Goudsche Courant, dinsdag 11 februari 1941

ITALIË De aanval op Gen BINNENUND fabriekö en 8 fabrieken var k aren haakgaren ajet en Tin garens voor de t xuiltadusjfe Het ia voor de eerste mwd 1 gelegenheid geboden wortlTmtf bestek een beeU te krijgen a è zoo fraaie prestaties vin de nL landsche te xtiel industrie en een ek aan deze belangrijke deehf zal voor iedereen zoSer uUzfe een openbaring lyn nin XJe Nederlandsche texüe m tneelen hebben in het l ufe u ljjaar toen wol en katoen h werden bij de verw kin l z de rayon en synthetische t T n aanpassingsvermogen een S kennis en een vobrtvare idh d t loond die de bewonderinTvan kundigen en leek verd fn n kuns zijd ipi erije Schöuw er t daarom als een voorrecht liT l producu van de NHerlLdth 1 t elnijv rhe d op een groo e tou f mogen vertoonen demonstratie beke rd er niia De verloren O boot was de O 22 BAVSN IS NIET VERNIELD In verband met de beschieting vaji de havensud Genua door een sterk Britsch eskader in de vroege morgen uren van 9 Februari vestigen dé Italiaansche bladen de ai ui lach op he feit dat het hier wederom een mih tairen aanval ijetreft p ei n open onbeschermde stad De bischieting van Genua is ten uitvoer gele d door oe in Gibraltar gestationneerde Elngel whe Westelijke Middelladdsche Zeevioot aldus verneemt het D N B uit Rome Onder dekking van een dichte n mist kon het Engelsche eskader Genua naderen De heftige beschieting van Genua heeft uitsluitend aan burgers het leven gekost Militaire installatie zijn niet getroffen De bladen herinneren er aan dat Genua reeds meerdere naaien in den loop van den laatsten tijd door Engelsche vliegtuigen beschoten is geworden zonder lat ernstige beschadigingen aan milftaire objecten werd aangericht De actie van de Britsche vloot tegen Genua moest klaarblijkelijk zoo eonstateeren de bladen Churchill tijdens zijn Zondag gehouden rede in staat stellen aan de Amerikaansche openbare meening de vernieling te kunnen mtl den van deze Noord Italiaansche haven Deze poging is als mislukt te beschouwen BOUW IN VUSSINGEN EN SOUBVRG Naar uit berichten van het Internationale iïoode Kruis aan familieleden der opvarenden is gebleken is de Nederlandsche onderzeeixiot die biij kens mededeelingen van de Britsche Sdmiraliteit de vorige week verloren is gegaan de O 22 Onder de slachtèffers bevinden zich verscheidene Ma liinemenschen die te Vhssingen en uburg woonden Aan de O 22 hebben de Zeeuwen behalve door familiebanden ook nug andere hferuir eringen Het is n i een vin de onderzeelxKiten die by de N V M j de Schelde te Vhssingen werden vi rvaardigd Het schip behoorde tot de seïie van zeven onderzeebouten die sir ds l Sói hiej te lande voor de Nederlarsc he Marine in aanbouw waren De boijw van de O 21 en de O 22 geschiedde t Vlissingen De andere booten weèden elders op stapel gezet Op 20 Jani van het vorige jaar werd de O 22 te i atej gelaten en toen de oorlog uitbrak was zij nog niet overgenomen maar weed toen ijhngs voor den dienst gereed gemaakt De O 22 had een lengte van 77 5 meter en een breedte van 6 20 meter Hetschip had boven water een snelheid van ongeveer 19 5 mijl en onder water ongeveer 9 mill De kruissnel leid bedroeg 16 mijl Het maehinevermogen boven water was 5000 pk en r r der water EOO p k De bewapenin g be tond uit 8 torpedolsnceerbuizen van 5 1rm ten kanon van 8 8 mm en twee mitrailleurs van 40 m m Door toepas