Goudsche Courant, maandag 13 maart 1939

No 19981 Onvergretelijk schouwspel Tpen aansehouwe van een ontzaggelijke meniffte geloovigen is gfisteren in de middelste loggia van den St Pietei te Rome de nieuw g ekozen Patis Pius XU met de tijua gekroond Na een plechtige pontificale dienst in de St Pieterskerk heeft Paus Piu s XII getoor met de kostbare kroon zyn zegen Urbi et Orbi aan Rome en de wereld gegeveiï Voor het eefst na 1846 heeft een p mö z ch in het openbmir laten kronen en voor het eerst dus na 93 jaren is de nieuw gekozen Paus ook als erkende vorst van den kerkelij ken stafit toegejuicht De plechtigheid in de Sf Pieter Aan deze imirukwpi kende plechtigheid waarvan naar achattuig een half milljoen geloovigen getuige waren was voorsfgfgaan een trefrpmle pontificale rni die zich in allen luister van het pau elijl ritueel had 1 oltrokken De yroote basiliek was tot in de uiterste eken gevuld er waren ca 50 000 genoo digden Te zes uur werd de kerk geopend i ii hoewel het nojf uren zou duren alvorens ie dienst zou beginnen trok reeds een groote massa uitverkorenen de gewijde ruimte binnen Auto s reden af en nan de diplomaten en de leden van den Romeinacheii adel arriveerden de vorsten en vertejfenwoordigers van vorsten pn presidenten uit het buitenland waren reeds vroeg aanwezig evenzoo Prin t Umberto en Prinse Marie José het kroonprinselük paar van Italië De dame s die de diplomaten vergezellien waren allen in liet zwart gekleed Kroonpriimes Marie José droeg een wit toilet met een witte sluier Te 8 uur trok onder vroolijke tonen van den Pausniarsch het muziekkorps van de Palatijnsche wacht de basiliek binnen aanlrevoeI i door zijn kolonel die fier den degen in de gehand SC ht ende hand hield Het warcQ allen vrijwiiligers deze soldaten d K n soldij ontvangen zy verrichten een retaak en wonen allen te Houie Fier marcheerend met defl licbtveerenden Ualiaanschen pas trokken zij door het schip der kerk en stelden rich op langs het vrij houden middenpad zy hadden de taak de menigte achter de koorden in bedwang te houden en den weg voor den Pausstoet rij te laten De PauB nadert Te 45 uur hield het klokkengelui plot wilg op en zilveren bazuinen schalden door het kerkruim De bazuinblazers speelden de Pau shymne Paus Pius XII nadert öuizenden begonnen reeds te juichen en in de handen te klappen van louter geestdrift konden zy den nog ongekroonden vorst vaj Vaticaanstad og niet zien Voorop gingen de Zwitsers in zware sta 1 hamassen dan de procuratoren van de Kmneinsche colleges de procuratoren dor ugieuze orden de kamerdienaren van P in hun rood damasten gewaad Mftr hen volgden de prelaten die op zijjen kussens de mytera droegen welke onderden dienst gebruikt zouden worden Een an hen droeg de tiara die den paus Kal l t is een zeer kostbare kroon die fjer bewondering weirdroen een trnndon Xr rv WILLY BR EN KM AIM NIEUWE HAVEN 25 GOUDA TEL 2080 opt een Miele Koopt een BLAUWÏ DRtnriN TAFELAPPELEN TAPELPEREN 8INAAJSAPPELHN MANDARIJNEN CITROENEN BANANEN nng wegdroeg een gouden met drie gouden kronen bezet met zaamate edelateenen en juweelen Pau K V f plechtigheid n t w voorportaal Pieter de hulde in ontvangst van de stondJ kapittel die by den ingang dp hT j branden ie toortsen in fanden hielden Ee ofte maar tref Tj Tj Kardinaal Pacelli was ftotli l ermheer tseling ontwaarde men twee waaiersdai l P Iv ren de flibellums enPaufl t gouden draagstoel den basilLv n P P ide het door de binnen f w rd zi n basiliek ifn S I len van de pauselijkeonJr r Spaansche kleederdracht t T V geharna ste Zwitsers tapMidrfai draagstoel als waren zy wjeietuwache ridders En boven allen uit mijter de Mld Notaris K ZEEV AT te HAASTRECHT aal op