Goudsche Courant, donderdag 5 januari 1939

No 19925 Vriidag 6 Januari 1939 77e Jaargranir nen len Juni 1937 werd het kabinet van Prins Konoje in Tokio gevormd Dat was een vjjftal weken voordat de oorloR van Japan in China begon Het kabinet JtrecR duB wel te kampen met ongewone omBtar dighod n Aanvankelijk trad de vroegere ministerpresident Hirota als mi nister van buitenlandsche xaken op Bijna een jaar later eind Mei 1B38 had er een omvorming van het liabinet plaats waarbij jreneraal Oï aki den zetel van miniBter vm buitenlandache zaken bezette terwijl generaal Itagaki minister van oorlog wen JBeni maanden later trad wederom een liia op en werd Oögaki vervangen door 1 vroegeren gezant in China Arita Het aftreden van Oe ki kan als een bcj van de huidige crisis besdurawd worden Ofschoon hy een hooge fnrictie in h t leger bekleedde kon hy het toch niet vinden met de leidende militaire kringen die dp WBBtiffng van een Centraal Bureau voor China en de daar te atiditen nieuwe ordenhig verlangden Oegaki verzette zich hiertegen hetgeen hem zUn ministerieele leven kortte Na zijn aftreden werd de nieuwe ambtelijke instantie mg voerd en door den Keizer goedgekeurd In die tweede w ek van DecenAer heef Aitta tegenover de ambassadeurs van Ergeland en Amerika uiteengezet welke richt lijnen Japan in zün Ooat Aziatische politieA wenschte te v rfgen In eerste instantie was de bedoelbig een politiek onomigch en ealtureel blok Jtopan Chlna Mandsjoekwo t Tormen De Westerache mogendheden TOgen in deze politiek een beperidng van hun rechten in Cftina en stelden zich deswege met elkaar in verbin ng terwijl ook Frankrijk werd ingelicht Engeland He Amerika weten dat het bereid was economische represaillemaatregelen teg n Japan te nemen indien Amerika rich peneig toonde hetzelfde t doen Terwijl de Japansche gtneraal Doiharo poogde in China een vredelievende oplossing te vinden met als gevolg de bekende breuk tusschen de politieke en de militaire leiding in China werd bekend dat Amenka Mn de rejreerin In China een cwdiet van 25 millioen dollar had verleend en Engelaiid en voorioopi e leening van 4W 000 pond i Y oe DE SPA ARZEGËLKAS MAATSCHAPPIJ DE EENDRACHT geeft 6 rentCTergoeding lian haar spaarders en levert bemiddeling bU de aanschaffing van hnlshoudelUke goederen Wie nog niet tot haar cliënten behoort geve zijn adr op ROTTERDAM mswe j ARNHEM uri ci Ts AMSTERDAM Met WLderkeerigen heilwensch brensfen cïe Burgemeester de Wethouders en de Secretaris van Gouda dank voor de bü de jaanvisseUng ondervonden belangstelling mmimm Mr K F O JAMES Mr H P C M DE WITT WIJNEN i C H KOEMANS W SANDERS E A POLET G 3 3 POT awttm SchoenmakeriJ H V d POOL Wa laponnan aaj i Raam 106 107 a ndj Inl ri anl 7 WISKUNDE PftüSVERUAOO lewco aangeboden op zeer billijka Toor aarden T or leerlinzeii H B S en Gymnaaium Toor caBdidaUo BOUWKUNUia OPZICHTER enz door P S DAUVILLIER tlUBG UABTENSSINGGL U m varder In all afdallngan aanbladingan tegan anerm laaa OprulminsiprUian I i GERZpN Uu Jïlodehuis Artis pfaaije achfcar vaiMtec andetpécialazu verKeio van imaak ijn t kenmari van VefikcJe BESCHUIT DEN HAAG VEENESTRAAT Mevrouw Laat U eens een proefwasch behandelen bij DE MODELWASSCHERIJ GRAAF FLORISWKG 113 115 GOUDA IVdefMn 2M4 De prachtige MAROKAANSCHE BONTTASSCHEN xgn aangekomen Toonkamer CRABETH CRABETHSTRAAT 8 TELEFOON 20a0 Gebruikt bedrijfswater als regenwater zoo zacht Onderga de