Goudsche Courant, donderdag 16 januari 1941

GOUDSCHE COtBAI T Donderdag 16 Januari 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ff jMigang No 20529 Olrecteiir F TIKISB Pntciro mm Bur Harkt SL tl ITALIË EN DE EX NEGÜS Verklaring van hel Italiaansche ministerie van koloniën Met betrekking tot door Reuter verspreide verklaringen van den in Khartoem Soedan vertocvender negus van Abessinië Haile Selassie wordt van ijevoegde züde van he Italiaansche departement van Jtolonién erop gewezen dat het overbodic is op de dwaze beschuldiaingen van ijen exnï gus in te gaan Wanneer deze als bloeddorstig despoot bekend rtaan de intrigant beweert dat I alië zijn heerschappij op terechtstellingen en onderdrukking der inlandsche lievolking grondvest dan staan hier de volgende twee feiten tegenover n 1 dat destijds m October 1935 de eerste daad van maarschaljt De Bonn de opheffing der s avpmij was zoodat thans in heel Ethu v e geen enkele slaat meer te vinden is En voorts dat Ie inlanders thans al lang de voordeden van het Italiaanscli bewind in vergclilkmg met de vrr f Rere tyronnie va Haile Selassie hebhen ingezien Ook heeft geen enkele vin de Ah ssijnscho stamhoofden die Italië trouw zijn den ex negus m Khartoem een bezoek gebracht zooals Hail Selassie beweert wienS droom van den terugkeer naar Add s Abeba in elk geval op tegenstand van de It3 ansche trappen en van de inlanders zelf zou stuiten Japan zal moeilijkheden het hoofd bieden pe Engelsche berichtendienst noemt den aanval van Duitsche duikbommenW erpers op het Britsche vliegluigmoederschip Illustrious in de MiddellandscHe Zee den verschrikkelijkston aanval die ooit op een schip is gerfcht Een zware bom was door het dek van het vjiegtuigmoederschip heen geslagen De Illustrious moest eon haven aan de iddellandsche Zee aandoen waar verscheidene branden m het ruim gebluscht moesten worden Bommen op Londen De Engelsche berichtendienst meldt dat gisteren kort na het invallen van de duisternis in het gebied van Londen luchtalarm gegeven is Spoedig daarop zijn door Duitsche vliegers brandbommen uitgeworpen In de ochtenduren van heden werd er een nieuwe luchtaanval gedaan waarbij een aantal brisantbommen uitgeworpen zijn Ook boven de Engelsche Zuidoost en OostkuSrt zun Duitechè vliegers verschenen 25 JAAR GELEDEN in den nacjit van 13 op 14 Januari 1916 woedde een geweldige stormvloed aan onzekusten welke eenige dijkdoorbraken veroorzaakte waardoor groote stukken land onder water liepen o a de AnnaPaulownapolder en het gebied ten Noorden van Amsterdam tusschen Volendam en BuikslootMenschenlevens gingen verloren honderden stuks vee verdronken in de stallen en eerst begin April konmen er aan beginnen de overstroomde polders weer droog te malen Te Edam werd vee ondergebrachtin de histori iehe Groote Kerk Deze wtrd na den brand van 1602 herbouwd Op onze foto het wereldbei uenide doophek uit 1657 in de Grbote Kerk te Edam PolveoonJ VERKLAKING VAN MINISTnt VAN OORLOG Japan zal aan alle te verwachten moeilijkheden vastberaden het hoofd bieden en die tezamen jnet de bondgenootfn overwinnen Aldus verklaarde gisteren de Japai sche minister van Oorlog in een toespraak tot de legerleiding en tot oud generaals onder wie vcschei dene vroegere m mister presidenten alsmede de tegenwoordige minister van Justitie n verband met de nationale conferentie onder voorzitterschap van den minister president prins Konoje wljzeli politieke kringen te Tokio op de buiten ewone beteekenis van deze verklaringen die ten doel hebben alle politieke krachten bJüeen te brengen ten einde gemeenschappelijk de reorganisatie van Japan ten uitvoer te brengen DE UITREIKING VAN DE NIEUWE TEXTIELKAARTEN Toeslagkaart oan 50 punten voor bepaalde categoriën Er zullen geen punteh worden ingehouden Ook nieuwe boter en vetkaarten Land w ordt ter beschikking van boeren gesteld In Duitsche politieke kringen verluidt dat de Fransche MaginotUuie die 500 milUoen doUar gekost heeft zal wwrdeB gcsleeiit Ter bev trderiag van den landen tuinbouw zal b t laad in kleine pereeelen verdeeld en ter bkacbikking van boerengezinnen gesteld worden Winterzon over het Wordenfelser land Diep mder te sneeuw ligt het landschap bö Garmisdi Partenkirchen hetparadijs der wintenport