Goudsche Courant, zaterdag 18 januari 1941

VVEEDE BLAD ZATERDAG 18 JANUARI l Al büstemla d ITSCW Ï hur LEGERBER CHT VAN HEDEN Ia b 1 op Lonaen ch ttBition be ge t lm Inde ouder e Al nder one in e e dien 1 tot oowel iik alt ttond niien n b oord k n UI T ver j wai oerea r van elten chool ol b k te £ houder e vaa t ge voor bouwgcrlijk jaten erefor li was as hy kerk hy oen er ver meeme plaat unctwi hieden aat te ning j 3 b£vcl van de Weemiachl ï rfipporteert het tot ten i 28 000 b r t vüan rvanT W0V r t vüan yike w Svaardyscheepsnuinl € l iwapen hctlt gisteren vcr rfaarbn een Lond2i bch sta al I bemamiingen ion u rcfL s waar op de apoor fflen utten Vannacht hebij Le cevi chtsvliegers ea C de Enselsche w=slkuat met UV6 va ten ovond en werden i voor BntsJhe havens gekgd i j t voor de oorlogvoennE be T doe en in Londen bestookt J fcliike vliegtuigen werden == en een derde toestol v jj T e iifi n machJieE wordsr TAl 18 LEGERBER CHT VAW HEDEJV Tcegenomen kedrüvigheid in Cyren ica iWA XE I IN ALBANifi 7afge£lagen i o Ve smi c lilftericlH no 220 Jh ïet r tliaan ci e boofdkwarüer Ei fïSor hct elf die kser aan fcnteh frontzundevüaBxi Jiike to ewSl u n 5Jiemendete d iddel hc bU de waren d toen et vuur Uchte klccf S it deze ijn via Img te voering daarc ND AG voorm urg uit ndewey voorjB aoisté am 3 H Sowjet Rusland eert Peter den Groote Standbeelden die in 1917 van hun voetstuk werden geworpefï in him oude glorie hersteld Verwantschap tusschen de politieke doelstellingen van Peter I en de tégefiwoordige machthebbers igh£id v xfr 1 = n cmon van veldIcns en van psiroUles aan t Iront uiTobrosk Tiitónj een vyKndö yken luchtaanis een Hurric n2 dooir het afwecT tiéut Be rg ha£ld Aan h£t Ircnt van Djarabosb hebben vüEgluigen VijandeUjke troepen gEmechosisecrde middelen met irrren en machinegsweervuur be ïokt In Oost Afrika zijn vijandelijke pant rwagens di2 een van onze posten aan t front van den Soedan genaderdiren op de vlucht pcdreven Aan hetmnt vsn Kenya hebben wy een aanhl van vijandeliike strijdkrachten telke door vliegtuigen en gevechtstagens fcsteund werd afgeslagen enfcn vijsnd zw ire vcrliï7cn to gefcscht Onze luchtmacht heeft ii 6talktin en magaziincn vpn de vijanS ike bas s te Port Soedan gebombarteerd Vijaridch ike luchtaanvallen opBudduga BErbïra Diredwvo Jfe BI TobeUi hebben geen schade vcrr blikt rw In den ochtend ran 47 Januari h eft Bc vijand een luchtaanval ondernomen tp een van onze brses in den Dodecafccsus Dank zij t afwcirgeschut werd Be aanvul afgtslspen De bommen vieSen in liet apen veld tonder chade aan e ricliten AZIf AANVAL VAN THAIUNDSCHE TROEPEN lardnekki fe tegenstand gebroken Een ThaUsndsche strijdnukcht van WiEtR ks duizend man met artillerie avalerie heeft Pakse atn de ovyr lijile vu de rivier de Mekong gtbom Wdeerd aldus een beridit oU Indo Olim oBtvangen tone enkele dagen lal blijken of Hiailandsche troepen oprukken l Pakae nu rij de M uinx over Wn ken rijn De Franscb Indo Chi lie troepen hebben Woensdag taekkieen tegenstand tegen dezen aral geboden door tegenover Pakse den aever van de Mekong deTmi Ueve stemngen te betrekken maar hnn ♦ tnet werd door de Thailanders ge M e de grens in beneden Laos Itteden bij hun poging tot een op Pakse Oe operaties van Indo CWna ns een bericht uit Hanoi dat te ly ontvangen is heeft de beide ste digen aan de geheele grens tus 21 e en Thailand rust gele k u P Januari ïijn er itrTi 8en voorgevaUen in de t 1 Hocet Bassao tusschen een mpagnielndo chineesehe infanterie wpen n Thaüandsche afdeeü dj rbatabon sterkte fa Eunste van de Fran ehe geëindigd zijn Ïndo Chini f geve Jiten tusschen a en Hiailand NSCire STAP TOT LEGGING srrJu l gezant te Bangkok en een uurmmister Songratn ge boft ï Thailand tifh c ondernemen om iBs di tbreidendc conflict Chm joff Thailand en Indo k Z T g lyk te regelen fpn f j aangenomen dat