MAANDAG 20 MAART 1939 des avonds om 7 30 uur in Hotel DE ZALM aan de Markt te Gouda bM opbod en afslaij publiek verlcoopen HET WOONHUIS met ERF te Gouda aan de Burg lielkade 73 Vi ij van huur DE GARAGE met ERJF te Gouda aan de Molenwerf 10 Vrij van huur DRIE WOONHUIZEN met ERVEN aan de Bodegjaafsche Straatweg nra 88 110 en 111 gem Waddinxveen met het recht van erfpacht van bybehoorende perc grond De nrs 88 en 110 2i in elk verhuurd voor ƒ 5 50 per week nr 111 is vry van huur Betaaldag 20 April 1989 Berichtiging volgens plaatselijk gebruik Inlichtingen ten kantore van genoemden Notaris alwaar tevens notities verkrügbaar zijn Openbare Verkooping Deurwaarder B J N AKKERSDIJK te Gouda ü op VRIJDAG j 17 MAART a s voorm tien uur in opdracht van den makelaar I VAN DANTZIG te Gouda e a in en voor het perceel aan de Erasmusstraat no 1 te Gouda publiek a contant ver koopen Meubilaire Goederen als ka sten tafels stoelen ledikanten haai d piano huisorgel glas en aardewerk gordijnen vloerkleeden enz Vooi ts eenitf e gouden en zilveren voorwei pen viel hand wagens en een tent Kijkdag Donderdag a s 2 4 uur AANBESTEDING Op MAANDAG 20 MAART 1939 zal in t Café HET SCHAAKBORD voor rekening van den Heer P VAN VEGTEN te Gouda onder Goudsche Aannemers woi den aanbesteed het bouwen van DRIE WOONHUIZEN Bestek en teekening verkrijgbaar a ƒ 6 pr stel rest f 3 bij den Architect D STUURMAN Burg Martenssingel 81 Gouda Anton Coops Drogist Wijdstraat Absorba Rheumatiek verband voor rug schouder arm been knie enz W SLUYTER ZOUTMANSTRAAT 7 biJ Zoutmansplein Behanger en Stoffeerder g Scfierp concurreerende prflien Vraagt stalen ter inzage NIEUWE en GEBRÜIKTR NAAIMACHINES in versehlllrmlc prüsklaweii J H RICKKN ZOtlTMANSTRAAT 4 GOUDA Het aangewezen adren Iè4£ i voor t paratle Een goede schoen Past beter Staat mooier Siyt minder Bluft in model Kan tegen regen en sneeuw I Loopt prettig Kost iets meer als een slechte Kan langer gerepareerd worden Koopt hel BETERE SCHOBNWERK in het Iwlans van Uw voeten en Uw portemonnaie JAN VAN DAM IKEIZERSTRAAT 62 45 GOUDA TELEPH 2376 Voordeeliger is U toch op den duur wanneer Uw waich behandelt wordt door de Modelwasscherij GRAAF FLORISWEG 113 115 TELEF 2084 Minimum slijtage door ons schitterend bedrijf swater WRINGERS leveren wiJ U in de NIEUWSTE MODELLEN Prijïen vanaf ƒ 7 75 8 25 9 25 10 50 12 00 en 16 00 H DE GRUIL LANGE TIENDEWEG 61 TELEF 3328 Niets GAAT BOVEN het genieten van GOEDE BOEKEN Het bfsit ervan schenkt durende vreugde De kosten behoeven geen beletsfil te iijn Leest eene met aandacht onderstaande bijzondere aanbiedinjr van Drie Prachtboeken W L Boldingh Goemans DE MOEDER Kf i tumiel proza t n po a ie waarin de nioeiere die staa in t haft van al e Hinden door bijdragen van de beate auteurs wordt geëerd 172 bL tn fi platen Fijn gebonden Een boek van ontroerende schooniiiiid Basil Mathews HET LEVEN VAN OEN KONING In tlit boek wordt het leveii van een Koning beHchreven die geen aardache macht begeerde Hij Jezus Christus leefde en stierf m de ineiiMhftn tv lionen Door D s J C He der s op zeer te loven wyze voor Nederland bowerkt Een iyk geïfustret rd en fraai gebonden book van llö bla iz Dr M J Langeveld WEGEN TOT GOD Grepen uit de godadienfltgeschiedenU In dit boek worden de wereld godsuiensten zóó behandeld dat volwassenen en jongeren er beide dOi t g Oaei worden tiO teekeningen 350 bladz in mooae band Bovendien een leer leerzaam boek voor iedereen Aanbevolen o a door Prof Dr W J A ders Prof Dr G van der I euw Dr C J A Fetter UITGEVERIJ PLOEGSMA te ZEIST biedt U deze drie prathtbnnden in één pakket franco thuis aan voor slechts f S 70 De oorspronkelyke prijs was ƒ 13 50 De Boekhandel levert het