Goudsche Courant, zaterdag 8 februari 1941

Visser Sanders Verdoner De Vnes 30 28 25 30 91 91 94 94 4 3 3 4 0 329 0 307 0 265 0 31 v d Keyl Perel 30 20 67 3 2 0 447 0 2 8 Buitendorp V Ntftenck 30 21 72 72 3 3 0 416 0 29Ï Visser Verdoner 22 30 58 58 3 3 0 7 1 Sand s De Vnes 30 18 sa 66 3 3 0 5 i3 0 321 Perel V Niftenck 30 21 66 66 5 2 0 454 0 318 v d Keyl Buitendorp 30 23 88 88 3 3 0 340 0 261 Visser De Vnes 22 30 62 2 2 4 0 354 0 483 Verdoner Sanders 30 30 76 76 3 3 0 394 0 39 BLAD ♦ ZATERDAG 8 FEBRUARI 1941 gehad op gevallen waann de rechter dwaalt ten aanzien van het voor Ne derland door hej bevoegde gezag vast gestelde recht Voorts overwoog de Hooge Raad dat de Mexicaansche regeering de benzine die zich m Mexico bevond en toebe hoorde aan de daar gevestigde Mexi eaansehe maatschappij heeft onteigend tegen een vastgestelde hadeloosstel Img Al is deze schadeloosstelling niet betaald en al mocht de betaling niet gewaarborgd zyn belet de zorg voor de Nederlandsehe openbare orde den Nederiandschen rechter niet om in de gegeven omstandigheden aan zyn beshssing ten grondslag te leggen dat de Mexicaansche regeering destyds den eigendom van de benzine heeft ver worven Het cassatieberoep werd mitsdien verworpen SPORT SKIBN ZWEDEN WINT DEN MILITAIREN PATROOILLELOOP De militaire patrouilleloop waarmede de wereldkampioen chappen te Cortina dAmpezzo werden voortgezet heeft weer een zege voor de Zwed opgeleverd Doordat de sterke Pinsche ploeg reeds zeer spoedig na 4en aanvang wegens het uitvallen van Vanninen die bij een va zyn rechterarm brak mtgeschakeld werd is de oveiwinning der Zweden geen oogenblik in gevaar geweest Zy wonnen m den t jd van 2 uur 13 m i 21 sec De volgorde van de oveuge landen was 2 Duitschlan4 2 uur 20 mm tl sec 3 ïtalie 2 uur 4 Zwitserland S ZuidSlavie 6 Siowakye BILJARTEN KAMPIOENSCHAP DERDE KLAS DRIEBANDEN Onder auspiciën van de sGraven haagsche biljartelub zyn gistermiddag in het clublokaal aan de Heerengiaeht de wedstryden oni het kampioenschap van Nederland derde klasse driebanden aangevangen De uitslagen van den eersten d zyn als volgt Punten BH H Sene Gem ISCH Beantwoordt met meer aan haar doel Htt departement van VolksvoorUchting en Kuoiten deelt mede aat defiln s te Am terdam m haf vtrvolg niet meer zal voorden gehonoMi De reden voor deze sluiting is dat beurs m het geheel m t meer aan BEfkr doel oeantvvoordt De bem s op Maandag 10 Februari a s in Hotel Krasrapolski te Amsterdam zal dus geen doorgang vinoen Bijna te laat kan er nc schaats 211 ri bkef toch niet bij de J achel Hè t 1 zo als te rtvVrei bf vroren waren ïn de Edda wordt al van schaatsen gesproken Weet je wat de Eddn i De t Edda is een verzameling van d oudste Scandmavisehe poe De gedichten ziin in de ojdjuNoorse of IJslandse taal geschreven schaatsen zijn duj wel van een o r j uf g af t de beenschaa s ditstond iang7amerhand iet ddt opM Hollandse of Als je maar mftedo jt aaif l riese schaatsen fg hjftcn M n bevest gde smalle scherpe stukken been Je moet H npakken en doorzetten Daèr tu en twee stukken hout Men deed f mt t op aan AJs je bp je stoel blyft dit om het gehetl steviger te maken ïi en dan leer V nooit goed njden al LalT vei ing men het been qnor stuk K je met nog li eo nidruk Ik wil ken ij er In de7e vorm verscheen i I e wil zul ie T er t moeten tonen wil er schaats m Hol and en friesland en word dig gekeurd en dan un je 7e kopen P goeds m Roman Vrtn7eUsprckend steeds meer Verbeterd feoms znn er in de ITliter magazijnen Omstreek Ifl ontstemd de geheei uit honderdduizend pa r schaatsen m voor metaal vervanrd gde schaats i kwara raad De vorst komt meestal on crwacht Schaatsen uit bePn u t