in g v an electrisch lasschen op groote schaar kon de duikdiepte aanmerkeliik worden vergroot Deze bedroeg ongeveer IGO meter SCANDINAVIË Verbetering van Zweedsche defensie UITBREIDING VAN GEHEELE WEERMACHT De Zw edsche minister van Landsverdediging Skoeld heeft naar T T meldt Zondag ter gelegenheid van een betooging ten gunste der Zweedsche defensieleening te Grangesberg eert rede gehouden Hij verklaarde diit Zweden streeft naar eenijtwanlitatieve vei sterking van zijn leger met vijftig procent een versterking welke vooral de linietroepen betreft Evenzoo werkj Zweden aan versterking van zijn vloot en zijn luchtmacht De luchtmacht zal verdubbeld worden en een aanzienlijke kï filitatie verbetering ondergaan D verd di ïinCf nDi o ïl o l DE RIJKSCOMMISSARIS TE AMSTERDAM Rijkscommissaris Rijksminister dr Styss Inqnart heeft gisteren pp het voormal e ijsclubterrein aan het Mu u oimergaan i7e seumplein te Amsterdam drie bataljons veï dediglngsparaatheid van Zweden zaü stiossertSe groene politie gtïnspecteerd over het tijdvak van 1 Juli Ifl fl ♦ 1 over het tijdvak van 1 Juli 1939 tot 1 Juli 194 loopende uitgaven van ongeceer 2 3 milliard kronen en 3 milliard kronen voor slechts eenmaal voorkomende aanïchaffingen eischen Hiervan wordt 2 tot 3 milliard gedekt door loopende ontvangsten terwijl dp rest icU rninder dan vier milliard door een leéning gedekt zal worden Na den eersten Juli 194 2 zullen de uitgaven door de lo ipende inkomsten gedekt worden De staatsschuld zal tot 700 kronen per hocfd der bevolking stijgen nge O Hopkins heeft missie beëindigd NAAR AMERÏKA VERTROKKEN Volgens een Reutcrbericht aldus t D N B heeft de Amerikaansche ambassade te Londen meegedeeld dat Hppkins zijn mi ssie in Engeland beëindigd heeft Hij is naar de Ver Staten vertrokken Na de in spectie sprak de Bykscommi saris de troepen toe Hij begroette de m an sehappen en sprak de verwachting t it dal zij hun volle krachten zullen inietten in een tijd waarin iedere Duitsche man en iectre 0 i t cJie vra w hel uiterste moeten geven onï dezen grooten beslissenden strijd met succes teneinde te brtngen eon strijd die niet aileen b sii cAer eigeii lot maar ook over dat van onze kinderen en over dat van de lotkomis ige generaties DOOR VALLEND GESTEE NTE GEDOOD © ij het plaatsen van een betimmering in een nagei omen galerij op de 274 M verdieping van de mijn Laura te Eygelshoven geraakte de 45 jarige houwer Kuckelhorn uit Haamsra fe onder onverwacht afvallend gesteente waar door hij w rd gedood OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Bij besluit van dep stcretaris generaal van Binnenlandsche Zaken is J Reyers gerekend van 1 Februari 1941 af op riifuw tot burgemeester van de go DE LEVENSMIDDELENPOSITIE De Londeniche concspondent van N g a Da g l igt AIlehanda schrijft ten aai zien van de levensmiddelcnpósitie ii Engeland dat de Britsche minister voor de Voedselvoorziening lord Woolton de grootste moeite heeft om den melkprijs in Engeland binnen redelijke grenzen te houden Kaas is nog steeds een groote zeldzaamheid in Engeland en men hoopt dat er in den zomer tneer kaas zal üijn ais de binnenlandsche productie op gang is gekomen Suiker is in den laatsten tijd ook schaarsA geworden terwijl saccharine als vervangingsmiddel nog moeilijker té krijgen is dan suiker Het Engelsche volk heeft zic i zoo besluit de Zweedsche correspondent er