Goudsche Courant, zaterdag 1 februari 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 1 FECRUARl i Groote animo voor volkstüintj n totaal heeft de gemeente 80 000 M gr beschikbaar gesfeld waarop 270 bewo hun voedselgewassjen gaan telen Goede opzet en prettige samenwerking Naar aanleiding van de mededeelin Tan B en W a i den raad van 21 Januari j 1 dat O hun voorstel um in principe te beaiuiten tot verlenging der concessie aan de N V Gouosche Waurleiding Maatschappu tcrutnémen bebbtn corasnissanssen d Waterleiding Mu aan B en W het Volgend schryven gericht X e toon van uwe mededeeling do 21 dezer aan den raad uwer gtmLente stunt overeen met oie welke wy hebben mogen beluisteren in uw schrijven aan ons coUege van 9 Januari jl wi betreuren dit ten zeerste omdat wu er oprecht naar hebben gestreefd verbeteringen te brengen in de verstandhouding lusschen ii t gemeenteoestuur en onze Maatschappij ware wyien de heer itonktr esiyds üd van den gemeenteraad nug m Uven dan zju ny dit ongetwyfela hebben bevestigd Naar aanieimng air uw bov nvermeia schrijven met bylage wenschen wy het navolgende op te m r en zuiks meer speciaal ter rectificatie en aanvuiljng van den inhoud uwcr medtaeeüng aan den raad Voor onze Maatschappij bestond er geen enkele aanleiding om reedsin 1937 onclcrhandelmgen met uwcollege te openen ter verkryging van conccSsieverlenging de thans loopende concessie eindigt eerst op 31 December 1945 en laat aanhet gemeentebestuur de keuze om alsdan ofwel het bedrijf onzer Maatschappy over te nemen op de voorwaaruen m de concessie bepaald ofwel de aan haar verleende concessiezonder meer te verlengen De onderhandtungoi tussch nuw college en onzen raad zyn uitsluitend het gevolg geweest van een figrsooniyk contact tusschen wyeh burgemeester Uaarlandt en onzen overleden directeur dr van Ricschoten waarby de vraag schynt ter sprake te zijn gekomen of onze Maattchappii wellicht bereid zou gevondA woraen eenig deel van hare vnnst oie een sterk stygende lyn vertoonde aan de gemeente af te staan Aanvankelyk hebben wü dit afgewezen omdat daarvoor naar onze mening geen aanleiding bestond na ampel overleg hebben wy ons echter ter bevordering van een betere versiandliouding tusschen het gemcentetiestjiur en onze Maatschappij oereid verklaard tot dit doel aan aandeelhouders een voorstel te doen onder voorwaarde dat overeenstemming zou zün te bereikan over verlenging der aan onze MaatEChappii verleende concessie deze oorwaarde leek ons alleszins redelyk Geen bindende afspraak Ter bereiking van dit doel heoben aUeteersl oe nteren W F J M Krul miecieur van het Byksbureau vuoi Dnnkwaieivüurzi ning namens uwe gemeenie en wyien ox van KietschutJi namens onze Maaiscnappy geheel onverbindende voorbei eidcnue besprekingen met elkanaer gev eru zuiKs ter inleiding van aaarop te volgfn onaerbandeüngen Vervolgens zijn ue onderhandelingen geopend tusschen uw colkge een rzytis en dr van Ricischoten met mr L K K van Éyck als raaosman van commissarissen anderzyas deze ondernandehngen hebben geleid tot vasts leliing van ae voornaamste nchtlynen die den grondslag zouden vormen voor de te ontwerpen definitieve voorstellen die aan d raad uwer gemeende en aandeelhouders onzer Maatschappij ter goedkeuring zuuden worden voorgelegd Alhoewel volmaakt overbodig wenl wederzijds herhaaldeiiik betoogd dat geen enkele afspraak partyen niu binden zoolang de raad nwer gemeente en aaudeelhouders onzer MaalschapPÜ hunne goedkeniing daaraan met badden gehecht