Goudsche Courant, vrijdag 12 juli 1940

Vrijdag 12 Juli 1940 11 JaarpMifc No 20371 NIEUWSBLAD VOOR ÖOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER But Markt 31 Tel 274S Postgiro 4841 0 Hij kondigt Vereenvoudiging het Landsbestuur aan van gcttiiag ▼ oomttmsiis haor Z M aoor iMt b x tt Gabled te rarplootaen Zuid Afrikaonsehe Unie op een Vulcaan Het Land in twee Kampen verdeeld Generaal Hertzog wii rede rq et DuitechlandItaliê Groeiend Oppositie tegen Smuts Van een bijz V P B correspondent Louren SiMarque Juni 1940 MORGENTHAU NOODIOT ZUN BRITSCHEN COLLEGA UIT De Amerikaansche minister van Financiën Morgenthan heeft zijn Britschen ambtgenoot tot een spoedig bezoek aan de Vereenigde Staten uitgenoodigd Terwijl officieel als doel van het bezoek besprekingen over technische en andere vraagstukken der wederzijdsche departementen worden opgegeven geloof Associated Press dat ook nieuwe methoden van economische samenwerking tusschen Engeland en de Vereenigde Staten lieqiroken zullen WQirdeii Het groote Engclsche slagschip JRood dat volgens berichten uit Rome door Italiaamche vliagen in brand is a uebaUm Rede van Pétain MsvKhalk Pétain heeft giateravond een rede gehouden voor de Fmnsche radio Hü Btelde in de eerste plaats vast dat de Nationale Vergadering hem uitgebreide volmachten heeft verleend Oit besluit zal de regeering in tMt stellen het leven des lands op geheel njeuwe leest te schoeien De peering ziet zich geplaatst voor de ootste moeilUkheden die Frankrijk ooit gekend heeft Het gaat er om bet verkeer in het land te herstellen en de Franachen terug te brengen tot hdn haardsteden en hun arbeid Me houding van engeland Vervolgens besprak Pétain de houding van Engeland en zeide dat de aanval der Britsche vloot op de half ontwapende Fransche schepen door niets te rechtvaardigen is Frankrijk heeft niet het plan gehad zijn vloot Mn Duitsehland uit te leveren ftankrijk is gisteren door Engelandverlaten vandaag zelfs aangevallen HET NIEIJWE BESTUUR Hierop gaf Pétain een uiteenzetting van de nieuwe politieke structuur van Ftankrijk Ven nu af aan zal het bestuur des lands over twaalf ministers verdeeld zijn Zij worden terzijde gestaan door secretarissen generaal Aan het hoofd van de Fransche provincies zullen gouverneurs staan Het raderwerk van het bestuur woirft vereenvoudigd De ambtenaren zullelr in hun werkzaamheden niet meer door reglementen belemmerd worden ij zullen op deze wijze sneller kunnen handelen jn aansluiting daarop deed Pétaia de MfdtdeeHv dat de fnaaehe i g elli véonieiiieiis is haar setel naar het beietto gebied te verplaatsen De rnnehe regeeting heeft bil de Duit ehe regeering geïafomieerd of het gelijk is Veisailles vrij e geven beaevens de departementswijken in BUtCHERMING VAN DEN ARBEID Vervolgt ns ging Pétain over tot de binnenlandsche problemen Voor de ontspoorde Fcansche maatschappij zoo letde hij o a is het geld maar al te vaak middel om tot de heerschapjjij te geraken In het nieuw te bouwen Frknkrijk zal het geld slechts het loon VQpr arbeid zijn Pétain eerde zich dsMrop tegen t internationale kapitalisme en socialisme die hand in hand waren gegaan om Frankrijk uit te buiten Hu gaf de verzekering dat de arlwid en het gezin van nu af aan besdwrmd zouden worden Het Fransche gezin blijft de drager van de Fransche traditie en het heeft dit goed door de generaties heen gehandhaafd Tot slot pwekte Pétain de Franschen op vertrouwen in hem te hebben De f ransche radio deelde in aanilniting op de uitzending van de rede wde dat als eerste grond element van de grondwet bepaald aal worden dat retain chef der natie is Tot d inwerkingtreding van de nieuwe grond et oefent hij de wetgevende macht iV De tegenwoordige Kamers blijven tot d conatitneering van de nieuwe wrigevende vergadering bestaan doch 4f nllen slechta dovr retain büeenge êpea worden Acten onderteekend Van Fransche rijde wordt officieel lit Vichy gemeld dat maarschalk Pétain op grond van de nieuwe grondwet drie constitutioneele ac ten heeft ottderteekend die reeds heden in het loumal