Goudsche Courant, woensdag 11 september 1940

GOUDSCHE cot BANT Woensdag 11 Sept 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 79e Jaarganj No 20423 Directeur F TIETEB Postgiro 484M Bur Markt 31 Tel 2743 Groote Engelsche Luchtaanval op Berlijn Verschillende bekendegebou wen w o de Rijksdag en de Brandenburger Poort getroffen De luchtsJag om Londen wordt voorgezet De Duitschers hebhen hun meedoogenloozen luchtaanval op Londen gisteren en in den afgeloopen nacht voortgezet Dat het tuinde nog niet in zicht is bewyst de zinsnede in een D N B bericht van hedenmorgen In de nabijheid der oude branden zijn thans nieuwe brandhaarden ontstaan welke den Duitschen vliegers de volgende nachten weer den weg zullen wyzen Het kan ook worden afgeleid uit het feit dat de Engelschmn vannacht een blikbaar systematisch opgezetten en doorgevoerden luchtaanval op Berlyn hebben ondernomen en talrijke bommen op de Duitsche hoofdstad hebben doen neerkomen ea woonwijken Branden die op zolderverdiepingen waren ontstaan werden snel geblnscht Een reeks waardevolle kunstvoorwerpen woninginricKtingen en de inrichtingen van ziekenhuizen werden vernietigd Verscheidene gebouwen kregen ernstige schade aan de muren Van verscheidene huizen zijn de muren ingedrukt bij andere bestaat gevaar van instorting zoodat heele strateublokken in de binnenstad ontruimd moesten warden Er zijn vijf dooden en TcrseheldCne zwaar en lichtgewonden te betreuren Dank zijj Duitsche kinderen 78 het gedisciplineerde optreden der Berlijnsche bevolking werd verhinderd dat de vele explosieve en brandbommen niet nog grootere persoonlijke schade hebben aangericht Twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschotm een daarvan door luchtafweergeschut het tweede door nachtjagers Nu de tweede oorlogswintervoorde deur staat Zal de definitieve hesliding spoedig vallen == Engeland nog steeds bUnd voor de werkelijkheid s Nachts in een Beriijnschen schliiikeider Het nood magazyn van P v Reeuwyk De gBvd van het ideuwe pand van te n v P v Beeuwük aan den lOeawe Binnenweg Engelsche bommen op Berlijn Over den Engelschen aanval pabliceert het D N B de volgende bijzoi derbeden In den affeloopen nacht zijn wederoM ftritsche vUegtnigen bovein Noord Duitschland verschenen Verscheidenen hunner gelukte bet door te dringen tot Berlijn De Engelschen wierpen bier en daar bommen op woon en xakenwUken Vaa de enkele bommen die pêergeworpen werden troffen er sommige doelen die niet alleen nationale maar ook in uitgebreiden zin internationale beteekenis hebben Zoo werd het in de geheele wereld bekende Hans des Vereins Deutscher Ingenieur dat voortdurend onderkomen en vergaderruimte biedt aan talrijke studenten geleerden rn technici in brand gestoken Bovendien werd de Academie der Kunsten die gelegen is bij den Brandenburger Poort op den Fariser Plats getroffen In de academie bevinden zich behalve de lokalen voor het geven van les en voor het werk voortdurend tentoonstellingen van werken van moderne binnen en buitenlandsche kunstenaars In het centrum der stad werd het Hedwi s ziekenhuis dat in een d volkrijkste wüken der stad ligt door brandbommen getroffen De aanval is weer alle militaire doelen zorgvuldig uit den weg gegaan Het optreden der Britsehe vliegers was klaarblIjkeUfk nauwkeurig overlegd en met voorbedachten rade ondernomen vooral daar in den door maan en sterren helderverlichten nacht bet beeld van de Rijkshoofdstad duidelijk te zien was en de tegenstander bovendien nog talrijke lichtbommen gebruikte Behalve de reeds gemelde schade werd o m de Bijksdag door een bom getroffen voorts de Brandenburger Poort en een reeks woonhuizen in het dichtbevolkte centrum