Goudsche Courant, woensdag 7 augustus 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 7 AUGUSTUS 1940 VAKMAN gezocht die zicK kan belasten met INKOOP va BOERENKAAS Brieven franco onder No Q 3650 bureau van dit blad BERAAOSLAAOT De Franscfie ministerraad heeft gi I eren verschridene maatregelen goiedgekeurd Ier beveütging van de oogct Voortt heeft de miniaterraad beraadslaagd over HCpblemen der buitenland be politie kennis genomen van rapporten vom de werkzaamheden der Wapen itilstandxcommissie Ten slotte nam hy besluiten over een reeks personeelswüzigingen in het landsbestuur Zoo werden in verscheidene prcfectenfunctles mutaties aangebracht Twee prefecten werden ter beschikking gesteld Oc betrekkingen out Canada Naar uit Vichy gemeld wordt zal Frankrijk ondanks het v l rcken der diplomatieke betrekkingen met Engeland de diplomatieke betrekkingen met Canada in stand houden BINNENUND Voor een auto gevallen NWi WIELRUDES GEDOOD Dinsdagavond heeft zich op den Martvddschenweg onder de gemeente Diemcn een ernstig ongeluk voorgedaan dat aan een 38 jarigen Amsterdammer het leven heeft gekost Des avonds omstreeks tien uur bewoog zich een file wielrijders in de richting Amsterdam toen iemand uit de rf hterste gelederen zjjn fietspomp vwloor Hij minderde vaart en stapte af Juist op dat oogenblik was hü ingehaaid door d n 38 jarigen A L M uit Aifisterdam die voor op zijn fiets een 9 jarig jongetje vervoerde Deze wielrijder moest onverwachts naar links uithalen maar raakte met zijn stuur het andere rijwiel Hij sloeg tegen den grond vlak voor een zware truck met trailer die met matige snelheid voorbU gereden kwam Van uit wijken was voor den autobestuurder geen sprake meer M kwam onder de wielen en was vrüwel op slag dood Het 9 jarig jongetje dat evenfeens gevallen was liep slechts lichte schaafwonden op De fiets werd geheel vernield Het stoffelijk overschot van M is voorloopig naar het lykenhuisje overgebracht totdat het onderzoek door de gemeente politie geëindigd is INZAMELING EN HANDEL IN OUDE MATERIALEN EN AFVALSTOFFEN De secretaris genaal wnd hoofd van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart deelt mede dat binnenkort regelingen zullen worden getroffen ter verkrijging van een meer intenöev inzameling van oude materialen en afvalstoffen Teneinde daarbü een doelmatig gebruik te kunnen maken van den bestaanden handel zal een enquête naar dezen handel worden gehouden Deze enquête omvat allen die zich thans reeds geregeld bezighouden met den handel in oude materialen en afvallen oud ijzer en staal en andere metalen lompen oud papier enz en zal in het bijzonder moeten vaststellen het aantal personen dat dezen handel thans zelfstandig beoefent de wüze waarop zij dit doen en de mate waarin zij naast dezen handel nog ander werk verrichten Alle bovengenoemde personen voorzoover zij niet reeds een uitvoerige vragenlijst ter invulling toegezondei kregen moeten zich ten spoedigste na 9 Augustus a s en wel uiterlijk 15 Augustus a s melden bü het gemeentehuis van hun gemeente van inwoning De grootere gemeente zullen voorzoovfer zij dit zelf noodig oordeelen over de wyze van aanmeling uiterlijk 8 Augustus een nadere regeling bekend maken Dit is zoo men weet in Delft gebeurd R e d D Crt Handelaren wonende in gemeenten jninder San ongevea l2000 inwoners uinnen wanneer henjemeentebestuur niet blijkt te beschikken over de benoodigde enquête formulieren zich meiden in een naburige gemeente met meer dan 2000 Inwoners Hoewel vele handelaren o a door de uitreiking van opkoopersvergunningen reeds bij de gemeentebesturen bekend zijn blijft het ook vopr hen noodzakeJuk en bovenal in hun eigen belang dat zU zich ook nu weer