pakket af voor d fi0B fil n pr a $ tmit V ét btBtelhng niet uit want de voorraad it niet Biot t N V IJZERHANDEL P ROND Pz Gouda Voor LIPS Brandkas ten en Slotenfabriek dieelectrisch wascht én wringt Mïele electpische waschmachines nu verkrijgbaar vanaf f 6 15 per maand of met draaibaren krachtwringep vanaf f7 70 per maand Verkrijgbaar in allel eerste klas zakeni HM hardste staal slijt af door zand U kunt dus nagaan hoe Uw tapijten erdoor vernield worden Een stofzuiger die het niet verwijdert is erger dan een mattenklopper Een gewone stoizuiger is niet in staat het verraderlijk scherpe stofzand uit de pool van Uw tapijt te halen U moet daarom een echten tapijtreiniger hebben als de Heemaf Dan wordt t dagelijks verwijderd zonder eenig geweld alleen door de schitterende zuigwerking die berust op het constante toerental van den motor Kloppen en vesen zijn daarbij overbodig en Uw kleeden gaan veel laager mee De eenige stofzuiger die eea motor heeft met constant toerMitad Iets nieuws voor de rookers van een GOEDE SIGAAR HUDSON Actief 6 et Symphonie 5 et Applaus 4 et NEEMT NO i HEDEN EEN PROEF Wederom bü iedere winkelier verkrjjg baar HUDSON KNAK 10 prima sijfaartje 30 et TOHATEN GRAPE FRÜTT DOFFE KASTANJBI NIEUWE VIJGEN DOOSJES TUNISDADBU yUDCHTEN IN BUK EN LAS DIVEB8E SOORTEN NOTKN De Gojyrilsche Fruithande na Wed A RIETVELD TBLEreoN Mil LAMGE TIENDB VEREENIGING VOOP FACULTATIEVE UJKVERBRANDING Minimum contrib ƒ l BO p j tevmr voor Behti n n miiMtorj k Tarief voor Mm Crmnatie dr r amiMpti in totul ƒ 82 60 voor m i led i flM lBUeiitini nblad n m inl omtamthet ft nAtimva Hi WlHHlMSlMll OT 77e Jaargranr Maandag 13 Maart 1939 eonismrcoDEiir NIEUWS EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN SnWPRKraK mmSïw XrTR SFPJ flf KOOP GOUDERAK HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAPELLE NIEUWERKERK OUDERKERK OUDEWATER REEUWIJK SCHOONHOVEN STOLWIJK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN enz Dit blad verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen ABONNEMENTSPRIJS per kwartaal ƒ 2 26 p r week l cent overal w r d beiorartag per looper geschiedt Prsnco per post per kwaiaal ƒ 8 16 AbMmementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau MARKT 31 GOUDAbü mie agenten en loopers den boekhandel en de postkantooren i mJUA TT l l iT S Administratie en Redactie Telet nterc 2746 Postrekening 48400 ADVERTENTIEPRIJS Uit Gouda en ometreken behoorende tot den bezorgkring i 5 regels ƒ 1 30 elke regel meer ƒ 0 25 Van buiten Gouda en den bezorgkring 1 5 reyels ƒ 1 55 elke regel meer f O 30 Advertentiën in het Zaterdagnummer 20 r bijslag op den prijs Liefdadigheidfl advertentiën de helft van den prijs INGEZONDEN MEDEDEELINGEN 1 4 regels ƒ 2 25 elke regel meer ƒ 0 50 Op de voorpagina 60 hooger Advertentiën kunnen worden ingezonden door tusschenkomst van soliede Boek handelaren Advertentiebureaus en onze agenten en moeten daags vóór de plaatsing aan het Bureau zün ingekomen teneinde van opname verzekerd te zijn Gewone advertentiën en i igezonden mededeelingen bij contract tot zeer gereduceerden prijs Groote letters en randen worden berekend naar plaatsruimte PAUS PIUS XII GEKROOND Grootsche plechtigheid in den Sint Pieter De Paus zette zich neer op den troon vervolgens nam de tweede kardinaal idaken h m den niyter van het hoofd en de eerste kardinaaldiaken plaatste hem de tiara op onder het uitspreken van de oude formule ontvang de tiara versierd met drie kronen en weet dat gij zijt de vader van vorsten en koningen de herder der menschen ap aarde en plaatsvervanger van onzen Verlosser Jezus Chri stus wien eer zi en glorie in alle eeuwen der eeuwen Na deze korte plechtigheid barntte