Goudsche Courant, maandag 10 februari 1941

EEDE BLAD MAANDAG 10 FEBRUARI 1941 Een volk dat leeft ouyfi aan zijn toekomst Hederiandsche Arbeidsdienst in wording j klinkt het lied uit jonge kelen I V ter9che heide Een beeld MMche levenskracht temidden WEGENS SCHADE DODE OORLOGSGEWELD Het Verordentngenblad beval een verordening van den Rijksconunissans voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende het schadeloosstellen van Duitschers ter zake van door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan goeoeren Hieraan wordt ontleend Duitschers worden ter zalce van door oorlogsgeweld veroorzaakte schade aan goederen welke zij in het bezette Nederlandsche gebied geleden hebben of iijden onder overeenkomstige toepassing van de desbetreffende in het Duitschc rijk geldende bepalingen schadeloos gesteld Onderdanen van andere staten kunnen bij beschikking van den Rijkscan missaris voor het bezette Nederl i idonmiikiellijk na den wereldoorlog een sche gebied commissaris generaal voor Kramhamhulij de geschiedenis hond van Een epos over hondenvriendschap en hondentrouw I NA 159 INBRAKEN GESNAPT In den nacht van 7 op 8 Augustuswerd in de Wipstrikkerallee te Zwolleingebroken in drie huizen bewtjonddoor de families G M en B De daders hadden eerst een drietal pogin Éen tot inbraak gedaan maar het was hun toen niet gelukt vennoedelijk omdot het nog niet donker genoeg was Maar later sloegen ze hun slag Door het uitsnijden van een ruit kwamen ze Bij de familie M binnen Daar namen ze geld tot een bedrag van i 100 gouden sieraden en een trommel sigaren mee In het perceel eniaast van de familie G hadden ïg minder siieces Gfld en sieraden werden er niet gevonden maiir wel namen 7e eenige brood en textielkaarten mee Bij de familie B 1 n5lotte sloegen ze een ruit in en namen eehige kleine geldbedragen mee Hier werden de bewoners echter wakker en d e inbrekers namen overhaast de vlucht De daders ziin thans in IJmuid n gearresteerd Hel if IJ n P C van O en L V B uit yjrecHt die in tal van plaa vn m Nederland hebben ingebroken Z io hebben ze o a Steenwijk Gooi en Eemland Kennemertand de Veluwe een deel van Brabant en Zuilen onvei Il opleKlmg v n de bur jjig peuaaakt In totaal hebben ze meei r viiior het kader ier iian jso inbr ken op hun geweten futuur in haar winterslaap o enechen uit alle streken van J Ü hier in Nunspeet in het op kawiD voor het kader van den Ssen Nederlandschen Arbeids if ld van het ideaal hun land te n door leiding te geven aan ionseren en dezen waardevolle jJamen te mogen medegeven fTverderen levensweg Want zij iiJn behooren tot de leiders van den KlandiPchon Arbeidsdienst zij zul it kader daarvan vormen verS wwrdelJJk ijn voor de uitvoering ZiTooic gedachte welke ten S Sa IW organisatie P ÜWr ü n geringe taak en een rSte Verantwoordelijkheid met h brengt zoowel tegenover hun rf en de maat happij als tegenover K individuAan jonge menschen San t bi staa van hun levens Vd e w = J brengen welke M har i noodiK h bben gemeeri Lm eevw vaderlandsliefde eerbied den arbud plichtsgevoel tuciit orde u l de gehecle rtoon vergt Geen wonder datjuisl 5 selectie v m hrt kader zoowel het Lere al het midden kader zoo gronli wordt verricht Want daarmede At o valt de Arbeidsdienst toor toe vra redacteur jrokken en lan e o ffat I I i dl Arbeid sdienst mn ii ldi wa ir komt de idee er vard i iii en wat is bet dool Om f Lx antwofirden is een het A NP er op uitscrlt