Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1940

TWEEDE BLAD 1 Bbbbbbbbb Ottderkcric a d Llssel tmammmaem votm zohbag r 4 tbr K rk vjn lU MB i 130 dl J G Woelderii wykgebouw v m 9 30 uur i n m JO uur d heer W H AmbroHU j ttieol candWaat te Rotterdam Geief Kerk v nn MO uuicii f uur ds D A Vogel ms bouwnUverbeid stimuMs te five sp die wijze een wezenlijke büdra ete leveren tot bestriding der werk sheid Ook over d moeilUkhcden van materiaalvoorziening werd nog gesproen ook deze aangelegenheid had ie volle aandacht van dr Fisrhböek Hij beloofde alles te doen wat in zijn vermogen was om hierin zooveel mogelijk te helpen Ten slotte werd minister Fischböck nog ingelicht over de semi permanente woningen welke thans in groote getale in Rotterdam verrijzen Dr Fischböck zeide bij zün vertrek zich spoedig weer opnieuw van den wederopbouw op de hoogte te nillen stellen Oudewatcr rBurrvEiUNc Maagdeperaa i 0 Bcurri de Meradc 4 10 William 8 12 confereuse peren S 10 Bergamot 3 Kn Ii eren 3 ü Wintervügen ü Comtesse Par 6 11 Bnanri Bmndeni t Bcsck ëlargeau 5 10 Soldat Laboureur 5 8 IrfWripttoM l ll Vmiat ptrm ï Klaasjes peren 3 6 A len rtmtdi cWjren 10 Zoete PippeUngen 6 IJ S ra eU s 8 H Guldelingen 3 10 Dubbele Bellefivumi 4 Nstaci appetea 6 18 Goudreinetten 6 12 Princesse Nobles tlt Bnmley Scedltog ïïe p K G e GEVOlfDETf VOOEWEBre Gevonden jongensjalje en porte VERGUNNING VOOB BEZOEK AAN BE EH ANDEN Bij het verleenen van vergunningen tot het zich begeven naar de eilanden die voor niet lngezetenen niet toegankelijk zijn is vertraging en onnoodige corespondentie ontstaan doordat de verzoeken meestentijds aan een willekeurig Duitsche of Hollandjche instantie zijn gericht Blijkens een circulaire van den secretarisgeneraal waarnemend hdald van het departement van Binnenlandsche Zaken gerieitt aan de burgemeesters moeten in den verreigt de verzoekers zieh schri telflk rechtstreeks wenden tot den buugeraeester V3 de gemunte waarvoor de vergunning gevraagd wordt De burgemeesters dienen de verzoeken nadat zij deze hebben onderzocht en beknopt hun standpunt hebben aangegeven te zenden aan den stafofficier der OrdnungspoHzei bij ïcn gevolmachtigde van den Rrjkscommissaris in de betreffende provincie door wien de vergunning wordt Verleend Den burgemeesters is verzocht aan de bovenomschreven procedure nauwgezet de hand te houden en de bevolking hunner gemeente de terzake noodige aanwijzingen te geven BEGRAPKNKVAN 9LACRT0FPERS VAN DEN BOMAANVAL OP DE mwroflTAD Het A N P meldi uit Amsterdam In de vroege morgenuren van Maandag j l toen de duistemis nog endoordringbaar over de hoofdstad lag wierp ee Britsch vliegtuig drie explosieve bommen op de Recbtboomsloot en de Oude WaaL Zes slachtoffers eischte deze laffe aanval zes menschenlevens wer den wreed beëindigd zijn ten offer gebracht aan een oorlogvoering welks de wetten der menschelykheid en gerechtigheid verkracht op een wijze zooals nog nimmer in de geschTedenis is voorgekomen De burgerbevolking ip deze arme wijk waar hard gewerkt wordt voor een karig stuk brood was dien nacht reeds opgeschrikt door het zware gedreim van het afweergeschut Angstig lagen deze menschen in hun oude huizen waarvan de muren geen bescherming konden bieden Vanmorgen zijn twee der slachtoffers van dezen aanslag op de burgerbevolking ten grave gedragen Het waren de 43 jarige Maria Boomstra Stolk die in het perceel Recbtboomsloot 83 woonde en door een granaatsdierl op slag is gedood en de schipper Thomas Pascal die met ZQn schip in de Qude Schans lag en in zijn