de menigte opnieuw in gejuich los Vervolgens gaf de Paus den zegen urbi et orbi Wederom juichte de menigte op het plein en klapte in de handen minutenlang waarvoor de Paus glimlachend en met de hand wuivend dankte Ten teeken van het einde der plechtigheid wenlen wederom de zilveren bazuinen gestoken Toen de Paus vóór de H Mis op de Sedia Gestatoria den Sint Pieter binnen gedragen werd knielden de prins en prinses van Piemont die op de voor de buiteniandsche vertegenwoordigende gereserveerde tribune de plechtigheid bywoonden voor den Paus neer die hen zijn zegen gaf De prins was gekleed in groot tenue van het Italiaansche leger en de prinses droeg een zilverkleurig kleed met witten sluier zetelde de Paus zegenend de duizenden die hem toejuichten Zilveren trompetten weerklonken en hot koor zette het Tu es Petrus gy zijt Petru s in Aangekomen in de kapel der H Drievuldigheid verlaat de Paus zijn draagstoel om een oogenblik te bidden om zich vervolgens weer per draagstoel te begeven naar de Sint üregoriua kapel waar hij zich op zijn troon zette en de hulde van kardinalen aartsbisschoppen en bisschoppen in ontvangst nam Zij kusten den visscheranng terwijl de zangers van de kuren der HixUjnsche en Juliaansche kapel beurtelings het Tu es Petrus lieten weerklinken Op de voor de buiteniandsche vertegenwoordigers gereserveerde tribune zag men d n Italiaanschen koonprins den minister van buiteniandsche zaken gaaf Ciano den hertog van Norfolk al vertegenwoordiger van den koniftg van Engeland ex koning Eerdinand van Bulgarije prins Kare an Vlaanderen de Koningin moeder van België en leden der Spaansche koninklyke Taniilie Vervolgens begaf de stoet zich naar het il taar van de confessie De Paus nog steed gozetin op de Sedia Gestatoria werd door de menigte in den Sint Pieter luide toegejuicht Tyden de processie van de Gregorius kapel naar het altaar van de confessie nam de ceremoniemeester drie keer een dotje vlas van een zilveren schotel en verbrandde dit neerknielend zingend Pater sancte sic transit gloria mundi Heilige Vader zoo vergaat de glorie der wereld De Paus die het woord vrede in zyn naam en zijn familieschild draagt wenschte alien den vrede Hy bidt daarna voor zichzelf opdat hij allen over wie hy gesteld i tot nut moge strekken Kort daarop werd in de Cofessio de litanie aangeheven die al een op don dag van de kroning gezongen wordt Kardinaal Caccia Dominioni knielde fn zong een gebed voor den Paus dat door ï e assi stenten telkens onderbroken werd met het gebed Verlosser der wereid help hem Daarna werd tweemaal een gedeelte van een brief van den apostel Petru s gezongen terst in het Latijn dan in het Grieksch door een Griekschen subdiaken ten einde de eenheid va Oost n West te venlnneheelden Ook het Evangedie werd in deze twee talen gezongen Nadat vervolgens de geloofsbelydeni van het concilie van Constantinopel het Credo gezongen is begint de eigenlijke mis De Paus schrijdt omringd door zyn assistenten naar het altaar onder den koepel en droeg brood en wijn aan God op terwijl het koor een smeekbe le voor den Paus zong Paus Pius XII zong met heldere stem een danklied de Prefatie waarin hü God smeekte zyn kudde niet te verlaten en voortdurend te beschermen Als het oogenblik van de consecratie diiar is en de Paus de opheffing verricht hoorde men by de devote stilte die tienduizenden in acht namen duidelijk het geroep van de commando s der Palatyn che wacht alle militairen presenteerden knielend het geweer Van den hoogcn koepel uit klonk bazuingeschal doordringend en indrukwekkend op tiit hoogtepunt van den liturgischen dienst langzaam zeer devoot en eerbie iig verrichtte de Pa is de gewijde handelingen Als hü