Goudsche Courant, maandag 10 juni 1940

MAANDAG 10 JUNI 1940 De Lichtverduistering DIVERSE BERICHTEN TWEEDE BLAD BINNENURD HET OPRUIMINGSWERK TE ROTTERDAM Drie millioen kub meter puin moet verwerkt worden DRMPING VAN HAVENS Ruim geschat la er uit het ovOe Rotterdam drte mlUloen ItuWekcmeter puin weg te ruimen vóór menhet terrein In hootdzalten weer schoonheeft In de omgeving van den Cool Ingel komt er thans wat teekenlngIn dit oprulmln werlt Voor hetoverige is r echter nog ongelooflijkvtel te doen Het groote vraagslult U en biyit voorlooplg waar men met al dat pw i moet blUven Er komt bij het gemeentcbeatuui langzamet iand wel wat meer vraag naar dit voor wegenaan leg enz zeer bruikbare materiaal doch het vervoervraogstuk peelt bij de Ifverini voorlooplg nog een over wegende rol In de stad aelf worden Schie en Noorderhaven er reeds mee gedempt Blaak en Nieuwe Haven staan in verband met de nieuwe stadsplannen ook op de nominatie en in de Maas kan men op bepaalde plaatsen ook wel wat kwijt Uiteraard Is er voor traataanleg hier en daar ook met puin wel een begin te maken Doch met het joog op de noodzakelljheid van het ater In den grond brengen van rloleenng en andere leidingen dient op het pum later tóch een flinke hooge iancUanrf te koijien WH men straten voor direct gebruik aanleggen dan moet men düs met het nuln heel voorzichtig wezen Overal In de binnenstad ziet men nog b uik bare baksteen netjes opgeta st staan Maar over het geheel zijn de kosten voor het schoonmaken van jlc oude steen weer zóó hoog dat de economische beteekenis van het op dlP ma iler weer bruikbaar maiien van het oude baksteenmateriaal nog lani niet vaststaat Br staat op het oogenbiik trouwens nog niet zoo heel veel meer vast dan dat geleidelijk meer straten voor het verkeer vrij komen en dat het wenschelljk wordt zulke straten weer vrij te geven Mede In het belang van het zeer drukke tramverkeer dat zich wel geleidelijk aannast en steeds betere ver bindingen schept maar dat Coolsjngel en Goudschesl igel met alle daar aanwezige halten zeer dringend behpeft om de overstapgelegenhedcn niet al te omslachtig te maken Wie nu van het Noorden komt moet lOt de Witte de Witlistraat doorrijden om weer een andere aansluiting te krijgen en over het geheel zijn er noi te veel omwegen Ook voor hel rljwielverkeer en het verkeer te voet Wel zijn er In de oude stad gedeelten dje voorlooplg gerust afgesloten kunnen blijven doch van groot belang is dat eenlge korte verbindingen worden vrijgemaakt e n vrijgegeven VEftnWENEN KINDEKEN De cominlssarls van politie afdeellnt kinderpolitie Haaescheveer 23 te Rotterdam verzoekt namens de ouders Inlichtingen omtrent Marg s van Gelderen geboren te Rotterdam 19 April 1940 die als couveusekindje in het ziekenKuls Coolslngel verpleegd werd op den dag van het bombardement en omtrent wie üe ouders sindsdien niets vernomen hebben Wilhelmus Adrianus Joseph Schoon geboren te Rotterdam 24 September 1925 die volgens geruchten door een Roode KruLszuster op den dag van het bombardement vervoerd zou zijn In een auto van de slagerij van Van Woerden aan den OostzeedtJk af Hij was gekleed in een bruin coH ertjas e grlJs bruine pull over fluweelen broek grUs geblokte kniekousen bruine sportschoenen Interlock opdergoed Allda Sophia Janse eboren te Rotterdam 31 Mei 1924 fabrieksarbeidster wonende Rubroekstraat 79 die op 14 Mei J l van huls is gegaan en niet teni ekeerd Signalement Lang 1 60 meter flink postuur blonü haar gezonde kleur bolrond gezicht blauwe oogen geUeed In donkerWauwe jurk met ritssluiting zonder mandel of hoed INBREKER OPGESPOORD In den nacht van 30 pp 31 Maart JJ werd ingebroken In