om de een fr T genomen W ideiM ec proken is Kiïeder te doen staken OEPEN BEZET clita2t ginoleaan ln h i Engelsche p ê den Da vevklarlngen van Huil CHEEN JAPAMSCH COIOMGNTAAR De Japansche regsering heeft besloten htt stilzwijgt n te bewaren ten aanzien van de verklaringen van den Amenkaanschen minister van Buitenlandcshe Zakjr Cordell Huil vooi de commiMie van Buitenlandïche Zaken zoo meldt de Jomioeri S j i m boen Van belang acht het blad evenwel de rede in den Landdag van den minister van Buitcnlandsche Zaken MatBoeoka waarin hij naar men verwacht zal uitweiden over de betrek kingsr tusschen Japan en de Ver Staten De minister zal doze rede uitspreken op 21 Januari a £ ENGELAND Duitsche aanval op Swansea REUTER OVER DE VERWOESTINGEN OP MALTA In den afgeloope nacht hebben Duitsche gevcchtsafdeelingen aanvallen gedaan op de Britsche haven van Swansea gelegen aan den mgang van net B istoikanaal Door de weersomstandigheden begu stigd konden de doelen goed waargenomen en met succes met bommen bestookt worden aldus het D N B De doek en haveni istailal es werdert zwaar getroffen en de opslagloodsen in brand geworpen Vele kleine en een aantal grootere aranden toonden het succes van de Duittche aanvallen Bovendien werden eeniEe andere Britsche havens roet mi ien versperd Den jongsten aanval van hot Duitsche luchtwapen op de haven en de vestingwcrken van Malta noemt Reuter een der hevigste aanvallen van dezen oorlog H t Engelsche persbureau wijst voorts op de uitgebreide verwoestingen wcll e het bombardement heeft aangericht SCANDINAVIË VERSPREIDING VAN GEROCHTEN IN DENEMARKEN STRAFBAAR De minister van Justitie heeft in het Folketng een ontwerp voor een tijdelijke toevoeging aan het Wetboek van strafrecht ingedi ir d Dit ontwerp bedreigt onder meer verscherpte straffen tegen de verspreiding van geruchten Wie geruchten verspreidt welke de belangen van het land in de betrekkingen tot het buitenland kunnen schaden kan veroordeeld worden tot Iwete hocht riB of gevangenisstraf tot een jaar Verspreiding van berichten over militaire aangelegenheden wordt met levenslange gevangenisstraf en in minder ernstige gevallen rqet een gevangenis itraf van terminste een jaar gestraft Het venster naar het Westen De industricdiseering Toen in 1917 de revoluties ormen over Petersburg en Moskou laaiden richtte de woede der volksmenigten zich in opvallend sterke mate tegen de standbeelden van Tsaar Peter den Groote Zü werden beschouwd als n symbool van kapitahslischeond drukking Was Peter niet d schepper geweest van de autocrati der Tsaren de schepper van het moderne Rusland dat door de bolsjewiki vernietigd werd en op welks puinen men een nieuwen heilstaat bouwen zou Wie heden ten dage door Ruslands groote steden dwaalt zal tot ziin verwondering opmerken dat de standbeelden voor Peter den Groote hun oude plaats weer hebben teruggekregen Zü zün in den loop der laatste twaalf maanden zonder veel ophef gereslaureeird en weer op hun voetstuk geplaatst Dit is echter niet het eenige opmerkelyke feit in verband met Peter den Groote Enkele jaren geleden rchrrei een der meest begaafde Russische sd rijvers Alexej Toisloi reeds een biografiscben roman over Peter die ook in het Nederlandsch werd vertaald en waarvan helaas het tweede deel nog niet verschenen is Maar daarnaast js thans een tweedeeiige film verschenen over het leven van dezen grooteji heerscher en tenslotte is door een der Russische staatguitgeveryen een vierdeehgc biografie gepubliceerd van de hand van dr M N Bogoslowski een man die niet aUeen geen C immunist is maar zelfs geen marxist Zoo faelanf weiikend werd deze Peter de Grootebio grafie geacht dat men over de Ixiurgeoisislisehc mitelüng van den auteur ïooElï de Prawda hei tioemt is hecnI geslapt de lellen die er aientengevolge an kleefden op den koop toe heeft genomen en zyn