op zyn troon de communie ontvangen heeft schreed hij wederom naar het altaar en gaf met helder stem zij i zegen Na het einde van de Mis verliet de Pau wederom gezeten op de Sedia Gestatoria den Sint Fleter toegejuicht door de menigte De stoet begaf zich via de koninklyke trap naar de zaa van de zegening De geloovigen in den Sint Pieter erlieten de kerk om zich naar het plein te begeven teneinde de kroning te kunnen zien Op het plein stond ook opgesteld een brigade van het Italiaansche leger met vertegenwoordigers van alle wapens De klokken van den Sint Pieter tieten hun bronzen stem hooren over het plein en de geheele stad Aan beide zyden van den troon welke in de loggia was opgericht zoodat allen op het plein deze konden zien namen officieren van de edelgarde plaats de pauselijke vlag werd geheschen en de troepen pesenteerden het geweer Te vijf minuten over één weerklonken de bazuinen en ver scheen de Paus De menigte op het plein barstte uit in een luid gejubel en handgeklap VIJFJARENPLAN VOOR EUROPA Stoutmoedig denkbeeld van Samuel Hoare dat in de rechten aan de Apollinaris te Rome In 1905 kwam hij up de accademia dei nobili ecclesiastic en in 1907 volgde zyn benoeming tot minutant aan de staatssecretarie in de afdeeling der affari staordinari IJverig werkte hij in dien tijd aan de zielszorg van de Cagpagna in de buurt van Rome en gedurende zes jaar is hy spirituaal aan het Cap ramcacollege te Rome Gedurende den wereldooriog maakte hij zich verdienstelijk by de uitwisseling der krijgsgevangenen In 1918 werd hy voor ditzelfde werk naar Bern gezonden waar het Vaticaan zijn centrale had Tevens bereidde hy daar de hervatting der diplomatieke betrekkingen met Zwitserland oor die in 1SJ20 tot stand kwam üij werd als eerste nuntius te Bern benoemd In die functie oefende hij groeten invloed op den Volkenbond uit Zou het begin kunnen zij van periode van ongekenden voorspoed jye minister van binnenlandache zaken Samuel Hoarf heeft te Ljnden in een rede het stoutmoedige denkbeeld geopperd een internationaal vijfjarenplan te ontwerpen dat de heele wereldgeschiedenis grondig zou kunnen wyzigen Het zou zeide hü een plan zün uitgewerkt door yiji mannen jn Europa de drie dictatoren en de premiers van Engeland en Frankrijk Als zij allen met slechts één doel voor oogen en eensgezind hiervoor zouden arbeiden zAïden zij in ongelooflyk korten tijd de göheele wereldgeschiedenis kunnen wijzigen en gis de president der Vereenigde Staten aan hun streven zijn zegen zou geven zouden zij zich tot eeuwige weldoeners der menschheid kunnen maken Chamberlain heeft getoond vastbesloten met al zyn krachten naar dit doel te streven en ik kan niet gelooven aldus Hoare dat de andere leiders zich niet bij zijn verheven pogingen zullen aansluiten Het zou een plan zijn gebaseerd op den vretle en de aanvaarding er an zou het mogelyk maken te streven naar verwezenlijking van een gouden eeuw met de levensstandaard gebracht op een hoogde ais wij nooit tevoren hebben kunnen tot stand brengen Gesteld dat het politieke vertrouwen in Europa kon worden hersteld en dat voor oen tydvak van vyf jaren er oorlog noch oorlogsgeruchten zouden zyn dan aldus Hoare zouden handel en nyverheid kunnen beginnen met de meest bemoedigende periode van voorspoed die de wereld ooit heeft gekend Sprekende over de paraatheid van Engeland zeide Hoare dat de defensiedebatten in het parlement hebben aangetoond dat wij in een korten oorlog niet door een verpletterenden klap kunnen worden verslagen en in een langdurigen oorlog onze Ijijna onuitputtelyke hulpbronnen tenslotte de overwinning zouden verzekeren Hoare wees op de solidariteit in het streven der drie groote democratieën