2 0 Overgangsklasse Nieu wkoop 1 0 J A 4 3 2 Moordrecht 2 Haastrecht 2 l O Beslissingswedstrijd 2e plaats Dilettant 2 stolwijk 1 0 3 2e klasse A i O N A 5 Waddinxvcen 2 2 1 Gouda 5 Bosk Boys 2 6 1 2e klasse B Nieuwerkerk 2 Ouderkerk 1 4 0 3e klasse A Bosk Boys 5 Nicuwveen2 0 5 O N A 7 Bodegraven 3 10 2 7d 93 156 609 627 811 819 1216 12311430 14851696 17772152 21583393 24Ü7 2617 264 ï 3017 302B 3478 3480 3679 372a 3741 3934 3945 1242 1565 1578 1797 1819 2107 2181 2444 2456 4131 4154 4162 4189 42ÓÏ 4349 4355 4560 4671 4581 4798 4830 4866 4370 4900 5205 5223 5261 63S4 5312 5577 5610 6619 bli i 5310 5973 6008 6020 C2d6 6250 6263 6505 6611 6701 6751 5945 6190 6221 6500 6504 H639 6697 70017008 7325 7336 7565 7637 7887 7911 7034 7088 7122 7189 7371 7451 7457 7461 7639 7700 7715 7720 7962 7976 7994 7995 Gouda fr G S V 4 3 2 3e klaase B G S V ö Oiympla 6 2 4 Bosk Boys 4 O N A 8 2 6 Moordrecht 3 MoercapeUe 2 1 4 Zwervers 3 Ammerstol 2 1 2 3e klasse C Schoonhoven 4 Oiympla 5 i 1 Groot Ammers 2 Bergambacht 2 i J Ouderkerk 2 Oudewater 3 0 5 Nleuwerkprk 3 Ammrstol 3 2 6 O NA en G S V in bekertournool uitgeschaketd Gouderak bereikt de derde ronde j Olympia 11 start in degradati wed strijd met een draw Voor üe competitie wai en gisteren alleen reserve elltallen in actie Olympia Z begon tegen B MT 2 de degradatiewedstrijden met eeia gelijk spei dat voor het verder In het tournoorom den Nederland schen Voetbalbeker kwam O N A in de eerste ronde uit tegen Neptunus De Gouwenaars werden door een 4 l neder laag uitgeschakeld Ook G S V dat voor dé tweede ronde in Rotterdam den eersten klasser C V V ontmoette is uitge i schakeld doch het scheelde maar een j haar want groen wit is het slechti l O tegen deze sterke tegenpartij zeer eervol gesneuveld Eemi uitstekende prestatie leverde Gouderak die den tweeden klas ser De Hollandiaan U oefde en aldus de derde ronde bereikte Verder is alleen In de bekerwedstrijden nog aan Olympia die voor de tweede ronde thuis tegen NeptuUftis speelt 235 243 277 In G V B Stolwijk eerste klasser I In den Goudschen Bond viel één be i sliaslng Stolwijk won den besltssings wedstrijd tegen Dilettant 2 voor de be zetting van de tweede plaats lm de over gangsklasse fraai met 3 0 waardoor het thans naar de eerste klasse promoveert In de hoofdgroep bracht Bergambacht i zich In veiligheid Voor de bezetting van de laatste plaats gaat het nu tusschen Groot Ammers die elf punten heeft en uitgespeeld is emi Gouderak 2 die negen punteui bezit en nog één wcd ijd moet spelen In de overgangsklasse deed NieuwRop door een kostbare zege de onderste positie aan Haastrecht s tweede over dat nu ernstig bedielgd wordt In 3A verspeelde het leidende vierde van j G S V door een nederlaag zUn voor i sprong In verllespunten op gelijken voet is gekomen Ook in de C groep is de spanning aan den kop gestegen Bergambacht 2 en Oudewater 3 handhaafden zich doch Olympia S die één stond 1087 1U3 1366 1384 1635 1651 1958 2072 6929 6970 69 1175 1404 1662 2141 moest een punt afstaan Bergambachtgaat nu aan de spits doch alle drie caoididaten hebben evenveel verllespunten I In 3B behaalde O N A 8 de eerste over winning I Gouda Uermes D V S 2 hangt van uw remmen af Hun leven en het uwe evenzeeri kan misschien irorgen al behouden blijven danlt lij uw remmen Gouda speelde gisteren een vrlendschappelijken wedstrijd tegen Hermes D V S de eerste klasser die momenteel dit praedlcaat tegen de kampioenen van de 2e klasse moet verdedigen De uitslag was 2 2 welke stand reeds bij rust was verkregen Gouda speelde in een meuwe formaüe O N A Neptunus 1 4 I Thuisclub had de leiding MARKTBERICHTEN Veeraarktt Kotterdam 11 April Aanvoer li l stuks Vette runderen 693 vette kalveren 300 