Goudsche Courant, maandag 12 augustus 1940

MAANDAG 12 A VTUC 1940 Dr Colifn êpreekt bestrüding Deze maatregelen zullen bereids zitting genomen de heeren ror zoo energiek mogeUik worden doorge1 H F A Geise voorzitter va de R K woerd met het doel den arbeider ealj V en de heer H baroo van Lamszyn gezin te beschermen tegen schade 1 weerde aan zyn gezondheid en hem zoodoen de zijn arbeidskracht zoo lang mogelijk te doen behouden Het spreekt vanzelf dat de nieuwe ordening van het sociale leven niet op basis van den klassmstrijd kan plaats vinden indien zij resultaat wil hebben De ontwikkeling der dingey heeft aangetoond dat op deze basis geen verstandige sociale politiek kan worden gevoerd Eveneens is de meening onjuist dat de arbeider de strijd om het bestaan slechts om een paar cent loonsverhooging en in het algemeen slechts om economische dingen heeft gevoerd De feiten nopen totjde erkenning dat de arbeider in de d nocratisch geregeerde en door het kapitaal beheersehte staten een gerechtvaardigden stryd voert voor de erkenning van zijn persoonlijkheid als een gelijk berechtigd lid der gemeenschap In het economische leven moet de mensch op den voorgrond staaii ongeacht ée taak die hij verricht Zgn arbeWskracht is niet slechts zijn kostbaarste bezit maar ook het belangrijkste k itaal in het economische teven Dit kapitaal mag echter niet door maatregelen die slechts in het systeem van den klassenstrijd passen aan den een of anderen kant nutteloos worden verteerd Het doel van alle sociaal politieke arbeid is derhalve om in verstandige vorm en zonder de door de klassenstrijd idee ingegeven baat de vraagstukken op te lossen Dit toetcekent dat bü het doorzetten van een sociale eisch de economische verhoudingen niet buiten beschouwing mogen worden gelaten doch eveneens dat ook bij eischen welke vanuit de economische sector worden gesteld de sociale verhoudingen in acht genomen moeten worden Slechts op deze wijze wordt eenerzijds de kapitalistische uit buiting van de arbeidskracht vermeden en anderzijds de gunstige ontwikkeling van het economische en sociale leven vetzekerd Het bedrijfsleven zoo besloot spr ia geen doel in zichzelf doch een middel ter verzekering van redelijke levensvoorwaarden voor allen Dit mag bü de nieuwe ordening van het sociale en economische leven niet over het hoofd worden gezien Vervolgens werd de gedachtenwisseling aan dé orde gesteld over het voorstel door den Raad van Voorlichting der Nederlandsche pers aan den Ned Journalistenkring gedaan Dit voorstel omvatte benoeming van twee leden van den Raad van voorlichting resp tot voorzitter en vice voorzitter van den N J K een benoeming van twee andere door dien raad aan te wqzen journalisten tot bestuurslid terwijl de zittende bestuursleden van den N J K gehandhaafd zouden worden Volgens dit voorstel zou voorts aan den nieuwen voorzitter de bevoegdheid worden verleend de staturen aan d0i nieuwen tqd aan te passen na overleg met het bestuur Over dit voorstel ontwikkelde zich een uiflroerige discussie De bcrfladslagingen werden afgeslotm met de aanneming van een motie waarin de N J K zün vertrouwen uitsprak in het bestuur en het verzodct voort te gaan in de richting van een Persraad waarvan de leden worden benoemd door en uit de organisaties van directeuren en journalisten in