Goudsche Courant, woensdag 4 september 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1940 PUUMSELMK IIIEUWS Bergambacht KAA8PRUZEN Voor eerste oort k i met njk merk wordt alhier besteed an ƒ 40 ƒ 40 50 en voor tweede soort van ƒ 38 ƒ 30 per SO kg De prijzen zullen Bich in de toekomst steeds tusschen deze maxima bewegen zoodat geregelde publicatie niet meer behoeft te g ichieden tot wijziging intreedt LOOP DEB BEVOLKING Ingekomen A Aalhuizen van s Gravejihage Vertrokken T Casteleiln naar Utrecht H M Boer naar Blaricum Bodegraven DRUKKE KAASMAEKT Met grooten jianvojr werd gistermorgen weer kaasm rkl g ouden de handel had een vlot verloop Voor bijna alle partijen v erd door de meeste kooplieden de mr ximum prijs van 81 et per k g gebeden Zeer vele producenten verkochten hun kaas ten slotte aan dip firma waarmede men gewoonlijk zaken doet Boskoop WATERPOLO Uitslagen bekerwedstrijden A Z C Ill G Z C IV 0 3 Elfhoeven II Couwe II 3 1 Boskoop II Bodegraven O 3 Beslissingswedstrijden voor a s Donderdagavond A Z C Ill Bodegraven G Z C IV Gouwe II COÖP VÉKEENIGING DE BOSKOOPSCIIE VEILING 3 Sept Roz enper bos Pcchtold 40 85 et Briarclif 30 45 cl Rosa landia 35 41 et Florex 60 92 et Vierlandlfc 6 T D4 et Oranje Nassau 30 68 cj r August Noach 15 24 et Else Poillssn 28 48 et Gloria Miindi 20 30 et Ellen Poulsen 20 32 et Rosa Mundi 24 48 et Ingar Olsson 30 4O et Oranje Triumph 20 32 et G mengde rozen 14 20 et Diversen per bos Clematis Durandi 14 30 et idem Prins Hendrig 80 103 et idem Sieboldi 61 et idem Mevr Ie Coultre 118 et Chrysanten gr bloemig 40 60 et idem tros 8 14 et Haastrecht AUTOBOTSING Dinsdag reden een graanauto uit Bodegraven en een autobus van den dienst IJselstein Gouda tegen elkaar toen de graanauto bij een landbouwer wilde aanrijden Beide wagens kregen veel schade BURGERLIJKE STAND Geboren Wilhelmina d van F van Vliet en van G van Willigen Izaak z van Y de Graas en van J Kosterman Overleden M de Graas 11 jaar Hekendorp BATIG SALDO De gemeente rekening 1939 van Lange Ruige Weide geeft de vtflgende cijfers aan gewone dienst inkomsten f 19 489 52 uitgaven f 19 182 29 batijj saldo t 307 23 kapitaaldienst inkomsten f 6 684 30 uitgaven f 8 158 70 nadeelig saido f 1 474 40 Moordrecht ONGEMAK DPOR OPHEFFING BUSDIENST Voor de bewoders van den Middenweg in den Zi idplaspolder beteekent de stopzetting van den autobusdionst Gouda Zoet rmeer eon groote strop Zij die aai den weg van Moordrecht naar Moeïcapelle wóneh zijn thans aangewezen op eigen vervoermiddelen Vooral op marktdagen te Gouda zal het gemis van dezen dienst gevoeld worden Ouderkerk a d IJssel BIJZ VRUW LANDSTORM ONTBONDEN Ingevolge het besluit om den Bijz Vrij w Landstorm te ontbinden hebben alle leden van de meer dan 100 man sterke afdceling van den Bijz Vrijw Landstorm alhier een resp door den korpscommandant den voorzitter en den scretaris van de Gewestelijke Landstornicommissie nnderteekenden ontslagbrief ontvangen waarin zij op meest eervolle wijze ontheven zijn van hun verbintenis bij den Bijz Vrijw Landstorm onder dankbetuiging voor de bereidheid tijdens den duur van hun verbintenis betoond BURGERLIJKE STAND