Amenka Ejn met de mealen schaats en dan dient men gereed t zijn In IJlst werd d gronds ag gefegd vafor de fabri wordt daarom zomer en winter gewerkt Zeg chaat ennjd n is al een een ber catie van kunstschaatsen Maar et n ech e Hè a s j e zo over schaatsen leest kun ouö vermaak w st 3j5 daf Er zijn bij op ras èehte sthaatseirijder heeft t liefst van die Fries doorlopers DA ir km Je o nhaatsen Zig zag zig 7ag Fyn Hoera het heeft vannacH ijevrormt Piet ffaat naar chool bligft even tcan De hele alooi it dichtflcuroren Je kunt et veiltg al op itaan Dat mo t hi erjentjes proberen Hv stapt voorzichtig met één been Het ijt op en umrempeï t gaat hoort Hi loopt er zomaar gverhe Mair wie er Sthrok géén Bert Die wa verdwenen en bleef verdwenen Ze zochten en zochten maar toen de zon onde gïng hadden ze Bert nog niet gevonden Ze wisten niet wat er van te Dot kan en n miodat vorim t la Woensdcfl en d heeft htf vrÜI Wanneer ie weer kunt êchaattenri den U Piet er als de kippen hlit Maar plotseling gchrikt Pxet l eweldigSlaat het daar negen hoort hij goed Verbeeld ie dat hli nu te laat oml En doorroor itrok choolblö en moet H atapt van t Ha en slaat aan 1 ftnneti GelwJfticiff is t nog niet te laat Zodat Piet met een kleur en hottend Nog net op tüd de klas tn tf Wereldberoemd zijn de schaatsen uit htt fne e doro IJ st Daar een k kie te RAADSELS 1 Vul de juiste woorden In hoog Chinees ambtrmait eetbare pltte bet waschgo wordt 4 tercchtwijzine stad M Ar N M N MAN ten w tenvan M drid MAN staat voorop V ilagersdet MAN houtbewerker 2 Als Je van een stad tn Japan de let ter In andere volgorde plaatst krijg Je een andere rtad in datzelfde land Welke 3 I D BOSGEUR BLOFMREK Dit Is het visitekaartje van een meneer in ont dOgit i nemen E n daarmee was de za ik afgaclasn Ze heb en er nooit me r over gesproken maar met Bert met een geurige i I m irfkt n ze noiit meer een ocht trl e rtjn woonplans verborgen J L oprd zijn beroep Zoek roaar j ddtste wc tt J uil J Ta v lrwij U I Kant van het wiir ukten Ot 001 getreen he Unie r werit chcning nf an e organi ins and e samen een pr sstaaLSge staaLSge alh een B met de Ml natioey Djiarde volks7 dien ke een hoogste nclit 13 olksge le ert e€n jOan Bel smiddec geboden enlïefae mand rschjjlig an Een life hier liitschtn grupm igt vnor zouden e voor 1 en te m hef aar aan velen met getwijta WIJ dat in staat en zonverkia de hafid kind rzorgen dat tot en die hta onen van m o t et lijri an biii deige elager met de ts voor ere dan gelaten derland oliti ke nisatie hikking n or a g met el kunvan de midde de Bei uits Jie un nieoor het m en voof grootc sactje i il gtJlTENLIHD BALKAN 6 i LEGERBFRlCm VAN HEDkN Kabinetsraad te Boekarest Versciiillfnde resluiten Gj NÜMtN jenghaz gevallen BEDKIJVIGHEID IN OOST AFRUfA Vrtjdagavond is onder voorzitter schap van generaal Antonescu een ka binetsraad gehouden waaromtrent het volgenae oïficieele communique is uitgegeven iltr publiceert weer o 240 Het luidt als IttioHk bfficf t r e front is eer aan ijen tei ardcr 1n den sector 11de iifcCT afgeslagen De leed zware t liezen T dens as h dertiende regiment bi 7ordre wij e on n rni Jur t or ZICH heoi kr I i i re d r on te Pre Vjjfdcn en den t grhl ter i uitf 1 o 11e VvüW i n e In Öir and r et c 1 1 V ni b t d u u v I nation t er V spai f r bedrijf 1 i efd e in dl 1 s c n van pa t sche grci s Bij het bespreken van den biifcenlandschen tocs and werd geeonsta ferddat de orde overal hers eld is Er zijninstructies gegeven betreffende de organisatie van den ordedienst Er Zijn maatregelen genomen omde bu de politie en het bestuut opengekomen posten te bezetten met ambtenaren waarover de staat beschikt endoor leden