m Uw college heeft aan ons te kennen gegeven vooraf een principebeshfsing van den ad der gemeente te willen uitlokken dm te weitfl of er voor uw coUege aanleiding oestond ae onderhandelingen met het bestuur onzer Maatsenöppy te continueeren Wy hebben u doen weven dat wij te het volgen van dezen weg geen bezwaar hadden maar dat wy hst op prys stelden van den inhoud van uw voorstel aan den raad uwer gemeenie vóór de indiening daarvan te mogen kennisnemen opdat daardqpr misverstand in de toekomst kun worden voorkomen Uw college heeft gemeend aan dit versoek niet te moeten voldoen en u heeft op 28 November uw voorsUl np 1S $ bU den raad ingediend mder dat wü tevoren van den inhoud van nw voorstel kebben kannen kennisnemen hetgeen wU oltennale betremren ent op Zaterdi 3 November eeft U enkele exemplaren van bedoeld vomitel ten kantore onicp laatwihappU doen beurgen Persoonlijke meening van mr Van Eyck X IV Onze raadsman mr Van Eyck thans commissaris onzer vennootsc ap heeft u op 6 December jl o m schrif telyk medegedeeld dat in het alge meen genomen het verloop der onderhandelingen inhet voorstel wel een juiste weergave had gevonden dat hem echter enkel paisagejniet geheel juist of onvolledig voorkwamen in verband waarmede hij oji heeft gewezen op ketgcen werd geschreven omtrent den Inèpnd der bepaUng regelende de ev ame van het bedryt bij beëindiging der concessie alsmf ep den inhead van bh 19 sub 3 Waterleiding Mi antwoordt Er was geen accoordverklaring van commissarissen met de raadsvoordracht Wel nooa opgetreden sinds in beginsel overeen Btemming was bereikt omtrent de rich jnen Maotschappif zal ondanks afspringen der onderhandelingen aandeelhouders voorstellen uitkeering van overwinst aan de gemeente te doen dat hen in het hUzonder de passage had getroffen waann wordt gememoreerd dat de mogeUjkhe d van verplichte aansluiting op de Haagsche Lekwaterleiding niet uitgesloten mocht worden geacht dat de principe beslissing van denraad behoorde te worden afgewacht en by voortzetting der onderhandelingen nader zou worden aangegeven op welke punten de redactie van het voorstel hem niet geheel juist of onvolledig voorkwam dat hü echter gemeend heeftdit alles vóór de beusauieliag viui dit voorstel op 12 Decembei in den raad onder de aandacht van uwcollege te moeten brengen dat nU geen gelegenheid had gevood D om bet voorvtci van B en W aan den raad ter beoordeelms aaJB commissaiissen onxer Maatschappü voor te leggen Vit bet bovenstaande blijkt dos overdBidelük dat mr van EycU slechts lün persoonlijke meening heeft te kennen gegeven en dus niet geschreven heeft maózls uw college ten onrechte veronderstelt namens Commissa Het heeft obs bevreemd dat uw college geen aanleiding heeft gevonaen in eenigerlei vorm op dit schrijven vaii mr Van Eyck te reageeren Positie van commissarfasen tegenover aandeelhouders V Tengevolge van de toevallige omstandigneden dat uw voorstel op 12 December niet in den raad kon wuiden behandeld hebben wy gelegenheid ge ad nog eens ampel met elkander van gedachten te wisselen zulks mede in verband met ons oor onzen tegonwoordigen directeur dane mededeelingen omtrent zyn inaiehten betreffende de waterwinning met den inhoud van uw voorstel aan dm raad en de intusschen bekend geworden drastische verhooging van de winstbelasting Wij hehben ons gerealiseerd dat wü als commissarissen verplicht zijir tz t van de verandeixle inzichten en gewijzigde omstandigheden en feiten m dedeeüng te doen aan onze