opwekkende tfl venteriunde werking die lichaam en geest nieuwe krachten achenkt Ondtnlnd den weldadig kalmeerenden Invloed op Uw zenuwen die U rustiger en bthéerachttr maakt Mqeheld en slapte verdwijnen doorTonloum Nouryl Eén theelepeltje vóór den maaltQtf BU alle apothekers en drogisten verkrUgtiaar è f 1 per flacon Dübb flacon f 8iS Wanneer U zich moe en overwerkt voeltj neem dan £ ens Tonicum Noury liö rttó Wiets schenkt zooveel weerstandsver mogen tegen de gejaagdheid en rusteloosheid van dezen lijd als Tonicum Noury Welk een weldadig kalmMrende werking op het zenuwstelsel welk een ruBtgevenden Imdoed op den geest welk een krechttgo venterfclng voor tiet gfheele lichaam I Tonle im MounM verdubbel Uw energie leder automobiftit kan u dJidalijk vertellen hoeveel klhmmlmr per uur zijn wagen haalt maar slecMa elnlgen weten hoeveel me er ze wel noodig hebben a die vaart te tIepM nOtan tt rnrdul meetyv TONICUM NOURY REUNIE BIOSCOOP BOUDA Vanaf VRIJDAG 6 t m DINSDAG 10 JAN I R C U S FERNAND GRAVET en JOAN BLONDELL iB i De Koning en het Revuamel Al Jde Attractie De splinternieuwe copie van het grootste aller ladiaueccaacn JOE E BROWN ala Clrpusolown Vrildags Populaire Voonit Entree 25 0 60 eenl 1 Toegang lederen leeftijd I ZONDAGOCHTEND 10 30 Eerste vertooiiing in Gonda On der de Bruggen van New York WOENSDAG 2 UUR MATINEE JOE E BROWN als CIRCUSCLOWN en 6 gekleurde Teekenfilnu = t THALIA THEATER Vanaf VKIJOAG 6 JANUARI zetten wU ons aerate niaawe Knnaima in IKII Toor U VROOUJK en LACHEND in DIRECTT na t wefan PRWUKR ROTTERDAM en 3 WEKEN DBN HAAS IVcrwaclit DE AVONTUREN VAN ROBIN HOOD RBUNIEIMI ROEPEN U VOOR METRO 60LDWYN MAYER S LACH LAWINII lalSCO TOCItlSTKN Taegang eiken leeftijd VRIJDAG PROPAGANDAA VOND 25 4 cS W0U4SDAGMIDDAG 2 urn GBOOTB MATINEE TOORSTBLUM Kei IdSCO TOBItlSTBN LtCHENIIII PRIJZEN VANAF U cl LACHEN llll ATTENTIE I I ATTENTIE A 8 Vrijdag het veelbesproken filmwerk het laatste dee en verrolj p lm Westen nlchts Neues ei De wer terug vtui ERICH MARIA RBMARQÜIB 3 KAMERADEN met VIER WERELDSTERREN erin ROBERT TAYLOR PRANCHOT TONE ROBERT YOUNG MARGARET SULLAVAN Ben Metra Snp rwark PLAATSBESPREKEN BEGINT VANAF VRIJDAG JANUARI ÜUB SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA TEL 3750 VANAF VRIJDAG 6 JANUARI WALT DISNEY S earsta gateekande hoofdfilm BE RKO RADIO MM SNEEUWWITJE iN DE ZEVEN DWERG04 in d N ri Hi4Kh turn Het aal natuurlijk storm lopen dus bespreekt 2 dagen tevoren üwe plaatsen Cassa geepend lederen dag van 11 tot 3 nar ATTENTIE Aanvang der avondvoorstelling aui U Zaterdafavead aanvang 6 uur en 8 uur St Zendag algealotcn vMrstelllngen niet doorlopend aanvang 3 aar S n S en 8 n 3t Wsenadagmlddag em 2 uur MaHnée Entreeprijzen 25 4 en 55 eent ren 14 iaar Omtis netaostalUllt VrWbwtT popid e tr pr n 25 Cf 40 Ct 60 Ct IZOlilDAaOCHTEND 8 JANUABI 10J 1 SHBin TBIFLE GASV COOFEB CABOU LUOMBO Ik e oniceerende film VADERS EEREWOORD Toegang 18 aar Intrteprlia f a i5 ƒ M M eoiiDsoiE mïMm NIEUWS ËN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDREOTM NIEUwSkERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN em Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ADVERTENTIEPRIJS Udt Gouda en omatraken behoorande tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 B0 elke regel meer ƒ 0 25 Van kuiten Gouda en den bezorgkring 1 regels ƒ 1 65 elke regel meer 1 0 30 Advertantiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den