Goudsche Courant, dinsdag 7 februari 1939

80 84 163 164 307 265 280 536 C18 714 Tai 780 900 92i 942 969 1Ü89 JÏ5 1444 1481 1668 1B69 1591 1600 1616 1703 1023 2107 3141 3263 2306 2326 2370 2396 2515 3016 3078 3301 3303 3470 3518 3699 3767 3970 4026 4046 4131 4239 4296 4306 4458 4498 4540 4632 4650 4847 5043 5370 5415 6432 6485 5514 5679 6781 6061 6108 6189 6201 343 6266 6416 6626 6627 6837 6861 6879 6880 6801 Ii930 6838 Q93 6969 71301 7276 72B9 8656 7409 7432 7603 7743 8067 SSQIil 8397 8426 8549 8743 8843 8840 8888 8888 9031 9103 9281 9304 0369 9425 9605 II662 9657 B713 Ï735 9785 9803 9806 98 18 1017Ö 10270 J347 10965 10 73 l i7 104itü 10590 10606 1003Ü 10721 10849 n024 11167 lllBO nSge l2b2 U519 11619 11719 11737 11748 11866 11883 kracht van den kostprijs aan ttafcbouw door de regeering De ivraagt niet om socialen steun nitoleconomischen steun omdat hij emjf mlsch steunpunt van ons land moetSven Een kleine berekening toont aan een tiende gedeelte van de b direct van den tuinbouw leeft m duizenden belang hebben bij een eJ gang van zaken in den tulnboui ander oogmerk Daarom moeten dé korten van de vorige jaren hersteld J den en moet een steun aan dea w bouw tot aan dAi kostprijs wordea geven Indien dit niet gebeurt dan voJ de hoer Van Kampen dat na één Jaar de trotsche Nederlandsche 2 bouw volkomen ineen zinkt Eenzelfde relaas in mineur hlelfl heer Van Bunschoten uit Boskoop een oxportbedrag van 6 mUUoen Li kele jaren tot U mUUocn terugUfip L dat Amerika eerst zijn grenzen sloóti EJngeland van plan is zulks in de laj toekomst te doen De laatste vorstperiode heeft Bc voor jaren geschaad en de 800 Boakoi sche kweekers kunnen niets meer a gen uit gemaakte reserves Het was geen opwekkende tocht tj wij gemaakt hebben door het Zuüj landscho tuindersdistrict doch wij bi ben kunnen constateeren dat de W ders en kweekers hun uiterste kracla Inspannen om revanche te nemen ojii natuur zwaar ta Men heeft getracht te schatten hoe groote deze schade dan wel zal zUn tot op den huldigen dag en daarbij kwam men tot de som van ongeveer 35 000 000 Men heeft vanzelfsprekend hierbij geen rekening gehouden met de nadeelen welke Üi de komende maanden nog zullen volgen en welke men momenteel in geen enkel opzicht kan overzien De Nederlandsche tuinderij heeft een ramp beleefd en is zelf niet In staat deze te dragen De heer Van Kampen heeft ons na afloop in het kort een overzicht gegeven van den gang van zaken In den Nederlandschen tuinbouw gedurende de laatste tien J en en van de In crisistijden ingevoerde regeeringsmaatregelen De tuinbouw leefde van zijn credleten en de tuinders aten van hun inventaris Daarbij kwam het vaste lastenprobl eem en nog vele andere moeUijkheden zoodat het tuinbouwbedrijl nu is uitgeput In normale tijden had de tuinbouw ongetwijfeld een schade als thans door de vorst Is toegebracht zelf kuiv nen opvangen met de vele reserves welke gemaakt waien Het uitgemergelde bedrijf van dezen tijd is hiertoe absoluut niet in staat Er wacht ons een voorjaar aidus de heer Van Kampen een toekomst zonder oogst derhalve zonder credleten en de tuinders stellen zich de bange vraag hoe zij voort moeten De voorzitter van den Nederlandschen Tuindersbond ziet de oenlge oplossing in een steunuitkeering met terugwerkende Voor 35 millioen gulden vorstschadeiaan 4 on en t inbouw sen t land tivn welke onder glas of op den kouden grond rijpten ter voorziening vaoi tien consument tn liet komende voorj tsc Thans brachten wij eerst een kort bezoek aan enkele tuinen in losduinen en Honüelersdtjk welke doodgevroren waren Het was troosteloos om te zien dat alle Jonge planten van prei en selderij op den kouden grond en peen onder ilaa do koude niet tiebben doorstaan en Umnt volkomen waai deloos zijn geworden ZeUs winterharde plarften als klim Trieste tocht door Zuid Hol Steunmaatregelen