welker groote bewapeningsprogramma s aanwijzingen zijn van haar kracht en onwrikbaren wil zich zegevierend te verzetten tegen lederen aanval op Itaar historische vrijheden Hoare legde er nog eens den nadruk op dat de bewapeningsprogramma s alleen voor de verdediging zyn Wy zyn altijd bereid den drukkenden last der wereld te verminderen als door internationale onderhandeling een algemeen accoord zou kunnen worden bereikt dat letier van ons tegen agressie zou beveiligen De democratieën gelooven aldus Hoare dat spoedig groote vorderingen zouden kunnen worden gemaakt aK zy een bres konden slaan in de barricaden die thans den 1 handel verstarren en het vriendschappelijke verkeer vernietigen Zij zyn altyd bereid tot besprekingen in dezen geest en hopen dat het resultaat van het contact tiisschen BritFche en Duitsche industrieelen de verwij dering zal zyn van sommige belemmeringen van den wereldhandel Hoare verklaarde voorts dat het vertrouwen weerkeerde en dat als resultaat hiervan het bedryfslevej en de handel verbeterden Toen in 192 i door het heengaan van den lateren kardinaal Cerretti de nuiuBfatuur te Parys openkwam werd Magliont jptls zrjn opvolger tot nuntiu s benoemd Het gelukte hem door zeer tactisch optreden de moeilijkheden met de Action Frangaise te regelen Hy was zeer bemind bij de Eransche geestelijkheid Op het oogenblik is hij perfect van de congregatie van het concilie BINNENLAND Tewaterlating van de Prinses Beatrix Prins Bernhard zal de doopplechtigheid verrichten Op Zaterdag 2S Maart as zal van de werf der Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vhsi ngcn het tweede in aanbouw zijnde motorschip voor de Stoomvaart Maatschappij Zeeland de Prinses Beatrix te water worden gelaten Naar de Commissaris der Koningin in de provincie Zoeland ons mededeelt heeft Z K H Prtitó Bernhard zich in beginsel bereid verklaard do doopplechtigheid van diL naar zijn dochter genoemde schip te vervullen Amerika ziet wederom dumping Thans worst en ham aan de beurt Extra invoerrechten per 9 April a s Stalin doet aanval op Men poogt een oorI tusschen Duitschland en de Sovjet Unie uit te lokken G en vrees voor de Oeki aine Op het 18e congres der communistische party heeft Stalin een groote rede uitgesproken waarin hy de politiek der Sovjetregeering uiteenzette In zijn uitvoerig betoog richtte Stalin de beschuldiging tot Engeland en Frankrijk dat de politiek van deze landen er op gericht is in andere landen een oorlog uit te lokken teneinde hen te verzwakken en vervolgens tusschen be id e te komen om voordeden te oogsten De buiteniandsche pers zoo vervolgdeStnhn heeft geruchten verspreid over beweerde bedoelingen van Duitschland tenaanzien van de Oekraïne ten einde de Sov jetUnie tegen Duitschland op te zetten omde atmosfeer te vergiftigen en een oorlogtusschen Duitschland en de Sovjet Unie uitte lokken Natuurlyk ontbreekt het inDuitschland niet aan verdwaasden die datmugje van een KarpaChische Oekraïne willen voegen bij dien olifant van de SovjetOekraine Voor zulke maniakken hebbenwy hier dwangbuizen Vervolgens gaf Stalin een overzicht van de buitenlandaohe politiek der Sovjetregee ring waarby hy zeide Wy willen vrede en verbetering der handelsbetrekkingen met alle landen op grondslag van wederkeerigheid voorts willen wij betrekkingen van goede nabuurschap met alle landen die een gemeenschappelijke grens hebben met de Sovjet Unie Wy wen schen voorts die volken te steunen die het slachtoffer zyn van een agressie e worstelen om de onafhankelijkheid van hun vaderland Wij zyn gereed om diegenen t antwoorden die het zouden durven wagen onze grenzen te schenden Voorts wees Stalin er op dat de tweede Ë ng eland