levenswerk openbaar beeft gemaakt Men ai moeten toegeven dat hier gesproken mag worden van een opyaller de verschuiving der appreciatie Er i diad men is Fetr c r Cr aan waardeeren gaan zien in de juiste I Het opbrengen der Mendoza ENGELSCHE VERONTSCHULDIGING JEGENS URUGUAY De Britsche gezant te Montevideo heeft aan den minister van Buuenlandsche Zaken van Uruguay de onvoorwaardelijke verontschuldigmgen van de Britsche regeering aangeboden wegens het opbrengen van het Fransche s t Mendoza door den Britschen kruiser Asturias binnen de territoriale wateren van Uruguay Als Engeland toch verliest DAN GAAT AMERIKA 20 JAAR LANG BC WAPENEN ALDUS KNOX De minister van Marins Rnox heeft voor de commissis voor buitenlandsche zaken uit het Huis van Affeevaardigden near aeNew York Times nog meldt op de vraag wat de Vereenigde Stalen zouden doen ingeval Engeland ondanks de hulp uit d Vereenigde Staten ds ncdcTlaog zou lijden geantwoord dat de Vereenigde Staten dan de grcotsio vloot het sterkste luchtwapen en een reusachtig leger zouden vormen en twintig jcar lang niet ander zouden doen dan bewapenen Hel voorsl l om van En land don af tand van steunpunten in West Inr iie te sischen wees Rnox van de band ZWITSERLAND DE GEÏNTERNEERDE FRANSCHE SOLDATEN De Zwitsersche Bondsraad heeft aan de Fransche regeering medegedeeld dat binnenkort een begin zal worden gemaökt met het terugsturen van de in Zwitserland geïnterneerde ü OOO Fransche soldaten FRANKRIJK Geen collectief ontslag der regeering OFFICIEELE TEGENSPRAAK Uit Vichy wordt gemeld dat aldaar de volgende officieele teg r spraak is gepubliceerd Officieel wordt het te de buitenlandsche pers verschenen bericht tegengesproken volgens hetwelk leden van de regeering collectief hun ontslag zouden hebban ingediend om aan maarschalk Pétain gelegenheid te geven een nieuwe regeering te vormen verhoudingen En het is geen toeval dat dit juist thans geschiedt Want wie even stil staat by deze legendarische tsarenfiguur en zich verdiept in zyn politieke doelstellingen die zal zonder inspanning tot de conclusie konien dat veel van de politiek en veel van de doelstellingen van Peter den Groote hoe jnerkifraardig het ook jnoge schijnen vftTvant zijn aan die van de huidige Russische heerschers PETER DE GROOTE Naar een schilderij van C de M3or Peter die in 1689 aan t bcwir d kwam opende zijn toen nog hallAziatische rijk voor de estersche beschaving Tweemaal maakte hy een reui naar het Westen de eerste m 1B97 96 naar Nederland en Engeland een tocht in het kader waarvan ook zijn befaamde verbliif in Zaandam valt de tweede in 1717 tien iar jr later Veel van hetgeen hij in het Westen zag voerot hy in Rusland in Jonge Russen zond hy erheen knappe Westersche scheepsbouwers mft r leurs krijgskundiger en medici wist hn ertoe te bewegen naar Rusland te komen Hy voerde de Westcrsche tydrekening iri verbeterde de handels vetge ving moedigde de industrie aan en den mijnbouw hy liet kanalen graven en wrgm aanlcBfen breidde den veestapel uit kortom hij ontsloot Rusland RAAD VAN BESTUUR IN ARBEIDSZAKEN E iheid van optreden in werkgeverskringen Van officieele zijde wordt het volgende medegedeeld In overleg met de daarvoor in aanmerking komende officieele instanties is door de werkgeverscentralen t w net Verbond van Nederlandsche Werkgevers het U K Verbond van Werkgeversvakvereenigingen het Verbond van Prot ChrisL Werkgevers in Nederland en Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden apgericht een centraal orgaan voor de behandeling van sociale aangelegenheden genaamd Raad van Bestuur in Arbeidszaken Aan dezen Raad van Bestuur hebben genoemde centrale werkgeversorganisaties volledig haar bevoegdheden en werkzaamheden op het gebied der sociale wetgeving benevens ten aanzien van het terrein der arbeidsvoorwaarden gedelegeerd Besloten is derhalve dat