Goudsche Courant, maandag 12 februari 1940

7 Jaargang Maandasr 12 Februari 1940 jto 20244 eOVMïHË NiEUWS EN ADVERTENTltBLAÜ VOOR lEK kMBACm BEKKENWUUDE BODEGRAVEN BOSKOOP GOUDERAK NlEUWERKERK OUDERKERK OUDEWAf ÊK REEUWIJK SCHOONHOVEN t it blad Wschünt dagelijks behalv Zon en Feestdagen obm nir iin $ ir llilii K op gd vu 9 4 aar AdmJniitritlt n Radaeti ttiut f m Tl l P ütr k ulii 48400 Abonni mebto oorden davetOkl uDirenom n aan on Buraati MARKT 31 OOUDA Il OOI K iit nVtii loMrMm d o boakh od l b da poatkantooruk ABONNbMhNTIiSI RUS pe kwartaal f 2 26 p wnk 17 e Dt ovaral wa r d IMMKWI pv loovwr rMchlMltk Franco par post per kwataal 8 16 GOUDA EIN OMSlKEKii N ens HAASTRECHT MOORDRECHT MOERCAi ELLE STOLWUK WADDINXVEEN ZEVENHUIZEN ADVKKTENTlKPRJJSi Uit Goada an ouKöfaksn bahoorende tot 4an beiorgtrinjiOi 1 6 regaU ƒ IM alka ragal inawr Oa Van buiten Guuda en den bai r krinj t 6 ny ƒ 155 elkt re el meer fOSU Adverwniian in het ialerdjün amme XO tiHilaa op dra prtia UxfdwllKlwiilatWl enauukn d belft van dfn prtU INGEZONDEN MEDEDELUNUfN 1 4 regali ƒ iM Ike ffl éxtvt t O 50 Op da vuurpa nna nuoger l W t Adver nti n kunhen wordtn Ingejonden door tuaachankomat van ioBede Boek han Mlar n Adverteutieburruu un unie aRenien on mueleu daan vóó de tdutaina aan hei Buttjau lün ingekomen teneinde i lui upname vermin rd te tIjBu Uewone ai vert ittfeD en lugetonden mededeetin ei btf contract tut leer er duooerd B prtIa Irfoota lewer en randen worden bejekand naar piaatanumta DE STRIJD VAN DE FINNEN TEGEN HET SOVJETLEGER De koude in Finland Hrt D B meldt uit He sinki In v rband met de door de aanhoudende koude ontstane mooi ykheden in de brand stofvoor icnmg en de reeds aan den dag tred nde prusstUK igen voor brandstoffen heefe het ministerie voor de volksverzor ging een verordening uitgevaardigd waar m nli uwe maximunipryren wonli n vaatgestold die aangepast zjjii aan de gewtegcn liehot ft Achtergehouden voorraden brand hout du om speculatieve redenen worden vah gehouden kunnen in besilag worden genomen Router meldt uit Rovoniemi dat het aanhet Noordeiyke front sedert twee dagen n ouwt Do tinnen verwachten hiervanaanmerki lykc vermindering van de RusstBche activiteit Tanner ontkent geruchten otw bemiddeling Havas me Kit uit Helsinki Tanner de F inscho minister van buitenlandsche zaken heeft verklaard Ton aanzien van eenige berichten gepublicee l duor de buitenlandsch pen en vol gena welke eeni groote mogendtfe zou opI lieden als bcmidd aarster om vrede tet i istind te breftgen tusschen Finland en Hus Wd verk aar ik tet de Finschel regeprmg hilfluind letjv in die Ui heeft gevraagd en 4H jiiHf niets vanjidll initiatief bekrad Ja Hti finsche leji r f x reeds tien IfJtêh mW ucsea hat land vprdedigd tcgiw veel JUlrykier slrgiljirachtên lot dusverre heb J wy gestreden met onzo eigen troepen inze eigen liuljibronnen Thans nu wy kunfecn r k nén op bystaiul in w ipens en troiben komende uit verschillende richtin gLn Avulgens het besluit van don Vo konbond is Finland in staat de aonva ilen af te slaan Bygevolg kan men Finland geen vrodtsV oor aarden dicte ren Het is mogclyk Viat dez geruchten in omloop zy i gobracHt om d n bystand tb verminderen die voor ons viti buiten zal komen BANGE UREN IN HET LAND VAN MAAS EN WAAL De üsntassa toonde bij Dreumél