noodig De tuin van Europa is verwaarloosd zoo beschreef de heer W J van Kampen voorzitter vam den Nederlandscftien Tuindersbond den toestand in het tulnderabedrijf na een triesten tocht door het Zuldhollandsche Tuinbouwdlstrict De uitgestrekte grasvelden hebben een bruihe kleur en eenzelfde waas hangt over de bebouwde gronden waarop In Maart de eTrre voor ra rïgrc ntjr gë j f J j r TÜfni n Is de andijvie verdwenen Jonge slaplanten heelt men bijgetrokken doch het Is de vraag ot zij de vorst van de laatste dagen kunhen doorstaan terwijl do aanvoer aan de mai kt gering in kwantiteit en te laat zal zljn oogst zouden worden Of men nu komt In het Westland in df tuinbouwbedrijven rond Rotterdam en Gouda bij de kweekerijen in Boskoop 1 ot in het tuinbouwdlstrict bij Leiden overal kan men slechts constateeren dat de jonge planten welke over eenlgen tijd voor oogst rtJT zouden zijri zijn bevroren zonder dat er een kans is op nieuw leven De bloemenciSitures hebben eveneens ontzaggelijk te lijden gehad want verschillende bloemsoorten zijn weggerot door de vorst andere werdA slechts met ï groote kosten behouden zoodat wrtist is uitgesloten Daarbij is het de vraag wat do perziken en iJe dj ulven zullen doen want momenteel kan men moeilijk vaststellen of deze vruchten wel of niet van de vorst te lijden hebben gehad De toekomst welke met zorg tegemoet wordt gezien zal dit moeten leeren Onz€i tocht strekte zich verder uit naar Een dezer dagen hebben wij op uitnoodiglng van den Nederlandschen Tuindersbond een rondrit gemaakt door het tuinbouwgebled in Zuid Holland om onder deskundige leiding een kijkje te nemen in de tuinen welke door de vorSt totaal verwoest zijn Wij hebben reeds eerder gemeld hoe fnuikend de lage temperaturen hebben gewejrkt op de gewis GARNAVALCOSTUMES COSrUUMHUIS SCHIPPERS ROTTERDAM verzekert II SUCCES FRISCH en BILLIJK Oppert 110 hoek Meent Telef 15552 Geill overzicht gratii STAP OVER OP de zachte Vi u üua ió ah£t 222 20 VOOR 25 BIJ UWEN WINKELIER OF IN ONZE VEPKOOPFIIIAIEN EN DEPOTS rr WETnGE RACc rasmira 5e KLASSE 9 LIJST tbekung van maandag g rztmim Avn HOOGC PBEMIËN t lOOD 4183 6496 6771 20424 400 1439 3530 4338 13242 0 t 200 9g 13946 f 100 1834 3649 7331 8047 13773 14948 ITCSa 17S34 17930 20310 PREMIÊN VAN ƒ 70 Jl a 11891 llil 2 12005 12032 12082 I2l5l i2193 12301 12366 12633 12732 127 12759 12786 12792 12830 12937 13019 13029 13212 13231 13243V33ei 13405 13570 13670 ISfiiia 131f 0 13883 13902 13055 13966 13973 14123 14183 14391 H453 14163 14623 14643 16031 16212 i 134U 15285 15410 1S567 l iuJQ 16099 16754 157Ö3 15843 15955 16027 i6üC5 IC103 16142 1014 16266 16361 16503 16665 16758 17061 17157 17J02 17301 17304 17308 17380 17394 17764 17883 17992 18044 nK78 1B663 13790 18863 18907 18B1Ü 18936 19259 10434 19t 3 19 91 11 679 19634 19668 19715 1973 A 19732 19792 19868 19B62 10967 l3 t i 20078 20259 30438 20495 20516 20669 30653 30701 20826 209n GEEN PBEMIËN 68 V 69 i35 161 66ff 668 321 193 313 371 iia 429 457 466 488 632 66ff 668 794 795 816 920 984 0fa7 1037 1078 1079 1329 1344 1361 1450 1475 1535 1718 1729 1772 1777 1783 1792 1903 1929 30 19j2 1989 30Ü L 3430 2436 2495 2540 254G 2ÖTB 2689 2702 37JS 2736 2745 2805 3923 2942 2tm 3998 3002 3007 3129 3140 3143 3214 3330 3245 3J0ö 332 3393 3422 3526 3619 3662 J664 3U2 3 724 3837 820 16l t 1797 2128 2579 2603 2818 2o4ii 30J4 Mói 848 121 16Ö5 1810 23ja 1150 loia I8ÜJ 386S 3866 3883 3892 3928 3944 3990 4107 4155 4198 4204 4334 4274 4349 4366 4429 4432 4469 4523 4555 4556 4639 4660 4673 4728 4736 4738 4739 4744 474J 4f 4806 4815 4840 4854 4683 4920 4973 4 70 5001 50 5039 5059 6073 5079 5109 6111 51t9 6124 5 8l 520 6217 5321 6231 6S34 6240 6260 5263 5267 5371 6340 6343 5361 638115381 6406 646 5451 5520 6558 8674 6691 5597 6638 6647 5660 5667 6676 5681 5685 5733 5738 5764 5765 5779 5855 öraft 