van tiet leger Er werd besloten den mateneelentoestand der anibtenaren zoo te verbeteren dat zij n maximum aan arbeidsprestatie laveren Drast c e bestraffing werd bevoen Van rereenngslasthebbers by de vcrscbillence onf cn mmgen die ni t nai wkrujig de Hun opgegeven taken uilvoertit KOLCNlEf RJiZtJi NAAR NEDERLANDSCHIND Ë Visum noodig W De Nederlandsehe autoriteiten heb b n naar uit Batavia gemeld woidl een VLtcrdcikng ui te aaK i d vo crs welke in het vervolg de onderdanen V aft alle naties voibr het binnenreizen van Nederlandteh Indie een visum noöcit hpbt en De oudéidancii van Ja pan de ie j Staten Nieuw Zoelii d Th lan i tn t rbchi Lnct andeie lan dtn haücltn tol ousver t e n visum roo 1 mbi c eid r kJni 1 jdt ns ge ech DE m ni MBEURS GESLOTEN i net vijjr ke j Si rb zijn drie l che vlie tu gen ir v ummen neer l koten De Vijind heelt aanvallen an cp IC nn Hargh isa en Javello Itdcn midc g n 31 Januari is een jnapende pon in van de Kt rklijke B ne die ge cpt v rd om naar el tos ie worocr vtiveerd aangevallen toreen vij nd ijke du kboot die er kt vuur op op nde De ponton reageer K onmidctllijk met hevig vuur en Haagde er m de duikboot te treffen De kleine E eepboot werd tydens het eiecht ge rtflen vloog in Krand en itrk daarna Acl t en veertig man v 3n e 67 opvarenaen zijn gered t n t Ij k u Dat K dn n tmand v m juHip toch L cga bobben D m s jt al ten ffidar zegf r je gtt mlerjafc hebt en geen ek ere dikke böndscho nen naar wie die v p1 hoeft r boverd en elke dd een arm maai en c an n g zegt d sr w loiid die IS gttn echte Hollandse onïen en geen knip voor z n neus waard üeft y t VneTt dat t kraaktl Dat wi we hor n als het vruest en dan illea we onk wat zien In de eerste plaat voüp tanen en sleedjes btj bos M en wie geeo srhnatson heeft en ook E ii slee nj d p ghjdt d n manr op 7 n tveF benpi 6 Ijspret y vermaak wist ie daf Er zijn bij op ravingen een soorfiStchaatsen evonden e uit de tiende eeuw afkomstig moeten I Khaatscn vervaardigd uit een stuk i feti Of die 10de eeuwers nu alleer Friese ha iiirn M SeschaatBt hebben voor hun plezier i ndere vraag t Zou best kunnen ÏpK t middel hebben ♦ firn h te kunnen vemtiatsen r BINNENLAND Schade enquête commis sie voor militairen te velde VERGOEDING VOOR VERLOREN EIGbNDOaiMEN De secretaris generaal van het departement van Financien heeft ingesteld een schade enquéte commissie voor militairen te Velde teneinde hem van voorlichting te dienen ten aanzien Van het verleenen van schadeloosstellingen aan militairen die gedurende de oorlogsdagen te veloe eigendommen welkej ZIJ in hun mobilisatiestandplaats fcj zich hadden verloren hebben Er zal naar worden gestreefd de uit te keeren schadeloosstellingen te gronden op de beginselen neergelegd m het besluit op de materieele oorlogs haden van 2 December 1940 De schade enquete commissie voor militairen te velde zetelt te sGraven hage Javastraat no 4 Militairen vap land en zeemacht die meenen op scHndeloosstellmg voor de te Velde verloren gegane eigendommen aanspraak te kunnen maken dienen zich thans liefst voor 1 Maart 1941 schriftelijk te wenden tot den e rctaris der schadeenquete commisiie voor militairen te velde Javastraat 4 te s Gravtnha ge met verzoek ajU toezending van een langifteformiSrer In dit verzoik behoort dus geen opgave te geschieden vnn verloren gegane eigendommen ed het schiyvcn van een bfief of bhef tiart houdende verzoek om toczen i ng van een aangifteformulier is oldocnde mits n nm en ndio j v m den aanvrager duideiijk zyn vermeld BOERDERIJ AFGrBRAND TE HOOGLAND Vannacht woedde m de gemeente loogland bij persfoort een zware jiard in de boerderij van den heer H vpn de Hoef op het