Goudsche Courant, donderdag 13 februari 1941

0BrB BLAD DONDERDAG 13 FEBRUARI IMI EFFECTENBEURS AMSTERDAM tóOEK BU DE STANDAR re MP meldt In een tempo dat l K 981 9SS 94 98V i frnen verslaggever past hcb ïrf dc cT dagen een bezoek gete 7 j de S S kazeme in Munchen MfderlandEche en Vlaamsche jon i hel corps van de Duitsche poU tóldaten worden opgeleid In Ih se S3 M i loldatcn lagen wan tf n idee gekregen van al datgene jawn waren wü uit en thuis maar w vijf dagen hebben wü ongetwu u 102IJ 49 19 131 114 no 10 1 RHDIONiEÜlVS BEURSütitki lOHT VriidaiE 14 Februari HILVKItSÜM I 4U M A V R O 7 M Gianioroonnuiztek 7 15 Ochteiid ymrtaju Uek 7 55 Gi an nfoon mi7 iek 8 OchU ndy i ninastick 8 10 Nieuw beMchlen AfJP siamiofoonmu l k 1000 Moi cnwljd n K 10 V CunioifKHiniU itk 10 25 Vooc J vioeiw 18 1 Ensemble Ja Tk der Kindeion en gramofoonimi ifU 12 15 Giamufoontnuziek 12 30 12 33 Almanak 12 45 Nlcuus n econoinm e be I Ichlen ANP l M 0e Ro iuitcers rn so ihte K C c a s SLhildtis van het Hoïïan d ch lil f hap 2 r OrB j pfl 3J Gr imaffK5n muzi k 3 20 Oniroeix W t en soMsl 4 M G mofoonmu tk 4 15 Otni oi po ke t 5 00 Granofr min uziek £ 10 UI BwUjn GiU i au der Heimat p ojiB iinta vorvr df Duitsche Wt t ü iath 6 fM Amiibiip s xttft f n so Ie C 12 A iTia o c 145 Biitiiii ontwnakl toc pjaak fli Efono n s hf vragen v an den t rif ANP 7 15 Nederland ni kame koor 7 30 4 1 rcr cht n EnKdv ii M If cuwvbcrlchlcn ANP H 5 CrmnnfooMinuzlek 8 38 Bericht n Er th 8 45 Anius mentiork ït soHlen en tinrng koor 9 15DiaUJojï TO G am rrinn Tiii7i 45 En rNoh berlchtc n ANP lO OO Niftiu hP i trten ANP en VltHHnp IflI VERSDM f1 301 5 M N c a v 7 30 Gramofoon nijzlU k 7 4 1 OehtendgvrnrÉfl tlek 7 5 GiHii nfoonmuiii k tM Schrift ezingfii Medltnli X 15 Gi witfN muzifk Rrp 1 H20 Ochtcrutyyp naiitJeï 8 10 NleuwsberlchIrn ANP 45 Gi amof onrnu lpk 10 30 Morrrndtenst II PO OrgrïooncpM gr pi Il 30 7inH met pari ihf i elrtdinK fn KramofnonmuzJ2 00 Beïifh tT 12 1 $ Reiwirtajre of inuTtfk 1245 Nt4 iiv M fcom ml h berlcbtfn ANP 1 00 Gra nf fonnn ii7if k 1 20 C e da fn einhtc 2 00 Gramnfootm uriek 2 11 C ips acnsemMe T ri nKifr i iMM iek 3 00 VTuvcnhiilfuurtip O GranKiInnn iu iPk 3 30 Pilbflf n 4 00 C atnofrw nlnu l k 4 IS Vcmr de kinderen4 I5 GiarroffmnmiurJek V r R O Ge prekkr n met lulhteraars N C R V 1 1 Nl iiurf rfnnomisc ie Pn bwi Sth tirhtf n AVp 5 30 Gramnfoonmu pk 6 00 P rtchtcn A Arnhf m ie oik H rePnie g Ah B eren onlvaakl tf pr iJ 7 0A 7 15 Fco r eT che Vlagen van d n daFVANP cr filu tifi De lj d om op d effectenbeurs iels te ondernemen ichhrvt nog volknnien te ontbreken en de markt moet i t d n ook stellen tnrt een minlmnm aan orderf De affaire w is 1 t ren wedetom genng en daatbi beMofiifl eeh on eanlmeerde aten min De afwei fheid van opdrachten komt aan het möiktw ioop niet bepaald l n poede en bovcnd en verkte hc t e iTBfellende ver oop van W i l3treet ntct ïtlmuleerend Evtnal de laaute dagen cting de aandacht voornametti we r Ui naar de bele rir mnarkt mrer pe ciaa naar d Nedef andache s aatsfondhen Voor onze rationale chu dbri ven uit de JonKa re emissies b aton l ook thans weer eet ffoede sl mmln en daarnevenf ontwlkke d ch nogal w l affaire In de n leiiwe 4 obl lïatK n en d estslf tdc ecnin ï De nieuwe rib iRn1i4n waren pr jri van toon en IikwüKii z ch b jna aanhoudtnti vx kleluiKhcItf Ijovi r df topprijzen van gis eren Onder t ii v e den slechts geiiryc pchommt Inijfe l mrf re aakt en vtljwe aanh iudend wred j ph indeld OT freek Ïi7i f Voor de jïe t ffelde leenlöR op ntMiarde x h voora wal la er rn den m dtlalï nrtx il wat vraaft CiJ de pnenlr w rd afi7cdaan teijen B43 maar re dr dadelijk legde de koers een neiging tol ot looDeü aan den dal on lenfi nlte werd c t m cerinK van 8 bereikt De ovei e Jon Rdr jniten ert Ner Tnd 4 waren prijs hmidf id de oi dt rhu d was ni t veel veranrkyrt maflir ecdfr toch aan den on teanlmeoro aLPP bG ch iden voel werd vnc pe nceiiteltjlte iVi provncia c ob lïatlCn renlwr