Goudsche Courant, zaterdag 4 mei 1940

P ilEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN GOUDSCHE Zaterdag 4 Mei 1940 79e Jh ifang No 203i COIBANT l l ec rui lltrER Bur Mark ai t l tUS PottRiro 4 400 RADIO kEDE MINISTER DE GEER INTERNEERÏNG van 21 staatsgevaarlijke Nederlanders Het boek van de Prinses LEVENSLANG VOOR S PIONNAGE Il geval van oorlog de doodstraf Dt minitter jirestdem hr mr D J de Geer heeft vanmiddag I tfur voor de rijkszenders en voor de Phohizf nders de volgende radiorede uit tetproKrn Uaardr ibiatcraara hlfr en Het leidKPzen moei Ik u nierdrrlru dat voor e rcRcering ojnonistootFlUk Is komen vast te t in dat rr onder onze landsenoatrn renigen sUn wier geektriigeatridbeld en optreden z6ó lnlg la ATerjtenatrniniIng itjn met den neutraUteiUntl der liatie dat xtj een gevaai Tornien Toor oaa tone en dat tï cn bem bijzondere maatregelen ïUn moeten norden genomen GtJ iroet my hicibIJ niPt mis ersiaan Dat geduieilide een noilog de één e burger van een neutraal land meer 6 inpjthie heeft voor déze t n de ander ooi die belligeiente mc endhcrd 9 ccn normaal vcrbchijnscl In den R reldoorlog as het niet anders en gaf men daaraan In besloten kring ook ruimschoots uiting Een levendig temperament onlbraK daarbli niet Zelfs werd vcrpomen van familicbljcen komsten die periodiek plachten te wouicn ge houden maar nu tijdelijk moesten worden itopgczct omdat ze altijd weer aanlei ding gaven tot hevigt tivisigeapitkken over hot goed recht van de elkaar beooi logende pat Hjen ten gevaar voor ons latid stak In dit alleb met en hei geloof aan onze neulialiteit werd er nergens door aan het wankelen gebracht Maar het onderscheid is dat al die pi o dit of pro dat pleitende buigeis bovenal waien proNederlandsch Uun vaderlandsche gevoelens waren buiten geding Hun sjmpathieen voor cn strijdende party lagen m een ander en lager vlak Om het eens duideHjK te zt gen wanneer de belligerent van hun voorkeur op een bepaalden dag onze neutraliteit geschonden zou hebben dan loudcn zij zich bitter ontgoocheld hebben gevMld matfbtM mtm a0kmtiift ymtMilMe geteld Hel ben tot een te feller afkeer Ondermyning Thans Is dit bij de personen raarop Ik doelde m zUnVi I e t vóór alles pro Nederlaadsch ZU makiui In bet hnitenland dr eerlUkheid vanonze neutriUltellS olltiek verdacht ZU onderln j ylJ fi trllUwcn In onzen krachtigen wU tegenstand tA l i iim i trge h elkr schetadjng ran ons grondgebied van nrlke z de die ook komt 0e beveiliging die voor tik der ooilogvoerende paitycn ligt in de paiaatheid vatf onze weei macht breken zij af i daal door tevens de bc iclicrmmg die voor ons in die pjiaathcid ligl En wat hel eigbtc i de nérlijJigheid waarvan tij ten onrechte en tegen etci weten In de ro geering betichten beoefen zij zelf Zij lyn met te vet gelijken met de politisecrende Nedeilandeis uit de Jaien van 1914 iai8 maar met de verdaasde lai dgeiioolen die aan het tind der 18e eeuw In den tijd van de Fiansche revolutie da donkeiste uren brachten over ons volk Reeds deze Ie der gewhledenl verbiedt on hen ongemoeid hun gdng te laten gaan Hon aantal 1 verdwijnend klein He regrering weel dal ongeveer tieel de natie staat achter haar loyale en conseqnente nentralltcitspollUFk Maar zooals Prediker JO het ou leert ook Mn vUrg kan bederf brengen aan knsteltike apothekerszaU Die Tlirg noet onschadelijk gemaakt Het 91 In ov ei eenstemming daairaee dat In den ifgcloopen nacht een maatiegel