Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1941

EERSTE BLAD 3t WOENSDAG 12 FEBRUARI 194 ARTIKEL BON DUUR HOEVEELHEID B oem BI 4 t m 23 Febr 50 gram roggebrood of 50 giam anijer brood of H rantsoen gebak of 5 gram meel of bloem Boter of margarine Bc 28 Bo 03 t m 16 Febr t m 23 Febr A p boter of marg ot 200 gr vel oud vooriaad 250 gr Op bon 28 geen vet entrale verwarming K 15 t m 24 K 25 t m 32 t m 14 Febr t m 28 Febr i Brood Br 01 Br 02 t m 1 £ Febr t ra 23 Febr 100 gr roggebrood of 100 gr brood of 1 rantsoen gebak ander Eieren A 03 A M l m 16 Febr t m 23 Febr 1 kippen of eendend Gebak sr Br 1 Br 2 t m 16 Febr t m 23 Febr 1 rantsoen Vleeschwaren VL U Nw kaart t m 19 Febr 1 rantsoen Zeep A 1 t m 28 rcbr 1 rantsoen Verklaring A BI 36 = Alg Drstnbutiebonboekje feioembon Bolerbon Br K Per VL = Broodbon = r Kolenbon t = Periode Vleeschbon Jksiaiu a BERLIJN ACHT HFT KEN PROPAGAM U TI CH OEBAAK V on Mrelmgelichte Diutsclic aiöe v rut door V A N l mt Beiiiji ver I on n üver de terugroe jin van dtn En jCvUehKii gejMM in B jekarei l is in Ber lijn geen offiueel ct n n tntaar btichik bd r temeer daar de draagwijdte vaa de verbnking der diplf matieke betrekkingen tusschcn Engeland en Roemenië nog niet vaststaat In politaeke kringen lioüdit men de redeneering van dexen van l cd n lut ondernomen tt p voor een zuiver propagandistisch gebaar AcI ter deze woorden zit naar de opvahtng van Berlijn in werkelijkheid het nuchtere feit dat de Koemecnsche m t ster president er na de woelingen dtr laatste weken in geslaagd is de 0 t m iyn land Ie herstellen een orili dit in dit gebied niet erg strooktmi dtKngetsche voornemens In polili ke klingen te Berlijn denkt m aan de daden van sabotage aan den1 riau in het gebied v n Ploesti en helbfiuchte dynamietichjp in den IJ erenl i it tnz Dergelijke daden zijn uu tms de strenge stiofbepahngen van de wet t t beschein ng van de Roeinttnsch n staat nat meer mogtluk Wat de Engelschen tot dusver in Roem I ie gedaan hebben valt zoo meent m li in Bei lijn onder deze straf bepa 1 I i n Dit men m Londen het vertrek door f i v riveer ie voorstelling dr ziaken oi kt te verbergen vindt m fi in Berlijn niet verrassentA IXDeutsche Allgemeine C 1 t u n g wijst enp dat tngelands pol tiek op den Bïilkan uitsluitend het dotl he ft nagestreefd Roemenie in k n ring v an omsingeling om Duitsch 111 cl te upann n en onrust te zaaien in md OostEuropa Biitiche inmenging up den Balkan woidt echter thans met nipf r geduld Met zijn gezant te Boeka rest treedt Engeland jmbolisch uiteen fccbied w iar het niets meer te zoeken i e ft in het welzijn van den Balkan tn van het Europeesthe continent WELKE BO JNENZIJN GELDIG Vierde periode K 08 t m 1 K 11 12 en 13 BRITSCHE AANVAL OP CALAIS AFGFSLAGEN Gistermiocag trachtte etn grofp Britsche viitgtuigtn in de nabi held van Calais df iiansche kust te nade ren De Duitsfhe afv eer dv org hen evenwel nog boven het Kanaal terug te keeren Volgtns tot dubver ontvan gfn berifhten hebben de Duiische Jagers reeos by de eerste botsing met de Britten drie vyandelijke vliegtuigen neergeschf tf r DL BRITbCHL SCHEEPS VERLIEZEN V Igens en Britschen berichten dienst zoo meldt t D N B heeft de Ergelsche admiraliteit medegedeeld dat dt V ei hezen aan koopvaardij schetpsruimtè m de week die eindigde in dtn nacht van 2 op 3 Februari 15 schepen met een tota n inhoud v an J f A 19 32 45 en 58 A g7 A It2 Per 8 Per D A 92 1 pond 117 apart