Holland 0e strategische positie van Engeland poor het uitblijven eener invasie niet verbeterd maar slechter geworden productie en trans DuiUcUand zit niet stil De aanval op de Illustrious P Amsrikocniiche steun fonpTohlm m Ook ij e Waarom het na den jo nrijl en j nijtocht van Engeland uit Duïtjlietken en na het neerslaan van Frank ri k niet gekomen is tot de invasie op die vraag zal te zyner tijd van Duitsche lijde het antwoord gegeven worden en ntet alleen met woorden zoo verklaart ie Voelkischer Beobachter in een hoofdartikel over den huldigen Weswnd m Engeland In zün rede voor ja Duitsche wapenarbeiders zoo gaat het blad verder heeft de Führer reeds grypcluke toespelingen gemaakt Eon invasie m de herfst van 1940 zou het Engelsche volk dat staat reeds vast veel nood en leed bespaard hebben omdat daardoor die vorm van luchtoorlog zou zijn vermeden die Churchill lettelijk heeft opgeroepen Het toenmalige uitblijven der invasie heeft de itrategische positie van het Britsche iland n4et verbeterd maar slechter gemaakt Het Engelsche volk leeft van dag tot dag en van week tot week in de zenuwsloopendc vrees voor deze invasie en zal daarmede rekenung moeten blyven houden MAGINOTLINIE WORDT GESLECHT Het blad spreekt vervolgens over de eventueele mogelukheid van een versterkte toekomstige ondersteuning vï n de Engelsche bewapening door de Ver Staten en merkt in dit verband op Niemand zal het bewapeningspotentieel der Ver Staten onderschatte Maar niemand weet uit ervaring wel beter dan wij zelf hoe lan de weg is van het ontwerp op het ted e jbord tot de serieproductie De EnM chen zelf geven toe dat de Amerikaansche hulp niet noemenswaard kan n voor over ta maanden Gelooft men echter in Londen ernstig dat wü déze zes maanden ongebruikt zull laten verstruken De Amerikaansche hulp is immen ten slotte niet slechts een productieprobleem maar ook een transportprobleem en in deze zes maanden zal het woord van den Führer UBi geldigheid winnen Wij zullen onderzeeërs hebben en meer en meer Vantoestanden in Sritsche industrie ioeteborgï Handels och loefartstidning publiceert TURKSCH ENGELSCHE BESPREKINGEN Engelsche militairen zullen Ataturklinie bezichtisien In7ake ie besfrckingen tu cl iOfi de E neile sjaven van Turkije en Engelan vernecint het b ad Bora dat de Engelsche militairen ook de positie van den Turkschen vestirggorde der z g Ataturklinie zuUen i ezichtigen BESCHERMING VAN SCHULDENAREN KECnXER KAN MEERMALEN UITSTEL VERLEENEN Verzoeken kunnen bü eenvoudig request worden ingediend Op grond van de verordening no 13 1940 van den Rijkscommissans voor het bezette I ederlandsche gebied o m betreffende maatregelen ten aanzien van de bescherming van schuldenaren IS op 20 Juni 1940 een eerste uitvoeringsbesluit van den secretansgene Hfial van het departement van Justitie verschenen waarin o a werd bepaald dat de rechter aan een schuldenaar die tengevolge van de bijzccirtpré omstandigheden welke zich sedert 10 Mei 1940 hebben voorgedaan niet tydig aan zijn vóór dien datum aangegane verplichtingen kan vold oen een uitstel van ten hoogste zes maandep kan verIcenen mdien zulks redelijkerwijze van den schuldeischer kan worden verlangd Heden is een tweede utvoeringsbesluil van genoemde secretari generaal in het Verordeningenblad opgenomen Volgens dit besluit kan de rechter een chu dcraar aan wien hij reeds eenmaal een tutstel van betaling heeft verleend en die ook na afloop van den uitsteltermyn nog niet aan ijn vópr 10 Mei aangegane verplichtingen kan voldoen nogmaals een of meermalen uitstel verleenen telken voor ten hoogst ze maanden indien zulks redelijkerwijze van den schuldeiscber kan worden verlangd Evenals tot dusver kan de rechter het uitstel ook voor een gedeelte van de verplichting ve leenen terwijl het uitstel met terugwerkende kracht kan worden verleend indien de schuldenaar reeds in verzuim is De verzoeken tot uiutel kunijen bij eenvoudig request by den rechter worden aanhangig gemaakt waarvoor een griffierecht wordt geheven van ƒ 1 zoo zi by den kantonrechter en van ƒ 2 50 zoo zij bü een anderen rechter worden ingediend Dit griffierecht wordt terugbetaald indien het verzoek geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen of indien de rechter zich onl