Nederland zynde de vereeniging de Nederlandsche dagbladpers en de Nederlandsche Joaraalistenkrtng zulks in ov leg met de bevoegde autoriteiten De voorsteller van de motie had verklaard dat dit laatste in ruimen zin bedoeld is Den Raad van Voorlichting uit te sluiten werd geenszins bedoeld Met overgroote meerderheid werd deze motie aangenomen slechts enkelen meenden op onderscheien gronden er hun instemming niet aan te kunnen geven tAJkmSTÏÏÈM 4M 4 H a v B 0 BerleMen A N P rramotoonmunek S MOrgelspel MM Gramofoonmuuek 10 04 Mor gcnwijdlnf I4 1S Gramofoonmuziek 14 30 Causerie Mijn moeitertaal 14 3S EnacmbleJonny Kroon 11 00 Wenken voor de hul iMiusllnK 11 24 Ensenvtole Jonny Kroon 12 04 AVROAmusementsorkest 12 4S BerichtenANP eventueel sramofoocuniuiek 1 44 DeSpeellieden en c n koor IJM AVROAcoiUn orkest 2 44 Caa eri VerstuuUg verduisteren 2 14 Philharmonisch kwarteT M Causerie en flaf bQ het KW XM Ptanovoordxacht 144 Pusats orkiest opn K 4JSDeclamatie pt l 4 44 De Vroolüke V fI IS Berichten AJCJP SJ Omroepi est ensoHsle T rjL i 4 J eaaduitariMknc A T B O 4 45 GrameioomnuzMi 1 44 Vrasen ws den dag ANPI 7 13 Berichten T W Gramofoonnrïuziek 7 40 Causerie De albeeldingen op onxe aemcipofttzesels S 44 Berichten ANP 8 15 Cabaret prograrrun 8 55 Gramofoonmuziek met Mllehting SlSS De Opbouwdienat interview 9 45 Omroeporkest lO li Bertehtea A N P slnHlng JLa 7 4 Bericbten Duitsdi 7 15 Berichten Engelachj 7J4 WU begUuien den dag a44 Gramofoonmuziek 9 44 Haarïemeche Oratoriumv Tccni n bet Vtrechtsch Stcdelttk Oikest ea soUatesi opsL 9 4S Gramofoonmuziek IIJS Berichten Eneelsch m4 Granwloonr muxiek 1224 Benchlen Duitschl I24S Bendtten ANP 1 44 Greamotoonmuziek 2 44 Berichten Duitsch 2 15 Gramofoonmuziek 3 15 Berxhten lEaigsIsdi 3 M Cramo oonmuziek 5J4 Berichten Duitschl 5 U Berichten A3iP 5J4 Gramofoonmuziek 4 15 Berichten tEnfelscti ▼ De Batmirinmde t b bet vtt c De nieuwe rüwielplaatjes IN DB MAAND ACCV8TOS GEEN GONAMJI De Kcrctaris gaicraal wnd hoofd van het departement van Financiën deelt mede dat in verband met de omstandigheid dat de aamnaak en verzending van rijwielbelastingroerken voor het loopende belastingjaar eenige vertraging and rvuidt gèduraide bet tijdvak van 9 tot i met 31 Augustus ïtkl i geen eontiöle op rqwielbelasting zal w f rden gehouden LBVraUNTIES TEN UBOETE DEK DDITSCBE WEXSMACHT De Secretaris Generaal waarnemend hoofd van het departement van Handd Ngvcrbcid en Scheepvaart deelt het volgende mede Ter uitvoering van de verordesiing no W in het Verordeningenblad voor bet bezette Nederlandsche gebied stuk 14 djd n Juli j L is de volgende regeling getroffen met betrekking tot leveranties ten Iwhoevc van de individuede miUtaicen van de Duitsche weermacht in Nedwland leden van poUtw of SS van den versterkten grenawachtdienst van de Duitsche Rqlapost ot van de Duitsche Rijksspoorwegcn van tcxtielgocderen en schoenen welke krachtens de distributiebqiahngen slechts tegen afgifte van een bon of scbriftelyke vergunning afgegeven BMgen wcwden De aflevering van bovenbedoelde goederen aan Duitsche individuecle militairen en leden van S S enz mag ui tslui t en d geschieden tegen afgifte van een door de desbetreffende Duitsche mUitaire autoriteiten onderteekende bon waarop de soort en de ho4 veeIheid der aan te schaffen goederen staat vermeld Deze