aandeelhouders die recht hebben om door ons volledig en objectief te worden voorgelicht Eenerzyds dit beseffende maar snderzAJds ook wetende dat wü in onderling overleg met uw coUege de richüynen hadden vastgesteld die als grondslag voor nadere definitieve voorstellen zoudai moeten dienen hébben wjj het fair geoordeeld om nu de gelegenheid zich daartoe toevallig bood uw college van onze zienswijze in deze te doen blijken hoe deze houding door u is gewaardeerd is thans wel gebleken Naar onze meenJng miskent uw college ten eenenmale onze portie in deze als commissarissen tegenover aandeethooders en daar ligt het zwaartepunt van het gerezen geschil Hadden de hierboven gememoreerde feiten en omstandigheden zich niet voorgedaan dan zouden wü zonder meer de principe beslissing van uwen raad hebben afgewacht om daarna by aanvaarding van uw voorstel door den raad 4e onderhandelingen met u te hervatten nadat alsdan overeenstemming tusschen u en ons was verkregen omtrent de redactie van de nieuwe I concessie voorwaarden en de nieuwe statuten zouden wü de voorstellen aan onze aandeelhouders ter goedkeuring hebben voorgelegd VL Uw college heeft gemeend in de g evoerde onderhandelingen een goede gelegenheid te kunnen en mogen vinden om een gemakkelyke naasting van het bedrijf onzer Maatschappü in de toekomst voor te bereiden en deze bedoeling die wy hebbsn aangevoeld heeft een eenigszins stroef verloop der gevoerde onderhandelingen tengevolge gehad daar wü slechts bereid waren bet afstaan aan de gemeente van een nader over een te komen doel uit de overwinst te bevorderen onder voorwaarde dat de aan onze Maatsehappü verleende concessie met een redelüken termyn zou wordai verlengd Wel nieuwe omstandigheden VU Wü ontkennen met nadruk de juistheid van uwe stelling d zich geen nova zouden hebben voorge an sedert hot moment w op in Iwginsel tusschen u en ons overeenstónming was bereikt omtrent de rfchtlynen die den grcr dslas zouden vormen voor de te ontwerpen definitieve voorstellen Het feit dat de nJenwe directeur onzer Maat ch3ppij het noodzakcUjlt achtte ten aanzien van het In toepassing gebrachte systeem van waterwinning de noodke reaerve te maken het feit dat een verplichting tot aansluiting op de Haagsche Lekwaterleiding bliü baar niet oitireslotsn moet worden geacht het feit van tfft zeer ingrlfpende verhooglng der winstbelasting en het feit dat wij hadden moeten MDstateeren dat nw voorstel aan den raad op cenige ponten onduidel k onjuist of althans ORvoUedig was deze alle waren voor ons wel degelijk nova die op lijn minst genomen voor ons aanleidirg moesten zijn u te doen weten dat wU ons verp0cht zagen onze aandeelhonders daaromtrent volledig in te lichten Wy itieen r dal u pi t fp rhti d u hn n p aa m van onze l oUvl ng conclijsiea te Uit vroeffer tUden DE GODDSCBK COUBANI MELDDE 79 JAAB CSLEDBN Uit den gemeenteraad Een adres van J V d Linden verzoekende in zijn pakhuis op de Turfmarkt 20 a 25 vaten petroleum te gelyk te mogen opslaan als het mmimum dat uit de eerste hand kan gekocht worden m handen gesteld van de commissie voor de verordeningen komt ter tafel De commissie adviseert afwyzend De heer Peeter kan ch niet vereenigen met dat advie aangezien er meer vergunning verleend wordt tot het opslaan van ligt ontvlambare stoffen De heer Viruly temt in m den heer Peeters en lou vreezen den handel te belemmeren en wenscht aJzoo de wyziging der verordening De voorzitter is van oordeel dat de handelaars in petroleum de handen