slaap éooT een scherf was verrast Het vrouwelijk slachfofler de 49jarige M Bo sistra Stolk moeder van een zestienjarigen zoon is vanmiddag half twee op de nieuwe Oosterbegraafplaats ter aarde besteld Het was een sobere begrafenis waardoor echter van de zqde van de familie en vrienden groote belangstelling bestond Zeer vele t loemstukken dekten de baar Aan bet graf is gesproken door een oom en eest buurvrouw van het slachtoffer Eerstgenoemde dankte voor de belangstelling HET St ACHTVEIHK VAN GEVOGELTE In de avondbladen van Dinnlag j I is officieel het slachtverbod van gevogrïte bekend gemaakt waarbij fe bepaald dat het slachten en afleveren naar gevogeltje zonder machtiging wan de centrale te Beekbergen verboden is Dit heeft bü de poelters de vraag doen rijzen wat er met den voorraad meest gebeuren Thans is vanweié de centrale te Beekbergen na ovM leg met de poeiiers en de politie bekfenigesnaakt dat de voorraad reeds geslacht of nog levend gevogelte dat voor de afkoudiglBg van het verbod reeds in het bezit van den poeüer was tot Zaterdag respectievelijk Zondagavond kan worden uitverkocht D nieuwe voorraad mag echter noch geslacht noch afgeleverd worden nWUBais iii£t inhoud loUcbtingen bU de gem politie iQkefhouding van veten D Nederlandsche Unie staat op het staifdpmt dat het geheel onjuist xa zijn op het oogenblik hier een regeering te vormen Van den anderen kant erfLent zij éM er een vacwira bestaat tuSsehen de bezettende overheid enons ambtelijk paraat dat in geen e kel oplicht gedragen wordt door denVolkswil emdat er tusschen den ambtenaar en het volk geen enkele band bestaat Nu is er in den laatsten tü van versehillende zijden de gedachte geuit dat er van de zijde der bczettingsautoriteiten een college van dvies zou kunnen worden ingesteld onder leiding van een buiten enAeven de partijen staarvd persoon Die persoon zou het vertrouwen dienen te genieten zoowel vai de belettratde overheid als van het Nederlandsche volk Uit de beste positieve krachten van de verschillende groepecringen zou een keuze kunnen worden gedaan om met dezen persoon samen te werken In het belang van de volkszaak zullen eigen asjuraties en belangen van eigen groep onctergeschüct gemaak moeten worden aan het algemeen belang De laatste weken is een dergel ke oplossing in verschillende schakeermgen van meerdere lijden voorgesteld De Nederlandsche Unie verklaart dat zij tegenover een dergelijke ontwikkeling met bü voorbaat afwijzend zou staan aangezien zij van meening is dat ep het oogenblik het esBtact tusschen bet Nederlandsche Volk en de Duitacbe Overtieid onvoldoende isi Hieraan méct echter d absolute voorwaarde worden verbonden dat in tusschen de politieke wilsvorming van ons volk zich vrij verder kan ontwikkelen overeenkomstig den aard en den wenseh van ons volk Van Duitsche zQde is er herhaaldelijk op gewezen dat door haar hierop geen invloed zou worden uitgeoefend Het zou een ondnldbaren toestand geven mocht van de nieuwe situatie door binnenlandsehe groepeeringen gebruikt wor den genaadtt eü die politieke vorming door JBiate miédclcn te beïnvtdede En juist op dit laatste punt nu zijn WU niet erg gerust Die ongerustheid geldt zoowel ten aanzien van de N S B als van Nationaal Front In ée breedte wordt hierop ingegaan en ander meer opgemerkt dat de N S B pers voor De Nederlandsche Unie nog nimmer andere woorden gehad heeft dan van hoon laster verdachtmaking Dit begon al daags na de epriehting van de Unie zelf nog vóór er ook maar vm liaar program één punt bekend was Teritoops wordt in het