GEBOREN Arina Adriana on Helena Maria dochters v in G Vis en J M Visser feunis 7 van T Verkaik en G Terlouw Wilhelmina d van P Hoogendijk en M Jongeneel Je lanna d van R de IIocp en M P de Ridder Chrisinus z van H Ecuter en G de Ridder Oude water OVERTREDING VLAGVERBOD De politie heeft tegen een 20jari gen jongeman proees verbaal opgemaakt wegens het vlagverbod De betrokkene had n l een rood wit bla jw vlagg tje aan zijn rijwiel op slraa hangen OPENLUCHT SAMENKOMST Zaterdagavond 8 uur wordt een openlucht aamcr komst gehouden cp het Gasplein vanwege de Ger Evangelisatievereeniging Spreker is ds W van Dijk GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden ee zilverbort Inlichtingen bij de poliaie MELKPRU3 VERHOOGD De melk is alhier met een cent per liter verhoogd en gebracht op 12 et per liter RenuwUk BURGERLJKE STAND GEBOREN Heiltje dochter van F Schouten en Heiltje Boer Pieternella dochter van E van Wensveen en Dingena Hommel Joannes Antonius zoon van J H van der Werf en Ida Maria van Leeuwen LOOP DER BEVOLKING Gevestigd C E Moons uit Gouda Vertrokken Wetli Venteweg H 34 M Marino naar Gouda uit Oudewcg G 5 A Baars naar Heerlen L Sanatorium Gatshuisstraat uit Weth Venteweg H 83 A Edelman en gezin naar Vianen GEVONDEN VOORWERPEN Vulpenhouder tegen ingang Elfhoeven sjaal door J van dêr Smit Tempel 3 zes fruitmanden Terug te bevragen ter gemeenteseeretarie BUITENLAND UITSCHLAND LEGERBERICHT VAN HEDEN Voortzetting van het bombardement ENGELSCHEN WEER BOVEN BERLIJN Het opperbevel der weermacht deelt mede Een duikboot onder bevel van den luitenant ter zee 2e klasse Endrass heeft tijdens een reis in totaal 6 gewapende vijandelijke koopvaardijschepen met een totalen inhoud van 51 507 br t tot zinken gebracht waaronder den reeds gemelden hulpkruiser Dunvegan Castle Den 3en September hebben onze vliegtuigformaties opnieuw vliegvelden in Zuid Engeland aangevallen Zy bestookten hangars en terreininstallaties op doeltreffende wijze met bommen hetgeen verscheidene branden veroorzaakte Bij de aanvallen op de Britsehe eilanden ontwikkelden zich wederom luchtgevechten die voor onze jagers een gunstig verloop hadden Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den iiacht bommen geworpen op Britsehe havenwerken en wapenfabrieken alsmede op vlieg velden Te Liverpool Avon mouth Bristol Portland Poirtland Goole Rochester en Middlesborough ontstonden otfivangrijkq brandeji Het leggen van luchtroijnen voor de Britsehe havens werd voortgezet Bntsche vliegtuigen zijn in den naclu Duitjch rijksgebied binnenge ogen en hebben o a getracht de rijkshoofdstad aan te vallen Slechts enkele vliegtuigen slaagden erin tot boven grootBerlijn te komen Bommen werden hierbij in het stadsgedeelte niet geworpen In de mark Brandenburg alsmede op eenige andere plaatsen in het rijk vielen enkele bommen zo ider noemenswaardige schade aan te rirfiten Do vijand verloor gisteren 62 vliegtuigen Daarvan werden 46 vliegtuigen in de luchtgevechten overdag en 1 vliegtuig des nachts door h et afwecrgeschut neergeschoten Vijftien vliegtuigen werden bp den beganen grond vernield Tien eigen vliegtuigen worden vermist