behoorden ineen te slaan tot het oprigten van eene gemeenschappelyke bergplaats buiten den bebouwden kring der gemeente Bij de stemming staken de stemmen reven tegen zeven overstemming in de volgende vergadering M JAAR GELEDEN De vaart van Gouda naar Leiden is eopend door de ysp oeg De Blauwe Ster welke daartoe door de stoom bootmaatschappü De Volharding was aangenomen Van Leiden vertrok eenc boot der Volharding naar Gouda en een naar Amsterdam Het ijs in den Ryn had eene verbazende dikte 25 JAAR CBLEDEN Uit Haastrecht In deze gemeente is in het geheel voor de watersnoodcollecte ƒ 1219 69 opgebracht rekken als door n zyn neergelegd in üwe mededeeling aan den raad en daartegen protesteeren wy dan ook met nadruk Wiostbebstiag en berekening ovemame prt WD hebben lelf afgevraagd hoe uw college neent in goeden trouw en MUi heid bet standpont te kunnen volbaaden dat bü een winstbelasting vaa M straks niissehien $ of neg meer procenten de betaalde winstbelasting hij naasting van het bedrijf in mindering behoort te arden gebracht op de behaalde ezpMtatie resnltaten die tot grondslag meeten dienen voor de berekeahóg van den ever nameprijs dien nw gemeente zal hebben te betalo ternjl de gemeente na ovecnamc van ons bedrijf zelf geen instbeUstiag lal verschuldigd zijn Naar onae m eenin g is een dergeUjk standpunt ia redelijkheid niet te verded cn VIII Het beroep door uw college tegenover ons gedaan op persoonlyke toezeggingen van wylen dr van Rietschoten aan wylen burgemeester Gaarlandt resp den heer Krul komt ons volmaakt onjuist voor en wü begrüpen niet hoe uw college ertoe is kunnen komen om daarvan ter ondersteuning van zyn standpunt een argument te maken rv Wy zullen lelf zoodra wy daartoe de tijd gekomen achten overgaan tot publicatie van uw schrijven aan ons van 9 Januari en ons antwoord daarop van 15 Januari omreden wü meenen dat de inhoud van deze brieven door een ieder behoort te wordan gekend die over deze zaak wil oordeelen uwe opmerking dat u gemeend heeft in h loelang onzer Maatsehappü van publicatie van onzen brief vap 18 Januari te moeten afzien achten wy tendentieus Aangelegenheid als afgedaan besehonwd X Door onze bereidverk aring om te willen bevorderen dat aan de gemeente buiten en behalve het dividend op haar niet onbelangryk bezit aan aandeelen onzer Maatschappij ook nog extra een aandeel van 15 procent uit de overwinst zou worden toegekend meenen wy duidelyk te hebben bewezen dal het ons ernst was om te traqjiten onder de onaangename verhoudingen van het verleden voor goed lecn streep te zetten Uwe veronderstelling dat wy er blykbaar de voorkeur aan geven de gespannen verstandhouding tusschen het gemeentebestuur én ons college te doen voortbestaan ja zelfs deze nog te accentueeren lijkt ons met deze houding onzerzyds in lünrechten stryd Wü begrüpen zeer wel dat uw college heeft op te komen voor de belangen der gemeente maar u moetkunnen verstaan dat wy evenzeerhebben te waken voor de belangenvan onze aandulhoudcrs als voor die van onze afnemers eenige nreerdere waardeering voor het standpi t vanons college en wat beter begrip voor de positie van commissarissen eenervennootschap tegenover aandeelhouders had uw coUege mogelyk ervan kunnen w rhouden om onze handel wyzeop nimder hoRelyke wyze te becritiseerc i Met het bovenstaande achten wü uw schryven aan ons van 23 24 Januari en de daarby behoorende mededeeling aan den raad beantwoord c vij beschouwen hiermede deze aangelegenheid als afgedaan Extra aiU