Goudsche Courant, maandag 10 juni 1940

Dinsdag H Juni 1940 i Jaargang No 20344 GOUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN s Directeur F TIETER Bur Markt 31 Tel 27 5 Poslgiro 48400 land ter zee en in de lucht op het van tevoren vastgestelde oogenblik in werking Het Italiaansche volk blijft trouw aan zijn historisch lot aan de taak der verdediging van zijn rechten van zijn levensruimte van zijn vrijheid en van ziJO veihgheid De Duce heeft allts gezegd wat de Italianen en wat de wereld op dit oogenblik moeten weten Geen woord behoeft te worden toegevoegd aan zijn trotsche redevoering waarin de innerlijk hertstocht van geheel Italië meetHlt Op het oogenblik waarop de Italianen den oorlog ingaan zijn zij zich bewust v4n de verstrekkende en harde taak die hen wacht De Itahanen zijn bereid elke taak te vervullen Zij bezitten de onuitputtelijke kracht tot weerstand en zijn bereid tot de offers welke zij door hun flinkheid en hun bekwaamheid kunnen dragen Het Italiaansche volk dat zich thans opmaakt om aan de zijde van het verbonden Duitschc volk den stnjd te aanvaarden heeft den geest en de kracht vjjor den geweldigen opbouwenden arbeid welke het wacht ter voorbereiding van een gelukkige en groote toekomst in het nieuwe Europa waarin nadrukkelijk besloten werd tot handhaving van de bestaande Europeesche grenzen Naast Italië bestonden de onderteekenaars uit Engeland Frankrijk en Duitschland Ook in de pogingen om een aaneensluiting tot stand te brengen tusschen Duitschland en Oostenrijk staat Italië tegenover Duitschland Ook hier voelt het een met Oostenrijk versterkt Duitschland als een bedreiging vaii zijn tot rijpheid komende Balkanpolitiek en als dan ook in 1934 krachtdadige pogingen vallen waar te nemen om de vereeniging van Weenen en Berlijn tot een feit te maken be hoort Italië tot de staten die dit onmogelijk maken Het Stresa accoord Sedert 1933 is er een nauwe samenwerking waar te nem en tusschen Italië en Oostenrijk Dollfuss die lo zijn land een soort clericaal fascisme instelde steunde geheel en a op Mussolini en regelmatig vonden gedachtenwisselingen plaats tusschen Italiaansche en Oostrijksche maar ook Honga rsche staatslieden Hetzelfde Oostenrijksche vraagsfuk bracht Italië ook gedurende ccnigen tijd beginnende in 1934 weer nader tot Frankrijk De tegenstellingen i rden naar den achtergrond geschoven de gemecnschappeliiko behangen waren primair In 1935 kwam het tus chen Panis en Rn me zelfs tot een formeel accoord ter bescherming van do Oostenrijksche zf fstandigneid VuE jaar cleden t i i nu O atenrijk al twee jaar lang v i i it n ti J is In het Ifli Ja ir l l werd de be 11 Stre sa g hou 1 1 FrankrJik en i i rcnti e o noen prolo lecrCu tegen t L v iponing to atre u 1 an Je Oo=tonriik Oid epn Dor aupaet te rd aan een Oostelijk flapide curli i den Ita J k Engeland on gozamen i k Duitcch a i i ven naar xh sche zelf ta in vrr nen g pj pact Nog i ri hier aan d togenstapd huldigde was tot twee gestegen Nog kon Itahé er niet aan denken eigen wegen te gaan bewandclei Maar zijn activiteit werd nietteminintenser i u ardi Italic zich i Du t ihlands g eep raal stond het aan de ooe van d e staten dio het verdrag an Vi a lo n groote üinen vcnschlen te e n f ioercn hoefeer Jit verdrag m zi n giondve loü ook reeds wa = aargo a t door verbrokkeling van bondgomo =chappen in den opmarsch van Du tachiand De scheiding Maar hier ligt tix h het draaipunt van de Itahaan che buitenlandsche pol t i k Weinige maanden na de Stresaconferentie begon Italië