5941 5969 6011 6035 6058 ÖU2 6l57 6 82 620tf 0310 6266 C2iü 6310 6332 6343 6351 6358 6366 6376 mwf 6480 6482 6506 6510 6537 6539 6547 Q J tioQl 6übi m 658 1 6903 6630 6605 6883 6687 6007 6042 7C81 7142 7166 7167 7268 7283 7 87 73ö6 7498 7607 7538 76J8 4 7908 7924 7960 7971 8184 8248 833 83 3 8623 8636 8577 8603 8744 8756 87C2 8950 8976 8096 ÖÜ02 9144 9214 0316 9483 8481 9532 8718 0723 Ö743 9799 9936 0977 9984 9992 lÖOBÖ 10063 10102 10116 10146 10164 10215 10 86 10354 10360 10374 10471 10813 1O534 lO U 10560 10584 10607 10692 10700 10720 10735 10742 10796 I K 1Ö824 10867 10S97 0940 10075 10984 10985 11004 11040 11 6 11066 11108 11138 11329 11368 11302 11440 11485 11541 11581 11590 11613 U654 11716 13738 n744 n746 11753 11808 11867 11931 11997 I2fi i4 l2ü0ü J209I 12107 1314Ü 13168 12198 13204 12 86 13254 13286 13334J236J 123H 12366 13370 12387 12309 12398 13482 13613 125ari3621 12639 12662 12701 12731 12806 12831 J2849 12915 12qÉ2 18993 1 995 13038 13149 13163 13186 131 l i32 10 13261 i iü a 334 13335 X3445 13460 13586 13B68 13651 13679 13700 13764 13790 13705 13837 13854 1385rHaP74 13932 LBi 85 J3995 I OIO 14011 14018 14032 14047 14063 l4071 14088 097 I4I81 14211 14237 14263 142711 14317 14337 14445 14481 14483 14484 14536 14573 14007 14636 14645 14686 14597H4784 148iB 14822 148 55 14977 14990 15010 16066 15071 15092 15097 15133 16150 151 67 15233 15272 1531ü 15328 15336 15395 15123 15475 M4B2 l iOI 15635 15544 15594 16609 15633 16661 15728 15744 16762 li769 1 799 15817 16889 15938 16939 16062 16Ü70 16081 16128 16155 16365 16271 16365 16308 16381 1 431 16426 16450 16460 10476 16480 10499 18604 16512 16567 ie57rJ0664 16684 16739 lfl8P9 16960 17007 17020 17TO3 1ÏP55 17106 17175 17180 17362 17 18 17342 17343 17400 17467 17493 17536 17540 17562 17020 17748 17774 17837 J7891 180 kl8108 18116 18143 18163 18177 18183 18190 18306 18366 1837D 18414 18470 18618 18537 19669 18670 18683 18714 18719 187 1 18760 187BB 10312 18006 1891 8928 18939 18953 18956 lti963 l tf 8Ö 19003 19008 10044 19060 19073 19088 10002 19111 19114 19138 19206 Ifl3i2 19367 1936T 19331 19357 19390 19434 19476 lD60ë 19054 19117 19554 18556 106G6 19570 19577 19691 19798 19805 19808 19833 19869 lj9 0 200ÏB 2Ö037 20055 30102 20176 20178 20304 20325 20408 20431 20628 20636 30675 20677 20608 30704 20713 20730 684 67 4 6955 6986 7177 7193 7302 7233 7224 7384 7496 7442 7463 7465 7672 7676 77o3 7906 8006 8044 Ofca 8136 8361 83l5 8406 8413 86C7 S678 I1G90 8725 8796 881 8847 8Ü67 8918 9063 9074 90 6 tll 2 9319 9338 1356 9401 95 J 9604 DfWB 9691 7006 81 Ö 84Öi 873 J 8323 0108 9461 9712 9012 Stop hel Es leeke Het is nu dt t§ i om dt moSon ic tl vcnrrschcn Vklhttcarttrmtt Cssolubé MOTOnTlH low Blwintenlu diuntEiio praiucltfi ST HDARD AME lIKAAiNSCHE PBTROLri 19720 1074 1B911 19914 10056 20 20215 30241 20246 301 20543 3Ö572 20591 20 ac öj 20774 2079 30f r Verbetering voHge 6081 zonder premie m iSV n z met t 70 6683 m 1341 m Z 10341 met 70 K COMPAGNIE Delft Rotterdam en Gouda en overal hoorden wl dezelfde klachten Sla bloemkool pgen boerenkool kortom alle groenten welke in het voorjaar aan de markt plegen te komen zijn weggevroren en wanneer hier en daar een raam er na de vorstperiodB vi ij behoorlijk uitzag dan blijkt nu dat de planten toch bedorven zijn en langzamerhand wegrotten Wtj bezochten een tuinbouwbedrijf In de onmiddellijk nabijheid van Lelden en ook daar lagen uitgestrekte tuinen zonder leven De schade te Boskoop Niet alleen echter de tuinbouw heeft van de vorst enorme schade ondervonden ook do kweekerijen in Boskoop zijn zwaar getroffen Verschillende planten e ji heestersoorten hebben de koude niet kunne doorstaan hetgeen In deze bedrijven des te erger is omdat sommige typen eerst verhandelbaar zijn na lange jaren zorgvuldig kweeken Daarbij komt nog dat men in den tuinbouw en ook in de