geraeeate Wij wenschen niet dat de gemeente Gouda de dope wordt v in meeniagsvcrsehillen tu sM h n nw college en oniea raad en ibismm sullen wij aiia aaxe vergadering an aaadeelhmiden voorttellen em willen goedkeuren en wel loar dat daaraan eenige bijzondere voorwaude verbanden wordt dat de verdeRing vaa de overwinst als bedoeld la art 12 anser Statnten in dier vaege sal werden gewijzigd dat van deia averwinst jaarlijks 15 procent kaa worden uitgekeerd aan de geaateote Gaada Als vanzelfsprekend nemen wij ann dat de raad uwer gemeente zyn mede werk 14 aapr de tot dit do i nood7akcU ke statulenwöziging zal veilescen Wy willen echter niet nalaten hier bü te vermelden dat wü hebben be sloten dit voorstel aan onze aandeel houden voor te leggen niettegcn staande de heer Krul die ter zake alleszins deskundig ma g worden geacht als adviseur van uw college als zgn meening heeft uitgesproken Ie dat de exploitatie van het water leklingbedryf door onze Maat schappü aan alle redelüke technische eischïn voldoet 2e dat onze Maatschappy het publiek voorzoover hem bekend behoorlyk en vlot bedient 3e dat de tarieven voor waterlevering zoowel voor huishoudelyke als vuor industrieele doeleinden zeker niet hoog mogen worden genoemd een standpunt in het verleden steeds door ons ingenomen maar herhaaldelijk a s zynde onjuist door het college van B er W van Gouda en leden van den raad inwer gemeente bestreden Wy betreuren den loop van zaken in deze uitermate maar wijzen daarvoor alle verantwoordeiükheid af Schouwburg Bioscoop LOTERIJ DER LIEFDE De niet alleen vrooHjke maar ook geestige operette film Lotery der liefde die de Schouwburg Bioscoop deze week als hoofdnummer op haar programma heeft staan heeft een byzonder aardig n tf vens orjgineel gegeven Het is het cliarmante verhaal van de liefdadigheidsveiloting met als eersten prys een be oek van 24 uur van den beroemden tenor De chef van een vergeten stationnetje is de gelukkige en met één slag wordt hij uit zyn onbekendheid voor het licht Jer publiciteit gehaald elke trein brengt nieuwe joumalist r fotografen en ra ioreporters De ch f ziet z n kans en wil het lot verkoopen Het duizelt hem van de steeds stygende bedragen van de enthousiaste bieders en ineens komt de douche met de bepal ng dat het lot onvervreemdbaarjs dïStkleine dorp raakt uit z n ru vanwege het gewicht der gebeurtenis die zwaar drukt op ieder die er mede van doen heeft En als dan de gevierde zanger arriveert is het net een kermis de hoempa blaast de schooljeugd zingt de klok beiert het publiek schreeuwt zich schor en het lawaai zwelt lot een cacaphonie waarin elk geluid onverstaanbaar is Verrassend goed is de koslelijlft eschiedenis uitgewerkt de geraffK neerde regie van Guido Brignone heeft er kleur en tempo in gebracht en een levendige schüderiijg gegenr r van het geëmotionneerde dorp Het werk zou geen Italiaansche film zijn als het niet vol was van weelderige zang Het is Guiseppe Lugo de tenor van de Scala te Milaan die zoo boeiend zinjt op de praditige muziek van Verdi Puccini en Leoncavallo De vertolkers van de hoofiroUen verkrij en in vlotte samenwerking er r oede spelhandeling waarby ver wven de anderen uiL steeks Guglielmo Sinaz die een rake en knanpe typeering geeft van den verbluftehont hutsten stationschef Een allervermakeliikste film die n r met genoegen al zien De beiie journaals en een aardige V ucht De soeurhond met Charley Chise in de hoofdrol gaan vooraf Het programma b edt verder een uitstekend komisch