Goudsche Courant, maandag 6 februari 1939

reeds een aanvang hebben genomen Met genoegoji kan er melding van gemaakt worden dat de krotopruiming in de Boomgaardstraat in het laatste stadium verkeert Ofschoon ik hiervoren een weinig oj ewekt geluid moest laten hooren over de bouwnijverheid verrezen toch verscnillende blokken in het Oosten Westen en Kooi den der stad De vraag of medewerking verleend moet worden aan de totstandkoming van woningen van een lage huurklasse zal erlang opnieuw aan Uwen Raad worden voorgelegd Een aangelegenheid welke veel rumoer in casu veroorzaakte n l de vraag der demping van de Nieuwehaven bleef onafgedaan Het College heeft den Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen opnieuw verzocht Sch spoedig ter zake te willen uitspreken Werpen wy een blik buiten onze stadsgrenzen dan zien wy ook daar het vorderen van eenige groote wer k i n welke voor Gouda van belang zyn met name het geitedkomen van den auto snelweg s Gravenhage Utrecht tot de Gouwe het maken van een aanvang met de verbetering van de scheepvaart ver binding Rotterdam Am sterdam via Gouda en het aanbrengen van verkeersverbeteringen in de Krimpenerwaard Het i moeilijk te voorzien of de perfectionneering van het wegennet om onze stad de weivaart van Gouda ten goede zal komen dan wel onze stad met uitschakelmg en verarming bedreigt Jk sluit me voorshands aan by die deskundigen die de prognose stellen dat ten gevolge van de eveneens zeer verbeterde verbindingswegen tusschen de stad en het primaire wegennet de goede kanswi voor Gouda de kwade meer dan opheffen Waakzaamheid van het Gemeentebestuur te dezen aanzien is echter vereischt W l Gouda zijn functie vaji centrum van eon uitgebreiden piattelandskring blijven uitoefenen dan zal het ook by voortduring over ten minste even goede verbindingen met dien kring moeten beschikken als deze met andere stadscentra heeft Ik denk hierby met name an de srbindingen met den Krimpnenvr arrl welk stiee c t rlan r e i nieuwen provincialen weg naar Rotterdam verkrijgt terwijl de aanleg van een even goede verbin img met Gouda moet stagneeren zoolang de trambaan f daarvoor niot ter beschikking ia Ik denk in dit verband ook aan het tollen probleem dat wanneer ik het goed zie in de toekomst nog meer direct economisch belang voor onze stad zal zijn dan het in het verleden was Cultureele leven Ook ten aanzien van het cultureele leven van onze stad viel een gelukkige activiteit waar te nemen Do tentoonstelling van de onvolprezen glazen der St Jan deed talloozen stadgenooten en vreemdelingen naar onze kathedraal tezamen stroomen om te genieten van het genie der Crabeths en hulde te Èrengen aan het levenswerk van den voortreffelyken glazenierrestaurateur Schouten Een verk van geliecl onvergelijkbaar formaat maar Jn haar soort stellig ook verdienstelijk noem ik de hergroepeering van de verzamelingen van het Stedelyk Museum ei evenzeer de inrichting van het Aardewerken Py penmu eum Beziet men de lijsten do bezoekers van deze instellingen dan ontstaa t de indruk dat zü vooralsnog slecht s zeer kleine groepen der bevolking trekken Daaraan zal Uiteraard het vooral oudhen kundige karakter der Musea niet vreem zijn Niettemin meen ik in deze en dergelijke ins tellingen niet alleen fatcoren van vreemdelingenverkeer en stokpaardjes vour enkelingen te mogen zien doch ook wt kome uitingen van een streven dat er op gericht moet zyn Gouda een voor haar inwoners aantrekkelijke stad te doen zyn In dit licht moet mede beschouwd wor Hen het besluit dat Uwe vergadering in het afgeloopen jaar nam om aan ean op clil speciafe terrein deskundig architectenbureau het ontwerp van een uitbreidingsplan voor het i oordelyk s tadsgedeelte op te dragen Ook dit besluit waarvan de formeele bevestiging U heden wordt voorgelegd zal I r d4 weigerde de bank de rente aan hem uit te betalen zoolang hij niet In staat was door Rolfs handteekenlng aan te toonen dat deze nog In leven wns En hoe moest Kestenberg aan de handteekenlng komen van een man die spoorloos verdwenen was Doch ziet