haar grQote kracht er Duitsche aanvallen op dó En elsche kust Voli na ee Duitsch bericht zijna es acheptn t verloren te beschouwen Zaterdagmiddag Hebb n Duitache vliogtuiÜtn opnieuv een aanval gedaan op de Untsche NooAOosikust waar u schopeii hebben giebomiqarduerd Dit was de cer ittf aanval seder dfcn van vonge week waarby de Duitschers valgens Engelsche berichten drie bomvliegtpiaen Wer oren Het Duitsche cinnmuniqué spreekt van zei schepen die v rlomn igmgen Nadere benchtenVieldcn dit de vyandolyke uetie zien van W M Uoslkust tut kan Peterhead heef uitgebtrekt Jagers zyn een tankschip te hulp gekomen dat by l et rhead werd gebombaraeerd HcF Duitache vliegtuig weid in do olken vcrja gd lUy Arbromii hebben jagerslnnet mitraitleurvuur drie laagvliegendeuein ls verjaagt Wolhynie Innsbruck krijgt een W iw sladsw kt De evacuatie van volks OfStiiiehi rs uit de oost Poolstho gebieden Oafeic en Wolhymc is Ihans voltooid Zy W p 12 dagen geduurd er zyn Ktovueueeitt lb uOü jersonen 22 U00 paai ii i iO iWlki veo en 12 000 wagens Kr habbdu 140 eVVa tioinen geloopen die otiifivecr i j vadW vjlksverhuizers hebben v ervoerd di verigoii zyn in groepen met hun have opWngens geladen hun nieuwe vaderlanil bif iiongotrokkon Eerst zyn zy in kampen uiraerga bracht en vervolgens met 180 eXtfa troinen met paarden en wagens en al iiaar hun nieuwe woonplaatsen gebri iht Ook de evacuatie In Zuid Tirol U lo vittlIcn gong twee k driehonderd TIroler zl n reeds naar Innsbruck vertrokken Daar wordt een nieuwe stadawyk opgetrokken met B200 woningen die eind l 4i gereed zal zyn Uitsluitend voor Zuid Tiroiers worden 800 boerderyen ter bcsehikklng geMt ld zoodat vrriaten hofsteden weer in gebruik mllen komen en nieuwe gebouwd kutuMn iwordtn 11 in Zware gevechten bij Summa t Finsche Verdun MsnncrheimUnre nog intact Offlcierle eRenspraak Vtan doorbraak Offici I wordt te Helsinki oiiuAid dat Ruiwt n door de Mannemeimtinie kouden lIjB te iigi broken raoals ui bcrioiii ladert landen wc t gtmcU Ui petialc correapoiuiendlyan Kcu r to Htliinki iieldt dut de Mminerheii iinie Ml vourtdüreiiden Kuuischen aunvpllcn 101 iptjt Btand hi udt zelfs bA Summa lat ilt d ah het kwetsbuarsto piSjlt bischouwd i ft Op vele ander declen van hm front dul 4i Ruüiivhe driik voort Ulometer tf n Z O van S tait elf luften g voohte lekjiier een Ru sl hi Met verkeert De Finnen verklnreh Kuhino ita ilmi vffortót clooft dU mpfil jü jioprïelijko front vele nassiwho nnüftjgtiii Die patrouilles zü bttiMhl taan sterk m zu Wo len ajn h t trouillea m estnl fpir trefbM m de kleine Fijische pÖrSiyilles Sm kmneti d Riissori 4rht m dfl Fm he tliuWIn I uit d J nss hPn vwordt Wlnn f taroP h B ireoïieivd en de nwaettSworden I li 19 Jfr li i in miynHert diS RusMf der tatrten tijd z AdMrpn l Mn Bomd I Wlor liflt einüf Fobrüar écnflteJi In ftiik op FiBlfhd Willen nifkcn On treekB j n Hid kunhen de kru rBVcrnc ti nf n na d k dow nieuwen eeuwval bejeftimerd wwden I De strijd om Si mma De moed en volharding du de Fin tal tryd om Summa aan den dag Ic l iio geii8 Kcu ter van dion aird dat itt d paar men in Helsinki meent i chiedini8 feboekataufd zal b uvenj Iwt Finwhe Verdun Het front van Sui il ongeveer twaalf kilometer breed ei deie nauwe ruimte hebben de Kussen lenden mannen en machines geworpen Wannier hun