en Frankrijk imperialistische wereldoorlog begonnen is om de verdecling der wereld en dat ondanks de voorwendsels waarachter zy hun bedoelingen verbergen zooals een kruistocht tegen de Komintern Duitschland Italië en Japan dien oorlog voeren tegen Engeland Frankrijk en de Vereenigde Staten Stalin voegde hieraan toe De oorlog is onverbiddelijk Men kan hem niet verbergen onder voorwendsels Want geen enkele driehoek of spil of pact kan het feit verhelen dat Japan zich meester gemaakt heeft van een onmetelijk gebied in China Italië van Abes sinië Duitschland van het Sudeten and en van Oostenryk en Duitschland en Italië samen van Spanje Vervolgens sprak Stalin een veroordepling uit van het laten varen der politiek van collectieve veiligheid en het ieder voor zich dat het wachtwoord schijnt te zij n gewortien van de Westelyke mogendheden Tenslotte sprak hij ironisch over de poging die volgens hem door Frankryk en Engeland in het werk gesteld zou worden om het Duitsche gevaar af te wenden naar de Russische Oekraïne Hy waarschuwde deze beide landen dat dit snel tot een ernstige m ilukking kan leiden MAGLIONE STAATSSECRETARIS VAN PAUS PIUS XII Gedurende dertien jaar nunftius te Parijs Uit Vaticaanstad mejdt Reuter Kardinaal Maglione is tot staatssecretaris benoemd Kardinaal Luigi Maglione is op 2 Maart 1877 te Casoria bij Napels geboren Hij studeerde aan het seminarie van Ceretto waarna hij het Jezuietencollege te Napels bezocht om vervolgens aan het collegio Capranica te Rome zyn situdies voort te zetten Hij behaalde zijn doctoraat in de philosophic en theologie aan de Gregoriana en De Amerlkaansche regeering welke onlangs Ln onzen zuivelsteun aanleiding vond om z g countervailing duties extra invoerrechten te heffen op onze boter kaas en melkproducten omdat zij oordeelde dat er sprake was van dumping welke meening zij ook bleef toegedaan nadat dr Boekei een speciale reis naar Washington had gemaakt heeft thans besloten om óók onze vleeschwaren onder het juk te doen doorgaan Met ingang van 9 April a s zal worst extra worden belast met ƒ 5 per 100 kilo worst in blik met 1 knakworst met ƒ l tn blik met 2 ham met f 22 schouderham met 23 carbonaden met ƒ 5 Deze bedragen zullen voorloopig als deposito worden vereischt ln afwachting der definitieve regeling waarbij de helling gelijk zal zijn aan den Nederlandachen exporttoeslag Onze worst export naar de Vereenigde Staten bedroeg in 1937 1 560 ax kilo maar was vorig jaar gedaald tot slechts 4601100 kilo dus tot één derde Noch de grootheid der cijfers noch het dalende verloop van don export wijzen derhalve op dumping Er zij aan herinnerd dat bij export van vleeschwaren een toeslag wordt verleend welke in wezen Is ccn restitutie van de binncnlandsche prijsverhooging als gevolg van de overheidsmaatregelen tot steun aan de varkenshouderij De minister beantwoordt vraj en inzake steunuitkeenng voor tuinders Geen termen voor verhooging Do heer Stecnborghc ministor van Economische Zaken heeft ten vervolge op de beantwoording van vragen van den heer Wijnkoop betreffende verhooging van den steun aan de tuinders in verband met schade teweeg gebracht door de in December I9 V1 ingetreden vorst nog geantwoord dat het den minister bekend i dat de ln December 1958 ingetreden vorst aan de te velde staande planton en gewassen schade heofl berokkend Dat de schade onmogelijk door de tuinders zelf zal kunnen worden gedragen gelooft de minister in het algemeen niet omdat het niet Juist Is dat een steunuitkeering welke het verschil tusschen de opbrengst van het product en den op ongeveer 90 pet van den kostprijs vastgestelden richtprijs overbrugt onder alle omfitandlgheden een exploitatlete