een villa aan den Heerenweg te Heemstede Een groote hoe eelheld tafelzilver ter waarde van ongeveer f 360 werd ontvreemd De wijze waarop deze diefstal was gepleegd bracht de politie op de gedachte dat hier de 53 Jarlge recidivist P M uit Rotterdam wel eens de dader kon zijn Veertien dagen tevoren was de man uit de strafgevangenis te Sohevenlngen ontslagen Benige dagen geleden kreeg de recherche te Heemstede bericht uit Amsterdam dat bij een bank van leening tafelzilver was beleend overeenkomende met het te Heemstede ontvreemde zilver De houder van e bank van leening herkende In oen roto pertinent den man die het zUTer h d aang€ oden Kr volgde een veraoek tot opsporing van M die den taaUten tUd Wj Un mister te Rotterdam thuUkwan Toen hU nm de 5X rln boorde meldde hij Uch bu de recherche BOJ ontkende hardnek f laïwMk te heUm gepleegd De theedodan waarin het beleende int wu Tcrpakt werden echter berkciKl door n nuter DUIZENDEN FIETSEN ONBEHEERD GEVONDEN Na den terugtocht vaij onze troepen lEN INGEWIKKELD VRAAGSTUK De provincie Utrecht telt vele zeer vele rijwielen Deze stalen rossen zijn In de vorige maand op zulk een wijze van plaats veranderd dat het een vraagstuk op zich zelf Is geworden de karretjes met hun rechtmatige elge nnars te vereenigen Toen wize soldaten den dag voor de capitulatie bevel kregen zich uit de Grefcibellnle terun te trekken hebben zij uit vele plaatsen de rijwielen die zij konden vinden meege iomen om zich sneller te kunnen verplaatsen 06k soldaten uit het Oosten van ons lard verschenen achter de linies op fietsen die zij hadden moeten mee nemen Eenmaal aangekomen op hun teruggetrokken stelling heWien z j öeze fietsen achter gelaten en het ge volg Is dat terwijl In de eene plaats bijna geen flets meer te vinden Is in andere dorpen eea groot aantal rij wielen staat waarvan de eigenaars onbekend zljn Het Is lang niet gemakkelijk al deze fietsen te sorteercn en naar hun rechtmatlgen eigenaar terug te bren gen docti dank zij een goede organisatie In eenige plaatsen Is men ondanks alle moeilijkheden toch reeds een flink eind in de goede nchting gekomen Overdaad te Zeist Een klelrie zeven honderd fietser zijn hier vooral in de week na Pinksteren onbeheerd aangetroffen en uit den naakten omtrek zijn zij naar ZeLst vervoerd zoo vertelde ons mr W A J V 1 s e r bvrïrmeester van Zeist Er waren er bij uu alle deelen van het Oosten van d eze provincie dc h ook uit Gelderland en elfs uit Over s el Al deze rijwielen ijn nauwkeunp g registreerd merk nummer biizordere kenteekcneni en daarna heeft ae commissaris van po itle een oproep gedaan waarb j werd bekeiid gemaakt dat de eigenaren zich schrtftllik of mondeling tot de politie konden wenden Stanels brieven en briefkaarten komen eiken dig binnen Velen schrijven natuurlijk tevergepf doch er ün ook vele gevallen dat de flets waarvan de eigenaar een beschrijving geeft du ons staat en men krijgt dan bericht dat et rijwiel kan worden gehaald Ook i omt een groot aentsil ripn ci en persoonlijk naar Zeist om naar hun flets te ZO ken waarbij de politie e trene op toeziet dat men niet maar een fiets als zün eigendom aanwijst Tweehonderd en zestig fietsen zyn tot nog toe aan hun eigenaars feruggegeveii en er staan er hier dus noe heel wpit Doc6 niet alleen in Zelat ook in andere plaatsen bevinden zich hoe veeliieden onbeheerd gevonden rijwielen b v in Wagenlngen Amerongen en Rhcnen In deze laatste plaats staat ook een respectal el aantal vier vijf honderd ruim honderd ijn rerds afgehaald Men is hier be i r van alle fietsen een naiiwkeiu ib signalement samen te stellen waarna dit wordt gestencild en naar alle plaatsen wat r men