een boioek gebracht nipen waar thaivs hard wirdt gewerkt ann de opleiding van liet kader voor den binnenkort in te Itellen Ncdirland xhen Arbeidsdienst De idee van den Arbeidsdienst is Biet nieuw moer In het verleden hebifn heriiii il ielilk hoogstaande mannen uit vers telli nde landen voorstellen jfdaan inl oprichting van een dergelijk vredcsleger zooals de meesten ran hen den Arbeidsdienst noemden Onk nju up verschillende plaatsen reeds geruimon tijd pogingen gedaan lot het verwerkelijken van deze plannen Pogingen die aanvankelijk uitingen van de studenten zooals in Zwitlerland b v en in ons land de z g vollahoogesi holen doch die zich geieidelük naarmate de werkloosheid lich sthrijn ndcr deed voelen en de Jeugd zwaarder begon te treffen ook de jonge arhciders en boeren in zich betrokken Ut Afgezien echter van Bi I ari d t arbeidsd enst l clit instelde ten einde de jtevolgcii van zeven jaren verwoestins te kunnen bestrijden was Diiilschland liet eerste en gcruimen tiid het eemi e land dat den Arbeidsdicnit voer de heele jeugd verplichtend stelde en er een in de eerste plaat opVicdend instituut vatj maakte Dit vnerU i ld vond elders nivolging n oo 7 l hi t ook in Nederland binnenkort mvoljiing vinden en zal de Nedi r and eh jeugd worden opgennmen in een ortranisatie waarin zij de waarifikan leeVen kennen van kameraadxlMp tucht orde en plicht Vooiioo ii i s de toetreding tot den Ns derl nid chen Arbeidsdien t vrijwillis dixh in do tockonwt zullen p r Jaar ifi Xlfl Noderland whe jongens in Iwie lirhtmgen van 18 000 ieder arbeiden m dien st v fn de gemcen schap en tfjeliik Rdnlen gevormd tot bruikbare leien iri dt amenloving Keu d ir d n reixis jarenlang voor io en c i f ii l n ideaal de Ncderland che jfti d üiindrr onderscheid van anR of stand een tijd lang samen te brriij pn en samen te diwn werken Itaat on het punt te worden verwezenlijkt Zijx Millpn tezamen en onder leidirs d i t ehoeften van de jeugd kennen eiiltimrtochnische werken uit ren ti r verbeterirvg van den bodem itiKi Monwn naast boer rijk naa it arm Jen in den trt d met den grond wa nrfloor aj elk aar zullen lecren waa rdcefen en iH prynen Void werkc biecten zijn voorhanden 1 oiij land waarvan de uitvoering eh tivde 7 1I komen aan ons gfiSmde alk Men denke slecht aan lietgeen erd ee ierd m het bekende pJanWesüioJ iliir het in cuUuur brengen n veriwi n van gronden et idei i ii i staat echter voorop n daamin is liet vraagstuk van het J dor v ijn vixi buitengewoon groole wleekenis Aan de opleidmg en selecJ aa dn kader wordt thans hard geJ fkt Vtnv het middenkader gevormd ooor de rangen hopman onderhop i W n a jpiranl hopman wellCe ver leken kwni i n worden n et de ran 1 ksjiii ir i ste Vitenani ep W Iu iiant zun vier kampen mjwif ii pi Tilburg Ho ighalen en en m eet Hot laatste kamp n lHiri er kamii dwï daar be dl ï H h Kf vrviwa h de a re kampen de d Kirvocrren van den opNniw ig krijgen Dit w l 1 dat in het kamp 1 oud militairen lan ijn mt geiideel onder de u l l amp bevinden zich iil e t B 1emobil s rden d 4 Oi den Opbouwdirn tt m wxnd n it traden j hel hfW kader gevormd door djjBEKhtYr opT chtent werkktt mantien te wfrgelii tr ffl 1 B n pl iich 4 K J t c i f n wwiki n van een hoij 9 ot e l gflet wcrrit e fct mnf vaandrig fer i Ba o ir ereeant en korporaal j f nirnnentpel ch t ztM t enaan de Ij elen in ons land waar j i m u i drh Opbouwdienat eorberSTd voer hun kennende Geef ons het boek geef