der hoofdstad Geen enkel der genoemde objecten kan ook maar in de verste verte aangeduid worden als militair of voor den oorlog belangripi doel De systematische uitvoering van den aanval iaot de Brtteehe bommenwerpers welke niet kan worden bestreden geeft de gevolgtrekking aan dat d hoogste militaire leiding ia Li den oadubbcl zinnig bevel he tt gegeven om het hart van de riPidioofdstad meedoogenloos te bombardecren Het zwaattepmt vaa het optred s der Eagebcfeaa tag ia België ea Berlija Ia Berlija werden bommen ia groetea getale terwijl de raaaa heider siAeea P de btaui il l m het Waitai der Er oa trt a ad e a alrifke a wi loiBagiMluii wMd MMIwMM MNI ia odge dekmhai ia nkea Later meldde het D N B nog By de aanvallen die Berlijn In den nacht van Dinsdag op Woensdag heeft ondergaan moet wederom vorden vastgesteld dat de Britsehe vliegers bepaald met vermyding van ieder militaï of industrieel doel tijdens zeer helder weer van geringe hoogte hun bommenlast uitsluitend in de woonwijken en op nationale monumenten der binnenstad hebben geworpen Zy wierpeiJ eerst toen zij aankwamen een groot aantal lichtbommen neer die de door hen aangevallen doelen krachtig verlichtten Het bombardement begon toen boven den Pariser Platz waar de Brandenburger Poort de Academie der Kunsten welke vlak bij de Amerikaansche ambassade ligt en een klein politiebureau aan dan voet van de poort werden getroffen doch slechts licht weiden beschadigd Het enkele passen verder liggende ver buiten Duitschland bekend Haus des Vereins deutscher Ingenieure en het Rijksdaggebouw werden door brandbommen getroffen In al deze gevallen kon groote schade verho d worden en werden de branden snel gebluscht Dicht by de SiegessSule kwamen verscheidene explosieve bommsti neer die echter slechts op één pWats het plaveisel van de OstWest Adhse openscheurden maar verder neerkwamen in de plantsoenen van den Tiergarten Al deze doelen bewijzen dat men met den aanval op nationale monumenten en symbolen die in de geheele wereld bekend zyn het Duitsche volk wilde treffen In verre omgeving ligt hier geen industrieele of militaire installatie De tweede serie explosieve en brandbommen werd evene ens na het laten vallen van lichtbommen neergeworpen boven de woonwijk rondom het St Hedwigs ziek rhuis In dit ziekenhuis evenals in een in dezelfde wijk gelegen tehuis voor ouden van dagen en in een school deden de brandbommen brand ontstaan Ook hier kan mjn ver in den omtrek zoeken zonder ook maar één punt te vinden dat aanspraak zou kunnen maken op militaire of industrieele beteekenis Explosieve bommeh die neerkwamen in de kleine straten der arbeidende bevolking vernielden woningsn pn beroofden vele menschen van hun huis Wanneer hier slechts weinig slachtoffers te beklagen zijn moet dat er aan worden toegeschreven dat de bevolking zich streng heeft gehouden aan de maatregelen der luchtbescherming Een tocht door de getroffen wijken geeft ondubbelzinnig en ronder twijfel te zier dat de Engelschen gehandeld hebben volgens een zeer bepaald plan De omstandigheden van den gemeenen achterbakschen aanval doen zien dat eer van hoogerhand gegeven bevel hun aanleiding gegeven heeft tot dezen aanval op leven en eigendom der burgerbevolking In hun onmacht om mihtaire objecten of industrieele en vitale installaties ernstig te treffen vervallen ij steeds meer m deze duivelsehe metfiode die alle n de laatste maanden onder de dooden heeft geëischt Duitschlapd heeft dezen oorlog niet gewild Steeds weer heeft de Führer getracht langs vreedzamen weg het conflict bij te leggen Steeds was het Engeland dat gewetenloos bouwend op zijn aangeworven handlangers iedere vreedzame overeenstemming