luijs liefdadighdda atjvertentiën de helft van den prijs LinnmNEMENTSPBIJSi per kwartaal f 2 26 per week 17 cent overal waar de Hn oer looper gescUedt Franco per post per kwataal ƒ 3 1B AwLHten wordm dageHlks aangenomen aan ons Bureau MARKT SI GOUDA lu m nten en loopers den boekhandel en de postkantooren buSt dagelSks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie TelefiJSo Ï7 Poatrekening 4 8400 INGEZONDEN HEDEDEELINGENl 1 4 regels f 2 26 elke regel m er ƒ 0 6 Op de voorpagina 50 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tuaschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn JAPAN S NIEUWE KABINET Waarom Konoje heenging Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen bö contract tot zeer gereduceerdenprjjs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte ning neenit verlaging van inkomstenbelasting kan vragen Wettelyk adopteeren is hiervoor niet noodig slechts moet men kunnen aantoonen dat de volledige zorg voor het kind op den belastingbetaler rust en dat niemand anders voor hetzelfde kind belastingverlaging aanvraagt Voor ieder kind wordt 60 pono sterling van het belastbaar inkomen afgetrokken Wie vóór 5 April 1939 een kind ter verzorging tot zich neemt ontvangt do volle verlaging voor het belastingjaar da op dien datum eindigt Een aardig rluchteliiigenverhaal is het Volgende TSvee Duitsche jongetjes broei tjes van 13 n 11 jaar resp Perdi en Hanat genaamd schudden elkaar dezer dagen plechtig de hand bij den ingang van een boerdery in Kent in het dorpje Plöckley bü Ashford Zy feliciteerden elkaar omdat z een belofte hun moeder gedaan hadden kunnen houden namelijk dat zy altyd voor hun negenjarig zusje Ingrid zouden zofgen De jongens waren door de dorpsbewoners uitgekozen die hadden ingeteêkend op een Itjst om df kindwren voor een onbepaalde periode te verzorgen Maar toen men hoorde dat de jongens weigerden naar Fluckley te komen zonder hun znajo lodon twee naburige dorpen aan haar to onderhouden pewr dagen reisde het d i tsl naar PluckIpv In nd klemde Urzel de nieuwe pop Ui haar moeder haar als afscheidsnv sefnye had meegegeven in de armen Zy ia een echt huisvrouwtje en heöft aldoor de klfieren van riaarzelf en de jongens verzofB en op d bagage gele Zü vertelde dat zjj heel gelukkig waa omdat zij nu in Pluckley de kousen van haar broertjes behoorlijk kan biJbviudMi De vader van de kinderen waa een Jood de moeder was arisch Vijf Jaar gtïeiJen is hun vader gestorven hij was een wel gesteld fabrikant n sportkleedlng Ferdi wil vliegenier worden Hansi operazanger en Ingrid modeteekena Te Maar eerst zullen zÜ met anderei kinderen de dorpsschool temidden van de hopvelden beozekeri en dezen zi mer zullen zy wat werjji op de boerderij leeren errichien Beek zou in Miinohen in het hotel Die Vier Jahreazeiten afstappen en voor eej particulier bezoek vandaag nog in München biijven Vanavond vertrekt hij naar War schau Het Joodsche vermogen in vooiinaliff Oostenrijlt Duitsche lezingen over het Jood ch vraagstuk Volgens een offimele mededceling van de nationaalsocialistische partij bedraagt het totale vermogen van de circa 200 000 Joden die in de Oostmark het voormalige Oostenrijk wonen 2 041 828 000 mark 47 768 Joden hadden een vermogen van meer dan 6000 mark Uit Berlyn wordt nt gemeld Onder de onderwerpen van een reeks ie zingen welke het rijksinstituut voor de ge achiedenis