langzamerhand aan gewend visch efi Êruin brood te eten De haring waarvoor men vroeger in Engeland de neus hoop optrok is thans eer gewaardeerd artikel geworden WELKE BONNEN ZIJN GELDIG ARTIKEL BOti Dinr Bloem BL4 Boter of margarine Bo 28 Bo n Brandstoffen Haarden en kachel Centrale verwarming Vierde periode I M t m K II IJ en 13 K IS t m 24 K 2S t m 3Z Br 01 Br Brood FRANKRIJK AGRAKISCHE PRODUCTIECAMPAGNK Door een wet d lpnmiddeUijk van kracht is geworden heeft de minister van Landbouw volmachten voor het tot l tand brengen van een groote prodbctiercampagne gekregen Hij kan met fie landbouwcoöperaties en de boe hen 20ogenaamde bebouwingscontracten sluiten waarin de te bewerken oppervlakte de Ijrijzen de leveringsvoorwaaiPden enz worden vastgesteld Indien dit stelsel van ontracten onvoldoende resultaat heeft kan de minisier den boeren een productiebeve geven w aarin wordt bepaald hoeveel land bebouwd en welk gewas gekweekt moet warden Boeren die aan deze campagne niet medewerken krijgen geen faciüteiten zooals het beschikbaar stellen van iiaaigrond productiepremicn enz Kort berichten Gortmoul of Grutten Havermout Havervlokken Gort f Gruljten Kaas Koffie 19 Vt 45 en sa A n Macaroni of Spaghetti Vermicelli of A 31 Maizena of Griesmeel of Paddinppoeder A n PcHlvruchten A 192 Perj 8 Fer D PetrolêuTÜ Rijst efheel gries of Gruttemèél eblpèm A 92 tfltt dorp Kapuz uoego Siavië dat eenige jaren geleden werd ge bouwd in de nabijheid van de s ad i fpsT Petsj aan de samenvloeiïng van twee Slaolie rivieren is tijdens den hoogwaterstand van de laatste dagen geheel weggespoeld Alle huiïen zün vernieldl een ypot deel van het vee is omgekomen De personentrein Madrid Barce lona is met een motorwagen in botsing jekomen aldus meldt t D N B uit Sbragossa Daarbij werden 39 personen zwaar gewond Een zwaargewonde is aan zijn verwondingen bezweken In de Midden Boinisehe stadZenica hcft een twintigjarige Mohammedaansche een vierling ter wereld gebracht en wel drie kinderen op een da en het vierde op den volgeniïen Eenkind iS tusschen gestorven l 117 aiiart Xreokje Biet A Suiker Thee M A 2 Vl tscji VHKNwkakrt Vleesch waren Zeep VI éllNw kaart AM Verklaring Bo = r Boterbon EERSTE BLAD Bmtenlcmd Lessen uit den oorlog in Noord Airika Oude regels inzake den woestijnoorlog over boord geworpen Pantser sterker don pantserahreer Tanks van 70 ton Wolfdieter Langer Rome schreef Toor het H am burger Tapeblatt yan 5 Februari een artikel over den winterveldtocht in Noprd Afrika waaraan het volgende is ontleend Na bijna twee maanden ononderbroken strijd in de Marmarische woestijn 8n Sidi ei Barani 9 December totI rna 30 J n kupnen onder voorbehoud eenige feilen worden vastgesteldin verband met het offensief van helEngelsche NijUeger en den over eengebied van mffer dan 400 km gevoerden afweer irijd van het legér vanCraziani De moturisatie Bij dezen veldtocht zijn de oude refels van oorlogvoering in de woestijn net huar vBElslaande beginselen van gescheiden oprukken om Ie kunner teven en inzetten van geïsoleerde iifdeeiingen op de buitenste linies vermijding van een Inzet van massa s in het woestyngebied over boord geworpen In strijd met de meeste tot dusver in Afrika opgedane ervaringen bewees het gebruik van èen enkele sterke cc ntrale colonne een succes te zijn gelijk Grazian i t het Septembéroffen sief legen Sidi el Baiani Wavell in het winteroffensief