konnUi t iletooFld yonder dal dit echter a ir eldtniï gaf tot mutaties van b teekenU Ii pS Klbrleven was wel ilK te doen De pir l1en op de locate markt war n w 7K kletn afmetlnfTen Op de meeste afdf I r en WIS eeni mftterlaal aan de nwrVt e hM wï dtt Kleh bem rVte tot maar welnljr itukken was hel aanbod Inch voldoende om Pfr kr rsen te voorschlln te roepen O nibb n deellniï zftjten Amsterdam nihber aan hrt einde von d relrenlnit een vlil B punten verloren gaan terwlll divenee mind nirante stKrrten laKer werden renotee d P tatvikirubri k la lil n pehe ver nt n r iimatra soorten wa en moe Htk vr T id baar nanfezlen koopers en ve Voopet n p onmidd rilk tot elkaar waren te h enJ n r li Pstsv is swaren ov r1 ens nrfishwide Hfl d t In dt ulke nandeelen Meef wiorns reïljk b n rkt tot H V A s d e wederom e n war pnn on verloren wilten pflan De iïe reïei mafdeelIiMT was ka m In ol es rinir even wel Iets meer om 6 Ti de laatste da pen heeval was Kr was eentlf aanbod maar daartermover staren koontlmlles In de markt Ir ve band smarmede het toonaansrevende ne froleumaandeel hoewel aanvsnkelijk eerder etl nrer toeh een behoorlijk weerstandsvermolïen aan den di ff lettte De a faire Ir ach rvaartpapteren was klefh de tonnaantestende aandeelcn kwamen over het a ee rnr ti iels Inieer te Il en In Indu trleele was w n g te doen r Ifa de toonaangevend aanslet len trokken nauwelltka attentie ne hier kwaiwn k eln nud eiige koersvetsrh ten t vmorsehlln De mltider eotiranta ♦en ♦ sear n onrrr tjmaitljt waarWi In de m fs vallen toeh r Hntfe srer l wm i en oe drm o ret ekend vooYzoover het tcnminate tot affaire fc in kiemen i ARiNOiNSTimii T Kfwrsen voor iorllng teven verpllehtlnaen lul Retchunnrken SatBe ga s 30 1432 Zwit i rhc fianca 43 96 I Ires k87 Uecnuchc kronen IB 40 Noomche kronen 82 Zw c t eh krnncfi 44 85 T JechiBche kronen oude sehulHeny fl M T sjechlsehe kronen nieuwe ichulden 7 94 nin r f oud fdJtiWen 3 43 inar inieuwe Éholden 4 23 Turkach ponden X 45i r ewa 2 30 Peoprt fmide rhoMen 38 SI enctt nieuwe icftu denï 4SJf 7 tAy Mif iu den 35 7 Zloty nieuwe aclwlden Z M 13 Februari IMI Ie in f ch in t n kazerne afspeelt een fk ook van de wijze waarop deze l stoer van lijf en leden worden i S toT eerste klSs soldaten gtrij voor een nieuw Europa naér geest Jf Tm de omgeving van df V Beiersche stad staat de gewelSfmoderne kazerne waar wU Vru7Vr idag den schildwacht passeerïï Eerlijk gezegd Het was ons alf Lrvreemd te moede te midden van Luwe Duitsche uniformen in een l i waarin het snerpen van een Sie van ailes kan beleekenen waai zacht woord een streng bevel en S hard woord een vriendelijke ver 0 kqn zijn Wij hadden niet zoo heel veel over k n eehoor i Wij wisten dat een aan1 1 naar Mürtt hen was vertrokken naar eigenliik hield daarmee onz kennis ovit ik n toestand van de Nederlandschc S S mannen op Wal WIJ f r nttpl in den korten tyd ons vcibliif in München hebben ien en beleefd stemt in alle opzichten tot tovi U riftcid is zelfs boven i e lof verheven Om dan te beginnen De Hollanders lijn er jn v el n zich volkomen op hun rniak nndrr een regiem dat vrijwe lolacl afwijkt van de paedagogischr Biethodcn welke zij in hun jeugd ir gen lar ri hebben meegemaakt Wij zeiden al dnt het leven in deze kazernt an zeer trenpe bepalingen is ondeiV worpen Hrt regiem is uitermate streng maar de Neeierlanders hebben zich v irtreffe i k aangepast Zij zien er uit of ZIJ jedcren dag slechts melk en honing verorberen en hun houding ja die houding valt inderdaad he eerst op W j hoeven ons werkelijk fiie mjs te maken dat de HoUandsche jongen van dezen tijd uitmunt tioor houding Wij zouden over de oorzaken hiervan kunnen twisten Zeker is dal op alle leasen van lichamelijke opvoe djng in ons land de Jjriefjes van nktoren Iiefheb ende moeders en bezorg de vaderf grooten invloed hebben Wü Khtüven evenwel niet over de Nederïandsche jeugd in het algemeen maar over de groep Nederlanders die zich deeU uit ideëele overwegingen