zgn actie tegen Abes mië Steeds heeft men te Rome verkokerd dat Engeland i n Franknik te voren op de hoo gte waren gebracht van de Italiaanscha plannen Ongeuvijl eld zal men zich d Italiaansche dncumentenpublicat ie herinneren waarmedo deze verzekering gostaafd werd on waaruit bleek dat ijonden en Parijs te voren hun goedkeuring Zouden hebben g hceht aaa de Italiaanscho actie althans naar de Italiaan schc y m ng Men kent de historie Londen en Parija hubben g liai ht de actie tegen Abessinié op eon mislukking te doen uitloopon Itarië behaalde niettemin do ovoi HinP ng Maar het hcofl daarna geen oogenc oiik meer aa n de zijde van zija vroegere jbondgenooten gestaan Het AbeSMnisihe drama heeft de scholding dofinitief voltrokken Mussolini begreep dit hij van London en Parija niets te l erwachtcn had in voor Italië gunstigeh zin De iniense Dult soh ltaliainsche samenweijking nam een aanvang En al heeft hot vaak geschenen dat Mu 5S hm blo f aarzelen doordat hij krachtig ijivcrde voor hit vermijden va een gcw apend conflict m Europa naa een vreedzame beslechting der geschil len dili neemt met weg dat er aa deze samenwerking nimmer een eind IS gekomen Hetzi fde Italië dat nog in Aprtt 1935 het Stresa accoord teekende heeff zich enkele maanden later voor goe van Londen en Parijs aigewend He heeft zich aan de zijde van Duitschland geschaard en ook in de vijt jaren d c 1935 van 1940 scheidden doelbe ust gestreefd naar het bouwer van ee i machtig Italiaans ch imperium Het heeft daartoe zijn standpunt ge wijzigd ten opzichte van verscheiden belangrijke kwesties Ook de Italiaaiu sche buitenlandsche politiek der laat l ste jaren is daardoor in hooge mata belangwekkend Een slotartikel zal over deze phaao van de ontstaansgeschiedenis van doi Vi Europ ieschen oorlog enkele bizondec heden brengen Nadimk verboden e bizondec f BUITENLAND ITALIAANSCHE PERSSTEMMEN Met geweldige koppen als De Duce heeft gesproken Oorlog met Engeland en Frankrijk Het wachtwoord voor allen luidt zegevieren Volk te wapen Het onveranderlijk besluit van Italië om aan Duitschlands zijde de wapens op te vatten tegen de d moplutocratische kringen van het Westen zijn de Itahaansche bladen in extra oplagen verschenen De Giornale dit a 1 i a schrijft Het uur heeft geslagen De Duce heeft gesproken de geheele Italiaansche natie is er zich van bewust dat haar geschonden rechten slechts door geweld kunnen worden hersteld en dat Italië een missie vervult die in de as Rome B rlijn tot uitdrukking komt Vergeefs hebben de democraten tot het laatste oogenblik gehoopt dat het stalen pact waarin de beide groote volkeren hun lot en hun wil vereenigen plotseling zou falen Het bondgenootschap tusschen Italië en Duitschland komt nu ook pp het slagveld te ITALIË GRIJPT NAAR DE WAPENEN Oorlogsverklaring aan de Geallieerden i Italiaansche troepen in de Fransche Rivièra Gistermiddag om 16 uur 30 heeft de Italiaanscheminister van Buitenlanfl dche Zaken srraaf Ciano te Rome den ambassadeur van Frankrgk ontvangen Hü legde tegenover hem de volgende verklaring af Df Italiaansche buitenlandsche politiek sedert 1919 Z M de Koning en Keizer verklaart dat Italië zich in staat van oorlog beschouwt met Frankrgk yanaf morgen 11 Juni Oostenrijk hield langen tijd Rome en Berlijn gescheiden Abessinië het keerpunt in Mussolini s politiek Strasa accoord was laatste gemeenschappelijke actie van Rome met de geallieerden Om 16 uur 45 ontbood Ciano den ambassadeur yan GrootBrittannië wien hü in gelO kluidende termen mededeelde dat Italië