Nieuwe aanval op Theemsmonding Vanmorgen hebhen Duitsche gevechtsformaties opnieuw naar hef D N B verneemt vliegvelden ten Noorden van de Theemsmonding aangevallen Afzonderlijke Engelsche jagers trachtten de Duitsche vliegtuigen tegen te liouden Deze bereikten evenwel na kortstondige succesvolle luchtgevechten hej tooneel voor hun aanval en voerden dezen uit POOLSCHE VLIEGERS KEERDEN TERUG Naar te Berlijn bekend wordt is bij den laatsten luchtaan al der lloyal Air Force op Berlijn een der vliegtuigen Pie aan den aarvval deelnamen niet naar het Westen teriiggcxlogtn maar heeft den vlucht in Oostelijke richting voortgezet Bij Frankfort aan cfc Oder werd de machine toor hei Duitsche luchtafweergeschut hevig onder vuur genomen Tot verb r g drr Duitsche instanties zochten d vi ii idelijke vliegers contact met een liog eld bij Fiankfort en verzochtci hri vliegveld hij Ohiece in de nahijhei van Warschau er van in kennis te feilen dat zij het vdorncmcn hadden daar te landen Zij verzochten de landingsbakens in werking te sfere Inderdaad landde het toestel ko tdai rop pp het aangegeven vUc e i Het bleek dat het toestel behoorde to de vliegergrcep van het Poolteheleger van generaal Sikorski De Demanning voormalige Ptiblsche viiegerofficic en hadden zich vrijwill aangemeld voor het ondernemen van teni I Dc nieuwe amerikaanschc steunpunten Instemming én critick in het congres Rooseüelt verklaart dat de steunpunten vJkomen onder Amerikaansche controle bomen Ameriha zal niet aan den oorlog deelnemenX tusschen Engelaijd en Duitschland Dc tegenwoordige ontwikkeling aldus de woordvoerder komt veeleer overeen met dien van 1803 toen president Jefferson gelegenheid had om voor 15 millioen dollar het geweldige gebied Louisiana van Frankrijk te koopen Ook Jefferson he eft toen het gebied der Ver Staten op pi chtige wijze afgerond Ook thans doet zich een ichitterende gelegenheid voor om door de genoemd vroegere acht Engelsche buitenposten de continentale veiligheid van het Amerikaansche halfrond te ver sterken De woordvoerder betoogde verder dat de aflevering van de torpedojagers die verouderd zijn als volleige betaling van den pacht voor de steunpunten geldt Een andere tegenprestatie ligt van Vmerikaan sche zijde niet in het voornemen De terpedojagers bevinden zich nog in de Vereenigde Staten E jrige van deze vaartuigen zullen eerlang naar Engeland vertrekken dc overige zullen volgen al naar gelang de oorlogsomstandigheden Tevens zouden Amerikaansche oorlogsschepen naar de steunpunten varen om met de inrichting daarvan te beginnen Ten slotte noemde de woordyoerder het van groote beteekenis dr t de regeering van de Vereenigde Staten vastbesloten is niet aan den oorlog deel te nemen Naar verluidt hebben de toipedojagers een waarde van in totaal 85 millioen dollar Al deze vaartuigen zijn ruim zestien jaar oud Naar opvatting van den minister van Justitie behoeft de overeenkomst niet door het Congres geratificeerd te worden De overeenkomst van president Roosevelt met Engeland vtelke gisteren in een speciale boodschap aar het Congres werd medegedeeld en welke bevat is in nota s welke zijn uitgewisseld