Goudsche Courant, donderdag 6 februari 1941

DONDERDAG 6 FEBRtjAI I MARKTBERICHT DE FRIESCHE VIEMASKT CM IJDA Pebr Aai evoCTd In lotjui waarvan 53 magere vwkens SzJ IJS M ARA THON KAASMARKT OOUD a p rt en tam kwii 6 Pebr ƒ 41 SO HKRMAKKT GO DA Febr a stuka Icpetoren prtjzen Handel vhig COOP ZUID HOLI TE GOUDA Fehr 67 000 kipeteren Drieduizend deelnemers gestart voor Elfstedentocht R W r 485e STAATSLOTEIU VIJFDE KLA88E TW Joi Trekkmg van 8 Fobruan f 1000 No 5577 8817 21383 ƒ 400 No 8893 13532 ƒ 200 No 8108 10442 17565 t 100 No 1824 2169 11991 15554 20119 21825 Goed begin van een kouden dag 14442 18395 5309 iifc 17723 Bijna 200 km De deelnemers aan den Elfstedentocht moeten In totaal 199 4 KM afleggen De afstanden zijn als volgt verdeeld Leenwarden Dokkum Dokkum Franeker FranekerHarlingen tiarllBgen Bolsward Bolsward Workum Warkum Hindeloopen pindetoopen Stavo eD Stavoren Slote IJlst Sneek Sneek Leeuwarden J Leeuwarden Donderdagmorgen I tVan onzen JHjj len verslaggever In aUe voegte Vanmorgen toen het nog geheel donker was zijn 3000 deelnemers gestart voor den zeveitden Elfstedentocht een evengroot aantal dus ongeveer als verleden jaar rKaar nu met vermoedelijk veel betere vooruitzichten Want wel was het ook thans bitter koud het vroor 12 gr C maar de venijnige wind was er dezen margen met al wgei het nog flink uit het zuidoosten En men vertrok met de hoop m het hart dat de zon later op den dag de noodtge kleur en warmte zou bijzetten aan dit sportfestijn dit erht IVederlondsche sportfeest waarin ons volk zoo n prachtig bewijs levert van zijn innerlijke verbondenheid omdat rijk en arm Prot en R K en leden uan alle politteïce partijen hetzij op kostbare Noren of op eenvoudige Fnesche schaatsen allen tezamen slechts éen doel voor ooqen hebben het volbrengen van dezen zeker ook nu zwaren en moetlyfcen tocht PKU EN VAN ƒ 70 ÜSS km 44 8 km 8 km 17 5 km 3 km 8 9 km 10 8 km ae km 14 1 km 3 8 km 23 9 km 1003 4121 7615 10747 U646 16451 1Ü13 4105 7698 10760 l i8W 16467 l 1069 4180 77t J 11002 IJa O 16477 ï 1208 4JJ6 7 68 U008 loJ 7 1667 l 1309 4341 8104 Uüj5 1357 4424 8214 11219 1431 4430 8286 1UÜ7 1541 4556 848S 1U68 1659 4749 8544 11499 1741 4821 8538 U677 1979 4827 8646 11683 2213 4840 8720 11741 2221 4847 8746 11836 2238 4921 6863 11992 2293 4a98 8881 12036 2335 Dl83 8987 12Ü77 2413 5306 8990 12U1 2442 5437 9001 12140 2536 oo76 9016 12149 2587 0615 9054 12130 2907 5626 9159 12 bl 2938 5996 9199 12433 2966 6058 92j7 12362 3247 6490 93 3 128 O 3287 6ja0 94i6 13015 3356 61 21 9506 13079 3417 6900 95 7 13U0 3466 6947 9622 1J1Ï6 3560 7014 9669 132J1 3o96 037 1013 13239 36U2 U49 10 il 1 3614 Jj6 1042O 1 144 3640 140 104 Jb 1 6 3699 2 4 10592 1 4 o 3801 7 2 106 iO 15 44 4050 7340 IO606 1 8 16670 140 7 16 8 S ijO loads J 14 10 17186 2 1 1 210 S 1 9 1730J ïï l Wt 1 3 ï 15Uj5 1 509 ïu l 1 11 151J 17315 1 i5 j rmt l J 1770 5 15Juo 1 sa Kb 1 1 1 861 to 154J4 18130 tl Ij 9 18295 JK 106 3 iSSaO Ssi 1 1 MM lm l iJ 2 1R337 ia 18do8 ij 1380 21 1 18869 t 168 1 la 8 9 am 1 a4 J 3 21Y S W HEPKLMA Archief foto RJ4 uit Oldeboorn Weer 3 minuten later komt elnde k Jongert met Simon deGroot uit Wiermgen aan zijn zijde Jongert wordt gemasseerd en voort gaat het weer In de