Goudsche Courant, maandag 23 januari 1939

NIEUWE SCHOUWBURG SOCIËTEIT ONS GENOEGEN GOUDA DONDBHDAG 2 JANUARI S 1I mr per pond 7 et een per pond 7cfi per pond 10 et per pond 10 éi Hei regent hoopfes bifVan Haren i t it blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal waïr de bezortfmg por looper geschiedt Franco per post per kwataal ƒ S 15 Abonnementen worden daïelijka aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA i hij onze agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onze bureaux zyn dagelöks geopend van 9 6 uur Administratie en Redactie Telef Jntero 2746 Poatrekcning 48400 iigent in Temblmg naby Cham Een 57jarigo man die van medeplichtigheid beftchuldigd was is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf WIEDEMANN WORDT CONSULGENERAAL ƒ TE SAN FRANCISCO Vertrouwein man van Hitler Officieel wordt uit Beriijn gemeld dat Hitler kapitein Wiedemann zyn persoonliiken adjudant benoemd heeft tot consulgeneraal te San Francisco in de plaats va baron von Killinger die een post aan het departement van buitenlandsche zaken te Berly n heeft gekregen Wiedemann commandeerde in den oorlog een compagnie waarby Hitler als korporaal diende Beide mannen koesterden toen ter lijd reeds groote achting voor elkaar Hü genoot het volste vertrouwen van den Eührer werd verscheidene malen belast met belangrijke missie en steeds goraadpleegd wanneer Hitler voor belangrijke beslissingen stond Hij behoort tot de gematigde nationaalsocialisten Sommige kringen zien daarom in dat opzicht eenig ver band met het ontslag van Schacht Anderen zien in zy n benoeming een gefbaar jegens de Vereenigde Staten Hem zou opgedragen zyn betere betrekkingen met dit land te scheppen Te New York heeft het bericht dt Wiedemann naar San Francisco gaat groote verrassing gewekt Men vraagt zich af wat er achter zit Tn 1937 bezocht hÜ de Vereenigde Staten Bij zijn aankomst werd hy uitgejouwd door antinazi s NIEUWE ONTSLAGEN BIJ DE RIJKSBANK Vice president en een der directeurs van hun functies ontheven De Fiihrer heeft de leden van het directorium van de Rijksbank vice president Dreyse en rijksbankdirecteur Hülse van hun functies ontheven Tegelykertyd heeft de Führer den staatssecretaris van het rijksministerie van economische zaken Rudolf Brinkmann tot lid van het Ryksbankdirectorium benoemd tJoch hen tevens gehandhaafd in zijn functie van staatssecrtaris De ryksminister van economische zaken en president van de Ry ksbank Funk heeft staatssecretaris Brinkmann tot vice president van het Rijksbankdirectorium benoemd Hitler spreekt een uur met Chwalkowsky Minister na afloop naar Praag teruggekeerd Chwalkowsky de Tsjecho Slowaaksche minister van buitenlandsche zaken had Zaterdagmorgen van 11 30 tot 13 45 uur in de Wilhelmstrasse in Berlyn een onderhoud met von Ribbentrop waarby alle de twee landen betreffende kwesties werden besproken Te 14 uuf gaf von Ribbentrop in hotel Kaiserhof een noenmaal ter eere van Chwalkowsky Hitler ontving Chwalkowsky om 17 uur in de nieuwe rijkskanselarij Chwalkowsky die door den chef van het protocol Freiherr von DSmberg van hotel Adlon naar de rykskanseiarij werd geleid w vergezeld door den Tsjechischen gezant te Berlyn Mastny en den kabinetschef Masaryk Ter eere van den TsjechiBchen minister presenteerde op de binnenplaats van de rijkskanselarij een eerewacht van IJitlers lijfstandaard het geweer Chwalkowsky werd verwelkomd door den chef der kanselarij staatsminister Meissner de adjudanten van den Fuhrer en door den Duitschen zaakgelastigde te Praag gezantschapsraad Hencke Vandaal werd hy naar de werkkamer van dei Führer gebracht waar Hitler zijn gjst welkom heette Aan de hierop volgende bespreking namen von Ribbentrop en de