van het nieuwe Duitschland tus Bchen 12 en 28 Januari door hoogleeraren uit versch Uende de Ien van Duitschland in het groot auditorium van de Berlijnsehe universiteit laat houden kunnen mogelijk de volgende belangwekkend worden gevonden Pi of dr Walther Fratik over Alfred Dreyfuss de eeuwige Jood prof dr Alfred Grunsky over Spinoza z Jn leven en zijn werken in het licht van de Jodenkwestie prof Max Wundt over H t Jodendom in de filosofie prof dr Gerham Kittel over De historische grondslagen van de rasseninmenj ng in het Jodendom en prof dr Otmar von Verschuer over De lifthameUgke raasetikcnmerken van de Jo dsn Vladitelingen In Bnf land Belastingverlaging voor pWgoudera In Engeland zyn reedg veel jeu fdige Duitsche vluchtelingetjes ondergebracH Zooala men weet logeeren tij in kampen totdat partif ulieren hen opnemen Om dii laatste te bevorderen hebben de belastin grn een rienwen maatregel getroffen nl dezen dat wie een vluchtelingenkind geheel ver orgt en alle onkosten voor zijn reke Hitler zal Roosevelt antwoorden sterling Arita zette nu in een conferentie met de buitenlandsche pers de nadere bedoelingen van Japan uiteen waarin hü betoogde dat Japan geenszins het oogmeik had de Westersciie mogendheden van do eoonomisehe concurrentie in China uit te sluiten Maar hy kwalificeerde de EngelschAmerikaansche leeningspolitiek als Jb treurenswaardig en gevaarlijk Kort na d zitting van de Japansche Kamer werd de nieuwe ambtelijke instantie i oor Chineesche zaken in werking g steld onder leidtnp van luit generaal Yana awa Gelijktüdip werd het driejarenplan gepubliceerd waarbij de samenwerking tusschen Japan China en Mand3Joekwo al leidend principe werd voowpgeeet Meer t n meer kwam aan ftn dag dal prins Konoje het hoofd met kon bieden aai de moeilijkheden die gaandeweg groeiden Men herinnert zidi de groote rede van Konoje op den 22er December over de leidende gedachten van Japan met betrokking tot China en de daaropvolgende troonrede vwi den Keizer waarin h wik op klemmiend wijïe tot ontplooiing van een nationalcri geeat van eenheid w rd opgewekt AHpp kwam te staan in het teeken van de na tionale nwhilisatie met het doel een gesloten eenheidspartij te stichten welke bc we ging meer en meer stuitte op de tegenkanting der bestaande partijen De rat o nalisèen wilden de macht der partijen hro ken door de Kamer te ontbinden en in het kabinet maakte de minister van binnenland sche aken admiraal Soe atsoegoe zich tot tolk van deae beweging Daarmee was d eenheid van het kabinet gebroken Baroi Hiranoema de nieuwe leider van het kahi net een T3 jarige jurist president ran den Geheim n Staatsraad staat zeer vriend schappelijk tegenover de Nipponi tische bf w g1ng eii was leider van de activistische groep Men kan nit de berichten lezen dut tot de ministers die uit het afgetreden ka binet worden overgenomen zoowel de minister van buitenlandsclie zaken als de mi nister van oorlog behooren Alles duidt e op dat Japan zyn agressieve houding ee der zal verscherpen dan verzwakken In zijn rede bij de opening van den Rijksdag op 30 Jamnari Terwijl Duitache diplomatieke kriiïgen ontstemd zijn over de gisteren door Roosevelt gehouden rede wordt naar Reuter meent te weten niet verwacht dat een officieel potest of iets dergelijks het gevolg er van zal zyn Het waarschijnJükst is dat Hitler op de boodschap vftn Roosevelt zal antwc den m een rede die hij ter