zich in staat van oorlog beschouwt met Groot Brittannië lOEN de vrede van Versailles was geteekend hebben niet alleen de geallieerden uit den wereldoorlog maar ook de verslagenen verwacht dat door dit verdrag voor zeer gemimen tijd de toekotnst van Europa was bepaald Van dit standpunt uit is ook de Italiaansche buitenlandsche politiek jarenlang geleld Toen Mussolini en zunfascisten in 1922 de inacht in bandenhadden genomen en hun autoritairbestuur hadden gegrondvest legden zij zich neer bij de feiten Zij kondenniet anders dan een Europa aanvaarden waarih Frankrijk en Engelandoppeonachtig schenen en hun machtspositie trachtten te versterken doofeen reeks van bondgenootschappen welke een herstel der verslagenenmoesten verhinderen i Mussolini heeft gistermiddag een rede gehouden men zie ons tweede blad waarin hy de stap van Italië motiveerde en het voornemen te kennen gaf geen andere volken die aan Italië ter zee en te land grenzen in het conflict mee te sleepen politieke kringen hier een z eer diepen indruk gemaakt Het besluit der Italiaansche regeering wordt beschouwd als het logische gevolg van den stryd dien het nieuwe Italië sedert jaren voor zijn vitale rechten in de Middellandsche Zee voert Dat Italië in zü n oorlog thans aan de zijde van Duitschland treedt heett men te Moskou verwacht hetgeen den laatsten tüd ook meermalen in de Russische pers tot uitdrukking is gebracht In politieke kringen verklaart men voorts dat de Italiaansche deelneming aan den oorlog en de daarmede gepaard gaande uitbreiding van de krijgsverrichtingen tot de Middellandsche Zeè de landen in ZuidOost Europa en in het naburige Oosten voor zeer belangrijke beslissingen plaatsen Welle gewicht de Sovjet re lini aangekondigde oorlogsverklaring geering in dezen toestand aan de beHet bericht nvpr ri o rfo i ♦ i i Italiaansche troepen in de Fransche Rivièra Albanië onder Romeinschen invloed Nadat m 1924 1925 et n geuidt nuc toestand waj ontstaan m Albanië sloot Italië met dit land in 1926 een verdrag waardoor het practisch het piotectoraat over Albanië verkreeg Dit was het eerste groote succes dal duoi Mussolini werd behaald en dal de waarde ervan Italië was voortaar immers heer en m efester in de Adiiatischf Zee en de verbindingswegen tusschen Frankrijk en den Fraiitchen bondgenoot ZuidSIavië werden bedreigd ter dege beseft weid bleek wel duidelijk uit de vijanaige houdsnü die als gevolg van dit verdrag dooi Zuid SIjvië werd aangenomen Er ortetond een opmerkelijke sp inning die zelfs tot anti ltaliaaii che incidenten leidde De tijd voor cürflicten van grooter formaat wa echter nog niet aangebroken en de rust keerde terug Tiich was hier voor de eerste m ia duidoliik gebleken dat er tegenstellingen bestonden tu sclien Itaiie en ziin vroegere bondgenooten met welker ver ichcrping men voor de toekoni t rekening dit i de tt h aJon Italiii ging echter voort op den inge sla gen weg Het sioot verdragen met Roemenie en het Vatiraan een verdrag met Hiipganie het ïlreefde naar vergrooting van im invloed in Tanger het verkreeg in 1928 de Djrdda o ise in 1031 de Koefra oase Langzaam maar inker versterkte het du rim po = itie En wie gedaclit mocht hebben dat de val van Primo de Rivera in 1930 en het uitbreken van de Spaansche revolutie in het daarop volgende jaar de positie van Italië zoudetï hebben onderniimd kwam bedrncen uit Mu oIini wist zich volledig e handhaven De Ouitsch ltaliaansche tegenstelling Iets scherper tcekent de FranschIlaliaansclir latenlo tegenstollmg nogsteeds bed Kt door