kweekerijen gebrek heeft aan jonge planten welke later uitgezet moeten worden In Boskoop kunnen de kweekers niet stekken en in de tulnbouwdistrlcten worden de jonge planten welke uitermate snel getri ken zijn en dus niet sterk genoeg thans weer bedreigd door de vorst van de laatste dagen BE ZI E Toe werd I lireit aan alie cischcn der moderne automobiel en motorrijwieltechniek moest voldoen P Pe enth9usiaste ontvangst van dit produa ende kenmerkende voorkeur hiervoor wao n een doorslaand bewijs voor de buiiengcwone kwaliteiten Inderdaad ieder automobilist en Inotorrijder in Nederland kui thans de vooideekn genieten vafi en brandstof van hooge klasie heet kracht betere kwaliteiten eil dus bezuiniging Daarom hebben wij besloten tkze brand iof Esso te ao aieo f fi 1 Juni de opgevoerde kwalïceit der Suodifd benzifle nfev erd ovei geheel Nederland wijten wij dat deze kwt WAT BETEEKENT € SSO Esso Is voor alles het symbool van de hoogste kwaliteit DAAROM IS Uiteraai d konden wij niet alle bedrijven bezoeken doch de bestuursleden van den Nederlandschen Tuindersbond iterzekerden ons dat de schade overal oven het woord dat een eerste kwaliteit wiarborgt voor een lerie fobjelen motorrijwiel ptoductCQ die óv r d gehefele wereld Esso de br ndjtof die meer kilometers voorminderltoiten geeft Esso hJdekei dat U ee5t uitzonderlijk gpcd produrt girandnh liteii wiar 10 die Óv t N V GEBOUW PETROLEA SGRAVENHAGB 77c Jaargang No 19952 Dinsdag 7 Februari 1939 fiODOSCHË nnuNT NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD YOOR GOUDA EN OMSTREKEN BERGAMBACHT BERKENWOUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ♦ BONNEMENTSPRUS per kwartaal ƒ 2 26 per week 17 cent overal wa t de bMorgüï P ooP geschiedt Franco per post per kwataal ƒ S 16 Abomuanenten worden dageljika aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDA Ui oBM agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren Onie borwul ijjn dagelijka geopend van 9 6 uur Admilustratie en Redactie Tclêlbtm Fo atrekening 484O0 I ENGELAND SOUDAIR MET FRANKRIJK Bedreiging van Frankryk s vitale belangen wordt niet gedoogd ADVERTENTIEPRUS Uit Gouda en omatreken behoorende tot den bezorgkring 1 5 regels ƒ 1 0 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 6 regels ƒ 1 55 elke regel meer f 0 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 bijalag op den prijs Liefdadigheids advertentiën de helft yan d n prb s INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ O EO Jpde voorpagina 50 booger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusachenkomat van SPÜede Boek handelaren Advertentiebureaux en onze agenten en moeten daags vóór de pJaataing aan het Bureau zjjn ingekomen teneinde van opname verzekerd te zün Gewone advertentiën en ingezonden mededeelingen by contract tot zeer gersduceerden prys Groote letters en randen worden berekend naa plaatsruimte Gemeenteraad van Gouda Beslissing over den verkoop van het Oude Vrouwenhuis twee weiten aangehouden Ir L Sollewün Gelpke te Hilversum tot directeur van gemeentewerken benoemd Het viiormayfr Sint Cathaj ina gasthuit aan de Oosthaven tot stedelijk museum fcan oudheden bestemd Verlaging van electriciteits tarleven Rjentevergoeding gemeente spaarbank teruggebracht Groote verrassing in Rome voldoening te Parus Minister president Chamberlain heeft in het Britsche Lagerhuls tn antwoord op een vraag van een afgevaardigde medegedeeld dat de door minister Bonnet op 26 Januari jl in de Franache Kamer afgelegde verklaring volgens de Inlichtingeai welke hij Chamberlain heeft ontvangen luidde dat in geval vaij een oorlog waarin belde landen betrokken zijn alle strijdkrachten van OrootBrli tannië ter beschikking zoudemrtaan van fïantoük zooals all strüdkrachten van ftankrUk ter beschikking staan van Groot Brlttannië Dit aldus Chamberlain Is in