is genomen waartoe de gelegenheid biedt het bepaalde in artikel 33 van de wet op den staat van ooi log en beleg DU artikel luidt aldus Het militair gezag i bevoegd aan personen wier aanwezigheid voor de lust en de algemeene veiligheid wordt geacht g vaaiH k te zijn het veiblijf binnen het In stasi van beleg verklaarde grondgebied te ontzeggen en deze daaruit te vciw uweren of indien de mo gelijkheid daartoe niet bestaat en dit is het feval nu hot geheele land m staat van beleg is Jien In bewaring te stellen 21 Arrestaties Het mlUlaIr gezag beeft 21 personen die voor e m t B telHgheld gevaarlijk werden geilchi la bewaring gesteld Het heett dit gedaan na grondige voorbereiding eiftotel groote nanvvgrzet Menigeen tegen wlrn voor den oppervlakkl gen best houwer vermoedens leudea kunaen nt ea en wiens handelingen dan ook ernstig zUn nagegaan la halten den maatregel gebleven omdat Rcenerict concrete aanwUzlng bestond voor bel gilvaarlUke van zUn optreden an deze 21 echter lsi 4tomea vast te taan hoofd voor hoofd ea op grond Biet vaa eealg politiek inzirht maar van penooal P gedraglagea dat de veiligheid des tond hnn tntrmeering gebiedt De regeering i overtuigd dat deze daad van het mUltair gezag die gebe in de l n ligt van er siiiüa lat uitbltKtn van den oorlog cou ji an duor ons land gevolgde politiek door de overwe eigende meerdeiheid van ons volk met onver ueeldc instcmmirtg zal nolden begroet DE ARRESTANTEN Lit Uen Haag rei nemen nis nader dat de maatregelen niet tegen een bepaalde partij zU gericht doch uitslnitead tegen penonea die 1 d i V i d a r r I staatsgevaarlUk worden geacht Onder de gean eateerden bevindt zich bet nationaal Dcllilistiw he Tweede Kamerlid mr Rost van i onnijijej lerder helioorea geea leidetA figui vn Bit de S B lol de gearreateerdear dle ultsluttrnd Nederlanders t n Nieuwe voorstellen aan de Tweede Kamer Minister Gerbiandj Leeft jrvolg gegeWen aan den draag van de Ka ra ei com missie oui da maxlni mstraf op sptonnage nog r eer te verlyeogenHlt heeft thans de Tweede Kamer voorgesteld de mogelijkheid te openen splonaage te straffen met levenslange gevangenisstraf of een gevaagealastral van ten hoogste iO Jaren Splonnage waarop volgens dit vooistel levenslang teat zoa la geval van werkelUken oorlog met den dood kannen worden bestraft Eveneens aeeft minister Gerbrandv de Tweede Kamer thans voorgesteld ook de voorbe reidingshandelingen om in tiJd van ooi log den vijand hulp te verlee en of den staat tegenover den vyand te benadee en strafbaar te stellen Verder zou de mInJrter voor het oogeabhk niet willen gaaa Dit beteekent echtifr niet dat hU de andere üieCa van de Kamercommissie definitief afwijst In voorbereiding Bli de regterlQ ijo voorileningen ia beraad welke de strekking lebben de mogelUkheid uH te SPANJE NEUTRAAL De vicenjonsul van Spanje te Saint Jean de IU7 Pa cusl Vicuna gedelegeerde van den i3pa n e ien nationalen persdienst heelt aan do pers een nota afkomstig van het Spaansche irlnibtcile van binnenlandsthe zaken oveihann gd Hieiin wonlt oa de neutraliteit van Spanje bevestigd Hrt is ijen levensbetong voor de Spaansche regrering aldM de nota te beirttyi dat zekere onverantwoordelijke elemeatea trachten de betrekkingen tu srhen Spanje en Frankrijk te vertroebelen tcinrri daar de geogratlacbe t rst ind Spanje noopt allee te vermUden nat de werkelijke en oprechte gevorlrn van nentralitelt nni Spf nje In het huidige conflict ziiB