Goudsche Courant, dinsdag 14 januari 1941

STE BLAD DINSDAG 14 JANUARI 1941 WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BON D UUR HOE V EELHEID Bloem BI 3 t m 26 Jan 50 graflü roggebrood of 50 gram aiider brood of H rantsoen getmk at fram meel of bloem Boter of margarine Bo 25 t m 17 Jan i m 24 Jan hi p boter dt margarine of IM gr vet oude voorraad 250 gram Brandstoffen ir in Haarden en kachels Y Ia Centrale verwarming t m 31 Jan t m 31 Jan Eenheid vaslc brandstoif B od BJJ3 t m 26 Jan t m 19 Jan 100 gr roggebrood M 10 W Mkr brood of 1 rantsoen gelMk Eieren O t m Ï6 Jan t m 19 Jan 1 kippen of eendeiMi Br 23 Gebak BI 3 S Br 22 t m 26 Jaa t m 26 Jan t m 19 Jan 1 rantsoen 1 Ck rt Gortmout of Grutten A 44 t m 21 Febr pond Hflvermoui Havervlokken Gort of Grutten t m 21 Febr pond K A 47 48 80 en 61 t m 26 Jan ♦ Klke bon lOO gram i Koffie A 18 t m 31 Jan H pond Macaroni of VermicelU of Spaghetti i li t m 21 Febr 1 ons 1 1 Verklaring ttt = firoodbon A ï Alg Distributiebonboekje = Bloembon K = Kolenbon BI Per = Periode Bo = Boterbon VI = Vleeschbon De nakeuring van filmc Uichtbeschermings ongevallenfonds ingesteld GEMEEMIEUnEE VEBVROC NUNXN VERUEZBT CELMGHEB In artikel 4 eerste lid van de Bioscoopwet is bepaald dat de gemeenteraad onder eoedkeyring van de Kroon biJ verocdening ksn htplien dat vergunningen voor het in het openb r geven van bioscoopvoorstellingen slechts zullen kunnen worden veriaeiMl met inachtnemi vmi de ia die verordening gestelde voorschriften Thans is in het Verordeningenblad een besluit verschenen n de secreta rissengeneraal van SinaenlaBdiche Zaken en van Justitie volgens hetwelk voorschriften als bedoeld in genoemd artikel 4 eerste lid niet masen strekken tat keurirrg van de te vertoonen films of van de afbeeldingen ter redanae voor films noch tot bet verbieden van toelating van personen beneden zekei e leeftijdgrens biJ voorBtellingeh Gemeentelijke verordeningen welke thans vaft kracht zi in verliezen van rechtswege haar geldigheid voor zoover zijn in strijd ziJn met de nieuwe bepaling Gezameniijke lasten worden jaarlijks omgeslagen over olie gemeenten naar verhouding van aantaJ inwoners OngeoaUenfonds zal tiiddijk de médden oeteirekken werking treden van dit besluit krachtens een oveneeidcomst met een verzekeringsmaatschappij personen werkzaam bij den gerrieentelijken luchtbeselierminigsdienst heeft verzekerd tegen geldelijke gevolgen van oag evalfcn als bedoeld in dit besuit is bevoegd binnen een maand na het in werking tieden van dit i esluit de overeenkomst tfp te zeggen met ingang van den datum waarop dit i esluLit in werking treedt Artikel 12 De secretarissen generaal van de dejiartementen Van Sociale Zaken en van Binnenlandsclie Zaken geven nadere voorschriften ter uitvoering van het in dit besluit bepaalde Artikel 13 Dit besluit treedt in werking gp den dag zijner afkondiging Frauduleus slachten van varkens DE ZWARTE LIJST BREIDT UIT Het rijksbureau voor de veedselvoorziening in oorlogstijd Ueel mede dat pers herhaaldelijk hëkend gemaakte waarschuwingen zich aan het frauduleus slachten van varkens of het voorhanden hebben van vle isoh afkomstig van frauduleus geslachte