deed mislukken Thans heeft het d n oorlog dien het gewild heeft Thans krijgt het het Duitsche zwaard in zijf algeheele scherpt te gevoelen Bommen op Amerikaansche ambassade De Engelsche vli tuigen hebben ook een aantal bommen uitgeworpen die dicht bij het ambassadegebouw van de V S neerkwamen Verscheiden bommen die tot dusver niet ontploft zijn zijn in den tuin van deze ambassade gevallen Men gelooft dat het defecte tijdbommen betreft De Amerikaansche ambassade verkeert hierdoor in ernstig gevaar Op grond hiervan ziin omvangrijke maatregelen genomen om het waardevolle gebouw een oud Pruisisch paleis te redden Duitsche bommen op Londen Duitsche formaties hebben op 10 September en nacht van 10 op 11 September gevechtsvlicgers den we dcrom een reeks militaire en voor den oorlog belangrijke doelen in Engeland aangevallen Het zwaartepunt lag daarbij op Londen waar industriecentra en militair belangryke installaties met succes met borrtmen werden bestookt Op 10 September werd in de Britsehe hoofdstad reeds voor 22 uur zesmaal luchtalarm gemaakt d w z nog vó ó r de Duitsche nachtelijke aanvallen volledig waren begonnen In den loop van den dag werden voorts uitgebreide verkenningsvluchten ondernomen die waardevolle gegevens opleverden over de tot dusverre Ofreikte effecten en over nieuwe aanvalsdoelen Het D N B meldt nader In den afgeloopen nacht zyn wederom voortdurend bomaanvallen ondernomen op de Britsehe hoofdstad door Duitsche gevechtsvliegtuigen De gezochte doelen waren ook in den nacht duid lyk te zien daar nog steeds m de havenwerken en fabrieken groote branden woeden die ontstaan zijn tijdens de aanvallen der laatste dagen Op enkele plaatsen staan nog verscheidene olietanks in brand die reeds op 8 September getroffen waren Een Rcuterbericht van gisteren zegt Spoedig nadat vandaag te Londen voor de eerste maal luchtalarm was gemaakt werden vijandelyke vliegers gehoord die op groote hoogte over het centrum van Londen in de richtmg van den Theemsmond vlogen Van de Z O kust kwamen kort daarop dertig bommenwerpers begeleid door Jagers die naar Londen vlogen Het afweerjgeschut opende hetJiaiur Een bommenwerper scheen getroffen te zijn Hij maakte zich los van de groep en vloog den kant van de zee uit De vijandelijke formatie die op groote hoogte vloog werd ook in het gebied van Londen door hevig afweervuur ontvangen Een van ijeze vliegtuigen Indrukken uit Berlijn Onze Berlynsehe correspondent meldt ons d d 8 September H ET eerste oorlogsjaar ligt achter ons Optimisten die er vast van overtuigd waren dat de definitieve beslissing binnen een jaar tijds zou vallen hebben geen gelijk gekregen Maar zoo tnBosten ze zich erg lang kan het thans niet meer duren want de afrekening met Engeland is in vollen gang en Je luchtaanvallen op alle deelen van het vijandelijke Imperium zijn zoo systematisch en zoo vernietigend van uitwerking dat er naar menschelyke berekening aan een langdurig en succesvol verzet niet meer gedacht kan worden Waarschynlijk zijn er ook in het huidige Duitschland nog wel menschen die daar anders over denken maar men krygt ze niet te hooren of te zien Ze bewaren klaarblykehjk hun afwykende opinie voor zichzelf hetgeen verstandig en begrypelijk is Want de officieele zienswijze luidt nu eenmaal dat de plutocratieën dat zijn de democratische landen hun geschiedenis overleefd hebben en dat de naaste toekomst gevormd en geleid zal worden door de totale staten waarbij dan de as Rome Berljjn den doorslag geeft Blind voor de werkelijkheid Voorshands worden de optimls ten trouwens door den gang van zaken Lo het gelijk gesteld Hoorde men in de eerste maanden van den oorlog nist overal beweren