genoemde centrale werkgeversorganisaties op het zooeven omschreven gebied met meer zelfstandig naar buiten zullen optreden en zich zullen bepalen tot de interne voorbehandeling van zaken die in den Raad van Bestuur in Arjeidszaken aan de orde komen De thans tot stand gekomen Raad van Bestuur zal bestaan uit vertegenwoordigers der voornaamste werk eversvereenigingen in de verschillende bedrijfstakken die zich bezig houden met de behandelmg van sociale aan5e egenbeden Het ligt in de bedoeling dat ui den Rasd van Bestuur een uit 7 leden bestaand dagelyksch bestuur zal worden aangewezen De secretarissen van voornoemde CE ntraie zullen rtiet advise§rende stem in dit dagelüksch bestuur Stting hebben Het dagelüksch bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter terwijl als gedelegeerde van het dagelijksch bestuur zal optreden mr B C Slotemaker te Wassenaar De taak van den Raad is ten aanzien va nde sociale wetgci ir gf en op het gebied van de arbeidsvoorwaarden als volgt omschreven a De georganiseerde werkgeversten overstaan van de bevoegde autoriteiten en anderen te vertegenwoordigen b Te bevorderen dat op deze gebieden tusschen de georganiseerdewerkgevers een zoo groot mogelijkesamenwerking tot stand komt waarbij voor het Westen zooveel in zijn vermogen lag Daarnaast was hij inderdaad de grondlegger van de autocratie der Tsaren n ten slotte was hij een vorst die niet tegen een oorlog opzag Een en twintig jaar lang voerde hij stryd tegen de Zweden om het bezit van wat wi tegenwoordig de Randstaten noemen Daarnaast had hy met zi n kozakken herhaaldelyk conflicten evenals met den hoogen adel en tenslotte dient vanzelfsprekend de aandacht te worden gevestigd op den tegenhanger van kiin strijd teejin de Zweden zyn strijd tegen de Turken om een uitweg voor Rusland naar de Middellandschr Zee Tegvn Zweden in de 18e tegen Finland in de ZOste eeuw f v De een en twintigjarige strijd tegen Zweden en de stryd ven Rusland tegen Finland in 1939 en 1940 zy toonen een groote verwantschap In wezen immers was de inzet dezelfde Zweden bereikte onder Karel Xn een hoogtepimt van zijn macht en indien het erin geslaagd zou zijn Peter weerstand te bieden te overwinnen zou het zich wellicht zeer lang gehandhaafd hebben in de rij der Troote mogendheden en in ieder geval Je ontwikkeling van Rusland geruimen tiid tegen hebben kunnen houden Peter de Eerste zag dit in Hy wilde een vrijen weg naar Wrst Europ i een zeeweg En hi stelde aUe pogingen in het werk om dien zeeweg te openen Hy slaagde T eeds enkele jaren na het begin van den stryd kon hij op veroverd gebied zijn nieuwe hoof dstnd Petersburg stichten later vielen de randstaten en een groot deel van Finland waaronder Viborg in zijn han den De Zweden moesten uiteindelijk berusten in den afstand van deze gebieden Rusland is er heer en meester over gebleven tot het einde van den wereldoorlog Toen ging Viborg toen pirp ook het gebied der Randstaten verloren En men mag wel zeggen dat een er voornaamste beweegredenen voor de vorming der Bnlt sche staten geweest is de afsluitmg van Rusland van l Een lange baarddracht was een coorn in net oog van oen C aar die ook op du gcb ed zijn Westerscne opva ting n wilde laten gelden Op last van Peter den Qrooten moesten de vooraanstaande personen hun baard laten knippen Een kapper in het mo krne cestuum ontdoet een ea man van z jn baard Foto uit Alg er Vad Gestn door dr E Rypma ton aanz en van de regeling der sociale i lmgen m de ver t iillende be r t i liken zooveel niügjlijk raar ceuiield van beleid wordt gestreefd AK us is op sociaal tencin eenheid van optreden in werkgeverskrin en geAJaaiuorgd De Engelsche lucht aanvallen GEEN SCHADE AANGEKICHT Officieel wordt medegedeeld dat Engelsche vliegers op slechts enkele plaiÉitsen va ons land bommen hebben geworpen Schade is niet aangericht aangezien