officieel zullen worden afgekondigd en volgens welke Pétain persoonlijk de bevoegdheden overneemt Waarmede tot dusver de president der l publiek en de minister president waren bekleed Hü draagt den titel n chef van den Franschen staat t oefent het regeeringsgezag in volwo omvang uit teriijde gestaan dow ministers en staatssecretarissen die Jegens hem verantwoordelijk zijn Hü oefent de wetgevende macht uit tot de vorming van de nieuwe vertegenJWordigende Uchamen en bij emsüge mtenlandsche spanning en binnenT iaü ook na de vorming f n De Senaat an taet Huis van e Mdi ien bleven bestaui tot de de nieuwe grondwet voorziene gevormd a doch zy kun 2 rieeht b ewkomotna dner 4it te jft MjMü aciiea De Regeering van Indo China erkent Pétain D N B meldt uit Tokio De meeningsverschillen tusschen de regeering Pétain en de regeering van Indo China zijn naar Domei meldt bijgelegd Gouverneur generaal Catroux blijft in functie en erkent de regeering Pétain De bijlegging van de meeningsverschlllen zou door bemiddeling van den commandant der Fransche vloot in OostAzië vice admiraal Decoux Tot stand gekomen zijn Persstemmen Frankrijk heeft tezamen met Engeland den politieagent van Europa gespeeld en tezamen met het Britsche rijk zich het grootste deel van de schatten der wereld toegeëigend schrijft het blad liïadrid over de binnenlandsche politieke gebeurtenissen in Frankrijk Het ligt geheel in deze lijn zoo vervolgt het blad dat Parijs altijd belang had bU een zwak Spanje Thans is het uur des oordeels gekomen Het overwonnen Frankryk tracht door een sentimeriteele voorspiegeling den overwinnaar zooveel mogelijk tot mildheid te stemmer Zoolang echter Herriot Boncour en Reynaud in de Fransche politiek nog een groote rol spelen is al het gepraat over een wijziging in den politieken koers oézinnig en zal het niemand interesseeren Na de Büeenkonut te München BET OORDEEL VAN DE 4 IPLO De vergadering der vooraanstaande staatslieden van OuHschland en Italië te Berlijn en München stond in het teeken der onvoorwaardelijke handhaving van de aspolitiek constateert heden de Deutsche Dipl om at isch Pol i t ische Korresponde n z Beide landen hebben de voldoening dat de wegen en de methoden waarvan z zich tot dusver in hun vrijheidsstrüd bediend hebben tot ongehoorde gevolgen voerden en zij zijn besloten op deze gelijke grondslagen un toekomst te beveiligen Het spreekt van zelf dat de beide mogendheden met het oog op de verantwoording voor de toekomst van het continent tefen die neigingen willen optreden die in verschillende deelen van Europa vooral den Balkan tot een tooneel van strijd en chaos wenschen te maken Niet alleen sinds het begin van dezen oorlog hebben de Westelijke mogendheden en vboral Engeland met alle ftiiddelen getracht het ZuidOosten van Europa bu hun plannen tot jiitbreiding van den oorlog te betrekken Het was hun belang de daar levende volkeren tot den strijd tegen de asmogendheden aan te sporen Tegenover deze lichtzinnige voornemens Moals door de plannen der Westelijkfe generale staven onthuld staat deikstberadenheid van Duitsehland SnTtalië om met den vrede ook de cono mische stabiliteit van het ZuidOostelijk gebied te beschermen ea tevens voor de geheele toekomst in ein aaneensluiting der krachten die aan den opbou v willen meewerken een waardevol deel van Europa beveiligd tp zien Terwijl de Britsche politiek ook heden nog in de tegenstelling der krachten op het continent haar hoop en haar doel ziet zijn de asmogendheden bezig om met de aaneensluiting van diezelfde krachten aller belang te bevorderen Met deze doelstelling die m de bijeenkomst te München opnieuw bevestigd werd hebben zich ook de politieke leiders van Hongarije accoord verklaard Ook Hongarije wenscht een blij venden vrede die Europa van verkeerde constructies uit haat en onrecht bevrijdt en in het Zuid Oosten rechtvaardige verTioudmgen schept Het continentale Europa staat op het punt zoo besluit der Korrespondenz den vloek van vele eeuwen te boven te komen In plaats van waardevolle krachten tegen elkaar uit