tegen Tobrotk aantoonde De voorwaarden voor het intetteri van dergelykc gnoote massa s in de woestijn lot dusver waren er in totaal tien divisies bij betrokken werden gegeven door de molorisatie Als de eigenlijke ontdekking in dezen woestijnveldtocht geldt het pantser reap zijn nu ook in de woestijn gebleken hooge gevechtswaarde Nadat het bij het September offensief van Graxiahi tot het verslaan van de zevende Éngelsche pantserbrigade door lUIiaan che bommenwerpers was gekomen lieten zich ctenimrn Ijooren die de geI vechtswaarde van g p niserde eenheden in de woestijn in twijfel trokken Deze stem njen zijn verstomd na den massalen inzet van EngeLsche pantserwagens Light Tank s Carrier Scouts Morris daar vooral bij de gevechten in het gebied viki Sidi el Barani Boegboeg Snilücm bleek dat de tenminste zestig km bedragende snelheid in de woestijn van de pantserwagens een geweldig voordcer tegenover de niet gemotoriseerde eenhedenrtet hun marschsnelheid van nauwelijks 6 km opleverde Vt Morris Daaruit valt te verklaren dat na Bard a belangrijk grootere eenheden werden in het nauw gebracht De tot dusver geldende meening dat in de woestijn voornamelijk slechts lichte i oor gebruik in de wocstyn gebouwde tSnks te gebruiken waren is eveneens weerleegd Van Engelschen kant werd al speciaal wapen voor den veldtocht in Marmarica als blijkb iar nieuw type dr Mowcl door pantsering als wapening bijzonder zware Morris gebruikt In ijn geBruik moet de snelle val van Sidi el Barani en SoUöem worden gelochl daar anders niet te verklaren ïou zijn dat militaire leiders met zor byzondere Afrikaansche ervaring als bijvoorbeeld generaal Majfrtti versterkte stellingen slechts 24 uur konden houden Van Italiaansche zijde kon men in dexe fase van den veldloöit niets tegenover de zware Engelsche pantserö Ettllen daar tegenover daze over een uitgestrekt g ibied concentrisch opereerende pantseri agens de pantserafwecr wapens onzer divisies slechts weinig uitwerking konden bereiken Graziani De geschikte tegenmiddelen tegen de Engelsche tanks van 70 Ibn in der vprm van Sluka s of even zware ppntïerwagens waren niet aanwezig Des inïet van duikbommenwerpers zou bovendien door de stormen zijn benideilükt Wat de Italiaansche pantserwagens betreft daarover schrijft de goedIngelichte CrpnschedelJaGu erra van 1 Febrbari Op den inzet van ware Engelsche pantserwagens van voornamelijk merikaanschen oor prong waren de Italianen ni t voorbereid dit ook niet in verband met de trans portmiddrien om deze pantwrwagens naar de plaats van bestemwing te brengen Dit laatste zou ten deele kuiinen wordeSn verklaard door de op ontscheping van dergelijke zware pantserwagens niet toegeruste havenwerken van Bardia eij tobroek gers ondanki de pantserwagens toch wel moeilijk afgerekend hebben an de Australische torm bataljons zouden vermoedelijk nu nog voor Bardia staan als het den Engelschen niet gelukt s de zwaarste artillerie in te zetten waarvan het transport door de woestijn van Egypte onmogelijk scheen In feite heelt het zware kaliber van de 38 1 centimeter van de Engelsche Middellandsche Zeevk ot Wavell de voorInaamste zorg ontnomen De door Graziani s ingenieurs gebouwde bunkers en kazematten bewezen als bescherming tegen dit kaliber onvoldoende te zijn Volgens berichten van ooggetuigen br Jcen de wanden van de bunkers van cement van een meter doorsnede