inanen adudea Biokleider vaa de N S B uit Rotterdam gearresteerd lfr wordt uit ltr ht Krmrld dal xich ondrr de arrntaatra ren blokleidrr Tan d J1 B nlt Rottrrdam brrladt Sir Jqjin SimcHi loopt vooruit op Dinsdag Tijdens dMn keltjKsche vurgaderini ton hel hoofdbestuur van hei ederlandsche Roode Kruit heeft de directeur der V V Jh ukkerij Jacob lan Kampen de heer W ter Wee aan Prmses tuliana als toorzitter van hel Roode Krui hel eerste exemplaar aangeboden van haar boek getiteld Het boek tan de Prin set voor hel Roode Kruit De foto toom de Prinses bij het ver laten van het Roode Krui ebouw glstermi dag met het boek tl d li den arm De Biitschc ralnl ter Van tinancién ir John imon iireft i jdag w r i en llhei ale v eigrdering In Londen eei re voerlng uitgespioken DaaibiJ In d eerste plaats en sprrkrndr in het brzll van dr volledige InlIrhttngMi die alleen ren lid vaa het oorlogskabiaet tot nUn beschikking heeft reide h te vertrouwen dht waanrrr de volledige positie onthuld werd hrt onparttjdigr oordeel van het publiek zou zijn dat dr terngtrrkklng uit zold Noorwegen venttandig was en ondernomen was op gioad rai den besten raad Rel tweede comnenlaar wa dat wanneer Iemand grifrigd zoa zijn zija rrftiek te richten op een bepaald mlalster Hij rrmtig trirnrgrstrid zou worden Verdei zeide Sunon dat het nooit een Engelsch gebrek was geweest de kwaliteit an den vijand te bagatelliseeien Bcgieiien woidt dat het hoofd moot wolden geboden aan een tegenstander van enoime kiatht Errfstig spoorwegongeluk in Frankrijk PARUS 4 lel Havas Ee ern tig spoorneg ongeluk heeft zich in den aigeloopen nacht te omstreeks twee uur voorgeijaan tusschen iris SPANNING WEERVERWACHTING De Bik seint Verwachting geldig v4n hedenavond tot niorgeiuvond ongeveer 19 uur Meest z j rt ewoU t é inig verandering fn teraperntuur meest uMlHge Oostelijke tot Nooi delljken wind in en om de Middellandsche Zee K geherk Duit chc naiiiio Ugpc inn rij fag rep dat dr EngeKchen in dr M fidel ardscji Zetoon nieuw oo logilocneni zmkeii Ovrral 7 rl W n up d eerste dg ia ilt n 1 daa i p duideal c S a c h 1 a I a Ik liiiili ii alit b I CU 11 liicn lil l n I kiiitH n da alet ic it lil i ni ril I I 1 II 11 itüchei em P Ik in I n i 1 n do rn o the ïhK ansche lampagnc ilihit nco ii n uogat mati oods eon ïe rti on jtJiodt i inipiwevo jnli leke 7OOSV0I al m aio voo bo Ijjjcii n u I na and woi Ion gt ciflon om di n i jq u i i got odi n UI fo 1 f kjkOii cn i m i h i 14 sti It 1 fi Tnd oi 7 p Amerika is tegen ooriogsuitbreiding Malta verduisterd ulaiten dat gevangenisjitraflen vonr laagerrn dnar opgelegd door een vljandelUkrn Inval zondrn knnnrn wordrn ondrrbpiken De BtitMlit jiitiufttiicti hibbrii ui I i f d i Mnlt fan z iio oiHlri ï iiTK tot inM pj iiie j fbeel ï idiilMpuI nuM hM u i f m inttc Kfl in Tann icht hffiunncii eu blijft lot ii idt i DKicr tav kinthl lrii 7ist tl il hij i 41 ihhiii n om 1p br oI t iiiji te urnnrii 1 111 icii 11 idiiisti iiiis Dit en hn nl r Ir tfh 1 1111 U Alexandrié volkomen gereed AltxinutK h tluiiK t iK i ch Ik I inpiljker IS dm M ihrt Ix mdt 7ich in ï l vtiKtickte getf rihrnl mcbUKeutd De k i t n lucht tfwcuhan I i 1 uu btmand Fi ttoukii nindei mihtaiK vim itUii luiGuiomtn oni If muhmis n mtinvchH i j n lnj io hand te iioiuui jin tj te aUtJt ti t ovtJ tt Kuimeu oo Chifvko i o iIo en ooi iitt eRc en le poütw ijn inpf III 1 t 1 l e o iig u4ii orj i Wiiui iti4 b II niiiieitlrii de jii tp llii 