tusschen den Engelschen ambassadeur lord Lothian en den minister van Buitenlandsche Zaken Huil op 2 September heeft in kringen van het Congres deels scherpe critidk deels onvoorwaafdelijke instemming verwekt meldt het D N B Terwijl een deel van de leden van meening is dat de Vereenigd Stater op een zeer goedkoope wijze aan vlooten luchtbases op de betrokken Britsehe bezittingen Bahama eilanden Jama ca St Lucia Trinidad Antigua Britscii Guinea New Foundland en de Bermuda s3 die wel vijftig verouderde torpejagers waard zijn gekomefi zijn noemen de isolationistische senatoren en leden van het Huis van Afgevaardigden deze politiek van Roosevelt èen dictatoriaal eigenmachtig optreden In een persconferentie in den extra l ein naar Washington heeft piesidenf Roosevelt verklaard dat de nieuwe steunpunten volkomen onder de controle van de Vereenigde Staten en niet onder een gemeenschappelijk Engelsche Amerikaansch bewind zullen staan Een woordvoerder van het departement van Buitenlandsche Zaken heeft zich er tegen uitgesproken dat men de overeenkomst met Engeland aldus zou uitleggen dat de Vereenigde Staten dachten in te grijpen in den oorlog ITALIË LEGEHBER CHT VAN HEDEN Verkenningsactiviteit R eermachtsbe icht nr 89 van het hoofdkwartier kan de Italiaansche weermacht maakt bekend Normale bedrijvigheid van de verkenningsafdeelingen en van de vooruitgeschoven posten aan alle fronten aanval op Berlijn De Poolsche vliegers verklaarden dat zij de zinnèJoosheid van den strijd hadden ingezien c i bereid waren alles wat de Duitsche instanties interesseerde te vertellen wanneer men hen op vrije voeien lief Deze toezegging wer Lhun gegeven FRANKRIJK Italiaansche critiek op Pétain OORLOGSSCHADE Dé cr niniissie die na den wapenstilstand met Frankrijk ingesteld is om de oorlogsschade te ramen heeft jn de Rivière provineie Imperia een totale schade vaii 8 810 566 000 lire vastgesteld In totaal hebben 6 009 pei sdnen schade geleden HIJ KAN HET GEZWEL NIET UITSNUDEN RAOICI IËOWI nontJTdac 5 SATtember jrAARS ELD 4144 M A V R O M E ichtrn A N P rair ïfconmuzick lO M Mfi i i i idin 10 15 Gramof r nmuïick 10 30 Voo te vrouw 10 30 UnK en oïgei H flO Hu iiiaudo ijke wenken 11 20 Onroeporkest UZ 0O 13 15 Gramofoon nuziek 12 45 Bericlilcn J N P graiïiofoonn iuziek I M A V R O An U f menI orkc =t cn solist 2 00 Voor rie vrouw 2 10 Het Nieuw Holland ch sfrijkk aiU 1 00 Cyc us Vrouwenberoepen is J i1er a i 3 30 Secco er rijn en semblè cti fïf amoiotinn iiziek 5 15 B enchien A N P 5 30 Df Vagebonden en solisten V P R O e ao Cvf uï Lewm tn den Bljbe A V R O C G Rr nfocnrr izie 7 00 Vrapcn van den dag I A N P 7 15 Berichten 7 28 Grarn foomriulek 7 45 Granjofoonnuiziek of rppc hajre ït OO Berichten A N P 8 5 Oise spe dt Sone Smeers en de Hawaiian S r ader 9 90 Cabare proRrair ma 9 30 Omroeporkest en solis t 10 15 Belichten ANP sluiting De Popoio d Italia merkt op dat de gcheele oude leidende klasse in Frankrijk well aansprakelijk is voor de misdadigeyolitiek die het land de laatste twuftig jaar gevoerd heeft en samengesteld is uit vrijmetselaars Joden politieke ophitsers bankroetiers verraders en natuurlijk anti