ons de schop kerels met vuist en hart en een frissche kop van het kader Dit in tegenstelling lot den toestand in het vroegere Nederlandache leger waar het bereiken van een officiersrang voor velen onmogelijk was door het ontbreken van het daarvoor vereischte diploma lij een volgend artikel brenuf n wij ♦ enige bijzonderheden over de opleiding der aspiranten voor Jiet kader in het kamp te Nunspeet En zoo zal dit voorjaar de Nederlandsche Arbeidsdienst beginnen voorloopig met vrijwilligers die zich thans kunnen aanmelden Dan zullen op vele plaatsen in ons land de leden van den Nederlandscheh Arbeidsdienst ietuigen van hun idealgn neergelegd in het slot van het bovenaangehaald ied Met hart en hoofd en hand doen wij ons devies gestand laten wij ons volk thans zierv t wachtwoord is ick dien BINNENLAND Schadeloosstelling vati Duitschers Financiën en economische Zaken roet Duitschers worden gelijkgesteld Deze beschikkingen kunnen zoowel afzonderlijke gevallen als groepen van gevallen betreffen Met het opnemen der schaden alsmede met het vaststellen en uitbetalen der schadeloosstellingen is belast het hulpcomité voor Duitschers in Nederland Hilfsausschufs fiir die Deutschen in den Niederlanden Deze werkzaamheden worden verricht onder toezicht van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied ommissaris generaal voor financiën en Economische Zaken die tevens de contriMe op het gevoerde geldelijke beheer uitoefent en in overeenstemming met diens aanwijzingen De bedragen der schadeloosstellingen iin Van de daarmede samenhangende kosten komen ten laste van het HerEtelfonds 1940 JTBAFBAARHKtn VAN HANDELINGEN IN STRIJD MET MILITAIRE OF rOLITIE VOORSCHRIFTEN In het Verordeningenblad is opgeno rnen een verordemrïg van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder iandsche gebied betreffende de strafit earhe d van iiandehngen in strijd n et nsilitaire of p ililie voorschriften Hierin wordf het volgende bepaald Handelingen in strijd met algemeene instructies bevelen en officieele aankondigingen welke gedurende den porlcg in militair of pohtie belang door der weermachtsbevelhebber in Nederland cf door den Commissaris GeneraTl vcmT de openbare ve U heid bij der Rijksccmn us ari $ voor het bezette Nederlandsche gebied onder verwijzing raar dere verordening worden uitge ardigd en welke doonniddel var aanplakking de pers of de radio W rd r bpkp d gtmiak z urf C4 erlredin VERORDENING BETREFFENDE JAARBEtKZEN EN STREEK BEURZEN In het Verordeningenbal is verschenen een besluit van den teere risgeneraal van het deport t t van Handel Nyverheid en Sche 1 Tl hfctreffende jaarbeurzen ea streekbcurzen Oit besluit verstaat onder Beurs De samenkomst van fabrikanten groothandelaren hande vigenlen handelsreizigers kleinhandelaren en andere kooplieden gehouden met het doel handelsrelaties te doen aanknoopen en bandeistransacties tol stand te doen brengen Slr kbeurs De in verband met dev rkeersomstandigheden voor Het IS verboden eenige beurs niet uitgaande van de te Utrecht gevestigde vereenigmg tot het houden van jaarbeurzen in Nederland aan te kondigen of te organiseeren onder de aanduiding van jaarbeurs Het is voorts verboden zonder vergunning van den secretaris generaal van hét departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart een streekbeurs aan te kondigen te organiseeren of te houden Aan een vergunning kunnen voorwaarden of beperkingen worden verbonden De