Goudsche Courant, woensdag 12 februari 1941

fVVEEDE BLAD WOENSDAG 12 FEBRUARI 1941 STADSNIEUWS Chr Vrouwenbond denkt 10jarig bestaan gtSTELUKE JAAEVERGADERING IS AANWEZIGHEID VAN BONDSPRESIDENTE jff gisteravond in Daniël gehouden jfvergadering v n de aüdeeling couda van den Ned CrUteit Vrouweny f vfis zeer druk bezocht Op deze vergadering werd het 10 jarig bestaan jgfttaeht De bUeenkoni t die ook de ljjangateUJn genoot van de bondjp idente mevrouw A Knoppers uit j auteixlam droeg een bescheiden j lijk karakter Begonnen werd met gezamenHjk jpgen van psalm ISO 1 en 3 waarna j presidente d afdeeting mevrouw Bion Appel voorging in gebed Haar jMiingswoord na psalmlezing geImoken begon mevr Simon met uiting tTgeven aan haar dankbaarheid Vervolgens zette zU aan de hand van de elUkeiii van het zyurdeesem Matth H iW het doel van den bond uiteen Ken ieder moet doordrongen worden dit ondanks donker en duisternis God regeert dat i het doel van den bond Uevr Simon besloot met God er voor te danken dat d afdeeUng Gouda het vergund is geweest al Christenvrouiran gedurende 10 jaar haar taak te moeen vervullen Hierna zongen allen staande het bondslied Daarop sprak mevr Simon een welkomstwoord waarbij zij zieh ipcciaal richtte tot de bondspresidente de afgevaardigden der verschillende vereenigingen en tot mevr Van Dijken da oprichtster der afdeeling Gouda Het verslag van de secretaresse r evr Pitlo herinnerde er aan dat op Dè ember 1930 de afdeeling Gouda van d i N C V B werd opgericht In het afeèloopen jaat kon ondanks de moeilijkheden met den arbeid worden voortgegaan Het ledental is iets vooruitgegaan zoodat met leden en begunjtigers samen bijna de 200 werd bereikt Het verslag van de penningmeestcresse mevr Derkcsen toonde een batig aldo van ƒ 136 93 De bondspresidente mevr A Knoppers voerde vervolgens het wodrd Na haar gelukwenschen aan de lubileerende afdeeling te hebbon aangeboden prnk ze haar vreugde uit over het opgewekte vereenigingsleven dat zij hier had aangetroffen In verband met de tijd somstandigheden herinnerde Bpreek iter aan de Beigrede waaruit zij concludeerde dat men wel zorgen mag hebben doch niet bezorgd hoefi te zijn ZU verklaarde zich dankbaar gestemd wul m l enierkt had dat in Gouda nog gebouwd wordt op den grondslag van 3én bon4 en men zich er vol vreugde om het vaandel van den bond schaart De Heer de God van Jacob s zaad is onze burcht on toeverlaat zoo e ndigde spreekster Het overig deel van de bijeenkomst droeg een feestelijk karakter Het af deelingszangkoor onder leiding van den heer Gijsb Nieuwland zong psalmen on gezangen eij voerde teven een drietal fraaie tableaux op afwisselend door zang of declamatie toegelicht Bij het tableau Tienjarig bcsuan werd in keurige dichtvorm da k gebracht aan iiflfichtstcr en bestuursleden bovenal aan mevr Simon wier 10 Jang voorzitsterschap in herinnering werd gebracht Haar werd een fraai bloemüwkje en een voor2itter shamer aangeboden Herwyi hei bestuur een atdeelingsbybel ten geschenke kreeg Zuster Folkerlsma gaf eoni e voordrachten ten beste die een diepen indruk op het aandachtige gehocr maakten Tractaties bleken niet vergeten Het oudste lid der afdieeling mevr Vermeulen kortgeleden tuchtig jaar geworden had daarin ook haar deel Aan het einde van der avond sprak mevi ouw Knoppers no eenigc woorden van dank en opwekking waarop zU