Mrookjf niet aangeweseit VLU Nw kaart BALKAN Het vertrek van den Britschen gezant uit Roemenië BIHTENUNO UUITSCHLAND tEGtRBERICHT VAN Gli lEHtN Luchtaanvallen op Engeland Malta en Suez kanaal KNGtlSdir TOfSTFIIfN BOVIN MiOKO ÜLITStHI AND lift I j i r j ld f wixiiii K nt Uttlt mill Cit V jp iui verkenningsvliegtuigf nhtWxM bi nitreffer gepUalst op de hav j ti lifter st id ufi dt t n gt i f t J i li Uf t t t tuigtn hel l en m dtnnj i irp Ij iisdug Brili he vUeïvtldin i H i IcM elf op den btganengri If vijandelijke vl gluig n vern J i e n lumtdl beschadigdHil iHKIsen vun Jnijnfn voor BritM hehavervH wtrd voort i t C In het Mi idelland he Zeegi bied heeft dt Uuildcnc lutiumaclit met u cefi aanvdlien ondt n iru n op mill UiiTe mnthungfn op het iIitkI Milfa en ifp n n haven an de kust van Cyien Ka Vifki nningsv liegt fn h i ber w iar en rrif ii u t ii hel Su kanti i al M vt Ig V n iut iptrrdin vm j i c lU lii tu in twe kmipV ir I l r B iiki II run I OK I vu Il r vijifd oveidiji net d 01 jd rs Ih srhi nmk eve its vlif tu r hit Im It K li d lan ie Ktmiilkisl b nen ti vl fn m li k t 11 1 j V V I il fl 11 I 1 1 f u f r i j UI r 1 K ld e r 1 Il ri I I ei r 1 1 I hti ft i in dr r lil I 11 t i 1 V K f Il foi d slc 1 t M I e M il n fK nv ik n Ki d f n l n rir r ie l md j s I I t 1 11 1 11 liK t ve 11 I n dr dtrf Int r eer i hit In U ü n i II n in II dl n n irht n rh lie VII m il liikf I inv d pogingp 1 h tilfl n £ 11 Kilts hf K rio s s hepen die in ei n nit ht if V lifisfhf klist bcsc lottn wi iiii I iiK r kil li Iti 1 ij 11 van lift Icjn iduoiji l t A I n tf Lkin en u tf leru i li ler op Noord Duitsehland De onlusten in Roemenië De Vijand heeft m dfn n i ht an 10 p 11 Fetiman op 9 jil aLsfn inN M ril r uit hi nl u i irondei ooklltnri ir hef fff ik ik brandb mni n t f v rpi n I i Inndfn wi Ikfu lir I I r k n i 11 I si t vii r DE ROL VAN HORIA SIMA In een nieuw officieel rappoil over Le tebeurtenisaen in Roemenie van 21 tut i Januari wordt volgens t DN B ra een schildering van de incidenten op 21 en 2Z Januari o a het volgende ge tgd il dtn nacht van 22 op 23 Januan lietli ttii qelegatie legionnaiis gene laol Aritonescu veizttlu ae atlic t s a ktn De generaal hetft dit beloofd op vooivvaaidie echter dat de rebeikn de w ipens zouden neerleggen en uiteen zouden gaan Te middeinacht verstheen de delegatie opnieuw bij generual An tonebtu tn wel mei negat ef resultaat unid it de lebtllen vv gierden dt vior waaiaen te aanvaaracn Integendeel in den ItKjp van den i aehi proijceidtii zij het telefoongebouw le bezetten Ook naaden zij getracht het gebouw van den min ster preside it te nader en doch daar waren zy verdreven Om 1 uur h nachts gaf generaal Antonescu l =vel de laatste punten van verzet des mor gtns om 7 uur op te ruimen er het ge hcele verzet voor den m ddag te bre en Op den o fhtend van 21 Januari heeft toon Htoria Sima waars 1 ijnlijk omdat hij m g het spel ver oren te hebben last giegevcn den stri d ter stond te staken de bezet gehouden openbare gebouwen le on truimen en hel normale leven te hervatten Door dezen oproep heeft Hoiia Sima zoo vervolgt htt offitretle veisl g ich uitgesproken al degene die bevel gegevrii heeft tot de bezetting met ge weid van de lopenbare gebouwen dus als de aanstichter van de onlusten Ondanks het bevel van Horia Sima hadden de rebellen de actie tegen het leger ook op 23 Januari voor gezet Toen is den troepen b vel gegeven de opeiaties m