varkens hebben schuldig gemaakt S Visser Oranjewal Dokkum H J V d Bosch Pr Bernhardlaan 267 Veen endaal mej M Eerenberg en A J Boelens Sarphatipark 18 Amsterdam B Hart Lan E jn o i terweg 37 Ede Tj v d Laan Haulerwijk Ooststellingwerf L J Wooldrik no 85 Weerseloo R Bokma Beukenlaan 20b Soest J J Stalenhoef Konmginneiaan 101 Soest Bak Pompstraat 2 Baarn S Barber Jodenbreestraat 81 Amsterdam H G Beijen Oüstmarsumscheweg 246 Almelo R W van SWiinkel Rijksweg 188 Vêlsen W Steenhuis no 23 dbrp Vriezenveen 3 H J Braun Dubbeldanischeweg 43 Dordrecht J G Terstroote Tegelen G Poppen Hoofdstraat 17 Hippolytuslioef Wieringen Chr Goes Kanaalweg 56 Den Helder P v ö Ploeg Noordhom J rrVOER VAN WILD Blijkens eer besluit van den secretarisgiaieraal van het departement van l andboilw en Visscherij is de uitvoer van levend en geslacht wild tot een nader te bepalen tijdstip slechts aan dé stichting Nedcrlandsche Centrale voor Kieren en Piuimvee gevestigd te Beekbergen als monopoliehoudster toegestaan FRAUDVLEUS GESLACHT Gistermiddag heeft een crisis ambtenaar in samenwerking met een gemeenteveldwachter huiszoeking gedaan bij zekeren G te Oostzaan waar zij frauduleus gesiacht vee aantroffen Eefi varken dat juist gedood was en een geslacht schaap werden in beslag genomen en naar het abattoir is Zaandam overgebracht Proces verbaal is opgemaakt Maizena of Griesmeel of Puddingpoeder A 87 t m 21 Fejbr b nog niet kend Peulvruchten 19 Jan 2S Febr Per Per t m t m Petroleum RUst emeel gries ebloem of Gruttemeel t m 24 Jan A 108 117 j apart trtiok t m 30 April Scheerzeep niet aangewezen t m 17 Jan A 86 f t m 31 Jan A 18 VI 14 t m 19 Jan Vleesch VI 14 fm M Jaa Vleeschwaren A 113 t m 31 Jan I BttlTENLAM MGEL D ENGELSCH SCHIP GEBOMBARDEERD Britsehe anval op Duitsch patrouille vhnrtxdg Uit Sao Vicervte de Caso Verdc wordt fiemeM dat het ehip waarvan tt gerwMen door eii Eneekchen mijoenveger naar 6e haven van Sao Vi ante gnbraeM zijn het Engetoche ss H ra 8500 ton H Gl86 ow waest ij at w en AtlantisaSen Oceaan ioOT m duikboot i getorpedeerd Van J overige 7 led i der beijMDining ontbreekt elk poor In Por ugeesche scheepvaartkringen ver uidt dat het schip met een lading beroren vltesch v n Argentinië naar Ingeland enderweg was DiiUwk vatiMiBeviMituig aangevaUen In den loop van eergisteren hebben ie Engelsche Lockheedmachines lar het D N B verneemt een iilsch patrcaiJUevaartuig op de lordzee met bomrni n en torpedo s igevallen AUe bommen en tor oki s misten haar doel Als gevoig n het doetreffend afweervuur van t DuitK h patrouillevaartuig drsai n de vijandelijke toestellen af zoo n a nvai te hervattesi en even scherpe tprechtwijzing i aan twee Britsche jagere ter el die aan de Kanaalküst pa ufUevaartiiige en havenbescher ïsbooten poogden aan te vslJen us het D N B Twee Hurricanes rden hierbi i door de luchtafweer ilierie neergeschDten De Engelsche verHejien boven Frankrijk De vorliesKa die het Engelsche iditwapen bij zijn aanval op de aord FranseVie kust van W dezer ge ien beeft zijn nog met een vlie uig verhoogd naar het D N B ver eemt Dit toeet werd door aruHerie er marine neergeschoten Het totale erlias van het Britsche luchtwapcn ij deze