deeb oolruit materialistische aansloot bij dr Duitsche S S Standarte Westland Mer tan natuurlijk beweren dat die fiere die trotsche houding verkregen word door den langen harden dagelijkschen dienst m de kazerne Maar wij mee nen te mogen zeggen dat het hier de houding is van jongemannen dio he hoofd h og dragen omdat zij in de zekerheid leven iets te geven vooi hun schoonste ideaal Onder leiding van een S S Haupt iturmführer broichtigden wij eerst een deel van het ontzagliike complex dat deze kazerne besIaat Wij zagep de heldere cantine vroolijk en eenvoudig de eet7aal waar de voormannen n het Dui 4srhe riik soms temidden van hun old ilen aan tafel zitten de hyperhygieni sfhe waschgelegenheden de exercitiehal en tenslotte de slaapkamers waar de troep van een welverdiende rust van s avonds tien uur to i morgens zes uur pleegt te genieten Het was onze bedoeling een nacht temidden van deze S S man en door te brengen met hen te eten op hun laapzaai tevens zitkamer poetskamer garderobe en kleedkamer te lapen en ten lotte een middagdienst en een ochtenddienst mee te maken Wij zeiden zooeven dat ons de houaing De compagniescommandant deelde ons op een kamer in en toen deden wc Isof we een dag soldaat waren Wc kunnen uiteraard slechts een indruk geven van alles wat wij te zien kregen maar deze indruk is dan ook voortreffelijk geweest De commandant hac Ml tevoren meegedeeld dat er in den tglnne nogal wat strubbelingen tusthen de onderscheiden groepen warer geweest De Nederlanders drukten zich niet gemakkcl ik in de Duitsche taa t en wqpden z ch over sommige kleinigheden nogal i p Daar kwam nof N dat zij onder olkaar niet steeds even kameraadscha opelijk waren Wal rach was het geval5 Er kwamen naar unchen jongelui die in hun korte fven al politiek hadden bedreven er wamen opk nlet politieke geesten en spoedig waren de debatten levendlp commandaft had de moeilijke taak Mie vogels van verschillende pluimage O een hechte groep le vormen Hiervoor is veel geduld noodig geweest 1 taet vriendelijke en harde woorden Pk Inregen bij ons bezoek aan Mün len alleen mjar de resultaten van eze maandenlange opleiding te zien yl de houding viel niets aan te mer n evenmin op den kameraadschapwlyken geest Die geest is in de troep onnoemelijke waarde Hoewel dr l fidueele opleiding op allerlei ge d van het militaire handwerk een hoog pey heeft bereikt wordt den nen toch ingeprent dat zij alleen j en in staat zyn een groot doel te j Kiken De eenling heeft in dezen nrijd geen waarde De troep is alles naerdaad wij hebben kunnen consta n dat er op onze kamer alleen vrienden leefden en werkten f s wij hebben tijdens ons korte verJ W van die vriendendiensten gepro rd zonder welke een leek zich jn f kazerne voelt als vele overigens J mannen m een normale huis gehad nogi Maar het belangiijkile tr é l wij in Uren welke wij by een der compag i n doorbrachten ejsgenheid heb Whad ipetJlsJiBU nderi ovW praten Da wa natuurlijk in de eerste plaats de dienst Want de dienst gaat boven allei Met een volstrekte toewyding geven de Nederlanders zich aan hun taak welke uiteraard lang niet gemakkeltjk is Dat maakten we één dag mee Het zou niet passen in een artikel als da een volledig overzicht te gtven van de dagelijksche gebeurtenissen in de kazerne Trouwens de commandanten zijn erop uit zooveel mogelijk afwisseling te brengen in den dienst In de eep te periode moesten onze landgenooten vooral exerceeren Hel viel daarbü op dat de Nederlanders hun stijfheid moesten kwijt raken Daarvoor dienden dan oefeningen met het geweer lichamelixke oefeningen lichte en zwaardere athletlek Het resultaat is dat de groep landgenooten in München thans bestaat uit jongemannen die lichamelijk in alle opzichten getraind en door en door gezond zijn Tegelijkertijd leerden zij tijdens de theoretische lessen de verschillende politieke wereldbeschouwing kennen Zü werden onderwezen in de idealen Van het Duitsche rijk maakten kennis met de sociale