nadat allen op haar verzoek staande gezongen hadden Een vaste burcht ia onze God met gebod de vergadering sloot EXAMEN COSTUMIÜRE Voor het te Utrecht afgenomen cos umière examen van de Vereeniging vSn Mixlcvakscholen in Nederland rtiaBdcn de dames M S Donker M r lde Jong Fokker W C Koot A M p Loon J M Perdijk E J de Ruien M Tom Uit vroeger tijden DE GODDSOBE COURANT MELDDE IS lAAB GSLEOEN Naar wij vernemen zijn Zondag 11 van hier twee personen vertrokken naar het pauselijk leger M JAAR GELEDEN Door eenige ingezetenen van Schoon hoven worden pogingen aangewend in die gemeente eene waterleiding tot stand te brengen De heer A J Servaas van Rooüen archivaris der gemeente s Grayenhage heeft aan de gemeente Schoonhoven aangeboden een opstel van zyne hand getiteld Olivier van Noort herdacht waarby is gevoegd eene plaat voorstellende den grafsteen aanwezig in het koor der Ned Herv Kerk te Schoonhoven Een voorstel van den heer Servaas van Rooüen om te trach ten aldaar een gedenkteeken voor Olivier van Noort te doen verrUzen is door den gemeenteraad gesteld iii handen der cdmmissie van financiën 25 JAAB GELEDEN Naar wy vernemen is bij het bestuur der vereeniging Gouda Vooruit alhier bericht ingekomen van de directie der Goudsche TetephoonMaatschappü dat met Ingang van Maandag 14 Februari weer een nacht en Zondagsdienst bij de Goudsche telephoon zal worden ingevoerd ten behoeve van de 123 aangeslotenen en de gemeente voosj aansluitingen die zich tot betaling van een suppletoir abonnement ad ƒ S per jaar hebben verbonden Dat tot nieuwe openstelling van een onafgebroken dienst is besloten zal zeker ieder die de telephoon als een onmisbare zaak voelt verheugen Uit bange dagen van Gouda s verleden DE HEER MUYLWIJK VERTIXT OVER HET BELEG DOOR DE SPANJAARDEN IN 1574 Gisteravond hield de heer P p Muylwijk voor den Oudheidkundigen Knng Die Gnude m ftct Schaakbord een inleiding over Uit bange dagen van Gouda s verleden De heer Muylwijk behandelde speciaal de periode van J572 1576 dievoor Gouda zeer moeilijV wa s In 1572 werd Gouda door een ifandjevol Watergeuzen voor den Pnns veroverd Dat gaf eerst weinig moeilijkheden maar later kwamen de groote gevaren Zoo vlug mogelijk werden de verdedigingswerken in orde gebracht Op 13 Nov 1573 krijgen o a de eigenaarsvan hulzen op of dicht buiten dewallen de aanzegging die huizen directte laten afbreken en daarbij zelf behulpzaam te zijn daar ze anders reedsden volgenden dag in brand rirtidenworden gestoken Het gei aar dreM in 1573 echter af V Na het ontzet van Ije den in 157Ï trok een groot deel van liet Spaansehc leger naar de omgeving van Gouda Daarom gaf Prins Willem order de dijken bij Gouda en Oudewater door te steken het land onder wat r te zetten en zoo den vijand het verblijf in deze streken nnmogelijk te maken Deze inundatie was voor dei boeren een ramp De producten van liun arbeid gingen verloren en hun bezittingen werden bi na waardeloos Reeds in 1573 was de IJseldjjk op IB plaatsen doorgestoken en ncL na een jaar gebeurde het opnieu Even buiten Gouda was er zulk e lv Eroot gat in den dijk djai een oorlogsfehig er met volle zeile4i doorvoer om langs De Korte Akkeren en Waddinxveen de stad Leiden te hulp te snellen Oudewater had dezelfde order Van den Prins gekregen maar talmde met de uitvoering er van Men wilde eerst liet hooi binnen Ihebben Ds e aarzeling