ondernienjiBfi bcrékt hier nede negen vliegtuigen K g een Britsch vliegtuig eergeechotenNaar liet D N B verneemt is bijden aanvid van e n groep Efiüclschtvliegtuigen op de Fransche ku5t nogien Britsclie jager neer eechoten Ookleze machine was een Hurricane zoolat de Engclsehen bij het liichtgevechtviw toestellen van dit type verlorentiebben De Duitsch Russisché handelsovereenkomst TEN ACHT HAAR EEN ANTWOORD P DE ENOEI SCH AMERÏKAAN SCHE SAMENWEKIUNG Het A N P meldt uit Lissabon Er zijn geen aanwijzingen voor dat nen in Engeland de Duits h RuE ise handclsovereenkprost tracht te agateUigeeren De opvattingen der fficierie kringen zijn integendeel voluefct ernstig al verklaart de pers hier n daar dat eerst de toekomst bewij n moet welke vruchten de overenkomst in feite zal afwerpen Overiene ziet men in het feit dat de ui1 ch Rusaische besprekingen beslosn konden worden juist op het oogen lik dat Rootevelt zijn niaahtigjngsintwerp heeft ingediend een Duitsehiusatch antwoord op de EngelschVmerikaansche samenwerking Krin n die au serieus genomen moeten jvorden geven te verstaan dat de Juitsch Russische sameowerking üe oordeelen al Verminderen die Engeand hoojA te trekken uit de politiek an Roa elt AZIË INDO CHINA EN THAILAND Dementi over bombardement op Thailand s hoofdstad De twee Thailandsche vliegt uigeilf die bü een luchtgevecht neergeschoten waren zijn naar via Vichy uit Hanoi gen eld wwwit in de nabijheid van Siemreap vernield aangetroffen Oe toestellen hadden deze plaats aarvgevallen en waren daarbü tot een lucMgevecht genoodzaakt HiH Fran che beritht dementeert voorts officieel dat het Franscbe luchtwapen ooit officieel de Thailandsche hoofdstad gebombardeerd heeft De Thailandsche infanterie heeft n r het rapport voorts meldt met aanzienlijke strijdkrachten eer aanval ondernomen op Kradoi lien kilometer ten Oosten van Poipet Het IndoChineesehe baltaljon dat dit punt bezet hield beeft zijn defensieve positie betrokken zonder daarbij door den vijand v vntrust te worden AMBASSAOEtfB VAN MANDSjrOEKWO TE NANKING Gisteran is te Nanking de eerste nbassadeur van Mandsjoekwo in China Loejoenghwan aangekomen PORTUGAL f CONCOEDAAT TVSSCBtN rOKTVGAL EN VAIWAAN De bladen publJceeren de van Septetober dateerende bul Sokmaibus conventionibus welke op grond vaa hef tusschen Portugal en het Vaticaari gesloten eoncordaat en de missieover mkomit van Mei 1940 de oprichtisg nhtfudt van twee aar tsbisdommen in ö jiinda en Lourenco Marques en vijf e J we bisdommen me zetels ih Nova oa Silva Porto S iv i nnu 1 Dili alsmede van een i i o 1 Portugeescii Guinea AMERIKA Thaflartdsche fezant bü Huil nOUOBTDieEN OVKB DEN TOESTAND Minister IKiU heeft isteren den gezant van ITuiJlentI tot e n ondei hoad uitgenoodigd Op de persconferentie verklaarde hy dat slechts inlichtingen over den toestand zijn uitgewisseld Huil zeide er niet op te hebben aangedrongen dat de Thailandsche regeering naar bijlegging van het conflict met IndoChina zou streven Kennedy en Bullitt ENATOB WCNSCar INLICHTINGEN OVER HÜN ARBEID De democratiaclie senator Clark zal morgen naar de New York Daily News uit Washington meldt aan dea Senaat het verzoek richten om de