Goudsche Courant, maandag 6 januari 1941

Sf ORïNIEU¥ S Piet Keizer op drec H Selectiewedstriiden te Aalsme De selectie oefening welke de Nedei landsche Vereeniging tot Bevorderiwl van bet Hardrijden op 4e Schaats Zon 3 dag op de banen vat de Usclub üm Aalsmeer heeft gehouden ktmnen volledig geslaagd worden beschouwd ErL waren 70 deelnemers o g dames dit v eikaar op de 900 en 1500 rtieter bestreiten Bij de heeren viel de groote vooniit gang op van P Keizer de winnaar vag den vorigen Elfstedentocht Zijn rijde gaat zienderoügen vooruit en hij zal noj wel eens van zich laten hooren Ook onder de andere deelnemers waren er enkele die wel iet voo de toekona beloven De uitslagen lulden JflO meter 1 P Keizer de Uer 519 sec 2 L Voskuilen Oiemen J sec 3 P Mandje Haarlem 53 3 sec 4 A Wetering Amsterdam SS 7 sec 1500 meter 1 P Keizer 1 2 mm 44 sec 2 J van der Does Amsterdam 2 mm 55 3 sec 3 L Voskuilen 2 min 7 sec 4 B Koust Uithoeken 2 mm 8 secDames 500 meter 1 J Borgharti Amsferdam 63 9 sec 2 J Van Halm Badhoevedorp 88 7 sec 3 de Boer 7aandam 70 1 sec 1500 meter 1 J Borghartk 3 min 22 4 sec 2 A de Boer 3 mm 84 7 ec 3 J van Halm 3 min 36 9 sec op G e korte baan definitieve oplossing na dezen winter belangriike consequenties der fusie leiding van de belangrijkste wedstrijden kan worden opgedragen een sprint op de schaats Een rljderil als die wAke het vorig seizoen te I eeuwarden plaats vond en waaraan door vrijwel alle cracks uit Friesland werd deelgenomen terwijl de prijzen slechts uit medailles en kunstvoorwer pen bestonden de duels tussihen onze amateurs Gonne Donker en enkele Fric sche meisjes en dergelijke krachtmetingen wijzen erop dat het met het sportieve karakter van de beroepssport toch nog niet zoo kwaad staat als men wel eens wil doen gelooven 7ij bewij en ook dal ook den rijders de juiste organisatie an de sport ter harte gaat en het ts daarom dat wij nog ens weer voor den dag komen met een reeds voor jaren gelanceerd voor stel t w om ter gelegenheid van een grooten mannenwedstrijd eens ëen proef te nemen van een schaatsw dstrijd In athletischen trant Wij deiwen ons vier naast elkaar liggende banen van 160 meter een starter met pistool achter de tartlijn series van vier rijders waarvan twee worden geplaatst evenUiee noE een herkansingsrit voor de nietgeplaatstc snelste deelnemers kortom een spnntrat op de schaats m optima forma Men kan er zich van verzekerd achten dat c n dereelyke strijd bij het publiek zou mWlaan Bovendien is duidelijk dat bij een tactische Indecling van de series eon 100 sportieve race gegarandeerd zou 7ijn Eén ding staat vast Nu het gehcclt wedstrijdwezen op de korte baan in hdn den IS gelegd van hen die sinds l ïH trijden voor een gezonde sportieve sport en de Federatie derhalve offitieele erkenning geniet ais nationale organisatie op dit terrein biedt zich een nooitge dachte kans om dank zij de fusie tal van hangende vraagstukken en zeker die in velband met de Wsdstnjd reglcmentecnng in kannen en kruiken te gieten Deze winter zal de laatste zijn waarin men zijn ervaringen kan verniken en proefnemingen doen Men make van dezt gelegenheid een degelijkgebruik 3 Archieffoto KN l VEILIG VERVOER VAN VROOLIJKE VRACHTJE rn hm Hh UI een wedstr ld dU zeker is er in Nt leilinc rijder te vinden die zit h ijdiii arfn de sp 11 o trjjaf Reeds dW zevfTjaiii e Lnffen nam lan pcn piaalMlljken ued on c s ovtr 1 10 