richting Bolsward Bij de aankomst te Harlingen doen zich moeilijkheden voor doordat het publiek zich op de baan dringt Geen tijd burgemeester De eerstaankomende Adema slaat zich letterlek een weg door de htnderlyke menschen en yit waar de jury D burge J meester van Harlingen is voornemens den stoeren rQcT de hand te drukken ar A ema heeft zoo n haast dat de burgemeester geen kans kr gt van ongeveer 400 man de dames meege rekcnd En terwijl de Elfstedendwingera zich vourlrepten dooi h i lachlel jk d iiater en daarbuiten de ijkers een staetato geluid heten hooren daalde over de stad een vredige stilte krachtig over een korte mrlnking heen kunnen helpen maar zonder deze klont les zou het ook wel gaan § limmenkkcn oude rotten m het vak y ren al vroeg Tp pad om de eersten te zijn m hotel De Grotne Weide Zij wmten dat er ongeveer 7Ü0 wedstrijd rijders moeh ton komen die allen tegelijk door éen uitgang zouden wolden lo geldten En of men nu bij de eersten behoort of bij de Hatsten kijk dat scheelt toch altijd weer een paar kostbare minuten kostba ir juist in het begin omdat er in het gedrang van de groote massa alHeht og een paar bijkomen De kjarten werden afgestempeld en sommigen deden in het hotel reeds de Noren met schoenen aan waarna tj hun gewone schoenen in de garderobe achterheten Hoe 7lj 7e vanavond ïweer moeten halen het indpunt ligt aan de findere ijde van de stad was een vraagstuk dat ZIJ nu nog niet trachtten op te lossen I5a9t 1604J 161o4 16 l 1 4 1 1 1 1 Adenaa leidt O die meisjes uit Waraa Nog een enkel woord over de toc tnjders en njd Iers Nadat 214 wetistlrijdr iders te Franeker waren gearriveerd mcldrle zich de eerste tochtnjder dp heer L Br iu ver uit Oude Schoot ain de controle in café SaTk= ma Als tiende tochtnjder arriveerde Sjoerdje Faber mt V arga die vorig jaar als cenige dime den grooten tocht volbracht Zij leidde het vro iwenpeleton M argeraakte later achter wint om half elfwas zij nop met in ÏTar neen Een dofpgenoote van Sjoerd e Boiikje Koo trapasseerde Harlingen te 10 36 uur als eerste vrouw M Jongert uit den strijd Voorts telefoneert onze oorrespondent uit Harhngen dat Jongert den tocht tusscben Harlingen en Bolsward beeft moeten Bolswerd 11 lijr Het IS te dankt n aan de wehMtlendheid van de bezcttf nde autpriteittn dat een auto ons in snelle va rt achti r ie ryders aanbrengt ï waien wel auto s maar er was geen benzine Mi t groote hoffelijkheid stelden de autoritei en echter een hoeveel heid an deze even noodzakelijke ais nuttige brand tü ter beschikking Het blijkt dat de voorste rijders er een stevig tempo in hebben gezet m weerwil van de duisternis Nog voor 7 uur reeds laten eenigen onder wie Adema een der prijswinnaars in verleden jTai Geveke en Bosma in Dokkum hun kaarten ef stempelen Er is mtuurlijk nog niets van te zeggen er kunnen zich nog allerlei on voorziene om tindigheden en moeilijk heden voordoen Die moeilijkheden komen inderdaad ai tusschen Dokkum en Harhn gen waar de rteds terugkeerenden eerat de achterblijvers en daarna de toeristen moeten passeeren op een zeer smal baantje Botsingen 7ijn ia het donker niet te vermijden en een der eerste slachtoffers is Jongert de eeuwige pechvogel Hij bezeert zich wel Een oog