dat de tyd tegen Duitschland werkte Het optimisme in Engeland en Frankrijk was verbijsterend groot en dat was van effect op het overige Europa want men scheen stekeblind geworden te zijn voor da nuchtere werkelijkheid In een va i zijn eerste redevoeringen na den wapenstilstand tusschen Frankrijk en Duitschland hoorde men maarsdialk Pétain aan de radio de frappante opmnidnjt mak n We hebt en den oor I schijnt ook getroffen te zyn Men gelooft een valscherm te hebben zien dalen j Luchtalarm van vannacht Het luchtalarm in het gebied vanLon len is vannacht om 3 uur 43 geëindigd nadat het S uur had geduurd De beslissende phase De Duitsche pers houdt zich ook vanochtend weer bezig met de Ifergeldmgsactie van het Duitsche luchtwapen dat gericht is tegen militaire doelen in het bijzonder de hoofdstad van het Britsehe rijk Daarbij wijzen de blfeden tevens opnieuw op de vroegere en in de laatste nachten herhaalde aanvallen van Britsehe vliegers op de civiele bevolking van Duitsche steden en op het uitstrooien van plaatjes celluloid met byzonder licht ontvlambare brandpillen waardoor branden in dorpen op velden en in Uosschen moefen worden verwekt J3e definitieve afrekening zoo schrijft de Lokalanzeiger boven uiteenzettingen waarm o m gezegd wordt Engeland ervaart voor de eerste maal dat het Engelsche volk met volle kracht getroffen wordt door een lot dat het een ander had toegedacht Langzaam begrypt ook het brutaalste verstand in Engeland dat de Duitsche aanval eerSt eindigen zjil wanneer Engeland volledig overwonnen is Thans is datgene begonnen wat ons in het achter ons liggende jaar als de beslissende phase van den oorlog voor oogen stond de definitieve afrekening met Engeland Wie den totalen oorlog heeft ontketends moet weten dat met de industrieinstallaties tegelijk de dicht daarbij wonende burgerbevolking in gevaar verkeert log van 1914 gevoerd en niet van 1940 Hij wilde daarmede zeggen wij leefden nog met onze gedachten in den toenmaligen en helaas niet in den huldigen tijd Leest men in de Duitsch pers de uitvoerige berichten omtrent de stemming en den toestand in GroatBrittannië dan krijgt men den pynlijken indruk dat daar ongeveer dezelfde fout wordt begaan Men hecht er nog steeds een te groote beteekenis aan jiyn eigen prestaties uit den wereldoorlog men wil niet ronduit toegeven dat de stryd in Noorwegen op een jammerlijke mislukking is uitgeloopen en schijnt over het hoofd te zien dat de rollen sinds eenige wekeT zijn omgekeerd Duitschland heeft niet langer te lyden onder de Engelsche blokkade maar Engeland gaat het aan den lijve ondervinden wa het wil zeggen omsingeld te worden En t ergste is voor Engeland hierbij dat het vrijwel geheel aan zyn lot wordt overgelaten Het heeft geen bondgenooten meer en het ziet er niet naar uit dat het die nog zal krygen Duit =chland daarentegen heeft machtige vrienden en medewerkers en het teirein van zijn politieken en commercieelen invloed wordt zienderoogen gi ooter Men kan zonder overdrijving zeggen de rollen zijn omgekeerd Wy begonnen de draagwijdte van dit feit pas in den vollen omvang te beseffen toen wy naar de rede luisterden die Adolf Hitler Woensdag in het Sportpalast voor tienduizend enthousiaste mannen en vrouwen hield Want terwijl de Führer in deze voor de NSDAP historisch geworden ruimte zi n rhetorische aanvallen op Albion de zaal inslingerde loeiden in Londen voor de zooveelste maal de sirenes om het publiek te waarschuwen voor de Duitsche luchtaanvallen die dag en nacht blyven aanhouden en eerder sterker dan zwakker warden Al precies eender als het vorig jaar werd deze samenkomst ter inleiding van de Winterhulp m tijd van oorlog pas op het