Mtikel dan opgemerkt dat in gevallen waarin de N S B zich ernstig misdroeg ook door officieele instanties dikwijfs gebrek aan ruggegraat werd getoond Wy wenschen hier een uitdrukkelijk beroep te doen op de fierheid en het ztUocwustzgn van kderen Nederlander Een dergelijk terroristisch optreden wordt door geen enkele Nederlandsche oj Daitscbe instantie gedekt en ieder toegeven werkt de anasïhie slechts in de hand De Nederlandsche Unie neemt tegen deze dingen ej de scherpste wijze stelling en zal nwt na laten het hare te do3n om ze in de toekoms onmogelijk te maken Het is bedroeyend te zien hoe met name op het terrein van de fteistercjmpagnes ook Nationaal Front menig onbehoorlijk midScl aangrijpt oM zijn doel te bereiken Wat Nationaal Front onder het volk heelt gebracht aan persoonlijke verdachtmaking is beneden elke kritiek Vast staat dat een bewegin die niet langer door innerWke kracht en overtuiging maar dopr Jeugen en verdaehtrnakin jnoet probeeren eenigen invloed te verjefijgen zichzelf veroordeelt A1 deze dingen zoowel die van de N S B als die van Nationaal Front zijn 01 zicfcelf siuk voor stuk niet zoo erg belangrijk Maar ze zijn teekenend voor een mentaliteit Fen mentaliteit alle middelen aanvaardbaar acht BVIUUWLUKE STANBb ONDERTROUWD Johannes C Verkleü 23 i en Adrian W Stoüs 23 i rBEDIKBEUBTEN VOOB ZONDAG Ned Berr Kerk veora 9 3 en n m 2 uur Ds P J Steenbeek Geref Kerk v m 8 30 en nam 3 uur Dr W VBB D Jk Reeuwifk f EIEBVEILING Aanvoer IW stuks Früie greote 6 80 7 30 per 100 stuks Van hcneicren kleine was deze week geen aanvoer i PREDIKBEVKTEN VOOB ZONDAG Ned Hcrv Kerk Worp Heewwijk v m 9 36 en n m 7 uur ds W Vroegindeweft Ncd Herv Kerk Sliiipwi fk v m fl 30 en n m 3 30 uur ds E R Dzmsié Geref Kerk Brug v m 9 311 en djM uur ds P Warmenhoven Stolwük UITGAANSVZKBOD OVHITBH IbN Tegen verschillende personen procesverbaal opgemaakt wegens het zich n 19 uur buKen bevind rBEDIKBBURTEN V0 ZON A Ned Hes Kwk v m 10 3B uuir ds B J Kanil Evangefisatie v m 19 3 1 en n in 7 38 uur de heer Verhoeveh te Waddimtveen WaddinxvceB CONTRÖfcE mENTITEITSKAi KrEN Binnenkwt zal de politie e n eontrole hotakn o ieder reeds in Wt bezit is van een gewaarmerkte fis ributiestamkaart ot identïtettsbewijs Men zorge er voor dat men hetf bewQs steeds bij ziel draagt Zevenbuizeii FBEDIKBEUKTEIf VOOB Z Ned Herv Kerk v m 10 ui 3 uur D Tj Tat Geref Kerk T m it mir uur Ds W G Bevendorp Rem Kerk v m 18 utin V d Veen v n Rijswük BIEBVEEUN Aangevoerd 8082 kippeneiferen pra s per 100 stuks ƒ 6 56 7 30 htaneneieren t 4 85 ƒ 5J eeideneiereB ƒ 4 75 ƒ5 20 k BCBGEBUiKE STAND Overleden Jan ComeBs Zgderhand 3 jaar Ondertrouwd Willem Johannes Stigter 31 j en WrIIemüntte Jannetje Broi wer 21 j Gehuwd Jan Sacncr j 27 j en Stijntje van der Hoek 2f j BINNENU D THAP VAN EEN AARD Toen vanmorgen de ijandbouwer J Verbeek Ie H eodef o iep 2 b akker aan het ptoege was kretg hy van zvjn paard dat bij den vorig dag had ge kocht een ttap tegen het hoefd Zwaar bloedend bleef hij liggrar De direct ontboden geneesheer die de eerste hulp verleende constateerde een zeer ernsügee schedelbreuk In levensgevaarlijken toestand is het slachtoffer naar het ziekenhuis te Arnhem overgebracht SCHiPPEB VEBDBONKEN In den afgeloopen nacht passee s de sluizen te Leidsrfiendam een sleep beurtvaarders bestaande uit tijf schuiten gesleept door n stoomboot Nabij de Kniplaan hoorde de schipper van de vierde schuit plotseling een plons waarna hij bemerkte dat de man van de laatste schuit verdwenen was Na oogenWikfteïök te hebben gestekt is men het