alle projectielen in het open veld ziin tsrechtgskomen Ten aanzien van t gisternacht necrSeschoten en brandend neergestorte lïlngelsche vliegtuig kan nog worden medegedeeld dat nog een derde lid van ée bemanning is gevonden en gearresteerd De drie overige inzittenden het toestel had een bemanning bestaande uit zes koppen ziJn bij het neeirstorten gedood Men heeft de lijken gevonden en borgen Eiken dag op roof uit JEUGDIGE DIEVEN AANGEHOUDEN Voor honderden guldens buitgemaakt In eenige van de laboraioria te Utrecht werd sinds den zomer van het vorige jaar telkens het een en ander vermist Studenten die practikum Uepsn misten telkens jets uit de zakken van hun jassen Nal verloop van een paar weken kwam geen der studenten met veel geld of waardevolle voorweroen op practicum daar dan de kans oestond dat dieven hun slag zouden jlaan Een onderzoek werd ingesteld maar leverde niets op Wel werden er nadat de studenten zoo goed als geen leid me meenamen naar het laboratorium vrijwel eiken dag rijwielbel stingmerketf van de fietsen ontvreemd Dit euvel nam zoo n omvang aan dat de vele studenten het tieter vonden hun fietsen onder te rengw m een stallinj in de buurt van tó laboratoria waar zij werkten inplaats van de rijwielen te plaatsen in de stuientenloods En maar steeds wist men niet dat de daders zoo dichtJjij te vinden waren en dat men bij wijze van = prclïen elkfTi dag met de dieven in ge ijrc K was Eindelijk echter viel het op dat een der laboraloriumjungèns die maar enkele guldens per week verdiende zooveel geld uitgaf dat men zich ging afvragen waar de jc ngen het geld vandaan haalde om den geheelen dag te rocken en te snoepen Toen deze 17 jange jongen gehoord werd viel hii si gauw door de mand Hij bekende gëdui rde een half jaar met een anderen bediende van hei laboratorium de Oostzee Deze afsluiting heMjen de Russen met moeite verdragen En de eerste de beste gelegenheid die zich voordee d om dfe in 1918 verloren posities te herstellen hebben zy met beide handen aangegrepen Weer liggen langs de Firsche kusten de Russische strategiscne steunpunten en weer wOrden de Baltische kusten door dé Russen beheertehtl Het IS dus geen toeval dat de Russen thans aan Peter den Groote terugdenken Afsluiting van het Westen werd als een belemmering van Ruslands opbloei beschouwd niet alleen door den eersten Peter maar evenzeer door de tegenwoordige machthebbers Daarnaast bewonderen de tegenwoordige Russische leiders in den grootsten vorst uit het Huis Romanow ijn industriaiiseeringsprojecten Peter de Groote zag met zyn geniale bhk reeds toen dat Rusland wilde het groot worden groot zyn en groot blijven handel zou moeten dry ven fabrieken zou moeten habben m geen geval uitsluitend iandbouwstaat zou mogen blijven En streven de Sowjets er niet vanaf den eersten dag van hun be w nd naar het land te industrialiseeren en in ieder geval een goederenruil met het Westen te bewerkstelligen die Rusland ten ze en moet strekken Duitschers en Russen vleii n zich door hun economiscne accoorden van 1939 en 1940 deze ruilmogelijkheden te hebben geschapen Beiden verwachten er groote voordeolen van En beiden blikken terug op Peter den Groote die reeds ecuwen geleden de gedachten koesterde die thans tot werkelykheid geworden jyn Vandaar de toenemende bewondering in Moskou voor deze magistrale figuur die ziin tijd ver vooruit was en herhaaldelyk geremd werd door zijn lydsomstandigheden Maar die poli eke en economische riehtliinen trok die ook thans nog niets van hun actua itf u verloren hebben Sowjet Rusland eert Peter den Grooti En dal is geen toeval kleine en groote diefstallen te hebben Uleegd an dat zij al maanden lang eiken dag op rooftocht waren gegaan Hierop waren de beide jongens vsn 17 jaar voor den commissaris van politie geleid Zij gaven toe voor honderden guldens te hebben gestolen