door hel inslaan van een 38 1 cm grpnaat uiteen De heldenmoed van de Italiaansche ki stbatlerijen bü Bardia die van de steil oprijzende rotskust het vuurgevecht met de Engelsche oorlogsschepen opnamen hielp niets als gevolg van de sterkere vuurkracht van het scheepsgeschut dat geheele rotsbatterijen in elkaar deed storten en de verdedigers begroef Daar als gevolg van Üe grootere getalsterkte van de Engelschen in de klasse linieschepen zoowel als door den verren afstand van de uitlooph vens van de Italiaansche vloot de inzet van de Italiaansche vioot vanzelf verboden was en anderzijds het Italiaansche duikbootwapen als gevolg van de eigenaardigheid van de NoordAfri kaansche kust pndiepten stroomingcn en vooral eeri sterke doorzichtigheid van het water ter vermijding van de grootste verliezen in haar aiwe zeer was beperkt moet in de actie v an de Engelsche vloot in het kader van het offensief vSn Wavell een doors aggevende factor worden gezien DUlTSCHLANDj De aanvallen op Engeland BRITSCHE AANVALSPOGINGEN VERIJDELD In aanvulling pp het weermacht oericht van gisteren verneemt hetD N B dat de actie van gewapendeverkenningsvliegtuigen waarbij eendoor den vijand bezet vliegveld op IJsland in schcervlucht doeltreffend m tmachinegeweervuur werd bestookt waardevolle verkenningsresultaten heeft opgeleverd Aan de Scliotsche Oostkust voor de haven Peterhead werden bomtreffers geplaatst op het achterschip van een Britsch patrouillevaartuig waardoor dit bewegingloos bleef liggen Een aantal st en in het Oosten en Zuid Oosten van Engeland waaronder Great Varmouth de haven Werken van Ipswich en het in de laatste vyeken meermalen aangevallen Norwich werden wederom met Tiommen bestookt Pogingen van Engelsche bommenwerpers Noorwegen binnen te vüegen weiden verijdeld Een recordprestatie Volgens een bericht aan de reederijIe Oslo is het Noorscïie motorsrhipMorviken uit Bergen 5008 brt doore i Duitsch oorlogsschip in overzeesche wateren tot zinken gebracht nadat de bemanning aan t oord genomenwas De Morviken voer in Engelschendienst Britscbe aanval aai Kanaal kust afgeslagen Gisteren in de middagureA hebben enkele BrtlscW gcveciitsvliagtuigen die door jagers veccczeld waren geprobeerd boven het gebied a n de kust van hét Kanaal te vliegen ven als kort geleden slootten de vliegtuigen ook thans weer op het krachïage afweervuur Er ontstonden luchtfcevechten waarbij volgens de voorlopige berichten Duitsche jagers ewi en luchti ioelartillerie twee toestellen van het type Spitfire hebben néei cschoten Aan Duitsche zijde Na het groote succes van Duitsche bommenwerpers met grooten actieradius die ten Westen van de Porti geeschekust tegen een Britsch convooi zijn opletreden heeft een enkele formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen sedert 1 Augustus 1940 den vijand in totaal 85 schepen van tezamen 555 675 b r t doen verliezen Hiervan werden S63 500 bj t tot zinken gebracht en 192 163 b r t ten deele in brand geschoten en overigens op andere wijze zwaar beschadigd PaalMr en panfaerafweer t i rue weroen geen I verliezen geleden Later wenfl gemeld Wij bevinden ons in een oegen Iik dat er in totaal 3 Spitfires en één Huraarop in den eeuwip n i ii J Van belang lijkt de rheening van ditBomeinsche orgaan dat hef pantser op het bogenblik sterker is dan de fcanttirafweer Wii bevinden ons in een oogenWiR dat er waarop in den eeuwigen