Amerikaansche ambassadeurs te Londen eniParijs Kennedy en BnlLitt door de Senaatscommissie voor buitenland acbe aangeiegenbeden te laten ondervragen over de roJ die de Vereeriigite Staten voor be uitbreken van den Européeschen oorlog in Frankrijk en Engeland hebben gespeld ClarJi heelt geeischt dat de ambassadeurs gedwongen zuilen worden hun verklaringen onder eede af te leggen Cllark verklaarde dat het Amerikaantche volk het recht heeft te weten wat liin woordvoerders in Londen en Vooral in Parijs Eezegd eo gedaan hebben Familiedrama in Argentinië WAANZINNIGE DOODT ZEVEN FAMILIELEDEN Binnen enkele minuten zijn te Buenos Aires zeven menschen het slacht offer geworden van een gruwelijkeri daad van waanzin De politieagent Ladron de Guevara vader van acht kinderen heeft in een vlaag van razernij gisterochtend zijn nog slapende vrouw en zes kinderen door middel van knotslagen en messteken om het leven gebracht Daarna stak hij het huis in brand De twee oudste zoons die op de bovenste verdieping sliepen konden op het laatste eogenblik gered worden terwijl het huis tot den grond toe afbrandde De dader is voortvluchtig en wordt thsns door de politie gezocln ARGENTUNSCH DOKP SLACHTOFIER DES NATL UBELEMEM EN Het In de berg i aan de Boliviaansche grens liggende piaatsje Volcan dat pas kort geleden door een overBtrooming voor de helft is verwoest is thans door en nieuwe natuurramp geheel in puin gelegd Zondagavond woedden boven het plaatsje hevige mwmers en hageliHiicn zoodat de bewoners in pen chen angst hun huiz r verüeten en ia bergholen een toevlucht Zuchtten PlotseUng stortte een geweldige stesnlawine neer die het door de oveÏ8fK ming gespaarde deel van het plaatsje geheel verwoestte Ook de sp jiorbaan ligt meter dik onder het puin aoodat het verkeer tusscliBn Argentiiiië en Bolovia onderbroken i £ iCABINÈT VAN COLITMBIA AFGETREDEN Het CoJumbiaanschp Isa binet is afgetreden Hel wii zoodoende aen staatipresident de ordening vergemakkelijken van den binncnlandtc ijx lit e ken toestand die als gevolg v4h den terugkeer van Aen gewezen president Lopez versciierpt is JAPANJSCl HANDÈLSItaSSIE IN ZmD AHERIKA Een Japansche handelsmissie die in Zmd Amerifca de mogelijkheid van uitbreiding der handelsbetrekkingen Destudeert ii gisteren tif Rio de Janeiro aangekomen Zij zaHwec wekeii in Rio blijven PASSAGIEKSCnir AAN DEN GROND GSLOOPEN Het groote Amerikaansche passagiorschip Manhattan is voor de kustv i Florida aan den trond geloopen S Zondagavond uit Jacksonville gemeld Bijzonderheden zyn nog nietbekend De Manliattan heeft eenwaterverplaatsing van 24 289 ton enwerd in 1932 in dienet genomen Het chip behoort aan Unitel States LinesCy SCAtroiNAVIÊ DE INFUJElffiEA EPIDEMIX TE STOCKHOLM Volgen Zweedsclie knaotenberichten n eemt de influenza epidemie te Stockholm kedi grootepen omvang aan Het is e sterkst verbreide epidemie sedert jaren De eentrale ziekteverzekering heeft in vier dagen tijds niet minder dan 230O ziektegevalleo gtconstateerd QinSLING VORMT EEN VBUWIUllGERSREGIMENT NORDLAND Vidkun QuiFÜng de leider der rationale Noorsche beweging heeft Zondag voor d radio een bproep uitgesniroken om actief schouder aan swiouder met