daar bracht het krantenberfcht plotse iljg tiltkomst Hij was gered G n minuut liet Kestenberg m er verloren gaan Hij liet zich met een auto naar Rlesenau brengen en stapte voor De Roode Leeuw uit Emll had zich na een voortreffelijk middagmaal juist In zijn appartementen teruggetrokken toen er geklopt werd Binnen kestenberg voldeed aan de Invitatie maar bl§ef op den drempel verbaasd staan Pardon stamelde hij Ik blUk movergist te hebben Ik wou graaf Godauspreken Die ben ik lachte Emll Wat is ervan uw dienst Maar reeds onmiddellijk daarop betreurde hij het zoo onbedachtzaam zijn naam te hebben genoemd Deze vreemdeling zag er niet uit alsof hij tot de brave burgers van Rlesenau behoorde Reeds zijn kleeding verried dat hij uit een groote stad kwam Politie Plotseling werd het Emil onbehaaglijk te moede Langzaam trad hij op den vreenidGling toe Wie bent u vroeg hij grof En watwilt u hier HU had de eerste kaart op tafel gegooid Nu kon hij niet meer terug Het De ontevredene behoorde ïich af te wagen met wien hü zou willen ruilenHIJ kan niet verwachten de gezondheid van den een de rijkdom van den ander t tehuis van een derde te krijgen FEUILLETON j Zön laatste avontuur Humoristische Roman van JOH BKAND I Nadruk verboden Het lot was Emll gunstig geweest toen het aardige dorp Rlesenau als operatieterrein uitkoos Tot hier waren de opvattingen van den nieuwen tijd nog niet doorgedrongen men hield aan dè goede oude zeden vast bewees den drager vaai en adelijken tttel den eerbiedr die hem yan oudsher toekwam en zoo kon het geDeuren dat Emll met de noodlge gastvrijheid in het beste hotel van het dorp werd opgenomeoi en verpleegd VoorlooPi8 op kosten van het gemeentebestuur Jfiaar ook vele prominente burgers yreduverden met elkaar om den graa van dienst te ïuimiem zijn Emil lief zich dat alles genadiglijk welgevallen al meende hij dan ook zich van ztjn kant evenmin onbetuigd te mogetn laten Weliswaar bleef het voorlooPi8 bij toezeggingen op het gebied van fjscheldlngen eerebaantjes en derKfiiUke maar menig eerzaam burger van Kiesenau maakte hij toch op deze wijze K iuiiklg en zijn populariteit steeg dan Dr ten Gate Haavdarm RheumatUche Z uwzlekten is Donderdag 9 Februari AFWEZIG Rotterdam Eendrachtsweg 65 TE HUUR GEVRAAGD flink modern winkelpand GEL Centrum Stad voor vestiging van zaak in Damcfe mode artikelen Brieven onder no 486 Bure au Goudsohe Courant Markt 31 Gouda Ambtenaren tot maandinicomen aonder bong WetteHjk tarief N V NATIONALE VOLKSBANK GELDSOHIETBANK Haurltsireg 3 Rotterdam C Inlichtingïn poflta v antw en afwlfckeïïnif ohril M M KODAK CINE PROJECTOREN 8 in M Agfa Smalfilms 8 m M Keystone Projectoren vanaf ƒ 49 50 Ifteljjk WISKUNDE leMco mancebodav ov uor bOUIIn voorwaanden voor teeriinnn H S n Gymiuuium voor cunUdatan BOUWIUNDIG OPZICHTER aa door P S DAUVILLIER BUK6 MABTENSSmCEL 12 U wenscht een gfoed adres voor Uw Schoenreparatie i Probeert dan was Uj SCHOENMAKEIlU ran H VAN DER POOL R aam 107 109 GANGMAKERS ROOMSOEZEN KLETHKOPPEN 8 m M Kinderfilms 50 ft ƒ 3 75 16 m M Zaalprojectoren FOTO DAEMS CINè SPECIALIST ZIE DEZE WEEK ONZE SPECIALE SMALFIIM ETALAGE Rijwiel en Sporthandel H DE GRUIL HET ADRES WAAR U ALTIJD SLAAGT Fongers Burgers Simplex D C R en Elite Rijwielen Prijzen vanaf ƒ 19 25 Prima verchroomde STOFZUIGERS met alle hulpstukken vanaf ƒ 18 75 Autopeds m verschillende uitvoeringen en prijzen CENT per stuk CENT per 8tuk LANGE TIENDEWEG 61 TELEF 3328 BLAUWE OBUIVEM TAFELAPPELËN TAPBLPERBN SINAA8APPBLE HANDABimXN CITROENEN BANANEN 30 CENT per A pond G ebr KAMPHUIZEN N V Anton Coops Df i8t Wadstraat 31 Vicks Vapo Rub Vicks Vatronol Vicks Hoestbonbons TOMATEN grape fbuit doffe kastanjes nieuwe vugen doosjes tunkdadels vruchten in blik en olas BLIKGROENTEN van prima kwafiteit tegen scherp conconcerende prijm De Goudsche Fruifhandel Firma Wed A RIETVELD LANGE TIENDEWEG 2T TELEFOON 331 ient U volbloed Nederlander Rtjdt dAn ËYSINK dSeiUdorp bros voHemelk chocolade en geen ander feöwiel en Motorhuis GOUWE BROS ALS BESCHUIT LVANOEL Gouwe 81 TELEF 3630 Elk n nülllair in