zit half dicht doch araa METEN H4 l 4 l Jj8 10 43 l 1 1 1 UH j 1U1J8 1 488 1 4 1 2i 1 O 1 361 10626 1 28 10 66 1 Ui 10 08 10 38 10 46 10 06 10806 10817 10865 10900 10 JO I 1980 11024 11052 11189 11094 11096 11113 11148 11160 112 4 11250 11272 11292 11310 in28 11333 11740 4166 41b9 42 3 4343 4 1 4119 7320 73j4 73j8 7 0J 7o87391 74 3 7484 7480 j O 7j 7 7597623 7649 7751 7784 779J 7814 7840 803b 80 2 8130 8216 8248 828 B1 2 8i O Bi9 8420 84 1 8423 8458 8468 8491 8510 8623 8348 8564 8594 8611 8620 8636 8641 800 8706 8711 8736 8786 8790 8818 8828 8801 8941 8944 8Jj1 890 96 4 9090 9139 1108 lloO 1224 1240 1262 1284 l 3 IH 4 J i 1 5 8 IN 3 1 i Ü 1 kJ 1 i82 im liM Iffl 1 U Iffl I 1 2 IH 1 4 M I30Ö7 IM 1 8 7 IBII J69 9 Ml 16991 1 1 084 m 1 U3 M 1 111 IK 1 160 ini 1 11 2 isn 1 164 ini ri94 w 1 m II 18 in 1292 mr I 304 IW 1 114 1 1 354 1M8 1 397 m 1 402 IW 14416 r409 W 14448 1 425 20 143 1 427 2 14312 17442 1291 442 1310 4401 1134 4416 1349 44 o 1388 4491 1 94 4j48 14JJ 4385 144 4397 146 4398 I 1 1 B 1 1 11 1 to 1 i 1 I 4 1 J 4 13 6 1 141 139JJ 13J3 14 14 I4in3 14196 14259 14 41 142 414 1142 1 14 14 6314 81144 De stQijt prompt kwart voor 9 were de deur geopend en Hepen de reders mA een vaartje de straat over naar het U Een haastig fietser onzichtbaar In de duisternis reed dwars door de groep heen maar bet liep gelukkig goed af Een politieman greep de man bfj de kraag en bracht hem wat me r eerbied by voor deze ondernemende lieden Op het Qs waren een aantal banken ge plaatst maar de meesten sochten de ruimte en TerdwaaldeQ daardoor tusscben de schotsen die hoer r kelQk verspreid ikgen Het fjs liet loo nu en dan een waarschuwend gekraak hoeren doch daar bleef het bQ Blltslicht vlamde op als een stuk vnurwerk en daar gingen de eersten reeds den Noordertlngel af die hen naar de Dokkumer Ee zon voeren Het sefaUnsel van een meegenomeB zaklantaarn verlichtte den weg eenige meters voor hen en steeds meer lichtpuntjes verwQderden zich Het ging vlot een kwartier tater waren allen vertrokken met den wmd die hier buiten toch wel vinnig In de ooren beet sohoin achter 4601 4646 4600 4 40 4 66 4808 4884 4895 4907 4913 1564 1615 1637 1677 111 1723 17SJ 1766 1 68 r O Op de helft We laten Harlingen dan rechtó Uggenen rijden aan op Bolsward dat pr ciesop de helft van de route ligt 100 k m Wie zich hier aan den kop bevindt zitongetwijfeld in een gunstige positie omdat hij straks den wind dien hij tusschenHarlingen en Stavoren tegen heeft f nuioachter Jich krijgt Bij de stopltjn te Bolaward staat ie bevolking van het pittoreske dorpje te trappelen op het ijs Leembrug bestelt vast een glas melk alsof hijer van overtuigd is dat er slechts i nman zal komen Hü heeft zich echte vergist want om 10 25 uur melden rich Adema en Bosma die dus nog steeds samen aan den kop liggen Snel wordt ernog een glas melk gebracht Vooral snel want in de verte opduikend uit den neveltegen den dorkeren achterigrijnd van e nmolen komen schimrngflXtr voorschijnHet zijn Simon de Groof A de Vries Vander By en Geveke die We missen Jongert Hij Is met bij Algera die zich om 10 40 meldt doch dan opgeeft wegens griep En hij is ook met bi De Vries die weer 3 minuten later doorkomt en dus al een beduidenden