maatregelen welke in Duitschland ten voordeele van de geheele bevolking werden getroffen zij kregen gelegenheid zich te verdiepen in de Duitsche cultuur kortom zij leerden al dêtgene wat een politiek soldaat behoort te kennen Eerst daarnj konden de commandanten beginnen met het echte militaire handwerk dat grondig wordt onderwezen Wij hebben de resultaten van deze maandenlange oefeningen gezien bij een schietoefening met scherp De Duitsche wapenen worden gesmeed om goed gebruikt te worden Het is een der beginselen van de soldatenopleiding in het grool Duitsche Rijk ledere handgfecp wordt nauwkeurig bestudeerd en aangeleerd zoodat het bedienen van de oorlogsmiddelen straks tot een tweede natuur is geworden Daarbij worden de houdingsoeteningen niet vergeten Dat de Nederlanders het daarin evenzeer ver hebben gebracht moge bliiken uit het feit dat de compagnie waarbij zij zijn ingedeeld reeds verscheidene k eren al s eere compagnie heeft deelgenomen aan plechtigheden welke In de hoofdstad van de N S D A P plaats vonden Uw verslaggever heeft de phasen van zoo n soldatendag beleefd Neen er kan niet genoeg den nadruk op gelegd worden de dienst is niet gemakkelijk Het gaat er niet in de eerste plaats om dat het moeilijk is s morgens om zes uur prompt op hèt fluitsignaal op te staan en het is waarachtig moeiliik het is ook al niet zoo erg dat er s jfvonds na tien uur met meer gesproken mag worden en dat er anders sitat volèt Maar het is de aaneenschakeling van allerlei zaken kleinigheden vaak welke het leven in de SSkazerne volmaakt bindt Hier is geen plaats voor het individu in de beteèkenis van den man die zijn eigen zin kan doen öij de samenweiking van allen ontstaat er een gemeenschap van gelijkgeaarde gelijkdcnkende strijders voor één groot doel Deze gemeenschap Is sterk als een rots Dat alles vertelden onze landgenooten ons in de korte uren van rust en dat leerden zijn ons zonder woorden in de oogenblikken da wij hen bij hun oefeningen gadesloegen Wij zijn bij de SS in huis gewsest en waren te gast op een kamer waar zes Nederland ers en acht Duitschers broederlijk bijeenwaren Meen met datj deze Duitschjrs zi h afzijdig hielden bij onze gesprekken Duitfcht zinnen werden in Lpze praatjes gebruikt en de Duitscheis verstonden de Hollandsche taal vccrtreffelijk Daaruit ook weer wordt de bedoeling van deze samenwerking kenbaar Men zou het eigenlijk zoo kunnen formulee ren dat hier geen Duitschers Nederlartders en Vlamingen worden voorbereid op hun groote taak maar dat allen n Germaansche bloede hier zijn verl nigd om te worden tot mannen van de daad En alleen zij die dit ideaal bezitten zijn in slaat het harde leven van SSman te ondergaan Zij weten dat alleen een harde leerschool hen kan vormen tot kerels die sterk staan In het leven dat vaak bovenmenschelijke eischcn stelt aan moed en uithoudingsvermogen en opofferingsgezindheid Dit is tiet wat wij dezen eencn dag hebben meegertyaakt en geleerd Inderdaad wij zijn wiizer mt Müncher vertrokken dat wij er aankwamen Wij weten thans dat al het materlaHsme het egoïsme en het individualisme niet in s taat zijn geweest hetzuivere idealisme te verstikken Haaldemen nog niet zoo lang geleden de houdrs op voor hen die een ideaaldurfden belijden nu zullen dezelfdemannen hoewel nog jong de taak krijgen een nieuwe idee over de werelduit te dragen En het is waard daarvoor te vechterKen zod noodig onder te gaan NA NEGEN MAANDEN IN DE VAL GELOOPEN Gistermiddag stond in de Runstraat te Amsterdam een driewieler waarop levensmiddelen en een tasch met 2000 distributiebonnen lagen even onbeheerd Een passeerende man nam echter toen de tasch met de bonnen van den driewieler en vroeg een jongeman die daa juist stond of hij misschien den driewieler naar de Berlagebrug wilde rijden want at hij nog een boodschap moest doen Toen de jongen echter met den drif wieier wilde egrijden kwam de eigenaar net terug Deze waarschuwde direct de politie van het bureau