gelegenheid van de opening van Rijksdag oi 30 dezer zal houden Terwijl het mimate rie van propaganda den Duitschen bladen heeft laten weten dat zij niet flitaarzaam behoeven te zyn in hun kritiek is de Dmtsche diplomatischpolitl srhe Kcirrespondenz opvallend tam in haar commentaar en in politieke kritigen krijgt men den indruk dat dit officieuze orgaan meor dan de andere bladen de eigenlijk cfficieelp meening weergeeft KOZAKKEN WTLL N AUTONOMIE Zti willen hun gebied bevrijden van de communistische heerschappij Congres te Praag Vandaag zal te Praag een congres van de DoiüwMÜcken worden geopend Het congres eal drie dagen duren Tydens dit con gres zal i ataman generaal Popoff zyn toekomstige buitenlandsche politiek uiteyiretten Vermoedetijk ligt in dit congres de aanleiding tot het g rucht ïat een congres z u woFden gehouden van vi htelilgon uit d Poolsche en Sovjet Russifszlie Oekraïne di in Tsjech o Slowakije leven De Eerste Kamer over actueele staatkundige problemen gen tusschen de volkeren onderling hetgeen noopt tot het doen van steeds hoogere uitgaven en het breaigen van veel meer offers op het stuk der defensie dan In 1933 toen dr Colijn zijn eerste crisiskabinet formeerde was t voorzien £ n daarbij komt ten slotte nog dat duizentten medem hschen van huis en haard verjaagd van goed en bestaanszekerheid beroofd ten onzent eea schuilplaats vragen Dit verzwaart de taak van de Nederlandsche volksgemeenschap opnieuw en vereischt van haar andermaal offers Gesteld voor de oplossdng van zulke moeilijkheden mag het kabinet en mogen de daarmede verwante partijen zich afvragen of zij voor het land veraihtwoord blijven door te volharden Ixk de houding in 1937 aangenomen Naar het oordeel van deze leden had gelet op de aangehaalde feiten een kabinet op anderen grondslag moeten optreden en wel zoodanigen dat op het gebied van bevordering van de welvaart bestrijding van de werkloosheid en saneerüig van de algemeene geldmiddelen homogeniteit zou zijn gewaarborgd Die homogeniteit nu uitbreekt in het huln dlge kabinet Verscheidene leden spraken hun voldoening uit over hot bezoek dat de Koning der Belgen onlangs aan Nederland heeft gebracht Uit de hartelijke ontvangst zijner Majesteit te twurt gevalleUv is aldus betoogden zij ten duldelükfcte gebleken hoezeer men hier te lande op goede betrekkingen met den Zuidelijken nabuur prijs stelt Vluchtellngenvraagstok Niet de betrekkingen met België baarden den hier aan het woord zijnde leden zorg doch wel die met Japan alwaar thans een geestesgesteldheid in aanhang wint die een gevaar voor Nederland posdtle in Nederlandsch Indië dreigt te wordMi inzonderheid nu er in Europa staten zijn die zich nauw met Japan hebben verbonden Verscheidene leden verklaarden ten zeerste te zijn getroffen door het schrijnende leed hetwelk aan een bepaalde volksgroep in een naburig land wordt aangedaan Ofschoon zij volkomen konr leen bUlUken dat de Nederlandsche re Het vraa£ stuk van de vluchtelingen Aan het voorloopig verslag omtrent de algemeene besctiouwingen over de ruksbegrootuig voor het dienstjaai i93a wurdt onUeenü Bij den aanvang van deze beschoawingen wet d allereerst een woord gewijd aan ae veerUgjange regeering van Hare Majesteit de Koningin by de geestelijke nerdenktng waarvan ons voiit In aUe zune lagen in treilende eeiulracnt en geestdriit heelt getuigd Ettelijke leden waicn van meeining dai er nu dit