achterstand heeft op Adtma die op zijii Friezen voortkrast en Bo ma die het o Noren doet 1811 4915 1847 4940 18 2 4963 1892 4082 1922 4991 1946 5143 19o4 5M7 2004 olo2 2037 2057 2070 2080 2122 2124 2217 2226 2281 2321 2333 2362 2ib7 2368 2o8 2388 2605 2613 2738 2 45 2760 280 5162 5191 5193 5222 5265 5289 5135 03j7 5 62 5r5 5182 5404 54 3 0464 o498 3J15 5j16 5o73 jj9 5723 5 33 587 483 1 494 l 6 1 15 14j 1 143814 88 14j l 4 11365 14651 i uto Hrchte RN JONGERT die natuurtofc weer met pech te kampen hecj 1 9 1 38 1 614 2t 1 61 6 21 Mi0 37 24Ö 1 wW 1 9 rl 1 304 sul 316 818 ril 1 866 2 1 890 JW 1 395 SU 1 937 ï 18U 7 18 M 18128 21 p 46 18189 2 I 60 U3 11 i ï 18 7 g 18414 f 18 J3 Jij 18637 21 1 09 2lJ 8 45 Ji 18 3 1 Z 18828 3 188 6 2 18679 J5 1461 I 11 2 14 Jl 14 14 41 14 13 U i 1 14 14 I 1 14 i 1 4 I1 14 1 i1 1 4 11 I 1 1 1 4 1 I 1 1 1 2 1 2 1 I l3 o3 1j 1 i2J l3i44 11367 11417 11423 1144 111 11 12 Ui J lil 11 UI 13 UI 4 U IJ lis 14 118 3 11 i lU hij vervolgt moedig den tocht naaA Franeker 65 km Evenals verleden jaar gaat Adema daar als eerote snel naar de jury van zijn woonplaats waar hy met daverende toejuichingen en het geroep van zijn zuster Daar is mijn broer wordt ontvangen Vorig jaar was hij echter al op den terugweg Nu heeft hij nog 135 k m voor den boeg Hy is in gezelschap van Bosma uit Breukelen en dit tweetal heeft een voor prong van 5 minuten genomen op Van den Berg uit Anna Peulowma vorig jaar m de een der rijders die In het begin deel uitmaakte van de kopgroep H j passeert om 8 46 uur Franeker doch heeft een groep van 6 mannen vlak op de hielen Het zijn Geveke uit Leeuwarden Smon de Groot uit Wij dum Woudstn en nton de Vnca de winnaar van 1933 tn Algera bc den even eens uit Franekei alsmede J de Groot De sterren stonden matbleek aan den hemel gehuld in een wazig kleed van nevel dat eentge weCrproteten tot pessimisme stemde en de woorden Mist of sneeuw deed mompelen Grauw teekende de Oldenhove zich af tegen den donkeren achtergrond van de stad De loensten op pad 2889 5857 2904 5891 2916 oJU3 946 5904 T3 3942 im 0965 0U0 6015 1008 0067 Inmiddtli hadden zieh in De Harmonie een klcme 20U0 toeristen verzameld die jm kwart over 6 werden losgcl iton en die eerit naar den Noordtrsingel moesten loopen alvorens zij de ij eM konden onderbinden En weer ccn hilf uur latei vertrok uit Sp orzicht eea laatste groep 91 t+l 91 2 9181 9191 9190 9203 9219 9224 92 1 9321 9321 9167 9oJ0 9401 9 23 9j60 9600 9 Ü8 9693 9 01 97 2 9i37 9769 9792 9896 9986 9988 10032 10Ü3S UJ18 Uflll U j2 1 i 11 112 O 1221 uies 1 4 1 l l I I 41J 12128 U 28 121 7 12 38 12f 2 12696 12 98 12 00 12716 12 17 12720 12 26 12727 12745 12 98 12829 12885 12915 12942 12968 025 0i I42 ll l 122j 3 80 2J7 ilO 3314 il7 1188 J403 3491 332 3 25 33 1 3 65 3571 3390 6778 36Ü0 6 87 3 64 6835 168 6893 37 83 6895 36O 6924 1774 6952 3826 3839 3843 7036 3863 7071 3926 7084 3944 7187 3994 7202 4004 7205 4024 7219 7246 72524083 72674098 7278 6079 OfO I 4 6187 6 48 62j7 6 23 1 6 97 6442 64 1 6 16 6 2 6 22 6686 5 03 6 OS 6768 DE DFPARTFMFNTFN WN VOLKS VOOKLICHTINO LN KVNSTEN FS VAN OPVOEDINO WlltNSCHAP EN CULTUURBESCHERMING Het komt herhaaldelijk oor dat stukken bestemd voor t departement van Opvoedirg Wetenschap