t ioneelpliOT TT T waarin een vaardig heer die en toepasseliiken naam Fantnsio voe sen ware virtuoos is in het bespelen van een viool in alle stander en een kosteliike narolislische imitatie geeft van een coloraluurzangeres Zi in viniingrijko clownerie w kte stTivond groote vrooliikheid en ook bewondering vr Van D ntzig io8 weer in den raad CIRCl LAIRE WAS NIET GOED UITGELEGD Daar de desbetreffende circulaire pp grond waarvan zij voorloopig van haar functie als raadslid werd ontheven in de provircie Zuid Ho land niet juist blijkt te zrn toiRCBast zal mevr j N van Dantzig Melles wee het lidmaatschap van den raad gaa i vervullen Indien zij hersteld van een TicpongesteMheid hoopt mevr Van D i t7ig de vergs ering van a s Din d i5 weer by te wonen Inbraak in pakhuis PARTIJ KOFFIE THEE EN GORT STOND GEREED Toen gisteravond omstreeks 9 uur de grossier C Noordegraaf zich naar zijn pakhuis aan de Groerendaal begaf bemerkte Hij dal iemand met een blauwe lartaam liep De politie stelde terstond een onderzoek in en toen bleek dat van een op de Geertje de Buitsteeg uitkomend raam van h t nakhuis een plank was verwijderd en dat zoo iemand birnen cekomen was De inbreker had 50 KG koffie een oartij thee en 20 KG gort weggenomen en een en ander naar buiten gebracht en daar bUikbaar klaar gezet om weg e b enfjer De komst van den eigenaar ipeft hem verrast want een gedeelte an de kcffie en thee heeft hij in de teeg achterpphfn Zelf hleek de lader te zijn verdwenen GR NDVfRFÓOP AAN DB PLATEELBAKKERIJ De V Koiinklük Plateo h Hkfrij Zuid Hollind liK r heeft gevraagd van do gem r te te moi en koopen een aan de Vest geleeen pcrce Uje gemeentefTond groot 51 c A Genoemde NV wenscht den betrokken Er jnd die heel in ps o1en ligt tiJSFf cn particiil re gebouweft n terreir en en ZfoHoende van i ecnerlei oprnbaar nu is te gebruiken voor uiibmding vat haar bedriif B en W t tlf rj firn ri rï V or het nerceeltie vnlff eri voor den prys va i 11 per c A GOUDA tniniert Met groote animo is het uitstekende idee van de gemeente om eenige stukken land voor bet gebmik als volkstuintjes beschikbaar te stellen begroet gctoige de talrijke aanvragen en thans zijn een 279 stailsbewoners In het bezit van een stukje grond In totaal is niet minder dan SO OOO MJi land uitgegeven De tydsomslandigheden zyn de aanleiding voor het gemeentebestuur geweest om op ruime wyze jan de in ezetenen gelegenheid te bieden zelf voedselgewassen te telen Men is in dezen tyd iooveel mogelyk op zelfproductie aangewezen en de omstandigheden maken het ten aanzien van ie voedselvoorziening noodig uit den grond te halen wat er uit te halen valt In den nazomer van het afgeloopen jaar is als eerste een complex ge neentegrond aan de Nieuwe Vaart voor volkstuintjes uitgegeven Dit oleek zoo n succes dat er nu nog 3enige U rreinen zyn gereed gemaakt om voor hetzelfde doel te dienen Dit iyn het voormahge terrein van de voetbalvereeniging Gouda aan den Sraaf Florisweg het stuk land langs Icn Büdegraafschen straatweg tusschen de Sophiaslraal en het Olympiaterrein de grond in Bloemendaal die iemeente eigendom is en vroeger is afgegraven en elders in de stad nog een perceel Het terrem aan de Nieuwe Vaart is met 35 000 M het grootst maar ook de andere landen zyn flinke stukken en beslaan te zamen 45 000 M zoodat in totaal over een opper vkkte van 80 000 M beschikt wordt Hfermede is het maximum bereikt wfmt meer grond heeft de gemeenie nipt beschikbaar Vraag overtrof het aanbod Toen de gelegenheid