mannen weggcmaaid de overlevenden vermoeid raken bn lm de Russen nieuv troepen in hot vad o hen te vervangen Dt Russen in dez n lictor zyn goed uitgeruste beroepssoldotel Alle rust diC de Finden krygen is een paa W voor middernacht vuor de Russen bi W sanbrcken van de schemering hun aan nllen hervatten Dezelfde Finnen weer 6lBi lederen nieuwen aanvalsgolf der Rus Sedert het offensief op de landengte bipv hebben de Ruisen naar schatting met niilder dan 90Ü0 man en meer dan 100 ks verloren De Fmiichc verhezen moe thans ook verscheidene duizenden beingen Evacuatie uit dam en Zuid De inspanning waaraan de Finnen bloot i is geweldig maar er is geen enkel tMken vtaar te nemen dat er o i zou wU dat hun encrKie minder zou zgn ge Mden Vergeleken by die van den vyand m hun verliezen klein al zou het dwaas te bew ren dikt deze niet worden opIWierkt De Finsche troepen vechrton als 1 en hanilhaven zich en zetten tegen nlicn in o ekc plaats waar de vyand lUi vertoont In Helsinki Is van ambulanfl weinig te bemerken doch des te duideIftfr biykt dst ook de Finsche verliezen oot ztjn indien men de overal door het verspreide ziekenhuizen bezoekt Ook AiAerikaanache vrUwilligera Bivas meldt utt Helsinki Een zeker aantal Amgrlkaansche vrUwilJw bevindt sldi reeds in Finland Een Wterslen was Witliam Sul ivan uit Bur Iton in den staW Vermont H i heeft Wote ervaring als vheg r BU de kleine p vrijwilligers waarvan hy deid ult ht bevinden zich onderdanen van 12 ♦ chili ndc landen Kr zUn ook eenlgn ofWsren onder hen doch de opleldlngWan troep vordt uitsluitend verzorgd door the officieren De groep heeft on Sisu aangenomen een FinMh dat ontembare ei rgie beteekeiit 2ji truBting en de goaitt der mannen ta lteKend Onder hen bevinden zich Duit fs fengelsch n Polen Scandinaviërs Balkan Verscheidene Zw ed che artsen w alsWrywIlltgérs in Finland aangekn wi Z f tullcn in de Jwideiyko gebieden de Hmobllii ni Finidia aBt én varvani Japan 2600 j a Keizerrgk Amnestie op ootê schaal In China zat spoedig een nieuweregeering worden tevormd i Domei meldt uit Tokio j Do keizer van Japan heeft ter gelegenheid van den 26008ten verjaardag van de stichting van hot Japanacho kcizorryk welke gist ren ia herdacht amnestie verleend Het verluidt dat ongeveer 40 000 gevangen n door Ut besluit bogunatigd worden met oen vermindering van straf en dat 180 000 personen m hun rechten zullen worden hersteld Do keizer heeft verder een proclamatie tot de liovolking gericht waarin hy herinnert aan het groole voorbeeld van zyn voorgangers en verwacht dat zyn onderdf en in den goddiiyken geeat van zyh koizeriyke voorouders zullen medewerken aan hot te boven komen der moellykheden waarvoor apan zich in het huidife tydsgewricht geplaatst ziet In het keiieriyke pa eis is gisterochtend een eenvoudige plechtigheid gehouden vvaartoer dnirend gasten waren uitgenoodixd De 2 00ste herdenkingsdag van de troonsbestyging van keizer Jtmmoe is in geheel Japan in Mandsjoekwo n In de bezette ge OnniütlMui nde wac van liet water In ang tlgc spanning en met bangen viecze lubben cie bcwuncü vun liLtMaa en Waai LiiL üoip Uieunicl ucn Zunciu I ciuüibebtuUit Hiceu uci oeht nUb m u viejegtc vciöprciUuc lcli ut ecu loopend vuuiije uc uiigslige niaic uüui liet uoip Out ue Waal op uiuuïtQuicnuo wij e w i l eote