hel Xoninkilik N d rlcind ch Indlich Leg r wacKt da erroUe laak m d I w rk n aan d b fch r inlog von Nederland OT rz ehe Bezittingen Een eery e taak wachtl SLinr U AANI OOK VOOR U IS PLAATS Voor flinke ongehuwde jongemannen tusschen 18 en 30 jaar li er plaats bij de Infanterie Artillerie Cavalerie en de Genie Aanmelding kan geschieden en inlichtingen omtr3nt bezoldiging dienstverband en mogelijke vooruitzichten lijn te bekomen bij den Commandant van de Koloniale Reserve NIJMEGEN t 37 WETTIGE HACO TBEKKINa 5 KLASSE 10 UJST nEEKWa VAN DINSDAG 7 FCBBUAU 1839 HOOGE PBEMI£N S lOQO 8494 6701 14167 20882 f 400 993 14844 t 200 8633 9014 1C677 11281 mi26 17340 18327 t 100 428 3372 3S00 3477 6790 6643 7478 76H 14366 14886 17771 1 463 PBEMIËN VAN ƒ 70 13 434 4Si 1267 1283 14G7 1861 186D IBBl 3628 366 2702 3566 3694 a72G 4617 4646 4970 6021 046 6062 46 79 178 187 334 367 369 042 663 720 766 891 983 1160 1823 1569 1574 1677 1648 1697 1842 1961 1974 2140 2334 3433 2441 2611 3871 3964 2961 3130 323S 3449 3636 3834 3910 4126 4130 4170 4307 4473 4679 4691 4619 4667 4737 4756 4071 6096 6107 5136 6207 6337 6572 6765 6097 6111 6343 6960 8364 6434 6461 6615 6670 6673 6689 6702 6707 676 6740 6776 6947 7050 7166 7328 7338 7368 798a 7601 7901 8226 8447 8477 8617 8624 8810 8876 8983 8089 9076 9070 9080 9167 0161 9334 9360 9386 0647 0609 9687 9711 9893 10001 10024 1002S 10089 10164 10396 10430 10469 10604 10671 10600 10680 10774 10818 10861 11063 11198 11361 11363 11276 11394 1130Ü 11306 11323 11342 11404 11601 11685 11839 11890 11927 12129 13186 12213 12283 12416 12444 13499 12617 12528 13618 12705 13738 12824 12836 12838 12802 12963 13026 rJ07fl 13089 13099 13319 13340 13533 13809 13987 14014 14174 14416 14508 14634 14718 14877 14984 14981 16044 19292 15443 15455 15488 154Ü3 16508 15540 15548 15579 16611 16781 16838 16872 15891 159D8 15978 16028 16168 16191 18220 16240 18395 16477 16508 10541 16614 16718 16719 16751 16890 16964 17121 17151 171B1 17619 18015 18059 18111 18436 18780 18804 18809 18896 19134 1U136 19204 19243 10373 19374 19443 19483 10608 19614 19037 20002 30048 20186 202B9 20394 20330 a0333 20370 20389 20489 30511 30634 30650 30690 20614 20604 30766 20771 GEEN PBEMIEN 307 716 9S4 1386 240 21 677 611 023 741 746 843 914 060 1060 1169 1173 1195 llWd 1109 1313 1326 1337 1350 1391 1410 14 1 1478 1683 1688 1784 1879 1931 1933 1937 1847 3099 2116 3119 2185 2192 2109 2284 3287 3392 3406 2408 2418 2460 3471 2530 3541 2716 3758 3761 2T1 9 3814 3847 2884 2888 3016 3042 3106 3136 3148 3163 3171 dl7Ü 3266 3326 3376 3416 3437 34B0 3456 3471 1299 1603 202J 3369 3079 8006 2033 3230 3490 3768 3812 3815 3B30 8844 386U 3871 3681 3593 8679 3684 3030 4030 4036 4056 4Ó73 4076 4083 4Ü94 4134 4173 4178 4106 4316 4319 4331 4301 4313 4313 4358 4363 4373 4408 4437 4465 4483 4400 4636 4564 4681 4638 4689 4819 4917 4919 4949 4962 4987 4991 6006 5036 5040 5103 5139 5195 5171 5314 6220 6367 6313 6361 6353 5387 6393 5416 6428 5434 5461 6460 6471 6497 6517 5t 76 5593 5663 5698 5701 5712 5733 6763 6703 5806 6817 5831 5838 5877 6946 5960 6077 6001 6003 6034 6043 6263 6280 6390 6308 6821 6326 0366 6369 6391 6475 6514 8633 0629 6735 6736 6841 6867 6866 6878 6910 8934 6965 6075 7000 7084 7044 7046 7073 7079 7086 7107 7141 7145 7167 7106 7366 7886 7642 7680 7637 7865 7686 7887 7773 7800 7834 7801 7020 7931 7937 8048 8337 8332 8372 8403 8681 8736 8777 8781 8998 8999 0008 9011 0183 9266 9311 9367 0496 0563 9670 9579 10 UBSa 15 71 8055 8072 8087 8003 813S 8313 8623 8533 8535 8563 8643 8666 8890 8910 8934 8963 8993 9019 9023 9037 0082 0055 0088 9364 9396 0433 9438 0473 0478 9640 9608 9776 0623 0826 0900 0070 10006 10017 10042 10070 10072 10082 10094 10118 10134 10143 10189 10324 10376 10277 10386 10303 10448 10461 10480 J0604 10643 10693 10696 1Ü71B 10726 10727 10730 10782 10770 10789 10817 10819 10836 10884 10004 10921 10049 11078 11105 11130 1U83 11187 11244 11271 11354 11396 11437 11842 11663 11611 11620 11641 11653 11708 11709 11812 11830 11844 11866 11871 11906 11946 11971 12001 13057 130esfl 13088 12116 12 159 