om het te besteden aan rookartikelen snoeperijcn en bioscopen Zij hadden niet voL doende zakgeld om naar hun zeggen genoeg van het teven te kunne genieten De een bekende eerst van een student een bedrag van twintig gulden te hebben weggenomen en enkele weken later van een anderen tudent een biljet van honderd gulden te hebben verduisterd Hun ongure praktijken deden zü op een bepaald geraffineerde wijze zoowel onder hun werk abi des avonds als het laboratorium geslotsn waa Dan lieten zy een deur op een kier staan en desnoods verschaften zü zich toegang tot een der gebouwen door middel van braak Zij namen dan weg wat zü konden gebruiken Van de gestolen gelden werd zoo goed al niets op de daders teruggevonden De knapen zijn ter beschikking gMteld van de Justitie De ondergang van de Soemba ZESTIEN VERMISTEN Ds Stoom vaart Maatschappy Neder land dealt ons mede del zy uit NewYork telegrafisch bericht heeft gehad van den Versten stuurman van het s s Soemba dat de gezagvoerder J E Leguit uit Amsterdam de tweede atuurman F Legg r Emmon en de volgende leden van de bsmann ng vermistworden bootsman A Kok Egmondaan Zee timhierman E Middelberg Amsterdam kwartiermialcer S P osma Woemerj de matrozen C A Heyjer Amsterdam P van Duyn Jzn Katwyk aan Zee D Visser Pzn HollumAmeland J van Duin Adzn Noordwyk aan Zee C van Duyvenbode Katwyk aan Zee de lichraetroos W Woonink Amsterdam deoliediedenK Th Hamstra Amsterdam J Ase Amsterdam A Greuter Monnikendam de hofmeester W C de Boer Hilversum en de kpk S Haantjes Amsterdam VERBOND VAN BANDELAREN IN CHEMISCHE PRODUCTEN IN NEDERLAND OPGERICHT Opeericht is een Verbond van handelaren in chemische producten in Nederland gevestigd te Amsterdam Het bestuur van dit verbond is samengesteld uit de volgende leden G HMner Gverveen voorzitter J J Scheepbouwer Dordrecht secretaris J Huisman Haarlem permingmeester W A Dekker Bloemendaal en A L P van den Gevel Rotterdam Aan dit vertmnd dat op het oogenblk circa 60 leden telt is een bureau verbonden dat onder leiding staat van den heer G J Teppema en gevestigd is te s Gravenhage Joz Israëüptein 7a SPORT BILJARTEN KAMPIOENSCHAP HOOFDKLASSE KLEIN BILJART De wedstryden om het kampioenschap iioofdklasse klein biljart werden gisterpn te Amsterdam voortgezet Die uitslagen luidden p brt h s a g gem Brandts 400 22 83 18 18 v Leeuwarden 344 22 83 18 18 Hoogland De Wied 400 186 15 15 B9 63 26 66 12 40 Buitekant Geestman 179 400 17 17 29 79 10 52 23 52 Haberer De Wied 326 400 32 32 50 68 10 18 12 50 De Cock Haberer 254 400 29 29 38 91 8 93 13 79 Geestman Brandts 400 290 28 28 114 44 14 28 10 35 LUCHTVAART NIEUW TYPE DUITSCHE BOMMENWERÏER De Foeke Wulf Kurier De VoelkischerBeobachter publiceert een foto van den nieuwslen grooten bommenwerper der Duitsche luchtmacht het Focke WuU vliegtuig Kurier Het blad wyst er op dat dit een viermoiorig toestel is voor den langen afstand dat zich ontwikkeld heeft uit het bekende verkeersvliegtuig Condor hetwelk wereldrecordvluchten naar New York en Tokio beeft ondernomen Dit gnwte gevechtsvliegtuig dat geweldige vrachten aan bommen over verre afstanden meevoert heeft den laatsten tyd door de vemiet mg van tal van schepen ver in den Atlantischen Oceaan aan de Britsche scheepvaart aanzienUjke verliezen toegebracht De bemanning van deze machine die met talrijke machinegeweren en kanonnen is bewapend bestaat uit zes man Een inrichtmg tegen de afzetting maakt het mogelyk aen allen bij alle weersgeEtel eden te indernemen De vier motoren verleenen den Focke Wulf Kurier een hooge snelheid KERK EN SCHOOL GEREF GEMEENTEN Beroepen t Middelhamis ds M Hofman te Moercapelle NEO HERV KERK Het provinciaal kerkbestuur van Lie ar d heefl gisteren tot de Evange lui nmg m de Ned Herv Kerk toe tpn den heer E J van Tuil te Bus I cinrtnant te Utrecht B ro pon te We= broek ds J B Cultus Ie Doornspyk