Tsjechische gerant te Berlijn deel In politieke krin gen deelt men mede dat de bespreking tusschen Hitler ed Chwalkowsky tegen 18 uur was geëindigd De minister vertrok met het gebruikelijke ceremonieel uit de rijkakanselarü HHf ia laat in den avond per trein naar Pïaag teruggekeerd k4 Kleiweg 23 Gouda Tot 31 Januari geven wfi een GROOTE KORTING opaUe Bontwerk n Regenkleeding ZIE ONZE ETALAGES VAN DER SLOOT OOSTHAVEN 22 TBLEFOON 3219 BONTWERKER BOB PETERS NATIONALE REVUE KLEEDING NAAR MAAT ilMC NOG VERSCaULLENDE KOOPJES in onze Halfjaariijksche Opruimt Pracht DAMESTASSEN BOODSCHAPTASSEN VERKERK Kleiwegstraat 6 8 Telef 2166 GOUDl LOU BANDY IN ZUS UEDJÏES EN SKETCHES 24 24 NATIOiNAliE REVUE GIRLS rolschaatsen rollende kogels enz GUUS BROX met Sn Harmonica Trompet Saxofoon Rimbafoon eni RIC RAC ROC BE DRIE DiANSBNIDE DWAZEN mf SIMON DE WIT VERKOOPT BEPPIE DE VRIES De TroUTrelSkc ster van de Nationale Sevue CLAIRETTE HAMMé prasenteert SIM SALA BIM II t vBiraisende illuBionUten nummer HET HUWELUK VAN PRINSES MARIA VAN SAVOJF Vandaag is te Rome het huwelyk voltrokken van Prinses Maria van Savoye de ngBte dochter van koning Victor Emanuel in met prins Louis van Bourbon Parma iift huweiyk is hedenmorgen om elf uur ingezegend in de koninklijke kapel van het J urinaal Zaterdagavond zoo vernam de Tel van den corr van de Daily Tel te Rome hiel den de koning en de koningin een receptie gwaarvoor 3000 gasten waren uitgenoodigd 1 Prinses Maria is 24 jaar oud zy moet de meest geliefde dochter van den koning z n t run Louis werd in OoBtenrük geboren en 40 jaar Hy is de zoon van wijlen hertog Kobert van Bourbon Parma uit het tweede ywelük cn het vijftiende van de achttien kmiieren De prins heeft zyn zomervacanCtie dïkwyis te San Rossore by de Italiaan pche Iwninklyke familie doorgebracht Fx koningin Ena van Spanje is voor het lumeiyk overgekomen en ook ex koning Ifonso zal er by aanwezig zyn Koning ns van Bulgarije die getrouwd is met n oudtre zuster van de bruidj koningin t io anna wordt vandaag verwacht zijn V malin bevindt zich reeds te Rome Verscheidene prinsen en prinsessen van ii t huis van Bourbon Parma zuster en halfzusters van den bruidegom zyn van hun landgoed nabü Viareggio te Rome aangekomen De hertog cn de hertogiit van Tu n neef en nicht van den koning en de koningin en prinses Catharina van Grieken land bevinden zidi eveneene in Rome Het I nog niet zeker of ex keizerin Zita van OMtenrfik in staat zal zUn te komen tJ 6 ne kïoonprinsje Boudew n van Rië won van koning Leopold en neef idammerkaas 20 f Goudschekaas 20 + per pond Leidschekaas jong roene erwten Ipliterwten gebroJ Capucijners Kleine tuinboonen 16 PIET BRECHTS op z n best I DRIES KRIJN De allround ravue artUt MATTHIEU VAN EYSDEN Ncerlands bekende Revue en Filmster ROB MILTON in zjjn niet te evenaren creaties Goede Koffie per pond 9 cl Krachtige Java thee per ons pakje 20 et 1 ISOLDE KAUFPMANNfraüee Zeifrijzend bakmeel p pondspak 10 ct Javarijst per pondspak 10 ct Pruimen per pond 10 ct s TuttiFrutti per pond 10 et Andijvie en Spinazie per liters blik 17 et EN DAT AT T F S IN DiE GROOTE LACH REVUE LACH lEDEREN DAG HUJZEN f ï leden 1 60 1 75 leden IM a M ledao IJ IJM leden O en Q M beL Inbeir PUatebeepreldni Dlnjdas U JTan ea WMn U K Jan nm 11 tot 3 uur 5 stukken huishoudzeep 10 et MOM DE WIT DE GOUDBRON VOOR DE HUISVROUW 1 N V UZERHANDEL P ROND Pz Gouda Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek L Notaris K ZEEVAT te HAASTRECHT au op MAANDAG 30 JANUARI IKSB iet avonds om 7 j uur in Hotal DE ZALM aan de Markt te Goudn publiek verkoopen DRIE nagenoeg voltooide WOONHUIZEN m t ERVEN te Gouda aian de Ridder van Catswesf groot tezamen 5 Ï1 aren ireleecn naast perceel nr 226 To