bon waarvan een afbeelding in de dagbladen wordt gedrukt dient door den leverancier te worden bewaand en kan met de desbetreffende distriinitiebons of vergunningen mede worden opgezonden ter verkrijging van een nieuwe toewijzing voor de aanvulling van zgn voorraad De kooper moet de boir Bezugschein aan de achterz de ingevuld en onderteekend hebben daar zü anders niet geldig is VERGADERING NED JOVRNAUSTENKRING De Nederlandsche Journalistenkring heeft Zaterdag jj te Utrecht in het GelxMiw voor Kunsten en Weten schappen een algoneene vergadering gehouden welke zeer druk bezocht vas Zg had te beslissra over een voor sM iietreffende vneeniging met de Roorosch Katholieke Joumalistenvereeniging die te gelqkertüd in hetzelfde gebouw was bijeengekomen keurde eveneens een voorstel van haar bestuur goed waari j werd uitgesproken dat de RJU V zich vereenigt met den Ned Jottmal is teti k r i ng zoodat dientengevolge de leden van de R K J V en bkw tot des NJ K toetreden Nadat deze besluiten waren gevallen kwamen de leden der genoemde vereenigingen in één vergadering Als bestuursleden van den N J K h tM Cyelw BJLO 1 44 Vragen v B den dag ANP 7 24 Gramofoonmuziek 8 14 Berichten Duitsch S 1S Benchlen A N P tJ4 Berichten Enadach 5 45 GrzmolOoamuztek SUS Beiichlen Eng9J Cramofoounuziek J5 wy alidten dendag Ml44 Berichten DuitMli iai5 BeridttenAJ J MJ I 4S II JS 11 14 11 1 OJtenIJS U BerichSen Bacelscfa Effectenbeurs Amsterdam Netecringcn vaa 12 Augustas FoBdacB met daaila icade noteniag 9 Aug 12 Aug 40 Ie I 1000 4 40 2e 1000 4 40 tol 1000 4 1911 1000 31 2 Grootboek abL 3i i isas tsas obi 1 Cerl T Inschr 3 Grootboek old 3 ma 1444 3 mr MO 1 na t mé 3 t3i i Ccrtilieaten K i Grootboek efel 2Vi 1 36 IndlC Ma 3i i I9SI Uidi 10043 t9S7 IndM 10444 3 97 1 97 4 4 44H 4 44X 4 7 ÜH 54H 5414 74 9lls 9l 44M 44 74 811 58V III 7 M 75 OMigafiëa Staataleaüagea Ncdcrlaad 9 Ang 12 Aug tS Ie I 144 4 MM 1940 Ie 544 4 7 g 194S 2e 140 4 tiSi Mi 1940 bU 100 4 M IS4a Ie 544 4 4 ns 1944 b f 544 4 ri 94i 193S 144 3 1934 t 544 3 1937 144 3 74 1937 ƒ 5 0 3 75H 1934 M 3 OVj 7 i 7 ƒ 580 3 JVi aOM 79 O I 10 3Vj 1133 O 1 54 3 1SÏ7 O I 14 3 JJH 3 1 37 OI 544 3 744 M 4 1937 0 1 10 3 71 71 4 im 0 1 50 3 iH m Surin prod werk 3 SurlB ijnmigrJ 3 NM üicieele kacncB Koer wn van nog niet tot de officieele notecring toegelaten fondsen waarvan de publicatie bü liesluit van den wnd secretaris generaal wnd ho dd van het departement van Financiën is tacgertaan OS Si t 7 4 4l cue A K PbiUV A dam Rubber Wed Srh Pnfe gew I everunie H V A V Celder Senembah Anaconda C Beth Steel Rep S eel r f w HOib I7 M lOS gb 7 b 115 l l 4k 131 4H Mm 1 5N b iH 61 v liTfk 113 104 6 9 b 115 1714 15A BUITEIUND Pp locbtola btfven het aai t NOG TEN EDiDE 01 gtf U iM M D if Paittche Tliegtnisen bombardeeren PortsuKHitii JNGBUS TElINrONT TiUt DE BfHME runT 01 sideelteg Dfdtwke f v chts t ftv gm heeft IwdeBMMitai ccm jgi Mtlb ecs n WlUfvWute ijjmiiinimnfTii Taa lie BMwke an r rt aM ab ▼ fcenaaanie itoaayiuit vaa de H fleet aan de ZaiAiat en kcrbcrgt 0 eMeae narlacMbalen jk de iwiff Daar bcvtadt lich Mk d proefiaatallaUc vaa de adaüraH l FertiBMith b door vaate kast en l tdMlbattcriJcB Mt i a ader kncMic iHchtnad Naaat de wlagalBrven nnt bet boofddoel der DvMachc tUcnn de rQkswerf die ver eea graote lyyenrlakte raa 12 ha vaa aia der ae