cn 11 uut ut wus nog stceua uun lilolU U Waal voor h t uoip was Ctii oiiiiiet iijkc ijaVluKl en uual UeKeiiu Wui uut zich bCiieucnwuuitb bU Rob um een lj uuiii hael gevuiind zaj men met an i tiuc spanning uc loop utn ttCbeuiU iiibi ea tegtnioct Uc peiibehual aun UeiiUieumcii ciien joswal teckciiuo uur nauur ten Kioutcriii wub aun en oinstiooKfltwee uiu In oen miduag coni taU eiuemen den met gcringcn wuteistand vun i u m plus NAP Oinstieoks ulcnzclld n tijei kwam ei plotseling bowegiilg Inliet ijs en een umnetvlijk Usvciu ZQttezich va beweging om met klucht uU s opzu te luwen dat In den weg kwum Uoijsvlakte op cie ulteiwuartlen weid opgestuwd en meteis lioogc IJsschutsen werden op en ovci clkuai gewoipcn waardoor tien schepen welko aan don loswullagen gemeerd in een ultcist naclwlijKOpositie begonnen te vcrkcoien Zü weiden met is ver opgestuwd en diclgdontetcn den dijk te worden verpletterdEen gelukkige omstandigheid wus net dat de Usmussa zich slechts zeer truagvooitbcwoog want hierdoor v as het denschippers mogelUk met veiocnde kruthten de schepen van den dijk al ta houden en voor veinlcllng te behoeden Eon groote keet welke ccnigc meters op den XosvijX het water stond is door deschepen volkomon op zij gedrukt en bUnageheel vernield Ffnlge schokkers werdenm t kracht tegen een twlntliM al onderaan den dijk staande populieren geduwd wuaidoor do boomen werden omvergeworpen mot het gevolg dat do dijk werdversperd Het vcrkeei van Dreumcl naaryoercwaarUM mpcst daaidoor wordenomgelegd fii twintig mlnutenr Na ongeveer twintig minuten kwam do ijsmassa tot stilstand echter niet zonaar meer vciwocstlngcn te hebben aangericht Ek n zandschult toobehoorcndo aan de gebr Udo te Ophemcrt raakte tusschen het opstuwende Us bekneld en werd gCheol gekraakt Nadat hot vaartuig door de ijsschotsen een cipd woa mcegcslouid zonk het in do dleptn en verdween Slechts do mast en de laadstok steken nog boven do ijsvlakte uit Onruatbarende waa Hot water In de rivier bkcf stocda onrustbarend wuasen Verschillend wontii gen en boorderljon gelogen aap den Kraalenhock en Bovqndljk werden ernstig door de o dringoi do IjRiniissn boydreigd terwijl hot wnssendo water de eldor on kamers van de buitendijks logon p c elcn bogon binnen to sft oom n Vooral dit liiatste wokto grooto on onder de bevolking n nep taerUuie bieden van China plechtig gevierd In e n toespraak heeft ministpr prealJonai naar hot D N B meldt verklaard diil de conflicten tusschen Japan en China definitief uit den weg geruimd moeten worden Hy kondigde aan dat spoedi ooii nieuwe rogeering in China zal worden gevormd in nauwe samenwerking met Japan Met het oog p den moeilyken internationalen toestand zoo zeido Jonai verder moe het Japansche vo k geuapend zyn om alle komende verwikkelingen met succes te Ikivon te komen Ieder Japanner is verantwoorde iyk vdor do ontwiivkeling van de nationale welvaart Twee Duitsche duikliooten vernietiij d Reuter tncldt uit I onden Twee duikbooten zyn door een Fngelschen torpedobnotjarer vernietigd De diiiikihooton worden tot rmken gffcnclt toen zy eiep eonvooi aanvielen De Engclsohe admiraliteit heeft dit meegedeeld on aan het borieht toegevoegd H6t is geen gebruik mededceling te doen van iet tot zinken brengen van duikbooten noch thans IS een uitzonefering gemaakt