en Cul tuu bescherming worden g¥ lcht aan het departement van Volksvoorlichtmg en Kunsten on omgekeerd Ter informatie van belanghebbenden wordt er op gewezen dat onder het departement van Opvoeding Weten schap en Cultuurbesclierming ressor teeren alle zaken welke voorheen be noorden tot het terrein van het vocmalge departement van Onderwys Kunsten en Wetenschappen met uit zondering van die zaken betreffende de 1 1 1j4 1j4 lj I34 1 1 8 1 10 1533 l3 13 13 1 b 15691 15812 15852 l3S 2 l3 f4 Jj8j4 6974 10071 6996 10102 10134 10199 10200 12969 10237 13005 Ond r t departement van Volk voorlichting cr Kunsten ressorteeren alle z aken betreffendie het perswezon het radiowezen het filmwezen de mu ziek het to l de kunstdans de bouwkunst IV Iwelderde kunst de kuns nyverheid het boekwezen en de cultureele ontspanmng Het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultnurbeschermmg is gevestigd Oostdtiiniaan 2 te s Graven hage Tel 116390 Het departement van Volksvoorlich ting on Kunften 11 gevt tigd Prm es sfgracht 21 te s Gravenhage Telefoon 18OH0 21 13012 15897 1891 10269 10273 10274 10293 10298 10301 10305 11062 15987 I8 =9 jS 13171 16027 189 5 2S 13224 10107 18992 21 13269 13368 16ir l 6il2 IBMS J S 19019 21 ƒ In de vorige lijst stond 5121 m 14965 m z 14985 18649 m z l In deze klasse zljo nog InReWevax 1 prijj van 10 000 16 prijzen van 1 O Benevens een premie van 30 J den laatst uitkomendon hoogen PJ een premie van 3000 voor ba uitlcomende oummer AVKE ADtid IN DE HARMONIE Men moet rebpttt hebben voor mr Htpkema en zun vele helpers en helpsters die gibteren na den middag werke lijk handen tekort kwamen Onophoudelijk ratelden de tdefoona en steeds proo ter werd het aantal dat zich persoonlijk kwam aanmelden voornamelijk natuurlijk uit Friesland zelf maar tuh ojk u t de andere provincies Tlko trein voerde nituwe rijders en rijdsters aan en tien om 8 uur in De Htirmonie zou worden overgegaan tot het uitreiken van de iit kaorten waren deze nog niet gereed Men vtfrdrong zich in de veel te Kleine zaal en de eenige inlusschen die voo dit weik In aanmerking kwam omdat de Beurs daar deze niet kon worden er dui tt rd niet besehikbaar was M ar men begreeo de moeilijkheden van de organisat iren volkomen en gebruikte den WRehtttjd om oude kennissen op te oe ken at echter een vrij hopelooze opgave was daar men in den geweldigen toeloop en het gedrang verloren raakte We vingen een glimp op van Leenii rug den winnaar van 1929 die echter ditmaal niet van de partg Is omdat hij er de voorkeur san geeft den tocht een dezei dagen alleen te maken we zagen cchvogol Jongort die zleh niet over zijn kan sen wilde uitlaten en slechts berustend de 1 Bchoudtrs ophaalde met de woorden Je kunt nooit weten misschien heb ik nu geluk We zagen Pienter den Spit van Be Qulek die vorig jaar ook van Me oarUj was doch evenaü zoovelen oiiderweg strandde de vier Gebr Stieostra vnsle klanten alle winnaars van verleden jaar op Keizer na we zagen een afdeeling marechaussee een dfdeeUng Opbouwer we zagen den Leidschen student Kamp die tot het viertal behoorde dat Zondag L den tocht reeds maakte en die zich Dinsdag nog eens extra bad getramd door van Leeuwarden naar Stavoren en Over het