kabinet 2ijn tweede bewlndsjaar is ingetreden allesalns aanleiding bestaat om aan de hand van de tot dusver bereikte resultaten eene bespreking te wijden aan de doeltrellenüheid der beginselen waarop het heet u steunen en aan de gegrondheid van de redenen die ten vorigen jare re toe hebben geleid het samen te stellen gelyk is geschied Zij verklaarden echter zuiks met met opgewektheid te kuhnen doen omdat huns inziens noch in het tot nog toe door het kabinet volbrachte werk noch in de tweede onder dit bewind uitgCÊgproken troonrede noch in de deze begeleidende millloenennota veel is om te roemen op het speciale karakter dat dit ministerie zou kenmerken en waaruit aijne bijzondere werkdadlgheid zou moeten voortvloeien De moeilijkheden waarvoor dit kabinet zich ziet geplaatst zijn dus werd betoogd niet geringer In omvang en in beteekenis dan die waaronder het vorige ministerie heeft gewerkt Nog vragen als toen problemen als de verhooging van s lancl welvaart de vermindering van de werkloosheid en de saneering van de algemewie geldmiddelen om oplossing Daarbij zijn gekomen de zorgwekkende buitenlandsche spanningen ten gevolge wa rvan ons land in veel meer geïsoleerde positie dan vooiheen is komen te I stftaii en vergt zijn handhaving als zelfstaikcUce 1 koloniale mogendheid g sUidige steeds grootare aaxuiactit Die positie gaat gepaard met veel grooiere onniit en onackerheld In de betrekkin Wat beoo rt president Roosevelt De indrukken van zÜn boodschap aeer uiteenloopend De reactie op de boodschap van Roosevelt ia verachilknd al naar de partijen Senator Pittman heeft verklaard dat hö het absoluut ee ia is met de door Booseveic T ït wigezette buitenlandsche politiek terwyi de afgevaardigde Hamilton Fish be weert dat Eoosevelt oorlogshysterie verspreidt om gebreken in het binnenland te tedekken aangeaien de Vereenigde Staten sen enkel gevaar loopen aangevallen te worden Senator Pittman verklaart te geleoven dat de regeering der Vereenigde Staten tot de conclusie is gekomen dat het noodzakelijk is moreele financieele en commercieele sancties toe te passen tegen de Bchenders van verdragen Afgevaardigde Sirovich een geestdriftig aanhanger van de New Deal verklaart dat de rede v n Roossvelt de bergrede op ïij rtreeft Anderen onder wie sèïÖftoi Wheeler zyn van meening dat de rede zal behooren tot de groote staatapapie ren der natie Uit het luide eenigszim pottende applaus btj de passages waarin ue president de mogel kheid noemde van mindere uitgavein bleek de kracht de RePubUkeinache minderheid Algemeen iwifi men toe In Roosevelt handig geweest if or de verantJwo wdeiykheid voor de werklooriieid te lOaatsen op de schouders der congresleden en te laten doorschemeren ftat wanneer eij de oitgaven besnoeiden ten taffite van menscheHjk leed zü verantwoording zouden moeten afleggen tegenover de kipzers die nog toegewijd zijn aan het libe ralisme In de meest uiteen oopende kringen w WaahingtoB heeft men den indmk dat de ïweWeat niet pafctijwan noch i rt j eerend partijleider heeft gesproken dwh als hoofd van de natie Zelfa tegenstanders van HooseveH prezen den moed waarmede de president het conflict tusschen de totalitaire en liberale systemen in het licht heeft gesteld daarbij openlyk erkennend dat de totalitaire lardpn practisoh betere resultaten verkrijgen dan de democratieën althans tydelyk Alle kringen kennen groote beteekemt toe aan het feit