Mamixstraat Enkele rechercheurs trokken naar de Berlagehrug om daar den man op te wachten Deze kwam inderdaad den driewieler in ontvangst nemen en werd natuurlijk gearresteerd De tasch met distributiebescheiden bleek hij echter bij een bewoner van een perceel aan de Nieuwe Leliegracht voor f 1 50 in bewaring te hebben gegeven Ook deze man is aangehouden en wegens heling opg ilaten Bij nader verhoor bleek de dief nog een straf van 4 4 jaar te ondergaan te hebben in Breda Tudens de oorlo sUagen in Mei was hij op vri ie voeten gesteld En na de capitulatie was de man niet meer te viaden Et r f al h nu voor den oU rier van Jus itie in Arrsterdam geleid worden en iaa ri naar het Zuiden wordei overgebracht om zün straf uit te zitten Waarom geen verhooging vleeschrantsocn OORRAADVORMING NOODZAKELIJK GEEN SLACHTING VAN MAGER WEIDEVEE Het Hbl gaat in op een vraag uit het publiek hoe het komt dat de geldigheidsduur der vleeschbonnen 10 dagen blijft in plaats Van eon week zooals vroeger in weerwil van de verplichte veeievering die volgens de lierichten immers een emde aan de i leesehschaarste zou maken In de eerste plaats moet geconstateerd worden aldus het blad dat het varkensvleesch al weken lang geheel uit de slagerijen verdwenen is alleen voor de Wehrmacht den Opbouwdienst en de Ziekenhuizen was er het noodige beschikbaar Na gewezen te hebben op het gevaar dat de frauduleuze slachtingen voor de volksgezondheid opleveren constateert het Hbld dat de geheele vleeschvoorziening door rundvleesch moet worden gedekt UallUS liCL wenscht te hi NulBijst na om iW Vccho Gezien de huidige rundvee aanvoeren zou inderdaad op het oogenblik het vleeschrantsocn wel weer op een pond per week kunnen worden gebracht ondanks het vrijwel ontbreken van varkensvleesch doch oridanks deze ongenschijnlijk dus gunstige situatie blijkt uit mededeelingen in de slagersvakpers dat de Veehouderijcentrale cq de directeur generaa vpor de voedselvoorziening voorshands het huidige rantsoen nog handhaven atuurlijk de vraag waarchoudenjcentrale thans een verhooging nog niet wenschellik acht Het antwoord Is dat zij eerst de tyflelijk groote rundvee aanvoeren wil gebruiken om een flitóten voorraad rundvleesch te vormcn or hel a s voorjaar daar an een ppriode knmt dat de slachtvee aanvoeren ak ieder jaar belangrijk kleiner zullen zijn Dit klemt te meer waar van de voorraadvorming in Septem berOctober 1940 niet veel terecht i gekomen De toen gevormde voorraden bevroren rundvleesch moest r nl in December daaraanvoigeAde al weer worden gebruikt om het toen zeer nüpend tekort aan versch vleesch ten deéle te overbruggen Bovendien heelt de Veehouderijcortrale nog een ander plan uitgewerkt Reeds eenigen lijd is er van verschillende zijden gewaarschuwd tegen Ifet feit dat als gevolg vaii de wrpHchte veeievering thans heel wat mager vee voor de slachtbank wordt aangeboden dat onder normale omstandigheden op wat hooi en dergelijke den winter zou zijn doorgebracht om het dan in het voorjaar in de vetweide te jagen Hierdoor is de zeker niet ongegronde vrees ontst a dat de welders straks met eer groot gebrek aan mager vee te kampen zullen hebben met als indirect gevolg een veel te geiinge tleesch en vetproductie in de zoinermaanden Naar De Vee en Vleesrfihandel thans mededeelt heeft de veehouderijeentrale een reseling getr rffcn waarbij de geschikte weidebeeBfc uit de hu dige aanvoeren afzonderjnk zullen worden gehouden Deze dieren worden niet afgeslacht maar aan de welders die dit wenschen Releverd te en den door de Veehouderijcrtrale bepaalden overnamepriis D vetgeweide dieren zullen dan door de weiders weer aan de N V C worden teru geleverd Het wordt dus eeno weiden op contraei Wat het aantal aidus uu s ever weidebeeslen betreft noemt De Vee T Vleesrhbandel 30 4 40 000 stiik wil deze maatregel werkelijk van beteekenis voor de vleesch en vetproductie zijn Aangenomen mag worden dat dergeliike beesten na volbrachten weidegang een 