mPfei I koM ir hem wam hij ipkl dl htei vnieg sUeek In J923 nam hu ol r het r erst aan iet il lil iaal kamp j nsj hap van uid Molli t re ïtolterd in e I De lan H ht p h n weid Ken i d n Jdniuri 192 en 111 it Tilburg op de oOO mtur bl b sec nc tude op de l ilKl m 1 min il ec en o de 5000 mtter 10 mm 12 set lil de e tijden bleek da hU IMorc jOO I eter hiji t fl en hard recti Veel ut trilden in eiK T ind loeft hii liet geiedtii mi hitn iien ht t er in oiaal titn Zijn beit £ pit vieiep tn 10J9 toen hij st hap weiil a er Van dt r cl a t h Cl dat hij tie 1500 en 10 fMlO meter n Nedti al t he rU l is op lanti 1 1 1 iKt n 1 2 mm 0 8 setonde X UNGEDIJK WEER EERSTE TE WARMENHUIZEN D m Foto Schtmmelpennmch Dit plaal Ikermnert aan hoogr watert deii ts er m ieder geval een pendant van A t de riT ter biitfen de oevers treedt tn de hoi cnbeiiJoner den pat alsnvdt kome de draperp m actie dte peciaai door d vrouu eliike jeugd worden gewaardeerd ondankt het feit dat zoon droog orertochtje diktoi la op dure i I charmante wijze betaald moet worden In Den Haag nu wa $ gisteren een d f f georgani$eerd voor de Bchaatgende ht king TuiKchen Haagsche Bogch en M êloot ligt een harden Bteenen strer h waarmede de scherpge$lepen ichaat den kwaadaten voet ttaat Vandaar dn ie liefhebbers dit traject op den rug m ett nemen En ziet dete veihge nt ondervond naar de 0 B oordeelen dezelfde preU tige u flPfWb int aU de natte bil r s ttormtii nalen wedstrUd Nog is Nederlandbth recordhoudi tand terwyi hy in heti algemeen klasjenent opgemaakt over te vter afstanden de eervolle derde plaats Inneemt achter Ijingedjjk en Van der Scheer ZU beste tUd op de 500 meter wis 46 4 sec waar mede hU de tiende p aAs Inneemt op de NederUndi he ranglijot Zijn beste tyd over 1500 meter waa 2 min 23 sec vierde plaats over 5000 meteil 8 min 19 2 sec fierste plaals en over 1 000 meter 17 min 49 1 sec tweede plaats Al mag Heiden dan helt hardrijden definf kM metterdaad zal kunnen foonenT Dammen kampioenschap van nederlAnd IiuchrUvlne lesloten De ln chrijvlng voor liet kampioenschap van Nederland is geslottn De deelneming is niet gioot maar wel Jan goede kwaliteit Ingeschreven zijn H C I Keiler kampioen Amsterdam Ph J Ham Rotterdam 8 Du kei en H Laros belden I muiden Hierbij zal zich nog voegen de nleu jve meester uit den roopenden wedstrijd onl den meestertltel welke binnenkort afloopt De Haagsche meester moxn die wel het voornemen had tot de deelnemers te be hoorei schreef niet In e veikeersmoellijk lijkheden spelen thans e n groote rol waardoor geen enkel meester lult de provincie van de party is StelVig zal het bondsb ïstuur van zyn tSévoegdheid gebruik mak n om enkele sterke spelers uit te noodfgen v ïor dezen wedstrijd Het ligt in de bedoeling dat begin Februari as de ie ronde aanvan t terwijl de moge lyicheld niet is ultgesl ten dat alleen op Zondag wordt gespeeld Polvffoon Jan Langedijk in volle actie Voor de tweede maal Is In dit seizoen Jan Langedijk er In geslaagd de eerste plaats te bezetten bij de wedstrijden te Warmenhuizen De tegenstand was niet zoo groot al men verwacht had want verscheidene bekende rijders ontbraken op het appèl Al leen de Zaandijker Van Hoorn maakte het Langedijk nog eenigszins moeilijk op de 3000 meter was het verschil elechts O 1 sec De uitslagen luidden 500 meter 1 Jan Langeduk Oudkarspeli 49 5 sec 2 S van Hoorn Zaandijk 50 7 3 A A Schouten