veilen in perceelen en gecombineerd Belaaldair 27 Februari 1939 Beziohtiging volgens plaatselijk gebruik Inliditingen worden verstrekt door venoamden Notaris BOELHUIS Notaris K ZEEVAT t HAASTRECHT al op WOENSDAG 1 FEBRUARI 1639 des morgens om 11 uur aan de womin van den heer P VAN VEGTEN te GOUDA aan de Ridder nn Catsweg 13 wegens beëindiging van net bedrijf om contant geld publiek verkoopen 18 kalfdragende of gekalfd hebbende Koeien 3 pinken 3 kalveren 1 stier met schets 1 werkpaard aftands 1 achtjarig zwart merriepaard en 2 veewagens Vöór den verkoop genummerd te bezichtigen Notarissen J KOOPMAN Mr C D TUKKER en M C SAMSON te Rotterdam en G W NAGTGLAS BOOT te Gouda zullen op MAANDAG 6 FEBRUARI 1939 bü inzet en op MAANDAG 13 FEBRUARI 1939 bfl afslag telkens des avonds om half acht in Hotel DE ZALM aan de Markt tt Gouda VERKOOPEN Het hotel café restaurant en lunchroom Hollandia aan de Markt no 40 te Gouda groot 4 are 60 centiare Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde Notarissen Rotterdam Beursplein 24 en Gouda Oogthaven 39 GOEDE REPARATIE verhoogt de levensduur van Uw schoenen Laat n daarom mbs reimeeren in d SCHOENMAJKERIJ van H VAN DEfe POOL RAAM 107 18 77e Jaargang 19939 Maandag 23 Januari 1939 IIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN IJERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE lEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz ADVERTENTIEPRUS Udt Gouda en omstreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 S0 elke regel meer ƒ 0 25 Van kuiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijslag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft van den prifs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel maer ƒ 0 50 Opde voorpagina 60 hooger i i Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van souede Boek handelaren Advertentiebureatix en onze agenten en moeten daaga vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te zyn Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gereduceerdenpi Js Groote letters en randen worden Ijerekend rtaar plaatsruimte RECHTSCHEN ZIJN 25 K M VAN BARCELONA De stad onderhevig aan een bommenregen Uitbreiding der Duitsche weermacht De regeering heeft belangrijke maatreI gelen genomen ter versterking der Duitj sche weermacht en tot het vormen van een j nauwer verband tusschen leger en S A HiÜer heeft gedecreteerd dat het onderscheid ings teeken van de S A voortaan dp waarde zal hebben van het militaire onderse heidmgsteeken der bruine militie en den grondslag zal vormen van de pre en postmilitaire opleiding Elke Duitscher van zeventienjarigen leeftyd die geschikt is voor de wapendienst is verplicht het militaire onder scheidingsteek en der S A te verkrijgen als voorbereiding voor den militairen dienst De soldaten die actieven dienst verricht hebben zuli worden ingelyfd by de z g Wehrmannschaften nieuwe formaties die met de S A in nauw verband staan en waar zij naar gelang der behoeften van het geregelde leger een speciale militaire training zullen ondergaan FlNGEf CHE VERKEERS VLÏEGEOOT VERGAAN Door ysvorming gedwongen op zee te dalen tusschen New York en de Bermuda eilanden Tien der inzittegiden geredf Drie zün verdronken De Cavalier een vliegtuig van de Imperial Airways dat dienst doet tusschen NewYork en de Bermuda eilanden heeft Katerdag noodseinen uitgezonden welke een ramp deden vreezen Nader werd bekend dat de Cavalier te 17 47 GJtf T geseind heeft dat alle motoren tengevolge van ysvorming weigerden terwyl het vliegtuig zich op een hoogte van ongeveer 500 meter bevond Binnen enkele minuten moest een noodlanding verricht worden Te 1812 ky am het bericht dat deze daling geslaagd was Deze mededeeiing werd een minuut