doch nu uitsluitend in hun gemeente van inwoning aanmelden bü het gemeentebestuur BOTTEBDAMSCHE § UBGER WACHTERS MOETEN ZICH IMELDEN De werklooze Rotterdamsche burgerwachters die van Mei tot Juli 1940 in actieven dienst bij de burgerwacht zün geweest moeten zich voor 10 Augustus as melden aan het Bureau Burgerwacht Raadshuiskamer 210 om opgave te doen an hun vroeger beroep alsmede van hun juiste adres Deze opgave is noodig om het den commandant der burgerwacht mogelijk te maken hun by het zoeken van werk behulpzaam te zijn Het bureau is geopend van 9 tot 12 uur KNAAP VERDRONKEN Gistermidd Aomstreeks vier uur geraakte de I Vige G Kuiper uit Tilburg die gcele dagen by familie te Best was gelogeerd by het spelen in het diepe waterkanaal op de Muisk te Best Zyn speelmakker riep luide om hulp en trok daardoor de aandacht van Willem van de Spyker Dezs sprong te water doch kon den knaap in het diepe water niet bereiken Later is het lyk van het slachtoffer opgedregd Het is naar het Gasthuis te Best overgebracht BIJ HET ZWEMMEN VERDRONKEN Gisteravond ongeveer 9 uur is aanhet strand te Scheveningen ter hoogtevan den vuurtoren de 17 jarige K uit de Van Wezenbekestraat tydens het zwemmen verdronken De jongen was by een golfbreker in zee gegaan en is vermoedeiyk door den sterken stroom meegesleurd Het lyk is nog niet aangespoeld 1 Een vriend van h n de 17 jarige N H uit de Zeezwaluwenstraat die zich ook te water had begeven kwam eveneens in levensgevaar te verkeenpn doch kon gered worden door drie b rgers Hy bekwam geen letsel en kon op eigen gelegenheid huiswaarts gaan BET RECHTSFRONT Het algemeen secretariaat van het rechtsfront der NJS B deelt mede Ie penningmeester en administrateur is mr J J Couvee substituutofficier hy de arr rechtbank te Alkntiaar Cabeljauwstraat 4 Alkmaar 2e alg secretaris van de afd politie van het rechtsfront is de heer L J Ponne inspecteiu van politie Amsterdam Bronckhorststraat 12 aldaar 3e met de organisatie der Politie in het rechtsfront te Amsterdam is belast de heer D Bakker inspecteur van politie aWaar Radioweg 43 SCHOENENGROEP OP DE KOMENDE JAARBEURS Vele jaren achtereen heeft de schoenindustrie zich van deelneming aan de Nederlandsche Jaarbeurzen onthouden Thans heeft een aantal vooraanstaande schoenenfabrikanten zich tpt een groep vereenigd met het doel ter komende najaarsbeurs die van 3 t m 12 Sept te Utrecht wordt gehouden een collectieve inzending van schoenen en aanverwante artikelen te organiseeren Het ligt m de bedoeling dat in deze als één grfieel gedachte inzending een twaaUtal Schoenenfabrikanten uit Brabant en Gelderland individueel zullen exposeeren en de detailhandelaren aldus gelegenheid zullen hebben met elk der firma s afzonderHjk hun handelsbelingen te brfiartigen De terugkeer van de groep Schoenen en Leder op de Jaarbeurs zal in breede kringen van het bedryfsleven met vreugde worden begroet KAPITALE BOERDERIJ DOOB BRAND VERWOEST Gisteravond is de kapitale boerderij toebehoorende aan den heer D Delst te Blokker en bewoond door den heer S Kaper geheel door brand verwoest De oorzaak is hooi broei De brandweer die vry spoedig aanwezig was kon niet verhinderen dat de geheele inboedel een prooi der vlammen werd OPLICHTER AANGEHOUDEN De hoofdstedeiyke politie heeft gissteren een man aangehouden die ervan beschuldigd wordt van ontvreemding van een bedrag van negenhonderd gulden De man woonde in bü een bejaarde eenvoudige juffrouw Hy had haar verteld kans te zien haar spaargelden te verdubbelen In vol vetrouwen had de juffrouw hem haar geld omstreeks negenhonderd Iden toevertrouwd Hy verklaarde zelf ook op succesvolle wyze zyn kapitaal vergroot te hebben De juffrouw heeft