werd noodlottig voor Oudewater en leidde tot dei ondergang van het stadje in bloed en tranen Na een bombardement met 28 kanonnen werd Oudewater ingenomen m brand gestoken en bijna geheel uitgemoord Augustus 1574 Haa strechtsche brug afgebroken Zou Gouda nu aan de beurt komen De Haastrechtiche brug by Stolwijkersluis werd afgebroken De vijand trok echter naar Schoonhoven dat zeer spoedig in zijn hand viel Ook Krimpen aan de Lek werd verinecsterd en er werd n daar zes sterke schansen gebouwd Gouda was in die jaren vruwel vande wereld afgesloten daar het geheeldoor water omringd wan De IJseldijkstak wel boven water uit maar dezewas onbegaanbaar door de vele gaten die er waren De Prins liet tegenover Krimpen aan de Lek ook een schans aanleggen bezet met 1600 man en 300 paarden die het de Spanjaarden zoo lastig wisten te miken dat gezien in Februari 1576 met achterlating van hun materieel hun stellingen ontruimden Gouda raakte uitgeput Hiërges de Spaansche aanvoerder sloot den IJsel af en wilde blijkbaar Gouda doof den honger tot overgave dwingen Prins Willem ziet dan toch nog kans om zelf in Gouda te komen De burgery is zoo moedeloos dat Prins Willem zelf het voorbeeld geeft en de eer ste kar fiarde naar de te versterken verdedigingswerken brengt De grachten worden verbreed en de Tiendewegspoort wordt afgebroken Een geluk voor Gouda was dat er veel visch werd gevangen vooral veel snoek Toen in 1576 ook Woerden werd belegerd redde ook daar de visch de bewoners van den honger De boeren waren in dié jaren bijna radeloos Hun landerijen waren schier waardeloos Een stuk land bij den Wintetdijk werd verkocht voor een eend een ander stuk voor een schildvink Op de houding van de Goudsche regenten in die moeilijke jaren kan men moeilijk trotsch zijn Hun onstandvastigheid blijkt ook wel hieruit dat toen Hiërges aan Gouda den eisch stelde om zich over te geven de Goudsche regenten niet zelf een volmondige weigering deden hooren maar de bcdissing overlieten aan de Staten van Holland Het beleg doorstaan De nood en de ellende waren hoog gestegen in Gouda maar op 21 November 1576 k am de verlossing De Spaansche soldaten in het Zuiden van de Nederlanden waren aan het muiten geslagen omdat zij in geen twee jaar soldij gehad hadden de zg n Spaansche Furie en ook hier trokken zij weg Toen was er groots vreugde in Gouda en de Janskerk besloot de heer Muylwijk zijn met veel aandacht ge volgde inleiding stroomde vol om met dankgebed God voor de redding te danken Na de pauze volgde er een onderlinge bespreking van belangrijke zaken uit de geschiedenis van Gouda waarvan door verschillende aanwezigen werd deelgenomen Zoo heeft de heer D A Goedewaagen interes sante nadere bijzonderh den verteld over de verovering van Oudewater door de Spanjaarden en over den Goudschen legent Francois Franckcn die een meer bewonderenswaardige houding heeft aangenomen dan de regenten ya n 157B H n belangrijk deel in de discussies had ook de heer B C Helbers die eel belangwekkende mededéelingen heeft gedaan over zijn geschiedkundig onderzoek liier ter stede Maarten Spaanderman overleden DIRIGKNT VAN DE OPERA TE ROUAAN Maarien Spaanderman is gestorven een oudsladgenoot is als slachtoffer van den oorlog heengegaan Hij overleed gisttren in de Valerius khniek te Amsteniam waar hij een week geloden werd opgenomen nadat hö in een