rijwielen vermist wordt gezonden Wat er zal gebeuren met de fietsen waarvan men de eigenaars nie kan vinden staat nog niet vast Men zaj nog eenlgen tijd afwachten en daarna zullen de autoriteiten een beslissing moeten nemen SchanEschtc te Scberpenxeel De aangeweMi weg lijkt wel dat men deze rijwielen zendt naar plaatsen waar aan deze vervoersmiddelen een groot gebrek heerscht Want dergelijke plaatsen zijn er ook Tusschen de duizend en twaait honderd fietsen zijn uit Scherpenzeel verdwenen aldus burgemeester mr C P Hoytema van Konijnenburg en er zyn slechts enkele menschen die nog een rijwiel bezitten Rtüm twintig onbeheerde voor het grootste deel oude fietsen zijn hier gevonden en om de menschen te helpen hebben wij deze fietsen aan de bevolking in bruikleen gegeven Doch er was zulk een groote vraag dat wij de toewijzing bij loting hebben moeten laten geschieden Wij hebben dus nog een groot aantal fietsen noodig en wanneer men er een kan missen Een goed verstaander heeft maar een half woord noodig en wij kunnen ons daarom begrijpen dal de fietsen die la ZeLst Rhenen en andere lüaatsen over biyven in Scherpenzeel meer dan welkom zullen zijn Inventarisatie specerijvoorraden DETAILVERKOOP NOG VRM Ten b oeve van een voorgen oiiien nventarlsatle en een doelmatige beschikbaarstelling van aanwedge voorraden Is met Ingang van heden het verhandelen en afle reren vtan specerijen oowel in bewerkten als onbewerkten toestand geïmporteerde gedroogde en geconfljte vrucht npulp geïmporteerde wal hazeil pecan oa hew en paranoten a smede abrikozenpltten amandelen geraspte en gemalen cocosnoot gecwifljte gember krenten en rozijnen verïwden Dispensaties van dit verbod kunnen worden aXgegeven door de Nederlandsche troentenen frultcentrale Laan Oopes van Cattenburgh 62 te s Oravcnbage Bovengesteld verbod geldt niet voor detaUrerkoop aan den consument VOORRANG VERLEENEM VIILITAIR VERKEER GAAT ALTIJD VOOR Doordat een groot deel van het auto erkeer Is weggevallen heeft bij veel bestuurders van langzame verkeersmiddelen de gedachte post gevat dat men het met de voorrangregeling op kruispunten niet zoo nauw behoeft te nemen Dit l volkomen onjuist en hoogst gevaarlijk Het nog aanwezige autoverkeer is voor een belangrijk deel mllitalrverkeer en dit heeft zoowel waar het Duitsche als Nederlanddche militaire motorrijtuigen betreft overal en onder alle omstandigheden voorrang Bij het passeeren van leder kmls punt dienen de overige weggebruï ers er dus juist op bedacht te a n dat snelverkeer hun weg kan kruisen Oroote oplettendheid en langzaam naderen is derhalve geboden Daarom wordt nadrukkelijk onderae aandacht gebracht dat bij hetwrleenen van voorrang de volgende 1 egels in acht genomen moeten worden a Duit h en Nederlandsch milllalr verkeer heeft overal en steeds voorrang b verkeer op eep voorrangsweg gaat vóór het verkeer van een anderen weg komend c verkeer op een rijweg heeft voorlang boven htt verkeer komende vaneen rijwielpad onverharden weg ofuitrit d overigens heeft het van rechtskomend verkeer voorrang Echter ge biedt eigen veiligheid dat hij die van leen zijitra t jp ccn grootere verkeersstraat Uitkomt hierbij de uiterste voorzichtigheid in acht neemt AANGRIJPENDE THUISKOMST Groote blijdschap heeft dezer dagen zoo tyericht het Da bl id van Noordbrabant en Zeeland gcheefscht in het gezin van een Nederlandsch olficier in een der plaatsen m WestBrafcant Na een wekenlange afwezigheid vei scheen hi plotseling weer in zijn huis Zijn komst bracht eerst ontsteltenis maw spoedig niet te beschrijven vreugde Zijn echtgenoot had kort geledeneen biief van het EJepartement vanDefensie ontvangen gericht aan mevrouw