echter geen cent teruggezien Aangifte van het geval by de politie volgde Op den man rust de verdenking dat hy het geld verspeculeerd heeft Zelf voert hy echter andere motieven te zijner verdedigüig aan De zaak is in nader onderzoek EENHEID IN HET KAPPERSBEDRIJF In de vergadering van de volledige hoofdbesturen van de landelyke vereenigingen ui het kappeisbedryf de Nederl Kappersbond en de Landelyke vereeniging ter behartiging van de belangen van kappers schoonheidsspecialisten en fcappersparfumeriehandelaren in Nederland Eiveka op Dinsdag 6 Augustus in Krasnapolsky te Amsterdam is besloten tot volledige eenheid van de beide organisaties JONGEN VAN FIETS GEVALLEN Gisteravond reed eesi jongen uit Bussum oji d i z g bedekten weg by de Wallen Op den tand van zyn rijwiel zat de 12 jarige T L uit Rotterdam die in Bussum logeerde Op een gegeven moment geraakte de Rotterdamsche jongen met zyn voet tusschoi voorvork en voorwiel waardoor zy kwamen te vallen L bleef op den weg liggen en klaagde over inwendige pynen Een voorbyganger bracht den jongen per fiets naar zyn tijdelijke woning te Bussum Daar bleek zün toestand zoo ernstig dat een dokter hem naar de St Gerardus MajeUastichting liet overbrengen Hier moest operatief worden ingegrepen daar de jongen zware inwendige kneuzingen had opgeloopen Zyn toestand is hoogst ernstig SPORT WIELRENNEN Schulte wint achter den motor VAN VLIET DE STERKSn SPRINTER Voor de eerste maal in dit seizoen werd op de Utrechtsche stadionbaan een interessant wielerprogramma afgewerkt waaraan door onze nationale kopstukken weid deelgenomen Zoo bonden DIerksen en van der Vijver in de sprint den stryd aan met van Vliet tërwyl in de achtervolging het duel Klink van der Voort aller aandacht opeischte Doch niet het geringste deel van de belangstelling ging uit naar de verrichtingen der deelnemers aan den stayerwedstryd Aan den start verschenen immers onze nationale kampioen Adri Zwartepoorte met Wals Schulte en Bosland De sprint voor amateurs bracht een fraaie overwinning van onzen nationalen kampioen Remkes In de achtervolging toonde van der Voort zich luide aangemoedigd door het Utrechtsche publiek de sterkste en won in den fraaaien tyd van 6 min 23 4 sec ongeveer 10 meter op Klink inloopend Schitterend was het duel tusschen de profs van Vliet pn Derksen Nadat van Vliet in den eersten rit op vry gemakkelyke wyze van der Vyver bad geslagen leverde het duel van Vliet Derksen een fraai schouwspel op hoewel Derksen van Vliet dwong den kop te nemen gelukte het van Vliet toch den aanval van Derksen op gedecideerde wyze af te slaan en een mooie overwinning te behalen De eerste manche over 20 K M van den wedstryd achter groote motorengeschiedde met staanden start Wals voerde terstond zyn snelheid op totruim 75 K M en verkreeg daardooreen veiligen voorsprong Schulte bezette de tweede plaats en gaf Zwartepoorte geen kans voorby te komen Bosland kon het tempo dat herhaaldeiyk de 80 K M overschreed niet volgen en zakte meer en meer af De uitslag luidt 1 Wals 15 min 44 2 sec 2 Schiflle 3 Zwartepoorte 4 Bosland In de tweede manche over 40 K M met vliegenden start nam Bosland den kop en probeerde een veiligen voorsprong te krijgen hetgeen hem aanvankeiyk wel gelukte Schulte ging terstond over Zwartepoorte heen doch Wals zag geen kans voorby Zwartepoorte te komen Na 40 ronden ondernam Zwartepoorte een vergeefschen aanval op Schulte hetgeen na eenige ronden van feilen stryd tot gevolg had dat zoowel Schulte als Zwartepoorte met een snelheid van ongeveer 80 K M over Bosland heen gingen Na 58 ronden werd Bosland ook door Wals gepasseerd Na 90 ronden deed Schulte gevolgd door Zwartepoorte een vergeefschen aanval op