restaurant waar hij in het middaguur ijn maaltiid gebruikte onwel was geworden en bewusteloos meen was gezakt Maarten Spaanderman oudste zoon van den bekenden oud directeur der Stadsmuzick school en organist J H B Spaanderman was bestemd om na het Gymnasium te hebben afgeloopen de medische studie te volgen De univer siteit te Utrecht waarheen hij trok lieeft hem echter niet tot haar trouwe onen mogen rekenen De jonge SjKianderman had geen rust voor de studie Als zoon van zijn u ikaien vader had ook hij aan de muze zijii liefde verpand Zijn muzikaal talent qverheerschte zyn lust tot studie van de medische wetenschap en Inplaats vnn den a s aesculaap werd de muzikale kunstenaar uit hem geboren Vaardig pianist die hij was ging hij ook hobo sludeeren en zich veider muzikaal ontwikkelen Hjj werd repetitor aan de Fiansche Opera in Den Haag gjig veiTolgens naar Hildesheim en andere DuiLsehe steden vanwaar hij w AT O AAR ANNEER Tbalia Theater Ik ben Sebastiaan Ott met W illy Forst Otto Tresslcr Trude Marlen Paul Hörbiger en Gustaaf Diesel Aanvang 7 15 uur Reunie Bioscoop De big van het regiment met Johan Kaart Hennëtte Davids en Sylvain Poons Aanvang 7 15 uur 12 Febr 7 uur Ambachtsschool Aanvang cursus autogenisch lasschen C O C A M 12 Febr 7 uur Ons Genoegen Bridgedrive voor leden sociëteit Ons Genoegen 12 Febr 7J0 uur Nieuwe Schouwburg Uitvoering tooneelvereeniging Door en voor het volk opvoering blyspel Ryk n geen geld 12 Fehr 7 3 8 30 uur Blauwe KruU Zitting sociale voorlichtingsdienst Nederlands he Unie 12 Febr 7 30 Ned GCret Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 12 Febr 7 45 uur Rtunie Bijeenkomst Natuurkundig Genootschap voor dracht D van Sijn met kleurenproje cties over Het bosch in kleuifen 12 Febr 8 uur Daniël Curstis E H B O Fetfr 8 uur Daniël BijeenkomstVereeniging Jong Hervormden ebr 7 30 uur Vrije EvangelischeGemeente Bijbellezing en bidstond 13 Febr 7 30 uur Leger des Hells Heiligingssanienkomst 13 Febr 7 30 uur Central Ledenvergadering Rcmonstr Geref Gemeente 13 Febr 8 uur Concordia Bonte Avond cabaretensemble Johnny en Jones Jettie Cantor en Albert de Booy 15 Febr 2 30 uur Ter Gouw Vergadering Vereeniging voor Pacdagogiek inleiding L Bodaan over Rijpere jeugd 15 Febr 3 5 uur Concordia Afscheid zuster Marie als besturende zuster van Diaconessenhuis De Wijk Febr 4 uur De Zalm Jaaixcrgnde ring distiict Zuld Hollai Ncderlandsche AthletiekUnie Febr II uur Café Duynstee Jaarvergadering athletiek vereenigingAchiUes 23 Febr 2 uur Kunstmin Vierde Nutsbijeenkomst cabaret Bouwmeester APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weijer Gouwe 135 naar Nederland terugkeerde om vervolgens naar Parys te gaan wanr hy aan de Fransche opera verbonden werd Na Panjs trad Maarten Sp ianderman die zich uit den aard zyner positie als Franschm had laten naturaliseeren in tal van plaatsen in Frankrijk als dirigent op Hy wa i de gevierden orkestliwleim Besan on in Nice in Cannes iF hwe badplaats Deauviüe de voï Sjie uitgaansplaató der Panische wcrelcC Than s uas hii dirigent van de opera te Ruiiadn De ooi Ing vernietigde zyn liuis en sloeg zijn ge in uiteen Spaanderman weid in Neder land geïnterneerd doch kreeg na ti nige miianden zyn viijheid terug Th ns woonde hij te Amsterdam Velen zullen zich Maarten Spaanderman nog heiinneren uil het jaar IfllE toen onder zyn leiding in