fascisten weer aan de oppervlakte komt en opnieuw in Frankrijk begint te woeden Deson tanks hoopt een oude maarschalk van tachtig jaar zijn land te hernieuwen en het met een nieuw gewaad oor de overwinnaars te doen verschijnen op den dag waarop deze het zullen roepen om het hun besluiten mede te deelen Deze hoop is slechts een ijdele illusie Petain kan er niet in slagen in FranSryk het gezwel uit te snijden waardoor het aangevreten wordt want zijn oude liand beeft onder zijn helpers bevindt zich tuig en het gez wel is van kwaadanrdigen oorsprong Bijgevolg groeit het steeds weer aair ZWITSE L ND Scheridin an het rechtsgebied door Engelsche vliegtuigen KOOTWli K U V A R A 5 M EEN WAARSCHUWENDE DUITSCHE STEM h Ot Bovifliten Üiiit ch T I5 Berijt hten En 30 G fi i o nonmuziek i Om 8 00 Berichten A NP lO OO Org lspe 10 45 Gramofoonmuz iek IJ 15 Beiichtcn E igelsch 11 30 Esmeralda er snIiRT 12 30 Perk hlen Dui sch 12 45 Benchton A NP l M V A R A orkest 2 00 Berichtin Du tsch 2 15 Graniofoonmuziek 3 15 3 f0 Berichten Enge c h 3 45 Voor de vrouw 4 1 Grp mofoonmuziek 4 20 Keukrnpraatje 4 30 Graipofoonmuziek 5 00 Berirhicn DuU ch 5 15 Berichten ANP 5 30 Orgeïspel 615 Bericht in Encslfc h 6 ie E ne ia da TM Vragen van den dap A N P 7 15 GraTinfconnuiziek 7 25 Reporlage 7 45 GraniofnGntru Pk eventueel roi vrirlagt 8 00 Bcnchïcii Du l ch S I5 Ecnchd n A NP g 30 HeriehU n Engclsch 8 45 V AR A rrkest ilKy n T erlclUeiV P i lO n l B rir fn n tth 10 15 Pr i t i ANP 10 30 UI 4 btcn Ense h uitmp H 1 5 11 30 r M i 30 eii I I 1 30 nchU n En 4 Van semi officieeie Duitsche zydewordt gemeld Bctreffendelde voortdurende schending vart het jZwitsersche rechtsgebied il3 de hicht door Brif sehe vliegers wordt in politieke kringen te Beflijn opgemerkt dat Zwitserland m vroegere gevallen anders gereageerd heeft dan tegenwoordig 481e STAATSLOTEBIJ DEKDE KKrtt t nF l i E LUST Trfkking van 4 SepU niOtT 18028 25 0tm Nc ƒ lüÜ No PKiè i S VAN ƒ 45 54JU lüitM iil Jl Ifao 18475 21ti34 61S4 10 i i 132ó 1M2U 1848 ïiH 64 I2 IUÜ8I ia2o7 161 43 187ur 21730 li i K 11227 13428 lliSl 19163 22830 Ii712 11627 13548 17160 19343 22916 ï iü 12U25 13705 17234 18433 236 293 82 11 121 89 139611 1728i 19404 236S 9 3162 82W 12100 14782 17339 19972 23945 39 14 8725 12540 15333 17406 20286 241NI4 4656 9357 12607 16393 17470 20501 24010 488 i 9494 12704 15527 17786 20606 24044 4950 ll 2 i 1274 1 5565 17870 20660 24404 5127 1P 31 127 j4 15700 18060 21013 24635 5235 10744 13081 16039 18134 21479 24787 1553 1928 2210 2308 2aoï 2887 Men wijst er hier op dat de Zwitsersche pers en de Zwitsersc ie politici vroeger an hun luchtwapen al een instrument ter bescherming v in het Zwitsersche luchtruim spraken Men herinnert zich verder dat toen bepaalde types jachtvliegtuigen opstegen om vreemde vlienfuigen die de neutraliteit van Zwitserland gesc honrien hadden neer te schieten of tof dalen te dwingen Thans echter e i l tateeTt de Zwitsersche pers z inderling genoeg len aanzien van d Engelsche vluchten waarom het heden ijifsiuifond I gaat hoe moeilijk het is des na ht vreciide vlir tiiigeii te raken of fr verhinderen Doven Zwitsersch gebied te