de hoofdstad te hervatten De zuivenngsECtie heeft tot des mid dags 3 uur geduurd Hel verslag noemt dan voor de hoofdstad en de provincie de volgende verliescijfers 21 godoode officieren onderoffic eren en soldaten 53 gewonde officieren en manschap pen Bij de rellJellen en de burgerbevolking m de hoofdstad 236 dooden en 254 gewonoen in de provincie 117 doo den en 171 gewonden dus in totaal 374 dooden en 380 gewonoen d n It spil 11 1 11 1 II V M r il noi 11 1 1 I i i i 1h tli jv n f II 1 tuil f df I iKld n I a inval heeft eiiikr ir nt li dfKxien on f vind n I ndi r de I uii i lx i 11 iiif ceiscl t IH I kI tl K ifvviei l le bi onil i dl Itiiïtend Nat Uj ithebben 8 i liet lu htdi lt ê 1 ut 4 dl r ainvaiifiKi liegtiiij en nfH r h lald Mrfr ne irti lerie ii ll aui i Noor 1 Westh t ef n k vl 11 hf f I I tn lid D rlie i n van den vijand btdrofg 1 Il IdiK en in dert da r p volj f I 1 Il rt it m totail fi vl t tni i n Fwer e n lie tnigen w or Jen vel in LuitfMi int külonel M ild rs heeft voor de JOt irnal m e n iuchtg f cht dt üviiwinning op ijn tegen tan l r bi h 1 Suezkanaal M II vv j t te Rf me op de gi oo e be teekcnib an hel Duittrhe weciinachts beriLht an sttiin dit vermelfit rial Duit chf vf rl mr i igs lie lu i n const iif i I f l lx n hoc twee DF BlIITENLANDSCHE POLITIEK VAN Btll GARUE 57 263 ton bedroegen Deze verlieztn aldus de bfnchtendierist zijn groottr dan die m de overeenkomstige periode van Januari Over het m het Duitschc weermachts bericht reeds in het kort verrrelde suv ces der Duijsche kustbattenjen m Vlaanderen in den nacht van Maandag op Dinsdag verneemt het D N B nog dat de Engelsche oorlogsbodems die de kust bij Oostende probeerden e na deren op een afstand van 20 tot 25 kilometer onder uur genomen wtr den Na een kort artillerie duel staak ten de Engelschen hel vuren Zu keer den om en v erdwenen in het duister van den nacht GI FN ONTMOETING TCSSCHEN HITLER MCSSOLIM EN SUNEB Onze V F B correspondent meldt uit Berlijn Het gerucht dat Adolf Hitler Mu o lini en ae Spaansche minister van Bui tenlandsche Zaken Suner binnenkoit te Vichy een ontmoeting zullen hebben wordt van bevoegde Duitsche iljde tegengesproken Het betreft hier klaartlijkelgk een willekeurige gissing waarvoor getnerlei geldige aanleiding bestaat Het Bulgaarsche regeeringbblad nes schryft ten aanzien van e Öulgaarsche buitenlandsche politiek dat ZIJ de politiek is i n een volk dat m het verleden een groot onrecht heeft ondergaan en steeds openlijk heeft vastgehouden aan htt ongf daan maken dn dn onrecht en hel herstel van rechtvaardigheid waarbij het tegelij kertijd ber id was altijd voor zijn levensbelangen op te komen De vroegere minister Smiloff schrijft in het blad t t ro dat de gezonde historische geest van hot Bulgaarsche volk hel land een toekdmst zal verzekeren Derhalve kan Bulgarije ka m en zonder vrees den gang van zaken afwachten Het IS met voldoende van vrede te spreken wanneer men den oorlog wil beëindigen Voor alles moet de oorzaak van den oorlog het sjsteem van Ver saiUes dcfinief worden weggenomen ACHT DOODEN BIJ SPOORWEGONGELUK In den nacht van Maandag op Din dag IS dichtbu de Joegoslavisch Bul gaarsche greni en ernstig spoorwegongeluk gebeurd Een uit Bulgarye komende goederentrein kwam een kilometer voor de Joegoslavische gren bij Carisbrod tot ontspoiirg doordat de remmen weigerden Acht Bulgaar sche spoorwegbeamblen kwamen hietbij om het leven I Twee benden