liiMles vo gnwte unilanhadtiai TÜegtuigmoederschepen b voorzien DÜITSCHLAND Zwart weekend voor de Britsche luchtmacht eiSTEREK 93 VUEGTVIGEN EN I SPEBBALLONS VEBLOBEN Het opperbevel van de wecrniacht lleelt mede Zooels reeda in een afzonderlek belicht il medegedeeld hebben a deeIngen Duitache gevechtsvliegtuigen itn elfden Augiutua de oorlogsbaven Portland aaogevallen Belangrijke Invenwerken de pier bet droogdok dl een laadbrug werden vernield In olie opslagplaatsen brak brand uit Twee koopvaardijschepen en een torpedojager kregen zware treffen In te naburige haven WeymoBth gelukte liet een koopvaardösckip van 300 br r t lot zinken te brengen Voor de londing van de Theem waa een lliladi convooi het doelwit van DuitKhe luchtaanvallen Daarbü werden drie loopvaardijschepen van tezamen onfevïcr 17 000 b r t tot zinken ge bracht en twee torpcdojaeeis en vier indere koopvaardijschepen door v diKffers zwaar beschadigd In den loop der aanvallen ootwikkeldea zich hevige ei succesvolle luchtgevechten Vaarin de Duitsche jagers en genchtsvliegtuigen den vijand zware terliezen toebrachten In den nacht van 11 c 12 Augustiii ondernam de luchtmacht aanvallen op vliegtuigfabrieken te Filton en Crewe de havenwerken van Cardiff m Bristol alsmede op de groote olie opslagplaatsen van AVonmouth Op Krscheidene plaatsen bontberdecrde lü luchtdoelbatterijen Het leggen van hKhtmynen voor Britsche havens werd volgens de plannen voortgezet Vijandelijke vUegtnieen hebten des nachts in Norard en WcatDuitsch hnd zonder noemenswaardige gevol m nietmilitairc doelen gebombardeerd Brandbommen rike oi een wonwijk van een West Duitsche stad aren geworpen werden door bet o BiddeDQk ingrijpen van den veiligheids heidsen hulpdienst onsehadclqk eDaakt De totale verlieien Vim den vöand kedroegen gisteren Bij luchtgerecftten W vliegtuigen 8 versperringsballons boijendien oor luchtdoelgeschut 3 vliegtuigen Ilaarenlegen worden 21 Duitsche ♦ liegtuigen vermist Een onderzeeboot heelt een bewaP d vijandelijk koopvaardqsctup van niddelmatige grootte dat in een tachtig beschermd e mvo i voer tot taken gebracht ITALIË LSGSHBKmCWr VAS waxK De trUd in Somahland CONTACT MKT Dl MOTSCBE HOfWDHACKT het Ha Bet Mate l l eke ta Eritaeh fem bU het vodcr ct gekoBMa aott de fe vüaade sto üd hr ac hto a nCAUAANSCHE OETANGSNEN IN nuuwBin j orige week Vrqdag zqn nit het nsche concentratiekamp van St Pfien Italiaanariw staatsbun ers ont2 2 Zy hebben gisteren in het vorJ om Monaco een godsdicnstpieeh eid voor de overwinning der ItaJ nache wapenen en voot bun vr bijgewoond Ook de Italiaansche te Monaco en emige leden van ji wapenstilstandscommissie namen n deeU 1 de godsdieBcloetening wcrötn de r door een groep Fiana en j ouwd De politie kwam niet tus Oeide Eerst nadat de beide leden van de wapenstilstandscommissie met L behulp van den ItaUaanschen consul f aan de demonstranten hun standpunt had u eoigezet werden z niet meer lastig arraUen Aan de vooiyicbtiKe houding der Italianen is het te danken geweest dat het niet tot ernstige vechtpartijen is gekomen RUSLAND Oimnt m Finland VIBLOVBN DfGBTBOBUN Door het intrekken der verloven a het vorderen van paarden is vooral in de plattelandsgebieden van Finland in de laatste dagen een onmiskenbare onrust veroorzaakt Van goed ingelichte zijde verklaart men dat het hier