50 a 80 meer vleesch en vet zu len ceven dan wanneer ze thans worden geslacht Niet ontplofte bom gevonden ARBEIDSWONINOEN ONTRUIMD Spelende kinderen heblen in een plantsoen in een arbeiderswijk van Utrecht een ongeveer 2 meter diep gat eevonden Zij waarschuwden de politic die op haar beurt een militairen deskundige met de ontdekking in kernis stelden Vermnedelijk ligl m het gat een niet ontplofte Engelsche bolt Aangezien gevaar bestaat dat bet projectiel alsnog tot ontploffing zal komen is bevel gegeven de omgeving te ontruimen Ongeveer 2000 menschen hebben elders onderdak gevonden in afwachting van het onschadelijk maken van het proiectiel I S VAN DEN BERCn t Te Nizr a waar hij de laatste jaren woonde is overleden het oud Eersti Kamerlid S van den Bergh Hij wa s bijna 77 jaar ldus Het Vader land Hij was 6 April 18 4 in Oss juboren Ziin vader had daar een boterfab ek die later naar Rotterdam werd verplaa sl en zeven zonen van wie hy de jongste v as Uit de Rolterdamsche zaak groeide de Margarine Unie en uil de laatste de Unilever Van den Bergh werd lid van dp Kamer van Koophandïl was van 1887 tot I K 5 lid vin den Rrit pfdamschen Gemeenteiraad in welk laatste Jaar hü door deze stad ook werd afgevaardigd naar de Twed KTm r waarin hij tol 1910 zitting had als opvo ger va i mr Fock 19 S pt IS73 vrrd hij lid der E r te Kamer voor de ljberal n en dat is hi gebleven tot 16 Juni 1938 toen h j ti tijd gekomen aeh te om voor een jongere plnsts te mpk n Hij was cdmmardeur in de Orde Iran Oranj Nassau ridder in de orde van dan Ned Leeuw officier m de Huisiide van Orpnje en eommandeui in de Kroonorde van Italië Noleeringeii van 12 Februari OBUGATIBS SUjtuieenlnccau V K DS Vi iV 89 S 89 1 SI fan M IMfl te ƒ 100 4 1940 Ie 500 4 1940 2l 100 4 1940 bit t 100 4 1940 2e 5004 1940 bit ƒ SOO 4 1936 100 3 I 500 3 t 100 S 1837 500 3 100 3 l il 19 38 500 3 31 1935 OI t 100 31 11935 01 500 31 519 17 Ol 100 S 1937 O ï I 500 31937 AO1 100 i 1937 AO I 500 82 83 i T Prov fn Gtra leenlnten A dam 1034 3Vj M Dito U 1SJ7 31 j 83 M Apeld Ie 37 3Vj K i Arnhem Unf 3 8K Deventer 1920 I 85 Dordr 38 31 j 3 Élndh 1938 31 2 ms 91 i D o 3e Ig 38 31 87 Geld 38 Z D olO J Ie Ig sa 2 9 1 96 Grhase 1921 8 Dito 18 10 3i j Dito 1937 1 31 Dito 38 31 2 3 91 9H Groning 1938 3 Ha Dllo 2e 1938 3 i Haarlem 1938 3 o Dito 38 31 3 ws Helm 1937 31 2 SB Hb 1937 31 Hl Hilvera 1938 31 4 ill Dito 10 J 38 2i j H i I peuw 1938 3 12 I eidcn 1937 31 2 HHH N Holland 38 3 XHii Do 2e sa 31 1 3 7 tH Dito 8 J 38 21 2 K Hl D o 3e l I l 38 2i 2 6li i Niim 2e 3731 2 S i R dam 193e 37 4 m Do 1 en 3 37 31 2 ni Dlta 1 1933 31 li M Dito 1938 131 2 3 X yi Schied 3e ö 31 2 Hh Tilb 1 37 31 2 8 Utr Pr 37 31 III 1 1 D o g m 37 31 2 Zeeland 1937 3 w Z HoU 19 17 3 H Zh Ie 1 1918 3 88 Dllo 2c Ig 38 3 l 2 l BvNGZe l 37 31 j Ml M nuo 1938 3 Ki B V Onr Z 37 4 Getn Cred ii j 9 ll 33000 0 31 2 83 83 Dito 1 1 1 2 1110 3 N Bnkin 1 5 4 88 JU Aanvulllnten llyiioUierkbaQken Alfi rr Hyp b m 2 verpl ulU Pandbr 131 j AlgHypbseiXY 4 S614 Xli 1 7 8 A dam Hyp 1 4 i s I Dllo 31 2 1h Arnh H H Ser E F P br 31 coh i Bat Hypb N N P P 4 C3 Dito CD 31 2 M Dr H B d o 31 2 1 Fr Gron Hyp Bank Pd 4 Kt D o Da en VaSi ii s D o p b 31 2 3 i sGrav HR d 031 2 Hh 3r liyp BPb 31 W Hl H P ser A C 4 t li i Dllo eer BD 31 2 Ml Holl Hyp B dito 4 Dito er K 31 2 MS Si H VP b V Ned Ser M 31 j 86 tnsul Nyp b ser AB AA RB 4 D3 D o ser T TA 3i bi MiJ v 11 Cred Pandbr 4 KIH D o m 2 ver pl uitk 31 2 Ml N Ilvpb do 31 8b f5 N Hvp b Veend Kcrip K 3l H i H Do Sl jl dllo 3 Hl Noordh Hyp b Pandbr 31 HS Óverljt H bd o 4 1 3S Kolt Hvp b d o 4 tn Mi ld dita 31 1 SI Stea Hvpb er K L 31 M Utr Hyp b 4 Dito serie K 4 lt 1 7 D lo leiie E 3i M S4 Dito 2 verpl uitk 31 2 861 Wenll Hyp b EE FF 31 2 ZNneha R bBk Zulder Hyp b 11 idU tCo er KI ZH Hypb mei verpl ultl ï i EerslP Ned Sch verU 4 Ro Sch Hyp I RH Dito 31 Industr nd ra nlaf a n A K U obl SVi 1 I3S 103S Bergh B en Jura Fvd Obl SI K Berkel s Pat v 37 Obt 4 86 titvers