12215 12243 12277 12288 12203 12a03 13314 12344 12368 12404 12438 12443 12636 12690 13003 13637 13075 12C88 12747 12802 13843 12877 12891 12894 13933 12078 13991 13024 13038 13069 13114 13118 13130 13133 13133 13161 13172 13211 13221 13247 13250 13254 13390 13312 13383 18447 13491 13509 13510 13514 13554 13631 13657 13676 13740 13760 13780 13840 13844 13941 14021 14068 14106 14160 14170 14103 14300 14341 14359 14393 14395 14416 14418 14433 14436 14471 14494 14516 14524 14539 14515 14546 14574 14586 14SB7 14019 14635 14693 14703 14706 14740 14749 14705 14846 14803 14884 14909 14013 14967 14973 16017 16025 15073 15084 10080 18001 15108 15112 15145 15162 16159 I51B0 15201 16334 16331 IKHO 15299 15301 15314 15384 16467 15501 15520 15626 19U3 16683 16610 15623 15688 15691 15696 15722 13731 167R4 157B7 19801 16810 15819 15896 16900 16904 15915 16110 16113 16134 16107 16186 16200 16204 16313 18213 16218 16353 16379 10309 10308 16339 16362 16355 16433 16446 16485 16408 16670 10602 10738 16766 1G826 16846 16858 16862 16906 16908 16911 10017 18H5 16966 17011 17067 17068 17081 1709B 17105 17133 17127 17168 17173 1 188 17266 J7280 17306 17361 17456 17473 17BJK ÏVUB 17663 17611 17616 17680 17679 17689 17705 17786 177B7 ITTOB 17866 17866 17875 17881 17903 17913 17923 17973 1804T ItmS 18008 18093 18099 18103 18132 18127 18165 18243 18300 ItMO 18207 18306 18313 18333 16338 18343 18387 18427 184W 18O0T laooe 18613 18648 18807 18737 18V43 18768 18778 ISTH t9$H 18862 18853 18864 18909 18943 19077 19007 tOlSO lOtSl 101T7 19185 19196 19233 19272 19333 19308 19403 10423 10449 10406 19473 19600 19640 19673 19751 19766 10833 10880 10806 10040 19998 20010 20014 20031 20136 30158 30100 30330 90 8 WU 20305 20376 30430 30506 30679 30646 30000 80084 3008S MT18 0808 20877 20891 30018 30066 20008 30070 aaJc verb vorige l at 17003 m 8 17873 m9t f 70 lOfOO ni vergaten 30008 m s 30078 iiondn premis schre © Urn om reclame Baoltma dl itjn geld opbrengt DJ Uw isak roadaa kta mi in stand kas houden Daarvoor b laal maai ééa goada manier adrarlaaian In ean Wad dal intwiB g l sen woidl da krant uit Ow asia omgarlng Adveilaert daarom Ini DE lOUOèCHE COURANT J lU UIHl 11 11 J GOUPSCHE COURANT Maandag 6 Februari 1939 Nieuwjaarsrede bürgfemeester James Het afgeloopen jaai was zeker geen leeg en onbelangrijk maar over allea bleef de donkere wtrik hangen van werkloosheid en verarming teiuststellcnde verklaringen over droogmaking der Plassen Nieuwe vleugel dan Wükverpleging Uitbreiding iandsverdedjging komt ook Gouda ten goede 2374 en 2e4 € dan moet daarby echter in het oog gehouden worden dat strenge vorst in het laatst van iDecember de vergelijking onzuiver maakt in de gisteravond gehouden vergadering van den gemeenteraad de eerste zitting in dit jaar heeft burgemeester dr K F O James de volg nde Nieuwjaarsrede uitgesproken Het nieuwe jaar is reeds weer meer dan één maand oud maar dit ontslaat me niet van de plicht laat ik mogen zeggen dit ontneemt me niet t voorrecht om Ü een goed gelukkig jaar liH9 toe te roepen Moge dit jaar voor U en de Uwen ieder ftfzonderlyk kracht gezondheid en voldoening brengen mogen U en de Uwen onder God fa goedertierenheid verdriet en verlies bespaard biijwen Moge verder dit jaar voor onze stad en tiidperk zu van vruchtbaren arbeid en moge het werk van ons als bestuurders der gemeente aan onze goede stad tot zegen strekken Vergunt mij een korten terugblik te werjKfl op het jaar 1938 een jaar rijk aan belangrijke gebeurteniseen voor Gouda Wanneer Uw gedachten met de myne teruggaan dan rijst wetlerom voor ons dtfiguur van Burgemeester Gaarlandt den voortreffelyken merisch en den toegewijdeii magistraat die aan zün gezin en zyh sta l te vroeg ontviel Vandaag willen wy hem nug eens in dankbare herinnering gedenken Ook aan een anderen doode die eertydy deei uitmaakte van dezen kring en aan wien ft stad veel verschuldigd is komt de herinnenng naar voren het raadslid en de oud wethouder Donker kwam in 1938 om het leven Doch niet enkel droef bracht 1938 ons Ook de Goudsche bevolking heeft