vliegen Men gelooft in de genoemde uringen hierin een wij iging in de op vatting van de Zwitsersche neutraliteit te zien MAHKTBERSCHTifil KA $MARKT HOERDEN 4 Sf r te iiber Aanvoer 112 partiien k a ij re R M Ie tri 3S OV idt i 2e sn 7 38 Twaatdere tot 40 Handel vlug PIANO gevraagd Brieven met pr fopg uKN Bureau v in lit Blad Advertentién 2S70 5 VRIJ HUISJE long Echtfviar loekl QEM IiTEN SLAAPK zit siinpkamcr met kiiokL ikT è heid of gebruik van kcukc i fe koop gevraagd Waddinxvoon Boskoop 01 Heeuwijlj Briever opgaaf prijs ent Lelt A 87 Adv Bur AMCR QEBRS GEVERS Zaagmolendrift 35 Rolterdam O 2867 8 Straat 4 i H7t s É Dames Attentie Voor lijdelijk gevraaijU een flinke Hulp in de Huishouilinii F O F VAN VLIET stolwijkersluis D 70 U 8i i j Laat Uw COIFFURE vakkundig verzorgen bij M J ée Jong dverteert in dit OROENINDAAL 8 BOUOA TELEFOON 8319 G 22 37 10 ZONDER PUNTEN Uit onze steeds gooti iK rteerde BabyafdeeJïnp hebben wij onderstaande 0aby Uitzetfen samengesteld Zeer voordeeliK sti rijsd en ZONPER PlNTU lN 1 12 luiers gebf oogjes a 2ii 2 406 luiers pr juierstof a 20 203 wollen luiers 59 i 77 6 hemdjes interlock 26 1 = 66 navelbandjes 12 s 75 3 truitjes 29 i 7 3 truitjes 35 1 05 3 12 Uiiers prima oogjes S 45 12 luiers prima telra 3 45 £ wollen luiers 59 3 54 12 interloA hemdjes 20 3 48 6 borstrokjes 27 l 1 65 12 navelbandjes 17 2 10 6 luierbroekJEs 36 2 34 6 truitjes 49 2 94 6 truitjes 59 3 54 2 lakentjes en sloopjes per gsrnituur 1 65 3 30 1 lakentje en sloopje per garnituur 2 70 r doos watten l I doos gaasjes 26 1 bus poeder IS ring spelden li 1 vlegkruikje i lO I kruikzakje 65 6 monddoekjes 14 84 spons 16 tetra baddoeken 45 96 3 lakentjes 29 87 3 sloopjes 29 i 7 ring spelden 2 i dozijn 15 spons 16 monddoekjes 10 20 1 doos watten 12 1 doos gaasjes S6 1 stuk veterband A 1 doos poeder I2 i 12 40 2 12 luiers prima oogjes 3 40 6 luiers yrima tetra 1 72 4 4 wollen luiers 59 2 366 hemdjes ii terl 29 1 744 borstrokjes 25 1 00 6 navelbandjes 15 90 3 truitjes 39 1 17 3 truitjes 45 1 35 3 lakentjes 75 2 25 3 sloopjes 60 1 80 ring spelden 15 37 00 Vanzelfsprekend zijn ook andere samenstelliagen mogelijk doos watten 1 doos poeder I doos gaasjes 3 monddoekjes 10 1 stuk veterband 1 spon s 19 09 J L BSUNS TURFMARKT GOUDA G rs 19001940 Hiermede hebben wij de eer U te berchfen dat op 3 September j l ONZE ZAAK 40 JAAR BESTOND Alhoewel de fildsomstard oHcden m n der gunstig 7 rr eenden w toch dézen dog niet onopgenerki e moeien lo eri voorbiigaan Receptie op 11 Sepfembe s in Hotei De Zaim alhier van 2 30 5 uur n rr Eerste Nederiandsche Krijtfabriek o 808 S V INGERLING Go uda Oificieele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart DISTRIBUTIE VAN TERPENTIJN EN LIJNOLIE VOOR DE SCHILDERSBEDRIJVEN De Secretaris Generaal waarnemend hoofd van hgt Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt het volgende bekend Zoowel voor de distributie van natuur en kunstterpentijn onder do schildersbedrijven als lijnolie al dan niet bewerkt onder dc schil iersbedrijven gcidt vanaf 9 September a s de volgend regelin a De producten li inolie a dan niet bewerkt eii natuur en konstterpentijn k iinnen