de weduwe Er werd toen ICO haar niaji e n reqoieia mis opgedragen De thuiskomst 2oo zegt het blad was voor dèn officier aangrijpender dan al da tgene wat hij in de afgeloopen weken had beleefd NEDEIUUU DERS UIT CALAIS TERUG Groep T n 56 personen De Nederlanders uit Calais zjjn voor ïoover Zij niet een week geleden met de greepRost van Tonnihgen waren ftkomen in ons land teruggekeerd Bil de 21 aanvankelijk gevangen genomen Nederlanders is tijdens den oorlog nog een tweede groep gevoegd Na het vertrek van de groep Rost van Tonningen waren In Calais dientengevolge nog 56 landgenooten aanwezig afkomstig uit Amsterdam Rotterdam Arnhem Noord Brabant Limburg ZuidBeveland en ZeeuwschJ Vlaanderen Den heer H A van Hilten uit Amhem was de leiding van deze groep opgedragen De Nederlanders hebben tijdehs het bomJïardement op Zondag 28 liel Calais verlaten en zich naar Marquise begeven waar de Duitsche bezetting voor hen zorgde Men heeft daar ve e dagen gewacht op traivsportmiddelcn uit Nederland welke echter niet kwamen Tenslotte heeft de leider van deze groep zelf een uitweg gezocht een door de Duitschers In beslag genomen Engelsche trans portauto en drie partlouliere auto s werden opgeknapt en daarmede Is de tocht via Brussel naar Nederland ondernomen Op vier na zijn thans allen in het moederland teruggekeerd DE AARDAPPELPBUZEN Het RljkMnireau voor de voedselvoorziening tn oorlogstijd maakt bekend dat de maximumprijzei voor aardappelen voor de week van 10 tot en met 15 Juni in dier voege zijn vastgesteld dat de grossiers en wüikellersaankoopprijzen f 0 10 hooger en de prijzen voor den consument gelijk zijn aan de maximumprijzen voor de week van 3 tot en met 8 Juni 1940 WEIDEGRAS LUCERNE EN ROODE KLAVER Het rijksbureau voedselvoorziening maakt bekend dat ten aanzien van weidegras lucerne en roode klaver maximumprijzen gebaseerd op de vermoedelijke hooiopbrengst lijn vastgesteld De vaststelling van de vennoedeliike hooiopbrengst lal geschieden door deskundigen die worden aangewezen door den provincialen Toedselcommissaris Degenen die gras luceme of roode klaver willen verkoopei dienen Ich dus ter vaststelling van de aan de hand van de vermoedelijke hooiopbrengst vast te stellen maximumprijzen te wenden tot den pnnlneiaien ToedHloommlssarls of den plaatselijken bureauhouder van htt district waar deze producties zich bevinden Aji nacht van 22 01 tot 5 11 uui MOORD TE ROTTERDAM Chauffeur steekt zijn zwagerdood i JBUai KOM IK NOOIT TERUG De bewoners van de Brederodestraat in de wijk Spangen te Botter dam werden gistermiddag om kwart over vijf opgeschrikt doordat een dei straatbewoners de chauffeur J K na een hevige woordenwisseling zijn zwager een 38 jarige inwoner van een der Botterdamsche randgemeenten met een mes neerstak Gisterdmiddag was de verslagene die perser was bij een der groote modefirma s te Rotterdam met zijn echtgenoote en drie kinderen naar de woning van J K in de Brederódestraat gegaan De ibeide zwagers voerden met elkaar een gesprek dat In een twist c fciag Tenslotte liep de woordenstrijd zoo hoog dat de perser de straat opliep Toen zijn zwager aan het raam verscheen riep hij luid Hier kom ik noooit terug Hij liep de Brederódestraat uit maar keerde een oogenbiik later terug Bü de woning van K gekomen ontstak hij dusdanig in woede dat hij eenlge malen tegen de voordeur trapte De verschrikte buren zagen toen hoe K door de handelingen van zijn zwager tot woede gebracht met een broodmes in de hand naar buiten fende Daarmede stormde hij op zijn zwager toe en voor deze zich had kunnen verweren had K hem met hst mes eenlge steken in het bovenlichaam toegebracht Het hevig bloedende