de toen nog niE iwe scliouwburg een schitterende opvoering werd gegeven door de dames zang vereen igng Arnold Spoel van de opera Carmen waarbii als solisten medewerkten Helena llorneiiian en Paul Distpr met het orkest der Frur sehe opera Dat is de eenge opera geft i t die hier ooit is opgevoerd Onder tragische omstandighet en is de kunstenaar Spaandermap lieengcgaan Vrijdag a s zal hij te Amsterdam ter ruste worden gelegd ZONNE SCHERM WEGGEHAALD Een winkelier heeft by de politie aani ifte eedaan dat het aan zyn zaak aan dp Wydstraat be estigde zonnescherm is verdwenen Gerooide boom viel verkeerd ÜITBOOWTJE VAN TOLHUIS AAN HAASTRECirrSCUE BRUG VERNIELD Bij het rooien van boomen by de Haastrechtsche brug is gistermiddag een boom naar den verkeerden kartt gevallen De stam ging in de richting van de tolgaarderswoning vernielde de bofiglamp van de straatverlichting en rukte de dakgoot van het huis af Echter schoof de boom nog juist langs den voorgevel Het uitbouwtje echter waar de tolgaarder zit werd echter getroffen jen geheel vernield CSelukkig was niemand in het vertrekje aanwezig zoodat alles zonder persoonlyke ongelukken afliep De boom lag dwars over den weg Gedurende het kwartier dat het opruimen duurde was het verkeer gestremd SPORT BILJARTEN RIJSWIJK KOMT TEG N TER GOUW SPELEN De Ryswyksche Bi jartvereeniging waarvan de oud Ter Gouw speler L Horneman een der sterkste spelers is komt hier a s Zaterdag een wedstryd spelen tegen de biljartclug Ter Gouw Voor dezen wedstrijd heeff de voorzitter van de Ryswyksche club een specialen prys beschikbaar gesteld De ploegen bestaan uit twee cadrespelers en twee librespelers die hun tegenstanders uit de overeenkomstige klasse ieder tweemaal ontmoeten zoodat iedere speler vier partyen te spelen krygt Voor de Ry swüksche spelen de hoeren L Homoman en H G Velgersdyk cadreen de heeren VoUebregt en De Vries de librepartyen Voor Ter 3ouw zyn de heeren A Mogendorff en J Bokhoven de cadrespelers terwyl de heeren J M Borsje en H van Eyk de librepartyen te spelen krygen PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Rijn DIENSrUODE VERDRONKEN Ongemerkt van stoep achter woning in den Ouden Rijn gevallen Gistermiddag omstreeks 12 uur werd de JJjarige M Kalshóven uit Teraar die als diénsibode by een winkelierster in de Hoofdstraat alhier werkzaam was plotseling vennist Haar werkgeefster dacht met anders dan dat het meisje op de bovenverdieping aiin liet werk wfas maar toen zi op tierluiüld roepen geen antwoord kreeg en het meisje nergens te vinden bleek rees het vermoeden dat zy in den achter de woning loopendon Ouden Uyn was geraakt Na vier uur dreggen iwerd haar lyk door de politie uit het water opgehaald Men vermoedt dat het mei sje op de gladde ceni enten sloep achter de woning is uitgegleden en iienteii j volge te watei is geraakt Boskoop MIJ VAN TUINBOl W KN PLANTKUNDE De ifd Boskfxip der Ned My van Tuir lj Uiw en PUuUkundi lieefl een byeenk inv si ye ióuden L e heer 11 J Giouteiulor sl hieid een ctiusei ie ovei Bü m ngri ei lil Can ui i A m liet aandachtig gelioortkon nien afleiden dat ueze caun rie by de vele aanwezigen ten zcel ste ni den geest viel Vei volgens behandelde de heer J J v d Berg nog enkele gedeelten uit di Cdtechib mus f er natuur duur J F Martinet en uitgegeven n 1786 Hierin wordt aangetoond welke gen skiacht zieh bevindt