voorbereidingen volgens een bepaald plan betreft voor het oprocpen van nieuwe recrutcn voor den herfat NIEUWE WETTEN IN LITAVEN De litausche mininisterraad heeft een wet inzake de instelling van een burgerlijken stand er een wet betreffende het huwelijk aangenomen Beide treden IS dezer in werking De registratie der bevolking geschiedde tot dusver door de kerkelijke autoriteiten der verschillende religies en de scheidingen werden voltrokken door de kerkelijke rechtbanken BINNERUIIID DE REORGANISATIE VAN DE VAKVEREENIGINGEN Uiteenzetting van deh heer Woudenberg In een heden te s Gravenhage gehouden persconferentie heeft de commissaris van het N V V de heer H J Woudenberg een uiteenzetting gegeven van de nöiatregelen welke tot nu toe zijn genomen en welke nog dienen te worden genomen betreffende de reorganisatie van fi vakvereenigingen De maatregelen van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandrche gebieden inzake de Nedejr laivdsche Vakvereenigingen zijn genomen zoo zeide hij om een doeltreffende vertegenwoordiging van de belangen der georganiseerde arbeidpn in nauwe samenwerking met de instanties van het rijkseommissariaat te waarborgen Het werk dat door de vroegere leiding van het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen tot aan de overname werd verricht kon op de oplossing der sociale vraagstukken en hun practische ordening in het arbeidsleven slechts in beperkte mate invloed uitoefenen daar deze leidüig tegenover de hii haar aangesloten vakbonden de eigenlijke dragen van den socialen arbied geen enkele verordende bevoegdheid bezat Haar werkzaamheden beperkten zich bijna uitsluitend tot de vertegecwooirdiging in totaal 164 commissies wa arin veelvuldig over sociale problemen maanden en jaren lang gesproken of gedebatteerd werd zonder dat in de zaak zelf practische resultaten werden bereikt Zoo werd bijvoorbeeld over de opstelling van uniforme grondslagen voor de ollectieve arb id vereenkomst sinds Januari 1938 in een desbetreffende commissie van gedachten gewisseld zonder dat in deze zaak tot aan de ovemanve van de leiding door den commissaris een regeling kon worden bereikt In een andere commissie werd sinds April 1939 zonder resultaat gedebatteerd over de invoering van opzeggingstermijnen De vakvereenigmgen voerden voor zoover binnen hun bereik naar eigen goeddunken elk op hun gebied een sociale en een loonpolitiek zooals zü ook TOOT haar leden zelfstandig alle sociale vraagstukken behandel den Dit had tot gevolg dat op sociaal terrein zeer uiteen loopende regelingen tot stand kwamen ook voor die vraagstukken die met machtneming van de speciale belangen voor elk vak uniform geregeld hadden moeten worden zooals bijvoorbeeld het recht op vacantie of en vacantieregeling en de bescherming van den arbeider tegen ontslag Het zelfde doet zich voor op het gebied der colictieve arbeidsovereen komsten In den loop van den lijd is een groot aantal dezer overeenkomsten afgesloten die niet op een algemeen basis en volgens algemerai geldende regelen zijn ontworpen maar die dikwijls zelfs voor dezelfde bedrijfstak principieele door de zakelijke verhoudingen niet gerechtvaardigde verschillen vertoonen Er z n belangrijke industrieën waarin de arbeidsverhoudingen en voorwaarden in hef geheel niet of slechts ten deele door