slachtoffer stromiKlde nog eenige meters voort eu zakte toen op den hoek van de straat ineen Van alle kanten snelde men toe en cood men hulp die echter niet meer mocht bat n Het slachtoffer w s reeds overleden De dader had geen pogingen in het werk gesteld de iJlaats van het mlsdrül te verlaten en liet zich door de spoedig verschenen politie arrestcpren Hij werd naar een polit ie bureau overgebracht waar ij onmiddellijk In verhoor werd genomen Hy Is voor den Officier van Justitie geleid Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd INBREKER GEARRESTEERD NA WILDE ACHTERVOLGING En Inbreker te Amsterdam trof het niet toen hy inbrak bij een hoofd inspecteur van politie aan den Overtoom die wel niet thuis was doch wiens vrouw de wijze lessen van haar man blijkbaar ter harte heeft genomen Toen zij van een visite in de buurt thuiskwam zag ze moeten op de deur en ze begreep dat dit het werk van een iikcreker moest zyn Vrijwel p hetzelfde oogenbiik stapte een jongeman met een grooten stofzuigerkoffer de deur uit J3at is myn koffer hier der mee nep mevrouw en snelde den dief achterna Eï ontstond een wilde achtervolging waaraan ook door verschillende voorbijgangers werd deelgenomen De dief had evenwel een voorsprong doordat hij op de fiets was In het Vondelpark kon hU echter door twee i ohtiemannen worden gegrepen Het bleek dat de koffer tal van tostlMire gouden en zilveren voorwerpen Iwvatte benevens een bedrag van f500 In het huls was alles door elkaar gegooid GEVAjtRUJK ZONNEIBAD Ben 16 jarlge jongen uit Amsterdam die in Zaandam had gezwommen voelde zich bij zijn terugkeernaar de hoofdstad op het CentraalStatUm gekomen onwel Het bleek dat de jongeman door te lang zonnebaden over het geheele lichaamwas verbrand In t ewusteloozen toestand werd hij naar het ziekenhuisgebracht Zijn toestand Is zeer ernstig s INBOU LAND EN TU Gunstige Druivenoogst verwacht HOOGSEIZOEN IN HET WESTLAND De thans uit den militairen dienst terugkeerende kweekers worden In bet Westland met open armen ontvangen daar groot gebrek aan geoefende arbeidskrachten bestaat H t hoogseizoen In den Westlandschen tuinbouw Is nu begonnen en de arbeidsprestatie wordt dagelijks ten top gevoerd De gedemailllseerde kweekers kunnen onmiddellijk op de tuinen weer aan den gang gaan In de stookkassen zijn de kweekers in het Westland al eenlge weken bezig met het drulvenkrenten In dit werk terzijde gestaan door tal van meisjes en vrouwen Ook het krenten der druiven in de koude kassen komt thans aan de beurt en de volle trossen worden t deskundige wDze ontdaan van de overtollige korrels De Westlandsche kweeki rs zijn van oordeel dat de druiven goed ultloopen De ontwikkeling der druiven be oordeelt men gunstig zoodat het Westland een goed drulvenjaar verwacht Een gunstige factor vormt het feit dat de strenge winter nagenoeg geen sporen van schade heeft achtergelaten Ondanks den oorlog J ieeft 19S9Dultschland een bevolkingstoenamevan 13 00C zielen gebracht Het Itallaansche motorschlp Vulcanla dat met terugkeerende Italianen aan boord Tanger had verlaten Is naar Stefanl meldt door een Bngelsch oorlogsschip aangehouden ennaar Oibralttir opgebracht In v Band met devlezensmokSelariJ öp jfodte schaal ten nadeelevan den ömgaarschen staat Is deeigenaar van een groote zaak te Sofia de Engelschman Charles Taylor Watkin gevlucht Alleende Nationale Bank heeft op Watkineen vordering die in de mlliioenen lewa s beloopt Buitenlandsche schellen inZweedsche havens krljgon geen olieen moeten zelf voldoende voor dethuisreis meebrengen De óverstrooiuingen in ZuidSla vlë heiilien nog grooteren omvangaangenomen In de basiliek van St Pieter heeltde