voor de uitvoering van dit besluit noodige voorschriften worden door den secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart vastgesteld Hij die handelt in strijd met het voorgaande of met eenig krachtons dit besluit vastgestel4 voorschrift wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zës maanden of met geldboete van ten hoogste vijfduizend gulden Deze strafbaq gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen Indien het feit wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van het bestuur of tegen hen die feitelijk de leiding hebben Geen straf wordt uitgesproken tegen hem van wien blijkt dat de overtreding buiten zijn toedoen is geschied HOVTBLOKJES VOOR GASGENERATOREN In de Staatscourant van 7 dezer is een beschikking afgekondigd volgens welke de maximum pryzen voor hqutblokjes bestemd voor gasgênera toren met ingang van 1 dezer ztjn gewijzigd De nadere bijzonderheden welke de beschikking vermeldt zullen in de vakblad 3n worden gepubliceerd ONVOORZICHTIGHEID KOST ƒ 1900 Een Haagsche kolenhandolaar is Zaterdagavond het slachtoffer geworden van zijn onvportichtighei d Hij was nog Iaat met z8 vrachtauto op straat en moest even in een wjnkel in de Noorderbeekdwafsstraat zijn In de niet afgesloten cabine liet hij een lederen jekker achter waarin een portefeuille met ƒ 1900 ian bankpapier Toen hij terug kwam vond hij wel zijn jekker doch de portefeuille waarin 125 bankbiljetten van ƒ 10 en 26 van f 25 was verdwenen De hond is van oudsher de bes e kameraad van den mensch zijn wakkere hulp bij de jacht en de moedige plichtsgetrouwe bewaker van huis en hof de vrootyke speelkameraad van zijn kinderen Vandaar ook dat de trouw en de slaafsche aanhankelijkheid van onzen dapperen viervoeter ietzij groot of klein sp eekwoordelijk zijn geworden Wij denken hierbij aan de belangrijke rol diè de hond in het leven van verschillende groote mannen uit de wereldgeschiedenis gespeeld heeft o a Frederik de Groote Bismarck en Schopeifhauer en aan zün andere werkzaamheden in dienst van den mensch b v de Bernardinerhonden de menschenredders uit het Zwitsersche Hooggebergte de Roode Kruishonden en politiehonden om ten slotte af te dalen naar de doodgewone ordinaire trekhond die toch ook met de gcheele inzet van zijn krachten zijn eenvoudigen meester dient Want de hond kijkt niet naar afkomst of financieele omstandigheden van zijn baas voor hem gelden alleen de goede behandeling en de liefkoozmgen die hém ats dank voor gedane plichten ten deel vallen In haar veelgelezen novelle Krambambuli de geschiedenis van een bond schildert Marie von EbnerEschenbach een van de bekendste DuitsCjhe schrijfsters van omstreeks ipOO op ontroerende wijze verschillende episoden uit het leven van een hond die reeds in z n prille jeugd bezeten door een bandelooze vrijheidsdrang het nest verlaat om de wijde wereld in te trekken Hü groeit op tot een vrijgevochten zwerver de trouwe metgezel van den landlooper Thomas Wemdl met wien hij een onbezorgd leventje m Gods vrije natuur leidt De eerste teekenen v n de noodlottige tragedie waaraan Krambambuli jampierlijk ten gronde zal gaan doen zich voor op het moment dat zijr baas die in drift een mensch doodt voor jaren m de gevangenis verdwijnt De ho j4 aat over in het bezit van een boschwachter een veei strengere en krachtigere natuur dan Thomas Wemdl dje vol ijver aan zyn opvnedmg begint te werken en van de ruige vroohjke zwerver uit