Warnsveld 50 8 sec 1500 meter 1 Jan Langedijk 2 mm 43 6 sec 2 S van Hoorn 2 mm 43 9 sec 3 J Akerbaan BergenN H 2 min 50 3 sec 3000 meter 1 J Langedijk 5 min 36 7 séc 2 M Strijbis Harenkarspel 5 mirt 44 3 sec 3 S van Hoorn 5 min 47 1 sec Totaaluitslag 1 Jan Langedijk 2 S van Hoorn 3 M Strijbis BUYEN WINT PEN BAMESTRABEKER Op de banen van de IJsclub Bamestra M Beemster werden Zondag de wedstrijde om den Bamestrabekcr gehouden Er verschenen 28 deelnemers aan de i start Door de minder goede conditie va bet IJS en den stevigen oostenwind werde de tijden ongunstig btirivloed Op de 501 meter leverde W S Btaiise epn g prestatie door in 50 4 sei te winnen 1500 en 3000 meter waren echter onbe dreigd voor Buycn die vooral de meter In zeer fraaien stijl reed Een verrassing was het rijdén van den Jeugdigen Muts uit Jisp die op de IIIOO e 3000 meter de tweed plaats bezette e daarmede zelfs bekende njders als Eke schot en Kremer achter zich liet In h totaal klassement werd hiJ dan ook goede tweede achter Bujren De uitslagen luidden 500 meter 1 W S Blalsse 50 4 H Buyen 50 8 sec 3 Th Ekelschot M sec 4 R Kremer 51 8 sec 1500 meter 1 H Buyen 2 min 44 2 s 2 L Muls 2 mm 52 5 sec S Tb EkeUc 2 min 55 6 sec 3000 meter 1 H Buyen S min 45 5 2 L Muts min 0 8 lecJ 3 C Scheer mm 3 2 sec Totaalklass ment 1 Hj Buyen X Muts 3 Th Ekelschot 4 R Kremer Dolf V d Scheer IinksJ in oclie op de IJsclub Kroltngen Eijen foto SVTSKE PASVEER GESLAGEN i Zaterdagmiddag heeft de Usclub Frlso Sneck hardrUwedstrUden voor dames hotirlcn up de korte twan over 140 meter De uitslagen lulden Ie PfUs f50 Ilktje Nienhuis Makkinga 2e prUs f30 Sytske Pasveer A krum Se pr s f 18 Darkje Hultema A ommels Medaille voor den snelsten rit me Fo V d Velde Manwum In 18 5 e Uitslagen afval wedstrijd Ie PrtJs f 30 mej Fokjc v d Velde 3 4 seconde in twee ritten bovwidlen kreeg f 10 voor den snelsten rit 2 prUs f 20 n cl TJlpske HUUuma Laniter ia 3e prUs f 1 meJ OuoDkc JcUcma Rien Ulterüade h 4h m to U m ne 3 O 4e if col uit Il ten KhriJK on uit Oronlngen Ten saiulca nm het kMBSleennhap sa Ncderluid voor Tronwea ep de kerte bun d t naar alle waanehQnVklield op aa Dlnadac la Gr Binten al arden rerredca la eca alapraak sn beteekenli eiaaakt er lal naar rorden testreefd elders dan een reete rQderQen op de IM meter te orgaalieeren DieatcsfeToIce kan woréea bereikt dat alle redsters die een tem in het kampiaeaa kapHterbebben inderdaad ook aan de tort komen en en veraplintertng van krachten aoo la voor kort bU de amenTailendc tltelwedstryden van Granlnien en Friesland no bet eval was lal worden voorkomen Een maatregel als de onderhavige Is weer eens een symptoom van het onvermoeide streven van de ijsbonden het wed trljdwezen op de korte baan een volkomen sportleven en eerlijken grondslag te verschaffen Het was ook al te mal dat zooats enkele jaren terug nog kan voorkomen in een onbekend dorpJe ergens diep in Friesland een dozijntje rijders uitkwamen om het nationale kampioenschap terwijl tal van sterke en sterkere collega s de gouden medaille Heten voor wat zij was en hun dag besteden voor het veroveren van een vetteren bult aan contanten In de groote centra De kwestie der Inschrijvingen en organisatie van de kamploensrijderijen Is Blschts Mn van de vele die de Federatie van IJsbonden nog altijd bezig houden Zii had een commissie benoemd welke het wedstrijdreglement en alles wat daarmee samenhangt