te spelj n streven de thans leidedde krachten ernaar door een samenwerking der landen het herstel en den bloei van allen te bereiken Eindelijk is de rat van die vernielende krachten ontmaskerd die om egoïstische en ijdele doeleinden deze ontwikkelinc wilden tegeoboudeo De niefiwe geest echter die onder leidmg van nationaal soeialisme en fascisme jje machten der tweedracht in Europa Verbant zal in de Europeesche landen aaA de krachten vleugels geven om in een samenwerking vol begrip en eendracht de belangen zoowel van den enkeling als van het geheel te dienen Dasrorder van Mussoimi f LOr VOOR DE VLOtA Mussolini heeft als opperbevelhebber van de Italiaansche strijdkrachten een dagorder tot de vloot gericht waarin hij zegt dat de vlootstrijdkrachten van het tascistische ItaliS op 9 Juli de eerste ontmoeting met de Britsche vloot in de Middellandsche Zee glansrijk hebben doorstaan De zelfbewuste moed dien gij tegenover in de meerderheid zijnde vijandelijke strijdk achten aan den dag hebt gelegd heeft den vijand met de treffers der salvo s uw r kanonnen bewezen dat men niet ongestraft dé kusten van Italië nadert Het Italiaansche volk zoo besluit de dagorder is trotsch op de resultaten van dez i eersten slag Engeland en het Nabqe Oosten GEEN DRUK OP EGVRR VOLGENS HALIFAX De Britsche minister van Buitenlandsche Zaken lord Halifax hcfeft gisteren in het Hoogerhuis een verklaring afgelegd over het nabQe Oosten Ten aanzien van Egypte wrklaarde hij dat de Britsche regeering sedert de deelneming van Italië aan den oorlog nooit druk had uitgeoefend op de Egyptische regeering ora haar er toe te brengen Italië den oorlog te vertdaren Het is intusschen volkomen duidelijk dat de Britsche strödfcfl ten inSgypte zoo verklaarde hQ verder die op verzoek van de Egyptische regeering aandenlijk versterkt zijn hun operaties tegen Italië van Egyptisch souverein gebied uitvoeren moeten Engeland heeft het vaste voornemen zijn verplichtingen tot verdediging van Egypte na te komen Lord Halifax stelde vervolgens naar het D N B meldt den toestand voor alsof de onafhankelijkheid en de levensbelangen van Egypte door de oorlogsverklaring van Italië tan GrootBrittanje bedreigd werden In dit verband mee ide Halifax dat in het Eg ptische parlement een stemming heerscht ten gunste van de vorming van een sterkere regeerinp en de getrouwe nakoming van het bondgenooftchapsverdrag met Engeland De Britsche regeering acht het haar recht haar bondgenoot te doen weten dat zij van dezelfde meening is aangezien de Egyptische verdediging Engeland in de eerste plaats aangaat en het zelf op grond van het genoemde verdrag duidelijk omlijnde verplichtingen heeft De toestand in Palestina Wat de Palestynsche kwestie betreft ver klaarde Halifax dat de toestand daar afgezien van enkele daden van bandietendom rustig is en dat in het land thans ordelijke toestanden heerschen Ten aanzien van Turkije lelte Halifax uit een dat Engeland door de nauwste banden met dezen staat verbonden blijft Het verdrag met Turkije blijft evenzeer bestaan als de vriendschap en symjpathie tusschen beide volken Ten slotte zeide Halifax en moed te hebben om te geloovcn dat Engeland in staat is zijn vrienden en bondgenooten in dit deel van de wereld d w z den Balkan en het Nabije Oosten iedere hulp en iedere bescherming te doen geworden Eügeland zal zijn streven voortzetten en den oorlog met alle macht voortzetten De Britsche Verliezen ter Zee EVENAREN DIE VAN BEGIN l M De New York Post bespreekt de groote Engelsche scheepsverliezen zooals vermeld in het jongste Duitsche legerbericht en merkt volgens het DJi B op dat de tegenwoordige verliezen bu de Engelsche vloot reeds overeenkomen met de gemiddelde verliezen in den voor Engeland zwaarste periode van den wereldoorlog t w begin 1917 toen de Britsche eilanden nog slechts voor drie weken levensmiddelen bezaten In dit verband herinnert het blad aan het feit dat de Engelschen het evacuatieplan voor kinderen naar de Ver Staten en Conada wegens de schaarschte aan scheepsruimte zoo goed als opgegeven