bosch en veld een jachthond met voortreffelijke kwaliteiten maakt Ofschoon Krambambuli met de plichtsbetrachlmg aan zijn prachtig ras vprs hu d gd jn r uuwen baci bij de i l ef T rw r z r beroep tierzi de INRUIUNG VAN BOTERKAARTEN VOOR VETKAAHTEN De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij deelt het volgende mede Het is gebleken dat het niettegenstaande de meeledeeüngen in de dagbladen en de inlichtingen welke de distributiedionstcn ter zake hebj cii verschaft is voorgekomen dat aSn personen doordat zij niet tijdig het desbetreffende formulier hebben ingeleverd boterkaarten zijn uitge reikt tcrwiil zij op grond van hun inkomen vetkaarten hadden kunnen ontvanger In verband hiermede kan worden eoedgekeurd dat alsnog gedurende aet tijdvak van Maandag 10 tot en met Zaterdag 15 Februari aan deze personen tegen inlevering der uitgereikte boterkaarten vetkaarten worden uitgereikt Hiertoe dient te voren eon desbetreffend formulier te worden ingevuld welke formulieren bij den plaatselijken distributiedienst verkrijgbaar zijn Nadrukkelijk wordt de aandacht er op gevestiud dat na 15 Februari a s p n Milegcnheid tot inruiling meer bestaatf GRIHP TE AMSTERDAM AFNEMEND Het sartal griepg vallen in de hoofdstad is afnemende wel kem n ro complicaties voor van patiënten dir reeds griep hebben doch het aantal nieuwe patiënten is fialende Het hoogtepunt van de griepepidemie is waarschijnlijk gepasseerd De vorii p week was het aantal sterfgevallen te Amsterdam hooger dan normaal SPORT KRACHTSPORT CONCENTRATIE IN DE KRACHTSFORT Op verzoek van den heer K J J Lotsy adviseur voor sportaangelogenheden hij het departement van Opvoeding enz heeft de voorzitter van den Nederlandschen Krachtsportbond de gep luitenantkolonel W J M Linden besprekingen gevoerd met den voorzitter van den Nederlandschen Arbeiders Sportbond den heer A F Muller omtrent een concentratie van krachtsportjaeoefenaren De besprekingen hebben tot resultaat gehad dat aUe beoefenaren van krachtsport worstelen gewichtheffen en pandertrekken in de toekomst zullen vereenigd zijn in den Nederlandschen Krachtsportbond Hierbij is met wedcrzijdsche belangen rekenuig gehouden zoodat een uitstellende sameivwerking te verwachtoi is WIELRENNEN VAN VLIET EN WALS STARTTEN TE BERLIJN Voor het eersl sedert bet uitbreken va n den oorlog zijn er lïoUandsche wielrenners in Duitschland gestart Van Vliet kwam in de sprint uit De strijd bestond uit een tijdrit en een ril met voorgift welke beiden werden verreden in series van dne renneis Wals die in een wedïtn j i achter mo een De Him voudige hondeziel die met dergelijke problemen geen raad weet als Thomas Wemdl de gevangenis is ontvlucht en op het jachtgebied van den boschwachter gaat stroopen I Die tweestryd wordt hem noodlottig Niet slechts de oude veete tusscher strooper en jager zaaide haat en ver bittering in de harten dezer beide mannen het gaat voornamelijk om een oude geschiedenis die altijd wc r nieuw blijft de liefde voor eenzelfde vrouw Viktoria von Ballasko iie oorzaak is van don onverzoenüiken strijd welke tusschen hen ontbrandt Thomas delft het onderspit doch mèt hem zijn trouwe Krambambuli die de roepslem van zijn hart volgende naar de zijde van den vroegeren baas overloopt Tót zijn eigen schade want Thomas steHt en Krambambuli wordt verstooten Wéér behoort hem de wijde wereld toe doch ditmaal zwerft hij alléén rond een eenzaamheid die hem vveldra te machtig