zou bestudeeren en In een rapport verwerken doch door het opduiken der fusie plannen is er stagnatie In de werkzaamheden van dit reorganisatiecollege ontstaan en noar wij vernemen bestaat er dan ook nog weinig uitzicht op dat het reeds dezen winter tot een uniforme en moderne regelir g der we trifden over het geheele land zal komen Nu het seizoen de attentie van de offlcUtls vraagt en de beperkte reismogelijkheden het houden van besprekingen ook niet vergemakkelijken kan deze oude en veelomvattende zaak niet eer dan In het komende voorjaar haar beslag krijgen In Friesland loo el al in Groningen en elders is men het er intusschen wel over eens dat er alleen al op het punt der wedstrijdregeling een chaotische toestand Is ontstaan zoo zéér dat zelfs In de boezem van de reorganisatie conunlssle de meeningen nog weer uiteenloopen Hier start men op de vlag daar op schot ginds met behulp van een stelsel van lichtsignalen Hier beslist de tijd daar verovert zich een rijder die een zwakken tegenstander op z n sloffen klopte alleen al dAirom een plaats In de volgende ronde hef schot n de beeneni Historisch Is dst een rijdster tijdens een belangrijken wedstrijd tn Friesland pertinent iwelgerde verder haar kansen te verdedigen omdat de tarter dch van hei pistool bediende Op het booren vata den knal aldus desa onvervaarde iportvrouw schoot de schrik haar dermate In de beenen dat die voor een rilderij nu eenmaal onmisbare oi iderdanen voorlooplg eenvoudig dienst weigerden I Celukkig staan daar anderer meeningen tegenover Friesche melMes die ook andere takken vap sport peoefenen en wil durven te zeggen idat het met de meeste rijdsters van dizbn tijd het geval Is kennen het startic hot bijv van de thlctlekbaan en e kampioene als Antje Koopman stellig een der aller terksten op de 140 meterll vindt hel vertrekken op hot prachtlJ en zou willen dat deze methode overal Iwerd toegepast Van schaatsenrijden en andere takken van sport gesproken Dezp boerendochter uit Oosterwolde Is behalve kampioene vanj de vlar Noordelijke provinciën op dc schaats sinds een dozQn laren gymnaste n korfbalster De huidige kampioene van Nederland Sletske Paweir Is een allround sportmelsje dat door turnen wemmen en athletlek totleen harmonische ontwikkeling Is gek oirien En ook de drie zusjes Nierhuls uit ïakklnga zijn Biet eenzijdig Gvmnastlek en korfbal zijn de takken van sport waarmee zij zich bezighouden als er niet te rijden Ivalt Wij voor ons zijn van meaning t het staHen op de vlag op Fi iesche Banen aog vaak In handen van een offlclalmet hoogen hoed In alle geval zal moeten rvanen Met het verwekken van taltl e valsche starts en het elkaar afmattm door de rljdcrsfsters Is net dan met en gedaan Of boven het pl ool in handen n den starter achter de rijdenden pgesteld nog aan het apparaat met de van kleur verwts ielende signalen aan rt en finish de voorkeur zal moeten orden gegeven zal moeten worden affewacht Méér ervaring met dit op zich elf Uigenleuze appariiat zal h ler paa de passing kunnen geilen het afval ysteem WD BMfca fcler nmt vn vu AatJ Koapmans Het rQden tHd i l t r M Mltttker dU dat tn Vsrtarea 0 k dit U ca atrtM ver de f rMlile chMtsgeleerde het niet MM i wurbQ ok d invloed Mi het wuWtk la ket gedlMi k t PanlM ua de aada raverVea de kart Mt nwter teaa la aaea ttHa ca iï v ca laaccr gewead ét rtvalek tweeaaa twe lagcaavar eOiaar t plaalaea n aa