hebben Het in het legerbericlit van gisteren vermelde feit dat de Duitsche duiktraoten de laatste zes weken 609 000 ton yandelijke koopvaardijscheepsruimte tot zinken bracliten en dat daarmede het gemiddelde cijfer vari scheepsruimte welke door duikbooten tot zinken is gebracht tot ruim 100 000 ton gestegen is wordt heden door de Duitsche bladen in grooten opmaak weergegeven De Engelschen gaan bemerken sc irijft de Deutsche Allge m e i n e Z e i t u n g welke voordeden voor dCn jeeoorlog Duitsehland zich door de IJezetting der nieuwekusten in het Noorden en in hetWesten van Narvik tot aan de Pyreneeën verschaft heeft De laatste samenvattende publicatie over het tot zinken brengen van scheepsruimte verscheen op 6 Mei Zü deelde mede dat van het begin van den DE spanning in de Zuid Afrikaansche republiek neemt met den dag toe De Boeren organiseeren in bijna alle groote steden demonstraties tegen den oorlog die buitengewoon impopulair is Deze impopulariteit is nog toegenomen nu het niet alleen tegen Duitsehland maar ook tegen Italië gaat Britsch Zuid Afrikaansche vliegtuigen ondernemen vluchten boven Italiaansch gebied aan de Noord Oostelijke grens van de Unie worden troepen geconcentreerd op bevel van generaal Smuts maar het land wil geen oorlog noch met Duitsehland noch met ItaUë Dit blijkt wel het duidelijkste uit het door generaal Hertzog uit naam van zijn partij en van talrijke aanhangers ingediende protest tegen de oorlogsverklaring aan Italië Hierin veiklaarde hij dat zij tegen de wetgeving indruischte omdat het Parlement niet m de kwestie was gekend oorlog tot 30 April 2 300 000 ton vijandelijke en voor den vijand nuttige neutrale koopvaardü scheepsruimte tot zinken was gebmcht Wanneer thans alleen bet duikbootwapen voor de laatste zes weken daar 609 000 ton bij kan melden dan zal het totale cijfer thans siellig de grens van drie millioen bereikt of reeds overschreden hebben Steeds nijpender wordt het tekort aan Britsche scheepsruimte Daarbij moet nog bedacht worden dat de Britsche havens aan het Kanaal eh aan de Oostkust incl de havenwerken van Londen voor de verzorging van Engeland reeds in grooten mate volkomen zijn uitge schakeld Bij de successen van de oorlogsmarine komen nog die van het luchtwapen welke eveneens met het bezit van de nieuwe kusten buitengewoon zijn toegenomen De Documentenvondst te Warschau AMERIKAANSCHE SENATOR VRAAGT ONDERZOEK Senator Lundeen heeft volgens het D N B heden in den Amerikaanschen Senaat een onderzoek geëischt naar het feit of de na de inneming van Warschau gevonden geheime documenten die tusschen de bondgenooten van Polen en de Amerikaansche diplomaten in verband met het uitbreken van den oorlog uitgewisseld en van Duitsche zijde in een Witboek gepubliceerd waren echt zijn Lundeen vreest nl dat zij overeenkonistig de feiten zijn en dat zij bewijzen dat Amerikaansche diplomaten bindende beloften aan de Westelijke mogendheden gedaan hebben Doch generaal Smuts weigerde nota te nemen van het protest evenals hij ei kele dagen te voren had geweigerd m het Parlement de door Hertzog ingediende petitie te behandelen waarin werd aangedrongen op het staken van den oorlog Dank zij het Dominonstatuut dat voor alle Dominions geldt is hun onafhankelijkheid gewaai rgd al staan zij onder gemeenschappelijke Engelsche opperheerschappijj De Dominions zijn derhalve volstrekt niet verphcht Engeland in den oorlog te volgen In September van het wtgeloopen jaar liet Londen niets onb roefd ora de ZuidAfrikaansche Un te bewegen aan den oorlog deel te Hertzog strijdt voor onafhankelijkheid De toenma 3 miijister president generaal Hertzog dro g er op aan neutraal te Wijven en zich te verzetten tegen den wensch van Engeland doch het gelukte Smuts gesteund door den gouverneurgeneraal luncan en zijn aanhang de oorlogsverklaring er door te halen met 80 teg 67 stemmen Hierop legde Hertzog zijn functie neer en werd als minister jpresident opge Italiaansche Aanvallen op de Britsche Vloot ZWARE BESCHADIGINGEN N deti slag in de Ionische Zee op deaer