strijd tufeschen ricane zijn neergehaald p ntseri g en geschut de pantserplaat Aanval od an de tanks het overwicht bezit op de Jborsche knst nJsInkt Duitsche strijdkracbfen hebben Zondagmiddag door awdgericht afweervuureén aanval a Britsche torp edoVliegtuigen op de Zuid Westkust van iNoorwegen afgeslagen Alle afgeschoten torpedo s misten hun doel Een vliegtuig Wfird voor het uitweJ pen van zjih torpedo zoo zwaar getroffen dat het niet meer aan den strijd kon deelnemen en waarschijnlijk op den terug tocht is omlaaggesïort loordringingskracht van het geschut Aan de hand van dezeconslateerin f n blükt dat de Engelsche leiding hef naar verhoufïmg gemakkelijk had daar jÜ bijna yoikomen het terrein beljeerachende pent scrafdeelingen steeds ivéer opnieuw deed oprukken én bij dat oprukken zelfs püg werkzame Italiaanfche weerslandscentra yoorloopig kqjp veronachtzapien AZIË KNCELSCBK tttÖEFENCONCENTlUnES TBGEN THAILAND Volgens een bericht van de N 1 1 s j iNitsji uit Bangkok zouden daar mededeélingen zijn ontvangen dat Britsche troepen uit Sfngapore in het No rd Westen van Malaya geconcentreerd worden ter voorbereiding van een Ofwnarsch naar Thailand De eigenaardigheid van het Noord Afrikaansche gevechtsterrein bracht mee d tgle e Italiaalnsche weerslands een rlPWii JSidi el Barani via Bardia Tobroek niettégénsta nc allic offer vaardigheid v njdeAejdedigers deh Kngelscheri op iar sch döo deöOzjebe weliswaar vertraiigden doch ii be finaet niet kofiden verhinderen HHsware tfmttnt Het Sac f 4 Engelsche Nijlleger met de DINSDAG 11 FEBRUARI I941 Klant dacht dat hv uitgelachen werd EN LOSTE DAAROM 3 SCHOTEN De Rotterdamsche politie heeft een man aangehouden die enkele weken geleden een moordaanslag heeft gepleegd in het kantoor van den brandstoffenhandel der Gebr Kats aan de Brielschelaan te Rotterdam Hij loste drie schoten uit een revolver die echter geen doel troffen Op Woensdag 22 Januari vervoegde zieh aan genoemd kantoor pen man die een briefje toonde van een waterstoker en enkele mudden Jcolen bestelde De stijl van het briefje en de inhoud werden door de drie heeren die in het kantoortje zaten danig humoristisch igevonden Het W arej de 22 jarige C J Kat de 21 jarige Wft J Kats en de 16 jarige kantoorbcdienSe M P Cot se JfllR IR M A r B DE RANITZ t Op ea jarigen leeftijd i te Zwoll overleden jhr ir M A F H de Ranitz oud hüofd ingenieur van de Nederlandsche Spoorwegen MiONIEUWS Warmi t U Pe ra rt HilA KKSUM 4 M V A HJi 1 3 C ramofoonmuXiek 7 45 Ochténdiryninag v i i a sliek 30 Nleu wsbwlchlen ANP jr V PM O ktyw Murgen tjUinc V A B A 1Ï 4Z AlitKiiuik riAS Nieuws en eeümüriiiscne o t ns Z M Kaal en kïvpcursu tjê Grarnotii jmniitusk Z 4U CyciUu Oe wereld vnn tiet kirul 3 90 VAHA oihest en ioüsten 3 Ü Vioul en piano 4 UÖ Det larnatie 4 t9 Vioo en pian J5 Orge peI S M Grainotfooniiiuzielt VI5 Nteuws economische en beursberichten ANP l ad r Q f vaor t Sehecpvairt Z M Teclwiéscbe MU Brte V A ILA t to EtviuentlOa en oliatea 4 42 AliiiAiwk li u 7 1 Elmbant h pjutje ANP T U Volk an 7 3W lienchteii Kjigel h 7 45 Grainütoonjiiu VARA iM kest VARA Geni n£ l koor er s I jnir uzicK 9 4j Engésclie l aridiU n A NP l i üü Vif iiwtfbetiibten ANP en Iu 1ing U VCBSIIM a NU M V C B V Cramo üoniruziek 7 4S OchtendKynnas rw tiL Medita ie 8 15 Gewijde inuziek opiL 3to fxh endtrvirra tjek B JO Nieuwsheritfh g nditn t 11 00 Giamofoonmuziek