de Duit che kameraden te strijden voor de ni uwe onje in Eurc pa aldus bet A N P Hij riep de lu steraars op toe Ie treden to een niruw vrijwil ersregiment Noniiand dat thans is opgericht Hu verklaarde verder dat Duitschland tegen de Engelsche despotic ter wereld een algemeen Fur icschen vrijheids en onafhankelijk strijd voert en dit de Noren daarom uit vrijen wil aan de zijde van Hitler eo Duitscbland voor de gcmcenschappe 7 rit vn h t Gr r vji vn Vi het nieuvi e Eusofa wilden strijden In hét Verordeninsenblad is opgenoaaea een tesbiit van de secretarissmgeneraal van de departementen van Sociale Zafce en van Binnenlandsche Zaken betreffende instelling van een XjichtbeschomingsiQ gevallenfonds Dit besluit luidt als volgt Artikel 1 1 Zij die al of niet tegen loon wetkcaaalieten eniebten big dca hiehtbescbermingsclieitst met inbegrip van ben die krachtens artikel 12 van de wet betreffende bescherming téten lueMaanvallen tot het verriditca Tan weriuaanüieden gevorderd i zijB verzekerd tegen geldeT M gevolgen vaa ngevallen him in verband act die werkzaamlieden ovetkomes voer zoover zij niet reeds k raelitens de bepalmgen der Bfcvalienwet IMl of der Landen TirisltouwongeTaJienwet 1922 verzekerd tija 2 Op de in het eerste lid bedoelde verzekering zijn van toepassoAg de tepaliugen der ongevallenwet 1921 en de bepalingen der befoepswet alsmede de ingevolge deze wetten uitgevaardigde Koninklijke Besluiten en ministerieele beschikkingen voor zoover daarvan bij dit besiuit niet wordt afgewe Artikel 2 Voor de in artikel 1 bedoelde personen wordt ais werkgeefster beschouwd de gemeente in welker bevolkingsaegister zij zijn irigeschreven Artikel 3 Alle geldelijke schadeloosvtéllingen worden naar een door den burgemeester vast geEteld dagloon berekend Deze vaststelling gesciiiedt tegelijk met de inschrijving bij den luchtbeschermingsdieosl dan wel op het tijdstip van vordering krachtens artikel 12 van de wet b trelfende bescherming tegen luchtaanvallen Voor hen die bij hel in Mtrkiug treden van dit besluit reeds aan de i ticu t verbonden of gevorderd waren wordt het dagloon binnen een maand na den dag an hef in werking treden van dit besluit vastgesteld Bij de vaststelling yiordt rekening gehouden met door den verzekerde uit anderen hoofde genoten loon of inkomsten Met inachtnemirg van het vorenstaande wordt het loon bepaald op f2 50 f3 f 3 50 f4 f4 50 f5 fS 50 f6 f6 50 fï f7 50 of f B f per dag Arüki t Van M va£tgeslelde dagloon wordt aaBtóek értini gehouden in een daarvoorbestemd register dat door of namensde Raden van Arbeid wordt gecontroleerd Een c waarm rkt uittreksel uitdiCze registers moet door döi burgemeester op eerste aanvrage aan hetbestuur der Rijk6vra zekeringbank ende Raden van Arbeid verstrekt worden I Artikel 5 Er wordt ingesteld een bijzonderfonds dat den naam van Luchtbeschermtngsongevallenfonds draagt endocr het bestuur der Rijksverzekeringsbank beheerd wordtArtiVel 8 1 Ten laste van het fonds komen l De kosten der schadeloosstellingen ingevolge dit besluit loegekeiid 2 De kasten van administratie van het fonds De in bet eerste üd onder 2 t edo lde kosten worden vastgesteldvolgen s den maatstaf bepaald