graandieven ter Rotterdam geknipt Duizenden kilo s graan uit de haven gestolen Op me4 aHedaagsche manier is dezer dagen ie recherche van de Rotterdamsche politie er m gelaagd een bende graaiSdieven te kmppen die wDdvertakt as en kans heeft gezien duizendeiytilo s graan uit de haven te stelen Toen deze zaak rond was bleek echter dat men de verkeerde bende gepakt had wan de bende welke men eigenlijk zocht opereerde nog rustig voort Ook deze bende stal graan op groote sthaad en het eigenaardige is dat beide benden naast elkaar hebben gewerkt met het zelfde artikel zon der iets vaiv elkaar te merken en zonder ook maar lets jnet elkaar uitstaande te hebben Het begon op een Zon g in het be gm van Januari van dit jaar toen ten agent van politie in de Crooswijksehe buuVt surveilleerde Toen hij langs de bakkeru van den bakker J H B üep hoorde hu tot zijn verwondering dat er gearbeid werd Een collega die er bij werd gehaald vond de zaak al even verwonderlijk en beide politiemannen stelden een ontJerzoek In dot het meik waardige feit opleverde dat m et n eleclrische koffiemolen tarwe werd veiTnaien Overigens trof men een partij van 1700 kg tailAe aan die in beslag werd genomen Toen B moest vertellen hoe hrj aan deze tarwe kwam wrst hij al heel weinig mede te dealen Hij wist slechts dat het graan geleverd was door een zekeren grasnhandelaar S die aan den linker Maasoever woon de Tegen den bakker werd alleen pro ces verbaal opgemaakt terzake van overtreding van het Voedselvoorz e nngsbesluit Een informatie bij het eo mite van graanhandelarcn wees uit dat S geen graanhandelaar kon ijn Toen vertelde de bakker dat het graan hem was gebracht met een vrachtauto en dit oombmeerende met het feit dit S aan den Linker Maasoever moest wonen ging de politie op bezr k bij transportondernemingen Toen trof men het Bij etn ondernemer b eekden vorigtn avond een zekere v d S ie zijn geweest dr een vrachtauto had gebuurd Deze v d S had Ifjen medeV vrachtauto met den chauffeur van de transportonderneming vergeefs was ge komen dooi C H bij dezen O arie car ners waren gehuuid op i aam van diens vrocgeren patroon Een confron talie van O en H vulgae de heeren bleken elkander te kennen en toen viel de iaalsle door de mand Hij bekende samen met A M v d W seiJert het begin van Ivovember 40 s morgens tijdens ue duisteii s met f en earner telkenmale maii en gerst te hebben vervoerd Deze voorraden waren gestolen dot r een schsppersknecht van een m eer Rotterdamsche haven liggend graanschip De gerst en de maïs werden vervoenKnaar de carrierverhuurinneMm van O waAr het opg6Sla n werd In dff pakbui dreef C H 7amen met A M v d W een graanhandel en vandaar uil werd 1 et veider onder de klanten gedistn bueerd Soms wa = een zwager M B van de p irtij die voor het vervoer zcrg droeg Hl haalde het s avonds ook v e1 Een en ander werd m z kken ver vterd Was de voorraad van een mor gen m het pakhurs opges a tn dan werden de leege zakken lerug georath op een steiger en den volgenden mor gi nt vro g vonden de heeren deze daar weer geheel gevuld De laat =te maal dat men weer mois en gerst zcu af ha Icn was de partij zoo on vang ijk tlat men een vrachtauto zou hurer Aar C G bleek bijv eer rs ij Vfi lüüü a 1500 kg te zijn veikocrt Toen kon de poUtie overgaan tot ir rf statie van en 25 jarige A M v d W tmrd van beroep den coirpagnon van C H den 23jdrigen sch ppeis knecht Th D die het graan s al en bekende dit vijftien maal