4 uii eeu t nuf siijtihtt hluHdit n I een kpttii tdii epiiieinip l£ pti ht militaiic M hUd iiMiliteit De xUntt die th na Is a iHurkoinpii brsLidt aft lo flchepen kruiper jt l lpdob KlljaJter Brit ch düikhooten cn ppn d pwl rlilp Koosevrlt he ft ia dr prucimfrrrntir irrktanrd dat dr VrrerniKdr Slatra rr als fterrtf nanr lrrvrn nitbl riding ran drn F nro rr hru ttnilng lol andrrr grbirdrn rn andere nalirs tr vnorkonifn Hij gaf Ir krnnrii dat lilj dit in un ndrrhnud van Donderdag nirt drn llalraansrhrn jtmbas ia drnr inlns nlnniin daldrlljl hnd gemaakt Zouden deze voorzienmger na onderzoek de regeermg aanvaardtiaar De nieuwe tekst De tekst van het nicuwvoorgestelde redactie van art 98 luidt als volgt HIJ die opzettelijk bescheiden beiichion of in lichtingen jmtrent eenige zaak waarvan hij Aeel of redelijkerwijs moet vermorden dat de gei eim houding door het belang van den Staat wordt ge boden hetzij openhiai maakt hetylj verschaft aan een buitenlandsche mogendheid of aan zoodanige personen dat gevaar itstaat dat de inhoud aan een buitenlandscho mogendheid bekend wordt wordt gestraft indien het fe t gepleegd wordt bulten tijd van oorlog met gevargcms straf van ten hoogste vijft tn jaiSen indien het gepleegd wordt n ti d vanVorlog met evenslangc gevangen Ks straf of ti delijke van ten hoogste twintig jaren Handelingen gepleegti ter voorbereiding van een misdnif als omschreven m het voorgaan de lid wordwi gestraft met een gevangeniestraf van ten hoogste tien jaren Toen drn prrsidrnt grrrangd wrid nrlkr mantrrgrirn hij nam nni nltbrrlding van dtn oorlog Ir Toorkonirn nnlwiM rddr hij dat de rtgrrring ailr derd wat yij kon Suiiinrr Hrlirs hrrft drn t rirk chin gr Aiit ontvangril rn gr proken ovrr drn algrmrrnrn tor t nd in dr Mirtdrlland chr ier rn in hn lilj ondrr ovrr dr oontrntratir van Itatiniinsthr vlootstrijil krarhtrn In dr wnlrrrn van dr I o lrknnrv s Kil dnsvrrre volgens llrutrr De InirrikaanMhr gr ant te llomr i hillips I Xiijdaginlddag naar Florrncr vrrtroKken waar hij naar men vrivvnrht ovrilrg zal plrgrii mil lj ron la lor dir brsprokingrn hrrfl grvoerd gedurende de afgrloo rn wrrk mrt vrrschilicnde voniaan laandr krikriijkr autoritriten olgrns gernrhtrn die in diplowalirke kringen Ir Romr loo ien zondrn de rapporten die huninrr Wcilri aan Roosrvrll hreft nitgrhracht rrn brtangiijk ondfrdrri hrbbrn grvormd lan hrt gesprek Iuïc schrn Mussolini rn Phillips en van dat tnssihrn Cianorn sir Nori Charlrs Dit rn hrt tnlgendr Is van Inilrd I res DUITSCHE INFANTERIE BIJ DOMBAAS LEGERBERICHTEN Britsch slagschip gezonken na bombardement i BcRLDN 4 üci D U Het oppeiüovcl der veoiKiatlit m Wfvt btkeml In don mitkidg van ilcii tliidtir vit I ntid In lUt ziogcbml ttii tstti v in Nainvjs een ii ch lagMniii ri M ui kt ii kotis door luitsche tluikbi ininonvvoipt IS idngtvalton en loor etn hom dn ZHa ir kalibor lu stlioii de K Kle vnoiste gr InitKiitnsrtiotliii bcii hal t minuut na doi Ijominklag loog ondri strike lokon vvikkt Img etn i in lio p i ckviam lilt bet slagschip Nadct tie itickv olk w i wog getrokken w vs bcliahe ectiige i iukken van net cliip iiio mrei to zien Uaatr beschtnnmy van t ui er ifl ive öe loistn utavym at Utut ttm infSMtêritUn aich hil OasÊtbeat voar n oorémarU naar Oronihtm 1 RHS 4 Mei iHjv 1 II 1 iimitlit van tion ochtend van dtp vioi loi In li i l Vtiivi telt van d b€ldor7l dscho aitillorie ton sten vtQ de Moezel alsook tusschen bhei ea ogezfit