wordt en een droevig einde voor hem betéekent Krambambuli een naamloos en ruig harig acteur die weliswaar geen filmroem bezit dQch ons ontroert door de groote toewijding waarmede hij z n rol vertolkt wordt op krachtige wijze bygestajfti door het sterke spel van Sepp Rist Rudolf Prack en de lieftallige Viktoria von Ballasko in deze charmante film van den regisseur Karl Köstlin Wie is Viktoria von BaIIa Hko Luis Trenker heeft de jonge Viktoria von Ballasko ontdekt Op den 24 Jan werd zij in Weenen geboren een blond zacht meisje met een lieve m eisjesachtige glim ach en een mooie donkere stem die aameiding werd tot haar eerste lilmsucces toen was zij na naeiijk degene die de rol sprak van niemand mmder dan Annabella in een D ailsche nasynchrünisatie In haar jeugd kreeg Viktoria reeds menige n zwaren slag te verduren op Iff jarigen leeft ud bezocht zij de Weensche Academie voor tooncel Delers en kreeg van daaru t haar eers e engagement in Bern Nadat zij m Duitschland in versc ri leiide plaatsen ervaring op de p anken had opgedaan kwam LuiS Trenker en bracht haar aan de film waar zij leed spoedig tvekendheid In de mooie KEambambuIi de ed hond kr t z i te VU 1 D Ha sr M a toren uitkwam gaf in de tv ecde manche op De uitslagen luiBdcn Sprint Arie v Vliet 22 p 2 Schorn 20 p 3 Merkens 18 p 4 B alck Hansen 16 p Kaufman 13 5 p 6 Ehnier 12 p Wedstrijd achter motoren 1 WengIcr D 2 Litschi Z vits 3 Hoff nienn 0 4 Stach D SCHAATSENRIJDEN HET 5000 M RECORD VAN BALLANGBUD VERBETERD In de omlijsting van le landenontmoeting Zwitserland weden te Davos heeft de Zweedsche schaatsenrijder Aake Seyffarth het wereldrecord 3000 M van den Noordschen Olympischen kampioen Ballangrud verbeterd Eenige dagen later verbeterde Seyffarth ook Ballangrud s record op de 5000 M van 8 min 17 2 seconde tot 8 min 13 7 seconde SCHAKEN C S B A S B 5 1i IH De gisteren te Amsterdam gespeelde wedstrijd tusschen den Amsterdamschen Scl aakbond en LeiJschen Schaak bond eindigde in een 5 2 4 2 overwinning voor de Leiden aren DAMMEN VAN EMBDEN D C IJMl IDEN 10 10 Voor het clubkampioenschap van Nederland werd gisteren te Amsterdam de wedstrijd van Embden D C Umuiden gespeeld Na gen uiterst spannenden strijd werden de puöten gedeeld 10 10 KAMPIOENSCH P VAN NEDERLAND De wedstrijden om hel persoonlijk kampioenschap van Ncdcrltnd zu itn Zondag a s te Amsterdam aanvangen De volgende deelnemers zijn van de party R C Keiler J Druyf Jr J Blom Ph J Ham B Dukel en C Suijck P J van Dartelen J N Bom E Hartman voorts zal nog de winnaar van den wedstrijd De Krijger Kinnegin deelnemen Het kampioenschap zal negen Zondagen in beslag nemen SKIÜN KCRIKK AL A WINT DEN 50 K M LOOP In het kader van de ski wereldkampioenschappen welke deze week te Cortina d Ampezzo zijn gehouden votid Zatesrdagdie 50 km loc opden Jangen afstand plaats waaraan 32 personen deelnamen In totaal verschenen 10 Finnen 8 Zweden 5 Italianen 4 Zwitsers 2 Duitscherifs en Slowaken en 1 Joego Slaviër aan den start De loopers startten met tusschenpoozen van én minut De 25 k m lange baan die tweemaal nnoest worden afgelegd was weliswaar zeer snel doch het tempo viel tegen daar deze ten zeerste vertraagd werd ioor den toestand van het sneeuwdek De beste tijd op het eerste traject verd gemaakt door den Fin Kurikkala net 1 uur 43 min en 24 sec Het tweede gedeelte leverde den Fin Kurikkala een grooten voorsprong op Hoe Max Halbe s Jeugd ontstond Nu dezer dagen de