in aardappeit n ri ir li ei ti niljoos moerbei perziken abnko en nndijvie chichorei appelm peren j peige u kerbiet alle soorte besser bennen emlen en linzen Opmerkelyk was een raadgeving van den jthrijver aan de lezers van zijn ixiek om de benoodigde vruchtboomer in het kweekersdorp Boskoop te koopt n aangezien daar alle soorten gekweekt werden en in zoo groot hoeveelheid dat geheel Nederland kon worden voorzien Nieuwerkerk d IJtatd TOMATKN WORDEN UITOBrOOt Nu liet weer om e la en ia xii to meeste tomatenkweeken in den Zuidplaspotder er toe ov r gecaaa te tomaten uit te pooten GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden een belastingmerk tenut te bekomen bü Verstoep ParaUelwnt Recuwijk GEEN TROUWLUSTIGEN Gedurende de maand Januari werd in dez gemeente geen huweiyk gesloten terwyl ook geen enkele huw Uik aahgifte werd gedaan VERLOF A GEVRAAGD Bij B en W is ingekomen een vm ïoek van L W v d Mei alhier om een verlof A voor den verkoop vaK zwak alooholischen drank in het klete in de beneden vo localiteit van hal perceel Handenburg A 27 OPSLUITING KOOIEENbEN De commissaris der provincie Zaiih HoUand heeft bepaald dat de kooieenden door den kooiman moeten wordoa opgesloten van 1 Juni a s tot den dU waarop dit jaar het vangen yan water wild door middel van eendenkooien zal zyn toegestaan Schoonhoven AANSTELLING AMBTENAREN VOOR PERSOONSBEWIJZEN B en W hebben machtiging vel kregen tot het aanstellen van tw tydeiyke ambtenaren die belast zullen worden met het uitreiken van da nieuwe persoonsbewyzen De machtiging is noodig jn verband met de noodlydendheid der gemeente Gezien d drukke werkzaamheden op de secretarie is het niet mogelyk om de uit reiking door reeds ip dienst zynda ambtenaren te doen geschieden VISSCHERS DORADO VERDWENEN Tot Maandag toe hebben vele visschers hun hart kunnen ophalen op d Noorderhaven Zy hadden in het U aldaar vele kleine byten gehakt en menig vischje i i door hen verschalkt Nu de dooi echter aanhoudt is het niet meer mogelyk om zich op het ijs te begeven WERKLOOSHEID IETS GEDAALD Het aantal ingeschrevenen by het agentschap der Arbeidsbemiddeling bedraagt thans 92 tegen 87 in de vo riga week Over eenige dagen zal naar het zichlaat aanzien de werkverschaffing weervoortgaan met het dempen en rioleeron van de zijtak der Voorhaven hetbeëindigen van de werkzaamheden iade Havenstraat en het rioleeren derKpoorstraat Het aantal werkzoekenden zal 4att ongeveer tot de heltt teruglüopen GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zyn inlichtingen te verkrygen i in het buerau van politie Kop van een fiotslantaarn broodmos ilpinomiits sleutel nummerbord vaa auto 2 kaartje s stop ijde distributieii H atscluniikap achterlicht van een auto OPDRACHT GEGEVEN VOOR ONTWERPEN VAN UITBREIDINGSPLAN Aanleg van ceintuurbaan om de stad Duisdagniiddag hebben B en W met den gomi entearchitect van Schoonhoven en den heer Wiecher de Bruyn aix hiteet te Am sterdam een bespreking gehad omtrent de uitbreidingsplannen van 8eze gemeente Aan foeida iirchiti cten i s opgedragen het uitbreiliiiig plün fiez imenhjk uit te werken Het betreft hier o m het aanleggen van een ceintuurbaan enz in verliand met nieuwe wegen welke gelegd zullen worden en die in Schoonhoven zullen samenkomen Woerden WAT HET FIET8EN 7 ONDE t LICHT OPHELDERDE Diefstal van goeéer n uit RiJkKkleedingmagaziJn