G in Dejjoerderij ging geheel m vlammen Tp De veestapel beslaande uit twee koeien drie paarden en hondeid kip en gmg verloren Huis en veestapel waren slechts laag verzekerd RECHTkr KEN HOOCE RAAD INBESLAGNEMING VAN MEXICAANSCUE BENZINE niet ijden De Hooge Rraad wees gisteren arrest in de procedure tu schen de Mexicaansche vennootSchal Compania Mexi tana de Petroleo El Aguila geves nemen is 1 eshst de moe te waard Eer een schdals gtreed is om de ere d In te gain zijn er 22 beuerkingen nodig Ecri t worden de ij ers gema kt Dat gebeurt ïn de emed nj Dan moet er bij elk ijzer pas end hout worden gezocht Als dat voor e koar Is gaflt de zaak weer uit elkaar want elk onderdeel mvet nog a zonderlijk onder handeij worden i onnen Het ijzer moet geslepen j uürden en gepolijst en daargan zit meer j vast dau je 70 zou i cnken De afwerking van het hout is e ok niet zo eenvoudig 1 Het ijïoct geschuurd en gelakt en dan pas kan de schaats weer in elknar worden gc7et Dan worden ze nog e ns Rron je dan nog til blijven iitt n Ik niet Ik zou wel zo willen beginnen En dan liefst een flinke tocht met een groep kranige rijders Wa t io heen en weer op een baantje dat is tocl Je ware niet Of t moet een stil iloot e zijn óf zoiets ftrfar je elkaar niet onderstV oven rijdt Van schaatsenrijden is heel wat tec mallen maar ook hieV gelat Wal je ookdoet do het goed Pn al Ie op deschaats gaat dfte din jc bcSI tt gopi teleren Eventjes pret Moeder is tn een sombere bui en Wtmheeft al een t d medelijdend naar haarzitten kijken A Ik weet best waftraini H 10 treurigbent mammie zegt hij meen v Moeder Icijkt verbaasd op Waarom dan jongen Arm e mammie je denkt aan vroeger toen je nog geen ondeugend jongetj had en net thuis rustig was OPLOSSINGEN van d randsels uit hel voriee nummer 1 K A L K o E N L A A C V E R H A A I E F I R O F S T E Muizende kaljes mauwt 1 n t P c ïtiond lei den JGcei 1 ui den berg tigd te Mexico City en de Öeide te Parus gevestigde vennooticl appen Petro Service en Credit muuer Franco Roumaih Aguila heeft m 1938 te Pemis revin dicator beslag doem leggen op een scheepslading benzine deel uitmaken de van een partij Benzine die de re georing van Mexico als haar eigendom had verkocht aan W R Davis te New York die de benzine weer doorleverde aan beide genoemde te Parys gevestigde maatschappijen Deze laatste hebben voor den president der Rotterdamsche rechtbank de opheffing van dit beslag gevorderd aanvoerende dat Aguila nimmer eigenares van de m beslag genomen benzine is geweest doch al ware dit anders S benzine m geen geval meer haar eigeJdom zou zijn om dat ingevolge deerej van den president van Mexico fni alle producten van Aguila en datderivaten daarvan ten behoeve van eA ereenigde Staten onteigend en eigendom van die staten waren geworden KUNST ENLEHEREN PRUSVEAAG VAN SCHIEDii STED MUSEUM Harerzijds voerde Aguila aan dat de betrokken benzine door haSr was vervaardigd uit door haar gewonnen petroleum en ZIJ betwistte dat de eigen dom van haar product op rechtsgeldige wijze IS ovei gegaan op de Vereemgde Staten van Mexico Een stadsgezicht tn oUeverf Het Stedelijk Museum Schiedam heeft liesloten een wedstrijd uit te schrijven op het gebied der schilder kunst waaraan Nederiandsche kunstenaars en kunstenaressen kunnen deelnemen Gevraagd wordt een schilderij in olieverf waaraan het onderwerp een stadsgezicht van Schiedam moet zijn De grootste afmeting mag 1 50 m niet overschrijden Het werk moet ongeteefcend worden ingezorden tussehen 20 en 25 October aan het Gebouw van het Stedelijk Mu cum Schiedim De jury bestiat uif prof J H Jurres prof Huib Luns Bart Peizcl en de heeren P Dirkzwager lid deY com missie