gemeenschappelijke tiepalingen zijn geregeld zooals büvoorbeeld in de metaali en textielindustrie terwijl zich voor het overige en zeer sterk gevarieerde regeling dei arbeidsvoorwaarden heeft ontwikkeld eer duidelijfc komt de ongelijke behandeling der leden in de verschillende N V V organisatica tot uiting in de werkloozenverzekering die bij elke vakvereertiging door igen statuten en verdere bepalingen is geregeld Zoo zijn bóvoorbeeld voor eenzelfde loonklasse in de verschillende organisaties niet slechts de premies zeer uiteenloopend maar ook de bedragen der uitkeeringen en de termijn gedurende welke ze werden vearstrekt Door de samenhang van het N V V en de hierbij aangesloten vakvereeoigtngten mei internationale vakorganisaties kan het niet uitblQven dat voor de behartiging van de belangen der Nrdedandsche artiriden niet uitsluitend de Nederlandsche Verhoudin Dr Colijn aan het woord in de Apollo hal te Amstndam Links prof Slote maker de Bruine en mr Rodsjen gen tot basis worden genomen doch in zeer verstrekkende zin ook de principes van de internationale politiek d r vakorganisaties Geld aaar bet bnttenfamd Bij de controle der financiën werd geconstateerd dat het N V V en een aantal van de hierbij aangesloten vakbonden het voorbeeld van de VToegere Nederlandsche regeering hadden gevolgd en belangrijke bedragen totaal vijf millioen naar het buitenland hadden gebracht De leiding van het N V V zoo ging spr verder bediende zich voor het verslepen van deze vermogens naar het buitenland van eeiKbankinstelling die door haar zelf tot dit doel was opgericht en die naar buiten door eenige bestuurders van het N V V werd vertegenwoordigd Deze gelden werden voor een deel gedeponeerd ten name van leidende personen van het N V V of op een andere naam belegd en aan deze werd het uitsluitend beschikkings recht over deze gelden toegekend Er zijn dus zonder de toestemming der leden gelden in h¥t buitenland belegd voor een groot deel in Engelsche oorlogsleeningen Men weet derhalve niet wanneer deze gelden weer ter beschikking van den Nederlandschen arbeider zullen komen Al behoeft dan otdt niet met een volkomen verlies dezer gelden te worden gerekend toch zijn op deze wijze aan den Nederlandschen arbeider millioenen onttrokken die voor de verzorging van zijn sociale belangen badden kunnen wordoi gebruikt Straffe uacnvatttag van arga gaaiaatie aaodukcUih Het was allereerst noodzakelqk maatregelen te nemen die naast een feorgaaisatie der centrale in de eerste plaats straffe sameiivatting der organi satie van de vakbonden zoowel als van de plaatselijke bestuursbonden beoogde Daardoor is voor de toekomst een organische samenwerking van de centrale met de vakorganisatie gewaarborgd Bü dezen maatregel kan worden geconsateerd dat het allergrootste oeel der oude bestuurders reeds verklaard heeft ook onder de nieuwe leiding in positieve zin aan te nieuwe ordening van het sociale leven mede te werken De in de centrale nieuw opgerichte afdeelingen zullen ook voor de vakbonden en de plaatseliike bes uui sbonden de richting en den inhoua der toekomstige maatregelen bepalen waarbq het vanzelf spreekt dat in de vraagstukken die slechts betrekking hebben op een bepaalden tak van het bedrijfsleven zooals de regeling van loontarie ven aan den betreffraden vakbond ais voorheen het