de hoogtijdagen van onze geliefde dynastie als eigen feestdagen medegevierd dagen welke geheel het Nederlandsche volk nader brachten tot een krachtig nationaal bewuatzijn van eigen aard saamhoorigheid en innerlyke kracht De komst van de kleine Prinses Beatrix heeft ook Gouda met ontroerde blydschap vervuld en mede in onze stad heeft het Regeeringsjubileum van Hare Majesteit dankbare bezinning gewekt voor het groote goed dat ons volk in de persoon van deze Landsvrouwe is geschonken Bevolking en bedrüven De gebruikelyke cyfers omtrent den loop er bevolking waren voor 19S8 als volgt vermeerdering door geboorte en vestiging met 2017 vermindering door sterfte en vertrek met 1667 totale vejmeerdering 350 personen De bevolking bestond op 31 December iitöö uit 16132 mannen en 16579 vrouwen totaal 32711 personen De openbare gezondheil was over 1938 in Het algemeen goed Het aantal gevallen van besmettelijke ziekten was normaal Een uitzondering maakte de vooral om haar gevolgen zoo gevreesde kinderverlamming waai van 24 gevallen werden aangegeven De economische zorgen waaronder Gou U in 1938 gebukt ging Waren groot De opleving welke het vorige jaar flauw gloorde heeft zich gedurende 1938 niet voortgezet hoewel er gelukkig een enkele uitzondering genoemd kan worden Het voor Gouda belangrijke wasscherübedrijf werkte onder moeilijke omstandigheden de püpeniiidustrie had te lijden van den invoer van buitenlandse he producten terwül de meubelindus trie eenzelfde beeld vertoonde als het vorige jaar Met blijdschap kan geconstateerd wordeii iat andere bedrijven de dalende lijn in meerdere of mindere mate omhoog wisten te baigen Zoo konden enkele onzer belangrykete aardewerkfabrieken het bedryf mede als gevolg van de byzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis wederom op volle kracht doen werken en wisten 3e Vereenigde Fabrieken van Stearine Kaarsen en Chemische Producten niet on bevredigende financiëeie resultaten te boeken Een enkel woord moge gewyd worden aan de plaatselyke bouwnijverheid De cyfers der laatste jaren toonen aan dat dez3 terugloopt De netto vermeerdering van den woningvoorraad bedroeg over 1938 rond 150 stuks Vergeleken met andere gemeenten kunnen de gebouwde woningen den toets der critiek doorstaan De tuinderij gaat een belangrijke periode in haar geschiedenis tegemoet Binnen zeer korten tyd zal aan den Bodegraafschen Straatweg door de Coop Tuiniersvereeniging voor Gooda en Omstreken een nieuw en fraai veilinggebouw in gebruik genomen worden Zonder twyfel is de plaats van het nieuwe gebouw gelukkig gekozen en zal de vereeniging haar leden in aUat teilen beter dan voorheen profijt van hun arbeid te trekken Het gemeentebestuur heeft getoond voor de belangen van hakr markten op de bres te staan Na overleg met belanghebbenden werd een zeer groot gedeelte van het Marktplein vry gehouden vuor de kagsmarkt welke vooral in het hoogte seizoen meV plaatsgebrek te kampen had Ook werd een nieuwe regeling van de weekmarkt en van de Zaterdagavondmarkt tot stand gebracht en in de Algemeepe Politieverordening neergelegd Aanvoer op de markten Ondanks de gevolgen der epedemie van mond en klauwzeer handhaafde Gouda zich als eerste markt voor Goudsche en Leidsche kaas De aanvoer ibedroeg in 1938 4 487 000 K G tegenover 4 573 000 K G in 1937 Hoewel 1938 dus te dezen aanzien geen recordjaar was zijn deze cyfers toch voldoende om aan te toonen hoezeer de kaasmai kt met alles wat daaraan direct of indirect verbonden is voor onze stad van beteekenis is iHelaaa moet geconstateerd worden da de kaasafzet naar het buitenland moeilijkheden ondervond ofschoon het Ie kwartaal 1938 alle hoop op een gunstige ontwikkeling van de afzetmogelijkheden had gegeven De totale aanvoer op de veemarkt was in 1938 ongeveer gelyk aan dien van 1937 Van slachtvarkens en van magere varkens liepen de aanvoeren terug met reap 37 c en 11 terwijl daarentegen de aanVoer van biggen steeg met ruim 15 Vc De e xport van andere zoivelproducten dan kaaa was tot in de eerste helft van 1938 bevredigend Daarna