volledigeovereenstemming met de opvattingender Brltflche regeering Het is onmogelijl alle hypothetische gevallen welke zichzoudeiji kunnen voordoen in bijzonderheden nq te gaan doch Ik voel mij verplicht duidelijk In Iftt licht te stellen 4at de solidariteit Van belangen waardoor Frankrijk en Groot Brlttannlë metelkaar verbonden zijn zoodajnlg is datiedere bedreiging van vitale belangenvan Frankrijk van welke zijde zfl ookmoge kome i onmlddellijkewnedewerkingvan dit land moet uiUokkenVLulde toeJulchlM Eerste tndruH in Frankrijk Shxwia deze ei aring in de wandelgan e van de Fraiische Kamer bekend waa geworden werd zij met levendige voldoening besproken De woorden van ien Brltschen premlèt worden beKhouwd als e i zeer duidelijk antwoord op de artikelen In de Italiaansche ners van de laatste dagen waarin d sólldïirltelt tussch Engeland en Frankrijk in twijfel werd getrokken Men Is het er over eens dat de woorden van Chamblrkgp evenals die van Roosevelt welker ittneene beteekenis niet gedementeertnlreen doeltreffende bijdrage vormen voor de vredespollüek der groote democ Mistier de voorzitter van de Kamercommissie van buitenland cho zaken zeide hedenavond De woorden van den Brltschen premier komen te rechter tijd alb een belangrijke aanvulling van de vredespogingen die de twee regoeringen in gemeenschappelijk overleg ondernomen hebben Berenger de voorzitter van de senaatscommissie voor buitcnlandsche zaken verklaarde Ik kan de verklaringen yan een zoo bezadigd en zoo voorzichtig staatsman als Chamberlain die zoo oprecht naar den vrede in Europa streeft slechts goedkeuren Officieele kringen te Rome weigeren commentaar te geven De verklaring die Chamberlalrï in lietLagerhuls heeft afgelegd is zoo meldtReuter uit Rome eert groote verrassinggebleken voor Itallaanschc politiekekringen die haar beschouwen als eenduidelijker omlijnde uitdrukking van deeenheid van belangen tusschon GrootBrlttannië en Frankrijk daft eenigBr itsch premier ooitjjevoren heeft ge rven In bepaalere kringen wordt betoogd tdat de verklaring gelijkwaardig is aan een aankondiging van een militair bondgenootschap even blnden l als dat hetwelk door Httler tusschen Duitschland en It ahë is afgekondigd In feite zijn vele politieke waarnemers van oordeel daf de verklaring don bodem inslaat van het geloof dat steeds In Italië heeft bestaan nl dat nooit een toezegging van mlUtalren steun door Groot Bi lttannlë aan Frankrijk is gegeven Officieele kringen weigeren eenlg commentaai te geven Zij verklaren slechts dat Italie s natuurlijke aspiraties de vitale belangen van geen enkel land btdreigen Het groote publiek wist hedenavond nog niets van hetgeen Chamberlain gezegd heeft aangezien het eenlge J3lad dat zijn verklaring tot dusver t gepubliceerd de Ossevatore Ro het orgaan van het vaticaan Is X Wethouder POLET a r antwoordt den heci Middelweerd dat ook B en W het in het algemeen niet gevfenscht achten dal de eigenaar zelf de huizen afbreekt In dit geval heeft de baldadige jeugd de panden al zoo goed ais afgebroken Wat de opmerking van den heer Dessing over de laatste penden betreft verklaart spr dat het niet zoo gemakkelijk zal zyn als wordt gedacht def te verkrijgen wat niet wegneemt dat B en W bereid zyn onderhandelingen le voereii dat Ged Staten vergunning hebben verleend tot het leggen en exploiteeren van tlectrischen stroom aan den Zuidplaspolder te Nieuwerkerk a d IJasel B en W stellen voor de verklaring bedoeld in art 11 dér vergunning af te geHiertoe v rdt besloten GEKOMEN STUKKEN Van dètt ctor van het Stedelijk Gymnasium het veHlag over 1938 Voor keWisgeving aangenomen Van de gemeentebesturen Van Bergen N H Zevenaar ft oordwij kerho ut Roermond Soest HaastAcht Edam Heer Rotceffiam Delfzyl Boskoop en Bodegraven declaraties ex artike lOljo artikel 104 der Lager Onderwyswtftl 1920 over 1935 en of 