van het Stedelijk Museum en C H Schwagermann conservator Voor de best gekeurde mzending wordt een pnjs van ƒ 300 en voor dl naastbykomende een pnjs van ƒ 200 uitgeloofd Het Stedelijk museum Schiedam behoudt zich het recht voor het werk dat met den eersten pnjs werd bekroond voor ƒ 150 en dat van den tweeden prys voor ƒ 100 aan te koopen Na de uitspraak der jury zal tenmirste gedurende veeftien dagen ui het stedelijk museunl een verkooptentoonstclhng worden gehouden an alle inzendmgen Van de opbrergst der verkochte werken zal 10 pet komen ten bate van de Vrienden van het Stedelyk Museum Schiedam Alle correspondentie beti ffende deze prijsvraag te richten tot dei fonservator van het stedeli k museun den heer C H Schwagennanij De president van voormelde recht b ank heeft voorshanos aangenomen Sat Aguila de benzine rechtmatig heeft iterworven en den eigendom daarvan niet heeft verloren De vordering tot ojmeffing van het beslag werd dus afgewezen in hooger beroep heeft het gerechts hc f te s Gravenhage anders geoor feeld Het hof achtte het namelijk met lu st dat de president der rechtbank te Rotterdam zich heef begeven m een bcrordeel ng van handelingen der Me xicaansche overheid ter zake van de bedeelde onte genirg Het hgf was van oordeel dat de Nederlandsehe rechtter niet mag treden in een beoordeeling van de rechtmatigheid oer onderhavige hand hng envan de Mexicaansche overheid doch de daardoor ontstane rechtsverhoudingen heeft te eerbiedi gcrf Het beslag wecdl mitsdien opgehev en Van deze uitspraak kwam Aguila m Cassatie De Hooge Raad heeft nu o m over wogen dat een beperking van de rfrcthsmacht van den Nederiandschen rechter Jils door het hof is aangenomen alechts kan berusten op een door het volkenrecht ei kende uitzondering s bedoeld in ail kei 13a der wet hou dende algemeeae bepahngen dar wetgeving Het hof heeft blijkbaar geooi deeld een beperking van dien aard m het volkenrecht aan Ie treffen Indien dit oordeel onjuist mocht zijn heeft bet höf gedwaald in de toepassing van on geschreven beginselen van vfolkenrecht Éqn dwabng van dien aard kan echter niet tot cassatie leiden Immers heeft de w tgever bij de vaststelling van de gronden voor éassatie slechts het oog HET UITSTAPJE i Dat minder vrolijk eindigde dan het begoii nen was voetbd Mas atgeloptn Ze waren stationschef gaf e sein tot vertrek en ii t t T Vv m Daar g r tn ze lekker Het uitstapje was begonnen liggen braden in de zon en liggen Een paar keer werd er gestopt Een mopp ren paar vrouwen met grote manden stapten Nu IS de vacantie bg ia om be on jn up wtg naar de stad Maar toen deHam en wat l iL t ben we nu eigenlijk getrtm vwn de Jerde maal stilhield warenhaJ V43etbal tn Indctmtjt speen een ze nan de hel Hans was de eerste diebadjt f etsen Meer met Kn dat doen we er uitsprong de anderen volgden En tienanders ook Mjar n orgen wit ik toch nog minuten ISter speelden ze de dolste speletn uitstapje mdken tetjes tus en de paarse hei Tot ze boncer Daar zUwti wat van terecht komen kreaer Toen zochten ze een gezelligsmdalde Hem 7nn P iwterhammen öfct een spr ng was Hens overeind Zyn a n Ze hadde alle drie Cr lekkere en ze ruilden en deefden ah echte vriendenen m een wip was alltjs op Wd ts Bert Ze besloteA een beetje te gaan hggen arm vaaldc kiijgshaftig door de lucht Dat zul je eens zien Morgen trek ik er op uit en wie Tin heeft kan gerust meegaan Ik vind t best Ik ga mee nep Hem Ik ook schreeuwde Bert en opeeniwaren ze met meer moe en ze besprakenhet pïan tot m de klern te byzondei heden Dus morgenochtend om vijf uur op en Hans en hem shepen in Toen ze wakde hoek besloot aanvoerder Hano eindelijk ker werden ontdekten ee dat