ll l ViUffl piano en gl amofoucumiziek 2 00 GraniotooftnAizj k 2J0 Mu tü Cantabile en grarru tM n srmziek J JO BijbfftelJn 4 M Chr llelteieil irfpl 4 1 JeuKdconeert opn 4J0 Vuor De mannen heten elkaar het briefje ziéh én l i stten in een daverend lachen uit De man die voor het loketjt stond te wachten meende dat men hem uitlachte en hierover maakte hij zich zoo dl if tig dat hij de menschen in het kantoor uitschold en zich danig opwond De Oudste van de twee broers weigerde hierop hem de kolen te leveren en wees den nydigen klant de deur waarop de man inderdaad h t kantobr verliet Na verloop van twintig minuten kwam hiJ terug maar men weigerde hemden toegang tot het kantoor Het loketraampje bleef gesloten en tenslotte werd de opgewonden man zoo kwaad dat hij het raampje insloeg en diie schoten op de mannen in het kantoor loste liit een revolver dat hy blijkbaar was gaan halen Gelukkig troffen de schoten geen doel en toen de aanvaller zich naar de straatzijdc laegaf maakten de kantoorlieden van de adegenheidngebruik om te vluchten Toen hij bemerkte dat zijn slichtoffers ontsnapt waren keerde de aanvaller terug naar het kantoor en doorzocht daar de liden van de schrijfbureaux Vervolgen nüm ook hij de vlucht Natuurlijk werd direct ï ij de politic aangifte van den a anslag gedaan en na een jangdurig speuixierswerk slaagde de politie er Vrijdagmiddag in den dader den jarigen P H aan te hoifden Dip man werd naar het Huis van Bewaring overgebiacht De a s Voorjaarsbeurs HET NIEUWE BEELD DER NEDERLANDSCHE TEXTIELINDUSTRIE De bloe m van de Nederlandsche textielindustrie zal op de Voorjis ir beurs te Utrecht in de maand Müiii verschimen met e T collectieve deelneming die de gehee e vierde etage van het derde Jaarbeutwgebouw be slaat V P K O u Het seeiteltJk karakter van v h CM V 5 15 NieuiAw ecoiuiinioche en beurabecichtea ATfP 5 30 Zaftï nnet lalanobeKeJeidtne en gr i7i ooriinuiie c 6 M Bertchten 1 05 Orgelcan ctft i 45 Actueele ivpöruige erf ï niorool tniizit k 7 00 7 15 Economiache vragen van den da i ANP en uilili g 5 M C volh Op initiatief en onder leiding van de N V Internationaal Kunstzijde Verkoopkantoor te Arnhem zullen de kunsLzijde spinnerijcn van de Nijma te Nijmegen van de HoUandsche Kunstiijde Industrie te Breda en van de Algemeen JCunstzijde Unie te Arnhem en Ede en bijna 100 waaronder de voornaamste kunstzijde verwerk rde industrieën in Nederiaiid haar producten exposeeren = HOEVEELHEID 50 eram roggeioro bf 50 gram ander brood of H rantsoen gebak of Ï5 grammeel of bloem a Urn rehr m IC Febr t m 8 3 Fefcp l m 28 Fet f m 14 Ftbr t m 28 Fc6r l m 14 Febr l m 2 l hi p tK ter of marg of ZOO gr vet oude vocrraad 250 gr Op bon 28 n vet Eenheid vaste brandstof e t m Ifi Fei t m ST Febr leo gr roggebrood of 100 gr ander brööd of 1 rantsoen gebak Febr i pond t m Zt rihf Elke bon 100 gram t m 16 Maart 125 eram t m 21 F ebri 1 ons l m 21 Felw 1 ons t m 1 Febr P Hi r t m ï T Febr l m 3 Febr Voor de keuken Voi r verlichting 8 lit t m Si Febt V pond t m MAFT f 5 jtr scheerzeep of tube of pot t m 14 Febr t 1 ibvt 1 kiJogran 5 gram Hm l Febr Ftat I om vicetch rantsoen I ranlsflen Bt z = Broodbon K = Kolen bon Per = Periode VL Vlecschbon Er verschijnen niet minder dan 33 weverijen en drukkerijen 22 tricotagefabriekeri 14 band en üntfabriekcn 4 fabriejién van kou E en sokken 3 trijpfabrieken 2 kantlaerijen 2 naaigaren =