te hebben gedaan en na etn voortge et onderzoek vfjlgden nog de 20 jarige schp eis knecht J S en diens 3S ange eo eg S de G die D bij htt te en eenge malen had geholpen de 20 jar ge fiets jongen M B de zw ager v an C H de 20 jange poeiier M H ae broer van C H die het veivoei behan gde er de 28 jTr ge earnervcrhuurder J H Oi die het gestelene ip zijn pakhu s deeti opslaan t Voorts werd prrces verbaa opge naakt le cn der 20 jariger aard p lelhandtlaar J P vvonenae e Ba er gedeeld dat hij den volgende n mörg n Precht djo ei n partii van 1000 kg h if giko ht on den 35 jarigen no ei aT s knecht L V te Overschie are iica Iwee ton grian kocht Minstens 10 Ion graan gestolen Dr hoeveelheid Waaronhet p tx i il f at bedraigt by deze diefsta t t r tens 10 ton H t was echter gebleken dat v d S a tn men gearresteerd had n et e en baki er waarvan m htt a lerecistp bc gin sprake was nic s hTd uit e tin Dus werd het onderzoek met 3nv i minderde kricht voortgezet Mcr kwam terecht bri den zaadhond W S die eerv aak heeft m de Pijl Krugerstraat fiep confrontatie van dezen S met doft bakker W hoC f ir de i k resultaat Deze heeren b eVer el een party graan moest vervoeren van die Bnelschelaan naar eldf rs Met den ondprnemer werd overeen gti omen dat p een bepaald uur p een bepaalde plaats aan t e Bnelsche laan een vrachtauto me chaiiffetir zou woiocn gezondtn dit moest vroeg n den morgen om 7es uur gebeuren De chauffeur versiep zich en ver scheen met znn wagen eerst tegen zeven uur en de mannen die hij daar zou treffen bleken er ni te zim V d S werd tofn opgespoord dre echter aanvankelrjK ontkende iets met du graanvervoer uitstaande te hebben maar later verkliarde hy samen met zijn buurman C H en een zwager van dezen een partij gerst en mars van de Miashaven te nebben vervoerd naar een pakhuis m een zystraat van de Pulsehelaan Voorts verklaarde hy van een onbeken Je een beloonrng van ƒ 5 te hebben ontvnngen voor het huren van de vraehtaulo Wre deze man was wisl hy niet Daarna werd de buurman H tehoord are mededeelde een vracht gr aan te hebben vervoerd voor een onbekende dre den vorrgen avond bij hem was geweest Hri had opdrpcht gekregen een v rachtaulo te bestellen en H had toen aan zyn buurman v d S gedacht dre den auto had besteld Brandstoffen Haarden en kachels Dt recherche zette het onderzoek met kracht voort en was zoo gelukkig terecht te komen brj een pakhuis in de Tiansvaalstraal Bjj het eerste bezoek van de poUtreniannen bleek dat er menschen in het pakhuis aanwezig wa ren maar op herhaald kloppen en roe pen werd met open gedaan De recher cheurs kozen den verstandrgstefi weg en trokken zich bescheiden terug op een punt vanwaar zy het pakhu s on ge ien in hel oog konden houden Slimme rechercheurs Gort Gortmoul of Grutten A 44 Havermout Haverv lokken Gort of Grutten A 57 Kaas Koffie A Vermicelli of Macaroni of Spaghetti A 31 Maizena of Griesmee of Puddingpoeder Peulvruchten Pe roleum Ryst emeel gnes ebloem of Gruttemeel Na eenigen tyd arriveerde eep viachtauto die tot hun vreugde voor het pakhuis stopte Lenige mannen sprongen er af klopten op de deur van het bewuste huis en er werd onmrddcllyk open gedaan Terwyl de mannen naar brnnen stapten slopen de leehercheurs naderby en sloten zich zonder iets te zeggen by de mannen van den vrachtauto aan Zonder slag of stoot kwamen zy zoo binnen en wie on moeiten zy daar v d S en buur man C H dre berden onschuldig zei den te zyn