1937 betaalbaar gesteld Van het bestuur derNüiddenstandsiCen crale Gouda een verzoek ohi het voorstel tot verkoop van het v m OudeVttiawenhuts niet aan te nemen Van het bestuur der ibuurtvereeniging ÜKendracht Hoogstraat en Kleiweg een telegrafische adhaesiebetuiging aan het adre der Middenstands Centrale Van de Sigarenwinkeliersvereenigmg Gouda en omstreken een telegram om net voorstel van B en W tot verkoop van het Oudy Vrouwenhuis niet aan te nemen Van de afdeeling Haastrecht van de R K MiOfienstandsvereeniging De Hanze alsvoren Ven de afdeeling Gouda en omstreken van den Ned Bond van caféhouders restau ranthouders en slijters alsvoren Al deze adressen te behandelen bij het betreffend punt van de agenda De VOORZITTER verklaart dat goen telegram is ingekomen van den bond van olifanthouders waarin de vreBs wordt uitgesproken dat olifanten zullen worden verkocht Hy deelt voorts mede dat de heer Begeer schriftelük vragei an B en W heeft gesteld welke a Ej einde van de vergadering aan de H ull woi den gesteld AAN DE ORDeT Het voorstel tot benoeming va een Directe i f van Gemeen tewerkem Benoemd wordt ir L Sollewijn Gelpke c i ingenieur bij en plaatsvervangend directeur van dan dienst van publieke werIten te Hilversum nummer één der voordracht met 14 stemmen Op nummer drie der voordracht ir M Westering c i directeur van gemeentewerken en bouw Vn woningtoezichj jtHoorn worden zes stemmen uitgebracht liet voorslet tot benoemijig van een leeraar a n de Handelsavondschool Op verzoek van den heer Van Triet e g die eenïge vragen wil stellen gaat ie raad in geheime zittinft Na 25 mi uten worden de deuren Ijer peni Beju md De heer M lDDELWEERD r t vraagt of het uit hygiënisch óofeïhint gewenscht is dat de Wigenaar e panden zelf afbreekt zooals deze als voorwaarde heeft gesteld De heer DESSING r k verklaart dat uit vrtjwel de laatste panden ïijn die gekocht moeten worden Hy brengt dank aan den wethouder en dfen dïenst Er is nu nog rén eigenaar in t drie huizen di gekocht moeten worden Spr hoopt dat ook in dit De gemeenteraad iaWlsteravond in oiK nbare vergadering bijeeA geweest Voorzitter burgemeestei dr K P O James cretaris de heeXc J van As locn BecrSaris Afwezig mevr J N van Dantzig Alellel s ii wegena ongesteldheid De VOORZITTER opent e 7 15 uur ih vergadering en spreekt hierna een Nieuwjaarsrede uit welke men elders iii dit nummer afgedrukt vindt De notulen der vergaderingen van 29 November 2 en 28 December 1938 worden gearresteerd MEDEDEELINGEN Biirgemeeater en Wethouders deelen dei Raa3 mede dat Ged Staten hebben medegedeeld Je goedkeuring van het raadsbesluit tnt het koopen van grond voor den aanleg van de Joubertstraat en de Pieter Maritzstraat van de Gebr IJsselatein f alsvoren dat zy voor kennisgeving hebben aaiiMUpmen in verband met het bepaalde in artikel 52 jöncto artikel 54 der Woningwet de mededeeling van het raadsbesluit betreffende de safteering van de BoomMardstraat Alsvoten de goedkeuring van het raaclsbesluit tot wijziging der rentevergoedtiig v ïor de gemeentelijke Spaarbank alsvoren de goedkeuring van de raadsbt sluiten tot verkoJp van grond aan den K ninginneweg aan de fa Nieüwveld Co en aan de De Genestetstraat aan de hoeren J Baas en J P Bakker Jiot verhuur van Jiet gebouwencompTex aan de Lazarussteeg aan de fa J G de Jong en toliaaiikoop van grond van de Wed van Es vaS der Schaaf alsvoren de goedkeuring van het raadsbesluit tot verhuur yan lokalen der v m kazerne dat de Voorziiter van het CollegeGed Staten h ft medegedeeld eeivschrift van het Kon besluit tot goeBring van het raadsbesluit tot vaststellingeener verordei ing op de heffing van Besmettelijke Ziektengelden in de gemeenteGouda een afschrift Mn het K6n besluit houden goedkeuring van het raadsbesluittot oH igening in het b ng der volkshuis vesting van een perce pi e