later gevolgd door het enkele woord sinking wij zinken Omtrent het lot van passagiers en bemanning bestond gisteravond onzekerhe d Volgens een Reuter beriCht uit New York zou e i onbekend stoomschip de passagiers en de bemanning hebben gered Het bericht van de redding werd l tPr door het bureau der Imperial Airways dat op de Bermuda eilanden ig gevestigd ontkend We deelde dit bureau mede dat hot 4merikaansche stoomschip City of Rayvilie op de plaats was waar de Cavalier haar gedwongen daling op zee heeft verricht Volgens Havas ia een Clipper vlieg bont van PanAmerican Airways van de Bermu daeilanden naar de plaats des 0nheils uitrokken Bedrijfsleven stilgezet e legermacht van Franco heeft haar opmarsch Zaterdapj voortgezet In de rlchBng van Manresa en Barceloa eïi volgens len bericht van het hoofdkwartier staan de iroepen van generaal Vague na de bezetling van de kleine haven Sitges dat is ten van Villanueva thans reeds op 25 k m an Barcelona Ook andere afdeelingen zouden zich toen leeds ongeveer 25 k m van Barcelona berinden Meer in het noorden staan de troepenin generaal Garcia Valino die aangekomen zyn voor het groote dorp San Sadurnl e Noya gelogen cht bij den spoorwpj tan Barcelona Igualda is Zondagmorgen om negen uur zet door de legionarissen die sedert drielagen voor de stad stonden In de anderelectoren is de opmarach algemeen Officieel wordt in het reohtsche hoofdkwartier medegedeeld dat er geen versterkte regeeringslinies meer zijn niet meer kunnen zijn voor Barcelona Maatregelen van Barcelona Barceltma berrfidt zich voor tot een strijdtot het uiterste Zondag werd door den raadsheer voor economie van de generaliteit een decreet epuhlieeerd waarin werd bepaald dathandel en industrie in Barcelona van af Rieden stop gezet zullen worden opdat alle Invalide mannen tot 56 jaar en alle vroudie zich als vrijwilligers zullen aanmelden ter beschikking zulleit kunnen worlen gesteld van het militaire gezag voorIe uitvoering van de werken die men hun al aarwiizen Uitgezonderd zijn de oorlogsinduatrieen de sanitaire inrichtingen en de levensmiddeienbedryven benevens de restaurants de dagbladen en de openbare diensten 21 Anzana heeft Barc ona veiiaten In linksche Spaansche kringen te Perpignan loopt het gerucht dat president Anzana Barcelona met onbekende besbenuning iou hebben verlaten Men gelooft in het algemeen dat hij zich naar Valencia of Madrid zal begeven Volgens mededeelingen van uit Barcelona komende Franschen wordt de levensmiddelen schaarschte in de Oatalaansche hoofd stad waar steeds meer vluchtelingen binrenkomen voortdurend grooter In het hnksche legerbericht wordt de veroverir g van Squalada en Villafrouca door de tegenpartij erkend Het rechtsche legerbericht meldt o a de verovering van Sitges en San Pedro de Rivas m het kustgebied van Santa Margarita en San Jaime meer naar het Noorden waar de rechtsche troepen over de Noya 1 rokken Behalvfe dat zij Ingualada bezet hebben hebben Franco s troepen zich ook meester gemaakt van het dorp Vallbofia en in dezen sector zyn zü negen K M ovifrukt Enkele eenheden bevinden zich thans op S K M van Manresa In den noordelijken sector werden het dorp Sanahuja en andere belangrijke stellin n noorden van den rio Llobregos gezet De weg van Valsello naar Salsona werd gepa8seei d Het aantal krügsgevan genen dat sedert het begin van het offensief ge maakt werd bedraagt 39 500 Voorts wordt te Burgos de val gemeld van het belangrijke wijncentrum San Sadurr i In den zuidelijken sector Luchtbom bardcmenten Barcelona is gi steren heftig gebombardeerd Met regelmatige tusschenpoozen ziJn de driemotorige bommenwerpers geëscorteerd door jachttoestellen boven Barcelona verschenen Het aantal dooden bedraagt 31 iat