wiaaaar la dea valgradea adsa U 4aaa aHkaami Ret rMmia dateert d rwawta vaa raaa meters ca startplstolea nog geen sprake was waarin mannen en ook vronwen als het op de laatste streek aankwam In onderbroek aan den stort verschenen Maar met alle respect voor folklore en traditie Er zit in deze wedstrijdmethode een bar groote onblllijkheid Als om een voorbeeld te noemen Hoven In den eersten omloop loot tegen Sjoerd Zeldenthula die hem Juist een tiende seconde op de 160 meter te vlug af is ligt de Eelder athleet uit den strijd En kan het gebeuren dat terwijl hij geen cent ontvangt een positief minder snel rijder die meer veine had met de premie gaat strijken Indien men alleen de gemaakte tijden iaat beslissen en dus eigenlijk tegen het horloge laat rijden Is er dit nadeel dat een sterke rijder zijn prestatie gedrukt ziet omdat hij van zijn tegenstander niet voldoenden strijd geboden kreeg Want In de bestbezette en spannendste ritten worden nu eenmaal pas de beste tijden gemaakt Het 1 bulten kijf dat de chronometer een uitnemend middel beteekent om unfaire practljken aan het licht te brengen Wij herinneren ons een wedstrijd in Veendam waar men rijders die vroeger op den dag prachtige tijden hadden gemaakt met het horloge in de hand hun gemis aan inspanning In de beslissende ritten duidelijk kon maken Of er toen verder ook weer gereden werdl In de jongsten wedstrijd om het kampioenschap van Nederland voor mannen liet men niet alleen op tijd rijden doch werden de rivalen van gelijke kracht ook nog zooveel mogelijk tegenover elkaar geplaatst Dat men van al deze mogelijkheden tot nu toe stellig nog niet de algemeen bevredigende methode heeft gevonden valt echter voor een deel ook hieraan te wijten dat op de Ijsbanen de leiamg van den wedstrijd vaak Is toevertrouwd aan heden die verder op het gebied van wed strijdorganisatie weinig of geen ervaring hebben Wij zijn van meening dat wanneer de reorganisatie commissie met haar moeilijkheden eens bij een paar kopstukken uit de athletlek de zwemsport ed aanklopte deze official uit de meer moderne sporten kostbare en nuttige adviezen zmiden kunnen verschaffen Tenslotte mag slechU één maatstaf gelden Die der sportiviteiL De wedstrijd moet zoodanig zijn opgezet en op een dergelijke manier worden afgewerkt dat elk zijn kans ten volle kan en m o e t verdedigen en dat ten leste de sterkstenvan den dag met de prijzen gaan strijken V d Scheer klopt Zwanenburg Een praetlsche kant van het wedstrijdwezen Is bovendien deze dat de meesti rijderijen vaak veel te laat zijn afgeloo pen Temeer nu In dezen winter van hei ontsteken van baanverlichtlng geen sprake kan zljn zal men de starts en de diverse omloopen vlot moeten afwerken Hoe denken de Federatie leider over een kern van ervaren officials wien de hoofd Wedstrijden op de IJsqlUb Kralingen Reedi voor de tfveede maal In dezen winter beeft bet bestuur van de IJsclub t Krallngen wedstrijden voor haar leden gehouden Op Tweeden Kerstdag dreigde e openingswedstrijden schipbreuk te lijden want de dool was Ingetreden en het IJS was daardoor van mindere kwaliteit geworden Niettemin heeft de wedstrijd toen doorgang kunnen vlndea Voor gisteren waren wedstrijden vastgesteld voor leden ed zoons van leden van de vereeniging die daar bet vriezend weer bleef aanhouden éen succes voor de vereeniging zijn gewordea Een bijzondere attractie voor de talrijke schaatsenliefhebbers