plechtige Zaligverklaring plaatsgevonden van de eerwaardige EmlUede Rodat de oprichtster van de con gregatie der H Familie De Faua heeli den nieuwen Franschen ambassadeur bü den H Stoel graaf Wladimlr d Ormesson ontvangen die hem zijn geloofiorieven overhandigde DeSunda y Dispatch elschtdat alle personen die n et In Engerland noodig zijn het land moeten ver laten zoo b v alle kinderen benedende twaalf jaar alle mannen en vrouwen boven de zeVentig jaar en alleinvahden Zij kilnnen oor den duurvan den ooriog naar Cauadi of eenander dominion worden overgebracht Tromv op haar post EEN ONVERVAARDE KIP Vóór dat in de petroleumhaven te Amsterdam de tanks in brand werden gestoken bevond zich daar een broedende kip in haar hok Dit hok was geplaatst op een gra sveldje m de onmiddellyke nabijheid van de brandende tanks Niemand aldnis de Tel verwachtte dan ook toen na eenige dagen een onderzoek kon worden mgesteid da de kip nog in leven zou ziin Immers bedroeg de hitte somtijds ruim 2000 gr C Hoe groot was echter de verbazing toen de lup trouw op haar eieien broedende levend werd aangetroffen Wel is waar was door de geweldige hitte het geheele grasveldje zwart gebrpnd doch door een wonder was hel hok gespaard gebleven hoewel het sterk geblakerd was Voorzichtig werd de hen met de eieren naar een gespaard gebleven glasveldje getransporteerd Daar heeft zij haar moederplichten verder vervuld met het resultaat dat zij thans parmantig rondstapt tusschen haar jonge kuikentjes KIJKSONXV ANGER GEARRESTEERD Op verzoek van den burgemeester an Barneveld heeft aldus de Tel de recherche te Amsterdam aangehouden den voortvfuchtigen Rijfcsontvanger der Direct Belastingen Invoerlechten en Accijnzen F A K uit Barneveld De ontvanger wordt verdacht van fraude tot een bedrag van ongeveer f 2000 De ontvanger ldie 62 jaar is wem op transport gesteld naar Barneveld waar het nieuws van zijn arrestatie gioote oiitstelteiis heeft verwekt HAGESPRAAK DER N S B De hagespraak der N S B zal indien althans tydlg voor vervoergelegenlieden zal kunnen worden gezorgd Zaterdag 22 Juni a s te Lunteren worden gehouden Deze hagespraak zal speciaal worden gewyd aan de herdenking van de gevallenen der N S B UWIELVERVOflR PER TREIN Door versohillende omstandig heden is het vervoer van rijwielen per spoor zeer toegenomen Teneinde dit zooveel mogelijk te bespoedigen zullen de Nederlandsohe Spoorwegen het vervoer over verschillerde veren per vrachtauto doen plaatsvinden Uiteraard zal hierbij een zekere mate van vertraging niet steeds te vermijden zijn Daal om zal den reizigers de gelegenheid worden get oden zelf voor de overbrenging te zorgen zoodat zij er persooiUiJk aan kunnen meewerken den Joorvoer met den gewenschten trein te doen geschieden MET ZT ACHTEN TZ WATER 1 Allen gered Een bakfiets met acht personen is van den Buiksloterweg te Amsterdam m het Noord HoUandsch Kanaal gereden Van alle kanten kwamen zwemmers aanzetten die de drenkelingen waaronder eeii kindje van tien maanden op het droge brachten Slechts de vrouw van den bestuurder geraakte bewusteloos Zi kon echter weer spoedig bijgebracht worden BIJ HET ZWEMME VERDRONKEN In het natuurbad Tlnaarlo onder Zuidlaren ür i d IG jarige Klaas van der Heide uit Groningen bij hel awemman verdronken De 18 iarigc L van Dintcr uit Oss ia bij het zwemmen In de Maas verdronken ± KERK EN S€HOOL NED HERVj kerk Beroepen te Zwoll vac U N W imit J B Groenewegen te Kerkrade te SurhuizuiB cand A J 9 Postm thaod hulpprediker aldaar wnojusmrN Van Vliet wint weer van Derksen DE STADIONBAAir GEOPEND De ontmotttln tusschen e bekh sprintwereldkamploenen Van Vliet Derksen bij de opening van m Olympisch