wSter gaan afzoeken oeh de man eei geftcrwde ongeveer Sfl jarige inwoner van Schiedam wiens naam AUTO OF OKBEWAAKTEN OVERWEG GEGREPEN Op den onbewaakten overweg aan de TonseÈKhestee te Harderwijk M vanochtend half negen een vrachtauto döor den trein gegrepen De bestuur der een bh b eRgerecr 35 jmr f die lif van de eigen groep te dienen Een V iuo kennisgeving va het ziektegeval te nog onbekend is bleek onvindbaar hebbra antigen Door r s ea gemeentepohtie wordt nog steeds gedregd 1 i IS tfü r 1 mentaliteit d e misbruik maakt van des DOodtAcstand waatia ons voQt vefkeetr Een mentaliteit ten slotte die het opcntarc leven in ons land brengt op het heL end vlak naar de anarchie Hiert eiKiver is het parotrf van De Nederlandsche Unie Nederlandsen in het Ideaal Kederlandsi in de daad De Nederlandsche zaak is niet gebaat net ding n die op ziehielf on Nederlandseh lijn Zij zijn een misdaad begaan aan de volkszaak Want m dezen hachelijken tijd kan ons vt k alleen maar in eenheid sterik zün en deze dingen remmen den groe naar de eenheid In plaats van dichter b en te brengen maken zij de verhoudingen steeds scherper en moeilijfcer Daarom nemen wij de stelling daartegen niet ter wille van de Unie maater wille van ons volk Ten slotte verklaart het Driemanschap zich tot samenwerking met alle positieve krachten In ens volk bereid zooals reeds in de aanhef van dit persuittrekitl werd gememoTeeid Neilerlandscbe Unie tot amenweilcfnK bereid MITS O P nvft sjiArmscm wuze GKWOLtpt WORDT De Kederlandsehe Unie ir r bet i ii nfigmoala met nadruk vastgesteld bereid met aUc poiitievc krachten in om vaUc tamaf te waken mits rotdaafl wordt a n deze uitdruk Iüke voorwaarde dat er gewerkt V Oidt vfior htt N e d erl M i di che velk of Nederlatt ek vfijzit Zoo hiidt de l tstc zin roi een artikfl van het Driemanschap van De Nederlasdaobe Unie ki het iengite nummer v n De Unie In dit tikel verklaart het Driemanschap o m het volgende De i annen reor den wederopbouw iVAl De NÈderlandschê Unie is geen schuilplaats voor de behondsgezinde elementen Integendeel Zij is er diep vsu overtuigd dat een revolutionnaire veraWriftg dringend geboden is voor velen lüt ons volk Geen revolutionnaire uzigingen ia de eerste plaats iit ons foliti bestel maar revotuticwnaire wijzigingen vooral in de geesle BELANGSTELLING MINISTER FISCHBÖCK Toen onmiddelltjk na den oorlog het regeeringscomntissaiiaat voor den wederopbouw werd ingesteld had deze daad van de Nederlaiulsche overheid aller instemming Algemeen kwam het besef tot uiting dat men gezamenlijk er voor moest werken ons iank zoo spoedig mogelijk zijn oude aanzi tt weer te geven Bij d beoordeeling van de resultaten van bet wederopbouwwerk moet m n niet uit het oog verliezen dat dit werk in bet algemeen nu eenmaal niet beginnen kan met bouwen Aangezien het publiek altijd gerwigd ia een zaak naar de zichbare resultaten te beooidedcn zal de arbeid van het regeeriniscommissariaat ook voor het publiek eerst beginnen te levBi wanneer men geboinven zal zien verrijzen op plaatsen waar enkele maanden geleden nog puinhoopen waren Dat eerst enorme arbeid moest warden verridit on die pvuvhoopen op te numcB spreekt weliswaar vanzelf doch dringt niet zoo gemakkelijk tot het publiek door Terwijl die puinhoopen opgemimd werden was men overal in den lande op aandimgen van en in everbg met bet regeeringscomniissariaat zeer inintensief bezig met het maken van plannen en projecten voor den eigenleken wederopbouw Thans is men het stadium van plannen maken goeddeels voort ij Voor elke gemeente