Wals die dezen energiek afsloeg De stand bleef verdeï ongewyzigd 1 Schulte 34 min 59 4 sec 2 Zwartepoorte 3 Wals 4 Bosland Totaaluitslag i 1 Schulte 3 p 2 WalsJl p 3 Zwartepoorte 5 p 4 Bosland ap RECHTSZAKEN DE BETWISTE BABY Einde van tragische zaak nadert DESKUNDIGENONDERZOEK LCVERDE GEEN POSITIEF RESULTAAT OP In een kort geding van byzonderen aard en uitzonderlyk langen duur n l tusschen de families S en Van der W te sGravenhage begint het einde in zicht te komen Men zal zich herinneren dat H 10 Mei des morgens in de kraamvrouwenkliniek Bethlehem aan de Princessegracht te s Gravenhage een t om insloeg waardoor enkele kinderen die in zaal 9 verpleegd werden werden gedood Mevrouw S die m de intact gebleven zaal 8 werd verpleegd heeft een kind waarvan zy meende dat het het hare was aan een helper door het raam aan de voorzyde aangereikt die het naar den schuilkelder van de Eerste Nederlandsche Levensverzekering Maatschappy heeft gebrachht Later heeft zy haar kind daar niet meer teruggevonden en daar zy overtuigd was dat het nog leefde heeft zy een rondgang met een der zusters gemaakt langs de moeders die in de kliniek verpleegd werden en die nog wel in het bezit waren van haar kind In het kind dat mevrouw Van der W uit de inrichting had medegebracht herkende zy het hare doch mevrouw Van der W hield vol dat zy haar eigen kind had De familie S heeft van den president van de Haagsche rechtbank mr A S Rueb in kort geding afgifte gevraagd van het kind dat de familie Van der W thans onder zich heeft Op 15 Juni hadden de eerste pleidooien plaats op 19 Juni werd getuigenverhoor gelast dat op 24 Juni plaats had Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter INA J I VAN DER VEER K VAN DER VEER Janssen GOUDA 6 Augustus 1940 Iang Tiendeweg 3 O 2651 8 Bekende merken en zaken verdwenen in den Wereldoorlog Heel veel producten stierven een vredigen dood in den vorigen kryg heel veel namen die in de huishoudens van 1914 alledaagsch waren riepen in 1 919 slecHte een flauw glimpje van herinijiering op alleen omdat zy gediVende den oorlog ophielden te adverteeren Daartegenover staat het succes van vele anderen die juist in den oorlog begonnen Adverteerders kunnen de controle over de markt behouden door n t verstand gebruik te makeivvan het machtige middel dat co crentenreclame heet En als au dat doen zullen zy het hunne ertoe bydragen om het economisch leven van hun land te stabiliseeren Later gelastte de president deskundige n onderzoek naar de bloedgroepen en vingerafdrukken De deskundigenrapporten zyn eenige dagen geleden ingediend dodi het onderzoek heeft geen positief resultaat opgeleverd De omstreden zuigeling kan het kind van de vier onderzochte ouders zyn Hedenochtend zyn nogmaals pleidooien gehouden in deze zaak Mr S van Oven de procureur voor de eischende party betoogde dat vast staat dat mevrouw S haar kind door het raam naar buiten heeft gegeven Dit kind moet dus nog in leven zyn Spr zeide dat er niet aan getwyteld kan worden dat het kind dat thans onder de berusting van de familie Van der W is hetzelfde kind moet zyn Teniiotte betoogde mr van Oven dat in het deskundigenrapport althans ten aanzien van de vingerafdrukken een zeer kleine aanwyzing ten gimste van eischeres te vinden is Mr ir H Smalhout de procureur van de familie Vah der W bracht den president donk voor de groote nauwgezetheid en het buitengewone geduld waarmede de verboeren zyn afgenomen Het deskundigenonderzoek achtte pleiter vergeefsche moeite en oponthoud Het resultaat is dat alle betrokken partiieiL de ouders van het kind kunnen zijn W Tenslotte vroeg spreker in geval van twyfel de vordering af te wyzen daar de familie Van der W het kindje