a as het ongetwijfeld dat de oud kampioen van Nederland Dolf van der Scheer i an de partij was Men bad tiehalve de wedstrijden voor de leden op de afstanden 500 en 1500 m enkele nummers op h t programma geplaatst voor rijders van bijzondere k sse onder wie v d Scheer en ook de st ke rijder Zwanenburg zich bevonden Iir totaal hebben aan de wedstrijden bulten mededinging 16 hardrijders deelgenomen Boowel op de 500 m als op de 1500 m ging de oud kampioen als eerste over de eindstreep De veteraan J Huntz heeft zich uitstekend gehouden door in het eindklassement de vierde plaats te bezetten een resultaat dat de oude garde goed zal hebben gedaan Door den feilen wind waren de baner s ochtends met een dunne laag stof bedekt docb bet personeel van de IJsclub Krallngen toog onmiddellijk aan den arbeid en na een zorgvuldige behandeling was het ijs In goede conditie zoodat goede tijden verkregen konden worden hetgeen de presuties van v d Scheer wel voldoende uitwijzen r Be uitslagen lulden als volgt Om het kampioenschap hardrijden 600 en 1500 m I C J v d Sluis kampioen winnaar op de SOO en 1500 m resp tn 56 3 set en 3 min 14 sec l D Velthuizen In resp 59 1 sec en ï min 20 sec 3 A Schapers tn resp 1 min 1 sec en 3 min SS B sec 4 veteraan J tiunti tn resp I tun 7 4 sec en 3 min Ï4 sec kedstrt d buiten mededinging 500 m aantSï deelnemers 16 1 A F vap der Scheer in den zeer goeden tijd van 48 2 sec X P Zwanenburg in 90 4 sec 3 D Ulterlinde 1 0 511 sec Wedstrgd bulten mededinging 1500 m aantal deelnemer 1 A F van der Si heer 2 min 39 sec 2 P Zwanenburg t min IJX sac 3 D min IM aec Simon Heid 9n zegt het ha rijden vaarwer i EENS STOND HIJ OP DE WERELDRECORCIUJST IV 4Lub4 ooft f em de Kotlfrdani KUnitUd cekutnen de SOOt meier lierft lM c tftN nier Hlmon HeJden iifht xtfn P t d sHLutnen neaerr ascn hreft hli Iwt Mmlalt Kpnoinen de weafctrlWsiMWt ranrwel te secKen Veibdtlllende ovei w egingeni heblien hem Unt dexe bealisHing genoopt lm heeft al lUn U 1 en energie noodlR oor zlJn sportxaak II de Maasstad en dan blUft r loo weinig tl d over voor het in conditie houden van het IK haam Bovendien ii eet de thans y 4 jailge Heiden heel goed dat hij xbn Aieste periode achter den rug heeft de lange e af van komen en de 5000 meter t Janutdi 1910 Zeker hij is ongttwUfeld n suat te bewijsen dat hlJ nog sen ve n de sterkste NederUndache rijders la op rt nden Maar er Is een tUd een tijd an gaan Atht Jaaj geleden rer lichtte hU de fraaiste pretjtatle van x n leven Toen w st hij te DavW In moelliJHe omstandigheden er mond ten vrij stevige wind het wereldrecord op tiat met 8 m n 21 6 sec sede op na m van Ballangi ud stoiLd met 2 4 sec te verbeteicn en te brengen lop 8 mm 19 2 sec Behalve Jaap Pden heef Slmon Heiden dis eenige Nederland he ertegenwooKii ner op de lijst der wei eiarejiordhouders taan Zijn schcx jnste dagl l een anckr en geen hChaatsen met mieer toe hU tritd deoi voor af taii1 wa itUs in jn ïdT I het k t 1 I en an Neler ani te dtronlnptn weeri per Bp ir i ik i pt te tiidtn u ei kie foit door h n m on 4 sec en 18 min Een Als men Heiden nu a ht Jaar latei over die prevtatie spreekt blijk dat htj natf nieis van die gebeurtenis u vergeten Al i ombtandighpiien ook de me st biikoiiistlg weet hij te vertellen het dchettu kent hj nog UJt 7ijn hoofd lonrte Ivoor ronde ei als men naar dat verhaal lui iert komt me i onwillekeurig ondei den