waar verwoestingen aan gericht zön is een tot in detaila overwogen project gemaakt om tot herbouw te komen waarbij tevens alle zorg eraan gewijd is dat het nicttwe past ia bet raam van bet overgeblevene zonder nochtans in de fouten van het oude te vervallen Deie werkzaambeden van het regeeringscommisariaat hebben zich voor het grtMtate deel atin de efien baarheid onttrokken Thans echter is het moment naderbij gekomen om het pabii iets meer mede te deelen over deze zaak welke het NederlandacBe volk in al zijn geledingen zoo zeer ter harte gaat Binnenkort kunn in daaromtrent dan ook nadere mededeelingen verwacht worden De Duittehe overheid heeft alles gedaan wat in haar vermogen was om den arbeid van het regeeringscommi isariaat te bevorderen en de commis sarisgeneraal voor Financiën en Economie minister dr H Fischböck Keeft persoonlijk verscheidene malen van zSn belangstelling voor den arbeid van dr Ringers en rijn medewerkers blijk gegeven en er herhaaldelijk op aangedrongen dat de wederopbouw met den grootst magelükcn H oed verwezenlijkt zal werden Ook tusschen het regeeringscammis sriaat en den Duitschen g evolmachtigde voor de bouwnijverheid dipl ir Werkckshagen kwam een r uwe en vriendschappelijke samenwerking tot stand De regeeringscommrssaris achtte het daarom noodzakelijk minister FischbSck thans te verzoeken kennis te konten nemen van de wederopbouwplannen en projecten welke voor d verschillende gemeenten ontworpen zijn Daartoe was een kleine tentoonstelling ingericht in de kantoren van den gevolmachtigde voor de boownij verheid en hier heeft dr Fischböck gisteravond een bezoek gebracht om een en ander in oogenschouw te nemen Minister Fischböck bezichtigde in tegenwoordigheid van den regeeringscommissaris en diens naaste mediawerkers met groote belangstellmg de teiekeniniDen kaarten en platte gronden De plannen voor den hetbouw va i Rotterdam Middelburg lerseke Rhcnen Alblasaerdam VeeneDdaal Wageningen i Bleskensgraaf werden ia het bijzonder besproken en herhaaidelijli vroeg minister Fischböck hoo de stand van werkzaamheden in eer een bepaalde gemeente is £ n toen de heer Ringers hem wees op allerlei aJra nisttatieve moeilijkheden welke overwonnen waren en nog everworren moesten worden liet dr Fisehböt k duidelijk blijken dat voor hem de hoofdzaak was om den herbouw van ons land in een zoo snel mogelijk tempo te doen geschieden en daardoor de sporen van den oorlog uitgewisc nt te kragen maar ook om daardoor de VRIJDAG 4 OCTOBER I9M NA 19 MAB GEARRESTEIOtO Met de liotelcontrole heeft de Haagsche pojitie den laatsten tijd nogal succes Thems heeft zij weer tot de wrestatie kunnen overgaan van de daderes van eenige diefstallen weke 10 jaar geleden gepleegd zün Iq 1930 was de thans 4S jarige juf ftouw T C te Bussum in betrekking en daar heeft zü zich tweemaal awa diefstal schuldig gemaakt Toen de die tallen aan bet licht kwamen beeft mejuffiouw C haar koffers giepakt en is spoorloos verdwento De benadeeldto deden aangifte en de Gommiasarit van politie te Bussum verzocht haar opsporing De dievegge bleef echter onvindbaar Deier dagen kwam de Haagscbe politie bij d e controle van een logement pdotseUng den naam tegen van mej C Nu de identiteitsbewijzen voor iedereen verplicht zijn gesteld vragen die hotelhouders bü het iaschrijven van gasten meestal inzage van deze bewijzen Dat deze maatregel goede gevolgen heeft bleek wel daar mej C thans haar waren naam moest opgeven en de politie zoodoende al was het na 10 jaren tot haar aanhouding kon ov 0ian Ib de afgeloopen