het feit dat beide staten overwinnaars uit den wereldoorlog zitn en streven naar behoudvan nun machtsbereik in 1931 aan hetlicht In 3at jaar werden namelijkonderh mdeingen gevoerd over eenvloolaccoord en de ItaUaanscheeischen gingen toen zoo ver dat deFransche vlootdeskundigen er hetbij tjc bij neerlegden Het beoogdeactoord kwam niet tot stand Maar dit verscherpen der tegenstelling neemt niet weg dat van Duitsch Italiaansche toenadering in dit tydsbestek toch nog niet gesproken kan worden Hft tegendeel is waar Italië acht een sterk Duitschland nog een bedreiging van zyn eigen politieke doelstellingen Mussolini streeft ook niet naar sarienwerking met de steeds grooter invloed verwervende nationaal socialisten Ja zelfs als Hitler de macht in handen heeft gekregen onderteekeht Italië mede hel Vier Mogendhedenverdrac van 193Ï MUSSOLINI Zy zullen den totalen oorlog hebben dien zij wilden hebben Een groot volk kan zich niet van de geschiedenis ver tiouden nu het nieuwe Europa gemaakt wordt De strijd die thans gevoerd wordt is een worsteling tusschen twee denkbeelden tusschen twee eeuwen De nieuwe krachten zullen overwinnen Italië is niet voornemens andere landen die aan zijn gebied en zijn zee grenzen in het conflict te betrekken Ook met Rusland wil Italië normale betrekkingen van samenwerking handhaven zooals blijkt uit den terugkeer van jéCn Italiaanschen ambassadeur rua c Moskou en van den Russischen ambassadeur naar Rome Als vertegenwoordiger van den Koning en Keizer voert de duce het opperbevel van de Italiaansche weermacht met aan zijn zi de de generale staf onder leiding van maarschalk Badogho De Duce he ft het rechtstreeksche commando Jier den chef van den generalen star en over de afzonderlijke deelen van de weermacht door de chefs van den generalen staf van eger marine en luchtmacht Bijzonder kenmerkend zoo besluit de diplomatieke medewerker waren Maandagavond de bctoogingen van het volk van Rome voor de Führer Het gevoel voor het bondgenootschap leeft in het Italiaansche volk bij onder sterk omdat Hitler de intuïtie en den moed heeft de historische vraagstukken tusschen Romanen en Germanen aan te pakken en op te lossen Tusschen Italië en Duitschland was nooi sprake vap die gebruikelijke jamais Thans leeft de overeenstemming in haar geheele historische beteekcnis Mededeeling aan Roosevelt De ambs adeur der Vereenigde Staten in Frankryk heeft Roosevelt gisteren om 19 53 Ned tyd telefonisch io kennis gesteld van de door Musso g cmig uj ue en loestanü aan de be Het bericht over de deelneming van trekkingen met Italië hecht blijkt Italië an den oorlog heeft in den f algemeen opgemerkt wordt uit SPnaaf f r rt J Senaat groote opwinding veroorzaakt aWui het D N B De democratische senator Lee verklaarde Dit ieteekent het einde voor Frankryk want hoe lang kan Frankryk het thans nog uittiouden De democratische senaU Clark zeide De Vereenigde Staten kunnen aan den toestand niets veranderen Geen Lagerhuiszitting Reuter meent te weten dat in verband met de jongste ontwikkeUng van den toestand in het bijzonder Italie s intrede in den oorlog heden geen geheime zitting van het Lagerhuis zal Woi den gehouden BETOOGINGEN TE BERLIJN Het bericht Óat Italië aan de zyde van het verbonden Duitschland aan n oorlog zal deelnemen heeft te oerlijn en in andere Duitsche steden het Tm n betoogingen geleid aldus het D NB Inkorten tijd waren voor ae Italiaansche ambassade duizeriden ahanen en Duitschers bijeengekomen r S men de officieren an de Italiaansche militaire missie