reeds drie maandoi onder zich heeft en eischeres zich in drie maanden hebben moeten verzoenen met den bestaanden toestand Zou het kindje nu weggenomep worden dan zou het Kunnen zyn dat het later weer moet worden teruggegeven PI meende echter dat de vordering niet voor toewyzing vatbaar is Na re en dupliek bepaalde de president de uitspraak op Woensdag 14 Augustus VRIJSPRAAK GEKISC Poging tot drievoudigeii moord Een hoogst onevenwichtige jongeman nauwelijks meerderjarig stond voor een zeer ernstig feit terecht voor de vacantiekamer der rejehtbank poging tot n dnevoudigen faoord n l op zyn moeder zijn broer en zijn zuster Oogenschynlyk zag e zaak er ernstiger uit dan zy was De opzet stohd naar het oordeel van den officier niet vast en het mid een vergif was volgens denydeskundige dr C J van Ledden Hulsebosch ondeugdelyk geweest zoodat het O M vryspraak requireerde en het jongraensch onmiddellijk in vrijheid werd gesteld i i liMlilMj iliiii li y tm GOUDA j harlilksclie llgeflissiie KergaÉiDg van Aandeelliouders op Dendardag 22 Auaaaiiia IB40 des namiddags te aVi uur ten kantore der Vennootschap De agenda benevens de jaarstukken over 1939 40 liggen voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore der Vennootschap en b J de Heeren JAN KALFF S Co te Amsterdam alwaar afschriften dezer stukken voor hen verkrijgbaar zQn Aandeelhouders die aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen moeten hun aandeelen uiterlijk 17 Augustus as deponecren bl de Heeren R MEES S ZOONEN te Rotterdam of te sGravenhage JAN KALFF Co te Amsterdam of ten kantore der Vennootschap DE COMMISSARISSEN Qouda 7 Augustus 1940 O 2649 35 10 De jongeman die het grootste deel van den tyd werkloos is treedt zoo nu en dan als liedjeszanger in derderangs cafétjes op en een van zyn num mers bestond uit een spookhistorie Hy wreef zich dan in met een vette substantie zoodat zyn gezicht in het donker een zwak licht uitstraalde Een likje van dit goed waarin phosfor jwas gemengd deed hy op zekeren dag in de theepot van het gezin ZeM liep hy naar de politie om te vertellai dat hy zyn familie had vergiftigd Direct goedden rechercheurs zich naar de woning waar zy het gezin in bla kenden welstand aantroffen De thee hoogst eigenaardig geroken en na een enkel slokje had niemand meer iets uit de trekpot genoten Dr F Grewel bracht een 3sydiiatrisch rapport uit Verd is lidjt minderd toerekeningsvatbaar De officier van Justitie mr P Lene meende dat er twyfel is of dachte inderdaad de opzet heeft om te dooden Hy is een zwakklukkeling die geen lust in heeft en die zich op deze wi het gezinsverband wilde on Spr vordere vryspraak De veoiediger mr L J Frtokenhuis was van oordeel dat in het concrete geval wel degelyk van een ondeugdelyk middel moest word gesproken zoodat verd reeds op djen grond moet worden vrygcsproken Evenmin staat vas dat verd bet voornemen had om te dooden Het verzoek tot invrijbeidttdUnK wees de rechtbndc toe Vojms 20 Augustus DRIE JAAR WEGENS DOODSLAO De rechtbank te Zutfoi veroordeelde vani ag een dienstbode uit Deventer Xvegens doodslag tot drie jaar gevangenisstraf Zy had haar pas ge boreii kindje met een bandje om den halV geworgd en het daarna in een emiiier Twater geworpen fi MARKTBERICHTEN KAASMARKT WOEÜOKN 7 Au Aanvoer 3S5 stapels Goudflche kui priji met Rtlknnerk I i 36 It t et 2e srt 33 3S et en idere tot ¥ P t et Handel matig DeirtMlie GraeBtcBvelliBg 7 Aug Bloemkool 1 srt 7 35 13 00 ló n 3e srt 2 00 7 00 komkommers groen 1 srt 4 3 5 00 lia Ie srt 1 00 100 alles par 100 St peen 6 30 S 90 per 100 bos andtlvle 1 00 1 50 per 100 st idem 2 00 2 20 per lOO kilo seldert 90 70 et per 100 bos pa eieln 3 0O S OO stokprmce sen 