laatste nippertje bekend ge i ZoHUttHaoH lm Zon op 7 09 onder 20 05 Maan op 17 23 onder 2A6 Men s verplicht te verdaJsteren van Eonsondergan tot zonsopkomst Lantaarns van voerinigeo moeten 2 ttur na zonsondergang ontstoken wor4en maakt een voorzorgsmaatregel 3ie in tijd yan oorlog begrypelyk is ook al hebben wy te oerlijn overdag nog geen enkelen luchtaanval beleefd De nachtelijke aanüatlen Daarentegen zyn de nachtelijke luchtaanvallen van Eigelsche zyde op de rijkshoofdstad in c e laatste veertien dagen een feit ger orden waaraan de bevolking langzamerhand begipt te wennen Men heef er als het ware zijn dag anders op ing deeld Wie gewend is yoor het slapeh aan zijn Iifolle te drmken die begeeft zich reeds tusschen zeven en acht iiaar zijn stamlokaal drinkt er op zyn gemak het gebruikelyke kwantum gorstenat om dan bytijds dat wil zeggi n tusschen elf uur en haU twaalf hjuiswaarts te keeren W ant men houdt ziel streng aan de voorschriften der y Htie en weet dat jeder zich in zijn schuilkelder moet bevinden wanneer de sirene de komst van den vijand in de lucht heeft aangekondigd De degehjke burger die voor het kroegleven geen sympathie koestert en de tier duizenden die door hun bescheiden inkomen aan zulk esn luxe eenvoudig met ku inen denken begeven zich reeds tusschen negen en tien uur ter ruste want zij willen op die manier de schfide bij voorbiSt inhalen welke een uur of twee drie zitten wachten in don somberen schuilkelder voor hen beteekent Daar wy persoonlyk tot de nachtuilen behooren hebben we m dit opzicht al heel wat mdrukken opgedaan In verschillende wijken van eiv lyn hebben we omstreeks midden nacht onze toevlucht in zoo n schuilkelder moeten zoeken Het meest soïiede gebouwd zijn die aan da stations want daar is men uit l aard op het ergste voorbereid In deze uitgestrekte betonnen gewelven bevinden zich een paar duizend nachtelijke reizigers voornamelak soldaten rfie met verlof naar huis willen of van hun verlof weer tcrugkeeren naar het front De meesten laten zich door het gekraak van het afweergeschut niet intimideeren want ze zyn aan erger gewend en doen derhalve met voorbeeldige gelatenheid een stevig dutje Anderen halen een pakje speelkaarten uit hun broekzak en dooden den tUd met een partijtje Skat Slechts enkelen halen een boek of een krant te voorschyn en verdiepen zich in hun lectuur Bij een rondwandeling door deze catacomben stelden wy vast dat overal voor een Eerste Hulp by Ongelafcken is gezorgd en zelfs een dokter ontbreekt niet om in ernstige gevallen direct te kunnen ingrypen Ook in dit opzicht kan de organisatie voorbeeïgenoemd worden Tof de definitieve beslissing Maar met dit al hoopt iedereen toch op een snellen afloop van den oorlog en het wil ons toeschijnen dat Hitler met zijn felle aanvallen or Duitschland s laatsten tegenstander de evolking een riem onder het hart heeft willen steken Zyn ironische en at castische aanvallen op het perfide Albion brachten in het Sportpalast herhaaldelyk een homerisch gelach teweeg Er zal thans gevochten worden tetdat er een definitieve beslissing gevallen is WiJ hoorden den Führer woordelijk zeggen Engeland witi niederbrechen so öder so Engeland zal verslagen worden tot eiken prijs En wanneer de Britten voortgaan met hun nachtelijke luchtaanvallen op de hoofdstad van het Derde Kijk dan zulIlen de tegenaanvallen nog schejper worden want alle vijandelijke dreïjementen worden van Duitsche zijde Bet daden van dezelfde draagwijdte Aeantwoord Zoo werd dan in het Sportpalait ia de Postdamerstrasse niet slechts Éacr dr Goebbels het werk der Winteriaflp maar tevens door den Führer de tfwede winter van den oorlog ingeluid Nadruk verbodaa