e op het oogenblik in Duitschland is verkil P uitgezonden s r w Mussolini en op de Italiaanschen amvan H T f Duitschen minister and N deze Zi OuiX k ich optc Tdie o TdrttreS f d ordestfawil ir Ook voor de Italiaansche consuUten Je andere Duitsche steden zijn tane betoogingen gehouden dC C van den radio om ep kon het eeheele Duitsche volk de historischrvw gingen van den chef d r RaUaan e regeering hooren De e rede van Mus oüni heeft in het eerst Zondag bekend gemaakte beslilit volgens hetwelk de ambassadeurs te Rome en Moskou onverwijld hun ambtswerkzjtamheden hervatten STEFANI OVER DE OORLOGSVERKLARING De diplomatieke medewerker van Stefani schrijft over de oorlogsverklaring van Italië De geestdriftige betoogingen van het volk dat de rede van zijn Duce had gehoord geven voor de geschiedenis wijding aan de ijzeren vastberadenheid van het Italiaansche volk in dezen thans aan Engeland en Frankrijk verklaarden oorlog Italië is steeds door de Westelijke mogendheden in zijn opkomst belepimerd en in zijn leven benadeeld In plaats van de onvoorwaardelijke noodzakelijke en onvermijdelijke herziening is Italië met sancties bedreigd en door de blokkade gehinderd Met voordeelige en billijke voorstellen had Italië gepoogd de nieuwe botsing te vermijden maar de plutocratische en reactionaire mogendheden hebben den oorlog gewild Volgens te New York uit Berlijn ontvangen berichten zijn de ItaUaansche troepen om half acht lifteraTond Ned tijd de Fransche Rivièra binnengeridtt De Italiaansche teleurstelling over de in den oorlog behaalde winst werd weliswaar niet onder stoelen of bénken gestoken maar groote internationale problemen werden toch niet aan de orde gesteld Waar Italië dat èen actieve buitenlandsche politiek begon te voeren met het aan het bewind komen van den Duce de aandacht voor zich opeischte geschiedde dit in kwesties die niet van ingiijpencle bêteekenis waren Toch zijn die kwesties niet ronderbelang omdat zij bcaii cn dat Itjlnjzich in de eerste pla ts niet igndermeer wensehte te schikken in den bestaanden toestand maar zooveel rhogeli ik naar verbete ring der eigen fi osiliestreefde en in de tweede plaats rccdsvan den aanvang af consequent aanstuurde op een machtspositie in deMiddellandsche Zee De e ersie Italiaansche actie DUITSCHLAN0 g VK01 Het eerste conflict waarm Italië gewikkeld geraakte dateeit overigens al van voor het fascisme Het bjestondj uit de bezetting van Fiumc een daad waardoor Italië zich voor geiruimen tijd de vijandschap van Zuid Slavië o p den hals haalde maar waaraan het heeft vastgehouden totdat iii 1024 defintief werd bepaald dat iFiume voortaan tot Italië zbu behooren In 1923 volgde er een conflict met Griekenland Een internationale commissie was toen doende de grenzen van Albanië definitief vast te stellen en het Italiaansche lid ervan werid op Griekschen bodem vermoord Men zocht achter dezen moord politipke bedoelingen en Italië dat reeds toen zijn voor oorlogsche streven naar vergrooting van zijn invloedssfeer in Albanië had hervat liet dezen moord niet op zich zitten De ItaUaansche vldot voer uit demonstreerde voor Korfo en bezette dit eiland Een nieuw bewijs dat Itali ë actief was en zich niet met zijn toenmalige positie vergenoegde amiscHE mnoeossfest a T BmrscH mui f mm OOM LOmeM aeg R NDE£M E L II0£H Een belangrijke versterking kreeg Italië toen in Spanje eveneens een autoritair regime werd ingesteld Primo de Rivera werd hier dictator en het aantal staten in de Middellandsctie Zee dat de faMistisctie ieeretelUtisen