20 00 stan prmcesi en 8 00 13 30 snljboonen liJOb 20 00 Duitsche Princessen 14 00 pronkboonen 7 00 8 40 men 4 50 4 80 alles per MO 100 kilo kroten 0 80 1 50 per 100 bos grota boonen 8 80 bjauwe druiven 36 00 41 6 alles per 100 kilo perziken 1 00 00 per 100 st tomaten 8 00 1260 per 100 klloi meloenen net en suiker 6 00 38 00 klem carbonke 12 00 27 00 alle per 100 st FEUlLLElüM NiMlnik trarbodM Dezondsrling érfenis S Zy koCht drie kranten tegelyk De opschriften waren allen anders Opstanden in Nubie groote brand in een Warenhuis een spoorwegongeluk in Roemenie Geen woord over Stephan De sensatie van dezen middag Acheen diénzelfden avond al tielangrijk venininderd te zijn De autobus kwamiM Hanoi klom naar boven om ongestoord te kunnen zijn ZQ bladerde de kranten door twee si aken niet over het geval en de der I vergenoegde zich met het opschrift StephBni legt een hekentenis af In tWkaU regels verieule het bericht dat Stephani het ten laste gelegde bekende l re werd niet genoemd Was dit nu een goed of een slecht teeken Toen Hanni vermoeid thuis kwam en het kaartje van dokter Knauer vond Wist zü niet goed wat zy daarmee OMwst beginnen Het stimd evenwel K haar vwit dat het bezoek van den onbekenden advocaat in verband met Lrare moest staan Maar toen kwam EHse al binneB Hanni flulsterdc zij Ja moet dadeiyk weer weg Juiae bebiNn ga rfd Mevrouw Bergemann heeft het my verteld nauwelyks waren we weg of dokter Knauer kwam oti Geërfd Else knikte Haar vriendelyk gezicht was rood Bergemann is heelemaal omgedraaid fluisterde zij Weet niet wat zy van vriendeiykheid zal doen Bovendien moet dokter Knauer iets over Lore hebben gezegd want zy praat nu telkens over dat arme kind enz Je moet er dadelijk naar toe Van dit dadeiyk kwam echterniets want mevrouw Emma Bergemann kwam de kamer binnen Ik hoor zoo juist dat u thuis bent gekomen juffrouw Riedeier riep zy uit ik iioop niet dat u zonder eten wegloopt Het meisje warmt juist uw middageten U gast er onder door als i den geheelen dag met een leege maag rondloopt En toen zij zag dat Hanni het kaartje van den advocaat in dehand hield voegde zy er zoetsappig aan toe Heeft juffrouw Rübner het it al verteld Ja dat is een verrassing niet Hy komt extra hierheen ora metu te praten Het moet geweldig zynwat u en uw zuster geërfd hebben Apropos hebt u bericht van uw zuster Nu ja hoe zou dat ook zoo gauw kimnen gaan Maar laat u het hoofdniet hangoi Alles kan een misverstand zijn natuuriyk Ik ken uw zuster immers veel te goed Zoo n fatsoenlykmeisje neen hoor trekt het u maarniet aan Het piotselinge medelievcn was zool valsch dat Hanni niet in staat was een woord te zeggen Mevrouw Bergemaim scheen het echter niet te merken in ieder geval deed zy alsof Zy verliet spoedig de kamer maar by de deur had zij nog een paar zalvende zinnen Valsche naarling siste Else Dat m t die erfenis is klets besliste Hanni Wy kennen Bergemann zij ziet het gras groeien en hoort de vlooien hoesten Neen neen dat isniets Van wie zouden wij ook moettaerven Zeker van dai ryken oom uit Amerika niet Maar jullie hebben toch werkelyk een oom daarginds Je l ent niet erg sterk in aardrykskunde Else onze oom is naarAustralië getrokken en daar is hethem zeer slecht gegaan Niet alleooms zyn erfooms Bovendien hymoet al lang dood zyn Hy was deoudste broer van myn vader maarnu zullen we er maar over zwygen Zy gooide het kaartje op de tafel De brief aan deo consul in Parysis veel belangryker Else Heb jehem al geschreven Hij bleek reedsgereed te zyn Else haalde hem enHanni was erg biy Ztf behoefde alleen maar te onderteekenen Als de consul dezen brief kreeg moest hy helpen tenminste als hy niet toeval geen hart van stelai had Inderdaad