kwam in den afzet een vermindering hoofdzakelijk veroorzaakt door in het buitenland getroffen maatregelen Ook de Goudsche middenstand welke in de eerste pJaats aangewezen is op een arbeidersbevolking met behoorlijk weerstandsvermogen ondervond den invloed der algemeene depressie Dat Gouda groot belang heeft by een gezonden middenstand welke toont initiatief te bezitten en dat ook in daden omzet behoeA ik nauwelijks te zeggen Werkloosheid uitgebreid Tevergeefs werd in 1938 gewacht op datgene waar het voor de stad in haar geheelzoo sterk op aankomt n l een verruimingvan de werkgelegenheid een opheffing vande anomalie dat groote aantallen ingezetenen in de onmogelijkheid verkeeren om zelfde handen uit den moftw te steken en gedwongen zyn zich en hun gezinnen doorhun medeburgers te doen ondersteunen Dewerkloosheid en als gevolg daarvan eenverarmjng van de betrokkenen en van denmiddenstand hield onverminderd aan jabreidde zich uit ¥ Wanneer ik de cyfers over het aantal by de Arbeidsbeurs ingeschnevenen aan het begin en het einde van 1938 noe m te weten De absolute hoogte der cyfers ia Itouwens op zichzelf nog minder verontrustend dan het feit dat van een seizoenoplevinj dït jaar weirtig bespeurd kon worden en dat in het algemeen het venloop der werkloosheid een weinig elastisch beeld vertoont Een reden tot moedeloosheid mag hierin niet worden gezien wel een aanleiling om opnieuw en steeda weer opnieuw te zoeken naar middelen tot verdere werkverniiming Het groote aanta werkloozen bleef ook m 1938 zeer groote offers van de gemeenschap uit hoofde van steun en werkverschaffing vragen De gemeente betaalde volgens de rijkssteunregeling ongeveer ƒ 780 000 terwyl wegens z g armenzorg on veer ƒ 313 000 werd uitbetaald De in de werkverschaffing uitbetaalde loonen bedroegen derhalve afgezien van de materiaatkosten ongeveer ƒ 181 000 De werkobjecten voor jeugdige werkloozen hebben ƒ 7O00 gekost en de ontwikkelings en ontspanningscurs3U3sen ƒ 14000 De spaarregeling belastte de gemeente met ƒ 9080 en het aandeel der gemeente in de steuijverleening B bedroeg ƒ 3900 Welverzorgde handen Met Purol blijven ze zacht en mooi Doos 30 en 60 et Uit deze gegevens bliJkt overduidelijk dat de gemeente op dit g eelte van het sociale terrein voor ontzaggelijke moeilijkheden geplaatst werd Slechts een voorzichtig finaacieeli beleid maakte het mogelijk onder behoud van de gemeentelijke autono v mie voor zoover daarvan tegenwoordig nog sprake is de begrooting met deze uitgaven te belasten Deze cyfers toonen echter eveneens aan dat de gemeente op het gebied van werkloozenzorg niet achterbleef Er is geen aanleiding om Kichzelf daarvoor op de borst te kloppen maar er is ook geen reden om niet met voldoening te gedenken dat in het kader der werkverschaffing de volgende werken konden worden uitgevoerd aanleg van sportvelden aan de Nieuwe Gouwe demping van poelen en slooten in de nabijheid daarvan verbetering van de rioleering 3e zone waardoor een belangrijke verbetering tot stand kwam en ophooging van een verzakte sloot by de bestaande Algemeene Begraafplaats Ook werden verschillende werklooze arbeiders by den aanleg van we gen in de Krimpenerwaard geplaatst Tenslotte zij in herinnering gebracht da t eenigen tijd in werkverschaffing werd gearbeid aan het blootleggen van oude gangen in het Houtmansplantsoon Een definitief r suUaat kon zooals U bekend is niet bereikt worden in 1939 zal echter de afwerking aan de ontgraven fundeéring ter hand genomen worden Voor de jeugdige werkloozen bleef de gelegenheid in ruime mate opengesteld om zich theoretisch en practisch te bekwamen In De Korte Akkeren werd door hen een kinderspeeltuin aangelegd Uitgevoerde werken Naast hetgeen in werkverschaffing tot stand kwam dient gememoreerd te worden dat ook eenige openbare werken alhier op njrmale wy ze tot uitvoering kwamen Ik denk hierbü vooral aan het Singelplaln dat in 1938 na lange voorbereiding met behulp van het Wet kfonds ter hand genomen kon worden en in het toopende jaar zal worden beëindigd Ook noem ik het nieuwe