bekende Duttsche dichter en tooneclschnjver Max Halbo 75 jaar is geworden is het wellicht interessant op deze plaats ie Herinneren aan het ontstaan van zijn belangrijkste werk Jeugd In den kring van het Münchener Psychologische Gescllschaft heeft Halbe daarvan destij ds het volgende verteld Op een och end m Februari zaf hij in z r Berlijns he torenkamjr en keek uit over de dal cn waarovereen milde voorjaarszon een gouden glans goot In de verte klonlten de tonen van een draaiorgel die z n gedachten ongemerkt tcrugvoe den naar z n gymnasiumtijd in Marienburg Z n fantasie begon te werken AUerlei beelden uu z n kinderjaren doemden op en vergleden weer in het duister der vergetelheid Doch eenige figuren werden levendiger en krijgen gestalte voor zijn geestesoog een èude pastoor en twee verliefde jongen Menschen vrienden uit z n jeugdi die reeds in hun jonge iaren de Harde slagen van hel noodlot pvingcn Jarenlang hud iiit thema in Halbe s onderbewustzijn gesluimerd docli thans drong hel zijch met onwezenlijke scherpte aan hem op Zijn fantasie goot de stof in hair dramatische vorm en Halite schonl een kunstwerk aan de wereld dat dooC zijn altijd durende actualiteit inderdiad onvergankelijk mag heeten Want mogen weUicht de vormen van het behandelde probleem zich wijzigen in den loop der tijden de grondtrekken worden gevormd door de worsteling van alle jongu generaties tegen conventie en vooroordeel tegen als va ststaand aangenomen moraal en dor formalisme een strijd die door alle geslachten gestreden wordt De zich steeds verjongende garde der jeugd houdt door alle tijden heen de posten bezet slechts de aflossing wisse t Het is interessant iTl t in d ze dagenaan dit alles herinnerdVte worden doorde aankondiging dodr Tobis van deaanstaande vertooningen in Nederlandvan Halbe i drama Euaen Klopfer vertolkt de rol van den Jastoor Hoppe terwijl Kristma Sdderbaum en Hermann Braun ons een meeleependecrealie van de figuren der jonge geliefden schenken Een man van charmeen formaat f Het 13 V Oi het bioscoop niin n Tdpubliek attijd lntereF ant eens iets tevernemen over de levensgescliiedeni svan o n man die oorspronkelijk hetplan had mgenit ur te viordeji i een plotselinge imr u s volgend naarh t v d i r Geender overigen deelnemers was in Uat het sterk opgevoerde teirpo van dezen f ui bij te houden De uitslag luidde 1 Kurikkala Finland in 3 36 35 2 Branström in 3 38 173 Dahlqvist 4 Vilund 5 Back 6 Freiburghaus 7 Lauronen 8 Jalkanen 9 Kasebacher 10 Laun Paavo Vlerto Finland wint bet princüii Op d on laatsten dag van de wereldikampioenschappen heeft de Fin Paavo Vierto voor een groote verrassing gezorgd door geheel onverwacht het iprmgen te winnen Aan den wedstrijd werd door 11 Duitschers 14 Italianen 7 Finnen 4 Zwitsers 2 Zweden 1 Noor en 1 Slowaak dee lgepomen De uitslag luidde 1 Paavo Vierto Finl 221 5 p spronjen van 64 5 en 75 5 M 2 Laakso FT 220 5 p 67 5 en 72 M 3 Selanger Zwedien 218 3 p 63 en 73 5 M 4 Weilig ü 5 Bradl D 6 Lindström Zwedien De officieuse uitslag vata de kampioenschappen bracht Duitsehland met 96 5 punten aan het hoofd van alle lan den Italië behaalde 50 5 Finknd 50 Zweden 37 Zwitserland 16 en Slowakije 2 punten BILJARTEN V d KEYL KAMPIOEN DERDE KLASSE DRIEBANDEN Gisteren zijn ir het clublokaal van de sGravenhaagsche biljartclub de wedstrijden om het kampioenschap derde klas drie banden beëindigd met alfi resultaat dat de Amsterdammer Van der Keyl van K R