imlrtik tn hft mthousid me van dt7en man Heiden spieelt KiudK n ti die dlnf en ntet uit zu ht om t prat n midr omdat hij in zijn b un uj J zoo iffhecl Opging in i n i ori HiJ trainde met zeUi iHie öVergtv hjjj conci ntieeide taai recorc voor de kracht ver 15f n n er Jan l ingedijk Want lil de Il het niet teekenend van Heiden dat de ty I eerst dezer dagen d ir kon worden verbe erd anderen rijder sec kon wor van het onder KNSB omdat eersten pnjs beü een inïeinatlo wwi tnjuen om den K nnemer vnssel beker welke twee n ferstdag te Ber gen weiden gehouden noteerde Jan Langedijk 2 min 32 8 se Het heeft dus twaalf jaar geduuid v Kirdat de l e iie tijd an Helden door eei en dan nog maar met oj den verbeterd Heulen is tn het t ezi c heldingteek en van den hy m 1933 te Davos dei haalde o er 5000 meter de Rotterdammer op dezen a WittrtnntH GOED WERK DER NEDER LANDSCHE RENNERS TE BRUSSEL EN ANTWERPEN tie hebben opgegeven In de schaatsensport Is groot en wellicht komt wel een gelegenheid Onduüu OB eoefeadhcid zUn belangsteiilnK nog tniitenrewoon er voor hem nog aarbU hU dat Voor den strijd oïidag te Bruiscl gaf Wals te kennen dat Pellenasrs en hij wel IS waar den stnjd vol veitrouwéh tegemoet zagen maar iat gebrek aan goede oefening oorzaak zou zyn dat zij de overwinning niet zouden behalen Deze voorspelling is in zooverre uitjgekomea dat ZIJ inderdaad de overwinning niet behaald hebben maar vooral in den koppelwed trgd hebben zij zuh zoo goed gewterd dat het met te zien was dat de Nederlanders zoo weinig gt ocfend hadden De onnniumwedstrijd waarmee het programma geopend weid leverde een tattiSLhe overwinning op voor het Beigist he koppel Cools Ciaulier aat zoowel in de sprint ais tn dt ploegaiJi tervuigmg het be t blecK te zijtï Het koppel Wals Pcilenaeis bezette de vierde plaats De 100 k m küppelwedi trijd was voor nameigk een strijd tuj iehen de koppels Wals 1 ellenaar en het Be gische koppel ihysbL Aeou De ï ederlandera reden een Uitstekende Wedstrijd maai werden in de splint door de Beigen ge iagen Voorname lijk door toedoen van de Nederlanders waa deze 100 k m wed tnjd mterei sant Oe Uitslagen tuiden Omnium 1 Cools Clautier 12 pnt 2 Naeye van Simaeys 13 pui 3 K ers de Bruyker 17 pnt 4 fals Pellenaars IB pnt 100 k m Koppelwedstnjd 1 fhysse Acou in 2 uur 13 min 30 sec 2 Wals Pellenaars in den zelfden tyd Op 1 ronde 3 Naeye van Simaeys 4 Gruselle Bruylend op 2 ronden 5 Cools Clautier 6 Meuienberg S Maes 7 Coppena van Kerkhove 8 Duray Samijn 9 van Echienhout Fraingnaert Op 3 ronden 10 Claessens Depredomme Op 5 ronden Walschot van Hellemont In Antwerpen gaf de 80 k m koppelwedstr d eveneens spannende duels te zien Schutte Boeyen gaven den anderen koppels voortdurend druk werk steeis zorgden zij er voor dat de strijd spannend bleef door telkens uit looppogingen te doen Ook van Vliet van der Voort konden op een goeieo wedstrud terug zlea vooral daar van Vliet door et misseh van een trein eerst Zaterdagavond laet in Antwerpen aangek mini was en dtu otet geoefend had In de eindsprint was Scherens echter te sterk voor de Hollanders iie tegen zi n uitstekende rijden niet opgewassen bleken De lotaaluiUlag luidde 1 Scheren B run eel In t uur 41 mln2 2 sec 2 Schulte Boeyen 3 Michaux v n den Broek 4 van Vliet van der Voort 5 van der Meerschot de Hacker C 1 ronde 7 van Moutte Ritserveld 8 Herman Jacobs 9 Verscbueren Ecfcers 10 de Bie Tan Mlerle