aanpolien fie beide duikbooten door Wn en donzelfden jager z n tot zinken gebracht ringon wakkei aan de onhciUUaren 192 en i ub toen het lund vun Muas en Wual een eioajnieiijKO piooi weiu van ütu Wuteiwuii HKt alle gevolgen vun dien Ue uewoiit is vun ue ueuitigue peieexitu ueiilleii 11 1 geiaeten zieli iii veiugliem te stenen Uodi iiun liuueu en bu iueiijeu te unuuuiien en hun iiave go u eu vee iiaai veuigel ooiueii ovel u uieligcii U ii gcii eiK n niiuuag lioKKoii ue De vuiieis met hun be iiiliiibeii op uieiioi voeitutsen beiueien vujiuij uiii uuveel aijg iUii uuii uen gicep vun liet w tei te kji u uie en ue Was vun ue Uvler was zoo geweldig dut men nu ecu uur een veiiiuuging Van u n Wuteistunu kun euiisiuueien vait fU eM Uaainu UuCl een lunkiiaiiie val Ui Op Uut uogcnbilK Wees ue peustnual clua een stunu uan vun Ut pius NAP zuil oe sieeDts uo c M luger dun do hoogste stunü lil de juten vun uc oveistrooming IX uuizuuK vun ue snelle slUglng van het wutei te Uicumel Is gelegen in het leit uut zich in t miuden vun ue rivicrj ter hojgto van sluis bt Anuiics onuci uc geiiucnte Hussum een ijsdum hooit kevuuiid sjin zuiK een geweldige alinotingen dut men vruwci ah vuststuand kun aannuiiien dut uit gevuaitu het ilvicrwuter ophoudt en do stijging veioor uakt Hunuciu mctei boven sluis Sint Anuries heelt zich een tweede ijsdum gcvuimd wuardoüi iKt duor tci plaatse liJKt alsof dc Usdam zleh ult tiekt over een lengte van ongeveer oen küumctcr Inderdaad zoo vortekcrdo men ons zijn het twee apart gevormde Usuamm n wolke een ontzuggciijk gtootcn inhpud hebben en die uo gcheclo bteeuto van de rivier opstuppcn Eenigc vefademlng Omsticeks vier uur kwum het Us buneden dezen Usdam langzaam in beweging en op liet moment ontstonden wukkcn wuaidoor men kun wuarn en dat het rlviei water mot grooto kjSclU ovei do uiterwaarden stroomdo Hierdoor ontstond ecnlgd verademing Ito Dieumcl tn onmlddciiuk daarna trad con kloUio val in wolke toch nlot nuomcnswuard Is en waardoor hot gevaar nlot is verdwenen Het luiirakon van de ijsmassa te Roasum gebeurde niet zonder ongolukken Hot wooniKhlp van den puilovlnkor Valburg to Rowiuin dat gemoord lag uan dgn ig Rüfisumschon Bol weid mot een roeibootju van donzolfdon oigctuiiir moogosleurd naar hot Usyold Do pailevtnkor wu uititcdig on zou gisteravond turugkeoren Toen wachtW hem do minder aangename vorraaslnf dot zijn schuit mot den aanwezigen gooderonvoorroad la vordwi non Men zal qu op da bcnodonrlvlor poitcii hot chip In veilige haveit te krijgen Voor dn Uwnaan IMaakM waa iMt vervol tusschen Drcumel on het au KM verder geloften f j sum 1 7i Mi hetgeen als zeer ubnoimual kun worden beschouwd en alleen te wijten li uan het opstuwende wutci dat vuor den Ijsdain bu üt Andiics woidt togongenpuuon Do Waal to Uieumol stuat vanluuk totdijk on is ongeveer uiXJ nieter bièod Hetis eéil e liiutieiijso ijsvluKlc lemijl deijhscliütaeii tot op een huive nieljei vanuen Kiuin vun een WuaiuijK upecngetitarpeiu liggen en nu en Uun tegen uonbüveiiKuiit vun uen ülJk upt oVi eA Uinzes uui is do Wuul bij Uieumol gaa i vuiion Ue stund daalde tot 9 30 M plus MAP Om lu uui ues uvunus wees ue peiisdnuiU nog ueiuciiuen stunu Oiii op uiiu cventuuiitviiea vooiDeieiU te zijn biijit men nog steeds waaiuuain want men vice t dut wunneer ao