voor debijzondere risicodragers der Ongevallenwet 1921 Zoodra een rente andersdan voorloopig is vastgesteld neemthet Onjjevallcnfonds de verplichtingtot uitbetaling dezer rente ovej Het Luchtfaescherminssangevallenfondsstort daarvoor in bet Ongevallenfonds de Contante waarde dezer rente berekend overeenkomstig het bepaaldein artikel 57 eerste lid onder 3 vande Ongevallenwet 1921 verhoogd meteen toeslag voor administratiekosten Artikel 7 De gezamenlijke lasten van hetLuchtheschermingsongevallenfondsworden jaarlijks ongeslagen uveraile gemeenten naar verhoadingtot het aantal inwoners van elke gC meente op 21 December van hetboekjaar vermenigvuldigd met hetgemiddelde dagloon dat voor de inde gemeente bij den luchtbescherniingsdienst werkzame personen isvastgesteld Artikel i Slaolie Suiker Het bestuur der Rijksverzekeringsbank is bevoegd voorloopige bijdragen te h ïfen Deze bijdragen worden zooveel mogelijk berekend naar de maatstaven vüslgesteld in artikel 7 Artikel 9 Thee Zoolang het Luchtbeschermingsongevalleafimds niet voldoende eigen middelen beeft wordt daarin voorzien door het Ongcvallenfonds De rentevoet tegen welken deze midde cn worden verstrekt wondt bepaald ingevolge een voorschrift krachtens artikel 12 Artikel 10 Zeep De gemeente is niet bevoegd het risKO dezer verzekering betzy zelf te dragen hetzij over te dragen aan een naamlpoze yer r ootichap rf rechtspersoonlijkheid bezittende vereehiging rli cl IL Een gemeente welke bij het in Arcs K H fleet ▼ AneiM Bw b straat W Belsward C F Hendri Dorptsira 39 VugW 3 van Diii Peins rranekeradeel U de iaceTTcl Nieuwdorp TecN dew slagen Is praces veiiiMl aakt Bovendien zün zij door de Nederland chse Veehouderücentnile van het vbn kriigen vaa een toewijzini m vee a vleesch uitgesloten RADIONIEIfWS BiLvenavM l m Om t 1 Mtawanb 8 M Oramafoonmuiick richtm ANP V PJLO mm MarEcBw dl VJi BJi i J Ocgelivc n zuf Mja DMiamati llj EMMrilda en aoiiMc Z 8 VARA orkMl lln de pauze VARA AluMunkl 12 4 Nlieuwi en ecoromIsAe berlclitepn ArW IJS Ultuo ding ullgaaiide van d n NatioiulaB Bond Lanébcuw en MaulictitpPti IJS VAa u arlocst 2 M Cycaus De wereM v n het kina Z 20 Gramofooniiiuztek 3 00 DecIanMti 3 Verlrorte opera La Aohème Irjlt 4 Ü Viool en piano JM GmtxAxiiamaoatk u Nieuwseconomische en beurAjcrichteit ANP OnderwUafoiMIs 5 M Technisckfe 6 00 Esniera d a en soliste 0 45 A UimT e r portafe ot Sianiüiooamuzielt 7 00 Economische vragen van den d ANP 7JS Volkszang 7 SÜ ae riei ten Encelsch 7 4 $ 2t nK loontnuz 7 55 VARA AinunaJ S OO Nieuwsberichten ANP 8 1 1 Radlotoonee IJO Berichten Engeisch S 4S VARA Mieest en soilsten 9 30 Radioloeriecl t 4S Orai jmiziek lo W 10 15 Nieuwsbericliton ANP m iMltlnf tllLVratglIM n IM S M HX V tM Sclui Uezdn én Mcditstlc 0 19 Ocwtde Biuziek VJJ4 4 5 0 Cychif Bet feeMcKk volk N C T 1 ons 1 pond üter Voor verlichting 2 Voor de keuken 50 cr acheerze of bibe oi pot kilogram 75 gram plm 1 ons vleesch I raiA soen 1 rantioên 5 15 Nieuws economische en beimbortchteaANP 5 J Berichlen S JS Chrijteiak dame koor Rijswijk niet pifcno eg c eiding en frimofooKinuziek £ 15 Actueele r eportjee of graniofoonniuz 7 0O 7 15 Brabaotach praatje ANP en sluiting