vanaf 9 September 1940 dobr den handel hu render niet alleen begrepen de groothandel doch o k de detaillisten zooals drogisten slechts aan ingeschreven schilderspatroons worden verstrekt Met schilderspatroons vv orden gelijkgesteld ondernemers wcike niet het schildersbedrijf uitoefenen maar wel schilders n dienst hebben die als zoodanig in hun bedrijf werkzaam zijn Met ingang van heden is het noodzakelijk dat ondernemers welke het schildcrsbedr ijf uitoefenen en ondernemers met eigon sct üder als in de vorenstaande alinea bc3oeld zich laten inschr jven bij de sectie verf en verfgrondstoffen van het Rijksbureau voor Chemische Producten Koningskade 15 s Gravenhage Voor zoover schilderspatroons en bedoelde ondernemers 3 dagen a heden noj niet in het bezit zijn van een aanvraag tot inschrijving moeten zij ich aanston i tnden tot de seêtie verf en verfgrondstoffen van het Rijksbureau voor Chemische ProJucten met het verzoek alsnog zullt een aanvraag te mogen ontvangen Na inschryving ontvangen de schilderspatroons van de soim verf en verfgrendstoffen van het Rijksbureau voor Chemi irhe Producten een inschrijvingskaart Op vertoon van deze inschrijvingskaart zullen zij bij dc plaatselijke distributiediensten bonnen in ontvangst kunnen nemen tegen afgifte waarvan de lev e rancii rs de daarop rechtgevendc voor elke distribulieperiode door dm directeur van de sectie verf en verfgrondstoffen van het Rijii bureaü voor Chemische Producten nader vast te stellen hoeveelheden terpentijn en lijnolie kunnen verstrekken Het aantel bonner dat aan lederen schildcrspatrooii wordt uitgereikt is afhankclij van het aantal schildersknechls dat hij in dienst heeft In verban biernudc moeten bij iedere aanvrage om bonnen d e loonlijftm worden overgelegd aan de plaatseiijlïe distributiediensten De ondernemers die niet het schildersbedrijf uitoefenen doch schilders als zoodanig in dienst hebben leggen aan de plaatselijke distrïbutiedienstcn behalve de inschrijvingskaart in plaats va i loonlijsten een door hun directie onderteckende schriftelijke verkiaririg over vermeldende het aantal schjlders dat als zoodanig n het bedrijf werkzaam is De leveranciers verzamelen de door de schilderspatroons ingi leverde bonnen op opplakvellen en wenden zich vervolgens vou aanvulling van hun vniirraad terpentijn tot het Rijksbureau vom Chemische Producten Koningskade 15 s Gravenhage en voOT aarviillmg van hun voorraad lijnolie tot dt afdeeling Margarine Vetten en Oliën van de Nederiandsche Zuivelcentrale Nassaulaan B te s Gravenhage Deze instanties verstrekken toewijzingen naar verhouding van het aantal ingeleverde bonnen Dè opplakvellen zijn verkrijgbaar bij de plaatselijke distributiediensten Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd dat betrekken en afieveren van terpentijn en lijnolie op andere dan de hierboven aangei even wijze is verhBdcn V lodigheidshaive wordt er nog op gewezen dat dc kunstschilders niet onder bovengenoemde regeling vallen Voor deze categorie zal een speciale regeling getroffen worden waarover na ïore bijzondtrheien in de pers zullen worden bekend gemaakt s G avenliage 3 September 1940