nuchtere kalveren 20 schapen en lammeren 37R varkens 505 bokken of geiten 2 Prezen per K G Vette koeien 16 68 50 54 vette ossen 70 66 50 56 vette kalveren 115100 65 76 varkens tevsml I gewicht 65 54 53 schapen 50 45 40 flMe eo Nadat de gasten korten tijd in den aanval zijo geweest neemt O N A het initiatief over Uit een ingooi bemachtig Hofstede den bal en na een korteoi dribbel geeft hü O N A de leiding 1 0 Meer en meer neemt Neptunus lUerop het spel in handen De defensie der gastheer en waarin Kersbergen uitblinkt houdt echter de Rotterdamsche voorlioede in bedwang Uit een overrompelenden aanval scoort de midvöor den gelijkmaker l l O N A geeft aen moed niet op Van Lent schiet eenige malen rakelings over Tegen het einde van de eerste helft zijn de gasten weer aan t bod Van Leeuwen ontneemt Van Spaendonck op het nippertje een fraaie kans terwyl WUtemburg eenige zeker schijnende doelpunten voorkomt S B M Kort na de hervatting scoort de Rotterdamsche rechtsbiimen uit een corner 1 2 Direct daarop kruipt het Neptunus oel door het oog van de naald als Hofstede wanneer het leder uit een pass van V d Spelt langs het doel rolt op het crltieke moment ten val komt Bij een tegenaanval der gasten bemachtigt Wiltenburg uitloopend den bal bij het wegwerken trapt hij echter tegen een der baclfis aan de bal stuit voor den doelmond waar de Neutunus midvoor hem verder expedieerft i 3 Het Neptunusdoel iwordtnu als het ware belegerd Met zeer veel geluk weet de Neptunus defensie den druk te weerstaan Als de Rotterdamsche aanival even opluchting brengt maakt v Spaendonck er 4 1 van 1 Veel belangstelling van P P W Parcours is één KM lang Neem eens een tijd lang regelmatig Tonicum Noury Onderga de weldadig kalmeerende werhmg op het zenuwstelsel den pittig opwekkenden invloed op den geest Ondervind hoe Uw geheele wezen na het gebruik van Tonicum Noury wordt verkwikt Hoe Uw werklust en veerkracht worden verhoogd Dan lult U tot Uw vreugde bemerken wat het beteekent volkomen gezond sterk en fjt te zijn geen last te hebben van moeheid prikkelbaarheid en gejaagdheid Volgende week Maandag zal het voor Vires et Celritas de groote dag van denP P W zijn Het publiek dat omgetwijfeldweer in groote getale zal opkomenf zal den strijd uitstekend kunnen volgen Er is namelijk wederom een traject van tK M lengte uitgelegd zoodat men de loopers resp 5 etn 3 maal langs zich tieenziet trekken De junioren zullen driemaal het pad om den vijver In het Nieuwe Park loopen I De kleed gelegen held voor de loopers isin het Veemarkt restaurant waar ook dekeur van fraaie prijzen zal worden uit gereikt j Er ziJn talrijke inschrijvingen ontvangen Gel gespeeld 1 E n onovtrtrotlin miJiM k iaptt Jtcrt ntrvonuit ovinpanmng lunttooshctd Eii voor den maoUiid M 50 per flacon Dubbelt Fabnkanié N V Nourypharma ZBterdag middag is op het O N A terrein een wedstrijd gespeeld tusschen de O N A veteranen en een elftal van beiastingambte inaren De uitslag wa s 5 5 j ZWEMMEN I verdubbel Uw energie Zwem en Poloclub Ellhoeven TONICUM NOURY Op de Zaterdag j 1 gehouden bestuursvergadering werd het bestuur van den Z en PC Elthoeven te Reeuwijk als volgt samengesteld W N de Bruijn Jr voorzitter A de Bruijn secretaris P Radder penningmeester P Burger en A F Steenbergen commissarissen Het secretariaat is gevestigd van Swieten straat 24 Gouda Dat is nog nooit geweest z n zeldzaam Bookers feest Vieu io iaim notsenlwti fa ieeet U rixduMeMt k N lahDdl Er h Meova Rood Ster Tabuk nimMilqt No 6 Mm 6 cerac an No 10 van 10 cant per luU OM I I a kaïakleiteielw 3ood Ster smaak da kodheid an gaar van deaa b loemdl tabak oovennindenl nhanrlhiirfil óAk 14 da niaoM Rooda Star No 6 i XX Ji Sta otf A tA gtmM mar i ia tdbahT