Rusthuis Huize Juliana dat in 1938 in gebruik genomen werd Voorts werd door de provincie het maken van een verbindingsweg tusschen het noordelijk stadsdeel en den nieuwen Hijksweg aangevat Deze weg zal tot zijn recht komen wannéér de tunnel voltooid is De voorbereiding van andere werk verschaf f ings en overige werken was aan het einde van 1938 zoover gevorderd dat deze in het loopende jaar tot verwezenlijking zullen geraken ja gedeeltelijk ook met het uur Reeds een terloops gedaan verzoek hem wat geld te willen leenen was voldoende geweest om de vele weldoeners die hem omringden naar hun binnenzak te doen tasten Om hen van zijn credletwaardigheid zoo dat althans nog noodlg mocht zijn te overtulgein liet hij een Indrukwekkenden aangeteekenden brief naar het postkantoor brengen waarin hij naar hij beweerde zijn bankier opdroeg hem een paar duizend mark ter dekking van zijn voorloopige uitgaven te zenden Geduldig wachtte hij tot deze opdracht zou worden uitgevoerd men kon liTii crs niet weten dat men binnen afzlenbaren tijd niet op eenlg antwoord behoelde te rekenen daar het couvert slechts een blanco vol postpapier bevatte Maar voor Emll werd daardoor de mogelijkheid geschapen zonder wantrouwen te wekken zljn verblijf In Rlesenau nog eentgen tijd te verlengen en daarbij slechts het juiste oogenbllk om te verdwijnen In het oog te houden In geen geval wenschte Iiii door onverwachte gebeurtenissen te worden overvallen Met alles hlold hij rekening niets Jcön hem ontgaan Tot Alois Timmei zijn pad kruiste TImmel was de uitgever en eenige medewerker van Riesenau s Nieuws en Advertentieblad welks Inhoud gewoonlijk bestond uit marktberichten en den burgerlijken stand Maar daarin kwam nu plotseling verandering TImmel werd actief en voedde de nieuwsgierigheid van zijn medeburgers nog slechts door inter views en artikelen welke alle betrekking hadden op den adellijken gast en den lezer nauwkeurig over diens doen en laten verleden en toekomstplanijen inlichten Emll genoot er van zijn fantas tische verhalen gedrukt te zien en hIJ werd niet mog Alois TImmel steeds weer nieuwe en Interessante avonj uren uit zijn veelbewc en leven op te dlsschen Zooals elk mensch streefde Tiramei echter naar hoogere Idealen Al spoedig stelde hij zich niet meer tevreden met den beperkten lezerskring van Rlesenau maar begon hij afzet voor zijn arflkelen te zoeken In de groote pers Nu bood zich voor hém eindelijk de kans aan zijn stem in de wereld te laten hooren Dus zette hij zich achter zijn schrijf bureau j schreef een boeiend artikel over de won derbaarlijke redding van den d04 r struik roevers Overvallen graaf Rolf Qodau en j zond deze sensatie naar de bladen In Berlijn Weliswaar werd zljn artikel hier naast andere belangrijker mededeellngen besnoeid tot een blijkbaar onbeteekenend bericht maar er was toch Iemand die het met een zucht van verlichting ontdekte En dat was Leo Kfestenberg Zoo naderde de eerste van de maand de dag waarop voor het eerst Rolf s rente aan Kestenberg ten deel zou vallen Wat Kestenberg echter vooruit voorzien had gebeurde Ondanks de door belde partijen geteekende overeenkomst Tweede blad later waarschijnlijk het uitgangspunt blijken te zijn voor een uilbou v onzer stad welke het wonen in deze gemeente zal veraangenamen n haar aantrekkingskracht naar buiten zal vergrooten Geruststelling inzake Plassen Ik moge hierbij aanknoopen de vermelding van het feit dat in 1938 wederom gevaar scheen te dreigen voor het ongerepte beï taan van de Reeuwijksche Plassen Bracht het aanvankelijk groote ontsteltenis niet in de laatste plaats ook in deze gemeente teweeg sindsdien is de vrees eeiiigszins geweken door de van bevoegde zijde verkregen geruststellende verklaringn Het wil ook my voorkomien dat er geen sprake van mag noch kan zijn dat afgeweken wordt van het vele malen bezegeld be siuit ingevolge hetwelk de plassen als recreatieoord behouden aullen blyven Het is echter goed dat een hier gevestigd comiti diligent btyft Gouda heeft op eigen gebied te weinig groenvoorziening of openbare