aldua meldt de vlootcorrespwdent van Stefani hebben Itaiiaansdw vliegtuigen wederom talrijke verkea ningsvluchten gemaakt in verschilleode sectoren van de Middellandsche Zee teneinde de Britsche viootÉto ijdkrochten die zich in Zuidelijk ZuidOoste lijke en Zuid Westelijke richting hadden teruggetrokken te verkennen Oe vijandelijke eskaders veranderden verscheidene malen van koers teneinde de Italiaansche verkenningsvliegtuigen m0 een dwaaispoor te brengen Gisteren wisten de Italiaansche bommenwerpers echter den geheelen dag de Engelsche schepen die e rst koers zetten naar Egjrpte en daarna naar Kreta te bereiken en te volgen Niettegenstaande het hevige vuren van het afweergeschut zijn talrijke vijandelijke bodems door bommen van groot kalit er getroffen en beschadigd Vier Britsche jachtvliegtuigöi die vjji het vUegtuigmoederschip dat van een der eskaders deel uitmaakte waren opgestegen zijn door Italiaansche toestellen tijde luchtgévechten neergeschoten EVACUATIE VAN ALEXANDRIK Naar Reuter meldt zijn tot dusver 80 000 persQpen uit Alexandrië geëva cueerd Dag en nacht vliegen vijandelijke verkenningsvliegtuigen boven de stad volgd door Smuts een gewillig instru rnent m de han ien van Engeland Op deze wij ie gelukte het Zuid Afrika mee te krijgen doch dit besluit heett tpt een gevaarlijlje schei ring onder dé Boeren geleid Èfe tegenstünders van den Sorlog zijn volstrekt niet verslagen Generaal Hertzog die sedert 1924 aan het hoofd van alle Zuid Ai rikaansche kabinetten heeft gestaan is de man gebleven die hij altijd is geweest de man die vastbe sloten is geen voogdij van Engeland te dulden Hü heeft zich verzekerd van de medewerking van zijn vroegeren tegenstander Dr Malan en van nag andere leidende persoonlijkheden onder de Boeren hij is de ziel van de beweging die zich met den dag duidemker en dreigender begint af te teekenen in het gansche lapd Hij is een echte aanhanger van Oom Paul gebleven en heeft zich slechts noode hü den staat van zaken neergelegd Na zijn aftreden als minister preaióiiA eischte hij onm iddellijk nieu re verkiezingen Hij wade het volk van ZdidAfrika in de gelegenheid stellen zich voor of tegen den oorlog uit te spreken Deze eisch werd evenwel door gouverneur generaal Duncan van de hand gewezen omdat hij zeer goed wist dat de groote meerderheid der Boeren zich tegen den oorlog aan de zijde va i Engeland zou verklaren Greciende oppositie in het geheele land Niet lang nadat Smutï de teugels van het bewind in handen had genomen vereenigdcn zich de aanhangers van Hertzog tot een oppositiepartij die den naam van Volkspartij aannam Naast Hertzog en den reeds genoemden Malan zitten in het bestuur generaal Kemp bekend door zijn dapper optreden in den Boerenoorlog en de gewezen minister van verdediging Pirow De voornaamste punten van het partijprogram zijn voorloopig onmiddellijke vrede met Duitsehland efl Italië en wijziging van de grondwet in dien zin dat voortaan voor het verkla ren vart een evéntueelen oorlog een meerderheid van drie vierden van het aantal parlementsleden vereischt wordt Voorts werd door de partij een manifest verspreid waarin verklaard wordt dat generaal Smuts niet het vertrouwen bezit van alle Zuid Afrikaanders De oppositiepartij heeft in de geheele Unie een voortdurend verder om zieh heen grijpende campagne tegen Smuts en zijn pro Engelsche politiek geopend In het manifest worden de burger aangespoord tot het weigeren van gehoorzaamheid aan de regeering Dtt wordt door Smuts heantwoord met strenge maatregelen tegen het groeiende aantal v nzijn tegenstanders Onder deze omstandigheden is het meer dan waarschijnlijk dat het tot een ol enlijken strijd zal komen Met het oog hierop heeft de regeering bevolen dat alle wapens moesten worden ingeleverd hetgeen een storm van verontwaardiging heeft doen opgaan daar ki dit land met zijn sterke inheemsche volking de blanken niet buiten wapens kunnen Dit voorschrift stuit dan ook op sterk verzet Zal er thans een revanche plaats vinden voor het geen Engeland 40 jsfr geledeB heeft gedaanl