werk zal worden overgelaten De centrale wordt echter door t feit dat zq in het vervolg ook door de bestuursbonden en vakorganisaties van alle g3geven omtrent belangrijke vraagstukken wordt voorzien in staat gesteld voor het vervolg sterker dan tot dusver invloed uit te oefenen op de ontwikkeling er sociale pohtiek tegenover de soci lle zorgen van den staat De wensdankar een organisatorische samenvatting der arbeidersorganisaties is reeds in dAe weken ten deele verwezenlijkt Zoo heeft de Nederlandsche VakCentrale N V C in haar aansluiting bü het N V V besloten An dere verbonden houden zich eveneens ernstig met de aansluitingsgedachte bezig Het is niet de bedoeling heden reeds bepaalde schen voor de toekomst op te stellen De taak van den commissaris van het N V V is veeleer in enge samenwerking met de bureaux van den RUkscommissaris en zün staf van medewerkers richtinggevend op de vorming van het arbeidsleven invloed te oefenen om op deze wyze bij de herordening der economische en sociale vei houdingai de gerechtvaardigde bchwirtfn van den Nederlandschen arbeider veilig te stellen Hiertoe behooren naast economische ook de culturcele belangen van den arbeider Er is bereids een plan ontworpen volgens hetwelk de pers de film en andere cultureele instellingen steeds intensiever ten dienst van den arbeider zullen worden gesteld en niet slechts voor hemzelf verpoozing ontspanning en geestelijke ontwikkeling mogelijk zullen maken doch ook zijn gezin vrouw en kroost in staat zullen stellen profijt te trekken van het cultureele leven va het land De volksgezondheid Als een zeer belangr k ligt hef verder in het voornemen uitbreiding te geven aan de maatregelelf op het gebied der volksgezondheid die zich tot dusver beperkten tot de tuberculose MARKTBERICHTEN OELFTgCBE GBORNTK NVEILI NG Augustus Blwmkbol Ie ootI 7 3t UM Idem 2e soort 2 00 7 00 komkommer Ie t Kroenl 4 30 S 00 ideii Iwlttel Ie soort 4 00 i alade Ie boort 1 00 1 so per lOO tuks peen 5 00 7 00 per 100 bos andUvIe 1 0 1 So per UW rtuluh ab k r ij i 4e tdetU 0 8 Ü TL J 2 J postelein PflBcmsu l M I SB lMaBcii MJO iaOO Praikboown 7 007 uien 4 a 4n per 100 kr kroten 1 fer 10 bos blauwe druiven 2S aO MO per UO k perükpn 0S per wa stak tomalen 12 00 pei1 k meloenen ananas 0 J JO Idem ïfL ï 2 l rWnkel M e aSW per MO stuks AMwcr u ai eieren Brute inroet 4 50 4J0 Semeny pyt 4 40 M wit poot 4 40 4 7 Banari kaki BEttRSOVERZICHT Hét koienmerloop op de Amsterdamsclw effectenbean gedurende de tweede week sinds welke de noteeringen van een veertiental niet tot de officieele noteering toegelaten fondsen beleend mochten worden gemaakt had een eenigszins onregelmatig karakter Gaf de eerste week e i krachtig herstel van de na de her cning van de b ais aanzienlqk gedaalite koersen te aanschouwen in de afgeloopen week kon men in toenemetide mate e D zekere terughoudendheid waarnemen Nu een aantal fondsen een min of meer aanzienlüke koersstijging konden boeken waardoor in menig geval de onderpandskoersen belangrijk werden overschreden schynt he zich ter beurze interesseerende publiek over het algemeen toch de verdere ontwikkeling van den toestand te willen afwachten alvorens nieuwe kooporden te plaatsen In het centrum der belangstelling stonden in de zoo juist geëindigde week de aandeelen Aku bef fonds 4 ende op 80 