Door het on ilat eren van een kleina overtreding is de rijksveldwachter t Nieuwerbrug er in geslaagd een be ll FEUILLETON Nadmk varbodan HET LACHJE IN DE GROENE OOGEN 15 Nu je je vacantie niet hebt gezoomen heb ik nog minder aan jedan gewoonlijk klaagde zij Ja gaf hij toe fnaar Je zoudtBog minder aan mU hebben als ikBU bij je bleef Dit begreep zij niet goed maar ging op haar teenen staan om Baar man een kua te geven En dat verzoende hetiif weer met do wereld Het kleine café was melijk leeg Toen dr Heltwig binnenkwam zag jjij den commissaria reeds aan een el achter in hat café zitten Zij aren daar volkomen ongestoord Op een wenk van den commissaris ette de kellner nog een glas op do WSl en de commissaris goot het vfll n dronk Hellwig toe Een werkelijk uiutekend wijntje eWe MJ vast Je schijnt in een prima humeur I ïijn zei dr Hellwig het Uikt of Je de moatUJke zaak al hebt Vueloat Bagemana raa trarbaasd Moeilijke geschiedenis ja bedoelt w moord op Werner Viacher Beate nd Iaat het ja aMgd zijn dat het weleens goed is je gedachten uit wandelen te stitren in plaats van ze met een probleem te kwellen Dr Hellwig zuchtte Een heerlijk recept maar ikkan het helaas nu niet opvolgen Hagcmann knipoogde Je speelt nog altijd zoo n beetjevoor detective niet waar Heb je ookweer enkele nieuwe ontdekkingen gedaan Dr Hellwig ontkende hel niet Ontdekkingen die ook jou zullenverrassen Hij vertelde dal hij Hilmar Viacher met Ingeborg Dcgcncr bod gezien en dat hij meende dal over den aard hunner verhouding geen twijfel meer kon bestaan Hij vertelde verder van het bezoek dal HUmar Vischer hem had gebracht van zijn reis en van den verkoop der villa De comrnissaris had zwijgend geluisterd DVin hief hij bedachtzaam zijn glas op en hield het tegen het licht waarna hij een grootcn slok nam En ik zeg je dat het maar eengoed wijntje is riep hij uit Hellwig ergerde zich Ik gun Je J e wyn van harte maar wil Ja niet zeggen wat Je vandit alles denkt Hagemann leunde gemakkelijk achterover en om zijn mand speelde een sarcastisch lachje Wat ik van deze dingen denk Zij lijn zeer interessant ongetwijfeld Als ik een Sherlock Holmes was xou ik het geval misachiaii kunnen oplossen maal aangezien ik dat niet ben kan ik tlecn maar zeggen die dingen zijn zeer interessant on meer kan ik met den besten wil niet zeggen Hellwig was met dit antwoord niet tevreden Hij maakte een onwillige bewi ging Het is toch de moeite waarder cen s over na te denken Het is nogniet zoo lang geleden toen je eenverschrikkelijke mogelijkheid sprak Herinner je je nog hoe ontsteld ikwas Natuurlijk bijna net zoo erg alsHilmar Vischer toen ik hem die mogelijkheid aan het verstand bracht Dr Hellwig schrok Je hebt hem die verdenking inhet gezicht gezegd Ik moest hem op den ernst vanzijn toestand wijzen Hij heeft overigens toch gezwegen en don naamvan zijn dame niet gen jemd Eencavalier dat moet ik zeggen Het was niet aan hem te merken of hij spotte of dut hij ernstig was Dr Hellwig Hesloot zijn woorden ernstig op te nemen Hij kan ook andere redenen hebben gehad Wij weten nu wie de dameis Neem eens aan dat Hilmar Vischer fels weet van de samenkomsten van zijn vader met Ingeborg smoeder dan heeft hij reden genoegom te zwijgen Anders had hIJ tochmoeten zeggen waarom zijn vaderiets tegon dit huwelijk had hij wildedit onderwerp liever heeiemaal vermijden Hagemann