der gewonden 75 De bombardementen waren in hoofdzaak gericht op het haveygebied daar de recht s fichen naar het schijnt een blokkade in de lucht willen instellen De Britsche schepen Yerkbrook Huntresn African Mariner en Dover Abbey werden bij de bombardementen van Zondag getroffen en aanzienUi k beschadigd Van de bemanning an de African Mariner zijn vier Grieken gedood Ook andere kustplaatsen zijn gisteren gebombardeerd Gistermiddag toen Valencia voor de vierde maal door tien van Majoca komende vliegtuigen werd gebombardeerd is de brug van het Britsche vrachtschip Cardiff ernstig beschadigd F n Britsche matroos werd gewond Verder werd een arbeider gedood en zün vier personen gewond Vijf vyandelyke vliegtuigen hebben Alcoy gebombardeerd feest een vacan tiereis je naar de Bermudaeilanden maakte Een van de andere geredden had onlangs een ongeluk gehad waarby hij een arm brak Toch wist hy zich thans vast te houden Naar herstel van het Khalifaat Verrassend optreden van koning Faroek van Egypte Koning Faroek heeft te Cairo se nsatie veroorzaakt door m de Quosoem moskee de plaats van den Imam in te nemen en vopr te gaan in gebed Na afloop werd hy door de menigte toegejuicht als Khalief van den Islam Het optreden van Faroek geschiedde in tegenwoordigheid van een aantal Arabische leiders onder wie Emir Self el Isla Hoessein jan Yemen en Emir Feisal van Saoedisch Arabië Het wordt toegejuicht in Arabische kringen welke de noodzakelijkheid gevoelen van e n gezamelyk strever naar vereeniging van den Islam De algemeene gevoelens hier zyn dat Egypte de leiding op zich behoort te nei i van een vereenigd Arabisch front Faroek s optreden wordt opgevat als een teej en dat hij een dergelijke leiding op zich wil nemen terwijl het duidelijk bleek uit de houdihg an de Arabische leiders bij de ochtendgebeden dat Faroek als algemeen leider zal worden aanvaard Veertig vooraanstaande Arabieren uit alle deelen van Palestina zyn gisteren bijeengekomen in het huis van Nasasjibi te Jeruzalem Zij hebben vastgesteld dat de Arabische gedelegeerden voor de Londenbche conferentie die te Beyrouth syn aangewezen niet de Palestynsche Arabieren doch slechts de party van den Groot Moefti vertegenwoordigen Zij hebben aan de jcedelegeerden die thans te Cairo byeen zyn een telegram gezonden waarin zy verklaren te hopen dat de pogingen succes zullen hebben doch op het standpunt staan dat de vertegenwoordiging der Arabie n zooals die door het congres te Caïro wordt gewenscht een zuivere party vertegen woordiging is OVERLEG TE BERLIJN INZAKE JOODSCHE EIVfIGRATIE WORDT VOORTGEZET van de kroonprinses van Italië was de sleepdrager van de bruid Aandere familieleden van den bruidegom die de uitnoodiging om de huwelijksplechtigheid by t wonen hebben aanvaard zyn hertogin Marie Antome Infante van Portugal hertog enri hoofd van het Huis van Bourbon PaAMfcde groothertogin van Luxemburg el winses Margaretha van Dnemarken schoonzuster van den bruidegom Prins Gaetano zyn joqgste broeder die in Spanje werd gewond hoopte voldoende hersteld te aijn om het huwelijk bij te wonen Geschenken Prinses Maria heeft een groot aantalgeschenken ifit alle deelen van de wereldontvangen Volgens haar wensch zullen degelden welke door de gemeenten in Italiëzyn byeengebracht besteed worden aan hetkoopen van huishoudlinnen voor arme bruiden De provincie Coni heeft een fonds byeengebracht om geschenken te verdeelenter waarde van ongeveer ƒ 85 elk aan 50 arme paartjes die niet ouder dan 25 jaarzUn en in het huwelük treden tusschen den datum van het koninklijke ihuwelgk en 30 I Juni a s j De bruidsjapon der prinses wfts van crème satyn De sleep was met zilver geborduurd Dp Cavalier is een der viermotorige Short Empire