A S kampioen werd Aangezien de nieuwe kampioen een gemiddelde boven 0 4 heeft behaald promoveert hij tevens naar de tweede klasse hetgeen eveneens het geval is met den Enlre Nous speler Buitendorp De uitslagen van dezen dag zijn Pnt Brt H S Gem Sanders V Nifteriok 30 18 64 64 4 3 0 4 SB 0 281 De Vries Buitendorp 19 30 73 73 2 3 0 260 0 410 Verdoonen Van der Key 30 25 74 74 3 4 0 4O5 0 337 Visser Perel 30 21 87 87 3 2 0 344 0 241 Visser Buitendorp 15 30 49 49 5 4 0 306 0 612 Verdoonen V Nifteriok 30 22 81 61 2 3 0 401 0 360 De Vries Perel 30 21 64 64 4 3 0 468 0 328 Sanders Van der Key 19 30 71 71 2 3 0 267 0 422 De eindstand is als volgt Eindstand V d Keyl Verdooner Buitendorp De Vries Sanders Perel Visser V Nifteriok 12 8 l 6 0 8 4 t 3 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 206 201 200 180 195 175 161 154 499 518 492 526 523 520 495 505 6 4 4 5 4 5 5 3 0 410 0 i88 0 406 0 342 0 373 0 336 0 325 0 304 lijk avontuurlijk Dadelijk na den oorlog moest hij uit zijn vaderland JoegoSlavië vluchten er begaf zich toen naar Weenen waar hij aangezien de omstandigheden hel hem onmogelijk maakten zijn studie voort te zetf T den weg naar de film vond Al spoedig bleekthet dat de arti stufiloopbaan Ivan Petrovich zeer goed lag en zijn geheele persoonlyklu id voor zich opei schte Zijn suecissen waren de waarborgen voor zijii begaafdheid het talent waarmede hij zijn rollen levendig en boei rd wist te vertolken en het duurde dan ook niet lang of men haalde hem tin Weenen naar Boedapest waar hij bij de Hongaaisehe film weldra een ruimer arbeidsveld vond De verschijning van dezen jongen filmspeler die met zooveel zekcrlfcid meester was over zijn gebied het witte doek lyas niet alleen fecliefd in zijn eigen vaderland Hij veroverde de filmateliers in Parijs speelde in de Amerikaansche ateliers in Niee en ging van daaruit naar Hollywood waar een lang contract hem wachtte Zijn grootste successen boekte hij echter m producten uit de Berlijnsclie ateliers waann hij zich na zijn terugkeer uit Amerika voorgoed nestelde Wij noemen hier slechts een paar namen van films als Fledermau s Orloff Manolescu Fürst der Diobe Gem hab ich die Frau n gekust Polenblut Drei MSdel um Schubert en Nacht der Eiit srheldung Ivan Petrovich vertolkt mcstal rolli r waarin hij de charmeur en onweerstaanbare hartenbreker voorstelt een ondanks al zijn lichlzinngheid toch sympathiek blijvende figuur Zelfs d i e figuren in de film die van Petrovich de belichaming der ini daad cischen bezitten nog genoeg charme on aannemelijkheid om niet direct afschuw in te boezemen Het meeste plezier beleeft hii zélf aan die rollen waarin zijn mu ikaliteil tot uiting kr mt hij speelt nan clijk uitfrtekend piano zoowel al viool en ofsehoon hij in zijn rollen als pianist en violist vaak niet zfll sp elde zoo was toch iedfT accoord op ri n vleugel iedere streek met de strukstok natuurgetrouw en echt daar liij in zi n privé leven dezelfde coneert r rj f hp e malen zelf gespeeld ha l per Deze t r de Irt zijn nieuwe film Parkstraat 13 i 1 onder de regie van Jürgen vonMten de partner van Olga Tschechnwa die in zijn eerste Duit iche filnook reeds zijn tegenspeelster was Hetis een psychologisch moeiliike en gecomnliceérde taak die hem gesurldis Bij een ingewikkelde Vnoord aak die een tijd jrs een feest ten huizeParkstraat 13 gepleegde m isdaad totmiddelpunt heeft bevindt f ok h özich in den krmj der verdachlfsonert vraag i