Bert veren meteen was hxi verdwenen dwenen was en op al hun roepen kregen Ja Margen om vgf uur schreeuwden ze geen antwoord de anderen hem na en gingen ook naar huis Misschien ut hij daar achter dat heuveltje met een boek en lacht ons Thui liep Hans om moeder heen te slaapkoppen uit opperde Hans en Hein dr ditn ma ir t duurde een hele poos voor hij met z n plan voor den dag durf i e komen Moeder begon hij tenslotte wilt lachte Dan zullen we hem eens flink latenschrikken Als Indianen slopen ze naar het heu o r VIS inoiaiien sjopen ze naar nei neu me mirgen om vyf uur re f tn We gaan j enden er dan plotseling omheen met zn allen een tochtje maken Om vijI uur moet ik weg Vergeet u t met moeder Je Idkt wel niet wyï jongen Om vyf uurj W ar gaan jullie dan wel naar toe Naar de hei moeder VEn wie geeft je geld wrt w Tb bJnnr rnfern oX T t ïeTkU i z sS H f 1 we nemen alles in ze tessen mee maar n töen kropen ze samen dicht b j elkaar denken en naar huls gaan zot der Bert durfden ze n et Ze bleven maar zoeken t UTnJr aaarx tiillio Hn n xcol oór de trein ziel Modder hnd nojj wel wat bezw eren maar tenslotte zei ze tóch Goed dart Je mag ook wel eens een extra pretje hebben tu en een paar struiken en hielden zich muisstil Hun lippen trilden en ze knipten met hun ogen als de wind over de hei streek en vreemde geluiden teweeg bracht Hein huilde en Hans probeerde zich ge fed te houden omdat hij aanvoer der was Maar t ging heel erg moeilijks ISaor d hci Tenslotte vielen ze doodmoe in slaap Het tjiipen van vogels en het rollen De volgende morgen de zon was nau van de eerste trein wekte hen Suf moe wehjks opgegaan werd Hans hu keek jdadeiijk naa buiten te van de trein De terugkeer hadden ze Hoera moeder t Is pnichtig weer zich wel heel anders voorgestrfd nep hij m de hoQ f van de sla iplïamer Toen ze voor Bert s huls stonden durf an iijn ouderfe den re geen van beiden bellen om zyn Wil je er wel pens gauw weei inkrui oude rs op de hoogte te stellen van zijnpen bromde zn vader Die kwajongen verdwijning De een duwde den ander laplpje ni eerils rustig slapen Dat uitstapje weet wat fjetuuplyk kroop Hans er met meer in HIj kleedde zich zachtjes aan en toen z n njoeder te voorschijn kwam was hij al kant en klaar Ik heb de kanarie al ast wat voer gegevpn zei Hans Hij piepte zo En nu Wil m IJ n kanerievogel 7ekerook voer hebben plaagde moeder Vooruitdan maar Geel maar gauw je tas Moeder pakte de tas vol met allerlei eet naar voren Ga ju Hans zei Hein Doe jg t zei Hans Maar geen vanbeiden trok aan de bel Tot Hem zei Jij bent de aanvoerder Toen trok Hans aan d b l De deur ging open dr op de drempelstond BTt Hij l wde tfalmpjes op z n ochtend boterham Dat i nou toch het toppunt riepenHans en Hein gelijk Fn hun stemmen waar Een th rmosües met limonade kon beefden van verontwaardiKing t er rfel hog bij en toen alles kliar was gaf Kom jil ns buiten 5chrceui den ie ze Hans een mke klap op zn schouder en maar Bert bleef waar hi was schoot hem de deur uit Slaapzakken zei hll allfen Ik ga toch Denk er om op tijd thuis komen zeker met met lulhe uit om te ilapen hoor nep ze hem achterna hn voorzichtig Fn toen mikte hij de deur voor hun neus in de trein Niet e hoofd buiten t portier diaht steken Voor Han en Hem zat er niet an Hem en Beit stonden al te wachten en p o 3 naar huls te met zn drietjes marcheerden ze vrolijk fckpn om daar een flinke uitbrandernaar t station w Ze moesten n feg al lang cp de tre n wathttu maar eindelijk kwani hij dan ULh en 1 nldtrdi bolder klommen 7e er in 7r v s msar kalm m 7 n eentje n tik een fla ftsje vn e n r im tt bc v or v y o rn i tigen tn hel duuiilc nitt iarfe ol de na r huis gcfea i