Bovendien lag in het pak huis een party van 1250 kg graan op geslagen toen bleek dat het graan af kom tig moest zyn van een aardappel handflaar genaamd C G Nog twyfel de men aan deze verklaring die in het pakhuis werd afgelegd toen er ten tweede male werd geklopt en G m eigen persoon verscheen Deze G ech ter ontkende weer ten stelligste dat hy eigenaar was van de party Hy zei dit gTcai is van een onbekende die een gedeelte van myn pakhurs heeft ge huurd Scheerzeep Slaohe A Suiker A 2 Thee D politie had echter voldoende aan wyZrngen om tot arrestatre over te gaan van C H dre 25 jaar oud en poe lier van zyn beroep bleek te zyn v d S 38 jaar oud fabrieksarbeider die het graan had vervoerd en C G 24 jaar oud en aardappelhandelaar Het graan werd in beslag genomen Vleesch Annvankelyk ontkenden alle mannenst s iets van diefstal af te weten Der ld echter iets opgevangen van per carrier zooals de schipp n den chauffeur had ge7egd i Een onderzoek bij camerverhuurinrichtrngen bracht meer licht in de zaak Men kwam terecht bij den carrierver huurder J H O waar het verhuurregis ler in beslag werd genomen Hieruit bleek dat op den morgen dal de kaar te kennen de bakker had n S het graan uicht Deze S bleek te xjjn de Si ivtige graancontroleur W S Vast kwim le laan dat ook deze S ip samenwtrkmg met enkele uwlereit geduretxle ecnife maanden tarwe en maïs tal van een sehip liggende m een der RotierJam tht havers geheel onufhartp lyk va i oe eerste btnde De volgende arrestaties voI denspoedig Hel waren de 40 jarige trimmer C van O de 56 jarige haviiiaKbeiuer P G de 48 jarige m iro is fS en de 36 jarige graancontioli ur 11 de G die werden ingeïloten terzakevan diefstal van graan metrd re malengepleegd In den winkel van S wera een voorraad van ca twee ton tarwe nu is en gerst m beslag genomen dre van d ze drtfstallen afkomstig was Het kwam vast te staan dat S deze zaak gtheel f inancri rde s Morgens m de vroegte ging ook dit gezeisehap op roof urt met gehuurde carries toe valligerwyze ook gehuurd by O S be taa de de hoeveelheden gestolen ar i kelen Ter zake van heling kon Jen ten sktte m deze zaak worden genrrcs teerd de 18 jarige fietsjongon J E knecht van W S die mede het graan vervoerde en de bakker Deze laajiti bende had rn totaal circa tien tot yf tien tor graan gestolen Brutaal stukje van inbreker KOFFIE NAAST BED VAN SLAPEND ICHTPAAR GtSTOLtN By dtn wiiikeher P dt B iii de Groenslraat te Nitpen onder k ge meente Roosendaal hebben mbrekeis kans gezien des natiils een koffer mee te nemen waairn om ƒ 6000 was ge briten flat afkomstrg was van een erfenis De koffer bevond zreh op de slaapk mer naby het bed van het eeht paar de B aldus het Vad De wmkeliei had ongeveer diie maalden geleden geeifd Piaiuien om Van htt geld een woning te bouwen konden in verband met de moeilyk heden welke dit opleveitie yehn dooi gang vinden Het geld weid daarom voorloopig m huis bewaard geborgen m een kotfer weikt op de slaapkamer bij het bed was geplaatst De dief moet met da ijpaue goed op de hoogte zyn geneest aar de vrouw van De B s avonds by het naar bed gaan h ar k eeding over den koffer hmt zoodat deze aan het oog onttiokken werd Ver moedelyk is hy naar bii ijeri gesloper door een rurtje m te duwen waardoor hy de Knip van de dtur kon schuiven en den sleutel giijpen welke naast de deur aan e n spyker hing Nergens was iets geforceerd en na zyn nathtelijkf V site heeft de insluiper alle deurenweer