Z ep MQ 901 SU Obl 41 se Wei kin NV la 98H 99h P3 Ki 7 i i ü i 5H 92 99 P2M hyp obl 4 Wilton 41 2 Lloil Steenk na Obl 4 Bal P MH O 4 2 ld ld Obl 31 2 Nedeil Obl 41 Moormann Cult On Obl 5 Amst Orb b 5 MüHer 3 Nat Gr bei 19 5 Ideifi 1939 4 Ncd Orbb 4 Ned Ind Sp MH IBOÏ obl 31 Mls Kans en T O Java Kt Ohl 5 Sem irnpp 7oana H92 lt l ld 4 A dam 1874 100 3 ld A d i m Olvmp t 100 1 ld W Kr NHV Hel UISS ANDFF I EN Bank eA CrrdtcUnstclUlitni A d Bitnii aand lll i 111 Ho l Rankü dito ll l Kyi IK 3 Ml iW 116 r Ine rflark dito Jav B SOO V a Kasvereen dito N I K r m dito Nrderl Bnnk A NB v Z A 500 d N H Mil 2 50 a Rolt R Ver aan TwentscheB A A lnd i t ondernemlneen lli l 1 J 12 1 m 182 11 1 JIKI 4M Kl i 163 53U 631 vsm 139 ire 156 155 140 66 214 312 26 145 136 216 12 14 1271 6 11 49 1X1 440 23S Alc i PW A A d rir MH a A d ji prf a A Jt Screw W a Rat Ma P Fabr V d B ƒ 2M inoo O Ivd B n w A inoo Dito R 1000 Berk s Pa Afeest p V aand C en P F Sehoile Gouda Btear dito Gruvter W7 f K Drrf aarii Dito B win tij p Heemaf aand Heinek aand Hero Cnni aand f ni t m f a Holiardifl aand Holl Bet MH A Hot dr en k A Holl Kiin tl ï A Iiit Gew B dito Inte Ti Vise A K F BevnMÏltto n V p ef Kon F m b a K N Po rov dn Kon N Zout I A K Br S heem de Ko rl honf llfi N V d ditn r ev Br en ü C 101 r nr aai n ni lonor v or no 100 6 Cn A IK Do lie f CP A Lvrrnnf T T en Vf Merir d N Ml B 297 2Bt Ki SSI 3S1 381 I4M 145 306 aw C V 8 67 6 23f 125 SI 133 IS6 i 91MS I S 3 1 31 i I Wi K 2 111 i 4 145 137 131 1831 14 1411 IM IH 185 N G en S F a Ned Vihe f di o N Set b mil d to N St r Kevier A T MH Gloeit 751 afire C V A Roll D Mil dllo Iche de K d N hntten dlto nHs tran f f d SfoVv W14 0 a trikv 5 1 1000 d 1 pTrnn Sp do Stntk dlto Twiii lra Pref A Ulr A ph G A Ver R fh aand Ver rh r aard Dito nref Ver G f NRvA Ver P v Gelder Difod to p aand Ver N R fab a Ver Toij wf dlte VllrMrlren K f d 171M IWh aa i iH Ids Uti US U4 um iH m 75 74 Werlnpear A dlto Weatertulk dllo WUton r WW A Dilo G or A Wayerl I en H Am OirraUl Am Smelting a V A stand Br C 10 A Am Tob Cy c V A JB n Colg C v lOA B II Gen El Or Ct v 6 9 9 63 611 36 m 165 36214 S6M 382s a85H 2321 S3 334 1 S a k n Huds MCCIRII Keesp iMcl T PI Corp C T A N St CvG A H II Unit St Rubber C V 10 g a A N I El MU A Dim Nat B v a N 1 Gas Mil A Dllo ü Bef V a Tw C St v t s a Am Tel Tr K C V A ira HandelsvercenlgijigeB B C en H g A 16 l Born 8 H M A 177 176 Oell At H M d 115 114 Gunt en Sch A 126 I Cr en H v R A am i Linde en Tevcs a 129 Ned Wol MiJ A ti Mljnbouwondemeiningen Bll MU Ir rub A 199 Olio 2e A 41 5 42li Boeten M MU a K SInskcp TMU a 178 Fetiol ondernemingen J JI IM a l 21 iu 36 211 DrdI Ptr ICvA K N Peir Ml ICO Ond A ditoiC V A Mocara Enim Taiakan PM A Ela cl Oil in 1 T C A Kiibberondememlngen He isa Rubber a 136 131 Ind Ruljb C IW i 2i Java taovleh PMangeï R Mil 76 78 Rot eid Tap Salalri Plant 137 Wai Sumatra Zuid Prearger 1h Si hfecpvaartmaaUcbappllen 141 4 14 J KHi 2 i ji i IV KB 16 Fume s S enA M Mil Zeev aana Nitv Goudr A M De Maas C v A Mil Oostzee A HandeliiV A dam v caKunmuuitEcluipptJeB Kif 2 i7 II i MH 77 H 98 69 H Itó S f 177 1 65 7114 IXr l ih 125 Knan Suiker APagoltan A Suiker C t M ATjCAeng LestorlArcndiiburgBe oekl A Soek Landb A Amst Thee C A Bail Thee Bu A Coalpara Cu Mil Panpkeotam Thee Pa irNanekaC M1I Rcngga Landb A Sedep Cult A bindings Cult A Te aira Patenfffin W JavaTheeCMIJ In Cult Svndlf KaliT iroCult MiJ Mifhlel Am W JavaK naCMil 171 Ml 1 18 65 i i 1111 77 114 y a 11 1 3Hi Blauwh Vrlei A Bijenkorf A Gem E W enW Dlto Pref W A G onda Kaash MIJ Hoir n A bcr 8 A Houlh Jongen A Hou h Pont A Muller llSr H 1 A Do S200I75000 NM V Hav w A ZSsb lOnOCvA Woolworth en Co Upoar ea Tramwagen De l Spoor A i 91 MI Spw MU A i 5 Alch T C v t 1 2 1 K i sC S C V B A 7 K CSouth R Co 7 Id T pref a r n r ort V g A 1 Un Pac CvfA I Ih 1S7 Ch 12 45 7 7 1l 4 l i 131 a i Ge d T amw Mij Kedirl Fttr Mij Mad StnrM Ur A DMo pref A Maiang Si tr A O Java St tr A Setti Jolra A