bracht het dienstmeisje het opgewarmae eten Hanni at 4nkele hapjes maar schoof weldra het brood weg zy kon eenvoudig niet eten Kom Else zeide zy En Else liet voor den tweeden keer vandaag haar werk In den steek en ging met Hanni mee ditmaal naar dokter Felix Knauer advocaat Dat met die erfenis was geen klets Maar juffrouw Riedeier met zulke dingen dryft men den spot niet Fehx Knauer sprak levendiger dan eigemyk zyn aard was Wanneer had d n ook zulk een mooi meisje op den stoel tegenover hem gezeten Was nU onderweg reeds vluchtig onder den indruk van haar schoonheid gekomen nu op dit oogenblik nu zy tegenover hem zat was hij voltómen onder de bekoring van dit meisje En zoo iemand moest by Etnma Bergemann wonen Zoo iemand verkommerde daar onopgemerkt in een achterhuis Van een Berlynsche huurkazeme Waarom hadliij dit prachtige meisje niet vroeger ontmoet Knauer liet geen oog yan haar af Wat zag zij er allerliefst uit maar hoe droevig en bezorgd Zou zy het moeilyk hebben of zow zij zich de zaak met Lore zoo aantrekken Het was misschien goed hajar nu reeds te zeggen dat hm zij zou zich verwonderen misschien zelfs wantrouwend geworden maar hy was prater genoeg om dergelyke dingen omver te praten Voordat ik aan het eigeniyk doel van miin gesprek kom wil ik U ietsanders vertellen begon hy voorzichtig Schrikt u alstublieft et I r bestaat werkelijk geen enkele reuen tue Integendeel ziet u zoo ging hy gemo eiyk voort het beroep van een Advocaat bestaat voor een groot deei uit raadgeven en helpen Booze tangen beweren dat er ook het recht i4rdraaien toe behoort Zulk een slechte meening zult u hopeniyk niet van ons Jiebben En p ik zal niet véél woord gebruiken uw zuster heeft in Parijs pech gehad De beste meosch kan door de schuld van anderen in zulk een situatie komw V behoeft daarom niet zoo verdrietig te zyn Overigens wat ik zeggen wil uw zuster is al wftn op vp fe voeten Met een Siteet sprong Hanni op Is dat werKëiyk waar mynheer stamelde zy Ik heb een uur geleden het telefonisch bericht uit Parys ontvangen En toen hy zag hoe zy hem aankeek voegde hy er aan toe Ik had van uw hospita het een ep ander gehoord en daar ik toch met een Parysch collega moest telefoneeren maakte ik van de gelegenheid gebruik om te informeeren Een uur geleden belde de Parysche collega op De jonge dame werd too juist vrijgelaten vertelde hij mij en zij had het plan Parys oruniddeUyk te verlaten Ia dat geen prettig bericht Hatuii bad enkele oogënblikkep noodig om het gehoorde in zich op te nemen Maar dan juichte zy Mep naar de wachtkamer waar haar vriendin Else zat te wachten n viel deze om den bals Zit ia vry Else Lore Homt terug o wat een geluk wat e B geluk t zy huilde en lachte itegelijk en Elsa kon niet nalaten hetzelfde te docOi Toen Knauer in de kamer kwam kijken zag hy de beide meisjes gearmd op de sofa zitten Deze aanblik ontroerde hem maar hü was tactvol genoeg om zich haastig terug te trekken Toen Hanni het kantoor weer binnenkwam had zy zich weer eenigszins hersteld Het telefoongesprek was zeker vrepselijk kostbaar geweest vroej zy en of hy zoo goed wilde zijn haar den prys te zeggen Op hetoogenblik was zij niet in staat hetbedrag te vergoeden maar Ik heb niets te vorderen loo rhy ik zeide u immers dat ik toepmoest telefoneeren zy keek hem weifelend aan mAar hy hield haar blik uit en dus gekéfde zy hem Dan bleef haar slechts over hem van harte te bedanken Maar ook den dank wees hij af Het was myn plicht zekerheid i hebl en zeide hy Waarom Wel oat dat u en uw zuster van vandaag afmijn cliënten zyn en hiermede komenwij op het eigenlijke onderwerp Hoe roerend zag zy er tilt bi haar verwarring U u bedoelt dia fenis Jeiat CWorot art oi0