tol het aanvragen van grond voor volkstuintjes werd opengesteld bleek de vraag grooter ia n het aanbod Er werd 110 000 M aahgevraagd De oplossing is gevonden door te bepalen dat per persoon maximjal 300 M wordt gegeven waardoor m vele gevallen wel minder werd toe ewezen maar bereikt werd dat niemand behoefde af te vallen en iedere gegadigde geholpen kon worden Al s niet aan alle wenschen wat de gevraagde oppervlakte betreft voldaan kupnen worden ieder heeft voldoende om naar hartelust te kunnen telen want 300 M is aardig wat De zaak is flink opgezet zooals blijkt art wat de heer Th Dykxhoom de ürecteur van Maatschappelyk Hulpbetoon wejke dienst de uitgifte heeft eregeld en leiding aan de uitvoerm van het plan heeft gegeven ons met verdere byzonderheden vertelde De volkstuinhouders betalen voor Jen grond het geringe bedrag van 2 ent per M een huur dus van zes gulden per jaar Daarnaast krygen 2ij Je door hen gewenschte zaden en bovendien de meststoffen geleverd die voor hen worden gekocht en betaald Voor de terugbetaling is deze rege ing getrotfen dat bij de betrokkenen wokeljijks 50 cent wordt opgehaald en hiefby is de opzet zoodanig dat aan iet einde van dit jaar alles betaald zal iiji en de houders dus een schoone Ie lebben W l men ineens betalen of zelf iaai mcdeorengen ook goed men k nn heti mkieeden zooals men zelf wil Werkeomité s gevormd Uil de houders zijn nu in onder le iini van den wethouder van socialy zaken den heer C H Koemans tot wiehs afdeeling de regelmg van deze aanfeelegenheid benoort en die er eveneens vele bemoeiingen mede gehad aeelt gehouden byeenkomsten werk om ité s gevormd één voor het com plei Nieuwe Vaart en een voor de andere gronden Aan deze comilé s iS het beheer overgedragen want de géj meeite heeft deze volkstuinuitgift el georganiseerd maar zij trekt zich nu ien aanzien van de uitvoering der bebouwing terug die geheel aan de oetrOkkeijen is overgelaten De werkjomité s uu de tumders regelen nu alles zelf D4amaast is uit de besturen van de te dtzer stede bestaande volkstumvertenijingen een commissie van advies ngetteld waarvan de leden mensenen van het vak dus de houders met raad en aad bystaan en op alle mogelyk gebifd van advies dienen om de oebouiing tot een succes te maKen De loucjers weten er in het algemeen aarJig nat Van maar lis mogelük dat men I niet dadelijk de goede manier te pakken heeft en natuurlyk gaat het m Igen practische indeeimg en een jUister betwuwing Bovendien kunnen jilerhande vragen ryzen want er zit lan het tuinieren heel wat vast Dan j dei commissie er om de betrokkenen jp d n juisten weg te higlpen en allerlei rjaadgcvingen te geven en er toe med te werken dat de arbeid op de volkstuinen de beoogde voldoening en iet gewenschte resultaat geeft Alleen voedselgewassen Men mag verbouwen wat men w l nils het wal uiteraard het doel is vced elgewassen zyn aardappelen groenen en fruit dus geen bjoemen Wat toor soorten men wil telen hoevrel grond men voor dit eft hoev el voor dat artikel wil bestemmen mon kan t doen zit men wil Heeft men zija plan de campagne vastgesteld dan geeft men de g wenschte soorten zaad op en dan maakt de gemeente dat oil er komt De gemeente zorgt n l voor het zaad en de kunstmest Hiervoor ts de plantsoendienst ingeschakeld en het peisoneel van den stadstum weet uit den aard van de zaak precies hoe dit alles moet De grond aan de N cuwe Vaart te von ia=r al b bouwd de andere eonip xi u ko Ticn nu aan de beurt In werkverschaffing zyn de voor