tien jaren bad mej C Stee b onder vabche namen geleefd Dte juffrouw is wel onfortuinlijk Eaar deze zaak over twee jaar verjaard xeu zijn geweest want dci KM h tMK gwn op dracht tawoen geven de we kkleediog terug te sturen Spr zeirie een zware straf hier op ztjn piaaU te achten De ciach luid ƒ 50 subs 30 d onvoerwaarde en f 1000 soba 3 mad VMPwaMMijk met een proeftfld van een half jaar onder voorwaarde dat verd het meisje weer in dienst moet n en en haar schadeloos moet stellen voor de g volgen welke uit dit ontslag zHn voortgekomen De kantonrechter veroordeelde verd conform dezen cisefc Met de eldbkat gdmoeid BEVtanciiie r n TONfac GECISCHT Gisteien heeft het Amiterdannaehe gMechlshof onder voorzitterschap van mr J M Jolles fn hooger b reep te strafzaak bebanddd tegen een Bussumsehen politie ogent ffle ïfch moest verantwoorden wegen esdinstering vaa een deel van de 3 g den van eea wandelsportvefeeoiging in het Gooi De rechtbank had hem aan dit misdrijf schulp bevonden en veroordeeld tot een gevangenisstraf van vftf maanden waarvan echter drie maan den voorwaardelök wer opgelegd tarwijl de proeftijd deor de rechtbank werd vastgesteld op drie jaar SPaRT N V B J PBOcatAiMattA Tocm as zondag Afdeeling I Ie klasse D F C D W S Hermes t Gooi Storm vogels Sparta Fey enoord D H C K F C A D O 2e klasse A Z F C A F C AlknL Boys Zeebvrgia W F C O S V D W V Alkra Victrix 2e klasse B Watergraafsmeer Edo Hercules Kennemers Velox Volendam SpartaBn F C Hilversum R CJï HJV C H B C Afdeeling n Ie klasse Haarlem V S V BlauwWit RB S V U C C V V Xerxes D O S Ajax B F C 2e klasse A U V V Emma 2e klasse B Vrieadeaschaar Exeeltiof Hollandiaan V D L U V S S V V O D S Gouda A f d e e 1 i n g m Ie klasse A G O V V Wageniuger N E C Hengelo Ifcrades Enschede Enseii Boys Quick Tubantia Go Ahead Afdeeling IV Ie klasse N A C Eindhoven LV V Longa Helmond Limburgia Willem II Roermond P V B V V Juliana Nóad Afdeeling V Ie klasse Velocitas AchiUes Be Quick Heerenvecn Sneek W V V Leeuwarden G V A V H S C Veendam Verdachte hield in eerste instanti vel dat hü volkomen onschuldig waa Hij had in 1933 de wandelsportvereeniging opgericht en hij had alles gedaan om haar tot grooten bloei te brengen wat hem ook gelekt was Afe vocszitter was hem het beheer c gcdracen van de kas der waindeltoeMen en epaekeren dag was hierin een tekort ontstaan doordat hij voor de ZA ComeniusmMsch duizend wandelbordjes had oen vervaardigen ten behoeve van de deelnemers terw I er slechts 70 personen meewandelden zoodat er 390 bordjes onverkocht Weven Dit deficit had hij door geknoei in de boeken gedelgd Hy had aX onbetaalde rekeningen als betaald geboekt Een controle had dit niet aan het licht gebracht Het volgende Jaa leverden de marschen een batig saldo van 800 gulden op en alles zou in hef reine zijn gekomen ware het niet dat h aan familieleden uit de kas nrim 100 gulden ten leening verstrekte een bedrag dat hij niet terug kreeg hacwd het op korten termijn was verstrekt Dit tekort kwam uit en een fctneontrdle bracht ook de andere knoeierljMi aan het daglicht Gisteren hoorde het hof o a des inspecteur van politie Vos die a a verklaarde dat verdachte z i na zü inkaraen te groote uitgaven deed Rij is met behoud van salaris gtschorst in afwachting van het arrest A décharge kwam de eerevoorzit van de wandclvereeniging voor het hekje om te vertellen dat verdachte heel veel voor de Aub had gêtlau en di mren hem de fouten niet eovri duidde daar men er van overtnigct was dat hij alles zou gedaan hebben em de ka weer aan te vullen De