Spoorwegstraat een afschrift van het Kon besluit lot verlenging der concessie tot tolheffing op Jiet Amsterdanische en Goudsche RÜpad uiterlijk ot 31 December lf 39 de vragen gesteld dftor de leden van den Raad de heeren J S van Soest en li Maaskant betreffende de aanbesteding van den aanleg der nieuwe algemeene begraafplaats met de daarop door hun College k geven antwoorden De heer MAAJSKANT s d verklaart dat hy over de e aangelegenheid ok wel eens persoonlijk met den wethouder zal spreken Spr wil voorts eenige opmerkingen maken over het Zaterdag door liem ontvangen antwoord op zyn vragen van ö October j I betreffende de bediening van laet veerpontje Pe VOORZITTEK merkt op dat de aanKg egenheid van het ponlïje buiten tie agenda olngaat en dat hierover geen xiiscussie kan borden gevoerd De heer Maaskant zal schriftelijk vragen aan B W moeten stellen of een interpellate aanvragen De heer MAASKANT s d zal zich omr B door hem te volgen weg nader beraden dat Ged Staten hebböp medegedeeld degoedkeuring van he raadsliasluil tot wi iziging der begrootln dienat 1938 t alevoren de goedkeuring krachjens artikel zb der Armenwet van het raadsbesluit lot VB heer MIDDELWEERD r k precizyn vraag of de voorwaarde van de eigenaar wel aanvaardbaar ia voor de gemeente Wethouder POLET a r antwoordt dat maatregelen genomen zullen worden om t voorkomen dat afbraak van eventueel met onrein besmette panden naar elders z worden overgebracht Het voorstel wordt zonder stemming aangenomen Het voorstel tot verkoop vaji grond gelegen aan de De Genestetstraat aan den heer J v d Veliten Het voorstel wordt zonder discussie en zonder stemming aangenomen Het voorstel tot verkoop van gerioleerden grond gedeelte van de gedempte Jan Verzwollewetering aan don heer C A M Spruyt Idem De heer Spruyt begeeft z ich tijdens de behandeling van dit voorstel buiten do raadzaal Het voorstal tot verhuur van de woning Gouwe no 167 aan Mevr G H Pldlippi n den heer Chr de Borst Idem Het voorstel tot verpachting van tuingrond aan de Volkstulnvereeniging Het Westen e a idem Het voorstel tot verklaring ex artikel 36 4e lid der Woningwet dat eenherziening van het uitbreidingsplanvoor het noordelijk en ofistelijk deelder gemeente in voorbereiding is Idem Het voorstel tot het inbrengen vangronden in het grondbedrijf r Bemiddeling in Spaanschen M burgeroorlog fucfiten omtrent Engelsch Fransje pogingen In deze richting Reuter oldt dat de Britsche regeering stappen onderneemt om een ein e te maken aan noodeloos bloedv gleten in Spanje zulks in nmiwe samenwerking met de Frarische regeering Hoewel deze mededeeling van gezaghebbende zijde te Jjonden is vernomen Ife geen officieele Inlichting te verkrijgen over den aard dezer atappen doch verklaard wordt dat pogingen worden gedaEui met beide zijden nauw contact te onderhouden Volgens de laatste te Londen ontvangen berichten heeft de SpaanÉche regeering het Spaansche grondgebied verlaten Het is onbekend wa r zU zich thans ophoudt Het is zelfs onbekend of de leden der Spaansche regoering bij elkander zijn of niet Het doel van het contact met belde partijen Is naar vorklaai d wordt de mogelijkheid te bezien bloed ieten te vóórkomen hetgeen in Ieder il mogelijk is et verluitit dat de BrttscTie regeering felch gewend he eft tot de Spaansche regeerln met betrekking tot een bemiddeling doch hoewel geen formeele nota aan Franco Is gezonden is een oorstel tötJ dat doel door de nationalistische autoriteiten verwojrpen Amerika doet niet mee § antwoord op en desbetreffende ï heeft naar Reuter uit Newsetnt staatssecretaris Cordell tegenover de pers verklaard dat de Veceènigde Statenniet betrokken zijn bij de Fremsch Britsche poètngen tot bemiddeling In den Spaanschm oorlog waaromtrent be richten verschenen zljnr in niet naar Valencia Ze 4ui enil soldaten per uur trekke Frankrijk