op dezelfde manrer gesloten Om boven op de slaapkamer te kun nen komen heeft de inbreker een vel luik moeten openen Ook dairvan heb bon de bewoners niets gehoord Lit het feit dat de waakhond niet heeft 1 n esla en leidt men af dat de bezoeker een goede bekende is geweest Behalve de erfenus van 6m 0 heeft de d ef o k de spaarbankboekjas van de kinderen en een beurs welke op den schoorsteen lag meegenomen oorts bevalüe de koffer nog een be r ip ïjeld van een zwager van V B uit Esschen t m 28 Febr t m 14 Febr t m 28 Febr t m 21 Febr t ra 21 Febr t ra 23 Febr t m IS Maart t ra 21 Febr t m 21 Febr t m IS Febr t m 23 Febr t m 23 Febr t m 21 Febr t m 3 Apr8 7 ra 14 Febr t m IS Vhaut t n 19 Fehr Tct dusver heeft het onderzoek nog een resultaat gehad GkOEVENBKaJCMENT Da wcretarit ammtml vm W temtnt van Wtientaal keeft een T Oiwfirfrw i fhe MCBcroevmi njo kraihtenf dit regletnant luet ci n 2 vergunning an don inspeeleur mal der niijnon rordvn ontgoniif voor iiidere doHetnden dati untjiij UI eebrulk worden acnomen De vergunning mntft lechta i geixl op grondm erband i u i niet de verhgheid Aan de vergunning kuni t n zehtiing van de veiligheid vourw dtn worden verbonden vooo AANBEünmiNG Te s Hertogenbosd ix aarib rni bouw van een landbnjg in gi vapeM béton over de omlejiling om t elmoia itaby piket 37 Hoegite inschryver was A li Znt Bovenhardinxveld met 4670 In te P H Rox le Mcltnond mei jj Teven is aanbesteed de w derop bouw van dm brug over d Tonge reep m deir provincialen weg leerde Valktnswaard met bykomende wirki c en de wederopbouw v n den br rj over de Weteringsloot in een uitw f va dtn provincialen weg Valkenswaart Wtsterhoven Hoogste inschryver hj Th A wets Kardinxvei i m l ƒ 44 400 laagste P C Zaneii i Hm stede met ƒ 39 970 De rykswaljrstaat heeft a a iix u hel maken van een brug over liet Wilh lminakanaal tn den weg no 43 van het rykswegenplan 1938 in Je g m nte Tilburg I aaigstie rnsthl uver was W F J Bollen te Hilversum roor foariO KOLONIËN Engelsch Ned Indische besprekingen rOPHAM DE OPPERBEVEI IIlBliËB IN HET VFRRE OOSTFN TF BATAVIA Radio Batavia meldde ZoriJjf mi J dag dat de opperbevelhebber van d Brrtsthe strydkrachten in het Verre Oosten Sir Robert Brooke Pop lam die op weg van Smgapoie naar Australië rs een bezoek aan Ba avia heeft gebracht Hy had bespr Kingfn met de bt c gde militaire en polriieke rnstnnlies aldus het Vad Radio Batavia heeft niets m le gedeeld over het doel van den Vuslra lischfn reis van den luchtmaarsoliaik zoo wordt uit Londen bericht bineU eenigi n tyd lieett ei een voortdurende gedachtenwisselmg tUs schen Hrioke Popham en de verantwoordt nj mstanties in Australië plaats Ue Australische premier M izies heeft onlangs een bezoek a m r tapt re gebracht Hl heeft dtfar nt ir R t rt Brixikc Popham kwefftie van militTiren aard besproken Men verwacht dat Ket Aus raiisüie liichtviapin een groote taak zal worden opgedragen in verband 1 i de reorganisatie van de verd I in het Verre Oosten De Australische minister v 1 ht vaart heeft onlangs een onderhoud met Sir Robert Brooke Popham genad Eenheid vaste brandstof Vi pond Vi pond Elke bon 100 giam 125 gram 1 ons 1 ons 1 pond Voor de keuken Voor verbchling 2 liter A 50 gr scheerziSep of tube of pot 1 kilogram 50 gram plm 1 ons vleesch Te Londen duidt men aan dat Australische luchtstrydkrach en hun basis te Singapore zullen krygen vanwaar zy ook ter beschikking van Britsch Indie zullen staan