recreatiemogelijkheden dan dat zy de Reeuwyksche Plassen welke trouwens een gewestelijke bestemming hebben te vervnUeii zou kunnen missCTi Keeren wy terug naar het Goudsche gemeentelijke bestel in engeren zin dan raag ik U in herinnering brengen dat na het aan den Havenmeester verleende et rvolle ontslag ie Havendiepst by Gemetintewerkcn werd ondergebracht ook de administratie van de Aigemeene BegraafpJaa s wordt tuans door dit laatste bedryf ve zurgd Ms een eerste voorloopige schrede ter LiLvoenng van het beginselbesluit Uwer vc rfj a iLTing inzake samenvoeging van Genie iit verken en den Reinigingsdienst hebben wy een detacheering van administr itiiAe ambtenaren tot stand gshi cht welke ook in het kader dezer fusie past Do LdcUtfabrieken kwamen m het bezit van een modern schakelhuis Besloten weid voor dit bedryf een werkplaatsen gebouw te stichten en over te gaan tot vergrooting van de voorraadruimte voor steenkolen De reeds genomen maatregelen tot verlaging van de stroom en gflspry zen deden het verbruik van gas en electriciteït toenemen Uwe vergadering zal hedenavond kunnen besluiten om op dezen weg verder te gaan Ten aanzien van het onderwijs vermeld ik in de earste plaats de opening hier ter stede van een Christelijke lagere Landbouwschool Ofschoon be scljeiden van opzet heeft zif in de enkele maand van haar bestaan getoond aan de behoefte te voldoen y zal den band tusschen de landelijke omgeving en onze stad kunnen versterken Het beheer van de Avondschool voor Ambachtslieden werd gelegd in handen van de Vereeniging De Ambachtsschool voor Gouda en Omstreken De Commissie van toezicht op het Lager Onderwys werd opgeheven doch onder het oog wordt gezien of op andere wyze een centraal uitgeoefend toezicht op dit onderwijs kan worden bereikt Wat in 1939 waeKt Overzien wy aidus het jaar dat achter on s ligt dan is het zeker geen leeg en onbelangrijk jaar gewfeest Verschillende zaken kwamen tot stand waarvan Gouda blijvend proiyt kan trekken Toch blyft ik zpide hfct reeds over dit alles de donkere wolk hangen van werkloosheid en verarming Veel leed bleef onverhotpen Deze wolk werpt ook zyn schaduw vooruit op het nieuwe jaar Het is als drukt op onze stad oen hypotheek welke wy naar menschenmacht en mogelijkheid zullen moeten afUs pn alvorens wy wederom vrij kunnen adem halen Groote werken staan ondanks de onbetwistbare noodzaak van strenge bezuiniging voor 1939 op het programma Ik noemde leeda den aanleg van den tunnel oiuler dön spoorweg en de daarmede vermind hcudende werken Bereids is een a V ng gemaakt met het groote werk van den aanleg eenor nieuwe Algemeene Begraafplaats langs den IJssel In dit jaar za ook de Graaf Florisweg aan de noordzijde kunnen worden verbreed De verbreeding van den Goejanverwelledyk tusschen de Punt ea den Fluweelensingel waartoe Uwe vergadering in December een begin spel moost tot het eind toe worden gespeeld Kestenberg was geen held en hoewel hij er zich over verbaasde dat deze man zich voor den horiLmaar ai te goed bekenden graat GoJru uitgaf achtte hij het in verband met de houding van dit merkwaardige heerschap toch gewenscht voorlüoplg niets van zÜn verwondering te laten blijken Zijn stem klonk dan ook bepaald onderdanig toen hij antwoordde Mijnl r de graaf wanneer Ik nietdcrangeer bu ik u beleefd wlllep verzoeken mij een kort onderhoud toe testaan Emil kwam nog Iets naderbij en plantte zich nu wijdbeens vlak voor zijn bezoeker U wenscht Kestenberg voelde zich allerminst op zijn gemak De man was ceiï stuk grooter dan hij en zag er gespierd uit Maar als het er om ging zijn geld het liefste wat hij had te verdedigen dan kon Kestenberg ook heroïsche nelgingen vertoonen Voor alle zekerheid echter legde hij Zljn hand op den knop van 6c deiS toen hij Emil vast in de oogen kijkend antwoordde Ik heb de eer graaf Godau persoonlijk te kermen Hij zweeg en wachtte bereid tot densprong Maar toen het antwoord uittdeef vervolgde hij 4 En ik moet zeggen dat u zeerveranderd bent ongelooflijk veranderdzelfs men zou bijna kunnen zeggen Wordt vervolgd é