evoegd verklaart Wedstrüden afgelast Naar wIJ Tcmemen x1 b alle compettüewedstrijden van den Nederlandsehen Voetbalbond ea den Nederlandsehen KorfballMmd welke vaar Zondag aji waren vastgesteld ia veriNad met de verst afgelast De seeretarls gencraal van de departementen van Handel Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visseherii maakt bekend dat secr binnenkort aal worden overgegaan tot de uitreiking van een nieuwe serie textielkaarten en boter en vetkaarten Deie uitreiking zal op de gebruikelijke üze door de plaatselijke distributiediensten geschieden op nader door deze diensten bekend te maken plaats en tijd Textielkaarten Er zullen wederom verschillende textielkaarten elk van 100 punten worden uitgereikt voor de navolgende groepen van personen a mannen en jongens die geborenzijr V ó ó r 2 Februari 1926 b Vrouwen en meisjes die geborenzijn V ó ó r 2 Februari 1926 c Jongens die gel oren zyn op of na 2 Februari 1926 maar v ó ó r 1 Februari 1938 d Meisjes die geljoren zijn op of na 2 Februari 1926 maar v4ó r 1 Februari 1938 Bovendien zal é é n toeslagkaatt voor textielproducten 50 punten worden uitgereikt aan elk hoofd van een gezm met ten minste twee minderjarige kinderen dat voor het hieronder vermelde aantal gezinsleden een gezamenlijk jaar inkoraen heeft hetwelk minder bedraagt dan het achter dat aantal vermelde bedrag gezinsleden minder dan f 1050 gezinsleden minder dan ƒ 1400 gezinsleden minder dan ƒ 1750 enz enz dus per verder gezinslid telkens ƒ 350 meer gezamenlijk jaarinkomen b V voor een gezin van 9 personen is de grens dus 9 x 350 = ƒ 3150 Bij de uitreiking van de textielkaarten zullen geen punten worden in gehouden Ten behoeve van de inwonenden van instellingen me vaste bevolking b v kloosters zullen textielkaarten voor ieder dezer inwonenden worden verstrekt Boter en vetkaarten Evenals dit bij de eerste uitreiking van boteren vetkaarten het geval was zullen in het algemeen boterkaarten worden verstrekt doch personen ot gezinnen waarvan het jaarinkomen over 1940 minder ijcdroeg dan het hieronder vermelde bedrag kunnen desgewenscht voor vetkaarten in aanmerking Icomen Vetkaarten kunnen derhalve uitsluitend aangevraagd worden door ptx sonen die betKMiren tot gezinnen welke vooc het hieronder vermelde aantal gezinsleden een gezamenlijk jaarinkomen over 1940 hadden dat minder liedraagt dan het achter dat aantdl vermelde bedrag j ersoon minder dan ƒ 1000 gezinsleden minder dan ƒ 1100 gezinsleden minder dan ƒ 1200 gezinsleden minder dan ƒ 1300 enz enz dus per verder gezinslid telkens f 100 meer gezamenlijk jaarinkomen Ieder der leden yan b v een gezm tiestaande uit acht personen met een gezamenlyk jaarinkomen over 1940 van minder dan f 1700 kan dus desgewenscht in aanmerking komen voor een vetkaart Tën behoeve van kinderen die geboren zijn op of na 2 Februari 1936 zal slechts een halve boter of vetkaart worden uitgereikt Personen die zwaren of zeer zwaren arl eid verrichten komen in aanmerking voor extra vet kaarten dus ook indien zi bij de gewone uitreiking boterkaarten ontvangen Zij die zwaren arbeid verrichten ontvangen een halve vetkaart extra en zij die zeer zwaren arbeid verrichten twee heele vetkaarten extra De beoordeelmg of iemand zwaren dan wel zeer zwaren arbeid verricjit berust bij den plaatselijken distributiedienst Aanvraagformulieren Degenen die overeenkomstig het Ijovcnstaande m aanmerking kunnen Jsoraen voor toeslagkaarten voor textiel tielof voor vetkaartien dienen op nader door de plaatselijke distributiediensten te bepalen dagen een daartoe bestemd formulier bu deze diensten af te halen en ingevuld wederom in te leveren Personen die behooren tot gezinnen waarvan het gezamenlijk inkomen boven de aangegeven grens Ugt behooren dus geen formulier af te halen evenmin als zu die niet voor vetkaarten en toeslagkaarten voor textielproducten in aanmerking wenschen te komen Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat het niilen van boterkaarten tegen vetkaarten na de uitreiking niet meer zal w rden toegestaafu ioHCftHlaoH Zon op 942 onder 1738 Maan op 22 08 onder 10 57 Men b verplicht te verdan teren van tonM derfian lol a zonsopkómst a LanUama van voertni cn I moeten nnr na zonionderI gang ontftoken worden