het beoo e doel in ai bracht en nu is de daad aan fe der der tuinen In büzonderheden valt over ductie niet veel te zeggen D S aardapelen telen de ander hoSop kool een derde op uien z er tal van mogelijkheden ookiïdat by gewassen die snel grocjn grond eenige malen verbouwj L wordtn Het komt dus op ecn o opzet aan en m dit vcr jpnj de technische adviezen gcede üS bewijzen ten einde te bereikeT verkreg i wordt wat er Ie vrtJgen is Men gaat tronwois niet He aan bet werk Van alle 7 baar gestelde landen is grooi bet proefstation te Groniom onderzoek gesond n en dit Im daaruit vastgealeld voor 2 artikelen de gronden bet tntaui schikt zijn en ook overii eni dcvolle adviezen gegeven Vm is veel medewerking oBltiaa van den tninbonwconsulat 4 goeden raad gaf over de tW Ung en bewerking van dec ia Daarnaast is er al eenige niai ervaring aan de Nieuwe Vaart ab is verbar rd geweest wat di b korten tyd nog is afgekomen Tqin levert ia voor heel jaar In het algemeen bestaat de w wachting dat een tuin van Ml voldoende groente voor tn hoorlijk groot geiin van zevc i sonen oplevert om er het plm jaar van te eten Hieruit bukt wel de groote M kenis van dit tuinieren voor de nu selvoorziening in het algemeo a voor de houders zelf en men kan 1 gen dat de gemeente dear dit m krachtig ter hand te nemen etth langrük werk verricht heeft It wens de groote vlucht die im gronduitgifte genomen heeft de l zondere animo die er voor hpf hoola van een volkstuintje bes aat b n zen wel het groote nut van denlfr nierderü De opzet het bliikt uit At is een zeer prettige er is voor fndi leiding gezorgd en er bestaat een A stekende samenwerking Alles té alles mag men de beste verwadMt gen koesteren dat deze tuiniei tal slagen zal Niet alleen hebhf n de bn ders een nuttige maar ook een p noeglyke bezigheid en d e wor p waardeerd want wij wel eeni tentoonstelling van een volkstirfm eeniffing heeft gezien weet weDi üefhebbery er voor dit werk bedlll Aan het eir ie van het j ar ktma de Aóuders den grond w er inhwi Verhuizen zaï niei mogeliik 7i r m houdt den grond dien men bedt Komen er eventueel tu ntjts vri l kunnen nieuwe gegadigden er bal van nemen doch wie blijven wil hl rustig doorgaan Ten aanzien van de t e srhittN over de geteelde gewassen is nnesl heel vrü den eheelen oocst taaM de tuinders naar moeder de 1 brengen Zoo gaat Gouda binnenkurt aan bet tmnieren Men is in hel iv meen geneigd te denken dsl stadsbevolking zich voor deze bt heid weinig interesseert maar nMM feit dat 270 tuintjes met graa e I trokken zyn buiten hetgeen amW die een stukje grond bezittii al blykt wel dat de stadsbewonen iuist een groote belangsullini hebben Het nuttige vooral inj tyd gaat hier met het aangen samen Predikbeurten ZONDAG 2 FEBRUARI Rcmoostr Kerk V m 10 30 uur ds J Nierhuil Kleine Kerk Ver v Vryz Hervormden Vjn 10 30 uur ds J G H erinU Den Haag LntlMrscke Kerk Vjn 10 uur ds J J Simor OndKatkoUcke Kerk V m 10 30 en n m 3 30 uur p G P Giskes Gerei Kerk V ra 10 en n m 3 uur Ds l ten Brink Gcref Goaecnte V m 10 en n m 4 uur Ds A df Cbr Geref Gemeente V m 10 en n m 4 uur Ds K IX Nïd Geref Gemeente V m 10 en n m 4 uur Ds JA Welzen Woensdag u m Ds Joh van Wcizcn Vrije EvangeUsctae Gtmtenf V m 10 uur ds W C hetp i Avondmaal n m 3 10 uur V I Leep opwekkmgsdienst mei mea J zing zangkoor Donderiag uur Bybellezing en bidst nd Ver CaiVijn Nm 3 30 uur ds A Mfv Utrecht Leger des Hells V m 10 uur Heiliging n JJ n m 4 uur Verlo ir ngssanr i ii Eé Donderdag n m 7 30 uur H samenkomst