pet steeg in den loop der week tot 74 pet Een verbetering derhalve van 15 pet Deze koersstijging springt dea e meer in het oog indien men bedenkt dat de ohdopandskoen 42 pet bedroeg Het fonds werd voortdurend op levendige schaal verhandeld waarbq de onuetten zeer belangrök wuen De oorzaak van deze ilangrstelling kan men voor een it deel afleiden uit ie regeling der leldisiributie In toen aaende mate w codt geatreefd naar veranging van textiel grondstoffen door kuostzQde Hiervan profiteeren niet aleen in Nederland de fabrieken maar ook in Duitachland ile ondernetningen van het Aku concern lyederom wtrd heden de aandacht in de eerste plaats getrokken door Aku s die in een grooten qpenhoek levendig verhandeld werden Daarbu bestond steetis opniuw btehoorlijke vraag Bij de opening werd eenige prtxentsi boven het vorige alot gehandeld en onmiddel lijk werd ette opgaande lijn gevolgd zoodat onder beurktqd nog een koerswinst van eenige procenteu kon worden gemaakt Diezelfde factoren welke de laatste weken reds aanleiding tot de kooplust voer Aku s hadden gegeven deden ook thans in onverminderde mate him invloed geledoi Voor de Fhihipsaandeelen bcst d mede goede vraag Het aan tie markt zijnde materiaal dat overigens niet omvangrijk waai was niet toereikend ran deze vraag te kunnen bevredigen en vervtdgens dat de koers lielangrük hooger kwam te liggen Hoewel bij elkander nog aardig wat stukken werden omgezet gaf dit toch geen aanleiding tot openlijke affaire Umievers war tnede iets hooger Ook diverse minder courante industneelen waren tot hooge prijzen gevraagd De aangename tendenz voor industrieelen in het algemeen oefende klaarbtqkelijk op de geherie markt een invlort ten goede uit Op de petroleumafdeeling ging weinig om Het aanbod in olie s was echter verdwenen terwiil daartegenover eenige vraag bestond met het gevolg dat de toonaangevende peuJoIeumaandeelen zich gedeeltclyk kon herstellen van het verlies dat verleden week werd geleden Seheepvaar apieren waren goed gedisponeerd De affaire was going voor zoover echter zaken werden gedaan konden deze meerendeels worden afgesloten tegen hoogere koenm Voor cultuurwaarden was de animo niet groot hetgeen niet verhinderde dat er toch ook een beter sentiment kon worden waargenomen H V A s ontmoetten eenige kooplust en gedroegen zich dienovereenkomstig Ook diverse minda courante soorten waren geneigd naar boven te gaan De rubberafdeeling was stil en prijahoudend voor AmsterdamRubbers Voor de incourante soortert bestond eerder eenige vraag Tabakken aren niet veel vranderd maar konden zich blijkbaar handhaven De belggingsafdeeting was kalm De Nederlandsche staatspapieren werden over het algemeen verhandeld op of iets boven de overige slotprijzijn Gemeentelijke en provinciale obligatiën ontmoetten op bescheiden voet eenige vraag Pandbrieven waren door elkander genomen prijshoudend en de koersen meerendeels iets hooger De animo over Republic Steels was naar het scheen grootendeels bekoeld Prolongatie 3 procent o r r i c igat i TALirrAKoaasaN BKB maBBLANVSCHB BAm ▼ Mtal seiurmciyli n td traiuacties U Aagustul New Tork f lia i 14 n Brrfi n 73 7343 Brussel 30 11 30 17 Helsinki f 3 81 19 83 SlMkb ai 44 n r 44 80 ZOrich 42 7 42 81 aukpaplez New Vork rl86V rlWV Brussel f 30 Oa 30 20 Stockholm 44 74 44 4 Il 4287 42 80