IJaelmeer naar Enkhuizen eu terug te rijden en ja we zagen nog enkele bekenden of meenden hen althans te Kien Maar naderen konden we hen niet Er moeten er hier vanavond 2500 worden geholpen 600 wedstrijdrijders en 1000 toeristen vertelde mr Hepkema m het voorbijgaan vol trots En tntusschen ging de aanmelding nogsteeds voort In hotel Spoorzicht Opi 11 uur de officieels sluitingstgd had mensn hier nog ongeveer 400 geboekt Z X dat het totaal was gestegen tot rond 3000 Om kwart ever U arriveerden er metden laatsten trein nog meer die echtertot vanmorgen moesten wachten Voor öhunner was dat w chten wel een beswaar omdat rij nog geen logies had lenen er ook nergens meer een kamer waste krijgt n Zij werden op een stoel geyetIn d baUani Arwïeasoep en kluii In de hotels heersehte rpeds van den vroORen midoag af een gezellige drukte vootal rond oinertijd met zyn eigen pro bltinen van bornen Het was ook een beetje zuur een gaven boterbon n te moeten wisselen tegen 50 andere bonnttjcBv warar men buiten het hotel ot cnlé niets meer aan heeft Met groote n uw kcurisheid iAi id diarom het menu geraaaplcegd en booze tongen beweend n é ter avond dat er m Lttuwairitn ge n gicent erwt meer te krijgt n was door het cnocmt verbruik van erwten iüep die zonde bon werd gcservceid indien men ei ten minste geen kluif in wilde heoben Die kluif komt morgen wel zei een t limist ha ovtr den klu f dien hij bedoelde den Elïstedenkluif werd ain elk Ufeltje in elk hultl en in elk café g proken tot dien in den nacht zelfs En ommlgen die 1929 en 1940 hadden mreqe maakt given gul hun adviezen met be trekkinr tot de kicedmg in verband Tiv t het ijev ar van bcvric en van li h jm decten ion krint bleef er op de teei tafeU liggen Die hadden een andere beRten ming gekregtn ze werden m e nomen naar de kagiers om vanmtrgtn tusschen de boven en ondtrkleeren te wt rdtn godtopt als zijnde de be e beschermer tegen de koude ten k r e oniu tijtt vlaap kwam over de ineMhe hoofdstad waaruit 7ij tegen ♦ uur Biweer ontwaakte De gordijnen van staapkameiH werden opzij geschoven on lichtjes werden zichtbaar Men was nieuwsgierig hoe het weer zich had gehoudi n Aan het ontbijt miste men de klontjes suiker die de rijders die elk sportman oo graag bij zich draagt omdat ze hem VCRBUiSTEBEIII 1 van 18 35 tot 9 J JONGERT WEOI NS VERWONDING UnOEVALLËN De moeilijke situatie op het traject Dokkum Bartldhiem bl kt achteraf voor vele rijders noodlottige gevolgen te hebben gehad Duidelijk kwam dit tot uiting bij de aankomst in Franeker waar de geneeskundige dienst krachtig geholpen door de E H B O handen te kort kwam om de gewonden te helpen Er waren er by met half afgesneden vingers doordat zy na een botsing waf en gevallen en n steunpunt zoekende op het ys met htm handen onder de schaatsen van andere ryders waren gekomen Velen hadden gekneusde ledematen dikke polsen en enkels alsmede verwondingen aan het hoofd opgeloopen Eeiv van de winnaars van verleden jaarj de heer Jongert uit Maarssen behoorde tot de ongelukkigen Aanvankelijk reed hy door doch in Harlingen aangekomen moest hy op dokters advies den strydVLaken By de botsing heeft hy een bloeoaitstortmg m een der oogen opgeloopen Door dat oog kon Jongert dan ook