purocureur generaal mr A A L F van Dullemen vond het vmam van ife rechtbank zeer clement en M zag geen enkele reden om een lager str op te leggen zoodat hij bevestiging van het door de rechtbank wezen vonnis requireerde Het Hof zal op 17 October in zaak arrest wijzen Valsche geboorteacte laten opmatken HERKWAABIHGE ZAAK VOOR D GRONINGSCHE RECHTBANK Voor de rechtbank tir Groninffea heeft gisteren e i pijn 4Ó jarige gehuwde vrouw terecht gestaan aan vm ten laste was gelegd dat zij veroorzaakt heeft dat haar man in strij met de waarheid in een geboorte akte heeft doen opnemen dat ztj h C leven had geschonken aan een zooOi Dit feit heeft iieh zeUs twee kees voorgedaan den eersten keer op 23 Mei 1938 en den tweeden keer op t Februari 1940 RECiTTSZAKEN Onrechtmatig ontslag van een strifkster ZWARE straf OPGELEGD Gistermorgen had zieh voor den wnd kantonrechter mr H P v d Mark Ie verantwoorden de eigenaar van een wasscherij en strijkerij te Amersfoort F H v H genaamd omdait hij een strijkster mej A v d B uit Nijkerk onrechtmatig had ontslagen Verd deelde mede i dat het meisje Ja in deze zaak als getuige was gedagvaard uit zichzelf was weggebleven doch het ontslagen meisje gaf een andere lezing over het geval Zij was na de evacuatie eenige dagen ziek geweest en had van dit ziektegeval schriftelijk kennis gegeven Als antwoord daarop werd haar de werkkleeding met een Qntslagbrief thuis gestuurd Toen het meisje zich na haar herstel weer kwam aanmelden omdat zij meende dat het ontslag haar onrechmatig was verleend en verd inmiddels andere meisjes had aangenomen werd haar door verd toegevoegd Ik kan geert zi eke meisjes gebruiken Verd ontkende dit en zeide ook geen Uit het verhoor van verdachte die eat bekentenis aflegde haar man en eenige getuigen bleek dat het hier gaat om een kinderloos echtpaar dat echter wel graag kinderen wil te hel ben Verdachte meende eep opUissii te hebben gevonden toen een onge huwde kennis van haar moest beva len en zij aanbood om het kind tot zieh te nemen Zij heeft daarbij oak haar man misleid en deze door fes consequent volgehouden eomedie in den waan gebracht aanvankelijk dat z zelf een kind Verwachtte en latei zelfs dot zij het leven aan een zoem had geschooïien De man heeft daarbij ook niet toen een en ander zich voor de tweede maal herhaalde niet de minste argwaan aan den dag gelegd en heeft geheel te goetter trouw aangifte gedaan van de geboorte van zijn zoons waarover hij zich leer verheugd toonde Het verlangen om zelf kinderen te hebben en daardoor wellicht mede ceo goed huwelijksleven te bevorderen hebben verdachte naar zij verklaarde tot haar daad gebracht zonder dat zü besefte dat zij een ernstig misdrijf beging Het O M waargenomen door mr Meindersma meende dat men hier met een wel zeer zeldzaam feit te doen heeft zooals dat zich misschien nog nooit heeft voorgedaan Men kan zich moeilijk voorstellen dat de man geheel buiten het gebeurde neeft gestaan maar het uitgebreide onderzoek heeft dit tenslotte ook voor den Officier ecnigszins aanvaardbaar gemaakt Eenerzijds rekening houdende met den ernst van de feiten valschheid in geschrifte in authentieke aktes en anderzijds met de motieven waardoor verdachte zich heeft laten leiden eischte mr Meindersma tenslotte een voorwaardelijke gevangenisstraf voor den tijd van 3 maanden met ee proeftijd van 3 jaar bene ens een onvoorwaardelQke boete van ƒ 20 sub 2 dEwen hechtenis tegen de verdacM De reSehtbank bepaalde de uitspraak De ashbtcnaar van het O M mr 41bprd = afhtte dit riwaarischijnlijk lop 17 de er