Stadion te Amsterdaai neeft maar matige belangstelling ge trokken De oud amateur reed thai heel wat beter dan vorige w ek t Dulvendrecht Hy bleek nu zeker zoo snel als Van Vliet doch deze bleek tactisch veel sterker toegerust In den eersten rit liet Van Vliet zich vóór de laatste 200 M volkomea verrassen toen Derksen als een pijl uit den b x wegschoot en niet meer achterhaald kon worden De Woerdenaar nam in den vol genden rit echter onbedreigd revanche zoodat een derde rit noodk was Derksen zette precies als in den eersten rit nog vóór de laatste 200 M den eindsprint in doch nu liet Van Vliet eerst reciit zien waartoe hy in staat is Vijf lengten achterstand werdon Ingeloopen en glansrijk won Van Vliet den rit en De tijdrit over 1 K M werd door Derksen gewonnen In 1 ra 7 4 sec tegen Van Vliet 1 m 9 8 sec De wedstryd achter motoren ovet 3 X 25 KM had niet veel te beteekenen Wals as veel sterker Het emdresuUaat Wïtó dan ook 1 Wills 4 pnt 2 Boaland 7 pnt 3 Bakker 8 pnt 4 Groenewiiegen 11 pnt 5 Fransman 14 pnt SPANNENDE WEDSTRIJDEN I TE HAARLEM In StoopBbad werden te Haarlem nationale jwedstryden gehouden ten bate van itotterdam De tyden waren met byzorider fraai doch de strijd was wel spannend De voornaamste uitslagen zyn iOO M v ye slag dames 1 Rie van V jen iR DIZ 1 mm 8 2 sec 2 Alie Sojl De Meeuwen 3 Beppie van Schayk Meeuwen 100 M schoolslag heeren 1 Smitshuyzen AiZ 1870 1 min 15 4 sec 2 Gerkenj Nureus 3 Van Laar Het Y I 100 M rijgslag dames 1 Irene van Feggelen Ude Meeuwen 1 min 18 8 sec 2 cor Kint R dam 3 Dlnl Kerkmeester HR dam X M séhool lag dames 1 J Waalberg A D Z 1 min 26 3 sec 2 Tony Byiandt H Z C 3 Doortje Heeselaars OX Z ATHLETIEK Osendarp nog niet in vorm NAT TRAINIXGSWEDSTRIJDEN Het atliletiekseuoeo is gisteren met lio trainmïweJstnjden up de Sintelliaan te Anioterdani geopend Het auotal d el nemers l edroog niet minder daa M Reo ords werden niet geitroken lie eenige verrassing waa eigenlijk dat jMiidarp in de finale van do 100 nieter de öe plaats bt zette nadat Mi forst zijn serie had gewonnen Lutkf eld bereikte nu reeds de H nieter niet spc jr riien Bouman oi de bilO M al lioel gtmakltelgk doordal ijn tegetistandcr do Kuyter niet at den st irt veiscbeen Het kogclstooteii Was voor de l ruyn evenals het dis ilfr werpen Het hoogspriiigen bracht een o erwtnning voor den Zwollenaar vén Loo zen De Trekvogelman Roest werd bij het verspringen met een sprong van 6 W M overwiiiiiaar Op de ilamesnummers ontbrak Fannf Koen Daar Lies Koni ng ook verstek liet gaan kun Agaath de Vries va 4 D A in den tyd van 12 6 sec de 100 U winnen Nel van Balen Blanken bleef met l JO meter beneden haar best prestatie bij het hoogspringen Mej liammers won de 80 M horde lawnte ni8 leimonIas rhijnaüwbn 8 2 Heeren enkelapel W J Karaten si jhr K de Brauw t 2 iV l 6 3 drs A C Reidt verl van A Bop ren 5 7 6 8 mr W Marinkelle verl van F Wiegers 2 6 4 6 Dames enkelspel mevr M Joncquiére si mevr Van der Limlel 8 6 6 3 mej V lleiting al mevr Ki vit 6 2 6 3 Gemengd dubbelspel mevr K Joncquiére W J Karaten si mevr Jk an der Linden Zevenborgen 6 1 G i mevr Van Bcrkcl F van det Graaff si mevr Kievit A Borrcn 2 4 C3 6 1 Hecren dubbelspel W J Ka 8ten mr W Marinkelle si jhr D Brauw F Wiegers 6 3 8 6 drs A C Reidt F van der Graaff si A Borren Zevenbergen 7 5 8 6 Dame B dubbelspel mevr Jt Joncquiére mej V Heffing si mevr Van der Linden m vr Kievit 6 4 8 i SPORTr lE Te Berlijn vorleor onze Inndgeno Nico Droog in de 4e ronde door k van Mnsina De athletlekw tetrijden om den Pri Hendrikbeker hebben 7 Juli te Haarle plaats De dMBesplocg van S J lottenb r Tira L l feldrecord 4 I 200 M hardloopen 1 m 44 6 see i 5