vliegbooten welke Imperial Airways in gebruik heeft op haar imperiale I luchtlijnen naar Zuid Afrika en Singapore j Geruimen tijd was de Cavalier op de Ber 1 muda eilanden gestationneerd waar ie vliegboot in samenwerking met de Sikorskv vlie oot van Pan American Airways e n Uindienst onderhield tusschen de Bermud eilanden en New York welke tweemaal per week gevlogen wordt Het doel van imperial Airways wa de bemanning van de Cavalier welke af en toe verwisseld werd te oefenen in het vliegen van groote afstanden zonder tusschpnlinding over open zee in verband met het to komstige transatlantische luchtverkeer Daartoe bood dit traject dat ongeveer 1000 k m lang is bij uitstek gelegenheid Een heden ontvangen bericht meldt dat schip Esso Baytovra het wrak van het vliegtuig heeft gevemden en tien der inzittenden gered Zy waren zoo uitgeput dat zy den eersten tyd niets konden zeggen Drie andere inzittenden van het vliegtuig worden vermist en men vreest dat zü ver Na conferentie te Parijs wBarhe n hij Vrijdag ia vertrokken keert Rubiee begini dezer we k naar Duitsche hoofdstad terug Reuter seint uit Berlyn dat Rubiee een onderhoud met Gering heeft gehad en met hem een regeling heeft getroffen inzake de voortzetting der onderhandelingen over de Joodsche emigratie Na dit onderhoud deelde Rubiee mede dat hy verdere besprekingen zou hebben met inisterialdirektor Wohlthat die daartoe speciaal is aangewezen Bublee vertrekt vanavond naar Parija waar hy conferenties zal hebben met voorzitter en ondervoorzitter van de intergouvemementeele commissie In het bsgln dezer week keert hy terug om met Wohlthat te onderhandelen Havas meldt nog dat Rubiee vandaag te Parijs de officieele vergadering van het ibureau van het comité van Evian zal bijwonen waaraan ook Henry Bérenger Lord Winterton en Myron Taylor zullen deelnemen en welke dient ter voorbereiding van de bijeenkomst die binnenkort te Londen zal worden gehouden Ter dood veroordeeld wegens aanslag op nat socialistische functionarissen In het dessin zijn het kruis van het Huis dronken zün van Savoye en de gouden leliën van Frankryk dooreengewerkt Na het huwelyk werd in het Quirinaal een lunch aangeboden Kort na één uur zou het jonge paar zich naar het Vaticaan begeven waar Paus Pius Xll hen in particuliere audiëntie zal ontvangen iDe wittebroodsweken worden doorge De tien overlevenden hebben later medegedeeld dat zy zich gedurende tien uur aan het wrak van het vliegtuig hebben vastgeklemd Ieder oogenblik dreigde het wrak te zinken alleen de vleugels staken nog boven het water uit Hieraan hadden bemanning en passagiers met doorweekte Weeren en verkleumd van koude zich vast bracht op de plantage van prins Louis in geklemd drie personen jaakten bewusteloosMozambique Portugeesch Oost Afrika en werden door de golven in zee geslagen De prins beheert zelf ziSn eigendommen en vermoedelyk zyn zy verdronken heeft daar een nieuw paleis voer zyn bruid j Onder 4e passagiers bevond zich een echtlaten bouwen j paar dat voor zyn veertigjarig huwelöks Te Cham in Oost Beieren ip een eOjari ge man op grond van de nieuwe nationaalsocialistische strafwet waarbij poging tot moord even streng gestraft kan worden als moord twee maal ter dood veroordeeld Naar gemeld wordt aldus Reuter achtte men e preeken van een predikant Kolmmer genaamd welke een uiterst gespannen atmosfeer zouden hebben gewekt de eenige veuklaring voor het feit dat de veroordeelde gewelddadige aanvallen ondernomen hnd op nationaal socialistische functionarissan De verdachte was er van beschuldigd in Juli igöT en Februari 1938 aanvallen te 1 hebben gedaan op den leider der plaatselijke naziorganisatie op den plaatselyken S A 4eider zoowel als op den dorpspoUtie II