binnen Aiana aan Zwltsersche grens Olt Perpignan wordt het vertrek van Negrln naar de centrale one van Spanje tegengesproken Overigens meent men te weten dat een beaprel lng zou worden gouden met den ambassadeur van fTB ftrUk den gezant van OrootBrit tarmlë Negrln en Del Vayo Volgens Rfeuter heeft de Britsche ge wnt bij de repubUkelnsche Spaansche venaon ontkend dat NeIWUflem verzocht zou hebben vredes wwwaarden in orde te makeii rtJ M Reuter veriuid i te Perpigaafl r J ®pïn naar Cataloplë is terujge 0 wordt vernomen dat Azana in het emtai sedert verscheidene iaand m jwi gewerkt aan pogingen om vrede te A 1 ReuteV dat preal ftn w CpUonges Sous Salève in aavöje bU de Zwttsersche grens Is Mttanen waar hy een bezoek t a n ïiln slager Rlvas Cherlf den Spaanschen consulr genersii Bwgos meldt dat de rechtsch troept U Blsb tusschen Geroina en de 2 Keleg n dat sinds glsteravoAd was jatoeeld hebben beïfet f v o ook Calon ten westen J PalamoB genonleai fii andete sec van het Cataiaansche front wor n steeds vorderingen gemaakt De J van de republiek Anorra i erd bereikt nadat gisteren Seo do ne was genomen trlül trokken de republikelnsche 2 ïi bij Le Perthim Franki ljk binnen drJr per uur Zij rw en alle soorfen uniformen en hadv J kleedingstukken en andere voorwetpen bU zich Ofschoon zij zeer en rechterkant van den weg naar He S gsitampen en gehoorzaamdein ïy de politie volkomen öi totaal zouden rfeeda 36 000 mUltalren e irma lUii gekosnen 4 Den heer VAN WIJK a r verwondert liet dat men dezeli grond het voormalig terrein van de voetbalvereeniging Gouda aan den Graaf Florisweg in het grondbeorfjf gaat inbrengen hoewel deze grond nog niet bouwrijp is Hij acht hpt beter den grond tot zoolang buiten het grondbediïjf te houden De heer H VAN SOEST s d merkt op dat er gronden zijn waarop wmsten feemaakt zijn en gronden die verliezen hebben opgeleverd Daar men alifes dojpeen moet nemen heeft spr er geen bezwaar tegen den grond in het grondbedrijf te brengen daar de grond toch direct voor bebouwing in aanmerking komt Wethouder DE WITT WIJNEN lib juicht een gezonde politiek ten opzichte vanhet grondbedrijf toe ma men moet nietoverdryven Het voorstel rdt gedaan mde rente ffli aflossing wJke nu op dengewonen dienst drukken ten laste van hetgrondbedrijf te brengen omdat indertijd i5bepaald dat kosten van het in ordebrengen van d peelterreinen later zoutienterugkomen bij de verkqop als boiiwgronj Spr meent dat de grond spoedig verkoclitzal worden Hy acht het van groot belang at de bewuste stadswyk spoedig ontsloten wordt en hij verwacht dat dit in het koutende jaar kan geschieden Het voorst wordt zonder stemming aangenomen Het voorstel betr ffende iie uitvoeringvan onderhoudswerken in he Raadhuis tDe heer VAN UK a r vraagt of devernieuwing van en parketvloer en dewa nd be kl ceding in e burgemeest Vskamorzal worden aanjwstwd TELEtmAFISGH WEERBERICHT Verwachting voor het gehe Ie land Zwakke tot matlfén Zuidelijken tot Zuic westetijlien wind helder tot licht bewoUrfj later in het Westen wellicht toenemende be De heer I BSSIl fG j k juicht het voorstel toe omdat dit ten goede komt aan dorestauratie van he stadhuis in den vorm zooals het vroeger is geweefft Hij vraagtof de restauratie thans met kracht 7 d worden doorgewt elling van een reglement voor fiet geval onderhandelingen tot een goed eirde zullen worden gebracht wat hem mogelyk ïijkt en dat voor dit laatste gwal geen onteigening al noodig ïijn woiking droog weer weinig verandering iiM RiJsWttila Huitó JuHanaV temperatuur des nachtg ich vorst tot l l d mededeelingen worden voor ken temperatuur om het vriespunt nisgevins aringenoroen Wethouder POLET a r antwoordt d it de normale wijze is dat het werkwder handsch aanbesteed wordt Het is echter mogelijk dat in dit geval gezien het speciale karakter van het werk de keus tot y 9