S4Wn Cherlbon A Soe ajoedal Bt tr Prf longati ACTIEVE FONDSBl StMteiecnlBcaa NcduiaM ClBdtt U 1 M t MM Ut K ItM M i ku riaoe iiw ini riMo vit nsj OfooOtetk obL Wt sm IMi ebt 74N Cart T inadu I 7S H OroMba bl 74 im fItMl WH MM u luws 1 7 Sm w 1 100 i r l M a4 i mh n C rtUleit n t BH M Grootboek obt SVi OH i as tndi f iim avi to 1931 Indië r 1000 3 t 6K mu 1 37 Indli r 1000 A I 84M I Dultschl Vuuni Cd 1000 10 il t MH Baak ca Cred Uut Kol Bank ITfl 1S7M Ned Ind Handalab US 11 Ned Hand My Ova lie DiH ia aatr Mta Alg KunstiQda Unie 91 W 98 4 WJi Beikal 9 Patent 46is a faive oiief c s eejt mn Centr Sujkar U8 M rokkar IW i1 h Levar Broa en Unla 8 114 I12H 1IJ Ned Ford Aut S sau Philips G B V A 1MM 19J 19M 1 Dlto Pref w A ISViT All Ludl St C V 10 a R n a Am Bembarn A C V 10 a jW If Am B cv pre a Am Cat and t C V Aanrj SUH H Am Enka C v id f Anac Copp C v M aS Mi J lA Beihi SI c v 10Id SI Am sua Chrjsl Corp C v A CurU s Wr Corp C V Idem i t General Motor Idcin 48i 4IIA Intern Nlciiel Cj C v I a Kennec C C V 10 A IR II I 3 l 111 tit North Am Av C V A R II lOli l North Ain R A C V A t 281 Kcp Eleei C V A I4 J i 1 4 Un Slates Steel Id vM 6M l l Ml Divai aa Clt Serv C C v Id Hj d C Si South C v 10 ARII h n Kullh A ry C v A 171 17 i Radio Ciiip C v A r t Oosl Borneo MU A r Ki idem pref Aarfd 2 Petr Ondernemingen Dord Petr Ind MUG Aand an i Kon Pen My Idem m 37 s i ac Cont Ort Cy C v 10 idem Ill 1 Mid Conlincntal Pet C V A 12H Viiv I lii Pet C V 10 Id a i Shell Un C V 10 id 11 U t 11 UMr Wat Asb Oil C V 10 idem il iOt t lï li e r p vajtrtmaa tsebappllcn IIoll Am LlJnAand llll jJCi lltUtJava China Japan Lun idem 1441s 146 143 141 Kon Ned St MIJ Id 147 147 148 Kon Paketv MU Id Zi 2 ST N ed Scheipv Un Id ll 7 iei l lOi ti l 4Js UuUerd Lo d Idem liill iil6 ijloomv Mil Ned Id lasti IM Int Merc Mar Cy C v 10 A 141 Snikeraaderncmlngaa llandelsv Amst A lllK lOli 104 408 Java the Cul mi Id 2f 6 43 Ned Ind S Un Id 24li lUHVtr Vorst C M 150 500 A ll i IICM Hfi 11 labalcsondernemlncen Ot i Batav Mu A lliï IIUIMUc i il a luuo C v Idem 4 1 i40 Snicnbah MU idem m I9l l Wilson ito C V A 64 i Sv erwt cn Bat im and Ohio C V Idem f t Bif i lii p i Ohio C V 10 25 a 411 4 11 1 nuif C HI C V hi lCA I N Yin fi iilr C V Id 1 Pci iisjiv IÏ 10 t 50 C v A 1 H 2Ws Souih Pac Cy V S idem 1I UH Id Railway gew dr n 14 qanad Pac C v id 4H tHIliillbcroDdcrneinlBgeil Alisterdam f R Cull Aand 8 2M s pjndar Rub mU id M Dcli Bal R MU Id W Kendeng Lemboe Rub Idem Majanglanden Vereen ld osl Javo Rubber MU Idem J Ooktk 5 C v id ScibadJadI Sum R Idem Sllau Sum Rubber Mij Idem Sum Rtlbh Cult Id Ver Ind Cult Ond Idem I O Intel c Rubber Cert V Idem 4U 4V DuliKche fondsen aaet lietllngverklaring Du grootb p 1940 c 0 r J Id id p 1941 c r I in Id Id p IMI c e r t 70 Id Id p 1043 Ctrl 7U Id Id p 1044 e r 3 70 Id id p 1t4 c r 3 Id Id p IIHd c I r 3 M Id Id p 1 4T 0 C r 3 84 Id id p 19U e r 3 4 Kcmve sions kasse obl fifl Dlto Neue Aiisg obl 13 F nrbenlnd IGl C V O i7H Ka l Svnd £ 20 10 I 09 Dllo 10 100 l t Wjii eishall obl gl t 88H Farbrnlnd UOi C A 1 Ver Korkind C v A 135 Dultschl Bcrl IRni tt Ruhrv 17 i i t il V O 1 4 60 Dlto 3 Vj l 1 O 1 61H D R ntimbank JB 7 43H Ver D Sletjcnl O 43 Bayr Hyp en W 8 Pb 31 1 T J O Llnoleumw O 7 77 GeSsenk Detgw Obl I R11 ntt GulehorfniingshUlto Obl 7 82 Iiameiier Bergbau Ohl giu Phoenix Akt Ges Obl pj Rh Wbe Union Obl 7 43W Ruhrchemie AG Obl 6 47 RIemons en Halske Obl V V Slahwerk Obl 7 Dllo swle A 35 1 OW t i OW Victor Oew Obl Vj rUH Vr gel D u K Obl 7 ta Rheln w El 35 Obl MH D to TJ Obl 4iH llagcner Straaaenbabb Qb 43H rarbmlndii itrle aand 131 Siemens en Halake aand ÏWH Ver GraniatoW Tabf tand OFFlriKKt VAtUTAKOraSKN kKB KEDKBLANDICHK BANK 13 rebrnerl Valal s fsithrltteivk en Ul Uanaaetle New Vork I 1 g i Ber On f 75 3 175 43 Bniasel 30 1J f 3017 HeWnkl r3aI SJ3 Stockholm M4JI 44J0 ZBrlch 43 Tl BerlKn 751 fW Nes Vork 1 1 O f i 1 M a Bruasel 30M fM30 Stockholm f44 7 44 4 Wlnlerahall Akt Oei aand 14o