dat Roosevett een beroep heeft gedaan op de religieuze krachten om de erdediging der vrijheidsbeginselen te Btaanen Verklaring van Chamberlain Naar aanleiding van de boodschip van Roosevelt In een verklaring die Chamberlain hetfi afgelegd naar aanleiding van Roosevelt s boodschap aan het congres zegt de Britsohe premier Niemand die l elast is met iware regeermgsverantwoordelijkheid kari niet onder den indruk gekomen züti van de plechtige woorden waarmede de president der Vereenigde Staten gisteren de gekozen vertegenwoordigers van het Amerikaansche volk heeft begroet Op deze eilanden waar men zoo duidelijk inziet dat wy alechts door vrijheid en vrede de zegeningen waaïvoor wy generaties lai hebben gezwoegd voor onseelf en voon hen die komen kunnen hopen te behouden en ontwikkelen worden de gevoetens wellre door den president tot uiting gebracht zijn verwelkomd als een nieuw bew s van de vitale rol van de Amerikaansche democratie in de wereld aangelegenheden en van haar toewijding aan heL l aal van geordenden menachelijken v oruIt ang De ataman van de Kozakken an den Don generaal Popoff heeft den vertegenwoordiger van Havas te Praa verklaard Ik Yv niet de leider van een politieke party doch de leider vari een geheele natie Ik ben leider i an een volk van meer dan 15 millioen dat woont op een gebied van meer dan 500 vierkante kilometer tusschen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee Mijn doel is opnieuw den onafhank lijken staat der Kozakken in het leven te roepen en de grondwet welke in 1918 is aanvaard door dé Kozakken in te voeren Het eerste artikel van deze grondwet verklaart dat het gebied bewoond door de Kozakken gouverein en onafhankelyk ia geregeerd door een ataman en een raad van Kozakken Ora eerste doel is het gebied der Kozakken te bP Tijden van dp communistische heer srhapplJ ira BECÏÏS BEZOEK AAN HITLER Omtrent het bezoek van den Poolschen minister van buitenlandsche zaken Beek aan Hitler wordt van semi officieele zyde verklaard dat dit bezoek van particulieren aard was By het onderhoud dat Beek gistermiddag met den Piihrer heeft gehnd ware n ook tegenwoordig de Duitache minigter van buitenlandsche zaken von Rïbber trop en de Duitsche ambassadeur te Warschfcu alsmede de Poolsche ambassadeur tJ Berlyn Omtrpnt den inhoud der besprekingen die Beek met Hitïer heeft gphad wor lt niets medegedeeld H t spreekt vanzelf aldus verklaart men van semi officieele zyde dat een dergelijk particulier bezoek van den minister van buitenlandsche zaken van een met DuJtschland bevriend land geenszins een verrassing of iets sensationeels beteeIcent en het zou daarom volkomen misplaatst zijn er groote politieke combinaties aan vast te knoopen Men kan zoo zeRt men natuurlijk aannemen dat het onderhoud de gelegenheid bood verschillende kwesties waarbü beide landen betrokken zijn ter sprake te brengen Na hun besprekingen hebben Hitler en Beek met de overige heeren de thee gebruikt Tegen kwart over ses vertrok Beek Hitler en von Ribbentrop begeleidden hem naar zijn auto en naansn daar teer hartelijk afscheid van hem Bedt reed naar het station BeiT hte gaden vanwaar hij met pen speciftlen trein naar München ging vergezeld door den Poolschen ambassadeur te Berlijn den Duitschen ambassadeur te Warschau zijn kabinetschef den chef van het protocol en de overige leden van het gwolg v n den Poelachen minieMr van bultenlandadw uken