DitbladverschtJntdagelüks behalveZon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 25 per week 17 rsnt itorsing per looper geschiedt Franco per post p er kwartall fs ó Abmmementen worden dagelSks aangenomen aan ons Bureau MARKT u rl un IJ om agenten en loopers den boekhandel en de postkaSorën Sr2 rp sïïeVn nf 4SoT Ad iniatratie en Redactie ïelef = macht ons zeer ernstig bedreigden en nuin de Spaansohe havens de laatste handwerd gelegd aan de uitrusting van de armada bestemd om Engeland en de Nederlandflche gewesten onder het Spaansche geweld te doen bukken Eerst toen met April de Staten Generaal officeel van het ontslag van Leicester kennis hadden gekregen gevoelden zij zichvrij om tot herstel van de openbare ordeen regeling van de algemeen landsregeeringmet doortastendheid op te treden Een vanhun eerste besluiten gold toen het vaststel jlen van de instructie voor den nieuwen Raad van State De Staten Generaal aelve nam voorgoed de plaats van den landsheerin Zij vertrouwden weliswaar het uitvoerend bewind toe aan den Raad van State waarin ook te allen tyde de gouverneurs enstadhouders der provinciën zitting en stemhouden hebben maar de Raad zou dit bewind niet uitoefenen dan onder het toezichtvan de algemeene staten en met dien verstande dat deze zich het recht voorbehielden zoowel voor zich zelven als voor destaten der afzonderlijke gewesten om ordete stellen ook op de zaken welke krachtensde instructie aan den raad waren toevertrouwd In het bijzonder werd nog vastgrfJ flteld dat de bevoegdheid van den Raadvan State in geen geval de grenzen zouoverschrijden van hetgeen aan dit collegtuitdrukkelijk was opgedragen Zoowea uit de bepalingen 2 lve der instructie als by een vergelyking met die van vroegere instructies blijkt de bezorgdheid van de staten dat de Raad van State te groote macht zal hebben Men kan met recht zeggen dat bet jaar 1588 beslissend is geweest voor den regeeringrsvorm der republiek Het is het jaar waarin de Raad van State geacht kan worden zyn nationale taak al orgaan van d HET JUBILEUM VAN DEN RAAD VAN TATE De beteekenis van den tws alfden Aprifin de geschiedenis van ons vaderland een zuiver raadgevend lichaam In de moeilyke jaren na het vertrek van den aartshertog zien wy achtereenvolgens nog weer andere colleges van denzelfden aard ten tooneele verschynen Ik noem frtechts het college der nadere unie en de landraden bewesten en beoosten Maze Ook het bestaan van deze was van zeer voorby gaandeh aard hun rol van geringe beteekenis Prins Willem hield v t aan het denkbeeld van een hem ter zyde staanden RaaU van State als centraal regeeringsorgaan voor alle gewesten Maar eerst in den nood waarin ons land vprkeerde na den moord op den prins in Augustus 1584 gingen de staten van verschillende gewesten er toe over weer een Raad van State in te stellen die met i ien jongen Graaf Maurits aan het hoofd en met uitgebreide bevoegdheden voorloopig met de regeering werd belast Behalve Holland Zeeland Utrecht en Friesland zouden ook Brabant Vlaanderen en Mechelen in deze nieuwen Raad van State vertegenwoordigd zijn Gelderland Overijsel en de Groninger ommelanden namen aan de oprichting van het college geen deel Bezoekt de Het gold slechts een voorloopige voorziening Vergeefsche pogingen werden aangewend om den koning van B rankrijk daarby Koningin van Engeland de souvereiniteit ovpr dezf g cwest n te dofii aanvaarden Daarna kwam als resultaat van moeizame onderhandelingen in Augustus 1685 eer verdrag met Koningin Elisabeth tot stand waarbij Engeland tegenover de te verleenen militaire en fihancieele hulp ats onderpand de steden Vijssingen en Briell aan de monden van Schelde en Maas verkreeg tegelijk met do toezegging dat