keek zyn vriend met byna komieke verbazing aan Aan jou is wcrkeUjk een deteclive verloren gegaan zei hy ais jewilt dan zal ik graag moeite by Scotland yard voor je doen Of wil je lie ver by de film Dr Hellwig hief zyn hand op Het is niet mogelijk een ern stigtvoord met je te praten DadelUk werd Hagemann ernstig maar de spot in zijn oogen bleet Je hebt dus nog meer wysheidverzameld ALsjeblieft wyd my in Ga voort met je onthullingen Dr Hellwig hoorde niet d n spot m deze woorden Ah men nu van deze mogelijkheid uitgnat ging hy voort welkejy onlangs ajnnam is dan de houding van Hilmar Vischer op hetqogcnblik niet merkwaardig Hy isvolkomen in de war hij verklaart dathy niet langer hier kan blyven hybesluit heel plot ieling nu op reis tegaan een reis welke hy eigcnlyk alopgegpvan had un om deze redenen wordt deverdenking versterkt nk twa ir dalwilde Je Immers zeggen viel de commi saiiris in Ja antwoordde do advocaat Hagemann schonk de glazen opnieuw vol en ging toen recütop zitten Hy haalde een sigaar te voorschijn en begon deze ti estelyk op te steken Neon begon hij van een lcrki r r I nl ini tee i ltii i nr VischerH t 1 II D it 11 II de war iseii op ittis wil muet toegeschreven worden aan latere gebeurtenissen Als het het booze geweten wa s dan zou hy zich dadehjk hebben gemeld en niet een paar dagen na de daad Dr Hellwig kon niet twijfelen aan de logica van deze woorden Je houdt dit alles dan voor onbctcekencnd vrot g hy nederig De commissaris schudde liet hoofd Deze vraag Ls pas te lieantwoorden al s men de werkelyke redenenkent welke Hilmar Viacher tot zijnhandelwyze hebben gedwongen Totzoolang zyn zy inlere s sant Dr Hellwig was door deze terughouding getroffen Denk jy zei luj tenslotte dat je dit Koval eens zult ophelderen De commissaris keek hem verwonderd aan Natuuriyk hoop ik het Hy w eg een oogenblik en zei toen onverwacht Qverigens je mededeelingvraagt om bclooning Ik zal je ookicUi vertellen dat voor jou volkomennieuw is Hy wachlte even en Hellwig liet zich ontvallen Het is te Impen dat net geennieuwe bcwyzen voor verdenking zgn Hagemann schudde het hoofd Het zUn fclU n Wist jy mt nbeste dat Werner VLichcr can broerhad Neen daar hud de advoeiial nooit van uehourd Al was ik niet bepaa d lievrieed met Visther zci hy aarxeland dan zou ik toch wel iels ver een broer licbben gehoord Desondanks is myn verklaringjuist antwoordde do commissarisJ Werner Vischer had ee broer diaPaul heet Deze Paul was meer dandertig jaar geleden hoofdkassier bUde exportzaak waar Hilmar Vischerthans werkzaam is En waarom heeft men van dezenbroer Paul nooit iels gehoord vroegHellwig De commissaris trok oen bedenkelyk gezicht Dat iii een nog volkomen onopgehelderde zaakt Paul Vischer is tnderlyd dus voor dertig jaar zeer plotseling uit Hamburg verdwenen Hetheette dat er domme ges iodenissenwaren gcbeATd Maar men kon nietste weten komen by een dliderzoek vando kas bleek alles In orde te zyn Verdwenen en tolnutoe niet opgedoken Juist knikte de commissaris Vier en twintig uur geleden ontdekte men hel eerste spoor Dr Hellwig werd opgewonden Voor vier en twintig uren dus naden moord en jy ziet daar eenlgen aamenhangf Hagemann zuchtte Helaas niet Want het spoor dat wU hebben wy t uit dat Paul Vischer rustig In Amerika leeft 0 nu daar is eo dus voor den moord heeiemaal nlot in aanmerking komt iWonlt tfiro ia h