rivier upiuouw gaat Uuien uo SLhuuc zeci uuiusicuiljk zou kunnen zijn uurgoiiieosta mr Wuals vun uieuiiiel tn buitenieester Uo Leeuw vuil Apnieii uijkgiaui vun Iici puluorulstuei vai Maus en Wual hebben eon bezoek gebiuent uun de veiscli Ueiiue beuietgue punten uiii inclicii nuuUlg onmiuuuilijK iiiautiegüien te kunnen tiollen tor bejiciiigiiig vun de bevuiKing Ue toeotand rondom llel To Tiol en in üen omuek van ueze stad is de tuestund gcuuienuo uon i onuag htoeüs gevauiiljk gebleven Sn ook bii hut ingaan vun dCn nueht wus deze nog altijd uitlek s Morgens brak het Us dat voor de stad vast zat los en dreet weg In westclUko rlehttng Voor Tlcl ontstond toen ecu groot open wuk dat zleh uitstrekte over ociilge kilometcis Uc uiKiain dlo zich al ceidei tovoiind heelt lu de Wual cveii boven Tlol bloei eelitcr onbeweeglijk zitten Uuoi liet wassende water liepen eenlgo woiiuiten bewesten Tlel aun don buiteiiKant vun üen dUk stuandc onder PeiMjunlUke ongelukken de den zieii uaaibu niet voor Uevuanuk wus vooial dut liet wat i boven den Usduin doui n i o eii ton peil beielkte uat lioogei u ii euv vijdens Ucn watei nood v n n i j ai i ija Watelsluul ell Uelcuit ue iui ii uaii ook bisteimiddag om uen uai un ie 1 tien bomuaiueeuii Hlcrvuui w ie4eii eeii c viiegiuiten bereed gOiiuueien e i weiu n lungs ucn uuk luuuliebeieii enuui ii wuuibU ou uan bewo ieis v ii nuizi n lungs uen waterkant bevei wiiu geycv a uo luitcn te openen zooiuu u vii gtui gxn zouden komen Besloten was om het bonibuidcmeiitvan den geweldigen Usijig uie uw i ov ide Uviei liep om 4 uui te uo n pia itshebban Om i uur echter kwum ei plotseling Oenlge beweging in den Usdum enkolt duaiop bogon de e al te biukkelenOnder den enoiiiicn druk van het slcctisgewassen water boven den dom was dezebezweken Het bomburdLincnt wdr nuuJgolast Uank zU hot groote stuk open water vooi Tlel dreven do geweldige Usfoimaties die van den dam kwamen snel do stad voorbU Een puar kilometer naar het wasten naljU Opliemert stootten de drUveiido Usniussa s echter op hot aldaar nog vastzittende Us zoodrat zit h oen nieuwe Usrug ging vormen De prinselijke familie aanwezig Evenals Zaterdag zUn do Prinses en Prins Zoiidugmlddug weer nuai het Us nubU Tlol komen kUken ZU kwamen In een gesloten auto en hadden Pilnscs JBcatrlx bU Zich In het gevolg bevond I zich freule De Brauv Do burgoinceatcr vun Tiol begeleidde het hoogc gezelschap dat Juist bU ckn Usdom waa toen doze begon te werken en bezweek Hiervan muakte de Prlru fllmupnrmlngcn later gebiulkto het PrlnsclUk paar de tlioe ten huUo van don burgcmeoatcr van Tiol den heer N F Comblcr van Nooton MenBcn n in gevaar De beton en steenfubilek van do Qobroodors MUnllef welke zich op do uiterwaard n te Drutcn t vlndt wordt van ZnU rd govond af geheel door het U ingesloten Indlcni do rivier gaat werken dreigt hot govahr dat hot gebouw door het geweld der kruiende Usachotacn al worden vernield In de fabriek wonen twee leden van het puraoneol met hun gezinnen dlo nu gelieol vun do bultonwcrold Un afgesloten uangiWen ook de tololoonvcrblndlng verbroken Aangezioh men xich over het lot van dcce menwhen ongerust maakto ou hedenochtend om hnlf acht oen ploog militairen oon poging doen de fabriek door hot U te bereiken om de twee famlip In voUlihtld brengen De aoldaun