de opperbev Ihebber en twee andere door de koningin aan te wijzen Engelschen zitting zouden hebben in den Raad van State QBOOTE BLOEMEN TENTO iJSrEllING ÉÉ Dczr Raad kreeg in 1586 epn nieuwe instructie geheel opgesteld naar de aanwijzingen van den Graaf van Leicester di in stryd met de ontwijfelbare bedoeling zii ner vor stin nevens het kapitein generaalschap ook de hem door de Staten Generanl aangeboden landvoogdij op zich had gi nomen bÖSIKSP 14 V 30 APBIL 1936 Een jaar later vertrok de landvoogd De Nederland SC he bevolking zelve was tengevolge van Leicester s wanbeleid en de bemotiingen van de tot diens aanhang behoorende drijvers in een toestand van weerspannigheid tegen hare eigen regenten komen te verkeeren Alom traden een hopelooze verdeeldheid en schromelijke verwarring ringaan den dag die te meer te duchten waren nu Parma s diplomatie en leger geheimste zelfs nog niet in 2ijn gedachte tot volledige ontwikkeling gekomen plan om Oostenrijk te helpen was verraden hij besefte dat hier terugkrabbelen niet meer mogelijk was wilde hij geen amaad werpen op het aandenken aan zijn beminde moeder maar hij zag nog steeds niet den juisten weg voor zich dien hij fcou kunnen inslaan En daarom had hij gaarne de ultnoodlglng aangenomem van den heer Lank die gisteren bij tvem was geweest temeer omdat de prlvé secretaris van den directeur der Bankvereeniging hem verzekerd had dat hij in de villa van den heer Klopfer Hart verschillende verstandige en Invloedrijke manmen zou leeren kennen Vandaag had Ralph O Flanagan door een toeval gelegenheid een dieperen kijk op het Weensche leven te krijgen om een blik achter de nog aJtljd fraaie en verblindende coulissen te werpen Den vorlgen dag was er een flink paR sneeuw gevallen en daar waar de straten eikaar kruisten werkten behalve de menschen van de gemeenterelnlglng tallooze per uur en per dag gehuurde sneeuwoprulmera Voor den jongen Amerikaan leverde dat een aangrijpend schouwspel op Hij zag twee tengere joaige meisjes wier blauw bevroren handen den sneeuwschop nauwelijks konden vasthouden mannen piet lorgnet of bril wien men slechts te duidelijk aanzag dat zij geen Uchamelijkenarbeld gewend wai en kinderen die nauwelijks den leerplichtigen leeftijd overschreden kon den hebben en vrouwen die zetfs wan FEUILLETON hotel de kellners ja aril s de oude Lanier op den hoek telkens wanneer hij verscheen zóó n serie buigingen dat hij een ruggegraatsverkiomming bij al deze i menschen onvermijdelijk achtte on onI danks alle voorzorgsmaatregelen kon hij niet voorkomen dat hom op straat I dames en heeren aanspraken om hem zijn hulp te verzoeken hetzij voor de instellingen waarvoor zU zich Interesseerden dan wel voor zichzelf Dagelijks ontving hU honderd en meer bedelbrle ven iedereen scheen hem te kennen groette hem met een onderdaffilgheid waarover hij zich steeds meer verbaasde kortom hij scheen In het middelpunt aller belangstelling te staan Dat alles was hem echter zeer onaangenaam en belastte zijn geweten Ralph was lm het diepst van zijn ziel een vijand van elke zoogenaamde weldadigheldsactie Hij zou direct bereid zijn geweest groote bedragen beschikbaar te stellen om iemand een existentie te verschaffen maar weigerde halsstarrig zijn medewerking aan de instandhouding van mrlchtingen waar soep en warme koffie werd uitgedeeld De ellende moest In haar wortel in de oorzaak worden aan gegrepen meende hij maar niet In haar gevolgen Werkloozcn behoeven werk maar geen aalmoezen Aan ieder kind schoenen te geven heeft geen zin de ouders van die kinderen dienen In de gelegenheid te worden gesteld zelf schoenen voor hun kinderen te koopen Ralph bemerkte al spoedig dat door een onhandigheid van zijn bediende zijtn