toen hy u Harhngen aankwam niet meer zien Bi de aankomst van Sjoerdje Faber op de derde plaats m Harhngen was zy zeer geeenerveerd Zy wist dat twee concurrenten onder wie Boukje Kooistra haar hadden ingehaald Zy gunde zich geen tyd om een verfris sching te nemen waarvan haar bege otder de dupe werd want deze bleek i aame een warmen dronk te willen ge ruiken Hy kreeg daarvoor van Sjoerdje geen kans want zoodra het controlestempel op de kaart was aan tbracht mhe t hij rre f en reden zy Acg m de richting van Wo kum Te Stavoren Om 22 09 kwam Adtma nog steeds n den kop rydonde te Stavoren aan ly hid en kiemen voorsprong weten e verkrygen op zyn concurrenten die ven later m groepsverband arnveerIf n Hierby waren de ryders Bocrsma de Vries van der By de Groot KVtke en de Boer Als eerste tochtiijier arriveerde de heer Boersma im ddellijk gc oIgd door de ryders Vmt en Simplonius Ongeveer anderhalf a twee uur later verscheen de ocrste dame aan de con role Het was e dappere Boukje Kooistra die haar oorsprong op haar tegenstandster lanmcrkelyk had weten te vergrooen Adama winnaar O r groote Spanning vcrnep het aa U de i an den tocht Het b eek ï t Aicm a zyn voorsprong onaaiK ch e sr euwys op het S 3 ir iiL r I og had weten te ver oo n Te Sneek To Sneek wa de s and rjw i on cwijZ gd Ad ma nog steeds aan don Kip rfrr veerde daar om 2 10 Hy had n ig ccn voorsprong van acht minuten 3p De Vries Bo man Ge ke en De Gioot Nadtr wordt gemeld dat Vdema in derdaad als eerste te LeeuiA arden i aangekomen BINNENLAUD Electrificatie van spoorlynen IN NOORDBRABAN Volgens de Tel bestaan by de N S plannen voor electrificatie v an een aantal Brabantsche lijnen Het zijn de trajecten Dordrecht Roosendaal Lage Zwaluwe Breda Roosen daal Breda Tilburg De Bosch en Tilburg Boxtel Dat beteekent allerminst aldus het o ad dat het tijdstip waarop met dezen arbeid zou worden begonnen vast staat en nog veel minder dat ook maar vaaghjk bek rd zou zijn wanneer deze trajecten electrisch zuUtn kunnen worden bereden De beteeki nis van dit besluit is een prin cipieel vastleggen van het werkpro gramma en een ridit n varf de krach ten op het verwezenlijken van dit project wanneer de omstandigheden het gedoogen Er hgt by de directie een kaart waarop de plannen van dfc spooi wegen m kleuren aangegeven zijn en daarvan kan onthuld wordeö dat het m htt voornemen ligt om óns Hnd een iyw tl geheel electiisch net te geven met veibirdingen tot m de uit hoeken van het land Dat gaat dAn van Emdhovtn verder tot Maastncnt van Amersfoort over Zwolle naar het Noorden on venzoo naar Twente Aib xooiluopige eeiste pioject staan na de vo tooiing der nu onder handen zytide lijnen dus de Brabant sche lijnen op de nom natie De JOB WeUes beschouw uit te tusschen Amerikaa den ver tieke pr poUtieke nkacen den tud van het oude we gebruike De De poUtiai m kt in I kaansche 1 der onden vetklarmd weer vanl het de republiek de over halfrond l logen en land te rede van ndit bu tea vrees I k D HU vafceer Zind Ame meer een liBg ïou overwu deel het waerstaani utfoef n vloedmg 1 D volg Duitache maar ook De Koj dat het zen ooi Zaïd An Koncmii arsb van en gelj I phrn fr rn üL ix de S dtn met 1 an de V Ver veri Ihdei Robert Kritieï